5. RAPORTURILE INDIVID - SOCIETATE (INSTITUŢII PUBLICE)

5.1. Raporturile dintre viaţa privată şi viaţa publică

Drepturile omului nu formează un sistem filosofic, religios, politic şi social închis. Dimpotrivă el este deschis la o diversitate de modalităţi de gândire, credinţe, culturi şi practici sociale. Drepturile sunt o legătură între indivizi şi societate, reprezentată de organizaţii, instituţii. Fiecare persoană este un subiect de drept. Această calitate este comună tuturor şi prin ea se stabileşte relaţia cu societatea. Fiinţa umană are drepturi inalienabile, indiferent de voinţa autorităţilor. Noţiunea de drepturi fundamentale face direct referire la filosofia drepturilor naturale inspirată din umanismul european. Dezbaterile asupra drepturilor naturale sunt deschise ca urmare a unor situaţii noi care apar în viaţa oamenilor, a diversificării nevoilor, a cererii unor noi revendicări.

Dreptul internaţional al drepturilor omului este această parte, a drepturilor naturale, la care statele trebuie să se asocieze pentru a le traduce în drepturi pozitive, adică în drepturi care stabilesc principii comune şi care pot fi aplicate de o jurisdicţie internaţională efectivă. Textele juridice contemporane, de protecţie a drepturilor omului, formulează un număr mare de noţiuni filosofice care pot constitui o bază de consens. Aceste texte din dreptul internaţional al drepturilor omului se concentrează asupra legăturii dintre individ şi autorităţi, asupra legitimităţii acţiunilor acestora din urmă şi asupra condiţiilor de coexistenţă între indivizi egali în drepturi. Pornind de la respectul fiecărui individ şi a egalităţii în drepturi şi demnitate, drepturile omului constituie un sistem deschis spre coexistenţa unei pluralităţi de culturi, credinţe, practici şi organizări sociale.

Individul ca fiinţă socială are drepturi şi obligaţii. El devine cetăţean când conştientizează că aceste drepturi implică şi anumite obligaţii şi responsabilităţi pe care trebuie să le respecte şi să şi le asume. În acţiunea socială el îşi manifestă identitatea personală (ansamblul competenţelor care îl fac să fie unic şi să realizeze într-o manieră specifică obligaţiile sale). Dacă drepturile naturale sunt aceleaşi pentru toţi indivizii ca fiinţe umane, obligaţiile sunt aşteptările societăţii de la individ. Felul în care sunt respectate şi îndeplinite, care depind şi de alte caracteristici strict personale, îi conferă un anumit statut social şi-l diferenţiază de ceilalţi.

În formarea identităţii un rol important îl are viaţa privată, familia cu zestrea ereditară şi educaţia primită în primii ani de viaţă. În manifestarea ei îşi pun amprenta anturajul, instituţiile educative ş.a. Deci, pentru dezvoltarea personală elementele de viaţă privată şi publică se întrepătrund generând un raport de complementaritate. Acest tip de relaţie permite fundamentarea unui model de analiză a dezvoltării individuale în care elementele fundamentale ar fi :

 1. Semnificaţia identităţii şi factorii care o generează;
 2. Drepturile şi obligaţiile- statutul şi rolul social;
 3. Participarea activă şi inserţia socială.

Identitatea este un construct de natură biologică, prin apartenenţa individului la speţa umană, psihologică, prin zestrea ereditară, purtând amprenta familiei de origine, şi social-culturală, prin elementele care conferă o specificitate poporului/etniei din care face parte individul. Cu alte cuvinte toate dimensiunile bio-psiho-socio-culturale contribuie la crearea unei structuri unice, identificabilă în drepturile ei prin ceea ce este comun şi aparţine tuturor ca fiinţe umane şi altele ce se aplică şi izvorăsc din natura diferită a fiecăruia de a aparţine unui grup, colectivitate, dar şi de manifestare. Este vorba aici de o identitate personală şi o alta socială care se definesc atât prin achiziţiile care conferă acestora o anumită specificitate cât şi prin formele de manifestare ale obligaţiilor care îi revin din multitudinea rolurilor pe care le are de înfăptuit în viaţa socială.

Dreptul la identitate este strâns legat cu cel la diferenţă care recunoaşte că fiecare este o individualitate. Oamenii care nu sunt diferiţi n-au ce să comunice, nu se pot îmbogăţi reciproc. Indiferent de culoarea pielii, că suntem bogaţi sau săraci, femei sau bărbaţi, adulţi sau copii toţi suntem oameni, adică fiinţe umane care au nevoi ce conferă aceleaşi drepturi fundamentale.

Schema raporturilor viaţă privată- viaţă publică

Acest model sugerează că drepturile conferă identitate individului iar ansamblul drepturilor, al aşteptărilor individului de la ceilalţi defineşte statusul său. Ansamblul obligaţiilor, adică al aşteptărilor celorlalţi de la el, se traduce în rolul/rolurile pe care le are de îndeplinit. Între individ şi societate se stabileşte o relaţie de aşteptări reciproce în care drepturile şi obligaţiile sunt pârghiile prin care fiecare se manifestă: individul ca fiinţă umană cu drepturi, societatea, prin instituţiile sale, ca organism care veghează la respectarea lor, la protecţia individului, la sancţionarea celor care se fac vinovaţi de nerespectarea drepturilor dar şi a obligaţiilor.

5.2. Raporturile drept - obligaţie - o abordare semiotică

Astăzi nu există nici o construcţie ştiinţifică care să nu poată fi supusă unei analize logice capabilă să formalizeze conţinutul şi aparatul metodologic al acesteia. Analiza logică a faptelor sociale, interpretările şi descoperirile semnificaţiilor proceselor sociale, abordarea semiotică a elementelor constitutive ale vieţii sociale au conferit statutul de ştiinţă preocupărilor din domeniul socio-umanului, eliberând mintea cercetătorului de povara efemerului, evidentului şi conferind repere pentru modele teoretice.

Teoria generală a codurilor şi proceselor de semnificare conferă celor trei dimensiuni ale conceptului semn trei domenii ale semioticii: sintaxa- teoria relaţiilor dintre semne, semantica- raportul semnelor cu obiectele la care se referă şi pragmatica- studiul semnelor raportate la subiectul care foloseşte semnul. Aplicată la viaţa socială, teoria generală a codurilor are o sintaxă şi o semantică socială. Ea porneşte de la următoarele postulate:

1. Omul trăieşte într-un univers semnificant;
2. Omul produce, primeşte şi transmite informaţii diferite care nu se reduc numai la semne lingvistice.

Exemplificând, indivizii exprimă câte ceva despre ei înşişi, transmit informaţii "indiciale" prin: mimică, gestică (semnul cu semnificaţie), prin vestimentaţie, tipul de autoturism (semnul pentru obiectul care-l semnifică) exprimând starea materială sau psihică a deţinătorului obiectului (semn pentru persoana care-l foloseşte). Aceste posibilităţi de semnificare, alese şi uneori utilizate în scop conştient pentru a desemna apartenenţa la anumite grupuri sociale, exprimă totodată o stare materială dar şi de spirit, transmit o intenţie, utilizarea lor depinzând de înţelegerea culturală comună.

Pornind de la pătratul logic al lui Boethius şi de la analiza logică a propoziţiilor din diverse domenii ale ştiinţei şi filosofiei, A J Greimas a încercat să pună în evidenţă corelaţii între variabile.

Raporturile dintre drept şi obligaţie pot fi analizate şi interpretate din perspectiva semnificaţiei ca fenomen de relaţie care nu are o structură binară, ca şi gândirea noastră dihotomică (da-nu, bine-rău, frumos-urât ş.a.m.d.), ci o "logică" cu 4 valori, 2 pe axa semnificaţiei (drept-obligaţie), 2 pe axa absenţei semnificaţiei (absenţa obligaţiei-absenţa dreptului).

Componentele modelului semiotic sunt trei variabile: normativă (N), economică (E), şi personală (P). Orice raport între oameni presupune intervenţia reglementării. Exemplificând cu viaţa şcolară putem afirma că raporturile dintre profesori şi elevi sunt prezentate atât într-un regulament al instituţiei cât şi în regulamentul de ordine interioară. Putem nota aceste tipuri de relaţii astfel:

Variabila normativă-N.

N1-relaţii prescrise, considerate dezirabile din punct de vedere al şcolii;

N2 relaţii care sunt interzise;

N1- relaţii nedorite dar existente. Ele intră în sfera conduitelor antisociale (abandonul şcolar, chiulul)

N2- relaţii neinterzise, dar deşi nu sunt interzise, sunt admisibile (izolarea celor care încalcă drepturile, ironia etc.).

Variabila economică-E

E1- relaţii profitabile ( avantajoase din punct de vedere material);

E2- relaţii păguboase, nedorite, prezintă dezavantaje, pierdere;

E1- relaţii lipsite de avantaje, în care nu se câştigă;

E2- relaţii nepăguboase, deşi nu se pierde, sigur nu se câştigă.

Variabila personală-P

P1- relaţii dorite, de încredere, respect al obligaţiilor, simţ al datoriei;

P2- relaţii temute, de suspiciune;

P1- relaţii nedorite, de neîncredere;

P2- relaţii netemute, de nesuspiciune.

Aplicând modelul în analiza raporturilor drept-obligaţie în şcoală vom descoperi 4 valori cu următoarele semnificaţii:

 • Pe axa semnificaţiei, prezenţa drepturilor şi obligaţiilor semnifică o stare normală în societăţile democratice în care drepturile sunt respectate iar indivizii se achită de sarcini. Această stare generează acţiune în care nevoile sunt satisfăcute.
 • Pe axa neutră absenţa obligaţiei şi a dreptului înseamnă un refuz al dreptului dar poate să însemne şi o încălcare a lui, un refuz al obligaţiei, dar şi o obligaţie nesatisfăcută din motive independent de individ.

Raporturile drept-obligaţie în pătratul lui Bothius

Din combinarea celor trei variabile a câte 4 valori, rezultă 64 de situaţii posibile care generează anumite tipologii profesorale/ale elevilor, tipologii şcolare. Dintre acestea cele mai des întâlnite sunt următoarele:

a. n1e1p1- climat social de corespondenţă între drept şi obligaţie, între aşteptări pe linie de rol în care respectarea drepturilor se asociază cu îndeplinirea sarcinilor şi recompensa materială. Este situaţia ideală. Colectivul este motivat, climatul este favorabil obţinerii performanţei;

b. n1e2p2- colectivul nu se achită de sarcini, deşi există reglementări drepturile sunt respectate, colectivul este greu de condus, indisciplinat, calitatea procesului instructiv-educativ este slabă.

c. n1e1p1 - colectivul are conştiinţa datoriei şi, deşi sunt încălcate drepturile, colectivul se achită de sarcini, este disciplinat şi conştiincios, deşi nu este motivat, prin bani. Astfel de colective îşi fac datoria dint-o conştiinţă a misiunii de dacă.

d. n1e2p1- stare conflictuală, criză. Încălcări ale drepturilor şi obligaţiilor de ambele părţi. Încălcările unor drepturi generează nerespectarea obligaţiilor, este o stare de criză (manifestată, de exemplu, în starea prelungită de grevă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar) şi care situează viaţa şcolii pe axa neutră, nici drepturi şi nici obligaţii. Modelul poate fi extins şi asupra colectivelor de elevi, cu precizarea că dimensiunea economică poate fi considerată recompensa specifică elevilor, prin note.

6. STRUCTURA SOCIALĂ ŞI DREPTURILE OMULUI

6.1. Drepturi discriminatorii: femeia şi bărbatul

În ultimii 30 de ani statutul juridic al femeii în Europa s-a ameliorat fără încetare, dar egalitatea între sexe este încă departe de a fi o realitate. Femeile continuă să fie marginalizate în viaţa politică şi publică, să fie mai puţin plătite decât bărbaţii pentru o muncă de valoare egală, să fie adesea victimele şomajului, sărăciei, să fie mai expuse violenţei.

Convenţia europeană a drepturilor omului nu consacră într-o manieră generală principiul egalităţii între femeie şi bărbat, dar art. 14 interzice toate "deosebirile" fondate pe sex, în ceea ce înseamnă drepturile care o protejează. De altfel principiul egalităţii drepturilor şi responsabilităţilor între soţi în căsătorie a fost prevăzut în Protocolul nr.7 al Convenţiei. Este încă în discuţie dreptul fundamental la egalitate al femeii cu bărbatul, această problemă fiind în curs de examinare la nivel interguvernamental.

Carta socială europeană conţine numeroase drepturi specifice în favoarea femeii: egalitatea salarizării între muncitorii bărbaţi şi femei, protecţia maternităţii şi a femeilor la muncă, protecţia socială şi economică a mamei şi copilului. Protocolul adiţional din 1988 enunţă dreptul la egalitatea şanselor şi tratamentului în materie de loc de muncă şi profesie, fără discriminare de sexe. În plus, carta socială conţine o clauză non-discriminatorie care interzice orice discriminare ca şi cea bazată pe sexe.

Acţiunile Consiliului Europei nu se limitează doar la a elabora instrumente juridice. Organizaţia a luat o serie de măsuri destinate să promoveze egalitatea dintre femeie şi bărbat.

O declaraţie făcută de Comitetul de Miniştri în 1988 a relansat lucrările în acest domeniu. Comitetul de Miniştri a afirmat că egalitatea face parte integrantă din drepturile omului şi că eradicarea tuturor formelor de discriminare bazate pe sexe este o condiţie sine qua non pentru democraţie şi justiţie socială. Comitetul de miniştri este convins că o democraţie unde femeile sunt sub-reprezentate în diferite eşaloane de la nivele de decizie în sectoarele: politic, economic, social, nu este o democraţie adevărată. Atâta timp cât femeile şi bărbaţii nu pot lucra împreună, ca egali, împărtăşind aceleaşi drepturi şi responsabilităţi, democraţiile noastre nu vor fi demne de acest nume.

Concluziile Conferinţei din 1995 "Egalitate şi democraţie Utopie sau realitate?", contribuţiile specifice ale Consiliului Europei au pus accentul pe rolul important al egalităţii în democraţie.

 • Alte iniţiative luate în favoarea egalităţii femeii cu bărbatul sunt:
 • Lupta împotriva tratării femeii şi prostituţiei forţate;
 • Lupta împotriva violenţei faţă de femeie;
 • Organizarea de conferinţe şi ateliere consacrate problemelor de egalitate în perioada de tranziţie în ţările din Europa Centrală şi Orientală;
 • Studiu de rol al responsabilităţii massmediei în protecţia demnităţii umane;
 • Studiu de drept la liberă alegere în materie de procreare (dreptul femeii de a decide liber de a avea sau nu copii, la momentul pe carel doreşte).

6.2. Popoare şi culturi. Minorităţi, populaţii autohtone

Facem adesea erori confundând ceea ce se numeşte "rasă" şi "popor" sau "etnie". Aceşti termeni pot fi definiţi prin "populaţie" ai cărei membri au în comun o cultură, o limbă, practici şi ritualuri, instituţii. În numeroase cazuri membrii acestei comunităţi pot să prezinte caracteristici psihice comune. Popoarele, de-a lungul secolelor s-au amestecat şi este iluzoriu astăzi de a pretinde că aparţii prin "sânge" la un anume popor în particular. În realitate se aparţine mai mult la un popor prin acceptare, prin cultură, decât genetic. În fapt, analizele ştiinţifice arată că diferenţele genetice între două persoane sunt la fel de puternice în cadrul aceluiaşi popor, ca şi între două popoare diferite.

Naţionalitatea este apartenenţa oficială la un stat. Astfel, eşti de naţionalitatea unei ţări când eşti recunoscut de ea. De exemplu, în Franţa, dacă ai părinţii francezi, dacă te-ai născut în Franţa, dacă te-ai căsătorit cu un francez sau dacă faci o cerere de naturalizare. Naţionalitatea este mai întâi o apartenenţă administrativă şi nu poate în nici un caz să se confunde cu ideea de "rasă". De altfel poţi aparţine poporului Arab sau Asiatic şi să fii de naţionalitate francez. La fel poţi avea origini belgiene sau portugheze şi în acelaşi timp să fii francez. Evident religia nu are nimic de-a face cu apartenenţa la Franţa care le recunoaşte pe toate fără a fi ales niciuna (laicitate).Poţi fi din ţara care te recunoaşte, care vă dă actele oficiale, care vă dă drepturile şi vă cere obligaţii şi nu al altei ţări chiar dacă alta este cea a originilor familiale şi a celei pentru care porţi afecţiune. Pe teritoriul aceleiaşi ţări pot trăi laolaltă minorităţi etnice, adică grupuri de oameni care au aceeaşi limbă, cultură, obiceiuri şi tradiţii care îi fac să se deosebească de majoritatea populaţiei. Deşi minoritare sub aspect cantitativ, ele au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi populaţia majoritară.

Populaţiile autohtone sunt cele care provin din vaste regiuni de pe suprafaţa Pământului. După unele aproximări sunt 300 de milioane. Populaţiile autohtone sau aborigene sunt astfel numite pentru că ele au trăit pe pământuri înainte de a veni colonizatorii şi s-au instalat în teritoriile locuite de ei. Ei sunt descendenţii acelora care au locuit într-o ţară sau o regiune geografică în perioada în care grupuri de populaţii de cultură sau origine etnică diferită au ajuns prin cucerire, ocupare, colonizare sau alte mijloace. Sunt numeroase popoare autohtone, ca Amerindienii (maiaşii din Guatemala, Aimaraşii din Bolivia), Aleuţii din regiunile circumpolare, Samisii din Europa septentrională, Aborigenii şi Insularii din Australia ş.a. Aceste popoare în cea mai mare parte au conservat caracteristicile sociale, culturale, economice şi politice care se disting net de celelalte grupuri care compun populaţiile naţionale.

În cursul istoriei umanităţii, de fiecare dată când popoarele vecine dominante au dorit să-şi extindă teritoriile au ocupat prin forţă aceste suprafeţe, punând popoarele autohtone în pericol. Eforturile acestora de a-şi păstra identitatea şi modul lor de trai au fost încununate de succes, alteori nu se bucură de forme de drept care să le protejeze această identitate. În ciuda diversităţii etnice şi culturale ale acestor popoare, se observă adesea similitudini de probleme, revendicările şi interesele popoarelor autohtone sunt adesea expuse în instanţe internaţionale. Participarea reprezentanţilor populaţiilor autohtone la reuniunile Organizaţiei Naţiunilor Unite a contribuit la punerea în evidenţă a acestor similitudini.

Popoarele autohtone, de la naşterea noilor naţiuni în cadrul prăbuşirii sistemului colonial, decolonizare care a urmat după cel de-al doilea război mondial, au conservat o identitate şi un patrimoniu cultural care le este propriu. Este în general admis astăzi că politicile de asimilare şi de integrare vizând inserarea deplină a acestor grupuri în curentul populaţiilor majoritare este adesea scopul urmărit.

Activităţile organizaţiilor non guvernamentale pe de o parte, iniţiativele interguvernamentale, pe de alta, au avut efecte care s-au întărit reciproc. Prima Conferinţă internaţională a organizaţiilor nonguvernamentale asupra problemelor populaţiei autohtone s-a ţinut la Geneva în 1977, urmată de o alta în 1981 şi de un studiu special al organizaţiilor naţiunilor unite care a determinat crearea în 1982 a grupului de lucru al Naţiunilor Unite asupra populaţiilor autohtone.

La nivelul ONU şi al Organizaţiei Internaţionale a Muncii este recunoscută definiţia că protecţia popoarelor autohtone constituie o parte esenţială a drepturilor omului şi o preocupare legitimă a comunităţii internaţionale. Aceste două organizaţii participă activ la aplicarea şi elaborarea normelor vizând asigurarea respectului drepturilor actuale ale popoarelor autohtone la adoptarea unor noi drepturi.

Comunitatea internaţională a recunoscut demult că limbile distincte şi culturile popoarelor autohtone fac parte din patrimoniul cultural al umanităţii şi trebuie protejate. Limba care este mai mult decât un mijloc de comunicare de fiecare zi, este un instrument al culturii şi identităţii. Organizaţiile care apără drepturile popoarelor autohtone citează cazuri în care sisteme de învăţământ sunt folosite pentru a forţa naţiunile care au o singură limbă, istorie, cultură să încurajeze învăţământul şi în limba minorităţilor

6.3. Multiculturalism şi interculturalitate

Constituţia României

Art. 6

„(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români."

Diversitatea în care trăim poate fi privită ca sursă de conflict, dar şi ca bogăţie, ca problemă (ce necesită rezolvare), dar şi ca resursă (generatoare de dezvoltare).Această diversitate necesită politici educaţionale speciale care să abordeze relaţiile interumane aparţinând unor culturi şi etnii diferite. Educaţia multiculturală şi interculturală prezintă un interes deosebit. Dificultăţile politicilor sociale în diverse sisteme pot fi depăşite dacă realităţile sociale sunt cunoscute şi acceptate.

O primă etapă în acest demers cognitiv o constituie definirea şi operaţionalizarea conceptelor de multiculturalitate şi interculturalitate. Deşi se întrepătrund, ele se folosesc în situaţii diferite pentru a exprima moduri specifice de manifestare a educaţiei sociale.

Multiculturalitatea are în vedere gestionarea comunităţilor etno-culturale care trăiesc pe teritoriul unei ţări. Ea este o stare de recunoaştere a diferenţelor şi exprimă statica socială.

Interculturalitatea presupune un proces de întrepătrundere a culturilor şi edificare a unei culturi comune. Ea este un deziderat, o invitaţie adresată tuturor etniilor care trăiesc într-un spaţiu geografic, un dialog pentru o dezvoltare durabilă-garant al păcii. Ea reflectă dinamica socială.

Pluridisciplinaritatea este o realitate a şcolii contemporane în care educaţia se realizează prin mai multe discipline care rămân adesea închise în conţinuturile lor.

Interdisciplinaritatea sugerează elementele comune, adică valorile care se regăsesc în finalităţile actului educativ. Prin fiecare disciplină se pot forma competenţe necesare prin educaţia pentru drepturile omului şi pace. Înainte de a forma aceste capacităţi la elevi, noi, profesorii, suntem primii care trebuie să învăţăm să trăim laolaltă, să lucrăm în echipă, să ascultăm pe celălalt, să exprimăm liber şi argumentat opiniile noastre, să fim toleranţi etc.

Pornind de la constatarea că trăim în societăţi care se confruntă cu masive imigrări/emigrări, în care convieţuiesc de secole minorităţi sau în societăţi care tind să-şi conserve identitatea naţională cu preţul încălcării drepturilor minorităţilor, educaţia interculturală se va referi la:

1. Politici educaţionale care vizează "minorităţile", "grupurile cu probleme".
2. Politici educative ce vizează "educaţia pentru toţi"

Aceste măsuri sunt rezultatul înţelegerii ideii că viaţa socială nu este posibilă în afara înţelegerii celuilalt, a dialogului ca modalitate de rezolvare a conflictului, capacitate de deschidere spre alte culturi şi înţelegerea diferenţelor ca o bogăţie.

Interculturalitatea ca proces conţine în sine termeni contradictorii:

 • a păstra, conserva identitatea naţională (culturală, lingvistică, religioasă, de tradiţii şi obiceiuri);
 • a construi o identitate comună, a cetăţii care poate să însemne abandonarea unor valori şi aderarea la altele, prin fenomenul de aculturaţie, de întrepătrundere a culturilor.

Prima opţiune este încurajată şi de Declaraţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase, adoptată de Adunarea generală a ONU în Rezoluţia sa nr. 47/135 din 18 dec. 1992 care în art.2 şi 4 stipulează că minorităţile au dreptul de a-şi proteja cultura şi identitatea.

"Dacă este cazul, statele sunt datoare să întreprindă măsuri în sfera educaţională, în scopul încurajării istoriei, a tradiţiilor, a limbii şi a culturii minorităţilor care trăiesc pe teritoriile lor. Persoanele aparţinând minorităţilor ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a învăţa să cunoască societatea în ansamblul ei "

(Art. 4 alin.(4) din Declaraţie)

Prin educaţie se formează şi identitate personală. Ea se construieşte atât pe un fond ereditar-social (aparţinând culturii familiei din care individul provine), dar şi prin influenţe exterioare ce poartă amprenta societăţii în care se construieşte.

Ca educatori, trebuie să recunoaştem că în cultura şcolii se întâlnesc azi nu doar copii ce provin din diverse culturi ci şi faptul că însăşi şcoala este o microsocietate în care coexistă o diversitate culturală (o cultură a adolescentului- elevul şi o alta a adulţilor-profesorii, un sistem de drepturi şi obligaţii ale majorităţii-elevii şi un altul al minorităţii în şcoală-profesorii). Trebuie de asemenea să recunoaştem că în societatea şcolară românească asistăm azi la modificări observabile în comportamentul şi psihologia persoanei datorate tehnologiilor informatizate, schimbărilor sociale care au antrenat schimbări în mentaliate, modificări în sistemul de comunicare şi relaţionare. Indiferenţa şi egoismul, căutarea satisfacţiilor trecătoare, a banului, dezamăgirea produsă de funcţionarea societăţii (birocraţia, selecţia negativă, lipsa simţului civic, refuzul oricărei responsabilităţi, neconcordanţa între vorbă şi faptă) ne determină să ne întrebăm:

1. Cum putem ieşi din această stare?
2. Ce trebuie să facă şcoala pentru a forma cetăţeni responsabili?

Premisele de la care pornim pentru a răspunde la aceste întrebări sunt:

 • realităţile sociale în care trăim se caracterizează prin coexistenţa în acelaşi spaţiu a unei diversităţi culturale: etnice, lingvistice, religioase, de vârstă, de origine socială etc.;
 • adesea diferenţele sunt văzute întro manieră negativă, devenind sursă de conflict şi justificare a discriminării;
 • construirea unei societăţi democratice bazată pe valorile democraţiei trebuie să aibă ca punct de plecare recunoaşterea şi punerea în valoare a acestor diferenţe, ca sursă unică la supravieţuire şi coexistenţă în pace.

Identitatea personală apare la intersecţia mai multor vectori dintre care aşteptarea celorlalţi de la in divid este foarte importantă. Ea defineşte o finalitate educaţională interculturală care conduce la un tip ideal de identitate caracterizat prin mai multe dimensiuni:

Dimensiunea personală

  • o persoană liberă şi responsabilă, capabilă să-şi asume propriul proiect de viaţă, integrându-şi în el aspiraţiile şi dorinţele, posibilităţile reale;
  • o persoană care doreşte să dea un sens vieţii sale;
  • o persoană care respectă demnitatea celuilalt şi este interesată să-şi dezvolte propria demnitate;
  • o persoană conştientă de propriile calităţi şi limite;
  • o persoană care învaţă să fie fericită, descoperind motivele fericirii şi în interiorul fiinţei sale.

Dimensiunea social-comunitară

  • o persoană deschisă către ceilalţi, conştiinţă de valoarea pe care o au ceilalţi şi capabilă să contribuie la dezvoltarea comunităţii din care face parte;
  • o persoană care construieşte relaţii cu ceilalţi, în spiritul solidarităţii şi al toleranţei;
  • o persoană care doreşte să comunice şi caută soluţii de rezolvare a problemelor, împreună cu ceilalţi;
  • o persoană care are principii de viaţă, capabilă să dialogheze cu ceilalţi, să trăiască împreună cu ceilalţi într-un climat de respect, solidaritate şi acceptare a diversităţii;
  • o persoană care ştie să se integreze responsabil în comunitate;
  • o persoană integrată în cultura poporului său, în acelaşi timp deschisă spre alte culturi, capabilă să accepte şi să-i respecte pe ceilalţi.

Dimensiunea etico-morală

  • o persoană care respectă legile, normele;
  • o persoană capabilă să ofere, prin propriul exemplu de viaţă, modele pentru ceilalţi;
  • o persoană care promovează şi acţionează în spiritul valorilor umanismului şi credinţei;
  • o persoană care are un crez în viaţă capabilă să renunţe la propriul interes în favoarea celorlalţi;
  • o persoană care respectă pe ceilalţi, încearcă să-i înţeleagă, trăieşte empatic bucuriile şi suferinţele celorlalţi.

 

pagina anterioară - eBooks - cuprins - pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti, 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper by the
Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN-973-575-805-9.
Comments to: Maria VOINEA - Last update: January, 2004 - Web design&Text editor:
Monica CIUCIU