Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare

6) Teza ţãrãneascã de liberã folosinţã a pãmântului

Cât priveşte doleanţele ţãrãnimii, ele aveau în fond acelaşi scop ca ale boierilor adicã sã obţinã spre vânzare cât mai mari cantitãţi de produse. Nici ei nu erau în mãsurã sã treacã la un alt tip de agriculturã decât cel „itinerant", în moinã, dar pretindeau ca dreptul lor la desţelenire de terenuri virgine sã fie nelimitat, lãsat la libera lor voinţã, potrivit mijloacelor de muncã de care dispuneau, vite, unelte şi braţe de muncã. Erau de acord sã dea o dijmã din toate produsele obţinute, dar sã nu mai fie obligaţi a presta zile de clacã, cãci aveau nevoie de întreaga lor forţã de muncã pentru a-şi spori terenurile puse în culturã. Erau de acord deci cu sistemul de „cantonament" al teritoriului sãtesc prin delimitarea unei zone de 1/3 din total spre folosul boierului, adicã a unei zone purtând numele de „delimitare" care s-a pãstrat pânã dupã Legea Ruralã din 1864, când s-a trasat hotarnic prima cale pe teren, „delimitarea boiereascã".

Acestea fiind veleitãţile şi dorinţele celor douã clase sociale, Regulamentele Organice au cãutat sã le tranşeze printr-o formulã de compromis, care de fapt nu a satisfãcut nici una din pãrţile aflate în luptã.

7) Soluţia de compromis a Regulamentelor Organice

În convenţia de la Akerman din 1826, încheiatã între Rusia şi Turcia, fusese prevãzutã necesitatea stabilirii unui „Regulament obştesc" pentru fiecare din Principatele româneşti, pentru organizarea treburilor lor interne şi externe. Dar în urma rãzboiului din 1828 ruşii au ocupat ambele Principate, punându-le sub conducerea directã a generalului Kisseleff numit prezident plenipotenţiar al Divanurilor din Muntenia şi Moldova, însãrcinate cu redactarea unor „Regulamente Organice" care vor fi puse în aplicare în 1831. Kisseleff s-a dovedit a fi un cap luminat, cu idei mult mai liberale decât ale boierilor autohtoni; deşi convins de existenţa drepturilor tradiţionale ale ţãranilor la întreg pãmântul ţãrii, a fost totuşi silit sã cedeze ingerinţelor marilor boieri care formau Divanul ţãrii.

Regulamentele au acceptat deci ideea cã boierul era un „stãpân" al moşiilor, obligat însã a ceda ţãranilor pãmânt spre lucrare. Regulamentul Organic al Valahiei, în secţia „Drepturi şi datorii reciproce între proprietar şi al sãu sãtean" spune, la art. 140, cã „proprietarul se îndatoreazã sã dea fieştecãruia sãtean sãlãşluind pe moşia sa „un loc de 400 stânjeni pãtraţi la câmp şi 300 la munte, loc de casã, curte, grãdinã de legume, pentru hrana sa şi a familiei lui;" precum şi izlaz, pentru patru vite de muncã şi o vacã de hranã, câte o jumãtate de pogon de cap de vitã. De asemenea trei pogoane de fâneţe, însã arãturã numai 3 pogoane.

În ce priveşte Moldova, art. 123 prevede de asemenea cã proprietarul este obligat a da fieştecãruia locuitor al moşiei sale, loc de casã cu cuviincioasa îngrãditurã şi grãdinã de legume, în suprafaţã de 400 stânjeni pãtraţi la câmp şi 300 de munte; de asemenea pentru cei cu 5 vite, pãşune o falcie şi jumãtate şi tot atâta de cosit, precum şi o falcie şi jumãtate de pãmânt de arãturã. E de remarcat cã ţãranul este redus la limita de jos a posibilitãţii lui de vieţuire, suprafeţele de arãturã fiind minuscule. Dacã dorea sã aibã mai mult, era dator sã cearã prin învoialã „prisoase" de la boier.

Au urmat, dupã 1831, câteva legi de completare a dispoziţiilor Regulamentare, din care, importantã cu privire la „pogoanele legiuite" pe care era dator „proprietarul" a le da sãtenilor, este modificarea prin care, în 1833, a fost precizatã situaţia economicã deosebitã a ţãranilor, clasificaţi în 3 categorii, de „fruntaşi", „mijlocaşi" şi „codaşi", aşa cum fuseserã şi în timpul lui Moruzi în 1805; numai cã de data aceasta fruntaşul nu mai era socotit a avea 16 vite trãgãtoare, ci doar 4, plus o vacã, scãdere catastrofalã care ne aratã gradul de sãrãcire la care se ajunsese în acest scurt interval de timp, dintre 1805 şi 1833. De asemenea mijlocaşul scãzuse de la 13 la 6 vite, iar codaşul de la 6 la nici una. Este clar cã pe asemenea suprafeţe „legiuite" ale Regulamentelor, o familie de ţãrani nu putea trãi şi cu atât mai puţin nu putea produce grâne pentru vânzare.

De altfel, Regulamentele continuã a socoti cã ţãranii trebuie sã rãmânã în primul rând crescãtori de vite, nu agricultori. Aceasta rezultã şi din faptul cã în legea modificatoare din 1833, fruntaşului i se dau 8 pogoane şi 19 prãjini, mijlocaşului 6 pogoane şi 14 prãjini, codaşului 4 pogoane de arãturã. Aceasta înseamnã cã ţãranii erau obligaţi a lua în „arendã" loturi suplimentare de teren, în condiţii pe care boierul le fixa în mod arbitrar, legea spunând totuşi cã el da teren în urma unor „tocmeli" stabilite la „buna înţelegere" între el şi sãtenii lui.

În fapt, terenurile cultivate de ţãrani erau aproape la egalitate cu cele ale boierilor, dupã cum rezultã din seria de statistici privind arãturile şi semãnãturile fãcute de „stãpâni" şi „sãteni", arãtate a fi fost în 1833 urmãtoarele:[8]

Felul produselor Stãpânii Sãtenii

- Grâu 47.208 45.339

- Orz şi ovãz 23.440 46.389

- Pãpuşoi 80.802 175.653

- Mãlai 430 1.680

- Hrişcã 1.017 1.288

- Cartoafe 1.201 1.031

Grava problemã a aşa-numitelor „tocmeli agricole", care va duce la conflictul culminant al rãscoalei din 1907, era deci deja pusã, din plin, încã din epoca regulamentarã. Mãrginirea drasticã a drepturilor ţãrãneşti la un numãr minuscul de loturi, în forma „pogoanelor legiuite" reprezenta deci un câştig de cauzã de caracter flagrant abuziv al clasei boiereşti, completat şi cu prevederea cã boierul are un drept de „cantonament", adicã de a-şi delimita în folos exclusiv o treime din totalul arabil disponibil, astfel cã la „moşiile strâmte" în care exista o densitate demograficã prea mare ca sã li se poatã da tuturor plugarilor „pogoanele legiuite", boierul îşi aroga dreptul de a alunga surplusul de sãteni de pe moşia lui. Ba mai mult, acelaşi drept îl avea şi faţã de sãtenii recalcitranţi, zurbagii, protestatari, textul de lege spunând: „va fi slobod proprietarul ca în curgerea celui din urmã an al sorocirii catagrafiei, sã depãrteze pre locuitorii ce ar avea prea mulţi". „Deopotrivã, va putea sã depãrteze dupã moşia lui şi pe toţi sãtenii cei îndãrãtnici sau cei ce vor face zâzanii şi vor aduce la nesupunere pe ceilalţi sãteni".[9]

Boierii au mai avut câştig de cauzã şi prin acordarea dreptului lor de a „arãta" ţãranilor, adicã de a hotãrî locul de amplasare pe teren a pogoanelor legiuite ce li se da (evident deci şi a pogoanelor date „prin bunã învoire") art. 140 din Regulament arãtând cã „proprietarul va însemna locurile de islaz, precum şi pogoanele de fâneţe şi cele de arãturã", ulterior precizându-se cã locurile de casã, deci cele din vatra satului „vor fi legate unul de altul şi la o parte de loc a moşiei, care se va însemna de proprietar", fiind vorba de o comasare a caselor, sau, cum se mai spunea, „de aducere la linie a caselor". Acesta este semnul unei dorinţe de renunţare la sistemul agriculturii itinerante, în moinã, fãrã totuşi sã fie avutã în vedere un oarecare sistem de „tarlalizare" raţionalã, fiind deci mai mult o dorinţã decât o realizare efectivã, cãci - aşa cum vom vedea - împrãştierea arãturilor a continuat şi va continua a fi practicatã, atât de sãteni cât şi de boieri, pânã în 1864.

Nu mai e necesar sã se arate cã zilele de clacã obligatorii, fixate a fi de 12, au fost de data aceasta socotite „cu nart" adicã în cantitate de muncã, în aşa fel încât era cu neputinţã sã fie executate în 12 zile, ceea ce justificã calificativul dat de Marx Regulamentelor Organice, de a fi „Coduri ale servajului".

Marea dorinţã a clasei boiereşti de a i se recunoaşte titlul de „proprietar" al teritoriilor sãteşti era deci perfect satisfãcutã mai ales prin articolele în care titlul de „proprietar" le este dat. Deşi Regulamentele ezitã în aceastã privinţã, folosind deopotrivã şi termenul de „stãpân", spunând de pildã „proprietarul este stãpân cu desãvârşire pe al sãu pãmânt". În aceastã calitate de „stãpân" relaţiile lui nu sunt stabilite cu sãtenii consideraţi unul câte unul, ci global cu „obştea" lor, cu „cetaşii" satului, cãrora li se da numele de „clãcaşi", datori fiind cu o sumã de obligaţii care nu derivã câtuşi de puţin din calitatea de „proprietar" al boierului, cum e de pildã cea de a da un numãr de „slugi", arãtându-se obligaţia ca „tot satul cu o glãsuire sau cele mai multe glasuri, sã osibeascã dintr-ânşii patru oameni la suta de familii, însã oameni statornici ai satului, vrednici de slujbã şi sã-i dea în slujba proprietarului sub numirea de slugi, în toatã curgerea acestui an", cu o rotaţie anualã astfel calculatã încât „sã ajungã rândul pe fiecare locuitor a se afla în slujba proprietarului sãu", „fãrã a se nãpãstui nici unul dintre cetaşii acestui sat".

De asemenea, nu derivã din calitatea de „proprietar" nici monopolul deţinerii în sat a unei cârciumi.

Dar mai ales, ce nu se potrivea cu ideea de proprietate absolutã, era obligaţia proprietarului de a da ţãranilor un numãr de pogoane „legiuite", adicã impuse „urbarial" de stãpânire. Totuşi din faptul cã Regulamentele spun cã stãpânul e dator sã „dea" aceste pogoane, se poate deduce cã le avea în proprietate, de vreme ce le putea „da".

Regulamentele au încercat a da şi o lãmurire teoreticã a drepturilor clãcaşilor la aceste pogoane, precum şi la libertatea lor de a pleca din sat (în anume condiţii, destul de restrictive). Se afirmã cã, dupã cum proprietarul e deplin stãpân pe a sa moşie", „de asemenea este şi sãteanul sãlãşluitor" cu desãvârşire slobod de peste de acum aproape un veac" (referire deci la urbariile urmate de la Mavrocordat încoace) „şi numai pe sfinţenia acestui principiu s-au legiuit îndatoriri reciproce; de aceea, volnic este sãteanul de a-şi muta locuinţa". Textul Regulamentelor este deci o confuzã reorganizare a relaţiilor „feudale" legând pe ţãranul clãcaş de boierul sãu, plecând de la temeiul desfiinţãrii „legãrii de glie" a ţãranilor aserviţi.

8) Soluţia revoluţionarilor din 1848

Oricât de clarã ar fi recunoaşterea de cãtre Regulamentele Organice a existenţei unui „drept" la pãmânt al ţãranilor (mãcar cã limitat la un numãr de pogoane legiuite) - nu e mai puţin adevãrat cã Regulamentele Organice cuprind o serie de caractere „feudale" precum obligaţia ţãranilor de a da boierului un numãr de „slugi" supuse la o muncã silitã. Tot astfel, dacã ţãranul nu mai era legat de glie, putându-se muta din sat (în condiţii de altfel foarte grele) nu e mai puţin adevãrat cã boierul stãpân avea dreptul de a nu da pogoanele legiuite în moşiile „strâmte" în care adicã numãrul de locuitori ar fi fost prea mare, totalul pogoanelor legiuite la care aveau dreptul depãşind suprafaţa totalã de 2/3; şi mai ales dreptul dat boierului de a goni din sat surplusul de populaţie de care nu avea nevoie ca braţe de muncã, precum şi pe „zurbagiii" care îndrãzneau sã-şi revendice drepturile.

Aceste clare caractere „feudale" consfinţite de Regulamentele Organice erau de naturã sã nemulţumeascã pe revoluţionarii din 1848 cu atât mai mult cu cât nemulţumirile din rândurile ţãrãneşti ajunseserã violente, apãrând primejdia unor rãscoale ţãrãneşti, care ar fi adus cu sine nu numai intervenţia Imperiului Otoman, dar şi al Rusiei şi Austriei, dacã nu chiar primejdia pierderii autonomiei noastre statale.

Ţãrãnimea, evident nu a avut parte de „doctrinari" care sã-i formuleze sistematic şi cãrturãreşte nevoile şi nãzuinţele. În schimb, exista la acea vreme o „tinerime" revoluţionarã crescutã la şcolile occidentului, la curent cu cele ce se întâmplaserã în revoluţia Francezã din 1789 şi în cea din 1830; mulţi dintre aceşti tineri „bonjurişti" luaserã chiar parte la cea din 1830, audiaserã şi cetiserã operele gânditorilor francezi, nu numai pe Michelet şi pe Edgar Quinet (cãsãtorit cu o româncã), cât mai ales pe Lamenais şi întreg curentul romantismului de lamentaţii, dar în fond optimist, situat la nivelul „înaltelor idealuri" de „libertate, egalitate şi fraternitate".

Revoluţionarii paşoptişti, mai ales cei din Muntenia, distonau puternic faţã de marii boieri, singurii care aveau dreptul de a purta bãrbi protocolare; ei umblau raşi, îmbrãcaţi în straie „evropeneşti", duelgii, plãcându-le culori „fistichii", fiind „filfizoni" cum li se spunea celor care cântau „Carmagnola" cu refrenul „vive, vive le son du canon", mai toţi „francmasoni" ai Lojei „Marelui Orient". Aceastã tinerime bonjuristã fãcea şi ea parte din clasa boiereascã, nu însã din cea a marilor latifundiari stãpâni ai statului, ci dintr-o stare mijlocie, mai modestã. Lor li se adãuga un mare numãr de „intelectuali" (ca sã le spunem aşa) o micã burghezie în curs de formaţie, profesori, avocaţi, scriitori, artişti, ca şi negustori mari şi mici.

Ce îi supãra pe aceşti „revoluţionari" era faptul cã, într-o societate feudalã, rosturile lor nu erau clare. Ele nu puteau deveni reale decât dacã întreaga viaţã socialã a statului se „moderniza". Obiectul concret al luptei lor era deci în primul rând înlãturarea Regulamentelor Organice, adevãrate Constituţii ale statului marilor boieri feudali, care desigur se doreau şi ei „modernizaţi", însã doar în sensul întãririi sistemului de proprietate exclusiv în folosul lor.

În acţiunea lor, revoluţionarii bonjurişti nu se puteau lipsi de o alianţã cu clasa ţãrãneascã şi nici cu cea a burgheziei în curs de formaţie. Dar pentru ca asemenea alianţe sã poatã fi realizate, ar fi fost necesarã o prealabilã analizare socialã a problemelor ce trebuiau rezolvate şi a intereselor colective aflate în cauzã, ceea ce „bonjuriştii" erau departe a o putea face. Cu excepţia câtorva minţi luminate, care s-au putut ridica pânã la nivelul unor analize „istorice" a chestiunii agrare, majoritatea „cãuzaşilor", adicã a luptãtorilor pentru „cauza" revoluţiei, se afla doar în stadiul „proclamaţiilor", a declaraţiilor de principii generale, mulţumindu-se cu o frazeologie limitatã la o serie de prea frumoase „lozinci", rãmase pânã astãzi în memoria tuturora, precum „libertate şi frãţie" (ca mod de a da „bunã ziua"), „crede şi vei fi", „voieşte şi vei putea", „iubesc libertatea, urãsc anarhia" şi altele. Înfãţişate uneori în forma unor frumoase poeme lirice, de genul „Cântãrii României", despre care e greu sã hotãrãşti cine a scris-o, Nicolae Bãlcescu sau Alecu Russo? - dar al cãrui caracter „paşoptist" e clar.

Fãrã sã se fi stabilit un plan de luptã, privind strategia şi tactica revoluţiei, fãrã sã se fi precizat mãcar ţelurile urmãrite, revoluţionarii de la 1846 s-au grãbit a formula, la Islaz, în 1848, o „proclamaţie" prin care, nici mai mult nici mai puţin, declarau cã, „claca este desfiinţatã" şi ţãranii vor fi împroprietãriţi.

În fond, soluţia avutã în vedere le pãrea simplã (deşi ineficace) anume sã se „împroprietãreascã ţãranii" dându-li-se în deplinã proprietate anume loturi de teren, „pogoanele legiuite" rupte din proprietatea latifundiarilor, însã cu prealabilã despãgubire. Era soluţionarea unui conflict dintre douã clase printr-o hotãrâre care nu satisfãcea deplin pe nici una din ele dovadã certã a unei lipse de maturitate social-politicã, cãci hotãrârile luate fãrã de analiza consecinţelor reale pe care ele le pot avea, e semnul cert al unui empirism vulgar, care se mulţumeşte cu frazeologii revoluţionare şi se teme de fapte.

Din punct de vedere social-politic, problema de fond li se pãrea simplã: Nu exista un drept „legal" al ţãranilor la un anumit numãr de „ogoare legiuite" - recunoscut de toatã lumea? Ei bine, ca orice urmã de feudalism sã disparã, era suficient ca ţãranii sã fie „împroprietãriţi" adicã declaraţi „proprietari deplini asupra acestor „ogoare legiuite" urmând ca restul teritoriului sã fie declarat „proprietate" a boierului. În felul acesta, întregul complex de rãmãşiţe feudale era înlãturat, totul readus la matca juridicã normalã a dreptului burghez, aşa cum era consfinţit în Codul civil Napoleon. În loc de „stãpân" şi „slugã", am avea doi „proprietari", unul mare, altul mic, dar amândoi egali în faţa codului civil.

Credinţa greşitã a paşoptiştilor a fost cã au crezut cã „pogoanele legiuite" erau suprafeţe de teren hotãrnicite, aflate în folosinţa statornicã a unor ţãrani. În realitate agricultura care se practica fiind cea „mutãtoare", „în moinã", numãrul de „pogoane legiuite" fixate urbarial, era plafonul maxim de teren la care avea ţãranul drept, al cãrui total nu putea depãşi 2/3 din totalul terenului sãtesc.

Cã în acest regim al pogoanelor legiuite se continua practicarea sistemului agriculturii itinerante, nu o ştiau paşoptiştii. O afirmã totuşi foarte rãspicat marii boieri care arãtau cã nu pot fi „împroprietãriţi" sãtenii de pe pogoanele legiuite de ei deţinute, pentru cã de fapt ei nu deţineau asemenea pogoane, pogoanele legiuite fiind doar un mod de plafonare a maximului la care aveau dreptul ţãranii.

Marele boier şi doctrinar care a fost Barbu Catargiu a arãtat de pildã cã aceste pogoane legiuite nu erau loturi statornice, ci suprafeţe mutãtoare, întocmai de altfel cum erau şi pogoanele lucrate de cãtre boier, prin claca ţãranilor lui; Catargiu aratã cã „ţarina închiriatã ţãranilor" (în concepţia boiereascã, boierul proprietar „închiria" ţãranilor locurile de culturã) „şi ceea ce proprietarul lucreazã pe seama sa, nu rãmân în neclintita lor dispoziţie, ci, dimpotrivã, se schimbã mai în toţi anii, dupã osebite împrejurãri şi trebuinţe ale fiecãruia dintre ei, trecând din mâinile proprietarului în ale ţãranului şi din acelea, ale acestuia, în mâinile celui dintâi", ceea ce constituie o sumarã (neclarã, totuşi concludentã) descriere a agriculturii în moinã.

Avem însã şi mãrturia nu numai a lui Barbu Catargiu ci şi a lui Vasile Boierescu, de pildã, care afirmã şi el cã „proprietarul principal" (nume pe care îl dã boierului stãpân al satului, socotind cã şi ţãranii erau un fel de „proprietari" secundari) „nu cunoaşte în mod absolut asupra cãrei pãrţi are drept exclusiv de proprietate; ţãranii nici ei nu ştiu pe ce obiect e fixat dreptul lor; şi unul şi altul trãiesc într-un fel de indiviziune perpetuã; şi din acest punct de vedere se poate spune cã sunt „coproprietari". În acelaşi sens glãsuieşte şi A. G. Golescu, partizan al drepturilor ţãrãneşti, afirmând cã „partea de pãmânt afectatã ţãranilor a rãmas întotdeauna vagã, supusã unor variaţiuni permanente, potrivit voinţei boierilor".

Normal ar fi fost ca „juriştii" care se aflau a fi şi „bonjurişti" sã fi supus problema nu numai unei analize social-economice, ci şi uneia juridice propriu-zise. Ceea ce ar fi putut-o face dacã ar fi avut pregãtirea necesarã privind dreptul feudal, şi în special dacã ar fi analizat conceptul „devãlmãşiei" din obiceiul pãmântului nostru, pe care l-ar fi putut mai lesne lãmuri pornind de la conceptul juridic feudal al „sezinei", care este cu totul altceva decât al proprietãţii individuale. „Sezina" este, în sistemul cutumiar feudal un concept care poate fi definit ca un „ghem de drepturi" multiple, coexistând asupra unui aceluiaşi obiect patrimonial, drepturi seziniare întrepãtrunzându-se în forme cu variaţii proteice de la un loc la altul, de la un timp la altul, de la un caz la altul. Acest fenomen juridic al „participaţiunii" mai multor drepturi asupra aceluiaşi bun, aratã de ce este totalmente absurdã orice încercare de a tãlmãci, de pildã, relaţiile dintre clãcaşul având dreptul la pogoanele legiuite şi boierul care este silit sã i le dea, cu ajutorul conceptelor de „proprietate", de „uzufruct", „emfiteozã", „indiviziune" etc., etc., luate din rastelul conceptelor de drept roman.

Zadarnic Regulamentele Organice îl declarã pe boier nu numai „stãpân", ci şi „proprietar", când de fapt el nu avea decât o „sezinã" care coexista cu o sezinã inversã a obştei clãcaşilor. Proprietarul regulamentar este astfel un foarte ciudat „proprietar", care nu poate fi definit, ci numai descris, drepturile lui sezinare fiind grevate de multiple obligaţiuni de a respecta o serie multiplã de alte drepturi sezinare, precum cel de pãscut liber al clãcaşilor asupra întreg hotarului, dupã „izlãjirea" terenurilor, cel de protimisis al obştei ţãranilor în caz de vânzare sau arendare.

Boierul cuprinde în sezina lui şi drepturi de încasare a dijmelor, de a-şi pune în lucrare propriile lui exploataţii, în cadrul unui „domeniu muncit în clacã", de a se folosi de tot felul de „ruşfeturi", având şi dreptul de a judeca conflictele din sat, de a pedepsi pe vinovaţi nu numai cu amenzi ci şi cu punerea la „prinsoare", la „jug" şi la „butuc" a vinovaţilor, fiind rãspunzãtor de „liniştea publicã" şi în acelaşi timp de plata birului de cãtre obştea satului. Relaţiile lui sociale nu sunt numai cu fiecare individ în parte ci şi cu grupele sociale (în patru boi, în doi boi, şi fãrã boi, pãlmaşi), precum şi cu toate la un loc, adicã cu obştea satului, faţã de care deţine în monopol folosinţa unei suprafeţe de cel puţin 1/3 din totalul arabil.

În ce-i priveşte pe clãcaşi, şi aceştia dispun cu multiple sezine, adicã de o serie de drepturi amestecate printre cele boiereşti, anume dreptul la anume "prinsoare", în condiţii de liberã învoialã, dreptul la a paşte vitele peste tot hotarul dupã ce s-a sfârşit culesul şi miriştile s-au „izlãjit", dreptul de a stãpâni permanent - sau atâta timp cât le punea în lucru - locurile de el desţelenite, adicã cele „curate" de el, plantate cu pomi sau vie, putându-le dona, vinde, lãsa moştenire; desigur, cu respectarea drepturilor de protimisis a rudelor şi vecinilor lui.

La toate aceste ghemuri de drepturi încâlcite, suprapuse unele peste altele, se adaugã drepturile statului, ale organelor administrative locale, ale slujbaşilor numiţi de obşte, precum jitarii, ciobanii, paznicii, birarii şi aşa mai departe.

Tot atât de superficialã şi de ezitantã a fost şi aptitudinea revoluţionarilor faţã de „împroprietãrirea" ţãranilor. La Izlaz se grãbiserã sã declare cã ţãranii vor fi împroprietãriţi, fãrã sã ştie însã în ce mod s-ar putea realiza. În linii mari, era doritã o modalitate care sã „respecte proprietatea" boierilor, recurgându-se la procedeul „exproprierii pentru cauzã de utilitate publicã", cu despãgubiri. Rãmânea însã sã se vadã ce anume urma sã fie „oborât"? Pogoanele legiuite sau claca? Sã se exproprieze terenul? Dar acest teren folosit de clãcaşi consta în „pogoanele legiuite", asupra cãrora ei aveau drepturi legale, nu era deci cazul ca ele sã fie rãscumpãrate; se cuvenea numai ca dreptul de folosinţã sã se transforme în drept de proprietate. Atunci sã fie rãscumpãratã claca? Dar claca era consideratã drept un abuz feudal flagrant şi ca atare nu era cazul sã fie desdãunat proprietarul pentru renunţarea lui la abuz. Claca mai putea fi însã consideratã drept o „capitaţie", o platã pe cap de familie rezultând din simplul fapt al domicilierii în vatra satului deci o chirie. Interpretarea paşoptiştilor a situaţiilor reale şi soluţionarea lor juridicã a fost aşadar ezitantã, confuzã, contrazicãtoare, o zadarnicã încercare de a tãlmãci în stil de cod civil burghez realitãţi feudale reglementate cutumiar. Pânã la urmã Legea Ruralã din 1864 va alege soluţia rãscumpãrãrii clãcii şi nu a terenurilor, soluţie juridic nejustificatã, şi care economic a avut urmãri tragice.

9) Dezbaterile din Comisia proprietãţii din 1848

Guvernul revoluţionar nu avusese deci nici timpul şi nici grija de a elabora un plan strategic şi tactic de luptã. De altfel, nici n-ar fi putut-o face, chiar dacã ar fi avut rãgazul necesar, date fiind divergenţele de opinii din sânul paşoptiştilor. Într-adevãr, Bãlcescu şi Eliade Rãdulescu, aşa cum vom vedea, se aflau în completã contradicţie.

Sub influenţa lui Bãlcescu s-a organizat mai întâi o „Comisie" care urma sã discute şi sã lãmureascã problema ruralã, şi la care trebuiau sã ia parte, în mod egal, atât boierii cât şi clãcaşii, pentru ca împreunã sã gãseascã o soluţie frãţeascã a problemei agrare, adicã sã rezolve o problemã insolubilã. În spirit „democratic", ar fi trebuit ca din fiecare judeţ sã se aleagã (de cãtre cine?) câte un delegat al clãcaşilor şi încã unul al „proprietarilor" boieri. Aceştia urmau sã se adune la Bucureşti în ziua de 1 august 1848, preşedinte fiind desemnat Alecu Racoviţã. De fapt, şedinţele au fost conduse de foarte tânãrul Ion Ionescu, agronom abia ieşit din şcolile franceze, înflãcãrat adept al lozincilor revoluţionare franceze, utopist plin de cele mai bune intenţii.[10]

Comisia s-a întrunit cu greu, incomplet, mulţi boieri din judeţe refuzând sã se prezinte.[11] Preşedintele Alecu Racoviţã şi apoi şi Ion Ionescu încep dezbaterile comisie prin nobile cuvântãri, care desigur au plãcut clãcaşilor; în special cea a lui Ionescu, cãci aceasta declara cã pânã acum ţãranii au fost cei mai nenorociţi dintre oameni. Mai puţin pe placul proprietarilor, care „în numele a 18 veacuri de suferinţe" erau rugaţi sã îngãduie sã li se aducã aminte sã nu uite cã „Dumnezeu a fãcut pãmântul pentru toţi", etc., etc.

Mai realist, preotul Neagu care reprezenta clãcaşii intrã direct în problemã, întrebând cum vor fi fãcute semãnãturile de toamnã? cãci se aflau în august iar clãcaşii ştiau cã „claca este desfiinţatã" aşa cã „arãturile ce le fãceau proprietarii prin clãcuitori, acum cine sã le facã? Proprietarii nemaiavând clãcaşi şi „rãmânând acele locuri nelucrate, va izvorî foamete în ţarã". Preotul Neagu îşi dã prea bine seama cã la mijloc nu era vorba de foamete ci de altceva, de o problemã mult mai gravã şi de o mai lungã bãtaie, cãci el ştia cã „a venit vremea sã vie englezii, francezii şi alţii, sã dea câte lei 250 pe kila de grâu, câte lei 200 pe kila de porumb, câte lei 130 kila de mei şi câte 75-80-90 lei kila de orz; aşa cã se înţelege de ce „domnii proprietari, când îşi vãd casele pline de aur şi de argint, aleargã ziua şi noaptea a mai gãsi un petec de pãmânt, sã-l rãscumpere; dar sã aibã şi câţiva clãcaşi, ca în curând vreme sã mai facã vreo douã rânduri de case, cãci în acele în fiinţã nu o sã încapã tot aurul şi argintul adunat, nu prin urmele sale, nici prin braţele sale, ci cu biciul sãu unit cu al dorobanţului", ceea ce e o enunţare a problemei mai clarã decât o fãcuserã revoluţionarii!

Atunci care e soluţia propusã de acest reprezentant al clãcaşilor? Teza ţãranilor este expusã în toatã claritatea şi anume: menţinerea actualului sistem al liberei agriculturi itinerante fãcutã în moinã. De vreme ce s-a proclamat emanciparea ţãranilor se chiamã cã ţãranii nu mai sunt clãcãşi, ci „mici proprietari" (mici, dar egali cu cei mari). Ca atare, se cuvine „sã are fiecare atât domnii proprietari mari cât şi proprietarii mici, cât vor socoti prin putinţã sã adune".

Evident, o astfel de propunere nu putea fi fãcutã decât în sistemul agricol „itinerant", când se mai puteau face pe izlaz desţeleniri la buna voie a tuturora. Cer ţãranii sã li se dea voie, la fel ca boierilor, sã facã oricât de multe desţeleniri vor putea, cu singura obligaţie sã dea, ca şi pânã acum, o zeciuialã din produse. „Iatã eu zic cã e destul respect cãtre proprietate, când îi dãm obicinuita zeciuialã, fiindcã aceasta s-a urmat şi în vechime".

Cum rãmâne atunci cu situaţia proprietarilor mari? Neagu admite cã „ar fi de cuviinţã sã se îndatoreze locuitorii a-i ara şi proprietarului rãmas fãrã clãcaşi locurile ce le-au avut anul trecut arate", însã cu platã: proprietarul „va fi dator a plãti fiecare zi de plug în loc spart, adicã câte zile va face în arãturã, cu plugul întreg, câte lei zece; iar care din proprietari vor voi a rupe ţelina" (deci sã-şi mãreascã suprafeţele cerealiere) „apoi sã plãteascã câte lei 15 ziua de plug", transportul produselor privindu-l. Soluţia ar fi fost idealã pentru ţãrãnime; dar ea ar fi dat curând naştere unor lupte sociale anarhice, nu numai între boier şi ţãrani, ci şi între ţãrani ei înşişi atâta vreme cât nu interveneau nu numai mãsuri de plafonare, de cantonare, ci şi de tarlalizare, la care ţãranii nu aveau însã cum sã se gândeascã.

Acelaşi mod de a soluţiona problema în stil; de agriculturã itinerantã, îl are în vedere şi boierul Radu Ceauşescu care şi el crede cã ar trebui „sã se facã semãnãturile de toamnã de locuitorii judeţului pe unde se vor gãsi locuri de semãnat, locuri de rod de grâu şi sã se semene oriunde va plãcea locuitorilor pe moşie; şi apoi, spre a nu se aduce pagubã proprietarului, sã i se dea, pentru pãmântul ce i s-au luat, din tot rodul ce va ieşi, dijmã".

Dar boierul Robescu propune o soluţie de compromis: fiind de pãrere ca sãtenii sã fie totuşi obligaţi, precum clãcaşii, „sã are pentru proprietar un pogon şi jumãtate; iar pentru ei, cât vor putea; şi apoi sã se plãteascã de ambele pãrţi, pãmântul proprietarului şi munca sãteanului". Acest Robescu nu pare a fi din categoria proprietarilor avizi sã producã pentru piaţã; un pogon şi jumãtate, abia de ar ajunge pentru o gospodãrie din cale afarã de modestã. Propunerea lui nu a fost primitã de altfel nici de sãteni.

În tot cazul, în toate aceste propuneri privind semãnãturile de toamnã ale acestui prim an al revoluţiei, soluţiile propuse nu prevedeau nici un fel de plafonare sau de cantonare: se lãsa atât sãtenilor cât şi boierilor libera dispoziţie de a ara cât vor putea şi unde vor putea, într-un sistem de revenire la „moima sãlbatecã", bãtãlie deschisã atât între clasele în luptã, cât şi în sânul însãşi al clasei ţãrãneşti, fiecare lucrând în mãsura puterilor lor, cu deosebire cã ţãranii nu aveau nevoie de boier ca sã facã agriculturã, pe când boierul nu putea face nimic fãrã de braţele de muncã ale agricultorilor, care însã nu îi mai erau acum „clãcaşi". ţãranii urmau deci a lucra în mãsura capacitãţii lor de muncã, iar boierul în limita capitalului de care dispunea şi a braţelor de muncã salariate pe care le putea angaja.

Evident, soluţiile acestea nu puteau fi decât utopice; aplicate, ar fi dus curând la anarhie şi la lupte civile. Cu atât mai mult cu cât Comisia fusese convocatã nu pentru a rezolva problema semãnãturilor de toamnã din anul 1848, ci pentru a gãsi o modalitate de a soluţiona pentru viitor dubla problemã a „emancipãrii ţãranilor" şi a „apãrãrii drepturilor proprietarilor".

Dar pentru rezolvarea acestei probleme revoluţionarii nu veneau cu nici o soluţie, ci numai cu deziderate, astfel încât revoluţionarii din Comisia proprietãţii au preferat sã poarte singura dezbatere pe care o puteau susţine, cea a „marilor principii", proclamând „sfinţenia muncii" şi „sfinţenia proprietãţii". Au fost deci puse la vot aceste douã teze: „este sfântã proprietatea" şi „este sfântã munca"? în jurul lor purtându-se discuţii care azi ni se par ridicole, însã la atât de înalt nivel teoretic, încât, la un moment dat, sãtenii strigarã, „Darã, darã, sã ne vorbeascã româneşte, sã înţelegem şi noi". Mai interesante au fost discuţiile asupra clãcii, pe care ţãranii o socoteau a fi curatã robie, pe când boierii, care se declarau a nu fi proprietari feudali, ci proprietari absoluţi, de stil burghez, o socoteau a fi un fel de chirie a pãmântului pe care binevoiau a-l ceda ţãranilor. În acest scop, boierii revin şi insistã mereu pentru a arãta „rezoanele" care fac ca proprietatea sã fie „sfântã". Foştii clãcaşi, cãrora prin proclamaţia de la Izlaz, li se fãgãduise împroprietãrirea, susţineau însã una şi bunã, anume cã „sfântã va fi proprietatea dupã ce se va împãrţi" iar „pânã atuncea, nu putem".

Unul dintre proprietari propune atunci o soluţie de tip „cantonament". Boierul Ceauşescu de care am mai pomenit, propune: „eu vã dau ceea ce aţi avut pânã în 1812, adicã 1/4 din izlaz". Preşedintele întreabã însã care va fi situaţia vetrei de sat? La care Ceauşescu se aratã dispus a da, cu platã sau fãrã platã, pãmânt ohavnic, cu condiţia ca în mijlocul satului sã continue a fiinţa cârciuma sa, pãstrându-şi dreptul de a relua proprietatea locurilor pãrãsite.

Pânã la urmã este pusã limpede problema de fond: cât pãmânt vor sã obţinã ţãranii, cumpãrându-l cu bani? Dupã lungi dezbateri, preotul Neagu propune sã cumpere nu mai puţin decât 14 pogoane la câmp, la pãmânt bun şi roditor, 16 pogoane la baltã, unde este loc cleios, 11 pogoane la podgorie şi 8 la munte. Propunerea sperie pe proprietarii boieri, care fac socoteala a cât ar costa asemenea întindere de pãmânt şi se îndoiesc cã ţãranii ar avea de unde plãti asemenea enorme sume de bani.

E interesantã aceastã propunere, cãci dacã se punea problema cumpãrãrii de teren, nu mai era nevoie de nici o revoluţie, proprietarii fiind liberi sã vândã oricât, dacã preţurile ce li se ofereau ar fi fost satisfãcãtoare. Evident, nu toţi clãcaşii ar fi putut cumpãra pãmânt, cãci nu toţi dispuneau de capitalul şi creditul necesare ca sã plãteascã jumãtate din sumã bani peşin şi jumãtate mai târziu, în rate, cum se propunea. Dar aceastã ofertã a clãcaşilor era încã un rod al sistemului clãcãşesc existent cãci se propunea vânzarea-cumpãrarea nu a oricât teren ar fi cãzut la învoialã proprietarul cu cumpãrãtorul, ci în cantitãţi prefixate, întocmai ca şi cum ar fi fost vorba de „pogoane legiuite", deci în suprafeţe mãrite, dar cu preţ de asemenea prefixat legal. Se fac astfel calcule pe masa întreagã ã clãcaşilor ca şi cum toţi ar fi fost gata sã cumpere teren şi ca şi cum boierul ar fi fost obligat, volens-nolens, sã li-l vândã.

S-a întâmplat însã ca tonul acestor dezbateri din Comisia proprietãţii, în care ţãranii au avut prilejul, pentru prima oarã în istoria lor socialã,
sã-şi spunã rãspicat pãrerea, folosind uneori cuvinte grele, sã fie socotit inoportun de cãtre Ion Eliade Rãdulescu care, dupã oficierea unei prea înãlţãtoare cuvântãri, a declarat închise dezbaterile, dizolvând Comisia.

Procesele-verbale ale şedinţelor, aşa cum au fost redactate de Ion Ionescu, rãmân însã un deosebit de important document care, desigur, nu au calitatea unei doctrine ferm şi clar închegate, dar conţin mãrturia ideologiilor ce se confruntau pe atunci şi mai ales rãmân dovada cã problemele sociale se aflau tãlmãcite, în mintea oamenilor, tot atât de confuz pe cât erau de complexe realitãţile sociale ele înşile.

 


[8] Apud Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţãrãneascã, Seria I, volumul III. Vezi şi datele specificate pe judeţe din 1841, 1850, 1851, 1853, 1855, 1856, 1857, precum şi seria de „prescrieri în perilipsis a statisticilor ştiinţe" din anii 1840, 1855, unele purtând iscãlitura „Şeful de Secţie V. Drãghici spãtar". Toate ar merita o analizã şi o cartografiere atentã.

[9] Op. cit., p. 12.

[10] Acest Ion Ionescu era de fapt un moldovean, chemat în Muntenia de N. Bãlcescu, tocmai pentru dubla lui calitate de revoluţionar şi „tehnician".

[11] Folosim broşura Chestiunea proprietãţii dezbãtutã de proprietari şi plugari la 1848 (Editatã de C. D. Aricescu, Bucureşti, 1862).

 

Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU