PARTEA I
PENTRU O SOCIOLOGIE A DREPTURILOR OMULUI

1. REPERE PENTRU O SOCIOLOGIE A DREPTURILOR OMULUI

10 decembrie marchează Ziua internaţională a drepturilor omului deoarece la această dată, în 1948, ONU a adoptat Declaraţia universală a drepturilor omului. Această zi e un moment de amintire dar şi de reflecţie pentru ce înseamnă azi învăţarea şi trăirea drepturilor şi obligaţiilor, asumarea rolului de cetăţean într-o ţara ce se doreşte a fi recunoscută ca europeană şi acceptată în structurile instituţionale ale unei Europe ce se vrea unită. O unire prin spirit şi cultură materială şi deschisă spre înţelegerea altor culturi într-o lume din ce în ce mai controversată, contradictorie şi în schimbare.

Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc

Sociologia ca paradigmă a vieţii sociale ne plasează într-un proces continuu, unul alături de Celălalt, într-o alteritate involuntară dar obligatorie şi o multitudine de contexte situaţionale în care mereu este necesară înţelegerea, schimbarea de comportamente, adaptarea.

Lucrurile devin din ce în ce mai complicate şi mai de neînţeles în viaţa contemporană şi aceste aspecte ne pun în faţa unor adevăruri indubitabile. Lumea se schimbă, avem nevoie de „coduri" pentru a o înţelege, trebuie să ne adaptăm pentru a supravieţui, avem nevoie de imaginaţie sociologică, cum ar spune C. Wright Mills, pentru a construi viitori dezirabili.

A ne întoarce gândind asupra deja gânditului, precum spunea Heidegger în căutarea identităţii, nu ne mai e de prea mare folos, căci dimensiunile timpului au astăzi o altă semnificaţie. Nu ne mai putem legitima doar cu trecutul, dacă prezentul nu e eficient iar pentru viitor ne lipsesc proiectele. Gândirea reflexivă nu mai poate fi decât apanajul filosofilor sau oamenilor de ştiinţă, nu a cetăţeanului - trăitorul acestei lumi în schimbare. El are nevoie de o cunoaştere a realităţii sociale prezente prin contactul direct cu viaţa, cu ceilalţi, în care propria valoare este dată de eficienţa faptelor şi fezabilitatea proiectelor sale.

Există întotdeauna un decalaj între ceea ce realitatea socială oferă şi ceea ce se cunoaşte despre ea şi un altul, mai mare, între ceea ce se doreşte a fi o realitate viitoare şi ceea ce va să fie! Acest decalaj ar putea fi redus dacă educaţia românească s-ar ralia la ceea ce alţii încearcă deja: să acţioneze asupra tinerilor printr-o educaţie civică, pragmatică, în care „socio-umanul" e vital, iar „ştiinţificul"- auxiliar. Constatăm cu durere că am rămas corigenţi la civism, că orice ieşire din lumea noastră ne face să observăm diferenţa - în cotidianul faptului social - în relaţia de pe stradă, în profesionalismul vieţii, în munca de echipă, în fair-play-ul competiţiei, în spiritul de solidaritate, în banala compasiune faţă de cei aflaţi în dificultate, în transferul de interes de la propria persoană în folosul comunităţii.

Orice demers educaţional presupune decuparea unor arii emblematice şi problematice în educaţia civică şi înţelegerea drepturilor omului în complementaritate cu obligaţiile. În acest demers pornim de la următoarele premise ce constituie repere pentru o sociologie a drepturilor omului.

1. S-a spus despre drepturile omului că sunt o politică, o ideologie pentru a justifica anumite acţiuni sociale, o filosofie, ca o concepţie despre lume şi viaţă. Drepturile omului sunt mai ales o sociologie a vieţii contemporane pentru că antrenează deopotrivă fapte, fenomene, procese şi relaţii sociale, mentalităţi, stări de spirit, imagini, reprezentări, interese, percepţii. Max Weber vorbea, la un moment dat, despre imaginea lumii şi locul omului în ea. Adesea problematica drepturilor omului se reduce la aspectul legislativ iar educaţia pentru drepturile omului are un caracter tehnicist însemnând articole de lege, discuţii pro şi contra în susţinerea unei idei, analiza unor cazuri etc.

Dreptul este un fapt social, un aspect al vieţii cotidiene, de aceea el poate fi înţeles numai dacă pornim în acest tip de educaţie de la premisa că există o vulnerabilitate a omului în viaţa socială, generată de insecuritatea condiţiilor în care trăieşte, a arbitrarului puterii, a subiectivităţii legiuitorului, de aceea el trebuie protejat şi educat spre a se autoapăra pentru a nu deveni victima unor abuzuri şi încălcări ale drepturilor sale. Totodată considerăm că drepturile nu se cer, se dobândesc în acţiunea socială. Drepturile sunt o premisă dar şi o consecinţă a responsabilităţilor noastre. Ele sunt complementare neputând vorbi de drept fără a face apel la reversul său, obligaţia. De aceea educaţia trebuie începută de la recunoaşterea acestei dualităţi în care ne manifestăm ca fiinţe umane, cu drepturi, dar şi cu obligaţii.

2. Alteritatea - dimensiune a fiinţei sociale - este o problemă de comunicare. Chiar dacă formele de comunicare s-au diversificat, ritmul a crescut, asistăm la o multiplicare a contactelor interumane prin dialog la distanţă, uşurat de tehnologiile informaţionale. În absenţa atingerii sau a semnificaţiilor non-verbale în comunicare, putem fi împreună prin conştiinţă. Oamenii care comunică găsesc punţi de legătură, caută ceea ce-i apropie, asemănarea lor ca fiinţe umane, cu aceleaşi aspiraţii şi nevoi. Înţelegerea alterităţii, sesizarea diferenţelor şi considerarea lor ca un bine şi nu ca o sursă de conflict, speculată ideologic, ne redă un alt mod de înţelegere a relaţiilor interumane. Există culturi în care diferenţa înseamnă ierarhie. „Toţi egali- toţi diferiţi" înseamnă a accepta egalitatea oamenilor în demnitate, în faţa legii, ca fiinţe umane, cu drepturi şi responsabilităţi, dar şi a recunoaşte diferenţele ca o realitate ce poate naşte bogăţie prin valorificare. Problema rasismului şi intoleranţei care caracterizează multe societăţi europene a generat un plan de acţiune comun, în domeniul legislaţiei şi educaţiei concepută să combată rasismul, xenofobia, antisemitismul şi intoleranţa.

3. Drepturile omului din perspectivă educaţională înseamnă nu doar cunoştinţe, ci şi formarea unor atitudini care transformă un comportament într-un proces de de construcţie şi reconstrucţie. Lucrul nu este uşor pentru că se intră într-un domeniu în care tradiţia joacă un rol important. Procesele noi de integrare europeană, aderare la NATO, reclamă cu necesitate educaţia în masă a drepturilor omului ca sociologie a acţiunii sociale. Mentalul nu s-a schimbat, de aceea e greu de aplicat legea, de schimbat o structură instituţională, funcţionalitatea unei instituţii, alte valori din cultura tradiţională, dar şi mai greu de schimbat principii şi norme de viaţă socială, mentalităţi, stereotipii, prejudecăţi. Precum afirma Gaston Bachelard- „Omul are vârsta prejudecăţilor sale". Educaţia devine, în acest context, o luptă cu prejudecăţile, un proces de întinerire bidirecţional, căci odată cu transformarea celor educaţi, educatorul însuşi se transformă, sau pentru a putea convinge şi a acţiona eficient el însuşi trebuie să fie convins de necesitatea schimbării. Prejudecata are întotdeauna o altă justificare, nu raţională, şi se constituie la nivelul simţului comun. Mai largi decât stereotipurile, pe care le includ, prejudecăţile sunt mai apropiate de atitudini, cu studiul cărora se confundă adesea. O regulă pe care E. Durkheim o statuează în demersul cunoaşterii ştiinţifice este aceea de a înlătura din ştiinţă toate prenoţiunile. Înlăturarea prenoţiunilor din ştiinţă, îndoiala metodică, critica idolilor reprezintă aceeaşi preocupare de obiectivare a metodei. A privi fenomenele sociale ca lucruri exterioare înseamnă şi a ne debarasa de subiectivismul inerent fiinţei umane care adesea este generator de erori. Aceste reguli ale cunoaşterii vieţii sociale devin o sociologie de viaţa individuală, un îndreptar care ne eliberează de prejudecăţi, ne dă o metodă de observare şi de acţiune socială. Până la urmă, viaţa socială va fi o rezultantă a comportamentelor umane situate într-un plan al cunoaşterii şi acţiunii „normale", diferite de „patologic" rămânând în termenii aceluiaşi autor.

4. Rezistenţa la schimbare prin invocarea tradiţiei este astăzi contraproductivă. Credibilitatea - obiect de studiu şi în sondajele de opinie publică - ne pune în faţa unor realităţi în care personalităţi sau instituţii devin credibile sau nu conform unor criterii dintr-o scară de valori în care fiecare a fost format. Vrem sau nu să recunoaştem, spiritul timpului este altul. Dimensiunile temporale au alte semnificaţii. Trecutul, căruia i se asociază tradiţia, a rămas o dimensiune singulară insuficientă pentru legitimarea identităţii unui popor, instituţie, persoană. Însăşi tradiţia este definită diferit adesea contradictoriu (de exemplu: „Cine ştie multe, moare" şi „Cine are carte, are parte"). Stereotipurile, la care se face adesea apel pentru a justifica ceva, sunt credinţe fixate în imagini şablonizate (preconceptele din teoria lui Durkheim) în sensul că nu se bazează pe observarea directă a fenomenelor, ci pe moduri de gândire apriorice, rutinizate, adesea arbitrare, o schemă simplificatoare a gândirii pe care o folosim dintr-un refuz al efortului de a cunoaşte, de a observa şi înţelege ceea ce se întâmplă. Toate aceste stereotipuri formate în procesul socializării vorbesc de o conştiinţă colectivă care trimite la o matrice iniţială şi care se regăsesc în comportamente şi atitudini faţă de Celălalt, muncă, viaţă, moarte… Astfel de mentalităţi păguboase trebuie schimbate printr-un tip de educaţie sociologică care înseamnă a cunoaşte şi trăi drepturile omului în prezentul vieţii cotidiene şi cu faţa spre viitor. Există riscul ca schimbarea reală să nu se producă dacă ceea ce se doreşte a se pune în loc nu este superior, eficient, viabil. Tradiţia este de aur, dar este un lanţ care ne ţine legaţi, spre a-l parafraza pe Hegel care vorbea de tradiţie ca „un lanţ de aur". Mentalitatea nu se schimbă uşor. A o schimba înseamnă a crea condiţiile materiale pentru a înţelege concepţia despre spaţiu şi timp, practicile sociale, structura familiei, sentimentul religios ş.a. şi a exista voinţa de schimbare, căci mijloacele ne sunt oferite de teorii şi practici deja experimentate şi validate de timp.

5. Sociologia educaţiei pentru drepturile omului înseamnă un tip de educaţie centrată pe valorile universale: bine, dreptate, libertate dar şi pe baza acelora care rezultă dintr-un sistem de organizare democratică în care drepturile omului sunt valori şi atitudini, ce se pot transforma în comportamente numai prin educaţie. Sociologia drepturilor omului trebuie asumată în totalitate dacă vrem să nu avem un dublu discurs (pentru cei dinafara lumii noastre şi un altul pentru cei dinăuntru). Dacă acceptăm ideea că cerul este unic în condiţiile mondializării trebuie să ne autoformăm convingerea că problemele lumii devin globale şi pentru aceasta sunt necesare măsuri pentru rezolvarea lor. Migraţia forţei de muncă, piaţa economică mondială, poluarea, problema păcii şi războiului necesită soluţii care nu pot fi de imaginat altfel decât la masa dialogului intercultural, într-un spirit de toleranţă şi înţelegere, de respect al drepturilor şi libertăţilor omului, de pace.

2. DREPTURILE OMULUI - EXPRESIE A NEVOILOR INDIVIDUALE ŞI SOCIALE

Problematica drepturilor omului poate fi abordată din mai multe perspective dintre care cea juridică este cea mai des întâlnită. Invocându-se încălcarea lor, legea intervine pentru restabilirea ordinii, redarea dreptului celui care a fost frustrat.

Se spune adesea că tocmai încălcarea dreptului generează dreptul. Această înseamnă că până nu ne este afectată starea în care ne aflăm nici nu sesizăm că ceea ce ne aparţine constituie obiect al imixtiunii celorlalţi.

Din perspectivă sociologică dreptul este expresia unei nevoi individuale dar şi sociale. În ambele situaţii satisfacerea nevoilor înseamnă participare la exercitarea lui. Participarea presupune acţiune socială. Cum în orice acţiune omul intră în relaţie cu semenii, putem considera exercitarea dreptului o relaţie de un tip aparte în care membrii sunt de puteri inegale. De exemplu, dreptul la viaţă situează mama în raport cu fătul în poziţii inegale. Unul depinde de celălalt, fătul de mamă, care şi ea, la rândul ei, poate să ia decizii condiţionată fiind de aspectele materiale, propriile mentalităţi, politica demografică ş.a. Sau, dreptul la educaţie, expresie a nevoii de educaţie, aparţine celor care cred că prin instrucţia şcolară pot intra în posesia lui, pot să-şi satisfacă această nevoie individuală. Oferta educaţională, în primul rând cea instituţională, conferă şcolii garanţia responsabilităţii de a oferi prin serviciile sale acest drept. Puterile sunt inegale:

 • individul cere, doreşte să i se respecte un drept, are o nevoie;
 • instituţiile oferă, prin serviciile lor, elementele necesare satisfacerii nevoii.
Cadrul în care se întâlnesc cererea şi oferta generează un spaţiu de respectare dar şi de încălcare a drepturilor. Drepturile aparţin indivizilor, indiferent în ce ipostaze se află: de solicitant sau ofertant. Din această poziţie rezultă drepturi diferenţiate. În aceleaşi exemple ale drepturilor la viaţă şi educaţie putem distinge:
 • drepturi ale copilului;
 • drepturi ale elevilor;
 • drepturi ale adulţilor;
 • drepturi ale cadrelor didactice.

Diferenţierea pe categorii de vârstă şi socio-profesionale determină şi o anumită specificitate: unele sunt drepturile copilului la educaţie, de a frecventa o şcoală, de a participa gratuit la forma de învăţământ obligatoriu, de a dobândi un status social, altele sunt drepturile personalului din învăţământ în spaţiul şcolar: la recompensă materială, la recunoaştere profesională, odihnă, protecţie etc. Ceea ce este însă comun izvorăşte din acele nevoi care, indiferent de diferenţele interumane, rămân specifice fiinţei umane.

 • dreptul la viaţă;
 • dreptul la un trai decent;
 • dreptul la muncă şi la odihnă;
 • dreptul la respect, înţelegere şi toleranţă;
 • dreptul la libertate.

În condiţiile dezvoltării şi diversificării nevoilor, a diferenţelor de tot felul asistăm la un pluralism valoric care este adesea invocat în respectarea drepturilor. El însuşi a devenit o valoare care creează dificultăţi în educaţie educatorilor tocmai pentru faptul că nu se mai ştie la ce valori să se adere, iar prin politica educaţională cei care hotărăsc sunt adulţii, tocmai cei care au fost educaţi în alte sisteme de valori şi au ca misiune educaţia pentru un viitor, el însuşi incert sub aspectul axiologic, mereu în schimbare. Istoria a demonstrat că acolo unde există valori dominante este mai uşor a se face educaţie. Trebuie să fim prudenţi în a declara şi acţiona pentru valorificarea diferenţelor deoarece militând pentru diferenţă ne angajăm spre un comunitarism şi mai puţin comunitate. Aceasta din urmă înseamnă în primul rând aducerea laolaltă a unor oameni care au aceleaşi interese, doresc binele comun, acţionează pentru a respecta şi proteja drepturi fundamentale ale oamenilor care izvorăsc din natura umană, aceea care face din fiecare o fiinţă umană. De aici nevoia de a concilia între principiul egalităţii în drepturi şi demnitate şi cel de valorificare a diferenţelor. Dreptului la diferenţă şi respectarea deosebirilor, valorificarea lor, i se asociază dreptul la asemănare, ca principiu unificator în viaţa socială.

3. CONDIŢIONAREA SOCIALĂ A DREPTURILOR OMULUI

Istoria drepturilor omului se confundă cu istoria umanităţii căci drepturile care s-au afirmat de-a lungul timpurilor, s-au articulat în jurul ideilor pe care societatea le-a vehiculat.

O abordare sociologică a drepturilor omului trebuie să plece de la două premise: sociabilitatea fiinţei umane şi constatarea că relaţia de putere (inerentă oricărei societăţi) generează anumite raporturi între indivizi, ca fiinţe umane, deşi egale, totuşi diferite.

Ideea aristoteliană, conform căreia omul este o fiinţă socială, plasează individul în situaţia de fiinţă umană cu nevoi nu numai natural-biologice, ci şi sociale care nu pot fi satisfăcute decât în comunitate. Sociabilitatea, ca o caracteristică naturală, intrinsecă fiinţei umane, este un element care conferă egalitate între membrii unei colectivităţi şi din care izvorăsc comandamentele morale ale vieţii în societate cărora oamenii trebuie să li se conformeze, să le accepte, generând anumite atitudini ce diferenţiază indivizii. Istoria demonstrează că ideile de bine, dreptate, demnitate, egalitate au fost prezente în viaţa socială a primelor comunităţi umane, că aceste idei erau prezente în primele legislaţii (Codul lui Hamurabi-aprox. 1700 de ani A.Chr.), în marile epopei indiene (Vedele, Upanişadele, Mahabharata, Ramayana ş.a.). Concepţia budistă, sistemele filosofice din vremea lui Confucius vorbeau de o societate în care oamenii sunt fiinţe egale în demnitate şi valoare, singurele criterii de diferenţiere fiind vârsta şi venitul, că o societate armonioasă este posibilă numai dacă oamenii care o compun sunt călăuziţi de principii de înaltă moralitate. Binele şi armonia socială erau văzute într-o legătură atât cu lumea materială (universul) cât şi cu cea spirituală (cerească, în sensul de divinitate).

Relaţia de putere care, în decursul istoriei a îmbrăcat şi alte forme decât aceea de om-univers şi om-divinitate se leagă de o anumită concepţie a oamenilor despre lume şi viaţă ale cărei coduri trebuie descifrate pentru a înţelege distincţia între drepturi, semnificaţia elitei, a partidelor aflate la putere, a diferitelor persoane publice şi instituţii ale puterii, drepturile celor mulţi, ale maselor.

Filosofia antică grecească a generat un ansamblu de reflecţii despre om ca cetăţean, participant la conducerea vieţii publice în care instituţiile publice (polis=cetate) trebuie supuse unor aprecieri raţionale. Autoritatea constitutivă era privită în mod critic.

În raportul individ-societate, om-instituţie, gânditorii greci au considerat drepturile omului ca fiind fundamentale, eterne, imuabile, ce izvorăsc din natura lucrurilor, iar legea este cea care le consfinţeşte fiind expresia acestei naturi (drepturile fiind anterioare consacrării lor legale). "Omul este măsura tuturor lucrurilor", expresia devenită celebră a lui Protagoras este o sinteză a concepţiei umaniste care sugerează şi ideea de autoritate a naturii umane (date) în raport cu cea socială (creată). Omul cetăţii era cetăţeanul liber, egal cu ceilalţi, care participa la viaţa cetăţii. Primele semne de inegalitate sunt exprimate şi în filosofia lui Aristotel la care societatea era împărţită în oameni liberi şi sclavi (inegalitatea naturală).

Cu stoicii se intră în universalitatea drepturilor omului căci gânditori precum: Seneca, Epictet, Domiţian au răsturnat argumentele lui Aristotel cu privire la inegalitatea naturală a omului şi au conturat ideea dreptului natural al oamenilor ca fiinţe umane înzestrate cu raţiune. Ideea de egalitate naturală, izvorâtă din asemănarea dintre oameni (liberi şi înzestraţi cu raţiune) a constituit punctul de pornire în dreptul roman din vremea lui Cicero pentru care "o singură lege trebuie să guverneze toate popoarele şi un singur zeu va fi ghidul tuturor".

Odată cu creştinismul, egalitatea, libertatea şi fraternitatea se însoţesc cu ideea de iubire pentru celălalt, oamenii fiind creaţia divină şi deci, egali. Moralitatea vieţii sociale este bazată pe ideile de întrajutorare, toleranţă, egalitate. Asistăm la o desacralizare a statului care devine o instituţie temporală, fiind în slujba poporului de unde emană legile prin reprezentanţii săi. Se întrevede astfel distincţia în lumea modernă dintre dreptul juridic (justiţia) şi dreptul moral (concordia).

Din filosofia dreptului natural se inspiră doctrina modernă a drepturilor omului transformându-se astfel ideea filosofică a universalităţii dreptului natural inerent naturii umane, în instituţie politică. Montesquieu, Rousseau, Diderot şi alţii au abordat într-o altă manieră ideile drepturilor umane considerând că ele rămân valabile indiferent de circumstanţele istorice, sociale şi politice. Teoria "contractului social"(Rousseau), a separării puterilor în stat (Montesquieu) sunt expresii ale ideilor de convieţuire în societate, de organizare democratică a vieţii morale.

O incursiune în istoria ideilor filosofice şi religioase ne permite să constatăm adesea un decalaj între ceea ce marii gânditori au exprimat prin ideile lor, cuprinse în adevărate sisteme de gândire, şi ceea ce realitatea socială a pus în evidenţă. Dintodeauna viaţa socială a fost scena confruntării unor interese opuse, în care puterea, reprezentată printr-un grup numericeşte mai mic decât restul populaţiei a marcat o distincţie între cei înzestraţi, nu şi recunoscuţi s-o exercite, şi ceilalţi. Adesea drepturile elitei au fost transformate în privilegii reprezentând surse de discriminare şi conflict. Diferenţele umane recunoscute şi în marile sisteme filosofice au fost motive pentru a justifica sclavia, războiul, dominaţia. Este dificil de urmărit problematica drepturilor omului în abstract, neluând în considerare faptele care au generat respectarea sau nerespectarea drepturilor omului. Este însă uşor sesizabil că în întreaga istorie modernă eforturile de a demonstra nevoia exercitării drepturilor şi libertăţilor umane a fost o luptă permanentă de a afirma şi invoca raţionalitatea umană, în numele căreia s-au constituit fel de fel de instituţii, organisme naţionale şi internaţionale care prin activităţile lor şi documentele emise au încercat şi încearcă să stabilească o ordine socială în care să domnească pacea şi armonia socială.

Mişcările sociale: revolte, răscoale, revoluţii, războaie au fost purtate în numele cuceririi unor drepturi care încălcând alte drepturi încercau o restabilire sau instaurare a unor noi ordini sociale.

Asistăm astăzi, poate mai mult ca în alte epoci, la o abordare a acestei problematici pe două planuri paralele:

 • abordări teoretice, lupte de idei, legislaţii naţionale şi internaţionale, colocvii şi seminarii internaţionale care au ca scop dezbaterile şi reflecţii asupra acestei problematici, în care se caută puncte comune, asemănările şi universalitatea lor şi se încearcă fixarea unor repere legislative sub formă de acorduri, convenţii, pacte, semnate de ţări în diverse forme de asociere, cu caracter de obligativitate sau nu;
 • manifestarea unor încălcări ale drepturilor omului în viaţa socială prin fapte, fenomene, procese ce se manifestă la nivel individual, de grup sau al maselor şi care atrag după sine alte forme de manifestare pentru recâştigarea lor.

Aceste două planuri se întâlnesc în voinţa comună de a le recunoaşte existenţa, de a rezolva problemele care apar în exercitarea lor.

Desigur înţelegerea situaţiilor care apar presupune cunoaşterea cauzelor, a elementelor din cultura popoarelor (tradiţii, obiceiuri, mentalităţi, stări de spirit) care pot justifica uneori practici nedemocratice, încălcări ale drepturilor omului. Adesea acest criteriu - cultural - a fost şi este invocat pentru a demonstra inexistenţa unei universalităţi a drepturilor omului aşa cum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului o afirmă.

Rămâne de meditat dacă problema drepturilor omului nu trebuie analizată în contextul social care a generat-o şi dacă nu cumva tocmai această specificitate este şi cea care să genereze soluţii spre rezolvare.

4. SISTEMATICA DREPTURILOR OMULUI

O sistematică a drepturilor omului se impune nu doar din raţiuni didactice, ci şi pentru a urmări cum diferite categorii sunt purtătoare ale unor nevoi specifice. Drepturile sunt ale omului, aparţin fiinţei umane şi ele izvorăsc din nevoi specifice acesteia. Există însă anumite drepturi care pot fi ale:

 • statelor,
 • instituţiilor
 • copiilor
 • minorităţilor.

Există şi o altă grupare a drepturilor după criteriul domeniului care le consfinţeşte şi în care se manifestă. Astfel pot fi:

 • drepturi economice
 • sociale (civice)
 • juridice
 • culturale

După felul în care au apărut şi se manifestă, drepturile pot fi:

 • scrise
 • nescrise

După criteriul titularilor sau subiecţilor

 • drepturi individuale
 • drepturi colective

După criteriul conţinuturilor

 • drepturi negative/ libertăţi
 • drepturi creanţe

După criteriul procedurii de punere în aplicare

 • drepturi justiţiabile (self-executing)
 • drepturi programe

Drepturile mai pot fi:

 • subiective
 • obiective

Drepturile subiective se definesc prin elementele următoare:

a. un subiect, titular de drept, individul;
b. un conţinut protejat;
c. o sancţiune care poate fi obţinută ca urmare a unei proceduri, într-o manieră ce permite a asigura espectul.

Aceste elemente sunt independente unele faţă de altele, în acest sens se pot distinge mai multe categorii de subiecţi, de conţinuturi şi de procedură de sancţionare.

Dreptul obiectiv reprezintă un ansamblu de norme juridice în vigoare într-un stat la un moment dat.

Sursele fundamentale ale drepturilor omului pot fi :

A. Convenţiile, pactele, tratatele- instrumente cu forţă juridică. Exemplu: Carta ONU, Convenţia europeană a drepturilor omului, Convenţia europeană a drepturilor copilului ş.a.
B. Declaraţiile, rezoluţiile, proclamaţiile- instrumente cu valoare mai mult politică decât juridică. Exemplu: Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, Declaraţia Drepturilor Copilului.
C. Tradiţia internaţională

Fără a ne propune o analiză a fiecărui drept vom descrie pe scurt starea fiecărui drept furnizând câteva repere de analiză sociologică care să faciliteze mecanismele de punere în aplicare a fiecăruia . Această prezentare se limitează la un nivel universal, adică al ONU şi al instituţiilor specializate.

Principiile şi drepturile pe care le analizăm în continuare sunt :

 1. Egalitatea în drepturi şi demnitate;
 2. Non-discriminarea;
 3. Drepturile şi libertăţile personale:
  a. Dreptul la viaţă;
  b. Libertatea şi securitatea persoanei;
  c. Dreptul la un proces echitabil.
 4. Drepturi în raport cu comunitatea şi exteriorul:
  a. Dreptul la viaţă privată;
  b. Libertatea de circulaţie;
  c. Dreptul la proprietate.
 5. Drepturile civile şi politice:
  a. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie;
  b. Libertatea de expresie;
  c. Libertatea de unire şi asociere;
  d. Dreptul la participare.
 6. Drepturi economice, sociale şi culturale:
  a. Dreptul la o viaţă decentă;
  b. Dreptul la educaţie.

  1. Egalitatea în drepturi şi demnitate

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii."

(Art. 1 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

Acest principiu este înscris în primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. El decurge din drepturile inalienabil ale omului ca fiinţă umană. Toate fiinţele umane sunt dotate cu aceleaşi drepturi fundamentale şi sunt subiectul pentru acelaşi respect şi demnitate indiferent de numeroasele diferenţe pe care natura şi împrejurările vieţii le creează. Această egalitate este în drepturi şi demnitate. Ea nu semnifică în nici un fel uniformitate. Din contră ea permite de a fonda respectul diferenţelor. Acest principiu al "egalităţii în demnitate şi drepturi" constituie un soclu fundamental al edificiului dreptului internaţional pentru drepturile omului.

2. Non-discriminarea

"1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta declaraţie, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine naţională sau socială, de avere sau decurgând din orice altă situaţie.

2. Pe lângă aceasta, nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine o persoană, fie acesta ţară sau teritoriu independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei eliminări oarecare a suveranităţii"

(Art.2-Declaraţia Universală a Drepturilor Omului).

"Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri."

(Art.12- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului).

1."Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.

2. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă împrejurare".

(Art.2 - Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

"Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare, astfel încât copilul să fie efectiv protejat împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţiuni motivate prin situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor săi, ale reprezentanţilor legali sau ale familiei sale".

(Art.2 - alin 2 - Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Non-discriminarea este primul efect al egalităţii tuturor fiinţelor umane în demnitate şi în drepturi. Non-discriminarea se regăseşte în toate tratatele asupra drepturilor fundamentale, în articolele constând în aplicarea drepturilor. Acesta este un principiu general care este în dreptul internaţional de aceea înainte de a asigura o reală egalitate de tratare a tuturor fiinţelor umane este necesar a dezvolta protecţia numeroaselor categorii vulnerabile adică a acelor categorii care suferă din pricina discriminării Această protecţie este acordată în tratate faţă de femei, copii, populaţiile autohtone, minorităţi.

3. Drepturile şi libertăţile personale

a. Dreptul la viaţă

"Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa."

(Art.3- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

Dreptul la viaţă apare ca un drept fundamental din care decurg toate celelalte. Adesea, această evidenţă poate să înşele. Dacă acest "prim drept", într-un fel este un drept non-derogabil, adică nu poate fi suspendat de exemplu în stare de urgenţă, nu este un drept absolut în măsura în care definiţia acestui drept conţine numeroase restricţii care admit atentarea la viaţă, ca un act de legitimă apărare sau într-un conflict.

Articolul 6 din Pactul pentru drepturile civile şi politice precizează:

Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie protejat prin lege. Nimeni nu poate fi în mod arbitrar privat de viaţă".

Dreptul la viaţă este un "drept natural", nu este opera vreunei autorităţi statale. Statul are obligaţia de a proteja această viaţă inerentă persoanei umane. Aşteptările de la viaţă trebuie să fie legitime şi limitate explicit de lege, ceea ce înlătură arbitrarul.

Pedeapsa cu moartea, conflictele armate, avortul sunt violări ale dreptului la viaţă. Aceste probleme nu au găsit consensul în dialogurile dintre state pentru a fi abolite şi eradicate. Abolirea pedepsei cu moartea a fost prima preocupare a naţiunilor Unite pentru a asigura dreptul la viaţă. Din anii 80 organele naţiunilor Unite se ocupă de denunţarea practicilor de execuţie arbitrară, de dispariţiile şi practicile inumane aducătoare de moarte. Amnisty International a realizat un film prin care se prezintă un caz de pedepsire şi execuţie a pedepsei capitale.

Alte fenomene ca: malnutriţia, sărăcia extremă sunt de asemenea fenomene care atentează şi violează dreptul la viaţă. Consecinţele asupra vieţii oamenilor generate de degradarea mediului, lipsa surselor de apă potabilă în multe zone ale globului, accesul la resursele elementare, crimele de război constituie încălcări ale dreptului fundamental la viaţă.

b. Libertatea şi securitatea persoanei

"Orice individ are dreptul la libertate şi la securitatea persoanei sale. Nimeni nu poate fi arestat sau deţinut în mod arbitrar. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa decât pentru motive legale şi în conformitate cu procedura prevăzută de lege."

(Art. 9 - Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice).

Această revendicare este foarte veche şi poate fi regăsită în Magna Carta în 1215 în Anglia şi în Legea din 1679 Habeas Corpus. Precizarea se referă la libertatea fizică a persoanei dar vizează şi integritatea psihică de aceea în art.3 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului este alături de dreptul la viaţă. Reglementarea detenţiei se referă la condiţiile care legitimează faptul de a priva pe cineva de libertatea de mişcare.

c. Dreptul la un proces echitabil

"Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituţie sau prin lege."(Art.8)

"Nimeni nu poate fi arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar". (Art. 9)

"Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparţial, care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei "

(Art.10- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

1. Orice persoană privată de libertate va fi tratată cu umanitate şi cu respectarea demnităţii inerente persoanei umane" ...

3. Regimul penitenciar va cuprinde un tratament al condamnaţilor având drept scop esenţial îndreptarea lor şi reclasarea lor socială. Tinerii delincvenţi vor fi separaţi de adulţi şi supuşi unui regim potrivit vârstei şi statutului lor legal"

(Art.10- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

"1. Statele părţi recunosc oricărui copil suspect, acuzat sau dovedit că a comis o încălcare a legii penale, dreptul de a fi tratat într-un mod de natură să favorizeze simţul său de demnitate şi al valorii personale, să întărească respectul său pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale altora şi să ţină seama de vârsta sa, ca şi de necesitatea de a promova reintegrarea copilului şi asumarea de către acesta a unui rol constructiv în societate."

(Art.40- Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Istoria drepturilor omului este lupta împotriva arbitrarului detenţiei de către putere. Acest drept fundamental care stipulează că înainte de a fi reţinută trebuie să fie demonstrată legitimitatea acţiunii.

Un proces echitabil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;

 • să fie un proces public;
 • tribunalul să fie constituit legal, competent, independent şi imparţial;
 • procedura în faţa tribunalului trebuie să aibă o durată rezonabilă;
 • inculpatul trebuie să beneficieze de prezumţia de nevinovăţie şi are dreptul de a tăcea;
 • a putea săşi prezinte apărarea şi să nu fie judecat decât în prezenţă;
 • a putea fi sfătuit, de altfel a fi informat asupra drepturilor sale şi a primi un ajutor legal, a avea acces la curte;
 • a putea beneficia de un interpret;
 • a putea face apel;
 • o persoană nu poate fi judecată de două ori pentru aceeaşi cauză.

  4. Drepturi în raport cu comunitatea şi exteriorul

  a. Dreptul la viaţă privată

"Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici ale unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri."

(Art.12- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

1."Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa particulară, în familia, domiciliul sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi reputaţiei sale.

2.Orice persoană are drept la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri."( Art. 17)

1."Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are drept la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

2. Dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului şi femeii, începând de la vârsta nubilă.

3. Nici o căsătorie nu va putea fi încheiată fără consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi.

4. Statele părţi ale prezentului Pact vor lua măsurile potrivite pentru a asigura egalitatea în drepturi şi răspunderi a soţilor în privinţa căsătoriei, în timpul căsătoriei şi atunci când ea se desface. În cazul desfacerii, se vor lua măsuri pentru a asigura copiilor ocrotirea necesară.

(Art.23- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

Dreptul la viaţa privată vizează protecţia contra tuturor amestecurilor arbitrare ale puterii politice. Noţiunea de viaţă privată este dificil de definit. Aceasta cuprinde în general:

 • relaţiile în general, ca şi corespondenţă şi alte forme de comunicare;
 • viaţa intimă, care acoperă şi sexualitatea;
 • domiciliul şi locul de muncă;
 • activităţile profesionale.

Se poate adăuga aici şi dreptul la un nume în măsura în care este un mijloc indispensabil de identificare în relaţiile cu celălalt.

Familia este considerată în art. 23 al Pactului asupra drepturilor civile şi politice ca "un element fundamental al societăţii", fiind necesar a fi protejat. Comitetul drepturilor omului nu dă o definiţie familiei, considerând că această problemă este de competenţa statelor şi societăţilor. Protecţia vieţii de familie conţine doar dreptul de a se căsători.

b. Libertatea de circulaţie

1." Orice persoană are dreptul să circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat.

2.Orice persoană are dreptul să părăsească orice ţară, inclusiv ţara sa, şi de a reveni în ţara sa".

(Art.13- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

1."Orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a circula acolo liber şi de a-şi alege liber reşedinţa."

2.Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv propria sa ţară.

3. Drepturile sus-menţionate nu pot face obiectul unor restricţii decât dacă acestea sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea ori moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora şi sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în prezentul Pact."

4. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria sa ţară."

(Art. 12- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice).

1." În conformitate cu obligaţia ce revine Statelor părţi potrivit paragrafului 1 al articolului 9, orice cerere făcută de un copil sau de către părinţii săi în vederea intrării într-un Stat parte sau părăsirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi examinată de Statele părţi într-un spirit pozitiv, cu umanism şi operativitate. Statele părţi vor garanta, de asemenea, că prezentarea unei astfel de cereri nu va antrena consecinţe dăunătoare pentru autorii solicitării şi membrii familiei lor.

2. Un copil ai cărui părinţi sunt rezidenţi în state diferite are dreptul de a întreţine, în afara unor situaţii excepţionale, relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, în mod regulat. În acest scop şi în conformitate cu obligaţia care revine Statelor părţi rezultând din articolul 9, paragraful 1, Statele părţi vor respecta dreptul pe care îl au copilul şi părinţii săi de a părăsi orice ţară, inclusiv pe a lor, şi de a reveni în propria lor ţară. Dreptul de a părăsi orice ţară poate fi limitat doar de restricţiile prevăzute de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii şi moralei publice sau a drepturilor şi libertăţilor altora şi care sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în prezenta Convenţie."

(Art. 10- Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Acest tip de libertate este altceva decât libertatea şi securitatea persoanei. Ea vizează dreptul individului de a se deplasa în interiorul statului. Dreptul de a circula şi în alte spaţii din afara ţării de origine se referă doar la cei care au un paşaport. Dreptul de a părăsi ţara se extinde asupra tuturor (celor care au un document legal de circulaţie).

c. Dreptul la proprietate

1."Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură cât şi în asociere cu alţii.

2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa."

(Art.17-Declaraţia Universală a Drepturilor Omului).

Dreptul la proprietate a suferit o schimbare de-a lungul istoriei. Natura sa este încă discutată. Este un drept civil sau economic? Formularea din convenţie de a elimina toate formele de discriminare rasială îi dă un caracter de drept civil. Noi putem gândi la noţiunea de patrimoniu comun al umanităţii ca o formă nouă de proprietate colectivă de bunuri istorice şi culturale. La nivel internaţional dezvoltarea drepturilor de proprietate intelectuală se ataşează drepturilor culturale.

5. Drepturile civile şi politice

5.1. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

"Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public cât şi privat, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.

(Art. 18- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

1." Orice persoană are drept la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei; acest drept implică libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atât în public cât şi în particular prin cult şi îndeplinirea riturilor, prin practici şi prin învăţământ.

2. Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingeri libertăţii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa.

3. Libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii publice ori a moralei sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.

4. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor, în conformitate cu propriile convingeri."

(Art. 18-Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

1."Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie.

2. Statele părţi vor respecta dreptul şi obligaţia părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai copilului, de a-l orienta pe acesta în exercitarea dreptului sus menţionat, de o manieră care să corespundă dezvoltării capacităţilor sale.

3. Libertatea fiecăruia de a-şi manifesta religia sau convingerile poate fi supusă numai restricţiilor care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii şi moralei publice sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora."

(Art.14- Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Libertatea de gândire, conştiinţă, religie este un drept absolut Această libertate semnifică că nu se poate pătrunde în forul interior al persoanei. Acest drept cuprinde trei elemente:

 • dreptul de a avea convingeri;
 • dreptul de a nu avea convingeri,
 • dreptul de a schimba convingerea.
Termenul de convingere acoperă diferite domenii ale gândirii şi credinţei ca: filosofia, concepţiile politice, credinţele

Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie nu înseamnă că aceasta permite sustragerea de la obligaţiile legale.

5.2. Libertatea de expresie

"Orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloace de exprimare."

(Art.19- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului )

1."Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale.

2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa."

(Art.19- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

"1.Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului fiind luate în considerare, avându-se în vedere vârsta sa şi gradul de maturitate.

2. În acest scop, se va da copilului în special posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care-l priveşte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau o instituţie corespunzătoare, în conformitate cu regulile de procedură din legislaţia naţională."(Art.12)

"1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, a primi şi a difuza, fără să se ţină seama de frontiere, informaţii şi idei de orice natură, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică sau prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate fi supusă restricţiilor, dar numai acelora care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare:

a) pentru respectul drepturilor sau reputaţiei altora, sau

b) pentru protecţia securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralei publice."

(Art. 13- Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Libertatea de expresie este un drept crucial. Este la intersecţia mai multor drepturi. Este recunoscut ca un alt fundament al democraţiei, fiind sursa altora, ca: libertate de conştiinţă, reunire, participare. El poate intra în conflict cu alte drepturi ca: dreptul la viaţa privată, la viaţă, în general etc.

Restricţiile la libertatea de expresie sunt de trei feluri.

 • pentru protecţia ordinii publice;
 • pentru protecţia altor drepturi fundamentale;
 • pentru a prezerva imparţialitatea justiţiei.

  5.3. Libertatea de unire şi asociere

"1.Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.

2. Nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr-o asociaţie".(Art. 20)

"1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului.

2.Toţi oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la un salariu egal pentru muncă egală.

3.Orice om care munceşte are dreptul la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecţie socială.

4. Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale."

(Art. 23- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

"Dreptul de întrunire paşnică este recunoscut. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor, conforme cu legea şi necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora".(Art. 21)

"1.Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale".

(Art.22, alin 1- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

"1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure: a. dreptul pe care îl are orice persoană, în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale economice, de a forma, împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, sub singura rezervă a regulilor stabilite de organizaţia interesată. Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restricţii decât cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale sau al ordinii publice, ori pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora..."

(Art. 8- Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale)

Libertatea de reuniune şi asociere este un alt element esenţial al democraţiei. Ea cuprinde două aspecte:

a. reuniunea

Libertatea de reuniune este înţeleasă ca reuniune paşnică. Acesta este un drept individual care se exercită cu un altul Acest drept este raliat dreptului de expresie. O persoană nu poate fi împiedicată să se manifeste dar dacă aceasta angajează violenţa acest drept conţine restricţii vizând ordinea publică care este un drept al tuturor.

b. asocierea

Asociaţia este un grup durabil de persoane unite între ele. Acest drept cuprinde posibilitatea de a se reuni în asociaţii fără ingerinţe, ca şi posibilitatea de a nu participa la asociaţie. Din acest drept de asociere decurge şi libertatea sindicală. Această libertate este importantă în măsura în care ea instituie democraţia în întreprindere şi economie. Libertatea sindicală înseamnă dreptul de a fonda o asociaţie. Dreptul la grevă este prevăzut în legile fiecărei ţări.

5.4. Dreptul la participare

"1. Orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi.

2. Orice persoană are dreptul la acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale ţării sale.

3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu universal egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului.

(Art.21- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)

"Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una dintre discriminările la care se referă articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile:

a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi;

b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor;

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa."

(Art. 25- Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)

Acest este un principiu caracteristic funcţionării democratice. El se compune din trei elemente care fundamentează legitimitatea unei puteri politice:

Toţi cetăţenii trebuie să poată:

 • să participe direct sau prin reprezentanţi la problemele publice;
 • să aleagă şi să fie ales în alegeri libere în sufragiul universal,
 • să acceadă la funcţiile publice din ţara sa.

  6. Drepturi economice, sociale şi culturale

  6.1. Dreptul la o viaţă decentă (la un nivel de viaţă satisfăcător)

"1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă suficiente, precum şi la o îmbunătăţire continua a condiţiilor sale de existenţă. Statele părţi vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept şi recunosc în acest scop importanţa esenţială a unei cooperări internaţionale liber consimţite.

2. Statele părţi la prezentul Pact, recunoscând dreptul fundamental pe care îl are orice persoană de a fi la adăpost de foame, vor adopta, individuale şi prin cooperare internaţională, măsurile necesare, inclusiv programe concrete:

a) pentru a îmbunătăţi metodele de producţie, de conservare şi de distribuire a produselor alimentare prin deplina utilizare a cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice, prin difuzarea principiilor de educaţie în ceea ce priveşte nutriţia şi prin dezvoltarea sau reforma regimurilor agrare, în aşa fel încât să asigure cât mai bine punerea în valoare şi utilizarea resurselor naturale;

b) pentru a asigura o repartiţie echitabilă a resurselor alimentare mondiale în raport cu nevoile, ţinând seama de problemele care se pun atât ţărilor importatoare, cât şi ţărilor exportatoare de produse alimentare."

(Art. 11- Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale)

"1. Statele părţi recunosc dreptul fiecărui copil la un nivel de viaţă suficient pentru dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.

2. Părinţilor şi oricăror altor persoane care au în grijă un copil le revine, în primul rând, responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, condiţiile de viaţă necesare dezvoltării copilului.

3. Statele părţi, ţinând seama de condiţiile naţionale şi în limita mijloacelor lor, vor adopta măsuri corespunzătoare pentru a ajuta părinţii şi alte persoane care au în grijă un copil să valorifice acest drept şi vor oferi, în caz de nevoie, o asistenţă materială şi programe de sprijin, în special în ceea ce priveşte alimentaţia, îmbrăcămintea şi locuinţa.

4.Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura recuperarea pensiei alimentare a copilului de la părinţii săi sau de la alte persoane care au răspundere financiară faţă de el, indiferent dacă se află pe teritoriul lor sau în străinătate. În special în cazul în care persoana care are răspundere financiară faţă de un copil trăieşte într-un alt stat decât cel al copilului. Statele părţi vor favoriza aderarea la acorduri internaţionale sau încheierea de asemenea acorduri, precum adoptarea oricăror alte angajamente corespunzătoare"

(Art. 27-Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Prin acest drept se înţelege dreptul la :

 • hrană;
 • îmbrăcăminte;
 • locuinţă satisfăcătoare.

Pactul pune accent pe dreptul fundamental pe care-l au toate persoanele la hrană şi un adăpost pentru aceasta statele adoptă individual sau în comun măsuri de cooperare internaţională necesare pentru a ameliora metodele de producere, conservare şi distribuţie a alimentelor prin:

 • difuzarea principiilor de educaţie nutriţională;
 • dezvoltare durabilă;
 • reforma regimurilor agrare şi acolo unde este cazul asigurarea punerii în valoare a utilizării resurselor naturale.

  6.2. Dreptul la educaţie

"1. Orice persoană are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să fie gratuită, cel puţin în ce priveşte învăţământul elementar şi de bază. Învăţământul elementar este obligatoriu. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi, în funcţie de merit.

2. Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale. Ea trebuie să stimuleze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate popoarele şi între toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

3. Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor."

(Art. 26- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului )

"1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educaţie. Ele sunt de acord că educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalităţii umane şi a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe lângă aceasta, ele sunt de acord că prin educaţie orice persoană trebuie să devină capabilă de a juca un rol util într-o societate liberă, că educaţia trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi să încurajeze dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

2. Statele părţi la prezentul Pact recunosc că în vederea asigurării deplinei exercitări a acestui drept:

a) învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil tuturor în mod gratuit;
b) învăţământul secundar, sub diferitele sale forme, inclusiv învăţământul secundar tehnic şi profesional, trebuie să fie generalizat şi să devină accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi în special prin instaurarea în mod progresiv a gratuităţii lui;
c) învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor în deplină egalitate, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele potrivite şi în special prin introducerea treptată a gratuităţii;
d) educaţia de bază trebuie încurajată sau intensificată cât mai mult posibil, pentru persoanele care au primit educaţie primară sau care n-au primit-o până la capăt;
e) trebuie să se urmărească activ dezvoltarea unei reţele şcolare la toate nivelurile, să se stabilească un sistem adecvat de burse şi să se amelioreze în mod continuu condiţiile materiale ale personalului didactic.

3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ, altele decât cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie de educaţie şi de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.

4. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu trebuie interpretată ca aducând atingere libertăţii indivizilor şi persoanelor juridice de a înfiinţa şi de a conduce instituţii de învăţământ cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 1 al prezentului articol să fie respectate, iar educaţia dată în aceste instituţii să fie conformă cu normele minimale pe care le poate prescrie statul."

(Art. 13- Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale)

"1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi, în vederea asigurării acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse vor urmări în mod special:

a) să facă învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi;
b) să încurajeze diferite forme de învăţământ secundar, atât general, cât şi profesional, să le facă deschise şi accesibile oricărui copil şi să ia măsuri corespunzătoare, cum sunt instituirea gratuităţii învăţământului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;
c) să asigure accesul la învăţământul superior, în funcţie de capacităţile fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
d) să facă deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară şi profesională;
e) să ia măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea ratei de abandon a şcolii.

2. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea disciplinei şcolare într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană şi în conformitate cu prezenta Convenţie.

3. Statele părţi vor promova şi încuraja cooperarea internaţională în domeniul educaţiei, mai ales cu scopul de a contribui la eliminarea ignoranţei şi a analfabetismului în lume şi de a facilita accesul la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice şi la metode de învăţământ moderne. În această privinţă, se va ţine în special seama de necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare."

(Art.28- Convenţia cu privire la drepturile copilului)

Dreptul la educaţie este recunoscut tuturor persoanelor. Obiectul acestui drept variază în funcţie de documentul care îl statuează: Convenţia pentru drepturile copilului, Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

În materie de educaţie elementară este un drept care este gratuit şi obligatoriu.

Mecanisme universale de protecţie a drepturilor omului

A. Organe politice

 • Comisia pentru drepturile omului

B. Organe para-judiciare

 • Comitetul pentru drepturile omului
 • Comitetul pentru drepturile copilului
 • Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei
 • Comitetul pentru drepturilor economice, sociale şi culturale

C. Instituţii specializate

 • Comitetul de libertate sindicală

 

 

 

pagina anterioară - eBooks - cuprins - pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti, 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper by the
Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN-973-575-805-9.
Comments to: Maria VOINEA - Last update: January, 2004 - Web design&Text editor:
Monica CIUCIU