<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

Capitolul II. MAREA PROBLEMÃ A „CHESTIUNII RURALE"

 

Din cele pânã acum arãtate s-a putut constata cã ţãrile noastre au avut de fãcut şi de rezolvat o serie de grave probleme „geopolitice", centrate în ultima vreme în jurul „chestiunii orientale" provocatã de dezagregarea Imperiului Otoman. Era de fapt o continuare a unui mai vechi curent de „Drang nach Osten" -, adicã de înaintare pe toate planurile, materiale şi spirituale a ţãrilor din Apusul Europei spre pãrţile ei rãsãritene.

Ce apare însã ca fenomen nou, este seria de covârşitoare influenţe exercitate de cãtre sistemul social capitalist, nãscut în Apusul Europei, având multiple consecinţe, politice, economice şi culturale, determinând ţãrile rãsãritene sã se trudeascã a obţine o „modernizare" a formelor de viaţã.

În capitolul de faţã analizãm pe acei gânditori autohtoni care au teoretizat problema „oborârii" rãmãşiţelor „feudale" care caracterizau încã la începutul veacului trecut situaţia ţãrãnimii noastre, datoare cu dijma şi claca faţã de o boierime latifundiarã, exploatatoare din toate punctele de vedere a resurselor economice ale ţãrii. Lupta socialã dintre aceastã ţãrãnime aservitã şi clasa boiereascã, poartã numele convenţional de „chestiune ţãrãneascã" (sau „ruralã"). Va fi deci vorba în primul rând de gânditorii revoluţiei din 1848 cei dintâi fiind împotriva „Regulamentelor Organice" care consfinţeau starea de aservire ţãrãneascã în forme devenite insuportabile. Pentru a înţelege însã valoarea teoreticã a gândirii teoretice „paşoptiste" e necesar sã lãmurim mai întâi caracterele specifice ale chestiunii ţãrãneşti, printr-o scurtã schiţare a istoriei ei.

În ce ne priveşte, o vom lega de problema celui de „al doilea servaj", pe care ulterior o vom urmãri pânã la formele ei ultime, ale „neoiobãgiei".

1) Problema socialã a celui de „al doilea servaj"

Existenţa problemei sociale a unui „al doilea servaj" a fost pusã mai întâi de F. Engels în câteva scrisori cãtre Karl Marx, datate din 1882, în care semnala un episod paradoxal al istoriei capitalismului, care, în loc sã ia naştere în sânul feudalismului, depãşindu-l, dimpotrivã îl provoacã, pe calea unui impact al pieţei capitaliste, silind ţãrile de la Est de Elba sã introducã servajul în dauna unei ţãrãnimi pânã atunci rãmasã liberã, sau sã înãspreascã servajul, acolo unde, precum în Germania Centralã, el se afla în curs de dispariţie.

Aceastã introducere a servajului (sau înãsprire a lui) a avut loc pretutindeni, în toate ţãrile din rãsãritul şi centrul Europei, începând de pe la sfârşitul veacului al XVI-lea şi a fost numit „al doilea" pentru a-l deosebi de „cel dintâi", adicã de servajul feudal clasic, occidental, al cãrui declin începuse încã din veacul al XIII-lea. De aceastã problemã s-a ocupat ulterior şi Lenin, studiind ceea ce a numit a fi „calea prusacã de pãtrundere a capitalismului în agriculturã", centrând problema pe constituirea unor „domenii muncite în clacã", ca mod de producere a unor cereale-marfã cerute de piaţa capitalistã. - Au urmat apoi o serie destul de lungã de cercetãtori germani, sovietici, maghiari, austrieci, polonezi, printre care şi polonezul Jerzy Topolski (1965) care a elaborat o întreagã teorie a „refeudalizãrii" Europei ca fenomen general al întregului continent, urmat de Witold Kula (1970) care a propus chiar un „model" teoretic - explicativ al „domeniilor muncite în clacã", a aşa-numitelor Folwarcuri poloneze.

Problema acestui „al doilea servaj" nu a preocupat însã mai deloc pe istoricii noştri; cu excepţia lui David Prodan ale cãrui lucrãri despre „iobãgia transilvãneanã" sunt un model al genului. Altfel, doar Andrei Oţetea a redactat douã scurte studii (care se contrazic între ele - 1959, - 1960) despre problema celui de al doilea servaj, din care rezultã însã cã acest istoric nu a înţeles despre ce este vorba. În necunoaştere a literaturii problemei fiind, Oţetea a interpretat formula de „al doilea servaj" în sensul cã ar fi existat mai întâi un „prim servaj" care ar fi dispãrut, fiind înlocuit apoi cu un „al doilea". În ţara Româneascã de pildã el a crezut cã „servajul" a existat încã de la întemeierea statelor noastre autohtone, admiţând fãrã ezitare, „teza latifundiarã" susţinutã istoric de C. Giurescu, în pofida lui Nicolae Bãlcescu sau Nicolae Iorga; ar fi intervenit apoi suprimarea acestui prim servaj prin eliberarea de „rumânie" a ţãranilor, pentru ca apoi, din nou, sã intervinã un nou servaj, deci „al doilea". - Problema a mai fost menţionatã (dar nu studiatã), de Valeria Costãchel şi P.P. Panaitescu; aceştia însã fãrã sã cadã în greşeala provenitã din interpretarea superficialã şi eronatã a termenilor de „al doilea".

Am încercat, într-o lucrare care sper sã aparã cândva,[1] sã studiez aceastã problemã dintr-un punct de vedere comparativ european. În locul de faţã e necesar totuşi sã arãt la ce concluzii am ajuns. Astfel, cred cã:

a) La origini, dupã întemeierea statelor autohtone, ţãrãnimea, deşi „liberã" era exploatatã de cãtre clasa boiereascã în sistem „tributar", continuare a celui practicat de nomazii cumani.

b) Pe la sfârşitul veacului al XVI-lea, deci simultan cu ivirea pretutindeni în Europa marginalã a unei noi forme de servaj (al doilea,) o mare parte din ţãrãnime a fost redusã în stare de „servaj" de „rumânie", (sau de „vecinãtate") semnificativã fiind „legãtura lui Mihai".

c) Aceasta este epoca în care are loc constituirea marilor „domenii muncite în clacã"; lupta socialã caracteristicã a vremii fiind nu atât „servajul" ţãrãnimii cât acumularea latifundiarã de sate, curbele statistice arãtând creşterea asimptoticã a statelor „cnezeşti" cãzute în stare de clãcãşie, dublatã de o alta, arãtând efortul invers al satelor de a se elibera de „rumânie", cumpãrându-şi cu bani grei libertatea, redevenind „cnezeşti".

d) Modul de producere al marilor domenii muncite în clacã se dovedeşte însã curând a nu fi economic rentabil,[2] ceea ce obligã la trecerea la o nouã formã de exploatare a ţãrãnimii, care prin acţiunile „mavrocordãteştilor" este „liberatã" din „rumânie" dar transformatã în „clãcãşie", adicã în ţãrãnime neredusã în robie propriu-zisã, datoare totuşi cu prestarea dijmei şi a clãcii, în condiţii fixate prin dispoziţii statale: este regimul aşa-numit al „clãcãşiei urbariale", care se va continua necurmat,[3] în condiţii din ce în ce mai aspre pentru clãcaşi, pânã la deplina lor formulare de cãtre „Regulamentele Organice" care, cum vom vedea, reprezintã o primã încercare de „modernizare" a proceselor de producţie agrarã printr-o soluţie de compromis.

Asupra acestui aspect al problemei vom insista pentru cã în jurul apar o sumã de teorii şi doctrine social-politice care încearcã sã pledeze teze diverse; unele favorabile ţãrãnimii, altele boierimii, variind de la epocã la epocã, sub formele diverse însoţind mişcarea revoluţiei din 1848, împotriva Regulamentelor Organice, frãmântãrile din jurul Legii Rurale din 1864 şi pânã la urmã cele ale neoiobãgiei şi ale marilor rãscoale ţãrãneşti, dintre care cea din 1907 era cât pe ce sã punã în cauzã însãşi existenţa statului.

2) Etapa finalã a Regulamentelor Organice

În vremile când au fost edictate Regulamentele Organice (în 1831 în ţara Româneascã şi în 1832 în Moldova) vechile probleme ale „clãcãşiei urbariale" se schimbaserã. Nu mai era acuma vorba sã se edicteze noi „urbarii" reglementând drepturile şi îndatoririle ţãranilor şi boierilor cu privire la muncile agricole, ci de marele proces al lichidãrii regimului „feudal" şi înlocuirea lui cu cel „modern", „capitalist"; de trecere adicã de la o economie casnicã închisã, de autoconsum, la una de producţie de cereale-marfã având acces asigurat la piaţa capitalistã mondialã. Aceasta implica şi modernizarea întregii noastre vieţi, atât politice, cât şi în general „culturale".

Regulamentele Organice sunt în acest sens cea dintâi încercare de „modernizare" a ţãrii printr-o soluţie de compromis între dorinţele adverse ale categoriilor sociale aflate în luptã, boierimea de o parte şi ţãrãnimea de alta.

Ţinând seama de legea sociologicã, bine ştiutã, cã orice „mod de exploatare" e obligat a ţine seama de caracterele specifice ale „modurilor de producţie" supuse exploatãrii, sper cã nu va fi cu supãrare dacã vom începe analiza acestor serii de probleme sociale printr-o cercetare a „modului de producţie" specific acelor vremuri şi nici dacã acest „mod de producţie" îl vom analiza începând cu arãtarea tehnicilor agro-pastorale pe atunci folosite, precum şi a relaţiilor juridice, ale „obiceiului pãmântului", care legau în anume sistem de „relaţii de producţie" pe utilizatorii, cu diverse titluri, a mijlocului de producţie care la acea vreme era precumpãnitor, terenul pastoral şi agricol al ţãrii.

3) Caracterele proceselor de producţie agrarã în tehnica „moinei"

De la început, ele se adeveresc a fi cu totul altele decât cele existând în restul ţãrilor de la rãsãrit de Elba, unde „impactul capitalist" s-a exercitat asupra unei economii agrare organizate în forma social-economicã a „Dreifelderwirtschaft"-urilor transformate în sistem de „Kopelwirtschaft", implicând operaţiuni de „Ablegung", adicã de despuiere a ţãranilor de drepturile pe care le aveau asupra loturilor lor aflate în toate cele trei tarlale ale satului, comasarea tuturor acestora în marile domenii muncite în clacã aflate în proprietatea particularã a unui senior (în forma „Rittergut-urilor" şi în Folkwarcurile poloneze). Nimic din toate acestea în ţãrile noastre, cãci aci se mai practica încã tehnica agricolã rudimentarã „în moinã", în cadrul unor organisme sociale sãteşti de tip „devãlmaş". Unii din istoricii noştri, de pildã P. P. Panaitescu, socotesc totuşi cã şi în ţarã la noi s-ar fi practicat sistemul „Dreifelderwirtschaftului", al agriculturii în trei tarlale. Ceea ce este însã o inadmisibilã eroare cãci ne împiedicã sã înţelegem corect natura relaţiilor sociale care au stat la baza luptelor dintre boierime şi ţãrãnime, deci şi a formelor în care s-au constituit la noi „marile domenii latifundiare" care au format temeiul acelei „Românii eminamente agricole" care a dãinuit pânã la radicala ei desfiinţare abia dupã 1944.

Agricultura practicatã la noi avea un rudimentar caracter „itinerant" aşa-numit „în moinã" care a mai fost practicat încã pânã în zilele noastre în unele regiuni mai întârziate din ţarã. Procedeul a mai putut fi deci observat de sociologi, de etnografi şi de vechii noştri agronomi, dovedindu-se a fi urmãtorul: se „desţelenea" un loc aflat în „ţelinã" (un loc „durat") obţinându-se astfel un „loc curat" (de la latinescul curo-curare); sau se defrişa din pãdure un „runc" „un laz, o „secãturã", o „arşiţã") care se ara, se însãmânţa, obţinându-se o primã recoltã numitã „în ţelinã". Locul odatã „spart", se putea ara o a doua oarã, recolta obţinutã fiind numitã „în prosie"; dupã care putea urma o alta „în rãsprosie" şi eventual încã una „în samulastrã", ieşitã adicã „sãlbatec" din scuturãtura ultimului seceriş. Culturile „în prosie" şi „rãsprosie" purtau şi numele de „moinã".[4]

Un astfel de loc „curat", dupã câteva însãmânţãri succesive, înceta de a mai fi tot atât de rodnic ca la început; „istovit" fiind, era pãrãsit şi înlocuit cu un alt teren, încã virgin, deci mai rodnic. Culturile agricole nu erau fãcute, deci an de an, pe aceleaşi terenuri, ci erau itinerante, adicã „mutãtoare" de la un loc la altul, la libera voinţã a agricultorilor, care deci nu posedau terenuri în stãpânire veşnicã, ci doar vremelnic. Cu excepţia desigur a terenurilor plantate cu vie sau cu pomi roditori sau pe care se construiserã case şi diverse acareturi. Dar şi aceste locuri erau stãpânite doar atâta vreme cât erau efectiv folosite, pãrãsirea lor însemnând renunţarea la orice drept asupra lor. Din punct de vedere juridic, locurile acestea se aflau luate în „stãpânire locureascã".

Când în 1927 am studiat regiunea Vrancei aceste „stãpâniri locureşti" erau dominante, toţi sãtenii având drept la luarea în posesiune a unui loc „vãlmaş", potrivit paremiei juridice „oricine, oriunde şi oricât", sistem cãruia i-am dat numele convenţional de „devãlmãşie absolutã", spre a o deosebi de situaţia în care obştea dispunea împãrţirea unui anume teren suprasolicitat, în fâşii egale, numite „delniţe"şi distribuite celor în drept prin tragere la sorţi.

Peisajul agricol[5] rezultat din aceastã tehnicã agricolã a „moinei" era cu totul altul decât al ,,Dreifeldewirtaschaft"-ului, cãci în loc sã avem o vatrã de sat aglomeratã, din care sã porneascã trei drumuri despãrţind cele trei „tarlale", în sistemul „moinei" avem dimpotrivã o vatrã de sat împrãştiatã pe un teritoriu devãlmaş presãrat cu mici petece insulare de „ogoare" mutãtoare; plus „locuri" închise între garduri, construite nu ca semne de proprietãţi ci doar pentru paza de peste noapte a vitelor lãsate sã pascã libere pe izlaz (care de altfel poartã numele de „mutãri").

Ne lipsesc descrierile contemporane cu privire la tehnicile agricole de pe vremuri. Putem folosi totuşi o descriere datând din 1710-1714 lãmuritoare totuşi a tehnicilor tradiţionale ale „moine"-i. Este de pildã descrierea germanului Weismantel care aratã cã în Moldova „nici un ţãran nu are pãmântul lui propriu şi bine hotãrnicit, ci acolo unde vrea şi când vrea, se apucã de arat; el înjugã 5 ba chiar şi 6 perechi de boi la plug şi merge cu ei la câmp şi încearcã mai întâi în mai multe locuri deosebite, unde i se pare lui cã este mai bine şi unde pãmântul este mai bun; şi dupã aceea arã şi seamãnã cât îi place; acesta este apoi pãmântul lui cât timp stau bucatele pe el. Peste un an el poate sã are iar alt pãmânt, mai bun, într-alt loc mai bun, fie cã arã câmpii sau fâneţe - ei fac numai o singurã arãturã - ei pot semãna orz sau grâu, porumb, mei, etc., chiar dacã mai înainte iarba fusese de înãlţimea omului. Şi în multe locuri când merg prin iarbã, caii şi boii abia pot fi zãriţi, sau chiar deloc, ci trebuie ca vãcarul acestor vite sã le pãzeascã stând cãlare, ca sã le vadã, cãci altfel le-ar pierde urma. Dar ca sã nu oboseascã prea mult, ţãranul arã în tot timpul anului abia câteva zile şi pentru aceasta îi cresc bucate aşa de multe încât poate hrãni cu ele 12-15 inşi. El nu nãzuieşte sã aibã din cale afarã de mult, sau mãcar de prisos; cu toate cã este slobod sã semene şi o mie de baniţe şi chiar mai mult".[6]

E de la sine înţeles cã, de îndatã ce recoltele avute în vedere vor urmãri producerea de cereale-marfã cerute pe piaţa capitalistã, aceastã stare patriarhalã de lucruri nu va mai putea dura; cãci atât ţãranul cât şi boierul aveau interesul de a obţine cât mai mari cantitãţi de produse pe care sã le poatã vinde contra bani. Aceasta înseamnã cã era fatal sã se iveascã o luptã socialã aprinsã între boieri şi ţãrani, având interese economice rivale, şi douã concepţii juridice înfruntându-se cu privire la drepturile de folosire a terenurilor.

4) Teoria proceselor sociale de dezagregare a sistemului agriculturii în moinã

Acest sistem social-economic caracteristic vechilor noastre sate devãlmaşe pastoral-agricole, practicând o rudimentarã agriculturã itinerantã, „în moinã", nu era însã raţionalã şi justificatã economic decât doar atâta vreme cât pãmântul era încã destul ca sã-l poatã folosi liber toţi locuitorii satului. Ar fi fost neeconomic sã se insiste la punerea în culturã a unui aceluiaşi teren agricol, din ce în ce mai secãtuit, cât timp existau încã imense terenuri virgine mai roditoare. Acest sistem social trebuia însã sã fie depãşit de îndatã ce apãreau împrejurãri noi, constrângãtoare, pe care le putem enumera astfel:

a) Orice presiune demograficã sporitã, când oamenii ajung a fi prea mulţi faţã de un teren rãmas mic, sileşte sã se recurgã la una din urmãtoarele soluţii: ori emigrarea surplusului demografic (deci restabilirea echilibrului dintre volumele demografice şi capacitatea de hrãnire a solului), ori introducerea unor sisteme agricole mai avansate (îngrãşãminte, procedeuri culturale sofisticate, asolamente, culturi alternante, unelte şi vite trãgãtoare), graţie cãrora de pe aceleaşi terenuri sã se poatã obţine, an de an, recolte sporite.

b) Impunerea unei exploatãri mai dure de cãtre boierimea localã, (sau un stat cuceritor), care obligã pe agricultori sã producã mai mult decât le este necesar supravieţuirii. Din acest punct de vedere ţãrile româneşti au fost încã de mult silite sã plãteascã un „haraci" din ce în ce mai apãsãtor Imperiului Otoman.

În plus, boierimea autohtonã ea însãşi a fost silitã sã exploateze din ce în ce mai dur pe agricultorii ţãrii pentru a plãti armatele mercenare care înlocuiserã vechea „oaste cea mare a ţãrii" cu caracter ţãrãnesc popular: ori, monezile lichide necesare nu puteau proveni decât din vânzarea peste graniţã a produselor agricole şi pastorale, totdeauna posibile în ciuda existenţei „fiat"-ului, adicã a monopolului comercial turcesc prin care se asigura aprovizionarea Constantinopolului.

Obţinerea de cereale-marfã, deci exploatarea ţãranilor, se putea asigura în douã modalitãţi: pe de o parte prin crearea de latifundii, adicã sporirea numãrului de sate din care se strâng dijmele tradiţionale. Dar mai ales, pe de altã parte, se putea trece la crearea domeniilor muncite în clacã, adicã la punerea în lucrare a unor exploataţii agricole pe terenuri deţinute în monopol de cãtre un stãpân boier, lucrate însã prin munca forţatã în clacã a ţãranilor reduşi în stare de servaj (legarea de glie denumitã a lui Mihai).

Spre sfârşitul veacului al XVI-lea apar deci nu numai latifundiile boiereşti, acumularea adicã de „stare" cumpãratã sau stãpânitã în silã, ci şi „domeniile muncite în clacã" adicã prin ţãrani aserviţi, reduşi în stare de rumânie sau vecinie, apoi sub forma clãcãşiei urbariale din epoca fanarioticã desfãşuratã de-a lungul veacurilor XVII şi XVIII, pânã la deplina ei formã, a Regulamentelor Organice.

c) Acest proces social de trecere la o producţie de cereale-marfã în cantitãţi sporite a fost însã întãrit pânã la proporţii catastrofale, odatã cu deschiderea pieţei capitaliste europene care se face din ce în ce mai simţitã pe mãsurã ce puterile europene impun Turciei un regim de liberã circulaţie a mãrfurilor între Occident şi Orient. A intervenit mai întâi pacea de la Kuciuc Kainargi din 1774, apoi cea de la Adrianopole, din 1829, care dau frâu liber transporturilor de mãrfuri pe cãi terestre, fluviale şi maritime, piaţa internaţionalã cerând cantitãţi de cereale din ce în ce sporite, la preţuri mereu urcate.

S-a arãtat încã demult de cãtre teoreticienii noştri ce importanţã decisivã a avut tratatul din Adrianopole asupra vieţii noastre economice, deci şi politice.[7]

Efectul impactului capitalist a devenit hotãrâtor şi imediat vizibil în veacul al XIX-lea, când marile întinderi pastorale, vastele bãrãganuri şi izlazuri care acopereau majoritatea teritoriilor ţãrii, colindate pânã atunci doar de turmele pãstorilor, transhumanţi sau ba, au fost „puse sub plug", adicã desţelenite, arate şi însãmânţate, toate având drept ţel vânzarea cerealelor în seria de porturi dunãrene nou create în acest scop. Asistãm la o generalã coborâre a capitalelor de judeţe de la munte şi podgorii, spre linia Dunãrii, luând astfel naştere noile oraşe Turnu Severin, Calafat, Turnu Mãgurele, Alexandria, Giurgiu, Cãlãraşi, Feteşti, Brãila, Galaţi, mişcare continuatã de altfel şi dincolo de hotarele noastre, pe toatã câmpia Ucrainei pânã la portul Odesei.

Nu numai economic avem însã de-a face cu o „coborâre" spre polurile de atracţie ale porturilor dunãrene, ci şi cu o „coborâre demograficã" având aceeaşi direcţie, marile densitãţi încetând de a fi cele din judeţele dinspre munte, ele mutându-se în judeţele din câmpie, în care, în decurs de câteva decenii, înregistrãm o încincire a populaţiei, adevãratã explozie demograficã, obţinutã nu prin creşteri biologice ci prin vaste translaţii teritoriale, din care anume vestigii se mai pot cunoaşte pânã astãzi, analizele demografice cartografiate arãtând existenţa unor „culoare de coborâre" de la munte la şes, marcate printr-o densitate deosebitã a vãilor Jiului, Argeşului, Dâmboviţei, Ialomiţei şi Buzãului de-a lungul cãrora s-au îndesit satele, ca lente fluvii demografice curgând timp de multe generaţii, în cucerirea terenurilor agricole puse în culturã în veacul al XIX-lea.

Acest proces a avut consecinţe sociale importante, cãci a dus la o înverşunare a luptelor între ţãrãnime şi boierime.

5) Teza boiereascã de revendicare a proprietãţii absolute asupra satelor

O sporire a productivitãţii muncilor agricole s-ar fi putut obţine doar prin renunţarea la sistemul „moinei", adicã al agriculturii „itinerante" fãcutã în petece insulare rãspândite haotic pe imensele întinderi de câmpii lãsate în ţelinã. Aceasta ar fi fost posibil dacã agricultorii noştri ar fi fost la curent cu problema tehnicilor agricole şi ar fi ştiut de existenţa agriculturii în multiple tarlale, cu „asolamente", adicã cu rotaţii culturale complexe, de tipul Kopelwirtschaftului occidental. Dar atât boierii cât şi ţãranii erau în totalã necunoştinţã a unor asemenea probleme; mentalitatea lor era încã dominatã de ideea imenselor izlazuri care puteau fi puse „sub plug", adicã arate pânã la totala lor stoarcere de vlagã, abia atunci devenind necesarã lãsarea lor în „jacerã" (în francezã „jachère"), sistem agricol de exploatare sãlbatecã a unor pãmânturi virgine, care va fi folosit pânã târziu, în plin veac al XX-lea pe marile latifundii boiereşti în care domina sistemul aşa-numit de agricultorii noştri „jacera latifundiarã".

Pentru boierii stãpâni de sate, problema urgentã care li se punea era sã înlãture concurenţa agricultorilor ţãrani, cu alte cuvinte sã opreascã, sau în tot cazul sã mãrgineascã cât mai mult drepturile ţãrãneşti la punerea în lucrare a terenurilor aflate în ţelinã. Iniţial, asemenea mãrginiri ale drepturilor ţãrãneşti au purtat asupra fâneţelor şi cosirilor, mãrginindu-se dreptul de a paşte numai pânã la un anumit numãr de vite; „fruntaşul" era socotit a fi cel cu 16 capete de vite, având mai multe drepturi decât „mijlocaşul" doar cu 6 vite şi atât mai mult „codaşul" având doar o vacã. Boierii doreau sã recurgã şi la un alt mijloc de a-şi asigura profituri maxime, prin aplicarea procedeului aşa-numit al „cantonamentului", adicã a-l delimitãrii pe întinsul moşiei a unei zone pe care sã şi-o rezerve în folos exclusiv, socotit în general a fi de 1/3 din total; în acest caz procedeul este numit „tiersaj" (sau „triaj") folosit în Occident încã din Evul Mediu. Acolo, a dus la constituirea a ceea ce s-a numit „rezerva seniorialã", fenomen care la noi nu a apãrut însã decât pe la sfârşitul veacului al XVII-lea şi numai în ce priveşte islazurile.

Aceastã primã presiune boiereascã, având iniţial un caracter „pastoral" se înãspreşte odatã cu trecerea la o economie agricolã, deşi prin mãrginirea numãrului de pogoane ţãrãneşti „legiuite" va creşte şi „rezerva" în folosul monopolului boieresc.

Se adaugã încã un alt procedeu de mãrginire a drepturilor ţãrãneşti la agricultura „locureascã" fãcutã „în moinã", prin dreptul pe care şi-l arogã boierul de a „arãta" ţãranilor unde anume trebuie sã are; nu împrãştiat anarhic, ci grupat, în loturi alãturate unele de altele, în anume zone. Astfel „moina sãlbatecã" urma sã se transforme în „moinã reglementatã" prin fixarea a douã mari „câmpuri" (de sus şi de jos) în care sãtenii au fost obligaţi a ara, alternativ când pe un câmp când pe altul, ceea ce era o primã modalitate de a curãţa islazul de petecele insulare anarhic presãrate, fãrã plan, pe întreg întinsul moşiei.

De asemenea, boierii s-au strãduit sã aducã vetrele de sat, „la linie", adicã sã le comaseze într-un spaţiu restrâns la maximum, satul împrãştiat ajungând a fi „compact".

Toate aceste acţiuni de mãrginire a drepturilor de folosire a terenurilor, de cantonament prin delimitãri teritoriale şi de comasãri de loturi în spaţii restrânse, erau justificate în mintea boierilor prin argumentul cã ei erau de fapt „proprietari absoluţi" ai întreg trupului de moşie al satului invocând în acest sens Codul Civil Napoleon ca mijloc de modernizare a vieţii sociale, şi de reglementare „ştiinţificã" a agriculturii noastre.

Cum însã titlul de „proprietate" nu aducea cu sine, ipso facto muncitori, boierul „proprietar" trebuia sã-şi asigure şi muncitorii agricoli, adicã mâna de lucru care sã facã efectiv agriculturã. Cum nu aveau „capital" şi nici nu exista un proletariat agricol care sã poatã fi angajat cu salariu în munci agricole, soluţia cea mai comodã era recurgerea la munca silitã, în clacã, a ţãranilor; se continua astfel sistemul „urbarial" ajuns a fi şi el „tradiţional", aşa cum fusese fixat de la Mavrocordaţi încoace în jurul a 12 zile de clacã obligatorie. Continuarea sistemului venea însã în contrazicere cu pretenţia de deţinere în „proprietate" a terenului, dupã definiţia din codul civil. Ieşirea din contrazicere va fi cãutatã prin subterfugiul afirmãrii cã între ţãran şi proprietar pot interveni contracte sinalagmatice, în urma unor „tocmeli agricole" prin care proprietarul dã în „arendã", un teren cu condiţia ca „renta" sã-i fie plãtitã nu în bani peşin ci în sistem de „meteiaj" (în francezã „metayage"), adicã prin dijmuirea recoltei, plus executarea unui numãr de zile de clacã, sistem care pânã la urmã va lua forma „dijmei la tarla", care va dura pânã dupã rãscoala din 1907.

 [1] Lucrarea, aflatã încã în manuscris, e intitulatã: Despre al doilea servaj; analizã de sociologie europeanã comparativã. Adaugã încã lucrarea lui Daniel Chirot Social Change in a Peripherial Society; the Creation of a Balkan Colony (New York, 1976) care foloseşte o parte din prelegerile mele publice pe aceastã temã. - Vezi şi lucrarea antologicã Le deuxième servage en Europe centrale et orientale (1970) cuprinzând şi un studiu al meu pe aceastã temã şi comentarea lui.

[2] Asupra acestei probleme vezi J. Nichtweiss „Le deuxieme servage, la „voie prussienne" et le développement du capitalisme dans l'agriculture de l'Allemagne de l'Est" (în „Le deuxième servage", revista Recherches internationales à la lumière du marxisme, 1970).

[3] Totuşi pentru a ne da seama de covârşitoarea importanţã a acestui regim urbarial, menţionãm urmãtoarele decizii: Hrisovul lui Constantin Racoviţã (1752), întâiul aşezãmânt al lui Grigore Ghica (1766), Aşezãmântul lui Grigore Calimah (1768); Al doilea aşezãmânt al lui Grigore Ghica (1777), Pravilniceasca condicã lui Ipsilanti (1785); Hrisovul lui Al. I. Mavrocordat (1785); Hrisovul lui Mihail Şuţu (1794); Aşezãmântul lui Alexandru Moruzi (1791); Hrisovul lui Alexandru Moruzi (1792); Hrisovul lui Alexandru Moruzi (1805); Condica lui Caragea (1817); Aşezãmântul lui Ioniţã Sandu Sturza (1828).

[4] Termenul e folosit şi în Regulamentele Organice care amintesc de arãturi fãcute „în ţelinã" deosebite de cele fãcute „în moinã"; în Muntenia folosindu-se termenii de „arãturã în ţelinã" şi „în loc spart". Folclorul pãstreazã vie amintirea acestui procedeu agricol (Cf. H.H. Stahl, studiul „Pluguşorul", în volumul Eseuri critice, Bucureşti, 1983).

[5] H. H. Stahl, „Techniques agraires, coutumes juridiques et paysages ruraux"; Revue roumaine d'histoire, XX, 3, 1981.

[6] Cu bunã dreptate Constantin Cãzãnişteanu o socoteşte valabilã şi pentru secolele anterioare; şi, adãugãm noi, rãmâne valabilã şi pentru vremea ulterioarã din preajma Regulamentelor Organice. Cf. Constantin Cãzãnişteanu, Pe urmele lui Mircea cel Mare. (Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1987). - Vezi şi comentariile judicioase din Cãzãnişteanu, op. citat. pp. 25-26.

[7] Printre cei dintâi teoreticieni care au formulat „teoria Adrianopolului" se cuvine a fi citat A.C. Cuza, cu a lui „Poporaţie", în ciuda lipsurilor şi gravelor ei defecte.

 

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU