Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare

10) Nicolae Bãlcescu (1818-1850), marele teoretician al tezei „paşoptiste"

Viziunea sa de filosofie a istoriei

Ca sã fim drepţi, trebuie sã recunoaştem cã proclamaţiile, articolele de ziar şi dezbaterile în controverse a unor simpli particulari, oricât de „oficialã" ar fi fost „comisia" în care se luau la ceartã, nu erau prilejuri de a exprima „doctrine". Ca în orice revoluţie, au fost totuşi şi „doctrinari" care au înţeles, mai mult decât gloata, problemele momentului şi au lãsat în urma lor texte care, nu numai cã au înrâurit mersul evenimentelor, dar au rãmas pânã azi monumente de gândire peste care nu se poate trece. Voi alege dintre aceşti doctrinari numai doi, pe Nicolae Bãlcescu şi pe Ion Eliade Rãdulescu, ca fiind nu numai cei mai reprezentativi paşoptişti, dar şi cei mai în mãsurã sã exprime esenţa celor întâmplate la 1848.

Nicolae Iorga îl socoteşte pe Bãlcescu a fi „unul din cele mai frumoase suflete şi mai ales una din cele mai mari inteligenţe ale unei nobile generaţii de visãtori".[12]

Era, de fapt, mai mult decât atâta, lucrãrile lui deschizând „în istoriografia românã epoca studiilor cu conţinut social-economic, ceea ce îl consacrã drept „întemeietor al uneia din cele mai fecunde direcţii de cercetare în ştiinţele sociale româneşti".[13] Aceasta ne îndreptãţeşte a-l socoti ca începãtor al sociologiei româneşti.

În special preocupãrile lui de istorie socialã sunt cele care îl apropie foarte mult de o viitoare sociologie. În „Cuvânt preliminar despre izvoarele istoriei româneşti", publicat în 1845, ca introducere la revista Magazinul istoric pentru Dacia, Nicolae Bãlcescu aratã cã „istoria nu trebuie sã fie numai ca un şir de oarecare întâmplãri politice sau militare, uscate, fãrã nici o culoare, fãrã nici un adevãr local; nu trebuie sã se ocupe numai de oarecare persoane privilegiate; dar sã se arate poporul român cu instituţiile, ideile, sentimentele, obiceiurile lui, în deosebite veacuri".[14]

Sociologia de azi se ocupã şi ea tot de „instituţii" şi se adreseazã, pe lângã studiul direct al realitãţii, aceloraşi izvoare pe care le recomanda şi Bãlcescu, atunci când scria „Istoria noastrã, ca a tuturor naţiunilor, se cuprinde în cinci feluri de documente: întâi poeziile şi tradiţiile populare, al doilea legile şi actele oficiale, al treilea cronicile ce cuprind fapte generale, al patrulea inscripţiile şi monumentele, al cincilea scrierile care zugrãvesc obiceiurile private".[15] Menţionãm şi faptul cã el a folosit expresis verbis, perfect conştient de importanţa lor, termenul de ,,filozofie socialã" care a precedat pretutindeni pe cel de ,,sociologie".[16]

Bãlcescu nu se mulţumeşte însã cu asemenea enunţuri de principii, ci le şi pune în practicã, în lucrãrile sale de istorie socialã. Meritul lui e atât de mare, cu cât problemele cu care se aflã confruntat, ca gânditor şi luptãtor revoluţionar, nu erau dintre cele mai simple. Totuşi, putem afirma cã temele luate în considerare de Bãlcescu au fost de fapt cele esenţiale ale epocii sale. Ele se pot schematiza astfel: problema ţãrãneascã, adicã problema reorganizãrii modernizate a proceselor de producţie, în consecinţã şi ale relaţiilor de producţie, în cadrul unui stat, modernizat el însuşi, unit şi independent, ca modalitate de constituire a unei naţiuni, sigurã de viitorul ei.

În credinţa lui, „revoluţia" era menitã sã ducã la îndeplinirea acestui scop. Bãlcescu tãgãduieşte deci cã revoluţia din 1848 ar fi fost doar o imitaţie a revoluţiilor occidentale. Într-o largã viziune de filozofie a istoriei, Bãlcescu afirmã cã „Revoluţia românã nu a fost un fenomen neregulat, fãrã trecut şi fãrã viitor, fãrã altã cauzã decât voinţa întâmplãtoare a unei minoritãţi, sau o mişcare generalã europeanã. Revoluţia generalã fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor". „Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri de trude, suferinţe şi lucrare a poporului român asupra lui însuşi. Ea fu o fazã, o evoluţie istoricã naturalã, neapãrat, prevãzutã, a acelei mişcãri providenţiale care târãşte pe naţia românã, împreunã cu toatã omenirea pe calea nemãrginitã a unei dezvoltãri progresive, regulate, cãtre ţinta preaînaltã ce Dumnezeu ne ascunde şi unde el ne aşteaptã".[17]

Dar Bãlcescu, în afarã de aceste viziuni de metafizicã socialã optimistã, în care providenţa divinã este socotitã diriguitoarea unei legi a „progresului" nesfârşit", a elaborat şi o „sociologie" cu mult mai serioasã, pe care vom încerca a o expune în liniile ei principale. Înainte şi în timpul revoluţiei. N. Bãlcescu a socotit cã nodul ce trebuie dezlegat, pentru a rezolva complexul de probleme ale Principatelor Dunãrene, era cel al desfiinţãrii relaţiilor feudale care legau laolaltã clasa ţãranilor de cea a boierilor, cum fuseserã ele stabilite prin Regulamentele Organice.

Pentru lãmurirea acestora, Nicolae Bãlcescu porneşte pe calea istoriei sociale. Nu avem a judeca aci veracitatea reconstituirilor lui istorice şi nici eficienţa soluţiilor propuse de el ci doar sã arãtãm cã în analizele lui, Bãlcescu face apel la o serie de teze de „sociologie istoricã", sprijinite pe un vast material documentar, având meritul de a constitui cea dintâi teorie a dezvoltãrii noastre sociale, depãşind cu mult simpla descriere de evenimente, fiind în vãditã cãutare a unor „legi" istorice.

Încã cu doi ani înainte de revoluţie, Bãlcescu luase apãrarea drepturilor ţãrãnimii la „proprietate şi libertate"[18], invocând o teorie pe care o va amplifica într-o a doua lucrare (de fapt, cea de bazã), scrisã în 1850, în exil.[19] Potrivit concepţiei lui teoretice, starea plugarilor ar depinde de regimul de proprietate în care se aflã prinşi; la rândul lui, acest regim poate fi explicat prin originea lui istoricã. Teoretic, douã ar fi procesele de genezã posibile: prin cucerire şi prin colonizare. „Cucerirea ar da naştere proprietãţii absolute a statului, situaţie specificã despoţiilor asiatice.[20] „Colonizarea", dimpotrivã, ar duce la proprietatea privatã.

De aci concluzia cã romanii, colonizând Dacia, au introdus acolo proprietatea privatã, iar nu cea în monopol de stat. Aci intervine un al doilea principiu teoretic care aratã cã proprietatea privatã are însã întotdeauna drept consecinţã „libertatea". Aşadar prin simplul fapt al colonizãrii romane, avem dovada cã în vremea cuceririi Daciei, populaţia localã a fost liberã şi proprietarã. Ulterior în timpul nãvãlirilor barbare, locuitorii au avut parte prea puţin de-a face cu cavalerii stepei, retrãgându-se în munţi, pãstrându-şi astfel situaţia de proprietari liberi. Nici mãcar atunci când au luat fiinţã domeniile autohtone, ale lui Negru Vodã şi Dragoş, nu a fost vorba de vreo cucerire, astfel cã drepturile poporului la „proprietate şi libertate" au fost respectate în continuare. Dupã retragerea nãvãlitorilor barbari, iarãşi nu a avut loc o cucerire ci cel mult o repopulare de ţinuturi pustiite (aşa cum susţinea şi Cantemir), adicã tot o „colonizare", deci tot pe bazã de proprietate şi libertate. Acolo unde s-au fãcut colonizãri (în câmpie deci; nu în munţi unde ţãrãnimea a rãmas în situaţia ei anterioarã, de moştenire şi rãzeşie) s-a urmat regula unui drept la proprietate, atât al ţãranilor, cât şi al boierilor, cei dintâi având drept la 2/3 din teritoriu, 1/3 fiind rezervatã boierului colonizator, Bãlcescu crezând - greşit - cã raportul de 1/3 - 2/3 dateazã încã din vremea „descãlecatelor".

Concluzia pe care Bãlcescu o trage din toatã aceastã argumentare este cã la noi nu a existat în vechime un „regim feudal", acesta nefiind decât o apariţie târzie - şi de scurtã duratã - Mihai Viteazul fiind cel care a legat de glie pe ţãrani, reducându-i din situaţia de „cneji" la cea de „rumâni", adicã „şerbi".

Dar „legãtura lui Mihai", care a transformat pe ţãranul liber în obiect de proprietate al boierului, a dat naştere la douã clase adverse, rezultatul fiind depopularea gravã a ţãrii, decãderea ei şi, în final, instaurarea regimului fanariot. Servajul feudal, adicã condiţia legatã de „rumânie" a încetat totuşi la scurt timp, prin reformele lui Mavrocordat. Într-o primã versiune, cea din 1846, Bãlcescu explicã mãsura de eliberare din şerbie a ţãranilor prin faptul cã „Dumnezeu vorbi în inimile lor" (adicã a fanarioţilor), îndemnându-i sã elibereze pe şerbi. În versiunea din 1850, Bãlcescu dã însã cu totul altã explicaţie reformei lui Mavrocordat, de data aceasta economicã, bazatã pe o teorie a luptei de clasã. Dupã a sa pãrere, „fanariuţii" ar fi vrut, prin introducerea unui regim „urbarial", sã dãrâme puterea boierilor de ţarã, prin suprimarea dreptului lor de a exploata fãrã limitã forţa de muncã a ţãranilor, reducând obligaţiile de clacã la un numãr fix de zile.

Bãlcescu criticã acest regim urbarial din mai multe puncte de vedere. Mai întâi gãseşte cã greşit s-a procedat nedându-se atunci ţãranilor un loc de pãmânt precis hotãrnicit, „aşa cum bine s-a procedat în Transilvania" dupã 1848. În al doilea rând, Mavrocordat menţinuse totuşi „claca" obligatorie, deşi o reduce ca numãr de zile. Dar claca, oriunde existã, dã întotdeauna naştere unei noi forme de iobãgie, potrivit unei alte legi care, afirmã Bãlcescu, se confirmã şi în Occident.[21]

Cât priveşte Regulamentele Organice, ele n-au fãcut decât sã consfinţeascã regimul urbarial preexistent, cu agravarea consfinţirii zilelor de clacã, nu în „zile", ci „cu nart", adicã în activitãţi de muncã, în cantitãţi irealizabile în decurs de o zi.[22] Concluzia politicã a acestei teorii este clarã: clasa noastrã boiereascã (de ţarã şi fanariotã) nu a reuşit decât prin silã sã introducã un regim de iobãgie, în ciuda drepturilor ţãrãneşti.[23]

Hotãrâtor de important este însã faptul cã Bãlcescu susţine cu claritate teza potrivit cãreia în ţara Româneascã mersul istoriei a avut un alt caracter decât în restul Europei. Deşi nu face apel la o analizã a întregii pãrţi orientale a continentului el afirmã totuşi cã „legislatorii noştri au restabilit în veacul al XIX-lea servajul, dispãrut din întreaga Europã", clarã exprimare a unei teze care trebuie pusã în legãturã cu ceea ce mult mai târziu Engels o va numi a fi „a doua iobãgie" şi care, în alte împrejurãri şi în alte forme va forma miezul teoriei „neoiobãgiei" lui Gherea.

Important din punct de vedere sociologic este şi faptul cã Bãlcescu a procedat la o „fazare" a istoriei noastre sociale, operaţie de asemenea încercatã la noi pentru prima oarã de cãtre el. Schema pe care ne-o propune este urmãtoarea: dupã o lungã perioadã în care ţãrãnimea a fost liberã, statul nostru a luat mai întâi forma unei „domnii" cu regim absolutist, înlocuit apoi cu un regim „boieresc-aristocratic", apoi de altul „fanariot", acesta de caracter „orãşenesc", „burghez", apoi de altul „ciocoiesc" birocratic, de-a lungul acestor faze ţãranii ajungând a fi succesiv şerbi, proletari (în sens de muncitori direcţi) în sfârşit „posesori", în mod logic sã devinã acum „proprietari".[24]

Desigur şi aceastã schemã de fazare poate fi criticã. E îndoielnic cã regimul fanariot poate fi interpretat ca „burghez" sau „orãşenesc" şi nici cã regimul „ciocoiesc" este „birocratic". Este însã drept cã Bãlcescu nu afirmã cã fanarioţii ar fi fost burghezi, ci doar cã înãlţarea fanarioţilor la putere, „avu cu totul caracterul înãlţãrii orãşeniei în apusul Europei"; deci ar fi vorba de o similitudine de funcţiuni şi de efecte sociale, nu de un caracter „urban" propriu-zis.[25] Rãmâne în orice caz adevãrat cã aceastã fazare introduce în istoriografia şi sociologia noastrã o problemã pe care o vom reîntâlni necontenit, pânã în zilele noastre chiar.

Întreg acest efort teoretic de interpretare a istoriei noastre sociale pentru explicarea aspectelor ei contemporane este cu atât mai extraordinarã, cu cât se ştie cã Bãlcescu nu a avut decât un rãgaz de opt ani în care a putut lucra, opt ani în care activitatea sa politicã de revoluţionar a fost şi ea cu totul ieşitã din comun. Şi nu trebuie sã uitãm cã la vremea lui strângerea informaţiilor documentare cu privire la trecutul nostru era abia la începuturile ei. [26]

Sociologic e tot atât de important şi faptul cã Bãlcescu interpreteazã istoria din punctul de vedere al luptelor de clasã, analiza aceasta fiind fãcutã astfel: clasa boierilor „ieşitã din popor" se formeazã ulterior ca o „castã privilegiatã", robind poporul. Fanarioţii sunt o „burghezie strãinã", alcãtuitã din „aventurieri", greci din Constantinopole şi din Rumelia şi alţi oameni din toate naţiile care, aduşi în ţarã de puterea otomanã, au prins rãdãcini aici intrând în luptã cu boierimea veche. Sursa ei de putere izvora din îmbogãţirea prin industrie şi comerţ şi mai ales prin exploatarea administrativ-fiscalã a ţãrii, procedând la o adevãratã jefuire; vechea boierime este astfel înfrântã. Boierimea din vremea lui 1848 îi apare lui Bãlcescu a fi deci de „origine birocraticã" originea ei datând de la crearea însãşi a termenului de „ciocoi" şi „ciocoime". Ei constituie o oligarhie monopolizatoare a statului, un grup de 70 de familii formând „protipendada", în duşmãnie cu 3000 de „boieri mici", cei mari fiind proprietari ai statului, cei mici doar stãpâni de sat. Marii boieri sunt însã şi ei înşişi pradã unei exploatãri cãmãtãreşti, organizatã de cãtre strãini care iau în arendã nu atât pãmântul, cât pe ţãranii clãcaşi.

Teoria luptei de clasã, aşa cum o formuleazã Bãlcescu, mai e interesantã şi pentru cã se abate de la schemele propuse de istoricii francezi din acea epocã, care vedeau diferenţierile de clasã ca fiind nãscute prin cucerire rãzboinicã, o rasã cuceritoare luând în stãpânire ţara şi reducând pe autohtoni în situaţia de „popor subjugat". Bãlcescu nu crede însã în explicarea claselor prin cucerire, adicã prin coexistenţa a douã clase, una fiind cea cuceritoare; cãci, dacã noi am avut o „aristocraţie", ea nu este decât o târzie aristocraţie de bani sau de „stare"; nu este deci vorba nicidecum de o nobleţe militarã, de stil apusean, „robia gloatelor" fiind astfel explicatã pe baze economice, nu pe ideea violenţei rãzboinice.

Concluzia politicã pe care o trage Bãlcescu din analizele lui nu poate fi decât „revoluţia". În teoria generalã chiar, Bãlcescu afirmã cã revoluţiile sunt calea necesarã pentru asigurarea oricãrui progres social, înfrângerea claselor exploatatoare, înscãunarea unui regim de „libertate" şi „frãţietate", putând fi obţinute numai prin izbânda revoluţionarã a celor exploataţi sau defavorizaţi; în speţã, prin alianţa micii boierimi cu ţãrãnimea. Din punctul de vedere al eticii sociale, Bãlcescu socoteşte cã este o „monstruozitate socialã ca o ţarã întreagã sã robeascã la vreo câţiva proprietari".

Scopul „revoluţiei", în asemenea condiţii, nu putea fi decât pe de o parte rezolvarea problemei de bazã a ţãrii, cea „ruralã", revoluţia de la '48 fiind cuprinsã în articolul 3 (care cerea oborârea clãcii şi împroprietãrirea ţãranilor) şi, pe de altã parte, desfiinţarea monopolului oligarhiei prin reorganizarea structurii statale. Acţiunea urma însã sã fie fãcutã în domeniul economic de bazã, constând „în a pune obstacol exploatãrii omului de cãtre om", interzicându-se monopolul asupra pãmântului, atât a oligarhiei boiereşti cât şi a statului, instaurându-se o nouã structurã socialã în care sã coexiste atât proprietatea mare cât şi cea micã. Proprietatea micã putea fi înfiinţatã prin împroprietãrirea ţãranilor pe anume loturi de pãmânt, efectuatã cu despãgubirea actualilor deţinãtori ai pãmântului, boierii, atât mari cât şi mici. Renunţându-se deci la devãlmãşia încã existentã, ţãranii ar fi trebuit sã devinã „proprietari mici" cumpãrând pãmântul în deplinã proprietate individualã, cu sprijinul unei instituţii bancare cu caracter de stat, aşa cum se fãcuse în Germania.

Justificarea coexistenţei proprietãţii mari şi a celei mici este şi ea fãcutã prin invocarea unei „legi" sociale, potrivit cãreia la munte e mai economicã proprietatea micã, iar la şes cea mare. Bãlcescu credea cã mica proprietate s-ar fi putut deci întinde fãrã sã distrugã proprietatea mare, a cãrei întindere trebuia însã sã fie mãrginitã de capacitatea ei de a dispune de mijloace de producere. Cum însã la noi nu existau maşini, nu se foloseau îngrãşãminte şi asolamente şi nici industrie urbanã nu exista, nu era - în consecinţã - posibilã trecerea imediatã la o exploatare capitalistã, prin salariaţi, deşi munca prin salariaţi o socotea el a fi mai rentabilã economic decât munca în clacã. Prin creşterea de vite, proprietatea mare putea însã elibera forţa de muncã necesarã dezvoltãrii industriei manufacturiere. În gândul lui, proprietatea micã ar fi urmat sã asigure hrana populaţiei, iar proprietatea mare sã aprovizioneze piaţa, sã asigure exportul. [27]

Cât despre loturile date în proprietate ţãranilor, ar fi trebuit sã nu poatã fi vândute decât în comuna în care stã vânzãtorul, Bãlcescu dând în acest sens exemplul nu numai al Rusiei şi Bulgariei, ci şi al Germaniei, Poloniei şi Elveţiei.

Un chip interesant al felului în care Bãlcescu face istoria, derivã din faptul cã voind sã lãmureascã prezentul prin trecutul sãu, profitã de faptul cã acest trecut, socotit „feudal", era încã în fiinţã, deşi în forme de dezagregare, aşa cum se afla legiferat prin Regulamentele Organice, pentru a proceda la folosirea inversã, a prezentului ca sursã de documentare a trecutului, metodã de cercetare care este o premoniţiune a ceea ce va putea fi numit, mai târziu, „arheologie socialã".

În afarã de desele referiri la situaţiile din ţãrile înconjurãtoare, Transilvania, Rusia, Prusia, Bavaria şi Irlanda etc. mai directe sunt cele privind situaţiile actuale. Cãci „epoca noastrã nu este sub acest raport mai puţin sub nivelul şi mai puţin instructivã decât epocile precedente". Faptul cã boierii au procedat în trecut la acapararea, prin mijloace injuste, a micilor proprietãţi moşneneşti, este dovedit şi prin aceea cã acest procedeu „se urmeazã încã în timpurile actuale, cu aceleaşi mijloace şi în virtutea aceluiaşi sistem tradiţional". Tot astfel, ca dovadã a faptului cã boieria nu era la noi ereditarã, ci deriva dintr-o slujbã, este invocatã situaţia actualã, cãci acelaşi obicei mai existã. De asemenea „atunci, ca şi cum, existã acomodãri cu legea", „atunci ca şi acum, boierii pentru a asupri, au invocat sprijinul armatelor strãine şi în loc sã caute/remedia rãul, boierii rãspunserã poporului prin legi încã şi mai opresive". Iar cu privire la structura clasei noastre rurale, e din nou invocat prezentul, „atunci ca şi acum, populaţia ruralã fiind clasatã în trei categorii", de fruntaşi, mijlocaşi şi toporaşi.

În paragraful XI „restabilirea servajului", se spune clar cã „Legislatorii noştri au restabilit în veacul al XIX-lea servajul dispãrut în toatã Europa". Teza este însã imprecis formulatã: pe de o parte este comparat servajul de la noi cu inexistenţa lui în toatã Europa; ar fi deci vorba de „un al doilea servaj" în ordinea europeanã, adicã de o apariţie târzie a feudalismului în orientul Europei; dar textul poate fi interpretat şi el o revenire la servaj, dupã o emancipare decretatã de Constantin Mavrocordat; ceea ce ar permite o cu totul altã fazare decât cea a pãtrunderii târzii a capitalismului în agriculturã, „pe cale prusacã"; cãci am avea atunci, interpreteazã Bãlcescu, o fazã iniţialã de libertate ţãrãneascã, urmatã de o cãdere în servaj, prin legãtura lui Mihai, o revenire la libertatea ţãranului sub Mavrocordat, din nou o recãdere prin legiuirile urbariale ajunse la apogeu prin Regulamentele Organice, dupã care din nou ar veni o epocã de liberare (pe care Bãlcescu n-a mai apucat-o), cea a Legii Rurale din 1864, dupã care din nou o fazã de servaj, în forma „neoiobãgiei".

În fond este însã vorba de unul şi acelaşi proces social de lentã încadrare în sistemul capitalist occidental, care face ca clasa boiereascã sã devinã „feudalã" în momentul în care începe a-şi croi „domenii muncite în clacã" - ţãranii, legaţi de glie şi obiecte de proprietate ai stãpânului lor, putând fi vânduţi, zãlogiţi, daţi ca zestre, lãsaţi moştenire, donaţi cu lotul lor de pãmânt („delniţa rumânului") sau numai „cu capul", acest regim de servaj feudal caracterizat, fiind transformat apoi în regim „urbarial", culminând prin Regulamentele Organice.

Ceea ce încurcã, aparent, aceastã linie de dezvoltare susţinutã de-a lungul a trei secole, e momentul emancipãrii de rumâni din timpul lui Mavrocordat, asupra cãruia Bãlcescu ezitã considerându-l mai întâi un gest de filantropie, apoi invers, un act politic al fanarioţilor menit a reduce la faliment clasa boiereascã autohtonã, invocând şi de data aceasta un exemplu luat din lumea contemporanã, cel al Basarabiei unde autoritãţile ţariste au declarat şi ele „eliberarea din servaj a ţãranilor", pentru a obţine în felul acesta o dezertare în masã a ţãranilor de prin satele de baştinã, ceea ce a dus la falimentul boierilor moldoveni care şi-au vândut moşiile proprietarilor ruşi, folosindu-se deci un procedeu identic cu cel al lui Mavrocordat. [28]

Nu e cazul sã judecãm dacã felul în care Bãlcescu vede soluţionatã problema vieţii noastre sociale, era sau nu „utopie". În tot cazul, chiar utopic fiind, el se afla la o mare înãlţime eticã, constituind o viziune socialã cel puţin egalã cu cea a celor mai înaintaţi vizionari occidentali din acea vreme. Caracterul lui realist este totuşi dovedit prin faptul cã, de la Bãlcescu încoace, pânã la Legea Ruralã din 1864, toţi propunãtorii de reforme şi pânã la urmã însãşi legea din '64, nu au fãcut altceva decât sã tãlmãceascã şi sã argumenteze, pentru sau contra, proiectul pe care Bãlcescu îl formulase cu deplinã claritate.

11) Ion Eliade Rãdulescu reformatorul şi teoria sa a revoluţiilor reacţionare

Faţã de Nicolae Bãlcescu, descendent al unui neam de mici boieri, Ion eliade (1802-1870), fiu de negustor din Târgovişte, care îşi luase şi numele de Rãdulescu, apare într-un contrast ciudat.[29] Eliade a fost de fapt un autodidact, o inteligenţã strãlucitã desigur, dar autodidact. Încã de la 19 ani a ajuns profesor la Sfântul Sava, urmaş al lui Gheorghe Lazãr al cãrui elev fusese. Nu a avut parte ca alţii de şcolile înalte ale occidentului Europei, n-a avut prilejul sã urmeze lecţiile lui Michelet, ale lui Quinet, sã-l asculte pe Lamenais şi pe Fourier, n-a vizitat capitalele Europei, n-a frecventat mediile diplomatice din Paris şi Londra, n-a luat parte la revoluţia din 1830, n-a intrat cu gloata rãsculatã în palatul Tuileries ca sã ia de acolo, trofeu şi amintire, un petec din catifeaua tronului rãsturnat, n-a fost condamnat la închisoare în Franţa pentru acte de rebeliune (ca alţii) - şi ca atare, el n-a fost un „bonjurist". Dimpotrivã el era un autohton, continuator al culturii noastre tradiţionale, pe care o voia adusã la maximum de înflorire, rod al activitãţii lui într-adevãr prodigioasã, deşi împrãştiatã, cuprinzând preocupãri de literaturã, gramaticã, filologie, istorie, filozofie, metafizicã şi religie, cu veleitãţi grandioase, nu totdeauna duse la bun capãt, dar reuşind totuşi sã formeze o întreagã generaţie.

Eliade a fost desigur şi el „revoluţionar", însã „revoluţionar" în felul sãu, original şi singuratec, socotit de cãtre ceilalţi paşoptişti drept un ezitant, dacã nu chiar un trãdãtor al cauzei. Totuşi prezenţa lui în evenimentele din 1848 a fost hotãrâtoare, acest modest târgoviştean dominând netãgãduit întreaga sa epocã. Personaj paradoxal, care nu a avut niciodatã prilejul sã exploateze vreun clãcaş, care a trãit exclusiv din munca sa, din ceea ce scria şi tipãrea în propria-i tipografie, dar care a avut mai multã prizã asupra mersului treburilor decât toţi bonjuriştii de neam mare. Era de altfel un vizionar filozof, ataca toate problemele culturii cu o temeritate care nu se îndoia de nimic, cu sincera convingere cã depãşeşte cu mult pe contemporanii lui. Nicolae Iorga, care nu l-a iubit, a avut despre el şi cuvinte grele dar care uneori se întorc spre laudã, precum atunci când spunea despre el cã profesa un „romantism politic pierdut în norii sterpi ai sublimului permanent", cãci nu e puţin lucru sã se poatã aduce cuiva o astfel de acuzare. Desigur, Eliade a avut şi slãbiciuni: s-ar putea sã fi crezut într-adevãr cã lui i se cuvenea domnia ţãrii. Dar întreaga lui viziune despre lume era grandioasã; filozof, profesa o tezã trinitarã. Nu însã în sens dialectic, ca Hegel, care vedea cum o tezã se transformã în antitezã, deci într-o sintezã, ci dimpotrivã în sens static, vãzând pretutindeni existenţa unor antiteze stând în echilibru, o laturã bunã alãturi de una rea, echilibrul dintre ele formând o „delta", cum îi spune el, adicã o stare triunghiularã de echilibru. Lozincile precum: „iubesc libertatea, dar urãsc tirania" şi toate celelalte, pe care azi le socotim „paşoptiste", au în fond, concepţie de pur stil Eliade, alta decât cea a liberalilor.

Eliade nu şi-a expus însã clar poziţiile „revoluţionare" câtã vreme a deţinut de fapt rolul unui preşedinte de republicã. Abia târziu, dupã eşecul revoluţiei, a gãsit de cuviinţã sã-şi clarifice pãrerile, mai mult ca o justificare „pro demo" a poziţiei lui atât de singularã în evenimentele de la 48, dar şi, mai ales, ca un prilej de a ponegri pe foştii lui colaboratori. Totuşi, în lucrarea sa din exil, Mémoires sur l'histoire de la régénération roumaine (Paris 1861) face şi oarecari consideraţii teoretice interesante.

Astfel, Eliade afirmã cã revoluţiile (care pot fi sau „naţionale" sau „sociale") sunt puse sub directa înrâurire a „providenţei", în sensul cã „la mişcarea progresului, contribuie printr-un ,vicleşug al istoriei' toatã lumea, oprimaţi şi oprimatori, popoare şi tirani". Astfel, însãşi tiranii contribuie la mersul revoluţiei prin excesul tiraniei lor. Dar beneficiari ai furiei populare nu sunt cei din popor, ci exploatatorii lor, care luptã în propriul lor profit. Astfel revoluţiile avorteazã, având drept duşmani pe proprii lor „prieteni". În ce-l priveşte pe el, Eliade afirmã cã nu l-au interesat decât revoluţiile naţionale, care opereazã încet, prin pace, prin învãţãmânt, prin presã, „adevãrul" singur putând salva naţiile. De aceea, „fiind partizan al revoluţiilor graduale şi încete, care opereazã prin ani şi prin instrucţie", timp de 28 de ani nu a lucrat decât pe aceastã cale. Nu a fost deci de acord cu mişcãrile revoluţionare din 1830 şi nici cu cele din 1848, faţã de care a rãmas totdeauna strãin, cãci ele au fost puse la cale de exploatatorii, ambiţioşi şi nemulţumiţi, care nu voiau decât „schimbarea domnilor". Totuşi, atunci când poporul muntean a sfârşit, în 1848, prin a se revolta el nu a putut rãmâne deoparte. Oamenii cuminţi nu pot dori asemenea revoluţii; dar când ele se ivesc, de jos în sus, ei nu pot rãmâne strãini de ea, datoria lor fiind de a încerca sã le îndrepte pe calea „ordinei, pãcii, armoniei, libertãţii generale, a dreptului public". Ceea ce a şi încercat el sã facã, aşa cum se poate vedea - susţine el - din textul proclamaţiei de la Izlaz.

Când asemenea revoluţii izbândesc, profitã nu poporul, ci şefii de partide. Iar atunci când nu izbutesc, ca în 1848, profitorii, boierii care i
s-au alãturat, dezerteazã. Atacul lui la mica boierime munteanã e înverşunat. Afirmã cã în '48 au fost boieri care nu au cãutat decât folosul lor personal, prin lichidarea situaţiei care îi ţinea îndepãrtaţi de la orice beneficii ale puterii. Vorbind ca poporul, ei se poartã totuşi ca boierii. Sunt partizanii tuturor libertãţilor, însã doar pentru privilegiaţi, fiind zgârciţi cu cele ale poporului. Nici un boier nu vrea sã fraternizeze cu poporul, „fraternitatea" fiind un strigãt de viaţã doar pentru popor; pentru boieri e un strigãt de moarte.

Revoluţia de la 1848 nu ar fi eşuat, poate, dacã ar fi reuşit revoluţiile europene; dar acestea eşuând, singurul rezultat pozitiv a fost cã situaţiile s-au clarificat şi oamenii au cãpãtat mai multã experienţã. Pãrerea şi sfatul lui este cã, atunci când boierii comploteazã împotriva domnului, poporul e bine sã stea deoparte, „sã lase pe boieri sã-şi facã propriile lor treburi. Pe boieri îi sfãtuieşte sã nu se mai amestece în mişcãrile poporului, cãci le duc fatal la pieire.

În fond, cum ar fi vrut Eliade sã decurgã revoluţia de la '48? Dupã opinia sa, revoluţia necesarã nu era cea a mersului înainte spre o societate modernã, capitalistã, ci cea reacţionarã, de întoarcere la situaţii istorice vechi. Iniţial, poporul român a fost „liber", trãind în „frãţie" patriarhalã, cu o boierime cumsecade, cu virtuţi şi rosturi ostãşeşti. A urmat însã decadenţa fanariotã care a dus poporul la starea de robie. Aceasta se cerea desfiinţatã, nu însã pe calea acţiunilor violente, a revoluţiei sângeroase, ci pe cea a reformelor organizate de stat, singurul în mãsurã sã înlãture efectele rele ale unei boierimi decãzute, ca sã revinã astfel la vremile bune de altã datã. La nevoie, aceste autoritãţi ale statului pot fi silite sã procedeze la reforme, folosindu-se însã pentru a convinge statul sã facã reforme, doar cãile pur politice.

Eliade descrie, într-un stil bombastic şi mesianic (de tip Lamenais; vezi pentru acest stil, la modã în timpul acela, şi Cântarea României), o epocã de aur, cea a vremii când „claca" nu era decât rãsplata, bine meritatã, prin muncã benevolã, a unor funcţiuni sociale efectiv prestate de cãtre boierime; deci când ţãrile române se aflau la un nivel social de dezvoltare pe care îl socoteşte a fi mai înalt chiar decât cel atins de Franţa prin revoluţia de la 1789.

Deşi admirator al socialiştilor francezi (în special al lui Proudhon şi Fourrier), el însuşi „utopist", elucubrator de societãţi imposibile, viseazã la o mişcare reacţionar-progresistã, o reîntoarcere adicã la o situaţie veche, mai acceptabilã, mãcar cã şi ea ar trebui totuşi modernizatã întrucâtva. În tot cazul, aceasta afirmã el cã ar fi voit sã facã în 1848. Din acest punct de vedere este şi el de pãrere cã revoluţia de la 1848 nu a fost o imitaţie a mişcãrilor revoluţionare europene, cãci „n-am inventat nimic şi n-am imitat nimic de la strãini; nici o inovaţie nu am voit sã aduc"; cu toate cã frazeologia lui rãmâne apuseanã şi de caracter mistic „liberal", cu lozinci precum „respect la persoanã", respect la proprietate", „frãţietate" etc. Pe acest baze contrazicãtoare, reacţionar-revoluţionare Eliade duşmãneşte nu numai pe boieri ci şi „burghezimea", pe care o calificã drept „noua ciocoime".

La Eliade gãsim însã şi preocupãri teoretice privind mersul general istoric al societãţilor umane, pe care G.D. Scraba, el însuşi un veleitar al sociologiei, le socoteşte a fi suficiente pentru a-l declara „pãrinte al sociologiei româneşti", bazându-se pe analiza lucrãrilor filozofice ale lui Eliade, în special pe Istoria criticã universalã. Într-adevãr, aceste lucrãri atacã probleme care pot fi socotite a avea ceva comun cu sociologia generalã şi ca atare meritã a fi analizate în legãturã cu istoria doctrinelor de sociologie generalã din România; precum tot astfel meritã a fi luat în considerare şi N. Russo Locusteanu, fervent adept al lui Eliade, având de altfel şi oarecare rol în timpul revoluţiei de la 1848. [30]

 


[12] Nicolae Iorga, Istoria românilor, vol. IX, Bucureşti, 1938, p. 236.

[13] N. Bãlcescu, Opere, I, Scrieri istorice, politice şi economice (1844-1847), ediţie criticã de G. Zane şi Elena Zane (Editura Academiei, Bucureşti, 1974). - G. Zane, N. Bãlcescu, Opera. omul, epoca (Editura Eminescu, Bucureşti, 1975). - De consultat cu folos Horia Nestorescu-Bãlceşti, Nicolae Bãlcescu, contribuţii bibliografice, cu un studiu introductiv de Dan Berindei (edit. Enciclopedicã românã, Bucureşti, 1971).

[14] N. Bãlcescu, Scrieri istorice…, op. cit. (Ediţia P. P. Panaitescu, p. 24).

[15] Ibidem, p. 25.

[16] N. Bãlcescu, „Filosofie socialã", în Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, nr. 4-5, 1846, (apud Antologia gândirii româneşti, secolele XV-XVII, operã colectivã, 2 volume).

[17] La fel şi A. G. Golescu susţine cã ceeace a pus în mişcare revoluţia „sã nu ne închipuim cã au fost idei împrumutate din occident… aceste idei sunt vechi ca nenorocirile patriei". Pânã şi Ion Eliade Rãdulescu afirmã cã „nu am imitat nimic de la strãini".

[18] N. Bãlcescu, Despre starea socialã a muncitorilor plugari.

[19] N. Bãlcescu, Question économique des Principautés Danubiennes, Paris, 1856.

[20] Ar fi interesant de studiat caracterul original al acestei teorii, în legãturã cu întreaga problemã cãreia Marx i-a dat numele de „despoţie orientalã" sau „asiaticã".

[21] Bãlcescu nu menţioneazã „Manifestul Comunist" unde texte în favoarea teoriei iobãgiei derivând din clacã se pot gãsi. Vezi în aceastã privinţã studiul lui G. Zane, Marx şi Bãlcescu, Iaşi, 1972.

[22] Vezi în aceastã chestiune pasajele din Marx, Capitalul, vol. I, de asemenea comentate de G. Zane (op. cit.). De altfel, şi Gherea foloseşte în acelaşi scop textele din Capitalul.

[23] În istoriografia româneascã ulterioarã, aceste teze ale lui Bãlcescu nu au fost toate primite. Sprijinitorii tezei boiereşti, precum C. Giurescu, au negat existenţa unei ţãrãnimi libere, şerbia fiind socotitã a dãinui încã de la origini şi nefiind deci introdusã de Mihai. De asemenea au negat cã feudalismul ar fi apãrut doar târziu în ţãrile noastre. Alţi istorici însã, printre care Nicolae Iorga, au adoptat tezele de bazã al lui Bãlcescu, privind libertatea şi proprietatea veche a ţãranilor, deşi nici ei nu vãd mersul istoriei pe o schemã tot atât de simplã pe cât este cea a lui Bãlcescu.

[24] Urmãm schema stabilitã de G. Zane, care constatã cã Nicolae Bãlcescu „expune, aparent cam confuz, legea progresului în istoria românilor, dar destul de clar, dacã pãtrundem bine ideile sale".

[25] Cf. Mersul revoluţiei în istoria românilor, ediţia P.P. Panaitescu citatã, pag. 23.

[26] „E de uimit ce largã şi sigurã orientare dovedeşte Bãlcescu în ce priveşte izvoarele, unele astãzi pierdute, ale istoriei Românilor". (N. Iorga, Istoria Românilor, Bucureşti, 1938, vol. IX, p. 107).

[27] Meritã a fi semnalatã coincidenţa de vederi dintre Bãlcescu şi Ion Ionescu de la Brad, aşa cum fusese exprimatã de acesta în Comisia proprietãţii. Coincidenţa nu pare a fi întâmplãtoare; Bãlcescu cunoscuse pe Ion Ionescu în împrejurãrile întâlnirii de la Mânjina şi el hotãrâse ca acest moldovean sã vinã în Muntenia şi sã prezideze Comisia proprietãţii, (de altfel, spre supãrarea lui Eliade Rãdulescu).

[28] Tezã pe care o susţin cu temei şi alţi cercetãtori ai problemei mai târziu decât Bãlcescu, precum de pildã Th. C. Aslan în a sa Politicã agrarã a României, (Bucureşti, 1909, p. 250).

[29] E de folosit I. Eliade Rãdulescu, studiu introductiv, antologic şi ediţie de Paul Cornea (Editura Eminescu, Bucureşti, 1980) cuprinzând şi bibliografia lucrãrilor mai vechi şi mai noi, din care ne intereseazã în special G. D. Scraba, Ion Eliade Rãdulescu. Începuturile filozofiei şi sociologiei române (Bucureşti, 1921) şi Radu Tomoioagã, Ion Eliade Rãdulescu. Ideologia social-politicã şi filozoficã (Bucureşti, 1971).

[30] Despre acest Locusteanu, Traian Herseni a alcãtuit un studiu erudit şi lãmuritor care ar trebui neapãrat publicat.

 

 

Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU