<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
INTRODUCERE

 

Prezenta lucrare a fost iniţial conceputã ca o contribuţie la o viitoare istorie a sociologiei româneşti, pe care începusem a o elabora în colaborare cu Traian Herseni. Ne împãrţisem munca în urmãtorul fel: Traian Herseni avea sã redacteze o continuare a vechii sale lucrãri din 1940 „Sociologia româneascã" încercare istoricã, studiind lucrãrile celor care s-au considerat ei înşişi a fi „sociologi", în majoritatea cazurilor profesori universitari de aceastã specialitate sau de alte „ştiinţe sociale particulare" având contingenţe cu sociologia, mie revenindu-mi sã analizez seria diverşilor autori de lucrãri privind problemele vieţii noastre sociale, care fãrã a fi „sociologi" au putut totuşi fi socotiţi „premergãtori" ai sociologiei româneşti, teoretizând adicã problemele noastre sociale, în mãsura în care au putut a le cunoaşte, mai mult sau mai puţin metodic, mânaţi fiind de dorinţa de a le gãsi soluţii politice.

E de la sine înţeles cã nu am socotit a fi luaţi în seamã decât pe acei care au reuşit sã dea naştere unor curente de opinie sau sã le exprime în mod interesant, deşi am luat seama şi de câteva tentative eşuate, totuşi semnificative pentru înţelegerea atmosferei în care s-a dezvoltat la noi gândirea sociologicã.

Întreg acest plan de lucru a eşuat însã, Herseni plecând dintre noi în 1980: el lasã totuşi un manuscris care se cuvine a fi republicat, datã fiind reala lui valoare, atât informativã cât şi ca mod de interpretare a istoriei noastre culturale, aşa cum a vãzut-o unul din cei mai de seamã sociologi pe care obligatoriu i-a avut ţara. În ce mã priveşte, mi-au rãmas o serie de manuscrise, din care am extras câteva capitole pe care le strâng în prezentul volum, în credinţa cã pot fi utile, datoritã faptului cã expunerea teoriilor sociale cuprinse în acest volum nu constã într-o înşirare cronologicã a unor construcţii mintale legate logic între ele, ci sunt reflectãrile critice ale contemporanilor care au avut de rezolvat problemele sociale ale vremii lor. Cu alte cuvinte, studiul de faţã cuprinde şi o înşirare a problemelor sociale interne dar şi geo-politice, cu care a avut sã se frãmânte ţara, mãrginindu-mã deocamdatã la Muntenia şi Moldova, urmate apoi de teoriile prin care contemporanii lor au cãutat sã le înţeleagã şi sã le teoretizeze.

Socotesc cã judecarea teoriilor sociale ca moduri de reflectare criticã a problemelor sociale, este un mod corect de a face „sociologia sociologilor", obligatoriu pentru oricine care vrea sã depãşeascã treapta simplei memorizãri de titluri de lucrãri şi biografii de autori.

Volumul de faţã este de fapt un incitator al sociologilor şi istoricilor sociali de a duce în continuare munca demult începutã de vechea şcoalã de sociologie româneascã, ducând-o la capãt, acum când au dispãrut împrejurãrile vitrege care au fãcut ca şi prezenta lucrare sã nu poatã fi tipãritã decât dupã o întârziere de peste zece ani de zile, cât a zãcut prin diferite edituri bucureştene.

Cele trei niveluri ale culturii sociale

Este necesar ca mai întâi sã stabilim cã sociologia este o încercare a oamenilor de a-şi da seama de condiţiile în care au a convieţui în sânul unor aceloraşi grupãri sociale sau, cum se mai poate spune, este rodul unui proces de „autocunoaştere socialã". Proces complex, greu de analizat, pentru bunul motiv cã oamenii trãiesc într-un dublu mediu, al Naturii şi al Socialului, amândouã complicate. Încadrarea în naturã nu ridicã alte probleme decât ale cunoaşterii obiective ale legilor naturii şi ale creaţiilor tehnologice, graţie cãrora prin muncã îşi pot asigura supravieţuirea. Dimpotrivã, încadrarea lor în social este mult mai complexã, dat fiind cã oamenii sunt fiinţe dotate nu numai cu raţiune ci şi cu afecte, şi cã sunt capabili de acte de voinţã în urmãrirea scopurilor pe care şi le propun. Aceste scopuri sunt cu atât mai multiple şi diverse cu cât pe de o parte ei sunt cuprinşi într-o reţea de relaţii interumane de cooperare, şi pe de alta în relaţii de rivalitate şi luptã pentru asigurarea mijloacelor de trai, asigurate nu numai prin munca proprie ci şi prin folosirea muncii altora. Aceasta implicã din partea tuturor o activitate de cunoaştere obiectivã a legilor sociale, dar şi de interpretare subiectivã a lor în cãutarea argumentelor necesare pentru susţinerea luptelor sociale. Are loc deci în mod necesar o „reflectare" a socialului în gândire, proces ce se întâmplã la trei niveluri deosebite.

Mai întâi este nivelul reflectãrii „spontane", de caracter colectiv „folcloric", având drept prototip însãşi limba pe care o vorbim şi care, în vocabularul ei cuprinde o vastã serie de noţiuni privitoare la viaţa socialã, precum cele de familie, neam, rudenie, sat, oraş, ţarã, piaţã, preţ şi aşa mai departe. Limbii i se adaugã o bogatã serie folcloricã de idei cuprinzând proverbe, paremii de drept obişnuielnic, norme de moralã şi de bunã cuviinţã, formând laolaltã o enciclopedie de cunoştinţe ce pot pe drept cuvânt sã fie numite „sociologie poporanã".

Cum însã viaţa socialã pune oamenilor mereu noi probleme care trebuie rezolvate pe calea unor acţiuni „politice", reflectãrile despre social iau un aspect social-politic, de cunoaştere, bazã pentru stabilirea unor cât mai potrivite planuri de acţiune. Se naşte astfel un al doilea nivel, ceea ce ce se poate numi o „culturã social-politicã", de caracter mai mult „politologic" decât „sociologic".

In sfârşit, oamenii se pot strãdui sã ajungã la o cunoaştere de al treilea nivel de caracter teoretic, de cercetare a legilor de a fi şi de a se dezvolta a tuturor societãţilor, adicã la o sociologie abstractã.

La toate aceste niveluri reflectarea realitãţilor în gândire este activã, adicã nu ca într-o oglindã ci ca o reflectare în sens de „gândire", de tãlmãcire militantã a realitãţilor sociale. În rezumat putem spune cã o cunoaştere obiectivã a realului este turburatã de cunoaşterea afectivã ce duce la categorisirea faptelor pe criteriile etice ale justului şi injustului, binelui şi rãului, dar aceasta atrage cu sine şi aprecierea lor din punctul de vedere al admisibilului şi al inadmisibilului, deci al promovãrii sau combaterii lor prin acţiuni politice. Laolaltã, cunoaşterea obiectivã, evaluarea afectivã şi aprecierea politicã, adicã cele trei niveluri ale cunoaşterii, „poporane", „social-politice" şi „sociologice" formeazã ceea ce se poate numi global o „culturã socialã", adicã un sistem de cunoaştere în trei niveluri a realitãţilor sociale, fiecare nivel deţinând o pondere deosebitã de la epocã la epocã, de la o societate la alta, de la o clasã la alta, în sânul aceleiaşi clase de la un grup la altul, ba chiar şi de la un individ la altul, temele comune existând sub formã de „curente de opinie publicã culturalã", suferind variaţii potrivit împrejurãrilor infinit diverse ale sexului, vârstei, neamului, religiei, nivelului cultural, apartenenţei la anume grupare, precum şi a întâmplãrilor din biografia fiecãruia.

La nivelul „sociologiei poporane" toţi oameni pornesc încã de la început cu o zestre culturalã gata formatã, tradiţionalã, pe care o acceptã ca şi pe limba ce o vorbesc fãrã sã o judece, ca pe ceva de la sine înţeles, ale cãrui „adevãruri" sunt confirmate prin consensul tuturor, prin bunul simţ comun. Existã deci o sociologie spontanã, necritic elaboratã şi având toate defectele prejudecãţilor oarbe, interesante totuşi nu numai ca fenomen folcloric, adicã transmisibil de la om la om şi de la o generaţie la alta prin simpla participare la viaţa socialã, ci şi pentru cã rãmãşiţele ei continuã a dãinui, uneori chiar şi în miezul unor concepţii teoretice cu pretenţii de obiectivitate ştiinţificã.[1]
Trecerea la nivelul al doilea al culturii social-politice reprezintã o primã strãduinţã de cunoaştere criticã a problemelor sociale, efort care nu mai este creaţia folcloricã a maselor ci opera unor gânditori individuali.

Fiecare din noi primim aşadar drept zestre culturalã un complex de cunoştinţe privitoare la viaţa socialã, cunoştinţe cãrora nu le dãm atenţie, aşa cum facem şi cu graiul, pe care îl vorbim fãrã a-l analiza şi fãrã a-i cunoaşte teoretic legile. Pentru ca acest grai sã fie transformat în „limbã", prin precizarea regulilor lui morfologice şi sintactice, este nevoie de cunoştinţele unor specialişti lingvişti. Tot astfel şi sociologia noastrã poporanã, spontan-vulgarã, nu poate fi transformatã în cunoaştere criticã decât în urma eforturilor depuse de gânditori individuali care au a depãşi o serie de greutãţi deosebit de mari. Mai întâi trebuie însã înlãturate adevãrurile de bun simţ pentru a primi altele care deseori le contrazic brutal.[2] Disciplina sociologiei critice nu s-a nãscut de aceea precum Minerva gata împletoşatã din capul lui Jupiter, ci s-a format pe încetul şi cu greu, printr-o necurmatã analizare a învãţãmintelor istoriei şi a experienţei sociale, stând pe loc lungã vreme, cât viaţa socialã suferea de o relativã stagnare, o repetare neschimbatã a vieţii sociale.

Uneori au totuşi loc schimbãri radicale, când intervin evenimente „revoluţionare" ce rãstoarnã brusc stãrile de fapt şi schimbãrile devin sensibile chiar şi în cursul a una sau douã generaţii. Atunci realitãţile zilnice devin atât de diferite încât fiecare îşi dã seama cã ceea ce a fost nu mai este şi îl sileşte sã judece propria sa viaţã şi viaţa societãţii, ca sã-şi poatã da seama ce s-a schimbat şi deci care sunt noile atitudini ce trebuiesc luate ca sã poatã face faţã lumii celei nou nãscute. În asemenea momente simţul critic al tuturor intrã în alertã ca şi cum ar fi fost treziţi dintr-o lungã hibernare a vremurilor liniştite, fiind abia acum capabili de ceea ce se numeşte o „cunoaştere revoluţionarã", sorgintea cea mai de seamã a istoriei gândirilor sociale.

Desigur, nu toţi oamenii sunt deopotrivã de sensibili la asemenea situaţii revoluţionare, când gândirile prind chip în forme incandescente, ci numai unii dintre ei, ca spre pildã „politicienii" care se dedicã sistematic activitãţilor de supraveghere şi îndrumare a vieţii sociale şi care, prinşi în vâltoarea problemelor sociale, suferã de o adevãratã insomnie a spiritului lor critic. De asemenea şi gânditorii care prin învãţãmânt şi erudiţie se pot ţine la curent cu ce au gândit antecesorii lor despre legile istoriei şi ale vieţii sociale, pot juca rolul de inventatori (pentru a folosi terminologia lui Gabriel Tarde), adicã de fãuritori de doctrine teoretice originale, de programe de acţiune, pe care apoi „masa" le va imita potrivit legilor imitaţiei.

În ceea ce priveşte creatorii de programe social-politice ca şi pe doctrinarii sociologi, trebuie sã ţinem seama cã ei au a rezolva o dublã sarcinã; pe de o parte sã reflecteze asupra problemelor sociale, astfel încât în gândirea lor sã existe imagini fidele, corect raţionalizate ale realitãţilor şi pe de altã parte ca doctrina lor sã se înscrie în şirul altor doctrine, unele vechi, dar continuând tradiţional sã fie avute în vedere, altele noi, reprezentând punctele de vedere adverse ale celor din altã tabãrã socialã. Înscrierea în şirul doctrinelor se face uneori prin acceptare şi ducere mai departe (potrivit apologului despre „Platon care vorbeşte prin gura lui Socrate") a unei tradiţii, alteori, dimpotrivã, prin combatere polemicã.

Suntem deci obligaţi, în orice analizã a ideologiilor sociale, sã ţinem seama de dubla lor sorginte; cea a reflectãrii realitãţilor şi cea a inserãrii lor într-un şir de doctrine preexistente sau coexistente. Aceastã regulã nu s-a respectat totdeauna de cei care au redactat „istorii ale sociologiei româneşti" şi care au crezut cã este suficientã înşirarea cronologicã a doctrinelor emise de sociologi, ca şi cum s-ar putea naşte unele dintr-altele, omiţând analizarea rãdãcinilor sociale ale doctrinelor şi fãrã a ţine seama de cele trei niveluri ale reflectãrilor sociale, fãrã a face adicã o „sociologie a sociologiei".[3]

Insuficienţele teoretice ale vechilor autori despre gândirea sociologicã din România.

Trebuie sã recunoaştem cã redactarea unei istorii a sociologiei româneşti are de rezolvat mari greutãţi, începând cu alegerea autorilor ce urmeazã a fi luaţi în considerare. Am putea socoti cã au drept sã figureze într-o istorie a sociologiei româneşti acei autori care au fost consideraţi ca atare în istoriile mondiale ale sociologiei. Nu am putea avea deci îndoieli în ce-l priveşte pe A. D. Xenopol de pildã, deşi el nu s-a intitulat niciodatã sociolog ci istoric şi filozof al istoriei. Dar dat fiind cã el este autorul citat pânã în ziua de astãzi ori de câte ori se dezbate problema legãturilor dintre istorie şi sociologie, îl putem include fãrã ezitare în rândul sociologilor români. Tot astfel şi pe Spiru Haret, care de asemenea este considerat a fi unul din cei dintâi care au încercat aplicarea matematicii la cercetarea legilor vieţii sociale. Şi de ce nu pe Dumitru Drãghicescu, de vreme ce şi teoriile lui sunt citate în literatura mondialã a problemei?

Totuşi ne putem întreba dacã procedând astfel nu greşim, cãci dacã aceşti sociologi figureazã în istoria generalã a sociologiei mondiale, înseamnã cã trebuie neapãrat sã figureze şi în istoria sociologiei româneşti? Ei şi-au publicat operele în limbi strãine, pentru un public strãin, neavând nici o înrâurire asupra celui din ţarã, adicã asupra sociologiei româneşti. Oricât de supãrãtor ar fi, adevãrul este cã Xenopol nici pânã astãzi nu are parte de o traducere româneascã a lucrãrii lui capitale: Théorie de l'histoire (cea din 1908) care figureazã printre lucrãrile clasice în acest domeniu.[4] De altfel, nici Mécanique sociale a lui Spiru Haret, din 1910, n-a fost tradusã în româneşte decât în 1969, iar Drãghicescu nu are în limba ţãrii decât Din psihologia poporului român, care de altfel este cea mai slabã dintre lucrãrile lui.

Înseamnã atunci cã ar trebui sã reţinem în istoria gândirii sociale româneşti numai pe cei care au avut rãsunet în cultura noastrã naţionalã? In acest caz ar urma sã-l cuprindem numai pe Dimitrie Gusti, cãci singur el a ocupat un loc în sociologia mondialã şi a creat o şcoalã româneascã de sociologie, grupând în jurul lui o masã de colaboratori lucrând cu aceleaşi metode, aceleaşi tehnici, la lãmurirea aceloraşi probleme de „sociologie româneascã", cum era intitulatã una din revistele sale. Ar fi însã sã lãsãm pe nedrept deoparte pe ceilalţi sociologi ai noştri, precum Virgil Bãrbat, Petre Andrei, Niculae Petrescu, Eugeniu Speranţa, C. Sudeţeanu, Alexandru Claudian, Traian Brãileanu, Ştefan Zeletin, George Marica, pe motiv cã nici unul din ei nu a reuşit sã figureze în fastele sociologiei mondiale şi nici sã creeze o şcoalã.

Dimpotrivã, şcoalã au reuşit sã creeze gânditori care nu s-au intitulat sociologi şi pe care noi nu-i putem considera astfel, precum de pildã Titu Maiorescu, creator al unei mişcãri culturale de un rãsunet neasemuit mai important decât al oricãrui alt gânditor social-politic. Mai la îndemâna istoricului ar fi sã se ia în consideraţie autorii care s-au declarat ei înşişi sociologi, ocupând posturi de profesori de sociologie. Aceasta ar însemna însã sã se înceapã istoria sociologiei româneşti cu Coco Demetrescu-Iaşi şi cu Leonardescu, ceea ce desigur nu ar îngãdui o deschidere din cale afarã de strãlucitã.

Autorii de pânã acum ai unor istorii a sociologiei româneşti au tranşat problema socotind cã la lista autorilor care s-au considerat ei înşişi a fi sociologi, trebuie adãugaţi toţi acei care, fãrã a fi sociologi pot fi consideraţi „pre-sociologi", care au fãcut adicã sociologie fãrã sã ştie, aşa cum fãcea prozã Monsieur Jourdain. Soluţia permitea sã se înceapã istoria gândirii sociologice cu Dimitrie Cantemir, soluţie desigur mult mai onorabilã. Dar conceptul de pre-sociologie rãmâne neclar, iar în ce ne priveşte îl socotim şi nepotrivit. E drept cã disciplina sociologiei s-a nãscut ca o concluzie la o serie de cercetãri sociale premergãtoare sau, aşa cum s-a spus, „s-a nãscut de mai multe ori în sânul diferitelor ştiinţe sociale particulare", dar aceasta s-a întâmplat la scarã mondialã. Premergãtori ai sociologiei au fost toţi gânditorii care, începând de la Platon încoace, s-au strãduit sã dezlege problema legilor sociale, ajungând de-a lungul veacurilor pânã la Auguste Comte.

Acest fenomen de desfacere a sociologiei din crisalida disciplinelor sociale premergãtoare, nu a avut loc în ţarã la noi; viziunea sociologicã ştiinţificã nu este o creaţie culturalã româneascã; gânditorii care s-au ocupat cu analiza problemelor sociale româneşti nu au fost premergãtori ai sociologiei, ci pur şi simplu cercetãtori ai problemelor sociale româneşti, urcând pânã la nivelul cunoaşterii social-politice şi fiind apoi influenţaţi de gândirea sociologicã preluatã de-a gata din cultura occidentalã.

Corecta teorie a „reflectãrii" realitãţilor sociale în gândirea social-politicã.

Socotim deci cã este corect sã se facã nu istoricul pãtrunderii ideilor sociologice în cultura noastrã, ci istoricul modului în care gânditorii noştri au încercat şi au reuşit mãcar pânã la un anume nivel sã reflecteze pe cont propriu problemele noastre sociale.

Astfel, Cantemir nu este pentru noi important pentru cã s-ar putea gãsi în el ceva care sã semene cât de cât a sociologie, ci pentru a sa Descriere a Moldovei, încercare de „sociografie" (dacã vrem sã-i spunem aşa). Spiru Haret este important nu prin a lui Mecanica socialã ci prin analiza problemei ţãrãneşti din preajma lui 1907; Ion Ionescu de la Brad (ca şi întreaga serie de „monografişti" de care e plinã a doua jumãtate a veacului trecut) este important prin analiza stãrilor sociale de la noi. Nu sociologii şi nici pre-sociologii sunt cei care au drept la o încadrare a lor într-o istorie a culturii româneşti, ci toţi aceia care au muncit într-una din urmãtoarele trei direcţii: mai întâi de descriere sistematicã sociograficã a principalelor probleme sociale ale ţãrii; apoi de cãutare a unor soluţii social-politice pentru rezolvarea acestor probleme şi, abia în al treilea rând, de elaborarea unor teorii sociale fãrã legãturã cu realitãţile româneşti.

Punând astfel problema înseamnã cã este necesarã încadrarea gândirii noastre social-politice într-o istorie socialã a României. Doctrinele urmeazã a nu fi analizate exegetic, în sine, ci în calitatea lor de reflectare a realului social, valoarea lor depinzând deci de gradul în care gânditorii au cunoscut şi înţeles problemele sociale ce li se puneau şi de calitatea soluţiilor propuse, analiza realitãţilor sociale şi reflectãrile lor teoretice formând astfel un diptic indisolubil.

O problemã de eticã în analiza istoricã a gândirilor social-politice.

Încercarea de a îmbina istoria socialã cu istoria doctrinelor sociale nu este însã uşoarã, ea ridicând nu numai greutãţi tehnice ci şi unele etice. Într-adevãr, fãrã sã vrem, ne punem întrebarea: cu ce drept ne erijãm în judecãtorii altora? Cãci aceasta este ceea ce va trebui sã facem; sã reconstituim mai întâi pe cont propriu istoria problemelor sociale trecute şi sã le comparãm apoi critic, cu imaginea pe care şi-au fãcut-o despre ele gânditorii cei vechi. Asemenea operaţii nu se pot face decât cu strângere de inimã; este temerar sentimentul cã eşti în drept sã gândeşti mai raţional lucrurile trecute decât au putut-o face toatã seria marilor bãrbaţi de stat, a marilor savanţi, pe care îţi îngãdui totuşi sã-i judeci.

Desigur, epigonii pot invoca în sprijin faptul cã marile probleme care au frãmântat generaţiile anterioare sunt astãzi depãşite, adicã faptul cã putem arãta astãzi faţã de ele oarecare obiectivitate, judecând-le cu mai multã detaşare decât cei prinşi în viul vieţii trãite zi de zi. Astfel spre pildã marea problemã ruralã a împroprietãririi ţãranilor, lupta dintre vechii latifundiari şi ţãrãnime, a ajuns astãzi atât de inactualã încât ne pare a fi o poveste de demult. Aflãm despre ce a fost din scrieri pe care le citim cu emoţie desigur, dar cu o emoţie mai mult literarã, aşa cum citim pe Neculce sau pe oricare alt cronicar. Luptele dintre Kogãlniceanu şi Barbu Catargiu, George Rosetti şi George Panu, Titu Maiorescu şi Gherea, Iorga şi Giurescu - nu mai sunt pentru noi decât zguduitoare tragedii umane, interesându-ne mai mult pentru a afla psihologia, modul de gândire, talentul sau ştiinţa de a-şi pleda cauzele ale acestor oameni rãspunzãtori cândva de soarta noastrã.

S-ar putea totuşi sã ne înşelãm, cãci trebuie sã recunoaştem cã unele din tezele şi argumentele folosite în luptele sociale de pe vremuri au încã valoare actualã, în sensul cã anume probleme continuã a se pune în forme schimbate, totuşi similare celor de pe vremuri. Astfel, vechile argumente abil camuflate continuã a avea şi astãzi valori pasionale, cãpãtând astfel semnificaţia unor arme de luptã încã utile.

Orice istoric poate invoca argumentul cã lui îi este mai clar lanţul determinãrilor succesive, care au fãcut ca dezvoltarea unei probleme sociale sã apuce pe o anume cale şi nu pe alta. Fãrã a glumi, se poate spune cã istoricului îi este mai uşor sã facã „profeţii retroactive" decât îi este sociologului sã facã previziuni prospective. Sau, altfel spus, este mai uşor sã vezi astãzi care au fost evenimentele care au avut consecinţe, care au format un lanţ de condiţionãri ducând la un anume efect. Istoricul împãratului Napoleon ştie ceea ce Napoleon nu putea şti, adicã o serie de situaţii care au sfârşit cu Sfânta Elena.

Ne vine şi nouã uşor sã vedem cine a avut dreptate în polemica dintre Stere şi Gherea, dintre social-democraţie şi poporanism, cãci azi ştim ceea ce nu se putea şti, anume posibilitatea unei agriculturi moderne, mecanizate, organizatã pe imense suprafeţe în chip latifundiar, capitalist sau socialist; şi ştim şi ce urmãri au avut asupra problemei cele douã neprevizibile rãzboaie mondiale. Decalarea în temã constituie un avantaj pentru istoric, nu însã un merit, aşa cã se cuvine sã pãstrãm o respectoasã atitudine faţã de bãtrânii noştri. Chiar faţã de aceia pe care îi ştim prea bine cã ar fi stat în tabãra duşmanã nouã dacã le-am fi fost contemporani.

Acestea fiind zise, se va înţelege de ce lucrarea de faţã nu are pretenţia de a fi o istorie a opiniilor social-politice româneşti, ci doar o tentativã de a aduce o contribuţie la o astfel de lucrare.

 


[1] Despre aceastã sociologie popularã nu avem însã studii fãcute, exceptând broşura folcloristului Marin Vulpescu; acesta a publicat în 1939 un studiu intitulat „Sociologia poporului românesc". Plãnuisem împreunã cu Traian Herseni sã elaborãm o analizã sociologicã mai atentã a acestei sociologii poporane dar n-am mai avut rãgazul sã o facem.

[2] In primul volum al Capitalului Marx discuta asupra unui nou capitol al sociologiei pe care îl intituleazã „Wissensoziologie", adicã teoria cunoaşterii sociale; al afirmã cã nimeni nu are posibilitatea sã cunoascã întreaga viaţã a societãţii în care trãieşte, experienţa lui fiind sectarã, redusã la cercul restrâns al zonei sale de acţiune. El nu poate avea spre pildã despre fenomenul de bazã al structurii economice decât o viziune falsã, de caracter „fetiş", proces de reflectare „iluzorie", care se regãseşte însã în toate domeniile cunoaşterilor sociale.

[3] Dau totuşi bibliografia esenţialã a problemei, de altfel destul de scurtã: Gheorghe Vlãdescu-Rãcoasa, „La sociologie en Roumanie", în Revue internationale de sociologie, Paris, 1928. - Leon ţopa, „La sociologie en Roumanie", în revista Genus, nr. 1-2, Roma, 1938. - Traian Herseni, Sociologia româneascã: încercare istoricã, Bucureşti, 1940. - Ernö Gall, Sociologia burghezã din România, 1938. - Miron Constantinescu, „Tendinţe şi orientãri în sociologia contemporanã din România", în Analele Universitãţii Bucureşti, anul XVIII, Bucureşti, 1963 (retipãrit în Romanian Sociology, Bucureşti, 1970) şi în Aperçu sur la sociologie en Roumanie, Bucureşti, 1971. - Miron Constantinescu, Ovidiu Bãdina şi Ernö Gall, La pensée sociologique en Roumanie, Bucureşti, 1974. - M. Mâciu, Interpretãri din istoria sociologiei româneşti: idei, evenimente, personalitãţi, Iaşi, 1980. - Mihail Cernea, „Rural Community Studies in Roumania", în volumul Rural Community Studies in Europa, vol. I, Pergamon Press, 1981). - Ştefan Costea şi Ion Ungureanu, Short History of Romanian Sociology, Bucureşti, 1981. - Henri H. Stahl, „Sur quelques doctrines d'histoire sociale roumaine", în Revue roumaine des sciences sociales, tome 25, nr. 3-4, Bucureşti, 1981.

[4] Avem doar prima sa formã, „Principiile fundamentale ale istoriei", publicatã la Iaşi în 1900, (430 de pagini), care nu se mai aflã în nici o librãrie sau anticariat; nu avem însã forma sa definitivã „Théorie de l'histoire. Cours professé à la Sorbonne'' , tipãritã la Iaşi în 1907 şi în ediţia a doua la Paris, în 1908, cuprinzând 483 de pagini.

 

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU