<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
CapitoluVlIII. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA ŞI TEORIA „NEOIOBÃGIEI"

Într-o anume vreme s-au refugiat la noi o sumã de revoluţionari, atât ruşi cât şi basarabeni, care s-au alãturat grupului de socialişti autohtoni; aceştia din urmã, mai mult de facturã livrescã decât politicã. Toţi aceşti imigranţi fiind de concepţie narodnicã s-au interesat de problema ţãrãneascã şi în general de stãrile rele de la noi, fãrã sã se ridice însã pânã la nivelul teoretizãrii lor. Excepţie face Constantin Dobrogeanu Gherea care a reuşit curând sã depãşeascã punctul de vedere „narodnic", ajungând un maestru al gândirii marxiste şi al aplicãrii ei în analizarea marilor noastre probleme sociale.

1) C. D. Gherea ca teoretician sociolog

Se cuvine sã se acorde o însemnãtate deosebitã lui Dobrogeanu Gherea, datoritã meritelor lui excepţionale atât în ce priveşte sociologia româneascã, deci de analizare sociologicã a problemelor româneşti, cât şi din punctul de vedere al istoriei sociologiei în general. De obicei Gherea e amintit în literatura noastrã ca având deosebite merite de critic literar, analizându-i-se în special polemica cu Titu Maiorescu pe tema „artã pentru artã" sau „artã cu tendinţã". Gherea este însã mult mai important ca sociolog decât ca critic literar, cãci el a pus probleme cu mult mai grave decât cele pur literare. Dacã în ultima vreme nu au fost preţuite la justa lor valoare meritele lui ca sociolog, e probabil pentru cã poziţia lui politicã „social-democratã", menşevicã, a fost opusã celei bolşevice. Totuşi se impune o analizã obiectivã a teoriilor gheriste, mãcar în mãsura în care şi Plehanov a fost reanalizat, recunoscându-i-se valoarea culturalã în domenii deosebit de importante.

Despre Gherea s-au strâns suficient de multe informaţii mãrunte privind viaţa lui, de la vârsta de 20 de ani când a sosit în România ca revoluţionar rus refugiat; aparţinând grupului de narodnici de care am vorbit, ajunge curând a fi nu numai purtãtorul de cuvânt autorizat al partidului social-democrat nou înfiinţat, ci şi un cãrturar unanim respectat şi preţuit, influenţând multe cercuri intelectuale româneşti. Ne lipseşte totuşi un studiu amãnunţit asupra problemelor de fond privind gândirea lui, în primul rând asupra modului în care a operat el trecerea de la o concepţie „narodnicã" la una „marxistã", printr-un mers paralel cu cel pe care l-a parcurs în Rusia Plehanov. Nu ştim în ce mãsurã Plehanov l-a putut influenţa pe Gherea; un studiu al acestei probleme este totuşi necesar, aşa cã va trebui cândva ca cineva sã o lãmureascã, bazându-se pe cunoaşterea adâncitã a lucrãrilor lui Plehanov şi a celorlalţi narodnici care au evoluat spre poziţii marxiste. Nouã nu ne este cu putinţã dat fiind cã operele acestor ruşi nu ne sunt cunoscute decât din traducerile în francezã şi românã a câtorva din operele lor, celelalte fiind toate tipãrite în rusã, deci inaccesibile nouã.

Dar mai ales ce ne lipseşte este un studiu privind geneza teoriei lui Gherea cu privire la importanţa decisivã pe care l-ar fi avut impactul capitalist asupra istoriei noastre sociale: ea este formulatã ca lege generalã privind soarta tuturor „ţãrilor înapoiate intrate în orbita capitalismului", având drept un prim efect naşterea unor forme hibride de „neoiobãgie", amalgam de realitãţi feudale cu altele capitaliste.[1]

2) În ce mãsurã teoria „neoiobãgiei" lui Gherea este originalã?

Despre impactul capitalist exercitat asupra unor ţãri „subdezvoltate", „înapoiate", „retardate", au mai fost elaborate teorii sociologice, dintre care douã sunt de ţinut în seamã. Este mai întâi teoria lui Fr. Engels despre „al doilea servaj" - formulatã într-o serie de scrisori adresate în 1882 lui Karl Marx, în care se aratã cã în ţãrile înapoiate din punctul de vedere al evoluţiei lor sociale, (cum au fost de pildã cele prusace de la Est de Elba), impactul pieţei capitaliste mondiale, exercitat prin intermediul porturilor de la Marea Balticã, a avut drept efect readucerea în servaj a ţãrãnimii locale rãmasã pânã atunci „liberã"; pe când în Germania centralã acelaşi impact capitalist a dus la o înãsprire a servajului unei ţãrãnimi care era tocmai pe cale sã scape de vechiul servaj moştenit din evul mediu.

Gherea nu putea şti însã de existenţa acestei teorii formulatã de Engels în 1882 şi ca atare teoria neoiobãgiei nu a fost sugeratã lui Gherea de teoria celui de al doilea servaj. Este poate necesar sã spunem de la început cã între „al doilea servaj" şi „neoiobãgie" echivalenţa e doar terminologicã, cãci „servajul al doilea" este un fenomen care apare (începând de prin veacul al XVI-lea) sub formã de reducere în servaj sau de înãsprire a servajului impus unei ţãrãnimi libere sau cvasi-libere, pe când „neoiobãgia" este un „servaj" adicã o obligaţie la dijmã şi clacã a unei ţãrãnimi împroprietãrite pe loturi minuscule de teren abia în 1864, continuând sã dãinuiascã în cadrul unui stat de formã liberalã, cu Constituţie şi Cod Civil burghez-democratic.

O a doua teorie de care suntem obligaţi a ţine seama, este cea emisã de Lenin cu privire la „douã cãi de pãtrundere a capitalismului în agriculturã"; una este denumitã „prusacã" şi duce la reducerea în servaj a ţãrãnimii; în cealaltã numitã „americanã", dimpotrivã ţãrãnimea reuşeşte sã rãmânã liberã şi deplin proprietarã pe terenul agricol. Aceastã teorie a fost formulatã doar în 1907. Problema unei posibile influenţe strãine exercitate asupra lui Gherea nu se poate deci pune în ce priveşte pe Engels şi pe Lenin.

Rãmâne însã întrebarea dacã nu cumva teoria lui Gherea nu e o continuare a tradiţiei „narodnice" ruse care îşi întemeia credinţa în posibilitatea trecerii directe la „socialism" sub impact capitalist, bazân-du-se pe existenţa în Rusia a formei de organizare socialã a „mirului" caracterizatã printr-o posesiune devãlmaşe a pãmântului.

Se ştie cã în 1862 ţãranii din Rusia fuseserã „eliberaţi" şi „împroprietãriţi" sub forma unui patrimoniu comun, acordat comunelor sãteşti, redistribuit periodic familiilor pe mãsura nevoilor lor efective, adicã al gurilor de hrãnit existente; la noi însã, în 1864 fuseserã împroprietãriţi ţãranii individual, cu terenuri date în proprietatea lor deplinã (cu singura excepţie cã erau declarate inalienabile).

Datã fiind deci inexistenţa la noi în ţarã a „mirului", Gherea nu putea rãmâne la teoriile narodnice de edificare a comunismului modern viitor pe baza comunismului primitiv al mirului. De altfel nici Plehanov nu a rãmas la concepţiile lui iniţiale narodnice, pornind însã de la o serie de alte motive, anume de la credinţa cã „despoţia ţaristã" în fiinţã în Rusia era continuarea unei „despoţii asiatice" moştenitã de la vechii stãpânitori tãtari ai Rusiei.

Plehanov arãta cã mirul primitiv intrase în proces de transformare socialã datoritã unui impact capitalist care pãtrunsese în viaţa de toate zilele ale mirului. Ca atare dorinţa narodnicilor de a trece direct de la comunismul primitiv la socialist era utopicã, pãtrunderea capitalismului fiind o realitate gata înfãptuitã sau în tot cazul pe cale de înfãptuire; astfel, în mod fatal Rusia urma sã se dezvolte capitalist în mod deplin, pentru ca abia astfel sã poatã trece la forme de organizare socialistã. Capitalismul era deci o fazã care nu putea fi nici sãritã, nici ocolitã, fiind o formã obligatorie de trecere de la despoţia asiaticã ţaristã la capitalism şi de aci la socialism.

De aceastã tezã a unei inevitabile treceri printr-o fazã capitalistã era convins şi Gherea, întocmai ca toţi „menşevicii" ruşi şi ca toţi social-democraţii din Internaţionala a II-a. Aceasta spre deosebire de concepţia „bolşevicã" despre posibilitatea unui salt peste faza burghezo-capitalistã, tezã argumentatã în diferite feluri, asupra cãrora nu e locul sã insistãm.

Credinţa „politicã" a lui Gherea fiind deci cea a inevitabilitãţii trecerii printr-o fazã capitalistã, rãmânea sã se lãmureascã în ce mod putea fi pusã problemã într-o ţarã ca România, în care forma de organizare statalã era burghezo-democrat-liberalã, nicidecum cea a unei despoţii ţariste continuatoare a despoţiei asiatice.

Aceastã deosebire dintre Rusia ţaristã cu mirul ei şi Regatul României de tip democratic liberal, cuprinzând totuşi o „neoiobãgie", este hotãrâtoare pentru înţelegerea justã a teoriilor sociologice ale lui Gherea. Ea impune o teoretizare a problemelor specific româneşti, cele ale impactului capitalist exercitat asupra unei ţãri transformatã brusc în stat liberal-democrat, fãrã sã poatã totuşi şterge rãmãşiţele feudale; ele erau extrem de importante cãci priveau marea masã demograficã a ţãrii, ţãrãnimea, ceea ce da naştere la douã ţãri: una legalã, şi o alta realã, problemã pe care Titu Maiorescu o formulase ca fiind a „formelor fãrã fond", deci o imitaţie nesãbuitã, naiv-utopicã, în credinţa cã problema socialã de fond a ţãrii era transformarea ţãrii reale potrivit modelului ţãrii legale; politic vorbind, problema consta în rezolvarea aplicãrii efective a legilor, de aducere a ţãrii reale la formele ei legale.

Gherea nu e însã un simplu continuator al teoriei formelor fãrã fond, aşa cum fusese formulatã de Titu Maiorescu şi primitã de mai toatã lumea. Cãci Maiorescu punea vina apariţiei „formelor fãrã fond" asupra acţiunilor nesãbuite ale unei tinerimi paşoptiste care „sãrise peste cal", introducând în ţarã forme dincolo de cât ar fi fost necesar, astfel cã, cu mai multã chibzuialã, grava problemã a contradicţiei dintre „ţara legalã" şi „ţara realã" ar fi putut fi evitatã.

Gherea nu putea fi de acord cu acest mod „psihologist" de a interpreta mersul istoriei, prin acceptarea ideii cã structuri sociale atât de importante cât erau cele burghezo-liberale adoptate de Regatul României ar fi putut fi evitate, fiind doar efectul lipsei de maturitate a unei tinerimi romantice, înflãcãratã de nobile utopii. Gherea era dimpotrivã convins cã criza formelor fãrã fond era rezultatul unor legi sociale de adânc, de caracter social-economic şi anume a legilor de dezvoltare a sistemului social capitalist. Teoria lui era deci clarã: neoiobãgia este rezultatul înglobãrii noastre în orbita economicã a pieţei capitaliste occidentale, fiind deci un fenomen care ni s-a impus implacabil întocmai ca absolut tuturor ţãrilor „înapoiate" odatã intrate în sfera de cuprindere a sistemului capitalist; „neoiobãgia" formeazã deci un capitol anume din marele proces istoric al formãrii pieţei capitaliste mondiale.

3) Teoria legilor de dezvoltare a ţãrilor înapoiate intrate în „orbita" celor „dezvoltate"

De altfel, contradicţia dintre forme şi fond era mai gravã decât o vãzuse Titu Maiorescu, pentru cã exista o contradicţie în sânul însãşi al legislaţiei, adicã al „formelor juridice" existente în România. Cãci, dacã pe de o parte avem o Constituţie belgianã, un Cod Civil Napoleon, Coduri comerciale, penale şi procedurale de tip liberal burghez, nu e mai puţin adevãrat cã avem şi seria de legi a „tocmelilor agricole", apãrute începând din 1866, imediat dupã detronarea lui Cuza şi apoi mereu repetate în diverse variante[2] . Ele toate prevedeau, în continuare, obligativitatea dijmei şi a clãcii, munca silitã prin forţa brutã a „dorobanţilor"; este deci o legislaţie de clar caracter „feudal" (mai corect spus de „servaj") în flagrantã contradicţie cu principiile Codului Civil care interzicea executarea manu militari a obligaţiilor de muncã luate prin aşa-zisele „învoieli agricole", (sau „tocmeli agricole").

Aceasta era în fond contradicţia esenţialã a vieţii noastre sociale, contradicţie nu numai între „forme şi fond" ci şi între însãşi „formele" juridice care se bãteau cap în cap, fãrã sã antreneze altã supãrare clasei boiereşti decât periodicele rãscoale ţãrãneşti violent astâmpãrate prin mijloacele rãzboiului civil.
Acestui fenomen i-a dat Gherea numele de „neo-iobãgie"[3], fenomen mai grav decât cel avut în vedere de Titu Maiorescu şi folosit de Caragiale pentru imensa lui frescã a ridicolului social mincinos înveşmântat în forme occidentale, cãci neoiobãgia era de naturã sã primejduiascã însãşi existenţa noastrã ca Stat independent. Nu termenul de „neoiobãgie" este important, ci faptul cã Gherea a studiat şi teoretizat acest fenomen românesc, adicã al unor relaţii „feudale" existând în sânul unui regim „burghezo-liberal".

Reiese deci clar cã „neoiobãgia" lui Gherea nu poate fi confundatã cu „al doilea servaj" teoretizat de Engels, cãci, repetãm, acest servaj apãrând „a doua oarã", este cel care apare în veacul al XVI-lea în Europa de Rãsãrit sub un impact capitalist; ori, „neoiobãgia" lui Gherea e un servaj existând în sânul unei societãţi care, din punct de vedere legal este burghezo-liberalã, fiind deci un aspect a ceea ce Maiorescu socotise a fi problema unor forme fãrã fond.

Gherea se apropie mai mult de teoria lui Lenin decât de cea a lui Engels, cãci el nu are în vedere problema apariţiei întârziate, începând de pe la sfârşitul veacului al XVI-lea, a unor relaţii feudale de dijmã, clacã şi legare de glie, ci studiazã doar problema trecerii de la formele feudale ale dijmei şi clãcii la capitalism, deci o problemã asemãnãtoare cu problema lui Lenin. Gherea era convins cã relaţiile „feudale" existau din vechime la noi în ţarã. El nu-şi pune problema de când apãruserã şi în ce formã, pornind de la datele stabilite de istoricii de atunci ai problemei, nefolosind în aceastã privinţã nici mãcar lucrãrile lui Radu Rosetti, mãrginindu-se doar la aspectul politic actual al problemei; el era doar în cãutarea soluţiilor de lichidare a stãrii „hibride" a neoiobãgiei, pe care o vedea într-o radicalã expropriere a latifundiilor, şi o împroprietãrire a ţãranilor, care sã menajeze o viitoare evoluţie spre „comune agricole".

Este cert cã Gherea a pus şi a teoretizat încã din 1886 problema trecerii de la feudalism la capitalism, fiind deci corect sã fie socotit printre cei dintâi sociologi care au ridicat aceastã problemã, şi singurul care a pus-o în optica „neoiobãgiei", adicã a unei forme hibride de trecere de la feudalism la capitalism sub impactul capitalismului occidental; el este aci de acord cu Plehanov care nici el nu vede posibilã trecerea de la Rusia ţaristã la o societate capitalistã decât doar printr-un impact capitalist.

De aceea este ciudat şi poate de neiertat, cã istoricii noştri au arãtat faţã de Gherea o totalã ignorare, socotind cã nu ar fi demn pentru savanta lor erudiţie sã ţinã seama de pãrerile unui sociolog care pe de-asupra avea vina de a fi socialist marxist. L-au luat în seamã doar sociologii: unii precum C. Stere, pledând o tezã narodnicã „poporanistã"; alţii, precum Şt. Zeletin, susţinând o tezã „neoliberalã", amândoi violent antigherişti.

Este tot atât de ciudat faptul cã problema cauzelor şi formelor de trecere de la feudalism la capitalism nu a fost studiatã de istoricii noştri, cãci au trebuit sã treacã multe decenii pânã când abia în 1955 un istoric oficial, Andrei Oţetea, într-o epocã în care materialismul istoric fusese declarat singurul „ştiinţific", sã afle şi sã punã în discuţie teza lui Engels despre „al doilea servaj".

Erau însã în felul acesta ridicate o serie de importante probleme, teoretice şi practice. Într-adevãr, existenţa unor ţãri „înapoiate" care „intrau în orbita" altora mai înaintate pe drumul dezvoltãrii lor capitaliste, pune întrebarea dacã nu cumva aceste ţãri „înapoiate" nu vor suferi la rândul lor procesele de dezvoltare capitalistã, repetând deci istoria socialã a ţãrilor „dezvoltate" occidentale.

Într-adevãr, Marx scrisese încã din 1867 în prefaţa primei ediţii a „Capitalului", cã „legile naturale ale producţiei capitaliste (...) care lucreazã şi activeazã cu o ineluctabilã necesitate" se impun ţãrilor mai puţin dezvoltate; cãci „ţara care este industrial cea mai avansatã nu face decât sã arate ţãrii mai puţin dezvoltate imaginea viitorului care o aşteaptã".

Dar în acest text era vorba de o Germanie care, deşi întârziatã faţã de Anglia, era totuşi o ţarã industrialã. Avertismentul de te fabula naratur a lui Marx, se aplica oare şi unei ţãri care nu se afla încã decât la stadiul servajului, aşa cum era România?

În credinţa cã ţãrile capitaliste occidentale prefigureazã istoria socialã a ţãrilor subdezvoltate, socialiştii marxişti din Rusia, de şcoalã Plehanov, ajunseserã la afirmaţia cã existã un şir uniliniar de dezvoltare fatalã, care face ca trecerea la o viitoare societate socialistã sã nu poatã fi fãcutã decât prin trecerea obligatorie printr-o fazã intermediarã, capitalistã, repetându-se deci aidoma istoria socialã a ţãrilor capitaliste. Trecerea printr-o fazã intermediarã de „capitalism" apãrea de altfel tuturor celor din internaţionala a II-a care nu concepeau instaurarea socialismului decât ca fazã ultimã a unei prealabile dezvoltãri capitaliste depline.

Gherea era deplin convins de rigoarea acestei legi sociale. El limita deci cercetãrile lui la problema ţãrilor dezvoltate capitalist, care formeazã în jurul lor o „orbitã" în care sunt fatal atrase ţãrile subdezvoltate, provocând acolo o dezvoltare capitalistã înceatã, în aşteptarea timpului când, în Occident ţãrile capitaliste ajungând a fi socialiste, şi ţãrile din „orbita" lor vor trece la socialism. Ceea ce implicã drept concluzie afirmaţia cã aceste ţãri subdezvoltate urmeazã a-şi grãbi mersul spre maturitatea lor capitalistã, pentru ca nu cumva „socialismul" sã le gãseascã nepregãtite. O atare eventualitate ar fi putut avea drept consecinţã imitarea doar formalã a socialismului occidental, deci apariţia unui nou fenomen hibrid, cel de „neocapitalism", aşa cum în ţãrile noastre luase naştere o „neoiobogie" formã hibridã de conexare a unor sisteme sociale feudale cu altele capitaliste.

Gherea nu afirmã rãspicat aceastã concluzie, dar teza necesitãţii de a contribui la dezvoltarea capitalistã a ţãrilor noastre era implicitã în concepţia lui. Vom vedea cã tocmai asupra acestui punct de rãscruce teoreticã s-au oprit cei din grupul „tinerimii generoase" pentru a argumenta necesitatea pãrãsirii partidului socialist în favoarea celui liberal.

4) Teoria „societãţii globale" şi a „societãţilor locale"

Pentru a-şi explica legile sociale care prezideazã la aceste procese de repetare a unor procese de trecere obligatorie prin succesive faze, Gherea a simţit nevoia de a formula existenţa „legilor sociale", a obligativitãţii unor dezvoltãri uniliniare. Totuşi, istoriile sociale ale diferitelor ţãri nu merg paralel, având loc simultan în toate ţãrile aceleaşi progrese, dat fiind cã unele ajung primele a fi dezvoltate, pe când altele rãmân înapoiate.

Se pune deci întrebarea dacã totuşi nu ar exista douã serii de legi sociale, una privind situaţia ţãrilor dezvoltate şi altele privind pe cele înapoiate? Gherea nu e de aceastã pãrere, gãsind cã teoria legilor „ineluctabile formulate de Marx nu a fost just înţeleasã, dat fiind cã legile sociale nu au caracterul mecanic, de neînlãturat, al legilor fizice, cãci ele se concretizeazã modelându-se dupã împrejurãrile locale variate ale diferitelor ţãri în care se fac simţite. Gherea susţine deci cã Marx în „Capitalul" sãu ar fi expus legile naşterii capitalismului în forma lor
„abstract-socialã", „care se manifestã în pura lor formã, dacã putem sã ne exprimãm aşa, în ţãrile înaintate capitaliste, cum sunt Belgia, Germania, Anglia, dar care se manifestã „mult mai complex şi mai încurcat în ţãrile înapoiat capitaliste, cum e ţara noastrã, Rusia, Serbia, Bulgaria".[4]

Ar fi vorba, deci, nu de legi deosebite, ci de una şi aceeaşi lege de dezvoltare a capitalismului având totuşi douã modalitãţi de a se manifesta, Gherea socotind cã marele merit al lui Marx este tocmai de a fi lãmurit în acest fel caracterul istoric şi nefatalist al legilor sociale.

Gherea ia deci în considerare nu douã formaţiuni sociale aflate faţã în faţã, ci una singurã, cea capitalistã, aflatã însã la douã niveluri de dezvoltare.

În acest sens, Gherea susţine cã e necesar sã se facã o deosebire între douã concepte, reprezentând douã noţiuni sociale deosebite: de la „Societate" în general şi cel de anume „societate localã", diferenţa dintre ele fiind subtilã, totuşi de aşa naturã încât a nu le distinge constituie o greşealã care ruineazã de pildã concepţia „guvernanţilor noştri, care nu sunt sociologi; şi sociologii noştri, nici atâta".

„Într-adevãr, nu se poate tãgãdui; societatea trebuie sã aibã condiţiuni materiale exterioare pentru a trece la o ,nouã formã socialã'. Dar sub ,societate' se înţelege omenirea, ori o parte mare din omenirea civilizatã şi nicidecum una micã, aceasta din urmã fiind silitã sã introducã formele cele noi odatã introduse în ,societatea' luatã în întregime. Franţei i-au trebuit câteva veacuri pentru ca sã dezvolte relaţiile feudale şi sã realizeze condiţiile materiale pentru existenţa societãţii burgheze. Dar a rãmas în Franţa o provincie care pe vremea Revoluţiei celei mari, pãstra condiţiile materiale şi economice întocmai ca în veacul al 15-lea. Aceastã provincie era Bretania".

„Se înţelege cã dacã Bretania ar fi fost înconjuratã cu un zid chinezesc, cu totul despãrţitã de lume, cine ştie câte veacuri i-ar fi trebuit pentru ca şi acolo sã se dezvolte formele feudale şi sã treacã în cele liberale burgheze. Dar, fãcând parte din Franţa, de voie, de nevoie, a trebuit sã primeascã şi ea organizarea ţãrii întregi". Tot astfel, „în faţa relaţiunilor internaţionale de azi, care leagã toate naţiile culte ale Europei, fie chiar şi a Americei; în faţa solidaritãţii economice, mai ales, prin care sunt legate, aşa cã o crizã în Londra poate sã producã crizã şi în România, în faţa relaţiunii comerciale internaţionale, în faţa drumurilor de fier şi a telegrafelor, o „naţie", „o societate" din Europa poate fi privitã ca o provincie, iar o ţarã micã, de pildã România, trebuie socotitã drept un district al Europei".

Gherea reia, din acest punct de vedere, analiza stãrilor noastre sociale din 1848, specificând cã relaţiile economice erau la noi ca în veacul al 15-lea faţã de Europa. „Clãcaşii erau ca servii feudalilor. Boierii erau feudalii. În oraşe vedeai comerţul mic şi industria micã, bresle. Se lucra mai mult pentru consumarea personalã decât pentru schimb. Într-un cuvânt, erau relaţiile care au fãcut societatea feudalã atât de statornicã încât a durat multe veacuri". „Unde erau la noi acele pãturi productive dezvoltate care ar fi venit în contrazicere cu formele sociale de atunci?" „Unde erau manufacturile, fabricile, comerţul intens oprit în dezvoltare din pricina organizaţiei de atunci? Erau oare oraşele noastre în antagonism cu boierii feudali? Purtau oare veşnic rãzboi? în sfârşit, unde era clasa burghezã?"... „Nimica, nimica şi iar nimica. României i-au lipsit cu desãvârşire acele condiţii materiale-exterioare, astfel cã dacã România ar fi fost singurã în Europa, dacã ar fi fost închisã cu un zid chinezesc, i-ar fi trebuit 5-600 ani" pentru realizarea ideilor liberale.

Totuşi, „la 1848 o pleiadã de oameni talentaţi, tinere odrasle ale boierimii, cei mai mulţi crescuţi în Europa apuseanã", au reuşit sã introducã formele liberale, datoritã însã numai ca efect al relaţiilor internaţionale. Aşadar, „în Europa apuseanã s-au dezvoltat condiţiile materiale exterioare burgheze şi pe urmã au fost primite formele sociale liberal-burgheze. În România, dimpotrivã, mai întâi au fost introduse formele burgheze şi pe urmã au început sã se dezvolte condiţiile materiale exterioare".

„Care sã fie pricina? Fireşte, numai mişcarea societãţii europene, în general. Odatã ce Europa a primit unele forme sociale, acele societãţi din Europa rãmase în urmã, se vãd nevoite a le permite şi ele, fãrã sã aibã condiţiile materiale prealabile".[5]

Dar oricât de convins ar fi fost Gherea de existenţa unei unice legi de dezvoltare a capitalismului, cu toate cã supusã unor aplicãri variate de la ţarã la ţarã, unele rãmânând în urmã faţã de cele care beneficiazã de un progres mai rapid, nu e mai puţin adevãrat cã existenţa unor ţãri înaintate şi a altora înapoiate era o realitate care nu trebuia numai constatatã ci şi explicatã teoretic. Gherea nu a intrat în analiza acestei probleme de sociologie istoricã. El nu îşi pune întrebarea de ce - de pildã - ţãrile noastre au rãmas în urmã în dezvoltarea lor fatalã spre capitalism? El se mãrgineşte sã constate, de acord cu istoricii contemporani lui, cã abia de la tratatul de la Adrianopole, deci din 1829, ţãrile noastre au intrat în contact direct şi masiv cu comerţul occidental, suferind un impact capitalist puternic.

În afarã deci de existenţa unei legi fundamentale, de progres obligatoriu, prin trecerea neapãratã de la o fazã la alta, în speţã de la feudalism la capitalism, este necesarã admiterea şi a unor legi privind natura relaţiilor care se pot stabili între ţãrile dezvoltate şi cele înapoiate.

Din acest punct de vedere, elaborãrile teoretice ale lui Gherea capãtã un ton surprinzãtor de temerar, stabilind existenţa mai multor feluri de procese sociale (de genul celor cãrora Lenin le va da ulterior numele de „cãi de pãtrundere a capitalismului în agriculturã". Evident, şi de data aceasta Gherea se sprijinã pe un text din „Capitalul" lui Karl Marx în care este pusã problema coexistenţei posibile a douã forme de viaţã socialã, nu numai a succesiunii lor. Acest text sunã astfel: „de îndatã ce popoarele a cãror producţie se mişcã încã în formele inferioare ale muncii sclavilor, ale muncii în clacã etc., sunt atrase în orbita unei pieţe mondiale dominatã de modul de producţie capitalist, care face ca vânzarea în strãinãtate a produselor lor sã devinã interesul predominant, peste grozãviile barbare ale sclavajului, şerbiei etc., se alcãtuieşte grozãvia capitalistã a supramuncii".[6] Acest pasaj e cu atât mai interesant pentru noi cu cât el se referã direct şi la situaţiile noastre speciale.

5) Teoria celor douã cãi de pãtrundere a capitalismului în ţãrile slab dezvoltate.

Într-adevãr, analizând în amãnunt procesele de pãtrundere a capitalismului în ţãrile noastre, Gherea a formulat încã din 1886 posibilitatea existenţei a douã asemenea cãi într-un chip care aminteşte modul cum le va formula ulterior şi Lenin, abia în 1907.[7] În 1885-1886 [8] Gherea expune teoria sa, într-o primã fazã, astfel: „Sã considerãm douã moduri de împroprietãrire: unul întemeiat pe interesele clasei producãtoare şi altul pe ale proprietãţii mari, ale burgheziei. Împroprietãrirea cea dintâi ar fi avut ca principiu cãlãuzitor trecerea pãmântului întreg în stãpânirea producãtorilor ţãrani, trecerea acestui pãmânt la comunele rurale, inalienabilitatea lui, îngrãdirea unei pãrţi pentru pãşune şi împãrţirea celeilalte pãrţi între ţãranii producãtori şi reîmpãrţirea pãmântului dupã o trecere de 15 ani, de pildã[9]. Pe aceste temelii, având pãmânt şi pãşuni deajuns şi prea deajuns, nedând din roadele muncii lor cea mai mare parte ca astãzi, fiind proprietari, deci interesaţi ca pãmântul sã nu se secãtuiascã şi sã fie cât mai bine lucrat, producãtorii s-ar fi îmbogãţit din an în an; de asemenea, an de an s-ar fi îmbunãtãţit şi uneltele de muncã, iar holdele României ar fi fost cele mai frumoase. Producţia şi bogãţia ar fi mers crescând şi pe aceste temelii, relativ înţelepte şi drepte (adevãrat drepte şi bune, nu vor putea fi ele decât în societatea socialistã), burghezia însãşi n-ar fi aşa de stricatã şi de putredã, aşezãmintele liberale ar fi dat cu totul alte roade, roade frumoase; relaţiile de schimb cu Europa ne-ar fi fost folositoare în loc de a ne ruina. Se înţelege cã şi aceastã împroprietãrire ar fi lãsat mult de dorit. Prin jocul firesc al puterilor economice, chiar în comunã s-ar fi dezvoltat o clasã bogatã şi una sãracã, chiar proletarã; dar, în condiţiile spuse de noi, dezvoltarea acestor clase ar fi cerut veacuri şi pânã atunci dezvoltarea intelectualã şi moralã în ţara noastrã ar fi lucrat împotriva înfiinţãrii proletariatului rural, iar schimbãrile sociale în Europa ar fi aflat în România un popor sãnãtos, vânjos, bogat, moral, care ar fi putut primi cu uşurinţã forţe sociale mai desãvârşite, socialiste". „Dar pentru o astfel de împroprietãrire, ar fi trebuit o partidã ţãrãneascã puternicã, luminatã, care din nenorocire n-a fost, iar împroprietãrirea s-a fãcut cu totul altfel".

În ce priveşte cea de a doua ipotezã, a împroprietãririi fãcute exclusiv în folosul moşierilor, Gherea spunea: „sã presupunem cã în vremea aceea au fãcut proprietarii un complot împotriva ţãranilor şi au ales un raportor mai îndemânatic în meşteşugul înşelãtoriei, care ar fi propus o împroprietãrire a ţãranilor pe petece foarte mici de teren, astfel ca ei sã fie obligaţi a continua sã clãcuiascã pe restul terenurilor pe care le-ar obţine de la boieri". Cu alte cuvinte, ar fi propus, de fapt, soluţia din 1864, expusã însã cinic, ca şi când ar fi avut în vedere de la început drept scop situaţia neoiobãgiei.[10]

Gherea adaugã: „iatã ce ar fi spus un îndemânatec raportor al conspiratorilor proprietari. Şi nu numai ar fi spus, dar şi a spus. Şi nu numai a spus, ci şi aşa a fãcut", Gherea aducând astfel o învinuire de rea credinţã lui Mihail Kogãlniceanu.[11]

Sunt astfel schiţate avant la lettre cele douã cãi de care va vorbi Lenin, una eşuatã, în favoarea exclusivã a ţãranilor şi alta realizatã, în favoarea exclusivã a moşierilor.

6) Teoria despre o a treia cele de pãtrundere a capitalismului pe cale neoiobagã

Totuşi, nu aceasta este schema la care va rãmâne pânã la urmã Gherea. Reluând în 1910 unele „cuvinte uitate", el modificã şi o nuanţeazã sub forma a trei cãi: douã care ar fi fost „posibile" (Lenin le numeşte: „prusacã" şi „americanã") „dar nu s-au realizat, şi a treia, care s-a realizat şi cãreia îi putem da numele de „neoiobagã".

„Sã considerãm - spunea el - o „primã supoziţie"; dacã marii proprietari rurali, foştii stãpâni ai clãcaşilor, ar fi fost dominatorii producţiei, în acest caz liberarea iobagilor s-ar fi fãcut în mare parte fãrã pãmânt. S-ar fi dat fruntaşilor, acelora care aveau vite mai multe şi care, împreunã cu rãzeşii, ar fi format proprietatea mijlocie şi aceasta ar fi fost un tampon şi o apãrare a marii proprietãţi" ... În timp ce „majoritatea ţãranilor ar fi fost eliberaţi fãrã pãmânt (...) în felul acesta, pãmântul se prefãcea în capital, iar foştii clãcaşi, în mare parte, în salariaţi". „Pe aceastã bazã, statul român s-ar fi putut dezvolta într-un stat industrial, capitalist burghez".

E lesne de vãzut cã, de fapt, fãrã sã o spunã, Gherea se referea la programul de reformã pe care îl elaborase Barbu Catargiu, reproducându-l aproape cuvânt de cuvânt. Dacã Vodã Cuza nu ar fi refuzat sã sancţioneze legea lui Barbu Catargiu, dacã nu ar fi fãcut lovitura de stat, aceastã soluţie cerutã de marea boierime ar fi putut fi realizatã, prin eliberarea de clacã fãrã împroprietãrire. E clar însã cã e vorba de procesul social care în terminologia lui Lenin e denumit „prusac".

Cât priveşte calea cealaltã, numitã de Lenin „americanã", ea este înfãţişatã astfel: „sã presupunem cã ţara, dupã eliberarea iobagilor, ar fi fost organizatã pe baza micii proprietãţi ţãrãneşti". Proprietatea fiind declaratã absolutã, s-ar fi format, prin vânzãri, o modestã proprietate mare şi o masã de salariaţi, statul dezvoltându-se ca o democraţie ruralã". De data aceasta, Gherea spune clar cã se referã la un caz real, cel din Serbia: „Am fi fost atunci o democraţie ruralã asemãnãtoare cu ce a Serbiei", totuşi cu posibilitãţi de dezvoltare capitalistã.

Reluând în 1910 teza lui din 1886, el constatã cã nici una, nici alta din cele douã modalitãţi de lichidare a relaţiilor feudale nu s-a realizat la noi, evenimentele luând deci o a treia cale. În 1864, nici boierii şi nici ţãranii nu puteau avea deplin câştig de cauzã, astfel cã s-a adoptat o soluţie de compromis (cea care în textul din 1885 era socotitã ca „a doua") printr-un simulacru de împroprietãrire pe bucãţi de teren insuficiente, declarate inalienabile; ţãranii au fost obligaţi a cãdea la tocmealã cu boierii; claca, formal abrogatã, era menţinutã în fapt. Ba, în urma legilor de tocmeli agricole, s-a reintrodus în 1886 claca în mod legal. Gherea conchide deci cã „ceea ce a realizat împroprietãrirea de la 1864 a fost un organism economico-social hibrid, absurd, monstruos, care nu era nici în folosul bine priceput al micei proprietãţi, nici în cel a celei mari, ci în paguba amândurora".

S-a mers, deci, pe aceastã cea de a treia cale de pãtrundere a capitalismului în agriculturã, dându-se naştere unui „organism economic social neviabil, incapabil de o dezvoltare ulterioarã"; cu alte cuvinte, sistemul pe care Gherea l-a denumit a fi „neoiobag".[12]

„Monstruozitatea" i se pãrea lui Gherea a rezulta mai ales din faptul cã în ţara româneascã formele de iobãgie supravieţuitoare dãinuiau în cadrul unui stat cu o suprastructurã de tip burghez liberal, „neoiobãgia" fiind, deci, prin definiţie, situaţia în care între baza economicã agrarã a ţãrii şi suprastructura sa politicã şi juridicã existã o contradicţie; astfel, la relaţii agrare de tip iobãgist corespunde o suprastructurã liberalã, legiuiri burgheze, instituţii burgheze, creaţii ale unei clase burgheze în formaţie etc. Ceea ce nu exista de pildã în Rusia ţaristã, stat în care relaţiile feudale se dizolvau pe calea arãtatã de Lenin, în cadrul însã al unei monarhii despotice.

„Monstruos" şi „absurd" sunt calificative arãtând mai mult atitudinea etic-politicã a lui Gherea. Fenomenul în sine nu era totuşi deloc „absurd", de vreme ce era rezultatul direct al unor situaţii istorice concrete, ele înşile rezultat al unui proces determinat de legi obiective. Ceea ce nu înseamnã cã un proces social arãtat a fi „obiectiv" n-ar putea fi calificat şi etic; una este a explica o situaţie nãscutã în urma unui determinism obiectiv existent şi alta este revolta pe care o ai în mod firesc împotriva ei, când se dovedeşte a fi întemeiatã pe silã şi nedreptate. Una este a explica de ce la 1964 boierii au avut câştig de cauzã şi alta e a fi revoltat de izbânda lor.

7) Problema socialismului ca „floare exoticã"

S-ar putea ca limitele chiar ale teoriei despre „orbitele" sociale sã fi fost determinate de situaţia în care se afla grupul restrâns al socialiştilor, atât a celor crescuţi în ţarã, cât şi a celor veniţi ca refugiaţi politici din Rusia, acuzaţi de a duce o acţiune politicã nepotrivitã cu condiţiile noastre sociale: în lipsa unui proletariat industrial, în lipsa unei industrializãri serioase a ţãrii, lupta partidului muncitoresc pentru socializarea mijloacelor de producţie şi trecerea la socialism era cu totul prematurã, dovedindu-se a nu fi decât o imitaţie, o „plantã exoticã" adusã de-a gata din Occident şi rãsãditã aici în mod artificial.

Acuzaţia cã socialismul ar fi în România o „plantã exoticã" a fost adusã socialiştilor români de cãtre toţi adversarii lor, de la Ion Brãtianu la Titu Maiorescu; aceasta l-a obligat pe Gherea sã-şi argumenteze poziţia socialistã, folosind în acest scop teoria sa a „imitaţiei formelor", obligatorie pentru toate ţãrile intrate în orbita capitalismului. Aproape întreaga sa teorie a orbitelor pare a nu fi decât o argumentare pentru a justifica necesitatea unui partid socialist.

Gherea a luat apãrarea partidului sãu, aducând argumentul cã nu doar „socialismul", ci şi toatã viaţa noastrã constituţionalã şi politicã poate fi socotitã o „plantã exoticã". Liberalii ei înşişi nu au avut la bazã, atunci când s-au constituit în partid, o clasã burghezã deplin formatã; dupã cum toatã legislaţia noastrã, ba chiar şi cãile noastre ferate sunt „plante exotice", în sensul cã au fost determinate nu din nevoi exclusiv interne, ci şi ca efect al înglobãrii noastre în orbita capitalismului, ca simplu rezultat al pãtrunderii capitalismului la noi şi a formãrii unei pieţe interne înglobate în rulajul capitalist mondial.

Ceea ce va face - afirmã Gherea - ca şi în viitor, când formele socialiste vor fi dominante în Europa, România sã le primeascã şi ea; însã din nou, într-o formã deosebitã de cea a ţãrilor înaintate. „Deosebirea va fi cã la noi se va introduce, totodatã, colectivizarea producţiei şi a apropriaţiunii; şi, dupã cum burghezia se dezvoltã la noi fãrã greutãţile ce a întâmpinat aiurea, de asemenea şi comunele socialiste se vor înfiinţa fãrã ca muncitorii români sã fi avut nevoie de suferit cât proletariatul european".

Gherea a trebuit sã facã aceastã argumentare nu numai împotriva partidelor liberale şi conservatoare, ci şi în sânul propriului sãu partid, faţã de disidenţa aşa-numitei „tinerimi generoase", intervenitã în 1899, adicã la numai 6 ani dupã înfiinţarea partidului social-democrat din România.


[1] Operele lui Gherea au fost retipãrite într-o ediţie criticã sub titlul de Opere complete sub îngrijirea Institutului de istorie şi studii social-politice de pe lângã C.C. al P.C.R. (Editura Politicã; 8 volume, Bucureşti, 1976-1983). - Vezi şi Zigu Ornea, Viaţa lui C.Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1982.

[2] Tocmelile agricole .Legi şi proiecte, însoţite de expuneri de motive şi rapoarte, (Bucureşti, 1907).

[3] Termenul de „neoiobãgie" nu este o creaţie a lui Gherea. El fusese folosit şi de alţi gânditori; în Rusia îl folosise P. L. Lavrov. - La noi în ţarã, deputatul liberal C. Ressu, în dezbaterile parlamentare din 1893, ceruse sã se punã capãt acestei „noi iobãgii, mai rea şi mai prãpãditoare decât vechiul ,boieresc'". De asemenea, Dinu Rosetti a folosit în 1893 termenul de „neoclãcaş" care era poate mai fericit decât cel de „neoiobag". E folosit de asemenea conceptul de „colonat sui-generis".

[4] Karl Marx şi economiştii noştri, (1884, în Opere complete, vol. II, p. 45).

[5] Karl Marx şi economiştii noştr, (1884, Opere, vol. II, p. 45).

[6] Capitalul, vol.I, partea III-a, cap.VIII, § 2.

[7] Damian Hurezeanu e cel dintâi care semnaleazã acest aspect al problemei; vezi lucrarea citatã, la pagina 102.

[8] „Socialismul în România", publicat în Revista socialã, în 1885-1886.

[9] Aici se simte, la Gherea cel din 1886, o gândire încã „narodnicã" având ca „model" organizaţia „mirului".

[10] C. Dobrogeanu-Gherea, Scrieri social-politice (ediţia D. Hurezeanu, Bucureşti, Edit.politicã, 1968, p.95 şi urm.).

[11] Ulterior, în 1910, Gherea revine asupra acestei acuzãri, spunând în Neoiobãgia, p. 70 în notã, urmãtoarele: „trebuie sã mãrturisesc cã acum un sfert de veac, vorbind de formidabila înşelare a ţãrãnimii sãvârşitã cu împroprietãrirea de la '64 şi dupã împroprietãrire, fãceam pãrtaşi conştienţi şi pe Cuza şi Kogãlniceanu. Mai târziu, m-am încredinţat cã intenţiile lor fuseserã bune, dar cã n-au putut rezista unor împrejurãri mai tari decât ei".

[12] Neoiobãgia. Studiu economic-sociologic al problemei noastre agrare, ediţia a II-a, pag. 49 şi urmãt.

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU