<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
Capitolul V. ORGANIZAREA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE A ŢÃRII

Am vãzut cã pe mãsurã ce ţãrile noastre erau prinse în miezul „chestiunii orientale", au început sã aparã o serie de informaţii documentare asupra realitãţilor sociale de la noi, mai temeinice decât ale Jurnalelor de cãlãtorie, care cuprindeau mai mult informaţii de caracter pitoresc, literaturã plãcutã unui public amator de veşti senzaţionale. Nu am avut parte de un Marco Polo scriind pentru un Apus de înaltã culturã; Milescu spãtarul, al nostru, a scris despre China nu despre ţãrile româneşti şi pentru un public rusesc de micã importanţã la acea vreme.

Mai cu temei au fost lucrãrile cãrora le putem da denumirea de „documentare consularã", scrisã adicã de agenţi ai puterilor strãine, cãrora li se adaugã şi hãrţile cu informaţii statistice, necesare conducãtorilor de oaste care treceau prin teritoriile noastre sau le ocupau vremelnic; pentru ei necesar sã ştie care erau capacitãţile locale de cartiruire şi de hrãnire.

Înfãţişarea problemei documentãrilor privind ţãrile noastre se schimbã însã pe mãsurã ce se pune problema organizãrii administrativ-politice a ţãrii în stil „modern", adicã putând asigura deplina şi liniştita pãtrundere a negustorilor occidentali capitalişti în pieţele noastre nou create, apte sã cumpere şi sã vândã mãrfuri în deplinã siguranţã.

O primã încercare de modernizare a statelor Moldovei şi Munteniei a fost cea a „Regulamentelor Organice" prin care a fost introdusã „statistica" de tip modern sub forma „catagrafiilor periodice".

1) Documentaţia statisticã

Este vorba de cu totul alt gen de „statisticã" decât cea de vechi tip Sansovino, adicã nu de descrieri ale „Statelor" ci de operaţii migãloase de înregistrare, numãrare şi mãsurãtoare a diverselor fenomene sociale, demografice, economice, culturale - precum şi de efectuarea unor calcule permiţând înţelegerea comparativã a stãrilor sociale din diverse regiuni, fie provincii interne ale unei ţãri, fie chiar de la o ţarã la alta.

a) Catagrafiile Regulamentelor Organice.

Cea dintâi ştire despre organizarea unor asemenea moduri de documentare o avem în legãturã cu organizarea la noi a Regulamentelor Organice, de fapt prima încercare de modernizare a Principatelor. Se ştie astfel cã aceste Regulamente prevedeau organizarea unor secţii de statisticã pe lângã Departamentul treburilor dinlãuntru, cu sarcina sã execute periodic „catagrafiile" necesare mai ales din punct de vedere fiscal şi pentru reglementarea drepturilor de strãmutare a ţãranilor dintr-un sat în altul, îngãduite doar la cinci ani o datã, cu prilejul efectuãrii „catagrafiilor".

Aceste catagrafii erau înscrieri în cataloage stabilite nominal, sat de sat şi gospodãrie de gospodãrie, a tuturor celor care puteau fi exploataţi fiscal prin dajdii şi bir. Stabilite periodic, ele formeazã un izvor de informaţii extrem de lãmuritor din multiple puncte de vedere, nu numai demografic ci şi economic. Textele acestor categorii nu au fost însã publicate şi parte din ele s-au şi pierdut, rãmânându-ne din întâmplare doar cât a putut copia din ele Ion Donat, care le-a şi supus unor prelucrãri statistice, cartografiind rezultatele obţinute, operaţie care fusese de fapt începutã de Anton Golopenţia fãrã sã poatã fi dusã la bun capãt. De la Ion Donat ne-au rãmas însã lucruri care se continuã azi, o parte din ele fiind chiar ajunse la stadiul în care pot fi tipãrite, cum e de pildã cu Catagrafia din 1833 privitoare la întreaga Oltenie şi la un judeţ din Muntenia.

Avem deci deschis în faţa noastrã un vast câmp de lucru, care necesitã colaborarea unor colective de specialişti istorici, statisticieni, lingvişti şi geografi, care aşteaptã a fi continuatã, cu certitudinea cã graţie muncii lor vom avea despre ţãrile noastre informaţii cu mult mai verosimile decât aprecierile fãcute grosso modo de unii şi de alţii, mai mult sau mai puţin chemaţi a face asemenea lucrãri, aceştia neputându-ne da decât „ordinea de mãrime" a unor fenomene sociale, nicidecum o statisticã a lor stabilitã pe bazã de numãrare, mãsurare şi calculare.

Dispunem totuşi de o lucrare de caracter ştiinţific, alcãtuitã de un cunoscãtor al tehnicilor statistice care a avut şi posibilitatea sã se informeze prin consultarea documentelor de stat, existente în serviciile curente ale diverselor organizaţii administrative de stat, interesul lor continuând totuşi a fi dominant fiscal.

b) Niculae Şuţu şi cea dintâi lucrare de statisticã propriu-zisã

În 1849 apare la Iaşi o lucrare de statisticã propriu-zisã, cea a lui Niculae Şuţu (1798-1871) intitulatã Notions statistiques sur la Moldavie,[1] conceputã tot în sensul cel vechi de „descriere a statelor", dar şi în stil modern de aplicare a matematicei la analiza fenomenelor de masã. Volumul cuprinde nu numai tabele statistice, ci şi descrieri şi analize privind teritoriul Moldovei (situaţia geograficã, climatul, producţiile pãmântului, împãrţirea administrativã, populaţia, producţia agricolã, manufacturierã, comercialã şi consumaţia, în apendice adãugându-se o analizã a mãsurilor şi greutãţilor, a bugetelor statului, a situaţiei ocnelor, a importului şi exportului, a învãţãmântului etc., ceea ce ne îndrituieşte a-l socoti pe N. Şuţu drept începãtor al „monografiilor" româneşti, putând fi încadrate în capitolul ce va fi numit în cele din urmã „sociologia naţiunii. [2]

N. Şuţu meritã o atenţie specialã şi pentru cã e cel dintâi economist care considerã problemele noastre sociale în ansamblu, subliniind idei care vor fi apoi preluate de urmaşii lui, precum de pildã interesanta şi justa observaţie cã „comerţul nu se dezvoltã decât prin securitatea ce este fructul bunelor instituţii şi a unei administraţii regulate; deci, e deajuns a trece prin capitolul angariilor cuprinse în Regulamentul Organic spre a ne încredinţa despre propãşirea îndeplinitã", teorie materialist-economicã destul de înaintatã pentru vremea când a fost emisã.

O cotiturã hotãrâtoare a marcat-o însã organizarea de cãtre Alexandru Ioan Cuza a unui serviciu statistic al Statului.

c) Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad.

În 1859, Dionisie Pop Marţian,[3] tânãr ardelean cu şcoli fãcute la Viena, este numit şef al „Oficiului central statistic din ţara Româneascã"; în acelaşi an, Ion Ionescu de la Brad ocupã şi el postul de şef al „Direcţiei de statisticã a Moldovei", aceşti doi procedând, fiecare în zona sa, la efectuarea în 1859-1860 a unui recensãmânt cu rezultatele publicate în „Analele statistice pentru cunoştinţa pãrţii muntene din România" (1860-1864) şi în „Lucrãrile statistice ale Moldovei". În 1852 principatele fiind acum unite, cele douã oficii statistice se contopesc, sub direcţia lui Pop Marţian într-un „Oficiu central de statisticã administrativã".[4]

E remarcabil faptul cã aceşti statisticieni începãtori, ca şi cei care i-au urmat de altfel, au fost oameni de ştiinţã de o deosebitã valoare. Dionisie Pop Marţian era un economist de frunte, de fapt redactorul primului curs de nivel universitar de economie politicã, publicând şi Analele economice, sursã de informaţie nepreţuitã pentru întreaga acea epocã; Ion Ionescu de al Brad este de asemenea cel mai de seamã cercetãtor al stãrilor sociale de la noi, despre care vom vorbi mai pe larg.

d) Leonida Colescu.

Sãrind câteva decenii, suntem obligaţi a spune mãcar puţine cuvinte şi despre statisticienii care au urmat acestora, care de asemenea s-au dovedit desãvârşiţi oameni de ştiinţã. Avem astfel pe Leonida Colescu, autorul celor dintâi recensãminte executate potrivit tuturor cerinţelor ştiinţifice, (cele din 1889 şi 1912) şi alcãtuitor al unei lungi serii de opere ştiinţifice cu privire la viaţa noastrã social-economicã.[5]

e) George Creangã.

Un loc deosebit meritã şi statisticianul George Creangã de vreme ce el este cel mai asiduu strângãtor de informaţii statistice cu privire la problema ţãrãneascã. În calitatea lui de director general al statisticei Ministerului Dinlãuntru, a avut constanta preocupare de a se documenta cu privire la soarta ţãrãnimii în condiţiile de viaţã care duseserã la rãscoale. E de semnalat faptul cã Creangã nu era doar un colector de cifre, ci şi un anchetator social de cea mai bunã calitate. El însuşi ne spune cã „în 1905, când am fãcut timp de câteva luni diferite anchete pentru a stabili venitul ce se cuvine comunelor suburbane şi rurale din fondul comunal"… „am fãcut anchete stând de vorbã cu diferite persoane, cu ţãrani în special, culegând date şi prin administratorii financiari cu privire la situaţia arendãrilor". De altfel, toţi cei care s-au ocupat de problema ţãrãneascã şi adaug şi toţi cei care de aici înainte vor mai studia aceastã problemã, vor trebui sã se întemeieze pe datele strânse de George Creangã, dupã cum de altfel nici un cercetãtor nu se poate lipsi de lucrãrile lui.[6]

f) Petre Poni.

Adãugãm încã un autor care nu era „statistician" decât ocazional, fiind de fapt unul din marii noştri chimişti, dar care academician fiind, a avut ocazia sã se ocupe de moşiile Academiei, luând astfel contact cu grava problemã ţãrãneascã. Ocupând sarcina de preşedinte al Consiliului Superior Agrar, a avut rãbdarea sã prelucreze datele împroprietãririlor din 1864, sã le compare cu datele recensãmântului din 1912, şi sã stabileascã astfel o „statisticã a rãzeşilor"[7], adicã a satelor în care nu se fãcuserã împroprietãriri. Lucrarea sa, însoţitã de comentarii extrem de judicioase, poate fi socotitã sursa cea mai de temei cu privire la situaţia ţãrãnimii libere, de care din pãcate prea puţini cercetãtori s-au ocupat.

2) Documentaţia geograficã

Având acelaşi scop de a culege informaţii privitoare la întreaga Românie, lucrãrile geografilor au continuat sã meargã pe linia tradiţionalã a „statisticei" descriptive, aşa cum fusese elaboratã de Niculae Şutzu şi cum continuase a o face şi Dionisie Pop Marţian, care adãuga „Analelor economice" scurte „monografii" sociale sub numele de „vizitaţiuni", aşa cum fãcuse şi Creangã şi mai ales, aşa cum vom arãta în amãnunt, Ion Ionescu de la Brad.

a) Dicţionarul geografic Frunzescu, din 1872.

Apare astfel în 1872 o importantã lucrare a lui Dimitrie Frunzescu referent statistic în Ministerul de Interne, cu titlul de Dicţionaru Topograficu şi statisticu alu României având în subtitlu lãmuririle urmãtoare: „cuprinzând descrierea a 20.000 nume proprii teritoriale; şi anume: munţii, dealurile, mãgurile, movilele şi vãile, râurile, pâraiele, lacurile, bãlţile, apele minerale şi insulele, judeţele, plãşile, oraşele, târgurile, târguşoarele, satele, cãtunele şi locuinţele izolate, monastirile, schiturile, cetãţile vechi şi ruinele, locurile însemnate prin bãtãlii etc., precedat de geografia şi statistica ţãrii".

Tipãritã în 536 de pagini în tipografia Statului, aceastã lucrare a rãmas pânã în zilele noastre o utilã şi deseori indispensabilã unealtã de lucru.

b) Marele dicţionar geografic al României, din 1898-1902

Pe aceeaşi linie de gândire, dar cu intenţia de a amplifica şi ridica la o scarã mai înaltã o lucrare similarã, în 1882. Barbu Constantinescu redacteazã un chestionar de 19 întrebãri care a fost distribuit de cãtre Societatea Geograficã în toate comunele ţãrii, pentru a se afla informaţiile necesare unui vast dicţionar geografic. Fuseserã solicitaţi sã rãspundã învãţãtorii şi primarii; dupã un an, în 1883, rãspunseserã 2.500 comune dar trimiţând rãspunsuri inutilizabile, datã fiind „totala lipsã de pregãtire a celor chemaţi sã rãspundã".

Ideea se pãrãseşte, deci, încercându-se altã soluţie: în 1884 Academia Românã instituie un premiu de 1.000 lei pentru cel care ar alcãtui un dicţionar geografic pe toatã ţara. Timp de doi ani de zile nu se primeşte nici un rãspuns. Se recurge atunci la altã soluţie: se instituie douã premii a câte 500 lei fiecare, pentru alcãtuirea a douã dicţionare geografice pentru judeţele Iaşi şi Dolj; nici acum nu se prezintã nici una din aceste lucrãri. Totuşi, se alcãtuieşte un prim dicţionar, cel al judeţului Tutova. Se revine, deci, la instituirea a douã premii, pentru orice alt dicţionar, astfel cã, treptat, în decurs de 12 ani, s-au putut aduna 32 de dicţionare geografice, câte erau şi judeţele ţãrii.

Prelucrarea lor a durat ea însãşi 12 ani, concretizându-se sub forma unui Mare dicţionar geografic al României, tipãrit în cinci volume între anii 1898 şi 1902.[8]

c) Lucrãri de antropogeografi

De altfel, geografii au continuat sã arate un deosebit interes nu numai pentru problemele de geografie fizicã, ci şi pentru cele de geografie umanã, problemele sociale impunându-li-se şi lor cu precãdere, uneori doar sub forma preocupãrilor etnografice, alte ori însã cu directã înfãţişare a unor studii de „sociologie" propriu-zisã. În afarã de lucrãrile lui Simion Mehedinţi şi George Vâlsan, sunt de luat înseamnã mai ales cele ale lui Vintilã Mihãilescu care au meritul de a fi premergãtoarele unei „sociologii urbane", în aceastã privinţã putând fi înregistratã încã o întâietate româneascã certã în istoria ştiinţelor umane. E de citat astfel în primul rând analiza lui asupra oraşului Bucureşti, precum şi monografia regiunilor rurale ale Vlãsiei şi Moştiştei. [9]

3) Primele expuneri sintetice ale principatelor Unite

Dorinţa de a înfãţişa un tablou general, atotcuprinzãtor, a tuturor problemelor sociale din Muntenia şi Moldova este, dupã cum am vãzut, veche, urmãrind scopuri diverse. Din ce în ce mai clar rezultã însã cã „documentãrile" strânse pentru asemenea înfãţişãri de sintezã au cãpãtat un caracter din ce în ce mai ştiinţific, interesând autori aparţinând unor cercuri de interese diferite, interne şi externe, adresându-se unor lectori şi ei diverşi, unii dorind a stãpâni şi exploata viaţa localã, alţii dimpotrivã de a o organiza modernizând-o la nivel european.

Este greu de aceea sã se facã abstracţie de faptul cã autorii acestor lucrãri, fãrã a fi „anchetatori sociali" de meserie, au folosit toate mijloacele de informare de care puteau dispune procedând la investigaţii sociale pe diferite cãi: „anchete parlamentare" (dacã le putem spune astfel) ca cele cerute de Divanurile ad Hoc, anchete statistice, în forma recensãmintelor fiscale şi demografice, anchete personale sub formã de „vizitaţiuni" şi de „convorbiri" centrate pe anume probleme fãcute de specialişti acestor probleme.

Totuşi, dorinţa şi necesitatea de a zugrãvi tablouri sintetice de înfãţişare a ţãrii întregi nu au lipsit. Având iniţial caracterul pe care l-am numit „consular", adicã redactate fiind de cãtre consulii strãini urmãrind scopurile lor, nu au lipsit nici ceea ce am putea numai „monografiile
prospect" ale ţãrii, premergãtoare a ce va fi ulterior Enciclopedia României operã de sintezã, în stilul unei „Sociologii a Naţiunii", elaboratã de Şcoala Româneascã de Sociologie, în epoca interbelicã.

a) Lucrãrile premergãtoare ale Divanurilor ad hoc.

O documentare privind aceste probleme locale ale ţãrilor noastre exista deja, constând în puzderia de broşuri, volume şi studii redactate de participanţii la revoluţia din 1848, emigraţi în strãinãtate, care cãutau a pleda nu numai cauza lor ci şi a ţãrii întregi; ei îi corespunde o contra-literaturã, cea a „reacţionarilor" conservatori, antipaşoptişti, despre care am mai vorbit. Dupã rãzboiul din Crimeia, întreaga problemã s-a pus însã în cu totul alt chip, cãci nu mai era vorba acum de pledoaria pentru sau contra ideilor „bonjuriştilor", ci de interesul pe care îl aveau marile State Occidentale, care ieşiserã învingãtoare din rãzboiul Crimeii, de a hotãrî soarta viitoarelor douã Principate, ale Munteniei şi Moldovei, determinând ce anume formã statalã le trebuia datã; ele erau concepute ca un fel de „state tampon" aşezate între Turcia suzeranã şi Rusia, trebuind deci sã fie de cu totul alt tipic decât cel imperial turcesc sau cel ţarist rusesc.

Pentru a da o soluţie eficientã acestei probleme era însã necesarã obţinerea unei documentãri temeinice, pe care Statele occidentale au socotit cã o pot obţine prin convocarea unor „Divanuri ad Hoc" graţie cãrora sã obţinã cele dintâi analize sistematice ale stãrilor noastre sociale, nu numai în ce priveşte „doleanţele" populaţiei ci şi a stãrilor reale ale vieţii de toate zilele, analizate din toate punctele de vedere posibile.

b) Raportul din 1857 al Comisiei Europene

Dupã rãzboiul Crimeii şi înainte de încheierea pãcii din Paris, punându-se problema unificãrii celor douã Principate aflate încã sub suzeranitatea Turciei, dar scãpate de sub protecţia Rusiei, se impune necesitatea inventarierii problemelor ce urmau a fi dezlegate. Pãrţile învingãtoare ale rãzboiului au crezut deci de cuviinţã sã convoace, atât în Muntenia cât şi în Moldova aşa numitele „Divanuri ad Hoc" care sã exprime doleanţele ţãrii şi sã strângã documentarea necesarã justei lor rezolvãri. Aceste Divanuri ad Hoc au avut cu totul altã importanţã decât vechea „Comisiei a proprietãţii" din 1848, cãci ele erau acum convocate oficial, nu de un guvern revoluţionar local, ci de Imperiul Otoman el însuşi, în plin acord cu Franţa, Anglia, Austria şi Sardinia, cuprinzând reprezentanţi nu numai ai marii boierimi ci şi ai micilor proprietari şi ai ţãranilor.

Dezbaterile acestor Divanuri ad Hoc reproduc de fapt aceleaşi poziţii ideologice pe care le cunoaştem din Comisia proprietãţii din 1848, doleanţele ţãranilor fiind tot atât de dur exprimate ca şi atunci; de data aceasta însã au fost atacate în plus o serie de probleme de înaltã politicã, precum Unirea celor douã Principate, dorinţa unui domnitor strãin etc. strângându-se în acest scop o informaţie deosebit de utilã.

Pentru a sintetiza aceste lucrãri, a fost alcãtuitã o Comisie Internaţionalã, compusã din mandatari ai Franţei, Angliei, Sardiniei, Turciei, Austriei şi Rusiei care, pe baza informaţiilor cãpãtate din partea Divanurilor ad Hoc au redactat un Raport asupra stãrii şi organizãrii Principatelor Moldova şi Muntenia.[10]

Acest raport al Comisiei Internaţionale este deosebit de important, putând fi considerat realmente ca o primã „monografie" oficialã cu caracter de document diplomatic, cuprinzând o analizã a celor mai importante probleme ale ţãrii, sistematic expusã, urmãrind pe rând: organizarea administrativã, judecãtoreascã, bisericeascã, comercialã, financiarã, lucrãrile publice, învãţãmântul şi armata. Este deci o lucrare prezentând o bunã documentare cu privire la acea epocã, dar având şi meritul de a fi fost folositã ca un prim îndreptar pentru cercetãtorii ulteriori ai problemei.

c) Cea dintâi expunere „prospect" a ţãrii din 1867

Abia întemeiate, Principatele Unite ale Munteniei şi Moldovei au simţit nevoia de a se face cunoscute strãinãtãţii, desigur şi în nãdejdea de a atrage în felul acesta atenţia asupra posibilitãţilor de stabilire a unor relaţii comerciale.

Încã din 1865 Guvernul român fusese înştiinţat de agentul sãu din Paris despre dispoziţiile ce se luau cu privire la o Expoziţie Universalã ce urma sã se deschidã în 1867. Prezenţa noastrã la aceastã Expoziţie, cu un pavilion propriu, avea desigur o importanţã nu numai comercialã ci în primul rând politicã, dat fiind cã era pentru prima oarã când aveam prilejul sã ne prezentãm pe scena lumii ca stat independent, iar nu ca o simplã anexã a Imperiului Otoman. Guvernul a socotit deci de cuviinţã sã participãm la aceastã Expoziţie, profitând de bunãvoinţa Franţei care înţelegea sã ne primeascã cu un pavilion propriu, iar nu ca o simplã anexã a Imperiului Otoman. Guvernul a dat deci lui Alexandru Odobescu, care fusese încã de la vârsta de 24 ani ministru al Cultelor şi avea acum 31 de ani, însãrcinarea de Comisar al Guvernului Român pe lângã Comisariatul Expoziţiei, şi pe aceea de a pleda pe lângã Guvernul francez dreptul nostru la un pavilion propriu. La aceastã expoziţie a lucrat însã pe lângã Odobescu şi P.S. Aurelian, care de altfel mai organizase o Expoziţie la Bucureşti (împreunã cu Ion Ionescu de la Brad). Aurelian, care nu avea nici el decât 29 de ani, a fost cel care a stat efectiv la Paris pentru buna organizare a pavilionului nostru. Atât Odobescu cât şi Aurelian au luat deci contact cu organizatorul acestei expoziţii, care nu era altul decât Frédéric Le Play, vestit sociolog, creator al „monografiilor de familie", încã de pe atunci cunoscut ca autor al seriei de cercetãri Les ouvriers européens (1885) şi La réforme sociale (1865) care avea despre muzeografie o concepţie sociologicã originalã, socotind cã muzeele sunt un mijloc de cunoaştere sinteticã a vieţii sociale, iar Expoziţiile internaţionale o unealtã de sociologie comparatã, de reciprocã cunoaştere între naţiuni şi de schimb de experienţã.

Atât Odobescu, care a organizat secţia de „etnologie" a pavilionului nostru, cât şi Aurelian, care a lucrat mai mult ca „economist", au avut desigur ce învãţa de la Le Play. În ce-l priveşte pe Aurelian acesta fusese încã mai de mult influenţat de concepţiile sociale din Franţa, cãci luase cunoştinţã du Auguste Comte şi mai ales de Saint Simon şi de şcoala utopiştilor francezi.

În 1865, atât Odobescu cât şi Aurelian au considerat cã în afarã de obiectele care urmau sã fie prezentate în standul nostru era necesarã şi o expunere sistematicã a problemelor celor douã Principate, Muntenia şi Moldova, acum unite în domnia lui Alexandru Cuza, sub forma unei „monografii prospect" redactatã în limba francezã, menitã sã dea informaţiile necesare pentru lãmurirea opiniei publice occidentale asupra ţãrii şi problemelor ei, actuale şi viitoare. Textul a şi fost tipãrit în 1867, fãrã sã poarte numele autorilor, sub titlul de Notice sur la Roumanie, principalement au point de vue de son économie rurale, industrielle et comerciale; avec une carte de la Principauté de Roumanie, sub rãspunderea unei „Commission princière de la Roumanie".

d) Reluarea ei de cãtre Obedenaru în 1876

Tema a fost reluatã în 1876 de cãtre M. G. Obedenaru, aducând-o la zi şi completând-o cu noi informaţii, într-o lucrare scrisã tot în francezã, în acelaşi scop de a face cunoscutã ţara în strãinãtate. Ideea ei de bazã este cã economia unei ţãri nu se poate înţelege decât în legãturã cu geografia, instituţiile politice, psihologia şi antropologia ţãrii. Lucrarea cuprinde deci capitole privind geografia, climatologia, formaţiunile
administrative-politice, agricultura, zootehnia, industria, cãile de comunicaţie, producţia şi consumul, comerţul, oraşele, organizarea statului, antropologia, etnografia şi demografia, toate pe baza „unei mai atente folosiri a datelor oficiale" câte existau la acea epocã. 11

4) P. S. Aurelian şi depãşirea „monografiilor prospect"

Inginerul agronom P.S. Aurelian, pe care l-am întâlnit în colaborare cu Alexandru Odobescu ca autor al primei monografii „prospect" alcãtuitã pentru înfãţişarea ţãrilor noastre unui public occidental, a avut marele merit de a depãşi aceastã fazã, pentru a începe pe cea nouã, în care, cum vom vedea, vor apare o serie de importante „monografii" privind diverse probleme ale ţãrii, influenţa lui fiind în aceastã privinţã cu atât mai mare cu cât, om politic fiind, a avut de îndeplinit rosturi statale de o deosebitã importanţã.

Proaspãt ieşit din şcoala de agronomie de la Grignan, P. S. Aurelian îşi începe activitatea publicisticã încã din 1861 ca redactor al pãrţii neoficiale a Monitorului Oficial şi a Monitorului comunelor, redactând articole în legãturã cu problema reformelor agrare ce se pregãteau, activitate publicisticã pe care o va continua de-a lungul întregii sale vieţi, în special prin revistele pe care le va înfiinţa şi dirigui, precum Revista ştiinţificã (1870-1882), Economia ruralã (1876-1884), Economia naţionalã (1886-1901).

a) P. S. Aurelian şi „monografiile sociale"

În aceste împrejurãri, P. S. Aurelian, gãseşte în 1875 de cuviinţã sã reia vechiul sãu text din 1865, sã-l amplifice şi sã-l publice sub titlul de Terra nostra; schiţe economice asupra României; studiul este republicat într-o a doua ediţie în 1880, mãritã la 334 de pagini, sprijinitã pe o informaţie adusã la zi şi mult îmbogãţitã, urmând însã aceeaşi schemã analiticã, cu un caracter apropiat de cel actual sociologic, cuprinzând o analizã geograficã, demograficã, istoricã, economicã, privind nu numai agricultura ci şi industria şi meşteşugurile, cu specialã privire asupra mijloacelor de circulaţie terestre şi fluviale, consumului, importului, exportului şi bugetul statului.

Apãrutã la 11 ani dupã rãzboiul din 1877, cartea cuprinde şi o amplã monografie a Dobrogei, recent adãugatã României, elaboratã potrivit aceleiaşi scheme, folosind şi datele unei mai vechi monografii a lui Ion Ionescu de la Brad. Demn de semnalat este încã o lucrare monograficã a lui Aurelian cuprinzând şi un destul de amplu capitol istoric, sub titlul de Ochire economicã asupra organizaţiunii proprietãţii funciare în România, de la întemeierea statului român pânã în 1864. Proprietari, moşneni, clãcaşi. Cinci perioade ale istoriei proprietãţii funciare: 1290-1593; 1593-1746; 1748-1832; 1832-1851; 1851-1864.

Oricât de contestabilã ar fi aceastã periodizare propusã de Aurelian, nu e mai puţin adevãrat cã ea e centratã pe problema capitalã a vremii, care era „Legea Ruralã" din 1864 şi cã ea constituie o impresionantã pledoarie pentru drepturile ţãrãneşti. Dar Terra Nostra mai are şi meritul de a cuprinde schiţa unei monografii a oraşului Bucureşti, care meritã a fi menţionatã în istoria sociologiei noastre urbane.

În 1876, în amintirea sutei de ani care trecuse de la rãpirea Bucovinei de cãtre Imperiul Habsburgic, P. S. Aurelian publicã a doua sa mare „monografie", sub titlul Economie Naţionalã; Bucovina, descriere economicã însoţitã de hartã (95 pagini); el o redacteazã în urma unei vizite de studiu fãcutã în acea provincie pierdutã şi a unei culegeri de date grupate potrivit aceleaşi scheme care fusese folositã şi pentru elaborarea lucrãrii Terra Nostra, care de asemenea constituie o sursã de informaţie de cea mai bunã calitate.

b) Propaganda pentru „anchetele sociale"

Ceea ce este caracteristic pentru felul cum înţelegea P. S. Aurelian problema „monografiile sociale" este cã socotea de datoria oricãrui cetãţean sã fie la curent cu problemele epocii sale, pentru ca în acest fel sã poatã adopta o linie politicã adecvatã ducând la rezolvarea lor. De aceea Aurelian în repetate rânduri cere efectuarea de cercetãri sociale, în primul rând a celor statistice. Recensãmânt ştiinţific asupra problemelor ţãrii nu mai fusese fãcut din 1860, când pe aceastã temã lucrarea marele statistician, economist şi anchetator social Dionisie Pop Marţian, din nefericire prea curând decedat (1829-1863). Aurelian e vãdit influenţat de acest gânditor, a cãrui înrâurire a fost de altfel copleşitoare pentru întreaga noastrã opinie publicã, în special prin ale sale Anale, care cuprind printre altele şi scurte schiţe „monografice" asupra unor localitãţi rurale, numite de el „vizitaţiuni": ele cuprind ideea de bazã a ceea ce se va înţelege în şcoala româneascã de sociologie, în ultima sa fazã prin „monografiile sumare". Atenţia deosebitã pe care P. S. Aurelian o acordã acestor anchete sociale se vãdeşte şi prin faptul cã, academician fiind şi preşedinte al acestui for, între 1900 şi 1909, propune instituirea de concursuri şi premieri a douã monografii rurale şi a uneia de judeţ, premiind chiar lucrarea lui Ion Boldea - din 1900 - Studiu istoric şi economic asupra judeţului Vlaşca (240 pagini), venitã totuşi mai târziu şi sub nivelul lucrãrii lui S. P. Radianu, Judeţul Bacãu, studiu agricol şi economic, din 1889 (652 pagini) şi în tot cazul ulterior celor trei monumentale anchete ale lui Ion Ionescu de la Brad, asupra agriculturii române din judeţul Dorohoi (1861), Mehedinţi (1862) şi Putna (1863). P. S. Aurelian mai premiazã şi modesta lucrare a lui Rãdulescu Codin, Monografia comunei Priboieni, Muscel, din 1904 (44 pagini), merituoasã desigur, dar mai puţin decât cea din 1904 a lui A.V. Gâdea, Monografia comunei rurale Bragadiru Bulgari, din plasa Sabaru, judeţul Ilfov (252 pagini).

Au fost desigur şi alţi promotori ai acestei mişcãri a monografiilor de localitãţi şi judeţe, care au declanşat apariţia a nu mai puţin de 56 asemenea lucrãri, în intervalul de timp dintre 1884 şi primul rãzboi mondial, cu faze de maximã expansiune în jurul anilor 1888 şi 1907 a rãscoalelor ţãrãneşti. Nu e mai puţin adevãrat cã P. S. Aurelian s-a arãtat un permanent apãrãtor al acestei acţiuni de cunoaştere a ţãrii în scopuri de reformã socialã, de îmbinare a cunoaşterii cu acţiunea socialã.

c) P. S. Aurelian, cercetãtor etnograf al economiei noastre

Abia întors din studiile sale, Aurelian a fost numit profesor la Şcoala de agronomie din Pantelimon, ulterior mutatã la Herãstrãu şi care, ajunsã sub direcţia lui, a cãpãtat o importanţã deosebitã, asupra cãreia însã nu ne vom opri. Stãruim doar asupra faptului cã Aurelian constatã practicarea la noi în ţarã a unui sistem de agriculturã retrogradã, departe de nivelul agriculturii ştiinţifice moderne. Cãutând a înţelege pricinile acestei stãri de lucru, el procedeazã la un studiu al realitãţilor rurale care îl duce normal la efectuarea de observaţii cu caracter etnografic şi am putea spune sociologic, dat fiind cã nu se mulţumeşte sã constate realitãţile, ci tinde sã le şi explice prin raportarea lor la ansamblul vieţii sociale.

În aceastã privinţã, demnã de remarcat este scurta lui lucrare „Despre sistemele de culturã şi raportul lor cu starea socialã" (1891, 71 pagini), fragment dintr-un studiu mai mare, care însã nu a mai vãzut lumina tiparului. Este încercatã aci schema tipologicã a diferitelor sisteme de culturã „extensive", împãrţite în ordine evolutivã, în sisteme „forestiere", „pastorale", „pastoral-mixte", al „jacerei sau ogoarelor", şi al „izlazurilor alternative" în urma cãrora sunt luate în seamã sistemele de culturã intensivã, de tip modern ştiinţific.

Sunt strânse în acest scurt text, informaţii extrase din literatura de specialitate din acea vreme, Aurelian intervenind însã şi cu propria lui experienţã, care ia deseori caracter de cercetare etnograficã. Astfel, în ce priveşte pãstoritul, el consemneazã observaţiile lui fãcute asupra „stânilor" şi „cãşãriilor" din munţii Bucegilor, într-o epocã în care valea Prahovei nu era încã strãbãturã de calea feratã. Semnalãm în mod
special acest pasaj al lucrãrii, care meritã a fi socotit o paginã clasicã a etnografiei noastre, adevãrat text de antologie, de o claritate şi precizie impresionante, cu atât mai valoroasã cu cât este cea mai veche descriere corectã a vieţii pãstoreşti din literatura noastrã de specialitate.

Mai puţin valoroasã ni se pare a fi partea din studiu închinatã agriculturii. Aici se simte atitudinea combatantã a profesorului de agriculturã, extrem de mâhnit de faptul cã marii latifundiari practicau o agriculturã sãlbaticã, de istovire a rodniciei câmpurilor prin semãnarea abuzivã, an de an, a aceloraşi cereale, fãrã odihnã şi fãrã îngrãşãminte. În special arendaşii nu aveau alt scop decât sã stoarcã pãmântul, puţin interesându-i cã îl lasã complet istovit. Aurelian pledeazã pentru un sistem „pastoral-agricol" propunând folosirea unor „asolamente" sofisticate, de tipul occidental al „Koppelwirtschaft"-ului, care totuşi i se pare greu de introdus datã fiind situaţia generalã culturalã şi socialã a ţãrii.

În aceastã privinţã, sunt de adus critici lui Aurelian, pentru cã el nu are în vedere decât situaţia marilor latifundiari a aşa-numitei latifundiare", fãrã sã acorde atenţiei vechilor tehnici agricole, anterioare crizei de extensiune cerealierã, specificã veacului trecut, tehnicilor aşa-numite „în moinã" (Feldgrasswirtschaft) şi nici problemei „tarlalelor" (a „solelor", în francezã „soles"), nesemnalând inexistenţa la noi a sistemului „Dreifelderwirtschaft"-ului care în alte regiuni ale Europei a format punctul de plecare al agriculturii moderne. Asupra acestei probleme, agronomul George Maior, elev al şcolilor germane, având şi experienţa agriculturii transilvãnene, atât sãseşti cât şi româneşti, este cu mult mai bine informat şi deci şi teoretic mai întemeiat decât Aurelian (cu care de altfel a purtat nesfârşite controverse). Nu e mai puţin adevãrat însã cã lucrarea lui Aurelian poate fi consideratã ca una dintre cele dintâi încercãri de sociologie cu caracter materialist din istoria gândirii noastre social-politice.

d) P. S. Aurelian şi politica sa proindustrialã

Odatã unite, Principatele Române au avut de rezolvat problemele urgente ale modernizãrii ţãrii, urmând a hotãrî care trebuie sã-i fie profilul social-economic. Din punct de vedere politic soluţia adoptatã a fost clarã şi hotãrâtã: s-a dat ţãrii o înfãţişare liberalã, adoptându-se Constituţia belgianã şi Codul Civil Napoleon. Dar economic, politicienii noştri au stat la îndoialã, ezitând între soluţia agrarã şi cea industrialã.

S-au desprins astfel trei principale direcţii. Marii latifundiari, moşierimea şi teoreticienii lor, au pledat pentru rãmânerea României în situaţia de „ţarã eminamente agricolã". Alţii, precum Vasile M. Kogãlniceanu, în calitatea sa de inspector agricol şi cald apãrãtor al ţãrãnimii, vorbind în numele unui grup care se intitula „agrarienii", format imediat dupã gravele rãscoale din 1888, în lucrarea sa „Agrarienii şi industriaşii" (1908), susţine cã industria este la noi o „importaţiune inspiratã de ţãri strãine şi în mare parte creatã din interese strãine". Totuşi, spunea el, „noi nu suntem în contra industriei, ca industrie; dar susţinem cã împrejurãrile din ţarã nu sunt propice pentru dezvoltarea ei, şi ca atare, nu trebuie sã forţãm noi, în mod artificial, lucrurile, ci sã aşteptãm, în linişte, mersul normal al procesului economic, care va rezolva de la sine întreaga problemã". În argumentaţia sa, Vasile Kogãlniceanu înşirã greutãţile pe care le-ar avea de întâmpinat industrializarea ţãrii: lipsa de capital, de debuşeuri, de întreprinzãtori, de muncitori calificaţi. Soluţia care i se pãrea raţionalã era sã se „lase comerţul liber, importul şi exportul nefiind grevate de oprelişti vamale pentru ca astfel ţãrile strãine sã aibã facilitãţi de a-şi introduce produsele industriale, acordându-ne şi nouã posibilitatea de a ne exporta vitele şi cerealele", deocamdatã putându-se cel mult admite o industrie alimentarã, prelucrare a propriilor noastre produse agricole. Exista însã şi un al treilea curent de gândire, favorabil unei cât mai adânci şi mai rapide industrializãri a ţãrii, unul din reprezentanţii lui de seamã lui fiind P. S. Aurelian. Dupã a sa pãrere, Convenţia vamalã pe care o încheiasem cu Austro-Ungaria (1875-1886) avusese mai mult rostul de a demonstra dreptul nostru de a încheia convenţiuni comerciale pe cont propriu, fãrã de încuviinţarea Imperiului Otoman, însã din punct de vedere economic se dovedise a fi de fapt „o greşealã care ne-a costat scump" cãci în urma ei „meseriile şi industria localã au decãzut", aşa cã „abia în urma proclamãrii legilor de încurajare a industriei, industriile româneşti încep a prinde efectiv fiinţã".

Împotriva vechii noastre politici vamale, de liber schimb, P. S. Aurelian, în lucrãrile sale Cum se poate funda industria în România (1881) şi Viitorul nostru economic (1890), pledeazã pentru o „cugetare româneascã în materie de politicã comercialã". Pãrerea celor care, precum Costache Epureanu, concepeau România ca un „antrepozit internaţional", cu o piaţã deschisã, fãrã nici o barierã pentru mãrfurile strãine, România devenind astfel „mijlocitorul de schimb între Occident şi Orient", i se pare greşitã. Adoptarea liberului schimb de bazã a politicii noastre economice ar fi o „sinucidere economicã, o slãbire politicã şi o cãdere socialã". Ce trebuie sã urmãrim, este o „strategie economicã, care constã, între altele, sã ştii a te servi de drepturile de vamã, dupã timp şi împrejurãri, cu scopul de a sprijini munca naţionalã, în toate ramurile ei". Desigur, „agricultura trebuie avutã în vedere; însã nu trebuie sã ne mãrginim la agriculturã şi la câteva fabricate agricole, ci sã dezvoltãm toate industriile posibile la noi în ţarã". Invocã în sprijin experienţa altor ţãri care au dus o astfel de politicã de protecţie a industriei, cu rezultate remarcabile, pe care el le-a urmãrit timp de peste 30 de ani, vizitând Expoziţiile Internaţionale din Franţa, Germania, Belgia, Elveţia, Anglia, Spania, Portugalia, Rusia şi Italia, studiind însã la faţa locului situaţia agriculturii şi industriei din acele ţãri. Faţã de concurenţa statelor producãtoare de cereale, Aurelian constatã cã „suntem puşi în faţa unei iminente crize agrare, pe care nu o putem evita decât printr-o politicã de dezvoltare a tuturor resurselor noastre".

Foarte critic, Aurelian afirmã cã pânã acum noi Românii „am dat dovadã de o incapacitate economicã nemaipomenitã, când am renunţat de bunã voie la singura politicã care ne poate mântui, politica protectoare a muncii naţionale". „Cât timp, - adaugã el -, pentru organizarea noastrã economicã vom fi puşi în neputinţa de a dezvolta ramurile noastre de muncã"… „Cât timp ţara noastrã, pe lângã agriculturã, nu va poseda şi o industrie naţionalã, noi nu vom fi în stare a ne apãra de una din cele mai periculoase cotropiri: cotropirea economicã". „Interesele noastre impun deci dezvoltarea nu numai a agriculturii care este şi va rãmâne temelia pe care trebuie sã se reazeme aşezãmintele noastre economice, ci a tuturor ramurilor de producere care treptat se pot întemeia, astfel ca România sã nu rãmânã o ţarã eminamente agricolã".

Aşadar, în ciuda limitelor de gândire, fatal impuse lui de împrejurãrile istorice pe care le trãia, nu e mai puţin adevãrat cã P.S. Aurelian a avut o viziune înaintatã a vieţii noastre sociale, aşa cum o putea avea un reprezentant clarvãzãtor al burgheziei noastre aflatã în curs de dezvoltare.

e) P. S. Aurelian şi lupta sa pro-ţãrãneascã

Anul 1864 este de rãscruce în istoria noastrã socialã contemporanã, cãci atunci, prin lovitura de stat a lui Cuza - Kogãlniceanu s-a pus capãt dezbaterii polemice purtate între marea clasã a boierimii latifundiare şi apãrãtorii liberali ai drepturilor ţãrãneşti, continuatori ai „paşoptismului revoluţionar. Tineretul „liberal" din generaţia celor de dupã 1848, din care fãcea parte şi P. S. Aurelian, preluase tradiţia luptei de apãrare a drepturilor ţãrãneşti, fãcând în acest scop studii de istorie socialã pe linia tradiţionalã lãsatã de Nicolae Bãlcescu.

P. S. Aurelian, abia întors din studiile sale din Franţa, numit în redacţia Monitorului Oficial şi al anexei Monitorului comunelor, a scris acolo studii despre necesitatea unor reforme care sã dea o soluţie drepturilor ţãrãneşti. Le scrisese la îndemnul primului ministru de atunci Manolache Costache Epureanu, dar spre supãrarea lui Barbu Catargiu şeful conservatorilor care s-a şi grãbit de îndatã ce a venit la cârma guvernului sã-l dea afarã din slujbã.

Aurelian pledeazã în continuare cauza ţãrãneascã, arãtând cã o mare masã de ţãrani, moşneni, fuseserã victimele unor samavolnicii fãrã pereche, fiind pur şi simplu jefuiţi de pãmânturile lor prin acţiunea unei boierimi rapace, invocând chiar, ca dovadã nu numai „istoria", ci şi propriile lui amintiri, scriind: „şi noi am vãzut pe la curţi, moşneni plângând cu şiroaie de lacrimi auzind pronunţându-se sentinţa care-i despoaie de pãmânturile lor. Am auzit şi noi în nenumãrate rânduri prin satele muntene şi pe la câmp, curgând blestemele din gurile a sumã de foşti moşneni".

Dupã lovitura de stat din 1864, „Legea Ruralã" n-a fost decât o nouã soluţie de compromis, dându-se câştig de cauzã ţãranilor în aşa fel încât drepturile latifundiarilor sã nu fie lezate, ceea ce a dat naştere unei situaţii pe care Gherea a numit-o „neo-iobãgie", dar pe care şi contemporanii au ştiut-o cã nu era decât o prelungire în forme noi, mai împovãrãtoare, a vechilor relaţii de dijmã şi clacã de tip feudal, în forma aşa-numitei „dijme la tarla" legiferate la un an dupã Legea Ruralã, sub forma Legilor de „tocmeli agricole".

Ca sã verifice la teren rezultatele obţinute prin aşa-zisa „împroprietãrire" a ţãranilor din 1864, vechiul revoluţionar Ion Ionescu de la Brad, ajuns acum „inspector agricol" a început vestitele lui anchete de teren care au adus la alcãtuirea monografiilor despre judeţele Dorohoi, Mehedinţi şi Putna; necontinuate însã, din lipsa sprijinului oficial care ar fi fost necesar, P. S. Aurelian n-a întreprins asemenea cercetãri, dar nu s-a sfiit a le cere constatând cã „dupã 15 ani de la punerea în lucrare a Legii Rurale ar fi de mare interes sã se studieze rezultatele ce s-au produs în privinţa stãrii ţãranilor. Din nenorocire aceste rezultate nu corespund aşteptãrilor autorilor legii".

Într-un studiu anume închinat Legii Rurale, Aurelian ia în 1888 poziţie faţã de „tocmelile agricole", adicã de legile care urmeazã în şir continuu (1865, 1866, 1878, 1882) situaţia agravându-se pe mãsurã ce vremurile se apropiau de rãscoala din 1888, premergãtoare celei din 1907.

Aurelian (în studiul sãu Reformele Legii pentru tocmeli de lucrãri agricole) constatã în 1881 cã regimul tocmelilor, „dupã mine unul este mai îngreunãtor, mai apãsãtor" decât fusese cel al clãcii feudale, astfel cã „o privire aruncatã asupra legii şi a modului cum se aplicã, va face pe cetitorul care nu trãieşte în contact cu ţãranii sã înţeleagã cã o asemenea lege nu mai poate fi toleratã în ţara noastrã". Aurelian nu se fereşte sã foloseascã termeni duri ca de exemplu cel de „monstruos" pentru a califica „învoielile agricole"; aşa cum o va face şi Gherea, spre revolta lui Zeletin care era de pãrere cã asemenea calificative nu sunt „ştiinţifice".

Gherea caracteriza tocmelile agricole ca „neo-iobage" şi ca „neo-iobãgie" regimul social în care exploatarea prin dijmã şi clacã de caracter întârziat feudal, avea loc în cadrul unei societãţi „liberale", cu Constituţie belgianã şi cod civil Napoleon. În aceastã privinţã P. S. Aurelian poate revendica o întâietate, cãci dânsul a arãtat în mod clar în ce consta monstruozitatea regimului: anume în faptul cã a introdus egalitatea şi libertatea juridicã pentru toţi cetãţenii ţãrii, cu excepţia însã a ţãranilor, care formau totuşi imensa majoritate a populaţiei ţãrii, scoasã de sub legea comunã şi supusã unui regim de muncã forţatã manu militari, prin execuţie „cu dorobanţul" a contractelor pe care le încheia. Monstruozitatea constã deci în coexistenţa unei legislaţii de tip burghez în administrarea unei minoritãţi a populaţiei şi a alteia de tip feudal, aplicatã majoritãţii.

De altfel P. S. Aurelian cunoaşte şi semnaleazã destul de clar situaţia pe care o va semnala mai târziu Constantin Garoflid, care aratã cã preţul de arendare a unei moşii varia nu cu întinderea şi calitatea terenului, ci cu masa „învoielilor agricole" care legau de glie pe muncitorii direcţi ai pãmântului.

În orice antologie de texte privind problema ţãrãneascã, cele scrise de P. S. Aurelian meritã de aceea sã figureze la loc de frunte.

f) P. S. Aurelian reformator social

Aurelian este, fãrã îndoialã, un „paşoptist" întârziat aparţinând generaţiei imediat urmãtoare „cãuzaşilor" de la 1848 care au încetat însã sã mai fie „revoluţionari" şi au ajuns, pãstrând cele mai bune intenţii faţã de problemele de bazã ale ţãrii, sã adopte o poziţie modestã „reformistã". În aceastã privinţã, Aurelian poate servi drept exemplar model, cãci întrebându-se asupra soluţiilor ce pot fi admise pentru a soluţiona gravele probleme pe care le ştie şi le semnaleazã cu violenţã polemicã, el nu propune decât paleative, fãcând un constant apel la bunãvoinţa claselor dirigente şi la o acţiune de ridicare a nivelului cultural al maselor.

Faţã de agricultura practicatã pe latifundiile noastre, cu sistemul de agriculturã sãlbaticã a „jacerei latifundiare", adicã a cultivãrii în şir neîntrerupt a terenului cu cereale şi pãrãsirea lui finalã, dupã ce puterile pãmântului s-au istovit complet, Aurelian cautã sã convingã pe „proprietari" şi pe „arendaşii" lor sã renunţe la „absenteism", sã-şi ia efectiv reşedinţa în mediul rural, sã investeascã capital în îngrãşãminte, maşini agricole, irigaţii şi drenaje, şi sã înlocuiascã sistemele de relaţii agricole ale „dijmei la tarla" prin cele de „meteiaj" care ar putea lega între ei nu numai pe proprietar şi arendaşii lui, ci şi pe arendaş cu ţãranii de pe moşie. Într-o broşurã de 55 de pagini, Exploatarea moşiilor prin meteiagiu (1888) Aurelian explicã pe larg chipul în care proprietarul ar avea interesul sã cadã la învoialã cu muncitorul direct al pãmântului, pentru ca, punându-se laolaltã capitolul unuia şi forţa de muncã a celuilalt, sã se practice o sistemã agricolã modernã, spre folosul tuturora. Broşura e scrisã în ajunul rãscoalei ţãrãneşti, într-o vreme când „trusturile arendãşeşti" începuserã a transforma România în ceea ce Stere a numit un „Fischerland"; de fapt o pãtrundere a capitalului financiar, în special austriac, faţã de care apelurile la bunãvoinţa exploatatorilor pentru a schimba sistemul de exploatare a ţãrãnimii printr-un sistem de exploatare a solului nu sunt decât iluzii de naiv utopism.

Tot iluzorie este şi seria de remedii pe care le propune Aurelian pentru a soluţiona starea de mizerie a ţãrãnimii, printr-o acţiune susţinutã de „culturalizare" ruralã, prin organizarea de şcoli, întovãrãşiri agricole sub formã de „obştii" de arendare, de exploatare şi comercializare şi prin înfiinţarea de bãnci cooperative populare.

Toate aceste mãsuri sunt propuse cu cea mai mare bunã credinţã şi ele au şi avut ulterior rostul lor, în cadrul marilor mişcãri de culturalizare a maselor creatã de Spiru Haret, continuatã apoi de curentul creat de Dimitrie Gusti prin mijlocirea „Cãminelor Culturale" şi a echipelor de serviciu social profesional studenţesc. Din acest punct de vedere P. S. Aurelian poate fi considerat un precursor al „haretismului" având meritele şi deficienţele lui, asupra cãrora însã o analizã ar cere un spaţiu cu mult mai mare decât cel de care dispunem.

5) George Maior (1855-1917)

Deopotrivã de important cu P. S. Aurelian, meritând şi el un studiu adâncit, este George Maior care şi-a scris lucrãrile în rivalitate cu P. S. Aurelian (amândoi criticându-se aspru, cu sau fãrã prilej). Maior era el însuşi agronom; transilvãnean fiind, este cel dintâi care considerã problemele României celei vechi în directã legãturã cu situaţiile din Transilvania şi chiar cu cele din Europa orientalã pe care le cunoaşte prin cercetare directã. Lucrãrile lui de interes teoretic sunt în primul rând: România agricolã, studiu economic (1875) şi Politica agrarã la români; dezvoltarea chestiunii agrare în toate ţãrile locuite de români din secolul XVII-XIX (1906).[12]

Materialul strâns de Maior e extrem de bogat şi de util atât prin documentaţia sa de bibliotecã, cât mai ales prin observaţiile fãcute direct la teren, sat de sat. Erudit şi bun observator direct, Maior pune o serie de probleme care ar merita sã fie reluate şi desãvârşite astãzi. [13]

 


[1] Apãrutã şi în traducere, sub titlul Notiţe statistice asupra Moldovei, de prinţul Neculai Şuţu; traducere şi cu adãugiri de Teodor Codrescu (Iaşi, 1852, 184 p.).

[2] Lucrãrile lui N. Şuţu au fost republicate în volumul N. Sutzu, Opere economice, (Edit. de stat, Bucureşti, 1957, 424 p.). - Vezi şi Ion Veverca, Niculae Şuţu, viaţa, activitatea şi opera întâiului economist şi ideolog din România, (Bucureşti, 1936,
135 p.). - Victor Slãvescu, Viaţa şi opera economistului N. Şuţu (1798-1871), (Bucureşti, 1941, 597 p.). - Economistul Nicolae Şuţu, sub redacţia lui M. Teodosia şi Ene Marin (Editura Academiei, Bucureşti, 1974, 152 p.).

[3] Dionisie Pop Marţian, Opere economice, ediţie îngrijitã, adnotatã cu indici de nume şi materii, bibliografie şi studiu în introductiv de Nicolae Marcu şi Zigu Ornea (Editura Ştiinţificã, Bucureşti, 1961).

[4] „Din istoria statisticii româneşti"; culegere de articole (Editura Direcţiei centrale de statisticã, Bucureşti, 1969, 499 p.).

[5] Citãm astfel: Geschichte des rumänischen Steuerwesen in die Epoche der Fanarioten (1711-1821), (tezã de doctorat, München, 1897). - Les associations agricoles en Roumanie, (1910, 16p.); La Loi rurale de 1864 et la statistique des paysans devenus propriétaires (Buc., 1900, p.37). - Le commerce extérieur de la Roumanie avant et aprés la guerre mondiale (Buc., 1925, p. 14). - Alte diverse lucrãri, privind recensãmântul din 1899 şi studii de statisticã electoralã şi financiarã.

[6] Ne vom mãrgini sã menţionãm doar câteva, mai însemnate, precum Grundbesitzverteilung und Bauernfrage in Rumänien, (douã volume, 1907-1909). - Der Bauerstand in Rumänien; seine geschichtliche Entwicklung und gegenwartige Lage. - Proprietatea ruralã şi chestiunea ţãrãneascã, (1906); 66 p.; Situaţia arendaşilor faţã de chestiunea ţãrãneascã, (Bucureşti,1906) 47 p. - Proprietatea ruralã în România, (Bucureşti, 1907). - Proprietatea ruralã şi chestiunea ţãrãneascã (Bucureşti, 1905). - Les contrats agricoles en vigueur en 1906, (1908, 137 p.). De asemenea, în materie fiscalã şi comercialã, reţinem lucrãrile Die Handelspolitik Rumäniens von 1875 bis zur Gegenwart, (1900) 56 p.

[7] Petre Poni, Statistica rãzeşilor, (Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1921, 220 p.)

[8] G. I. Lahovari, C. I. Brãtianu şi Gr. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al României, alcãtuit şi prelucrat dupã dicţionarele parţiale pe judeţe, (Bucureşti, 1898-1902, 5 volume). În 1904, în seria plãnuitã a unor Dicţionare geografice ale provinciilor române în afarã de Regat, apare un Dicţionar geografic al Basarabiei, alcãtuit de Zamfir Arbure.

[9] Vintilã Mihãilescu, „Bucureştii din punct de vedere antropogeografic şi etnografic", (Anuarul de geografie şi antropogeografie -1914-1915, al Seminarului geografic al Universitãţii din Bucureşti de sub direcţia lui Simion Mehedinţi, Bucureşti, 1915) cf. Oraşul ca fenomen antropogeografic, (Bucureşti,1941). - acelaşi, Vlãsia şi Mostiştea, evoluţia geograficã a douã regiuni din Câmpia Românã, Bucureşti, 1915. - In acelaşi sens vezi şi studiul lui Gh. Zagoriţ, Târguri şi oraşe între Buzãu, Târgovişte şi Bucureşti, Bucureşti, 1915.

[10] Textul în D.A. Sturdza şi Colescu Vartic, vol. VI, p. 2-1, pag. 61. De fapt, Divanul din Muntenia refuzând sã discute problemele interne ale ţãrii, pe motiv cã nu admitea ca alte ţãri sã se ocupe de problemele ei, a silit Comisia Internaţionalã sã procedeze la o informare pe cont propriu.

[11] Mihail Gheorghiade Obedenaru, La Roumanie économique, d'après les
données les plus récentes
, Paris, 1876.

[12] Cu o a doua ediţie din 1911, sporitã. Cf. Polemica lui N. N. Andronescu Critica asupra României Agricole, (Bucureşti, 1896), semnificativã pentru
moravurile vremii.

[13] Semnalãm astfel problema, astãzi încã de actualitate, a vieţii sociale din zonele de munte şi coline, pe care George Maior o pune în lucrãrile lui, La hotarã. Descrierea regiunii munţilor noştri din punct de vedere economic (Bucureşti, 1913) şi Valea Lotrului şi importanţa ei economicã în trecut şi prezent (Bucureşti, 1913).

 

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU