<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
Capitolul III. PROBLEMELE SOCIALE ALE EPOCII REFORMELOR, 1848-1864

 

1) Aspectele noi ale problemei agrare dupã eşecul revoluţiei din 1848

Înfrângerea revoluţiei din 1848 a zãdãrnicit iluziile clasei ţãrãneşti care crezuse, în urma proclamaţiei de la Izlaz, cã va putea continua sistemul agricol itinerant, în moinã, putând „deschide", adicã desţeleni terenuri de arãturã, oricâte şi oriunde ar fi vrut, dând numai dijma, fãrã obligaţia de clacã, lucrând adicã în concurenţã cu boierii, care ar fi avut şi ei drepturi asupra terenurilor pânã la marginea de 1/3 din total, fiind însã obligaţi a plãti munca celor care le-ar fi lucrat pãmânturile.

Dupã eşecul revoluţiei din 1848 totul s-a reîntors la ce a fost, şi e de la sine înţeles cã nimic nu s-a putut schimba radical din tehnicile tradiţionale ale agriculturii itinerante; cu deosebirea cã, din ce în ce, conflictul dintre ţãrani şi boieri se agrava, datã fiind tendinţa tuturor de a cultiva cât mai multe suprafeţe pentru obţinerea de cantitãţi sporite de cereale-marfã, cerute de piaţa externã. În toatã perioada dintre 1848 şi 1864 (pe care o cunoaştem mai bine graţie cercetãrilor istoricului Ilie Corfus care a avut rãbdarea sã procedeze la despuierea unei importante mase de documente ale vremii)[1] constatãm continuarea unei situaţii care se cuvine sã o comparãm, dar sã o deosebim de cea „clasicã", de trecerea de la feudalism la capitalism prin procesul de pãtrundere a capitalismului pe cale „prusacã". Cãci situaţiile de la noi nici pe departe nu sunt echivalente cu cele din Prusia.

Acolo se practicase încã de foarte multã vreme sistemul agricol al „celor trei tarlale", ţãranii deţinând loturi statornice în toate trei, astfel cã junkerul prusac ca sã poatã trece la un sistem agricol de mai înalt nivel decât al Dreifelderwirtschaft-ului a trebuit mai întâi sã procedeze la izgonirea ţãranilor de pe loturile lor, sã comaseze toate loturile într-un singur „domeniu senioral" muncit în clacã prin ţãrãnimea redusã cu forţa în situaţia de servaj. La noi în ţarã operaţiile de „Ablegung" nu au fost necesare, ţãranii neposedând loturi în stãpânire statornicã, ci doar „pogoane legiuite" şi „prisoase", amândouã mutãtoare. Dorinţa clasei boiereşti de a-şi forma un domeniu muncit în clacã, trebuia deci sã foloseascã altã variantã decât cea a „cãii prusace", anume punând oprelişti drepturilor ţãrãneşti la folosirea pãmântului în moinã, fixând pogoanele legiuite la loturi determinate de boier prin operaţiuni de comasãri hotarnice într-o singurã suprafaţã, iar nu lãsate împrãştiate la libera voie a ţãranilor, de asemenea hotãrnicind şi „prisoasele" în acelaşi fel, cu scopul final de a reduce pogoanele legiuite la regimul prisoaselor, transformându-se pe sine în „proprietari absoluţi" şi pe ţãrani în „arendaşi", primind pãmânt de lucru „la bunã învoialã".

Aceasta situaţie se reflectã clar în legiuirea lui Barbu Ştirbei, a cãrui concepţie social-politicã este exprimatã în forme riguros doctrinare.

2) Concepţia social-politicã a domnitorului Barbu Ştirbei

Dupã revoluţia din 1848, ţãrile noastre au fost ocupate de armatele nu numai ale Turciei, ci şi ale Rusiei şi Austriei. Prin tratatul de la Balta Liman din 1849 se luase însã hotãrârea ca prevederile Regulamentelor Organice sã fie revãzute şi îmbunãtãţite, domni la cârma ţãrii fiind numiţi Barbu Ştirbei în Muntenia şi Grigore Alexandru Ghica în Moldova.

„Îmbunãtãţirea" nu s-a fãcut însã printr-o revizuire a textului Regulamentelor ci prin decizii domneşti, în special legiuirea lui Barbu Ştirbei interesându-ne mai îndeaproape, pentru cã ea va continua sã rãmânã în atenţia publicã şi dupã ce va fi intervenit Legea Ruralã din 1864.[2]

Ştirbei urmãrea realizarea unei viitoare soluţii, pe care o arãta foarte clar: „scopul final al însãşi legiuirii" spune Ştirbei era sã se ajungã la admiterea faptului cã ţãranii clãcaşi nu sunt decât nişte „chiriaşi" ai boierului „proprietar", fiind deci obligaţi a cere şi obţine de la acesta anume suprafeţe de pãmânt, în condiţii de arendare stabilite „la bunã învoialã". Cu alte cuvinte, el urmãrea suprimarea „pogoanelor legiuite" al cãrui regim era fixat „urbarial" şi trecerea la regimul „prisoaselor" consideratã a fi singura normalã. Deci era o soluţie în care foştii clãcaşi se aflau „emancipaţi", adicã declaraţi „liberi" aşa cum voiserã şi revoluţionarii; „liberi" însã în sensul de a fi complet lipsiţi de vechile lor drepturi asupra pãmântului, „clãcaşul" urmând a fi considerat un „cetãţean" ca oricare altul, având deplina libertate de a încheia sau nu cu „proprietarul moşiei" contracte de arendare, dupã tiparul clasic al contractelor „sintagmatice" din Codul Civil.

Era însã vorba numai de un deziderat final, care nu se putea realiza de îndatã. Ştirbei şi-a dat seama cã rãpirea drepturilor ţãranilor la „pogoanele legiuite" putea duce la rãscoale, care trebuiau cu orice preţ evitate. De aceea, Ştirbei acceptã cu pãrere de rãu o fazã de trecere, de la regimul „pogoanelor legiuite" al Regulamentelor Organice la cel generalizat al „prisoaselor". Dânsul spune deci cã „pânã când se va putea introduce de obşte în Valahia învoielile de bunã voie, pentru fiecare în parte, s-a socotit de trebuinţã sã se reguleze relaţiile dintre proprietari şi locuitori, prin nişte întocmiri care vor ţine loc învoielilor".

În ce constã sistemul preconizat, ca fazã de trecere spre scopul final al exproprierii totale a ţãranilor de vechile lor drepturi? Se dã ţãranilor, în afarã de locul de casã, scutit de dijmã, dar pentru care vor trebui sã presteze 22 de zile de clacã socotite „cu nart", încã un numãr de pogoane legiuite, socotite pe tradiţionala împãrţire a ţãranilor în categoria celor cu 4 boi, cu 2 boi şi o vacã şi numai cu o vacã, în urmãtoarele suprafeţe: 7,87 ha, 5,73 ha şi 3,58 ha; cantitãţile sunt deci mult sporite faţã de cele prevãzute în Regulament, totuşi insuficiente pentru traiul unei familii, ţãranii continuând a fi obligaţi sã obţinã „la învoialã", „prisoasele" care le erau strict necesare.

Legiuirea lui Ştirbei aduce însã cu privire la aceste „prisoase" o dispoziţie nouã, fiind astfel pentru prima oarã amintite „tocmelile agricole"; acestea din urmã vor continua apoi pânã şi dupã 1864 sã formeze miezul luptelor sociale dintre boieri şi ţãrani. În cazul când ţãranii nu întocmesc aceste învoieli, boierul are posibilitatea sã stabileascã el, cu de la sine putere, condiţiile în care înţelege sã dea în arendã terenuri. Dacã ţãranii rãmân în sat şi arã, se considerã cã au acceptat tacit condiţiile stabilite de proprietar. Dacã nu, au libertatea de a pleca din sat în cãutarea altor proprietari care sã ofere condiţii mai uşoare.

Strãduinţa legiuirii Ştirbei este îndreptatã în mod sistematic spre întãrirea drepturilor boierului declarat proprietar, constând nu numai în dreptul de a fixa arbitrar condiţiile „contractuale" pe care le oferã, declarate a fi totuşi „la bunã învoialã", ci şi în dreptul de a fixa agrimensural locurile pe care le dã ţãranilor, organizând deci teritorial moşia sa, nu numai în legãturã cu „vatra de sat" ci şi cu întreg trupul de moşie, ogoare, izlaz, imaş, pãdure, ape. Nu ştim a fi rãmas din aceastã vreme planuri hotarnice cuprinzând asemenea operaţiuni de „sistematizare teritorialã".

Documentele aratã însã cã acţiunile boiereşti au întâmpinat violenta rezistenţã a ţãranilor, care continuau sã ţie morţiş la sistemul agriculturii „în moinã", adicã la dreptul lor de a desţeleni terenuri agricole oriunde şi oricât ar fi vrut. Trebuie subliniat acest fapt, care din nou aratã câtã deosebire exista între situaţia de la noi şi cea luatã drept model din Prusia orientalã. La noi, boierul pentru a se transforma în proprietar absolut nu a avut nevoie sã procedeze la acţiuni de „Ablegung", de izgonire a ţãranilor de pe loturile pe care le posedau statornic în cadrul rigid al Dreifelderwirtschaft-ului; cãci clãcaşii noştri nu posedau asemenea loturi în tarlale agrimensural delimitate, fiind deci de ajuns pentru a satisface nevoile lui, prevederea de a „arãta" locurile în care ţãranii au a fi mãrginiţi şi obligaţi a „ara alãturat"; nu rezultã totuşi din textul legiuirii vreo intenţie a boierului de a introduce un sistem de tarlarizare sistematicã, nici mãcar în douã câmpuri, necum în trei şi cu atât mai puţin în sistem de multiple tarlalizãri, de genul Kopelwirtschaft-ului prusac.

În concluzie, dacã comparãm situaţia din acea vreme cu cea anterioarã, constatãm de pildã cã fruntaşul din timpul lui Moruzi avea 16 boi, pe când cel din 1851 nu dispunea decât de 4, semn vãdit al unei substanţiale degradãri a bunei-stãri ţãrãneşti. În plus, este vizibilã o certã pãrãsire a ocupaţiilor pastorale în favoarea celor agricole. Contraindicaţiile dintre interesele boierilor şi ale ţãranilor se agraveazã tragic, având ca efect şi o înãsprire a poziţiilor doctrinare, care ajung a fi din ce în ce mai precis formulate pe mãsurã ce necesitatea lichidãrii problemei rurale devenea mai stringentã.

3) Divanurile ad hoc

O realã rãscruce a istoriei noastre sociale îl constituie însã rãzboiul Crimeii, care a pus capãt ocupaţiei militare ruseşti şi a dus la convocarea Divanurilor ad Hoc, la Unire, la Legea Ruralã şi la edictarea seriei de legislaţii de „modernizare" a ţãrii.

Ne intereseazã în mod direct Divanurile ad Hoc. Se ştie cã în 1856 Congresul de la Paris a dispus convocarea unor adunãri în Moldova şi Muntenia, cu scopul de a afla care sunt „dorinţele" acestor ţãri. Aceste Divanuri sunt mult mai importante decât Comisia proprietãţii adunatã de cãtre guvernul revoluţionar muntean din 1848, dat fiind cã aceste adunãri au fost convocate în mod oficial de cãtre puterile europene, cu menţiunea expresã cã la ele vor trebui sã participe toate clasele sociale prin reprezentanţi aleşi; aceasta reprezintã de fapt prima formã la noi a unui parlament modern.

Se ştie cã amândouã aceste Divanuri au exprimat în acelaşi fel doleanţele lor: unirea ţãrilor dunãrene, domn strãin, autonomie şi guvern reprezentativ (Moldova adãugând şi „neutralitatea ţãrii"). Cel muntean s-a mãrginit la exprimarea acestor dorinţe, fãrã sã intre în analiza altor probleme, „interne", de teama sã nu dea prilej puterilor strãine sã se amestece în treburile noastre. Divanul din Moldova însã le-a analizat, sumarizându-le în 16 puncte. Printre acestea figura şi „problema ruralã", faţã de care aleşii micilor proprietari ţãrani au cerut, spre scandalul celorlalte clase, împroprietãrirea şi oborârea boierescului, pe un ton aspru, mult mai apãsat decât ridicaserã glasul ţãranii munteni din 1848.

Procesele verbale ale Divanurilor constituie astfel una din sursele cele mai importante pentru a cunoaşte gândirea politicã a claselor aflate în luptã în aceastã epocã.[3]

4) Urmaşii doctrinarilor paşoptişti

E de semnalat mai întâi grupul revoluţionarilor paşoptişti care, îndatã dupã eşecul mişcãrii din 1848 au fost siliţi sã plece în emigraţie. Unii dintre ei s-au dus în occident, mai ales la Paris şi Londra, continuând acolo sã punã la cale asociaţii şi conspiraţii revoluţionare, ducând o intensã activitate publicisticã menitã sã convingã cercurile hotãrâtoare din occident de necesitatea soluţionãrii, în sens liberal, a problemei Principatelor Dunãrene.

Aceşti emigranţi nu se vor întoarce decât în ajunul convocãrii Divanurilor ad Hoc, în 1857, sporind astfel numãrul celor care în ţarã duceau acţiuni similare. Bãlcescu, cel mai de seamã dintre ei, murise însã, bolnav şi pãrãsit, printre strãini. Alt grup şi-a gãsit însã refugiu şi mijloc de trai în Imperiul Turcesc, Ion Ghica ajungând bei de Samos, Ion Ionescu administrator al domeniilor marelui vizir Raşid Paşa, Eliade Rãdulescu întorcându-se îmbrãcat turceşte chiar alãturi de armatele de ocupaţie ale lui Fuad Paşa.

Ceea ce îi caracterizeazã pe toţi aceştia, scriitori de volume şi broşuri, este cã pentru a-şi exprima punctul de vedere şi mai ales pentru a convinge pe strãini de seriozitatea reformelor sociale pe care le propuneau, au renunţat sã mai facã apel exclusiv la principiile juridice şi la marile idealuri sociale de „libertate", „frãţietate" şi „dreptate". Ei recurgeau la analize economice, ideia lor de bazã fiind acum, pe de o parte a dovedi cã reforma agrarã pe care o propuneau asigurã o mai mare productivitate cerealierã şi pe de altã parte cã existã soluţii financiare pentru despãgubirea moşierilor ce urmau a fi expropriaţi.

În felul acesta încep sã aparã lucrãri care pot fi socotite începuturi ale unei „sociologii rurale" româneşti. Mai corect spus, de folosire a unor tehnici de analizã sociologicã a stãrilor de fapt, mult mai interesante decât simplele declaraţii verbale şi invocare de principii abstracte.

Astfel, în aceastã epocã se recurge din ce în ce mai temeinic la procedeul de analizã a stãrii economice a ţãranilor prin alcãtuirea de bugete. Desigur, nu e vorba încã de bugete ale familiilor ţãrãneşti ca atare, ci doar a exploataţiilor lor, fãcute în scopul de a se vedea în ce mãsurã cheltuielile implicate de exploatarea unor terenuri de împroprietãrire sunt sau nu sunt mai oneroase, decât cele ale arendãrii în condiţii de liberã contractare.

Asemenea calcule, la început sumare, apoi din ce în ce mai atente, sunt fãcute de mai toţi autorii epocii, începând chiar cu Nicolae Bãlcescu, continuând cu autorii strãini care s-au ocupat de problemã [4] şi apoi cu cei din ţarã, precum Ion Ghica[5], Vasile Boierescu[6], Barbu Catargiu [7] al cãrui studiu în aceastã privinţã este remarcabil, aşa cum vom vedea. Din punct de vedere teoretic, grupul „roşilor" nu adaugã nimic important peste tezele susţinute de Bãlcescu, mãrginindu-se sã le amãnunţeascã şi amplifice, într-un stil ceva mai „diplomatic", mai potolit.

Cât despre marii boieri conservatori ei se aratã - cu excepţia lui Barbu Catargiu - a fi rãmas la acelaşi nivel teoretic scãzut, fiind prea puţin sensibili la problemele dezvoltãrii economice generale a ţãrii, la procesul necesar de industrializare, şi prea mult robiţi ideii de a lupta pentru salvarea, cât se mai putea, a poziţiei lor dominante de stãpâni ai statului şi ai latifundiilor. Era firesc ca aceastã boierime sã întârzie a-şi centra eforturile pe combaterea teoriilor paşoptiste în forma lor iniţialã, revoluţionarã. Vom omite deci a vorbi de acei boieri care au luptat cu îndãrãtnicie la menţinerea situaţiei aşa cum fusese ea stabilitã prin Regulamentele Organice, mergând pânã la a afirma cã „ţãranii sunt proprietatea noastrã".

Vom alege ca fiind reprezentativi, din grupul roşilor, pe A.G. Golescu (Negru) care va fi în Divanul ad Hoc al Munteniei capul delegaţiei micilor proprietari, ulterior şi prim ministru al ţãrii; pe Barbu Catargiu, cel mai clarvãzãtor din partea marilor boieri şi pe Mihail Kogãlniceanu, reprezentant al aripei „moderate".

a) Al. G. GOLESCU (1819-1881)

Unul din cei patru fraţi Goleşti care au luat parte la revoluţia din 1848, acest Alexandru Golescu (numit şi Negru, sau Arãpilã, pentru a-l deosebi de vãrul sãu Alexandru Golescu, zis Albul) [8] fãcea parte din gruparea revoluţionar-democratã (opusã grupului revoluţionar radical, al Brãtienilor şi al lui C. A. Rosetti). Fusese un cald prieten al lui Nicolae Bãlcescu, ale cãrui idei le va urma fãrã abatere. Lucrând mai mult pe linia diplomaţiei, atitudinea lui „moderatã" resimţindu-se pânã şi în stilul sãu, mai sobru decât cel exaltat al paşoptiştilor.[9] Golescu-Negru avea iniţial o formaţie de inginer, meserie pe care o pãrãsise curând dedicându-se politicii, studiilor istorice, juridice şi economice.

Lucrarea sa din 1856, De l'abolition du servage en Roumanie, tipãritã la Paris, este de fapt un rãspuns la o broşurã a marelui boier Barbu Catargiu, État social des Principautés danubiennes (Bruxelles, 1855). În aceastã lucrare, Golescu face o analizã a structurii de clasã a ţãrii în epoca lui 1848, cu scopul de a arãta şi explica de ce marea boierime fusese duşmanã revoluţiei: din 30 de familii de mari boieri, doar 10 erau mai vechi decât epoca fanarioţilor. Din aceste 30 de familii, însumând 75 de membri, doar 17 provenind din 7 familii, au participat la revoluţia de la 1848. Atitudinea antirevoluţionarã a marii boierimi, o explicã prin faptul cã era de origine „ciocoiascã", adicã formatã prin bunãvoinţa domnilor fanarioţi, de fapt prin cea a Imperiului Otoman, astfel cã ei nu puteau sã se menţinã decât în calitate de aderenţi ai trupelor de ocupaţie, adicã împotriva libertãţii ţãrii.

Dupã a lui pãrere, oraşele noastre fiind „ciocoieşti" şi ţãrãnimea aflându-se în „letargie", numai câţiva din familiile boiereşti vechi şi cei din boierimea micã puteau participa la revoluţie.

Din punct de vedere istoric, Golescu urmeazã pe Bãlcescu, subliniind încã mai apãsat tezele acestuia. Astfel este şi el de pãrere cã istoria noastrã este dominatã de luptele de clasã, de pildã cea dintre fanarioţi şi boierimea de ţarã. Mavrocordat, prin reformele sale, ar fi avut scopul conştient urmãrit de a-i sili pe boierii de ţarã, concurenţi ai „clasei" fanariote, sã se supunã, sã se roage şi sã solicite, ca sã obţinã o târguialã mai avantajoasã pentru ei, deci sã-i sileascã la ascultare şi supunere.[10]

Mai interesante sunt însã calculele lui privind rentabilitatea şi eficienţa agriculturii. El ştia foarte bine cã tehnicile noastre agricole erau la acea vreme sub orice nivel admisibil şi gãsea cã remedierea nu putea veni decât prin împroprietãrirea ţãranilor, argumentându-şi teza într-un mod interesant, prin invocarea unei relaţii cauzale care ar exista între modul în care e organizatã producţia şi tehnicile agricole. Dupã a lui pãrere, „oborârea boierescului" ar sili pe moşierii latifundiari sã-şi reformeze sistemul de culturã, trecând la o agriculturã modernizatã.[11]

Cât despre modalitãţile de a susţine financiarmente operaţiile de expropriere a marilor boieri, Golescu se gândeşte ca şi Bãlcescu la crearea unei Bãnci, dând însã detalii tehnice mai temeinic calculate decât putuse sã o facã Bãlcescu cu 16 ani înainte.

b) BARBU CATARGIU (1807-1862)

Este vorba de cel mai de seamã purtãtor de cuvânt al boierimii conservatoare şi principalul adversar al lui Mihail Kogãlniceanu.[12] Barbu Catargiu nu se sfiieşte a ataca în cuvinte violente pe revoluţionari, „tinerime furtunoasã şi lipsitã de experienţa lucrurilor", printre care s-au amestecat „nişte fiinţe mârşave şi de rea credinţã, care, profitând de nevinovãţia copilãreascã a acelei tinerimi, au mers pânã la propagarea nesãbuirilor comunismului", dând loc acelei „triste parodii revoluţionare" din 1848.

Catargiu afirmã cã tendinţa revoluţionarilor ar fi fost de a desfiinţã proprietatea; dat fiind cã „a lor patrie este tot locul unde urlã anarhia, a lor lege e rãscoala, credinţa lor e minciuna, cugetul lor e punga, şi a lor frate este Iuda".

Totuşi, argumentele lui nu se reduc doar la invective, ci el afirmã şi dorinţa lui de a analiza în mod obiectiv, ca sã-i gãseascã astfel soluţia justã. Pãrerea lui este cã într-adevãr o problemã socialã existã, cãci „în Moldo-Vlachia este mai mult de fãcut decât în orice altã ţarã; e mult de fãcut, dar nu totul de rãsturnat", dat fiind cã legile care guverneazã ţara (în speţã cele dictate de Ştirbei în 1851) sunt bune şi ar da rezultatele dorite dacã s-ar aplica corect.[13] Potrivit lor, moşierul urmeazã a fi socotit ca singurul proprietar al pãmântului. ţãranii se cuvine desigur sã fie „eliberaţi", însã fãrã a fi împroprietãriţi, pentru ei fiind mai avantajos sã ia în arendã pãmântul decât sã capete în proprietate numãrul insuficient de pogoane legiuite prevãzut de legile existente.

Catargiu îşi justificã însã teza, din punct de vedere istoric, cu totul neconvingãtor, în plinã fantezie legendarã. Dupã a lui pãrere, ulterior pãrãsirii Daciei de cãtre romani, „principiul civilizaţiei romane rãmãsese acelaşi". Barbarii prãdarã, împrãştiarã pe locuitori, dar pânã la urmã se topirã în sânul populaţiei locale, astfel cã atunci când „locuitorii daco-romani conduşi de Radu Negru Basarab şi de vestitul Cordocova" (sic) „iar mai târziu Petru Rareş", (sic) se întoarserã de peste Carpaţi, „gãsind ţinuturile mai toate pustii, au procedat la împãrţirea pãmânturilor dupã legile Romei, vechea lor patrie". Deci nu poate fi vorba de o cucerire fãcutã de alt popor. „Daci, romani, goţi, vandali, slavi, huni şi cumani se confundarã şi formarã o singurã viţã, cea a poporului moldo-român". Pãmântul se împãrţi în proporţie, oarecum dupã gradul fiecãruia, astfel cã regimul feudal nu fu introdus. Şefii populaţiei, boierii-ostaşi fiind ocupaţi în rãzboaie, nu puturã gândi la exploatarea moşiilor lor, astfel cã ţãranii se înstãpânirã asupra pãmânturilor boiereşti. Dar nici ei nu puturã beneficia de munca lor fiind supuşi exploatãrii otomane, astfel cã au preferat sã-şi vândã proprietãţile, punându-se sub protecţia câte unui proprietar influent, ce putea sã-i apere de abuzurile slujbaşilor guvernului.

Ulterior, de la regimul fanariot, boierii urmând impulsia generalã, înmulţirã numãrul linguşitorilor şi al cerşetorilor de posturi publice devenind trândavi. Astfel, printr-o „şiretenie a istoriei", „proprietatea a urmat în ţara noastrã într-un sens cu totul împotriva a ceea ce s-a întâmplat în alte ţãri". Adicã: în loc ca proprietatea sã urmeze o linie scoborândã şi sã se fãrâmiţeze în favoarea ţãranilor, dimpotrivã „se urma o linie de întindere, de înãlţare, cãci se sui de la ţãrani la boieri". La noi deci, proprietãţile boierilor au la bazã acte de cumpãrare, de vânzãri liber consimţite, fãcute de ţãrani cãtre boieri. Ca atare boierii nu deţin proprietãţile lor prin siluire, ci prin acte de cumpãrare, fiind deci proprietari în deplinul înţeles al cuvântului. Ei au deci dreptul de a stabili în ce condiţii înţeleg sã dea ţãranilor pãmânt de lucru.[14] Tocmelile agricole dintre proprietar şi muncitor sunt aşadar declarate a fi nu numai tradiţionale, ci şi perfect legale, ele rãmânând şi pe viitor singura soluţie juridiceşte admisibilã.

În tot cazul, potrivit normelor dreptului civil modern nu poate fi admisã teza unui drept devãlmaş pe care l-ar avea ţãranii asupra pãmântului, un asemenea drept neexistând din punct de vedere juridic. Proprietatea nu poate fi decât „individualã" nu „colectivã". Aşadar, aşa numitele drepturi pe care le invocã paşoptiştii ca existând în favoarea ţãranilor, nu constituie un titlu juridic legitim şi nu pot fi luate în considerare.

Catargiu recurge şi la calcule economice; analizând bugetul unui ţãran cu 4 vite trãgãtoare care ar primi în proprietate terenul hotãrât prin aşezãmântul lui Ştirbei, el stabileşte o „tablã comparativã de chiria pãmântului, preţul clãcii ş.c.l., a dijmei ce plãteşte ţãranul, preţul muncii sale şi foloasele ce le scoate din pãmântul închiriat şi din munca sa". „Tabla" lui nu enumerã doar aceste pãrţi componente ale bugetului unei exploataţii de clãcaş, ci ajunge şi la contabilizare propriu-zisã analizând preţul curent al pãmântului, preţul zilelor de lucru, folosul brut, cheltuielile şi lucrul ţãranului şi în final „folosul curat".

În concluzie, Catargiu gãseşte cã mai de folos le sunt ţãranilor învoielile libere, având la ele un beneficiu de 645 lei la un produs brut de 1067 lei, decât pogoanele legiuite, din care nu au decât pagube, cãci „ţãranul le pãstreazã pe acestea pentru trebuinţele casei şi mai adesea numai pentru gâşte". Folosul lor, comerţul lor, s-a tras totdeauna din prisoasele pentru care se învoiau cu bunã tocmealã".[15]

Aceastã criticã a lui Catargiu este de ţinut seamã: ea aratã foarte clar cã împroprietãrirea, aşa cum o concepeau liberalii, doar pe mici petece de pãmânt, nu putea constitui o rezolvare a problemei agrare. De fapt Catargiu nu este împotriva unei clase de ţãrani proprietari. Dimpotrivã, gãseşte cã ea ar fi foarte folositoare, şi s-ar putea întemeia prin vânzãri din marele patrimoniu funciar al moşiilor statului. Dar asemenea vânzãri nu vor trebui fãcute fãrã discriminare, ci numai în favoarea celor harnici, mai înstãriţi, cãci ar fi nejustificatã o „împãrţire deopotrivã tuturor „nemernicilor", fãrã a face deosebire „între un om de cinste şi un rãu nãrãvit".

Poziţiile lui se concretizeazã însã cu mult mai clar în polemica oratoricã dusã împotriva lui Mihail Kogãlniceanu, pe care îl atacã susţinând cã propunerea acestuia de a elibera ţãranii şi de a-i împroprietãrii, este nedreaptã din punct de vedere juridic şi ineficace din punct de vedere economic.

Catargiu calificã discursul lui Kogãlniceanu drept o „chimerã ciudatã, paradoxalã, o chimerã cu chip de porumbiţã… cu trunchiu de aspidã, plinã de venin şi cu coada de şopârlã mâglisitoare" care a „stigmatizat proprietatea cu cele mai înveninate cuvinte, cu cele mai degradatoare calomnii; cu un cuvânt, a sanctificat principiul lui Proudhon care zice cã proprietatea este o hoţie".

„Înfine, domnia sa a încheiat cerând cu multã umilinţã a se da ţãranilor, ca un fel de milostenie, pãmântul ce-l cultivã astãzi". Însã „o naţiune nu trãieşte din milostenie". „Dacã voiţi sã-l faceţi pe ţãran liber, trebuie sã-l faceţi virtuos şi ca sã fie virtuos, trebuie sã-l moralizaţi. Oare aceasta este virtutea ce trebuie sã arãtaţi naţiunii: a rãpi ce este al altora? A face dintrânşii nişte milogi, nişte cerşetori calabrezi cari cu espagnola în mânã sã cearã de la cei mai avuţi decât ei, punga sau viaţa?" Şi adaugã: „Voiţi sã îmbunãtãţiţi soarta ţãranilor şi urmãriţi a-i da libertatea. De veţi da o pãrticicã de pãmânt ţãranului, veţi face dintrânsul o fiinţã a cãrui viaţã sã nu aibã nici un scop. Ce va face el cu acea bucãţicã de pãmânt ce abia i-ar putea asigura hrana vieţii? De ce vreţi sã-l faceţi cu sila proprietar pe un ce de care vã dovedesc cã nu va avea nici un folos?

Argumentându-şi teza potrivit cãreia ţãranul nu va folosi din împroprietãrire, susţine cã „exportul cel mare ce s-a întins astãzi pânã la un milion de chile pe an, se face de proprietari sau arendaşi? Nu. Ci în mare parte, de ţãrani. Acest export se face oare din cele trei pogoane legiuite? Nu. Ci din învoielile de bunã voie".

Catargiu are o concepţie optimistã cu privire la soarta ţãranilor. El neagã cã ţãranii ar fi avut vite înainte de Regulamentele Organice. „Sunt 2400 de proprietãţi în ţara Româneascã. Cel mult 200 sunt stãpânite de vechii boieri. 2000 sunt în mâinile unor familii de proprietari modeşti, locuitori de sate, de judeţe, ieşiţi din plebe, oameni de cinste şi de muncã. Plus moşnenii. Toţi aceştia nu meritã sã fie expropriaţi". Atacul lui împotriva lui Kogãlniceanu, are nu numai aspecte retorice de caracter demagog, ci şi altele de clarviziune a viitorului „neoiobag" ce se pregãtea printr-o împroprietãrire pe lecturi minuscule de pãmânt.

„Voiţi sã îmbunãtãţiţi soarta ţãranului şi urmãriţi a-i da libertatea? Tremuraţi însã a zice ţãranului: mergi, eşti liber munceşte, capãtã, dezvoltã-ţi averea şi facultãţile şi toate carierele ţãrii tale îţi sunt deschise. Poţi deveni bogat, funcţionar, deputat, poţi sã te sui la banca ministerialã şi sã faci binele ţãrii prin chiar exemplul laborioasei tale vieţi". Argumentaţia, deşi foarte clarã în scopurile ei, are totuşi un miez de cinicã falsificare a realitãţilor, când susţine cã problema iobãgiei s-ar fi putut rezolva invitându-se clasa iobagilor sã ia loc pe banca ministerialã.

Pe de altã parte Barbu Catargiu devine tragic de serios atunci când acuzã pe micii boieri reformatori de ipocrizie. „Sã vã spun eu ce preocupã pe cei care susţin împroprietãrirea ţãranilor cu sila. Este aceea cã, dând ţãranului 3 sau 5 pogoane, care sã fie proprietatea absolutã a lui, cu aceasta se robeşte, se leagã mai mult de pãmântul acelei moşii. Pe când prin învoielile de bunã voie, vã temeţi cã sãtenii vor pãrãsi cu toţi moşia şi vor merge sã se aşeze pe alta, unde vor gãsi condiţii mai avantajoase. Tocmai Dvoastrã voiţi aservirea ţãranilor şi vã este fricã a le lãsa dreptul de a zice: ne ducem de pe un pãmânt strâmt şi sterp, pe un pãmânt mai larg, mai roditor şi cu preţ mult mai ieftin. Acesta este secretul stãruitoarele cereri de împroprietãrire a ţãranilor".

Oricât de pãrtinitor boiereascã ar fi teza susţinutã de Barbu Catargiu, avea totuşi meritul de a fi clarã: Catargiu dorea ca în locul unui senior feudal sã aparã un proprietar capitalist, iar în locul unor ţãrani clãcaşi sã aparã arendaşi, potrivit regulelor specifice ale arendãşiei capitaliste. În acelaşi timp voia sã se menajeze pentru viitor posibilitatea pentru boierul proprietar, de a trece la o muncã în regie proprie, cu salariaţi, de îndatã ce ar fi apãrut o clasã de proletari agricoli, chit cã, pentru a nu exista o rupturã prea mare între clasa proprietarilor şi cea a proletariatului agricol, prin vânzãri parţiale fãcute de bunã voie, sã se creeze o clasã tampon de chiaburi.

c) Viziunea social-politicã a lui Mihail Kogãlniceanu.

Spre deosebire de Bãlcescu, mort tânãr în exil, Kogãlniceanu (1817-1891) a avut norocul unei foarte lungi vieţi, într-o epocã în care devenise scadentã şi posibilã întemeierea Statului naţional al României. Iscãlitura lui nu a rãmas deci pusã doar pe „broşuri" şi „proclamaţii", ci pe legi care marcheazã, toate, evenimente de seamã în istoria noastrã socialã.[16]

Personalitate complexã, Kogãlniceanu a fost astfel un factor activ, deseori hotãrâtor, în mersul evenimentelor dintre anii 1840 şi 1864. Extraordinar orator (unul din cei mai mari pe care i-am avut), om politic de un deosebit curaj, Kogãlniceanu era şi un erudit istoric, un jurist şi economist de bunã formaţie occidentalã, având în plus şi o experienţã complexã de viaţã, prin activitatea sa profesionalã multiplã, de avocat, ziarist, editor de cãrţi şi reviste, moşier, arendaş, comerciant, industriaş,[17] întreprinzãtor cu multiple iniţiative. A dominat astfel epoca sa,
întreaga-i activitate fiind întemeiatã pe ideea centralã a necesitãţii dezvoltãrii României ca stat naţional, unit, autonom şi larg democratic; nu însã pe cale revoluţionarã, ci prin forme, deseori de caracter tranzacţional între tendinţele adverse ale epocii. Ceea ce în parte se explicã şi prin poziţia lui de clasã, fiind personal tot atât de legat de interesele celei moşiereşti cât şi de cele ale burgheziei în creştere.

Despre istoricul Kogãlniceanu nu va fi cazul sã insistãm, poziţiile sale fiind îndeobşte cunoscute. Vom reproduce totuşi acel pasaj, deseori citat, din lecţiunea sa de introducere la cursul de istorie naţionalã din 1843, care denotã o concepţie modernã despre ce ar trebui sã fie o istorie socialã.[18] „Pânã acum - spunea el - toţi cei ce s-au îndeletnicit cu istoria naţionalã, n-au avut în privire decât biografia domnilor, nepomenind nimic de popor, izvor al tuturor mişcãrilor şi isprãvilor şi fãrã care stãpânitorii n-ar fi nimicã. Mã voi sili sã mã feresc de aceastã greşealã de cãpetenie; pe lângã istoria politicã a ţãrii, atât cât voi fi ajutat de documentãrile şi tradiţiile vechi, voi cãuta a vã da o idee lãmuritã asupra stãrii sociale şi morale, asupra obiceiurilor, prejudecãţilor, culturii, negoţului şi literaturii vechilor români", inclusiv obiceiurile pãmântului.

Se simte desigur, în aceastã privinţã, influenţa marilor sãi profesori din Germania, precum istoricul Ranke, juristul Savigny, antropologul
Al. von Humboldt şi întrucâtva şi influenţa lui Hegel. Ceea ce însã nu se cunoaşte îndeajuns, este faptul cã Kogãlniceanu şi-a însuşit şi o concepţie propriu-zisã sociologicã. Fãrã a fi în acest domeniu un creator de sisteme proprii, nu e mai puţin adevãrat cã a socotit de cuviinţã sã prelucreze unele texte strãine întrucât corespundeau cu modul sãu de a vedea, şi puteau sprijini teoretic programul lui de activitate politicã.

Astfel de pildã, pentru a susţine ideea „emancipãrii" ţãranilor clãcaşi, Kogãlniceanu prelucreazã un text din Elias Regnault, care încercase o explicare generalã asupra dezvoltãrii vieţii sociale, de la primele începuturi pânã azi, implicând chiar şi o viziune de viitor. Astfel într-un articol din 1845, intitulat „Despre civilizaţie",[19] textul porneşte, oarecum incidental, de la analizarea termenului însuşi de „civilizaţie", care ar veni de la „civiles", însemnând „ce este al cetãţii". Dar „cetãţile" au cãzut sub loviturile barbarilor, astfel cã în locul lor a apãrut „societatea", termenul de „civilizaţie" extinzându-se pânã la a cuprinde întreaga „societate". Rãspunsul la întrebarea „ce este dezvoltarea societãţii?" e de naturã idealist-istoricã: „dacã am rãspunde cã este dezvoltarea ideilor sale, noi am arãta un adevãr netãgãduit"; care se cere însã el însuşi lãmurit". Kogãlniceanu este de acord cu teoria potrivit cãreia „ideile sociale se reazemã pe douã ordine de factori, unii „ştiinţifici", alţii „politici".

Factorii ştiinţifici sunt rezultatul unei lupte pe care omul o duce împotriva naturii, pentru a o supune şi a se elibera astfel de ea. Sunt avute în vedere nu doar „ştiinţa" ci şi arta şi industria. Factorii „politici" sunt însã rezultatul unei lupte a omului cu semenii lui, sau în formularea lui Kogãlniceanu „împreunul", adicã sinteza relaţiilor sociale, atât ale individului cu societatea cât şi ale societãţii cu individul.

Kogãlniceanu nu se referã direct la „lupta de clasã", dar vorbeşte totuşi de „lupta împilatorilor contra împilaţilor şi a împilaţilor contra împilatorilor". „Aci, cum se vede, sunt douã serii de factori cu totul opuse, care trebuie sã întârzie sau sã grãbeascã civilizaţia, dupã cum ar rezulta, din aceastã opoziţiune, robirea sau dezrobirea".

Dacã lupta împotriva naturii duce la „emancipare", dimpotrivã lupta contra omului poate avea şi efecte negative. „Când omul s-a aflat în faţã cu omul, cel dintâi rezultat al luptei a fost robirea celui mai slab". Lupta continuând, sfârşeşte totuşi prin a se ajunge la „emancipare". „Sã nu creadã cineva cã prin aceasta facem numai un deşert joc de cuvinte, o clasificare arbitrarã, fãcutã înadins spre a duce toate la un singur cuvânt". Faţã de naturã, existã o emancipare progresivã de la primele începuturi ale tehnicii pânã la maşinile cu aburi. Şi de asemenea existã şi o emancipare progresivã socialã politicã a omului.

Din aceasta cea dintâi consecinţã ce urmeazã este cã oricare sã fie propãşirile lumii, în arte, în ştiinţã, în industrie, dacã el nu izbândeşte în „driturile" sale de cetãţean, civilizaţia nu este deplinã. Civilizaţia este deci conceputã ca o „adunare împreunã" a izbânzilor ştiinţifice cu ale celor politice, unele fãrã altele neconstituind o civilizaţie.

De aci încã o consecinţã: cu cât se mãreşte numãrul cetãţenilor chemaţi sã se împãrtãşeascã în comun de drepturile sociale cu atât creşte şi sfera civilizaţiei. Ea nu trebuie conceputã ca o sporire a luxului şi a desfrâului, ci dimpotrivã ca o împãrtãşire a câtor mai mulţi la bunurile sociale, rezematã pe dreptatea socialã.

Aceastã schemã sociologicã pe care Kogãlniceanu o adoptã, deşi nu-i aparţine întru totul, este în fond o pledoarie abilã în favoarea „emancipãrii" ţãranilor clãcaşi şi a unei orânduiri sociale mai democratice şi mai drepte decât cea „feudalã". Problema robirii omului de cãtre om, constituie o permanenţã în gândirea lui Kogãlniceanu, cu privire nu numai la emanciparea ţãranilor, ci şi cea a ţiganilor. Se ştie cã ţiganii au fost socotiţi „robi" pânã târziu, în plin veac al 19-lea, cei ai statului şi mânãstirilor fiind eliberaţi abia în 1844 în Moldova şi 1847 în Muntenia, şi apoi în 1855 şi 1856 cei particulari.

Încã mai mult, în 1843, tânãrul Kogãlniceanu în vârstã abia de 20 de ani, redactase o lucrare privind istoria, moravurile şi limba ţiganilor;[20] ea poate fi consideratã drept una din cele dintâi lucrãri de antropologie culturalã de la noi din ţarã. Sunt aici folosite, desigur, informaţii livreşti, dar şi cunoştinţele pe care autorul le avea direct despre ţiganii de la noi. Citeazã deseori fapte cunoscute de el, şi spre mai buna lui informare, poartã corespondenţã cu una din surorile lui, pentru ca aceasta sã se informeze asupra limbii ţigãneşti la unul din ţiganii vãtraşi de pe moşia lor de la Râpile. În continuarea aceleiaşi preocupãri, el scrie în 1853 o „ochire istoricã" asupra sclaviei, ca prefaţã la traducerea româneascã a romanului Coliba lui Moş Toma, folosind şi de data aceasta o informaţie livrescã dar şi cunoştinţele lui de istoric al ţãrii sale.

Ca argument împotriva celor care susţineau legalitatea sclaviei invocând faptul cã „sclavia e atât de veche cât şi lumea", Kogãlniceanu rãspunde cã „sclavia e veche, însã nu atât de veche cât şi lumea". Pentru a explica originea ei, el face apel la douã teorii, care de altfel se îmbinã logic între ele. În primul rând, sclavajul „a început când producţia a luat o destulã dezvoltare spre a da omului mai mult decât îi trebuia neapãrat pentru vieţuirea lui. Când acest prisos nu era încã, sclavia n-a putut fi pentru cã nimeni nu avea interes de a avea sclavi."

Aceastã premisã odatã pusã, robirea se explicã prin folosirea violenţei, conceputã ca o violenţã rãzboinicã exercitatã de cãtre nomazi şi nenomazi. „De cele mai multe dãţi, sclavia avu ca origine suprapunerea silnicã a unei seminţii asupra alteia". Aceşti cuceritori devin unii „rãzboinici", alţii „preoţi", unii organizând state „despotice", ceilalţi state „teocratice". Dar „atât statele despotice cât şi cele teocratice nu vãzurã pretutindeni decât stãpâni şi sclavi", producând mai întâi sclavia politicã, apoi şi cea civilã.

Desfiinţarea sclaviei este explicatã economic, prin interesul pe care l-au avut stãpânii de sclavi mai întâi de a obţine un randament sporit în producţie, prin acordarea cãtre sclavi a dreptului de a strânge oarecare bunãstare, apoi prin interesul de a cãpãta bani de la sclavi pentru a-i elibera şi în sfârşit pentru a beneficia de merindele pe care statul român nu le împãrţea decât numai celor liberi. De altfel liberaţii continuau a plãti patronilor lor anume sume anuale. Este apoi studiatã transformarea sclaviei în colonat şi în şerbie, explicatã tot materialist-economic, prin interesul pe care îl aveau stãpânii de sclavi de a îngãdui sclavilor sã-şi agoniseascã puţinã avere, astfel cã sã poatã da sumele necesare de rãscumpãrare, precum şi de a le da în folosinţã anume ogoare, munca liberilor fiind mai rentabilã decât a sclavilor.

„Cauzele care au dus la desfiinţarea sclaviei în Europa - spune Kogãlniceanu - se trag din ordinul economic". El nu neagã cã şi creştinismul a putut juca oarecare rol, dar „ar fi sã ne mãrginim la un examen superficial dacã am atribui numai creştinismului abolirea sclaviei". Kogãlniceanu invocã în cauzã şi „trata (în francezã „traite", sclavaj) negrilor", adicã sclavajul introdus de popoarele creştine în cele douã continente americane.

În ce priveşte şerbia la români (iobãgie la ardeleni, rumânie la munteni şi vecinãtate, în general) Kogãlniceanu susţine cã nu a fost introdusã decât târziu. La vremea descalificãrilor, populaţia bãştinaşã era liberã, doar cei colonizaţi au fost şerbi. Cât despre „legãtura lui Mihai" ea nu poate fi imputatã acestui domn. Explicaţia datã de Kogãlniceanu este însã singularã, neadmisã de nici-un alt istoric. El crede cã Mihai fiind prins în grele lupte, avea nevoie a „înregimenta toatã naţia", astfel pentru ca în ţarã sã domneascã o singurã voinţã; a hotãrât, ca „mãsurã rezbelicã", ca fiecare sã aibã un domiciliu fix, sã se ţie de satul sãu, ca cu acest chip sã se puie o stavilã bejeniilor care ar fi împrãştiat populaţia şi ar fi lãsat ţara fãrã apãrãtori. 21

Toate aceste incursiuni în domeniul sociologiei sunt însã lãturalnice în gândirea lui Kogãlniceanu, miezul strãduinţelor lui de-a lungul întregii sale vieţi a fost „problema ruralã", consideratã ca centralã în procesul de creare a statului modern al României. Încã din tinereţe, planul lui de acţiune politicã a fost perfect conturat. Astfel, în 1848, el redacteazã, în refugiul sãu bucovinean textul intitulat „Dorinţele partidei naţionale în Moldova", [22] enumerare a unei serii de puncte de program printre care menţionãm: „oborârea rangurilor şi privilegiilor boiereşti, ca rãmãşiţe ale timpurilor feudale", organizarea ţãrii pe baza unei Constituţii; cum însã „constituţia cu robi" ar fi o monstruozitate se cere şi „oborârea" boierescului şi a se face proprietari pe toţi gospodarii sãteni, dându-se însã o despãgubire vechilor stãpâni ai pãmântului" „O naţie care numãrã numai 3.000 de oameni înzestraţi cu drituri şi averi, singurii adevãraţi cetãţeni, nu meritã acest nume. Moldova însã nu are mai mulţi cetãţeni; cãci toţi ceilalţi, care peste aceşti 3.000 de privilegiaţi, şi pânã la un milion şi jumãtate, formeazã populaţia ţãrii, sunt numai nişte locuitori dezbrãcaţi de toate driturile, de toatã bunãstarea materialã şi intelectualã, supuşi numai dãrilor şi greutãţilor ţãrii. Locuitorii sãteni sunt, mai ales, în cea mai ticãloasã stare, nefiind decât nişte instrumente de muncã în mâinile guvernului, ale proprietarilor şi ale posesorilor de moşii, în practicã lipiţi încã pãmântului pe care de sute de ani îl lucreazã în folosul altora şi prin urmare întorşi la vechea vecinãtate.[23] Nu este însã omenesc ca „omul sã exploateze pe om". „Este istoriceşte dovedit cã în timpurile din început mai fieştecare român era proprietar şi cã numai sila şi puterea celor mari au dezbrãcat pe o mare parte din sãteni de pãmânturile lor şi de chiar libertatea lor". Economic vorbind, „munca liberã este mai roditoare decât munca în silã, adicã boierescul", care trebuie desfiinţat aşa cum se fãcuse în Transilvania şi în Bucovina.

Odatã ajuns prim-ministru al ţãrii sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Kogãlniceanu a avut de întâmpinat cele mai grave dificultãţi în rezolvarea problemei agrare. Pe de o parte, marea boierime latifundiarã lupta pe toate cãile ca sã-şi menţinã exploatarea în continuare a „Domeniilor lor muncite în clacã"; pe de altã parte, în lipsa unei clase burgheze, abia în curs de constituire, nu exista o forţã politicã în mãsurã sã impunã o rezolvare radicalã a problemei. În aceste condiţii, singura soluţie posibilã era cea a cãii de mijloc, tranzacţia între pretenţiile retrograde ale boierimii şi necesitatea totuşi de a „moderniza viaţa noastrã socialã, pentru a i se deschide astfel calea spre o dezvoltare capitalistã.

d) Consecinţele neprevãzute ale Legii Rurale de la 1864

Pânã acum nu a fost însã fãcutã o analizã adâncitã a faptului cã, în ce priveşte problema „reformei" a ţãrii care trebuia realizatã, în dublul scop al rezolvãrii problemei rurale şi al modernizãrii generale a ţãrii, Kogãlniceanu a trebuit sã fie influenţat de douã serii de împrejurãri contemporane lui, de care fãrã îndoialã a ţinut seama, deşi nu e clar în ce mãsurã şi în ce formã.

În primul rând, Kogãlniceanu a ştiut de activitatea de reformator a lui H. von Stein (1757-1831) ministrul reformator al Prusiei, luptãtor pentru emanciparea ţãranilor; aşa cã nu se poate sã nu fi luat ca model soluţiile lui von Stein, compromis între dorinţele Junkerilor şi ţãranilor. În al doilea rând, în 1862, deci cu câţiva ani înainte de Legea Ruralã din 1864, avusese loc în Rusia marea reformã agrarã de organizare în forme modernizate a „mirurilor" ţãrãneşti.

În ce mãsurã Kogãlniceanu a fost sau nu influenţat de aceste douã antecedente sociale, nu a spus-o nicãieri în mod clar, ci numai prin aluzii la ele, astfel cã o analizã comparativã între reformele agrare din Prusia, Rusia şi Principatele române rãmâne încã de fãcut. De altfel nici studiul paralel între Transilvania şi Principatele Unite nu a fost întreprins, deşi e clar cã desfiinţarea iobãgiei transilvãnene prin revoluţia de la 1848 nu putea sã nu fi fost avutã în vedere de Kogãlniceanu.

Marea reformã agrarã din 1864 care a schimbat faţa României, este legatã în amintirea folcloricã a poporului de figura lui Cuza Vodã care se bucura de o multiplicitate de legende care ar merita sã fie analizate în detaliu, Cuza fiind singurul personaj devenit legendar dintre cei pe care i-au mai apucat cei de acum douã-trei generaţii. Dar înfãptuitorul Legii Rurale din 1864 a fost totuşi Mihail Kogãlniceanu, astfel cã opera lui meritã a fi cercetatã din acest punct de vedere.

Am comparat cândva soluţia datã de Kogãlniceanu chestiunii rurale de dezlegarea „nodului gordian" - amintit în „Alexandriile" populare care povestesc cã Alexandru cel Mare, pus în faţa unui fermecat nod gordian, cu atât mai încâlcit cu cât nu i se puteau vedea capetele de fir, a preferat sã nu-l dezlege ci sã-l taie cu sabia. Chestiunea noastrã ruralã, în vremea lui Cuza Vodã, ajunsese un astfel de nod gordian la care nu se puteau în nici un chip „dezlega" cele douã capete, cel al ţãrãnimii şi cel al boierimii; ele erau atât de încâlcit înnodate încât nu se mai vedea limpede cine avea în fond dreptate. A tãia totuşi nodul, era strict necesar, dat fiind cã luptele dintre ţãrani şi boieri ajunseserã la un punct de fierbere, rãscoalele ţãrãneşti fiind iminente, iar boierimea fiind pornitã sã foloseascã forţa brutã pentru a avea câştig de cauzã, prin reducerea la ascultare a ţãrãnimii. Soluţia lui Kogãlniceanu nu dezleagã deci conflictul social, ci pur şi simplu îl scindeazã în douã, îl taie arbitrar printr-o soluţie de compromis, care de fapt nu satisface nici una din pãrţi. Fãrã a intra în amãnuntele problemei, pe care le analizãm în volumul Despre al doilea servaj, marcãm totuşi câteva din trãsãturile esenţiale.

Ideea de bazã este cã ţãrãnimea avea drepturi de folosire a terenului agricol, fãrã ca boierimea sã le poatã contesta. Dovada o avem în faptul cã Regulamentele Organice stabiliserã dreptul lor la anume cantitãţi de „pogoane legiuite". Am arãtat cã reformatorii din 1864 ca şi revoluţionarii din 1848, aveau credinţa greşitã cã aceste pogoane legiuite erau loturi de pãmânt aflate în proprietatea statornicã a ţãranilor. Adevãrul era însã cã „pogoanele legiuite", restrânse la un anumit numãr de pogoane, erau un plafon peste care ţãranii nu se puteau întinde decât abuziv; dreptul lor de folosire a terenurilor conform procedeului agricol al moinei itinerare fiind astfel limitat.

Ţãranul era considerat de legiuitorul din 1864 ca „proprietar" al acestor loturi, deci nu avea de plãtit nimic pentru ele. ţãranii erau însã îndatoraţi la „clacã", care urma sã fie rãscumpãratã prin anume sume de despãgubire acordate boierului declarat proprietar al terenurilor; minus „pogoanele legiuite" care puteau urca pânã la suprafaţa maximã de 2/3 din total. ţãranii împroprietãriţi pe pogoanele lor legale nu aveau o situaţie egalã, ci erau categorisiţi în stãpâni a 4 boi, a doi, şi fãrã boi, simpli „toporaşi".

Aceastã categorisire rezultã dintr-un vechi obicei al pãmântului care asigura ţãranului terenuri „cât îi era necesar" hrãnirii lui şi a familiei lui. Iniţial economia ţãrãneascã fiind pastoralã, i se da dreptul sã foloseascã izlazul potrivit cu numãrul de vite pe care le putea paşte. Odatã cu trecerea la o economie agrarã, terenul ce i se cuvenea corespundea cu câte putea efectiv sã are; deci tot în raport cu numãrul de vite trãgãtoare de care dispunea. Suprafeţele de teren ce se acordau astfel, erau în aşa fel mãsurate, încât era de la început cert cã o familie nu putea trãi folosind doar aceste minuscule loturi primite în proprietate.

Ei erau deci siliţi sã cearã „prisoase" adicã terenuri suplimentare „la buna învoialã", prin „tocmeli agricole" încheiate între el şi boier, care în felul acesta era în mãsurã sã-i impunã anume condiţii, prin aşa numitele „tocmeli agricole", rezultând din punct de vedere legal din contractãri liber consimţite, dar în fapt efecte ale faptului cã fãrã aceste „prisoase" ţãranii erau socotiţi a muri de foame în cadrul gopodãriilor ridicol de mici ce li se acordase.

Se adaugã şi faptul cã împãrţirea terenurilor a fost fãcutã în 1864 prin mãsurãtori hotarnice, începându-se cu „delimitarea" - treimii boiereşti şi împãrţirea de loturi individuale, comasate într-o anume parte a hotarului, astfel chibzuite încât de la ele sã nu se poatã ieşi la pãscutul vitelor pe izlaz decât trecând prin „delimitarea boiereascã". În plus, toţi tinerii care urmau a se naşte dupã 1864 pierdeau drepturile strãvechi care se acordau tuturor „însurãţeilor".

Pe de altã parte, boierul rãmas proprietar deplin pe treimea care i se „delimitase" nu putea trãi decât dacã gãsea braţele de muncã necesare pentru a pune terenurile în lucrare. „Tocmelile agricole" care trebuiau deci sã intervinã nu puteau fi lãsate la soarta contractãrilor liber consimţite, ivindu-se încã din primii ani ai aplicãrii Legii Rurale necesitatea de a se edicta o serie de legi de tocmeli agricole, încheiate pe cu totul alte norme decât cele ale Codului civil, prevãzându-se posibilitatea ca aceste tocmeli agricole sã fie pasibile de o executare manu militari.

Intrãm deci, încã din primii ani dupã 1864, în marea crizã socialã a contractelor agricole, concretizate în sistemul detestabil al aşa numitelor „dijme de tarla" constând în cedarea cãtre sãtean a unor „prisoase" cu obligaţia plãţii unei dijme, plus obligaţia de a pune în lucrare prin clacã gratuitã, a unei „tarlale" rezervatã exclusiv boierului.

Acest sistem al „dijmei la tarla", excesiv de abuziv, a fost interzis prin legiuirile de dupã 1907, pe teren însã au mai putut fi constatate ca existente pânã în 1944, aşa cum rezultã din studiul pe care l-am publicat în colaborare cu Ion C. Filip.[24]

Reamintim cã deşi ţãranii nu mai erau legaţi de glie încã din vremea Mavrocordaţilor, prin Legea de la '64, nu legal ci în fapt ei erau legaţi de satul lor, cãci pãmântul primit în „proprietate" era inalienabil timp de 30 de ani, prelungiţi apoi cu alţi 30.

Sistemul social astfel nãscut era monstruos din punct de vedere social şi catastrofal din punct de vedere economic, cãci moşierii nu au practicat o agriculturã modernã, ci cea sãlbatecã a „jacerei latifundiare" prin mijlocirea arendãrilor care au dat naştere şi vestitului „trust arendãşesc"; sistem „colonial" de exploatare a unei ţãri ajunse a fi un Fischerland (cum i-a spus C. Stere) problemã asupra cãreia a luat naştere o vastã literaturã în care nu avem de gând a ne amesteca acum, problema fiind disproporţionat de mare faţã de locul de care dispunem în volumul de faţã.

E suficient sã afirmãm cã întreaga viaţã socialã a ţãrii a fost dominatã de problema ei economicã şi cã literatura noastrã de specialitate e departe de a fi dus pânã la capãt analizarea ei, mai ales dacã o dorim lãmuritã comparativ în cadrul situaţiilor din celelalte ţãri ale Europei orientale.

 


[1] Ilie Corfus, L'agriculture en Valachie, depuis la révolution de 1848, jusqu'à la réforme de 1864 (Bibliotheca Historica Romaniae, vol. 53, Editura Academiei, Bucureşti, 1976), care spre regretul nostru, nu dã suficientã atenţie tehnicilor agricole.

[2] Nu numai un conservator ca Barbu Catargiu, dar pânã şi, foarte târziu, un liberal ca Spiru Haret, apreciau legiuirea lui Ştirbei drept cea mai realistã şi eficientã dintre toate soluţiile posibile ale problemei ţãrãneşti. Haret chiar o considera în 1907, ca putând fi încã luatã ca bazã pentru o lichidare raţionalã a acestei probleme. Tot atât de ciudat e şi faptul cã memoria ţãranilor pãstreazã pe Ştirbei ca simbol al unor vremuri mai bune, balada spunând - aşa cum am mai avut prilejul sã amintesc -: „când a fost pe 53, - de ne-a dat pãmânt Ştirbei - puneai plugul unde vrai - şi arai pe cât puteai".

[3] Textele se gãsesc în Dimitrie C. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renascerei României, publicate de Ghenadie Petrescu , Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C., Sturdza, C. Colescu Vartic, J. J. Skupiewski, (Bucureşti, 1896), Tom.VI, partea I-a, Moldova; partea II-a, Muntenia.


[5] G. Chainoi (Ion D. Ghica) Dernière occupation des Principautés Danubiennes par la Russie, Paris, 1853.

[6] Basile Boeresco, La Roumanie aprés le traité de Paris du 30 Mars 1856. (Vasile Boerescu, România dupe Tractatul din Paris din 30 Martie 1856, Paris, 1858).

[7] Barbu Catargiu, De la propriété dans la Moldo-Valachie, (1857). (Catargiu Barbu, Proprietatea în Principatele române, „tradusã din cea mai înainte, publicatã în franţuzeşte şi dedicatã domnilor proprietari", Bucureşti, 1857).

[8] Georges Bengescu, Les Golesco, Une famille de boyards lettrés (Paris, 1921). - George Fotino, Din vremea renaşterii naţionale a României, Boierii Goleşti (vol. I-IV, Bucureşti, 1939). Vezi şi Anastase Iordache, Al. C. Golescu, Edit. ştiinţificã, Bucureşti, 1974.

[9] În dezbaterile Divanului ad Hoc din Muntenia, Golescu a avut totuşi o violentã ieşire împotriva lui C.A. Rosetti care redactase un text socotit de el ca frazeologie goalã, inacceptabilã, mergând pânã la ameninţarea cu demisia în cazul cã textul ar fi fost primit.

[10] A. G. Golescu, De l'abolition du servage dans les Principautés danubiennes, (Paris, 1856).

[11] Teza e asemãnãtoare din punct de vedere teoretic, cu cea pe care P.S. Aurelian o va susţine, argumentând-o însã cu mult mai bine. Ea nu a fost însã confirmatã de mersul istoriei, latifundiarii noştri gãsind mai comod, în loc sã procedeze la o exploatare mai bunã a solului, sã perfecţioneze exploatarea ţãranilor.

[12] Barbu Catargiu, Discursurile lui parlamentare (1859-1862), ediţia Anghel Demetriescu, (Bucureşti, 1886), care redacteazã o excelentã introducere. Semnalãm cã Anghel Demetriescu analizeazã în aceastã lucrare, originea şi formele politicianismului român, într-un fel care se poate considera o prefigurare a teoriei lui Rãdulescu Motru despre „Politicianismul român". El citeazã nu numai pe Taine ci şi pe Tocqueville, care se vede clar cã l-a influenţat prin stilul sãu de analizã a psihologiei sociale.

Discursurile parlamentare ale lui Barbu Catargiu sunt de consultat în ediţia lui P. Haneş (Minerva, Bucureşti, 1914). État Social des Principautés danubiennes. (Bruxelles, 1855, p. 32) fãrã indicarea autorului. - Catargiu Barbu, De la propriété en Moldo-Valachie (Bucureşti, 1859 - ediţia a 2-a, pag. 32). Encore quelques mots sur la propriété en Moldo-Valachie (Bucureşti, 1860, p. 32).

Este tulburãtor faptul cã a fost asasinat, în 1862, în condiţii rãmase pânã azi neclarificate, totuşi exact în momentul cel mai potrivit pentru „roşii"; ceea ce ne permite sã înţelegem gradul de înverşunare la care ajunseserã luptele sociale din acel moment. Vezi Alexandru Lapedatu, În jurul asasinãrii lui Barbu Catargiu, Bucureşti, 1942.

[13] Neputând nega existenţa unor situaţii de exploatare durã a ţãranilor, le socoteşte a fi abuzuri de care ar fi vinovate doar organele administrative inferioare, nicidecum sistemul social însuşi.

[14] Este de fapt teza pe care o va susţine mai târziu G. Panu, în ciuda lui Radu Rosetti: învoielile agricole sunt efectul unei tranzacţii sinalagmatice, în corect drept civil Napoleon. Cât despre „legãtura lui Mihai" el spune cã „servajul s-a fãcut dintr-o necesitate politicã" nicidecum în favoarea boierilor şi anume s-a introdus din pricina cã „populaţia se împrãştia" (teza de asemenea va fi reluatã de unii din istoricii noştri).

[15] Şi V. Boerescu socoteşte cã un clãcaş plãteşte de 4 ori mai scump terenul, pogoanele „legiuite", decât dacã le-ar arenda.

[16] Mihail Kogãlniceanu, Opere, (Ediţia A. Oţetea); Alexandru Zub, Mihail Kogãlniceanu, istoric, (Bucureşti, 1974): - Idem, Kogãlniceanu, 1817-1891, Biobibliografie, (Bucureşti, 1971).

[17] G. Zane, M. Kogãlniceanu, promotor al marei industrii textile, Arhiva româneascã, VII, Bucureşti, 1941, pp. 57-82.

[18] Mihail Kogãlniceanu, Texte social-politice alese, Bucureşti, 1967, pag. 104.

[19] Ibid., pag. 127.

[20] Michel de Kogalnitschean. Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des cigains, connus en France sous le nom de bohémiens; suivie d'un recueil de sept cents mots cigains (Berlin, 1837).

[21] Ibid, pp. 168-169. Mai semnalãm cã Kogãlniceanu s-a preocupat şi de multe alte probleme mãrunte, contingente totuşi cu temele sale de bazã, precum sunt studiul „Iarmaroace şi târguri din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria" (în Calendar pentru poporul românesc; Iaşi, 1842).

[22] Ibid. p. 141.

[23] Mihail Kogãlniceanu vede deci şi el o „reîntoarcere" la servaj deci „un al doilea servaj".

[24] „Învoielile agricole din judeţul Vlaşca" (revista Cãminul cultural nr. 5-6, Bucureşti, 1945). - Pentru întreaga istorie a tocmelilor agricole, o bunã lucrare este broşura Tocmelile agricole în România, legi şi proiecte, 1859-1907. - Ca vedere de ansamblu, a rãmas neîntrecutã lucrarea lui Radu Rosetti (Bucureşti, 1908), clar intitulatã, Pentru ce s-au rãsculat ţãranii.

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU