NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL

Utilizate în activitatea managerială a unei instituţii

1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL

Denumirea “drept comercial” sugerează ideea că dreptul comercial constituie o reglementare juridică, adică un ansamblu de norme juridice care priveşte comerţul.

În sens etimologic, expresia de “comerţ” provine din latinescul “commercium”, care la rândul sau reprezintă o juxtapunere a cuvintelor “cum” şi “merx”, ceea ce înseamnă “cu marfa”. Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate care are ca scop schimbul si, prin aceasta, circulaţia bunurilor de la producător la consumator. Sub acest aspect, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţia mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc. şi obţinerea unor rezultate de o valoare mai mare, pe care le realizează fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii.

Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare, acesta reglementând activitatea comercială, definită ca o activitate de producere şi circulaţie a mărfurilor.

1.1. Obiectul dreptului comercial

Potrivit concepţiei clasice a dreptului comercial, există două sisteme care permit determinarea sferei dreptului comercial.

În sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice la care sunt supuşi comercianţii. Deci, dreptul comercial este un drept profesional, care se aplică persoanelor care au calitatea de comerciant. Acest sistem a stat la baza primelor reglementari legale ale activităţii comerciale, anterioare marii codificări franceze de la începutul secolului al XIX- lea.

După sistemul obiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor acte juridice, fapte şi operaţiuni, calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte. Acest sistem a constituit fundamentul Codului comercial francez de la 1807.

Codul comercial român are la bază, ca principiu, sistemul obiectiv.

1.2. Definiţia dreptului comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate de lege ca fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant.

Istoria dreptului comercial este strâns legată de istoria comerţului si, implicit a dezvoltării societăţii omeneşti.

  La începuturile sale, comerţul a fost guvernat de reguli cutumiare, fie de sorginte locale, fie de provenienţa străină, ca urmare a legăturilor cu negustorii de pe alte meleaguri.

În 1887 a fost adoptat Codul comercial român, care este şi astăzi în vigoare. La elaborarea acestui cod a fost folosit Codul comercial italian din anul 1882. În Italia, Codul comercial francez a fost adoptat în 1808. Dar, ulterior, prin valorificarea tradiţiei, dar şi a tot ce era nou în doctrina franceză, belgiană şi germană, în anul 1882 s-a reuşit adoptarea Codului comercial italian.

1.3. Izvoarele dreptului comercial

Art.1 C.com. dispune: “In comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se aplică Codul civil.”. Din aceste dispoziţii legale rezultă că dreptul comercial are ca izvoare formale Codul comercial şi Codul civil. Deşi nu sunt menţionate, izvoare ale dreptului comercial sunt şi legile comerciale speciale, respectiv legile civile speciale. Un anumit rol în aplicarea reglementarii legale îl au obiceiurile, jurisprudenţa şi doctrina dreptului comercial.

1) Izvoarele legislative ale dreptului comercial

Codul comercial reprezintă principalul izvor de drept comercial. El cuprinde norme juridice care reglementează instituţiile fundamentale ale dreptului comercial: faptele de comerţ, comercianţii, obligaţiile comerciale şi falimentul.

Legile comerciale speciale mai frecvent întâlnite sunt: Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările ulterioare, Legea privind Registrul comerţului, Legea privind combaterea concurentei neloiale, Legea privind impozitul pe profit etc.

Cu privire la corelaţia dintre Codul comercial şi legile comerciale speciale se aplică principiile generale (specialia generalibus derogant).

Codul civil reprezintă un izvor subsidiar al dreptului comercial, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1C. com. O importanţă deosebită o au dispoziţiile Codului civil privind materia obligaţiilor, în special cele referitoare la izvoarele şi efectele obligaţiilor, precum şi cele relative la contractele speciale (contractul de societate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de mandat etc.).

2) Uzurile comerciale nu sunt izvoare de drept. Dar, dacă în dreptul nostru comercial nu există uzuri legislative, doctrina recunoaşte uzurile interpretative (convenţionale).

Astfel, potrivit art. 970 C.civ., convenţiile trebuie executate cu bună credinţă. De asemenea, dispoziţiile îndoielnice se interpretează după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul.

3) Doctrina dreptului comercial, ca şi practica judiciară în domeniu, au un rol important în interpretarea legilor comerciale.

2. FAPTELE DE COMERŢ

Codul comercial român stabileşte anumite acte juridice şi operaţiuni pe care le clasifică “fapte de comerţ”. Prin săvârşirea uneia sau mai multor fapte de comerţ se nasc raporturi juridice care sunt reglementate de legile comerciale.

Art. 3 Cod comercial prevede:” Legea consideră fapte de comerţ:

1)            cumpărările de producte sau de mărfuri spre a se revinde, fie în natură, fie după ce se vor fi lucrat sau pus în lucru,

2)            vânzările de producte, vânzările şi închirierile de mărfuri în natură sau lucrate,

3)            cumpărările sau vânzările de părţi sau de acţiuni ale societăţilor comerciale,

4)            orice întreprindere de furnituri,

5)            întreprinderile de spectacole publice, comisioane, agenţii şi oficii de afaceri,

6)            întreprinderile de construcţii,

7)            întreprinderile de fabrici, de manufactură şi imprimerie,

8)            întreprinderile de editură, librărie şi obiecte de artă,

9)            operaţiunile de bancă şi schimb,

10)        operaţiunile de mijlocire în afaceri comerciale,

11)        întreprinderile de transport de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat,

12)        cambiile şi ordinele de producte sau mărfuri …. pct. 20.

Codul comercial român, ca şi modelul sau italian, reglementează faptele de comerţ, iar nu actele de comerţ.

Legiuitorul român a voit să supună legilor comerciale nu numai raporturile rezultate din actele juridice (manifestările de voinţă săvârşite în scopul de a produce efecte juridice), ci şi raporturile izvorâte din faptele juridice. Deci, potrivit Codului comercial intră sub incidenţa legilor comerciale nu numai contractele comerciale, ci şi faptele licite (îmbogăţirea fără justa cauză, plata nedatorată) şi faptele ilicite săvârşite de comercianţi în legătura cu activitatea lor comerciala.

Enumerarea prevăzută la art. 3 Cod comercial are un caracter enunţiativ, exemplificativ şi nu limitativ. Legiuitorul a consacrat ca fapte de comerţ cele mai frecvente acte juridice şi operaţiuni care constituiau baza activităţii comerciale la data adoptării reglementarii. Aceasta înseamnă că la lista faptelor de comerţ prevăzute expres de lege se pot adăuga şi alte fapte de comerţ, adică alte acte şi operaţiuni, cu condiţia ca acestea să aibă caracteristicile faptelor de comerţ expres recunoscute de lege.

Codul comercial nu dă o definiţie a faptei de comerţ; el stabileşte numai o listă a actelor juridice şi operaţiunilor pe care le declară fapte de comerţ. În absenţa unei definiţii legale a faptei de comerţ, doctrina dreptului comercial a căutat să formuleze o definiţie generală a faptei de comerţ. Aceasta prezintă interes practic sub mai multe aspecte:

a)      întrucât unele acte juridice sunt bivalente – comerciale şi civile – este imperios necesar să se stabilească un criteriu de delimitare între actele comerciale şi cele civile,

b)      enumerarea faptelor de comerţ, făcută de art. 3 C. com. este enunţiativă şi nu limitativă, astfel încât trebuie să existe anumite criterii de comercialitate în temeiul cărora judecătorul să poată recunoaşte şi alte acte sau operaţii ca fapte de comerţ, chiar dacă ele nu sunt expres prevăzute de lege;

c)      o definiţie generală a faptei de comerţ serveşte, pe un plan mai general, la determinarea sferei dreptului comercial şi implicit delimitarea acestuia de dreptul civil.

Actele de comerţ sau faptele de comerţ sunt actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile economice prin care se realizează producerea de mărfuri, executarea de lucrări ori prestarea de servicii sau o interpunere în circulaţia mărfurilor, cu scopul de a obţine profit.

Faptele de comerţ reglementate de Codul comercial se împart în trei categorii: fapte de comerţ obiective, fapte de comerţ subiective şi fapte de comerţ unilaterale sau mixte.

2.1. Faptele de comerţ obiective

Faptele de comerţ obiective sunt actele juridice sau operaţiunile prevăzute în principal de art.3 Cod comercial. Ele sunt denumite obiective deoarece legiuitorul le-a considerat comerciale datorită naturii lor şi pentru motive de ordine publica. Orice persoană este liberă să săvârşească ori să nu săvârşească asemenea acte sau operaţiuni. În această situaţie, persoana în cauză intră sub incidenţa legilor comerciale. Faptele de comerţ obiective pot fi împărţite în trei mari grupe:

2.1.1. Operaţiunile de interpunere în schimb sau circulaţie

Aceste operaţiuni corespund noţiunii economice de comerţ, în sensul de activitate de vânzare – cumpărare a mărfurilor pentru a ajunge de la producător la consumator. 

a. Cumpărarea şi vânzarea comercială

Sub aspectul structurii sale, vânzarea-cumpărarea comercială este asemănătoare vânzării–cumpărării civile. Este vorba de un contract în temeiul căruia o parte (vânzătorul) se obligă să transmită celeilalte părţi (cumpărătorul) proprietatea unui lucru, în schimbul unui preţ (art. 1294 C. civ.). Ceea ce deosebeşte  vânzarea-cumpărarea comercială de cea civilă este funcţia economică a contractului şi anume interpunerea în schimbul bunurilor. Când contractul îndeplineşte aceasta funcţie, vânzarea-cumpărarea este o faptă de comerţ şi deci supusă legilor comerciale.

Trăsătura caracteristică a cumpărării şi vânzării comerciale o constituie intenţia de revânzare; cumpărarea este făcută în scop de revânzare sau închiriere, iar vânzarea este precedată de o cumpărare făcută în scop de revânzare.

Intenţia de revânzare sau închiriere trebuie sa îndeplinească trei condiţii:

·        intenţia de revânzare sau închiriere trebuie sa existe la data cumpărării;

·        intenţia de revânzare sau închiriere trebuie să fie exprimată de cumpărător, adică să fie cunoscută contractantului;

·        intenţia de revânzare sau închiriere trebuie să privească în principal bunul cumpărat.

Cumpărarea şi vânzarea comercială poate avea ca obiect numai bunuri mobile: producte, mărfuri, titluri de credit.

Productele sunt produsele naturale ale pământului care se obţin prin cultura sau exploatare directă (de exemplu cereale, legume) sau produsele animalelor (de exemplu lâna, laptele).

Mărfurile sunt produse ale muncii destinate schimbului (de exemplu autoturismele).

Titlurile de credit sunt înscrisuri în baza cărora titularii lor pot să exercite drepturile specificate în cuprinsul lor.

Nu sunt fapte de comerţ cumpărările de producte sau de mărfuri care s-ar face pentru uzul sau pentru consumaţia cumpărătorului ori a familiei sale.

b.  Operaţiunile de bancă şi schimb:

Potrivit art. 3 pct. 11 C. Com. sunt considerate fapte de comerţ operaţiunile de bancă şi schimb.

Operaţiunile de bancă sunt operaţiunile asupra sumelor de bani în numerar, creditelor şi titlurilor negociabile. Ele sunt operaţiuni de depozit, de efectuare de plăţi, de acordare de credite, operaţiuni asupra titlurilor de credit.

Operaţiunile de schimb sunt operaţiunile de schimb de monedă sau bilete de bancă naţionale sau străine, precum şi operaţiunile referitoare la transmiterea de fonduri prin evitarea transferului de numerar.

2.1.2. Intreprinderile:

In concepţia Codului Comercial întreprinderea apare ca o structură de organizare a unei activităţi (un organism economic şi social) iar nu ca un subiect de drept.

Întreprinderea constituie organizarea autonomă a unei activităţi, cu ajutorul factorilor de producţie (forţele naturii, capitalul şi munca) de către întreprinzător şi pe riscul său, în scopul producerii de bunuri şi servicii, destinate schimbului, în vederea obţinerii unui profit.

Această definiţie priveşte numai întreprinderile avute în vedere de Codul Comercial. Deci, pentru a fi supusă Codului Comercial, întreprinderea trebuie să aibă ca obiect operaţiunile prevăzute de art. 3 C. Com., care sunt considerate fapte de comerţ.

Din definiţia dată rezultă următoarele caracteristici ale întreprinderii:

a)      existenţa unei organizări autonome a unei activităţi cu ajutorul factorilor de producţie;

b)      asumarea de către întreprinzător a coordonării întregii activităţi şi implicit a riscului acestei activităţi;

c)      scopul activităţii este producerea de bunuri şi servicii destinate schimbului în vederea obţinerii unui câştig;

2.1.3. Faptele de comerţ conexe:

Faptele de comerţ conexe sunt acte juridice sau operaţiuni care dobândesc comercialitate datorită strânsei legături pe care o au cu acte sau operaţiuni considerate de lege fapte de comerţ.

Din categoria faptelor de comerţ conexe fac parte:

a)      contractele de report asupra titlurilor de credit;

b)      cumpărările sau vânzările de părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor comerciale;

c)      operaţiunile de mijlocire în afaceri;

d)      cambia sau ordinele în producte sau mărfuri;

e)      operaţiunile cu privire la navigaţi;

f)        depozitele pentru cauza de comerţ;

g)      contul curent şi cecul;

h)      contractele de mandat, comision şi consignaţie;

i)        Contractele de gaj şi fidejusiune.

2.2. Faptele de comerţ subiective:

Art. 4 C. com. dispune: “Se socotesc, afară de acestea (adică cele prevăzute în art. 3 – nota n.s.), ca fapte de comerţ celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul”.

Prin urmare, pe lângă faptele de comerţ obiective, a căror comercialitate este independentă de calitatea persoanei care le săvârşeşte, Codul comercial reglementează şi faptele de comerţ subiective care dobândesc caracter comercial din calitatea de comerciant a persoanei care le săvârşeşte.

2.3. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte:

Potrivit art. 5 C. com., nu se pot considera fapte de comerţ vânzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are după pământul sau, ori cel cultivat de acesta. Deci, vânzarea de produse agricole unui comerciant este act de comerţ pentru comerciant şi act civil pentru agricultor.

Apoi,  art. 6 C. com. prevede ca asigurările de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comerţului şi asigurările asupra vieţii sunt fapte de comerţ numai pentru asigurător.

Deoarece în toate aceste cazuri actele juridice sau operaţiunile menţionate sunt fapte de comerţ numai pentru una dintre parţi, ele au fost denumite fapte de comerţ unilaterale sau mixte.

Faptele de comerţ unilaterale sau mixte sunt guvernate de legea comerciala pentru ambele parţi, chiar dacă pentru una dintre ele actul juridic are caracter civil (art.56 C. com.). 

 

3. COMERCIANŢII

3.1. Noţiunea de comerciant:

Potrivit Codului Comercial Roman, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât comercianţii, cât şi necomercianţii. Reglementarea sa se aplică oricărei persoane care săvârşeşte fapte de comerţ obiective (art. 3 C.com), indiferent dacă persoana care le săvârşeşte are sau nu calitatea de comerciant.

Dacă săvârşirea faptelor de comerţ are un caracter profesional, persoana în cauză devine comerciant (art. 7 C.com). Odată dobândită calitatea de comerciant, toate actele şi faptele juridice ale acestei persoane sunt prezumate a fi comerciale (art. 4. C.com).

Dacă însă, săvârşirea faptelor de comerţ obiective de către o persoană are caracter accidental, deşi raportul juridic care s-a născut este supus reglementarii comerciale, totuşi, persoana care le-a săvârşit păstrează calitatea de necomerciant (art.9 C.com).

In concluzie, ca expresie a concepţiei sale obiective, codul comercial prevede că “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale.” (art. 7 C.com)

Precizarea noţiunii de comerciant prezintă un mare interes practic. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor, cu consecinţe deosebite asupra raporturilor juridice la care participă:

a.       legea instituţie anumite obligaţii pentru comercianţi, considerate obligaţii comerciale, astfel, înainte de începerea comerţului, comerciantul este obligat să ceară înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului să ceară înscrierea în registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege; orice comerciant are obligaţia să ţină anumite registre de contabilitate (art. 22 C. com) şi de asemenea să desfăşoare activitate comerciala în condiţiile unei concurente loiale;

b.      legea instituie o prezumţie de comercialitate; toate actele şi operaţiunile săvârşite de comerciant sunt prezumate a fi fapte de comerţ şi deci supuse legilor comerciale (art.4 C.com);

c.       actele comerciale încheiate de comerciant sunt supuse unor reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor juridice civile;

d.      în cazul încetării plaţilor pentru datoriile sale comerciale, comerciantul poate fi declarat în faliment; procedura falimentului este aplicabilă numai comercianţilor ea nu se aplică necomercianţilor, chiar dacă s-au obligat prin acte comerciale;

e.       comercianţii pot participa la constituirea unor camere de comerţ şi industrie, ca organizaţii autonome, destinate să promoveze şi să apere interesele lor;

f.        comercianţii sunt supuşi impozitului pe profitul realizat prin activitatea comercială;

Art. 34 C. com. prevede ca dispoziţiile codului comercial privind registrele comerciale nu se aplică colportorilor comercianţilor care fac micul trafic ambulant, cărăuşilor sau acelor al căror comerţ nu iese din cercul unei profesiuni manuale.

3.2. Calitatea de comerciant:

In temeiul Codului Comercial calitatea de comerciant se dobândeşte în mod diferit, după cum este vorba de o persoană fizică sau de o persoană juridică.

3.2.1. Dobândirea calităţii de comerciant:

a.      Dobândirea calităţii de comerciant de către o persoană fizică: “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuita”, potrivit art. 7 C. com.

Pentru dobândirea calităţii de comerciant sunt necesare trei condiţii:

1.      să săvârşească anumite fapte de comerţ obiective;

2.      să săvârşească fapte de comerţ ca profesiune;

3.      să săvârşească fapte de comerţ în nume propriu;

Calitatea de comerciant a unei persoane fizice se cere a fi delimitată de alte profesiuni pe care le exercită persoanele fizice. Avem în vedere pe meseriaşi, pe cei care exercită profesii liberale şi pe agricultori. Meseriaşul este considerat comerciant în cazurile în care cumpără mărfuri în vederea prelucrării şi revânzării lor (art. 3. pct.1. C.com) sau, folosind forţa de muncă străină, îşi organizează o întreprindere (art. 3 pct. 9 C.com.). Persoanele care exercită profesii liberale nu au calitatea de comerciant (exemplu medicii, avocaţii, notarii publici). În cazul în care pentru exercitarea activităţii, cel care îndeplineşte o profesiune liberală (dentistul) cumpără şi foloseşte anumite materiale se consideră că aceste acte sunt accesorii şi deci persoana în cauză nu devine comerciant. Întrucât vânzarea produselor pe care proprietarul sau cultivatorul le are de pe pământul sau ori pe care le-a cultivat nu este fapta de comerţ, ci act juridic civil, înseamnă ca agricultorii nu au calitatea de comercianţi.

b.      Dobândirea calităţii de comerciant de către societăţile comerciale: potrivit art. 7 C. com. pe lângă persoanele fizice, au calitatea de comerciant şi societăţile comerciale. Sunt avute în vedere societăţile comerciale reglementate de Legea Nr. 31/1990: societatea, în nume colectiv, societatea în comandita simpla, societatea pe acţiuni, societatea în comandita pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitata. Societatea comerciala are o unica finalitate; ea se constituie în scopul de a desfăşura o activitate comercială; societatea este comercială numai dacă obiectul ei, prevăzut obligatoriu în actul constitutiv consta în săvârşirea uneia sau mai multor fapte de comerţ obiective. Exercitarea activităţii comerciale este raţiunea de a fi a societăţii comerciale. În consecinţă, pentru a dobândi calitatea de comerciant, societatea comercială trebuie să se constituie cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege în acest sens.

c.       Calitatea de comerciant a altor persoane juridice:

1. Statul şi unităţile sale administrativ teritoriale: art. 8 C. com. prevede că: “Statul, judeţul şi comuna nu pot avea calitatea de comerciant. Aceasta concepţie a codului comercial era justificata la data adoptării sale, când activitatea statului şi a unităţilor sale administrativ teritoriale privea numai serviciile publice. Pornind de la faptul ca statul săvârşeşte pe lângă actele de autoritate necesare funcţionarii serviciilor publice şi acte cu caracter privat, în doctrina s-a considerat ca el este subiect al raporturilor comerciale. Deci, cu toate ca nu are calitatea de comerciant, statul poate săvârşi anumite fapte de comerţ. 

2. Regiile autonome: potrivit art.135 din Constituţie, proprietatea publică aparţine statutului sau unităţilor sale administrativ teritoriale. Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate sau închiriate. Potrivit Legii Nr.15 / 1990, regiile autonome se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale. Calitatea de comerciant a regiei autonome se dobândeşte din momentul înfiinţării sale, după caz, prin hotărâre a guvernului sau prin decizia organului administraţiei publice locale.

3.  Organizaţiile cooperatiste: întrucât prin desfăşurarea unor activităţi de producere şi desfacere de mărfuri, de prestări de servicii, se urmăreşte obţinerea de profit, această activitate are caracter comercial. În consecinţă organizaţiile cooperatiste au calitatea de comerciant.

4. Asociaţiile şi fundaţiile: potrivit legii, scopul înfiinţării asociaţiilor şi fundaţiilor este desfăşurarea unei activităţi dezinteresate, iar nu obţinerea unui profit. Deci asociaţiile şi fundaţiile nu au calitatea de comerciant.

3.2.2. Dovada calităţii de comerciant:

In cazul unei persoane fizice, întrucât calitatea de comerciant se dobândeşte prin săvârşirea faptelor de comerţ obiective cu caracter profesional, înseamnă că această calitate se poate proba numai prin prezentarea unor dovezi din care să rezulte că persoana în cauză a săvârşit efectiv una sau mai multe fapte de comerţ prevăzute de art. 3 C.com. ca o profesiune obişnuită şi în nume propriu.

In cazul societăţii comerciale, calitatea de comerciant se dobândeşte prin însăşi constituirea societăţii. Deci, calitatea de comerciant a societăţii comerciale se poate proba prin dovedirea constituirii societăţii în condiţiile prevăzute de lege. Un mijloc de dovada care ar putea fi folosit este copia certificată de pe înmatriculare în registrul comerţului a societăţii comerciale.

3.2.3 Încetarea calităţii de comerciant

In cazul persoanei fizice, aceasta încetează să mai aibă calitatea de comerciant în momentul în care nu mai săvârşeşte fapte de comerţ ca profesiune. Încetarea trebuie să fie efectivă şi din ea să rezulte intenţia de a renunţa la calitatea de comerciant.

In cazul societăţii comerciale, calitatea de comerciant se pierde în momentul în care societatea încetează să mai existe ca persoana juridica. Societatea comerciala îşi încetează existenţa prin dizolvare şi lichidare. Potrivit legii, dizolvarea poate avea loc prin trecerea termenului stabilit pentru durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia, hotărârea adunării generale, faliment. Dizolvarea societăţii nu atrage după sine pierderea automată a personalităţii juridice a societăţii. În aceasta situaţie, societatea nu mai poate face operaţiuni comerciale, dar poate face operaţiunile necesare lichidării.


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina - Berciu DRĂGHICESCU
Last update: December 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC