2. ROLUL ŞI LOCUL SECRETAREI (ASISTENTEI MANAGER) ÎN LUMEA PROFESIONALĂ CONTEMPORANĂ

 

2.1. Funcţia de secretară

Funcţia (postul) unui lucrător într-o organizaţie constituie participarea sa permanentă la desfăşurarea diferitelor activităţi ce permit realizarea obiectivelor firmei.

Multe funcţii sunt descrise exclusiv pe baza îndatoririlor pe care le presupun. (activităţile care trebuie îndeplinite şi rezultatele care se aşteaptă din partea persoanei care le îndeplineşte). Totuşi pentru a avea o imagine clară a unei funcţii trebuiesc luate în considerare următoarele elemente :

§          educaţia (specifică nivelului de educaţie cerut : liceu, studii superioare, şcoli sau cursuri pregătitoare etc.) ;

§          experienţă profesională (unele funţii se pot încredinţa imediat după terminarea şcolii, altele necesită o anumită experienţă) ;

§          poziţia în structura organizaţională sau în structura ierarhică superioară. În această etapă se va descrie poziţia pe care o ocupă funcţia de secretară (asistentă manager) în ansamblul structurii, locul pe care îl ocupă în organigrama organizaţiei.

§          atribuţii şi sarcini – impuse funcţiei respective ;

§          calităţi personale – cerute pentru ocuparea funcţiei ;

§          un tip special de responsabilitate (de exemplu coordonarea unei echipe de secretare sau luarea de decizii în numele şefului prin delegare de autoritate).

Funcţia de secretară este definită în fişa postului, iar pentru evaluarea acesteia se stabileşte un sistem de punctaj în funcţie de : gradul de pregătire – de bază şi de specialitate – experienţa acumulată şi manifestată, gradul de dificultate şi de risc pe care le presupune executarea funcţiei, priceperea de a lucra cu aparatura modernă din dotare (calculator, copiatoare, telefax, etc.) ; cunoaşterea şi practicarea curentă a unei limbi de circulaţie internaţională.

Funcţia de secretară presupune omniprezenţa ei la diferite activităţi organizate de conducere, consemnarea lucrărilor respective, preluarea, plasarea şi arhivarea documentelor rezultate, etc.

Pentru funcţia de secretară nu există o descriere universal valabilă, dar definirea funcţiei presupune considerarea cel puţin a următoarelor elemente : scopul şi rolul secretariatelor în sistemul general al activităţii economico-sociale şi în organizaţia respectivă, poziţia pe care activitatea de secretariat o deţine, responsabilităţile, gradul de autoritate primită de la manager, relaţiile cu toţi factorii implicaţi în respectivul proces al muncii.

Manualele de specialitate dau următoarea clasificare a funcţiilor de secretare:

1) Secretare ucenice

§          dactilografiază scrisori, diverse materiale,

§          multiplică materialele,

§          preiau mesaje,

§          ajută la expedierea corespondenţei prin fax, poştă,

§          nu au responsabilităţi,

2) Tinere secretare

§          dactilografiază corespondenţa pornind de la notiţe stenodactilografiate, casete audio,

§          editează texte pe computer,

§          preiau şi transmit mesaje,

§          redactează corespondenţa simplă,

§          expediază corespondenţa,

§          primeşte vizitatorii,

§          organizează şedinţe, conferinţe,

§          stenografiază la diferite şedinţe,

§          au responsabilităţi multiple dar limitate.

3) Secretare personale

§          aparţin de obicei unui director executiv, a cărui activitate o organizează,

§          redactează şi clasează corespondenţa,

§          cunosc bine stenografia şi lucrul pe calculator,

§          redactează singură rapoarte, referate, broşuri,

§          întocmesc dări de seamă,

§          primesc vizitatorii,

§          organizează călătorii de afaceri,

§          organizează agenda şefului,

§          au cunoştinţe de contabilitate,

§          participă la întâlnirile de afaceri,

§          traduc din şi în limbi străine

§          organizează şedinţe, conferinţe,

§          au responsabilităţi care le permit să participe la actul de conducere,

4) Asistente personale

§          reprezintă funcţia secretarială cea mai importantă,

§          lucrează în sfera conducerii,

§          aparţin unui director general (manager) sau preşedinte,

§          supraveghează activitatea secretarelor ucenice şi tinerelor secretare,

§          supraveghează personalul administrativ, curieri, şoferi, personalul de serviciu,

§          traduc din şi în limbi străine,

§          organizează protocolul la şedinţe, conferinţe, întâlniri de afaceri,

§          organizează cursuri de perfecţionare,

§          analizează şi evaluează activitatea de secretariat,

§          iau anumite decizii în numele şefului (prin delegare de autoritate),

§          au cunoştinţe de contabilitate, drept, management, etc.,

§          se ocupă de recrutarea personalului din secretariat

§          pot avansa pe scara ierarhică.

Desigur, conţinutul noţiunii de secretară nu cuprinde numai cele 4 categorii, ci şi altele: secretară şefă, şefă de cabinet, asistent executiv, administrator pe probleme de învăţământ etc.

Statisticile demonstrează că 95% din funcţiile de secretare sunt ocupate de femei. Sociologii argumentează acestea prin faptul că este o meserie care se potriveşte ca o “mănuşă” femeilor căci ele din naştere au, o capacitate mai mare de supunere, înclinaţie spre detaliu, loialitate, abilitate relaţională şi chiar o mai mare inteligenţă emoţională.

In zilele noastre meseria de secretară/asistent manager este foarte căutată, accentul punându-se acum pe selectarea cât mai atentă a lor. Dovadă că este aşa sunt şi zecile de anunţuri care apar zilnic în ziare şi reviste.

Dacă acum 12-14 ani a fi secretară însemna o viaţă oarecum lipsită de griji, sub aripa protectoare, de multe ori la propriu şi la figurat a şefului, o viaţă în care principalele atribuţii erau cafeaua de dimineaţă a şefului, ziarele, ceva corespondenţă, telefonul, dar mai presus de toate ocrotirea şefului de prezenţa inoportună a diverşilor solicitanţi, astăzi lucrurile s-au schimbat. Această imagine percepută de “ochiul public” într-un anumit clişeu plasat undeva în sfera derizoriului a dispărut, aproape în întregime, datorită gradului lor de profesionalism, calităţii serviciilor de comunicare şi administraţie pe care le pot oferi.

Profesiunea de secretară este poate singura profesiune care a “suferit” cele mai multe transformări după 1989, odată cu apariţia şi la noi a mijloacelor moderne de comunicare şi informare. Secretara nu înseamnă doar puţină dactilografie, picioare frumoase şi arta de a face cafea, ea lucrează acum pe calculator, foloseşte Internetul, are cunoştinţe de management, marketing, drept, primeşte şi transmite mesaje prin telefon, fax sau e-mail în limbi străine pe care le stăpâneşte mai bine decât şeful ei, dispune de un mic atelier informaţional, dactilografiază pe calculator folosind “metoda oarbă”. Ea întocmeşte şi foloseşte sisteme sigure de evidenţă, fiind la curent cu instituţiile, organismele şi departamentele din ţară şi străinătate cu persoanele lor cheie. “Ea este cronicara evenimentelor instituţiei sale, autoare de anale nepublicate. E mai uşor să găseşti un expert sau un strateg decât o secretară bună” (Mircea Maliţa).

În prezent secretara deţine o funcţie indispensabilă pentru bunul mers al organizaţiei din care face parte şi care a devenit acum o ocupaţie de un înalt profesionalism. O secretară este o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului. Existenţa a numeroase şcoli postliceale, cursuri pentru secretare şi chiar colegii care pregătesc tinerele secretare sau asistentele manager, existenţa Asociaţiei Europene a Secretarelor Profesioniste confirmă caracterul profesionist al acestei activităţi.

Profesiunea de secretară, ca atâtea altele se practică şi din vocaţie, o vocaţie care se poate descoperi, cultiva şi perfecta prin intermediul educaţiei continue. Secretara modernă este o persoană educată şi educabilă care are capacitatea de a comunica cu oamenii verbal sau scris, de a înţelege psihologia lor, o persoană care posedă pe lângă un cod al eticii profesionale, cunoştinţe legate de profilul firmei şi de operaţiile tehnice specifice muncii de secretariat, şi calităţii manageriale la fel de dezvoltată ca ale celor care conduc instituţia din care face parte. Secretarele sunt managerii propriilor lor firme – secretariatele.

Profesiunea de secretară nu reprezintă o muncă independentă. Spre deosebire de un contabil manager, secretara este întotdeauna legată de o anumită persoană sau de un anumit departament. Ea lucrează pentru alţii, munca ei foloseşte muncii altora. Rolul principal al secretarei este de a ajuta. Secretara şi şeful trebuie să formeze o echipă în adevăratul sens al cuvântului cu drepturi şi obligaţii reciproce pentru fiecare din membrii echipei. Este esenţial ca şeful şi secretara să gândească, să planifice şi să acţioneze ca o echipă. Aşa cum succesul jucătorilor de tenis la dublu depinde de abilitatea fiecăruia de a anticipa loviturile celuilalt pentru a se completa şi sincroniza, tot aşa şeful şi secretara trebuie să muncească din greu pentru a-şi dezvolta strategia de echipă. Munca unui director şi cea prestată de o secretară sunt greu de separat; acţiunile directorului şi cele ale secretarei sunt complementare, fiind direcţionate spre acelaşi scop. De exemplu trebuie scris un raport: directorul concepe, secretara îl prelucrează, îl stilizează. Deci sarcina unică a fost aceea de a prezenta un raport care s-a finalizat prin contribuţia celor două persoane, existenţa uneia depinzând de existenţa celeilalte. Este cunoscut faptul că atunci când şeful avansează pe scara ierarhică, secretara este luată cu el. (nu este mai puţin adevărat că pentru unele secretare există riscul să rămână fără post atunci când şeful este schimbat pe criterii politice).

Secretara este cea care contribuie la imaginea publică a unei firme sau instituţii. Ea reprezintă prima imagine a firmei, prima persoană cu care se intră în contact (ştim cu toţi că prima impresie contează; imaginea pe care o creează secretara este extrem de importantă. Nu de puţine ori am auzit s-au am gândit “dacă secretara arată aşa sau se comportă aşa … ce să mai zicem de şef”).

Trebuie să recunoaştem că în România zilelor noastre, mai ales în instituţiile publice de stat, secretariatul apare ca ceva “tabu”, ca locul unde îţi este teamă să intri şi să ceri informaţii şi asta pentru că unele secretare confundă profesionalismul cu atitudinea ostilă pe care o afişează de la prima ora a programului, aducând astfel un mare deserviciu atât şefului cât şi instituţiei unde lucrează.

Rolul secretarei devine mai puţin acela de servitoare a managerului şi mai mult de manager administrativ.

Schimbările politice din ultimii ani, dispariţia confruntărilor Est-Vest au modificat şi pieţele: întreprinderile se află în luptă concurenţială, ele trebuie să acţioneze şi să gândească global, deoarece structurile tradiţionale ale întreprinderilor cu diviziunea lor strictă a muncii, orientată ierarhic mult prea greoaie pentru a putea reacţiona rapid şi flexibil la cerinţele clienţilor.

Toate aceste procese determină pentru secretare riscuri şi noi şanse [1] şi anume:

§          în cadrul restructurării conducerii, în multe unităţi se desfiinţează niveluri ierarhice întregi sau se desprind din întreprindere domenii complete. Sunt mai puţini şefi, automat există mai puţine secretare;

§          presiunea creşte asupra secretarelor rămase, pentru că eliminarea unor niveluri ierarhice nu înseamnă şi dispariţia tuturor sarcinilor. De regulă, sarcinile sunt redistribuite şi măresc spectrul de sarcini al celor rămaşi.

§          progresul tehnologic obligă la învăţarea continuă, timpul necesar fiind adesea suplimentar. Cine nu ţine pasul cu noile tehnologii, îşi va pierde mai devreme sau mai târziu slujba;

§          apariţia pe scară largă a calculatoarelor face ca şefii să le folosească nu numai pentru a-şi rezolva problemele proprii, dar şi pentru scrierea, uneori, a corespondenţei. Aceasta poate fi considerată fie ca o degrevare a secretarelor, fie ca o concurenţă. De regulă, este mai puţin economic şi eficient ca şefii să-şi scrie singuri corespondenţa. Ei sunt prea costisitori şi prea lipsiţi de experienţă pe post de scribi. (Câţi dintre ei pot scrie repede după metoda oarbă, cu zece degete?)

§          restructurările le privesc din ce în ce mai mult şi pe secretare. Se experimentează şi se testează: secretariatele pe domenii, echipele de secretariat birourile-centre de profit, lucrul de la distanţă etc.

Din fericire, există şi reversul medaliei, iar şansele pentru secretare sunt foarte bune.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale reprezintă o şansă pentru secretare. E-mail (poşta electronică), calculatorul, calendarul electronic de termene înseamnă pentru secretare o degrevare de muncile de rutină, mari consumatoare de timp. Biroul va deveni mai sărac în hârtii, iar întocmirea, distribuirea şi gestiunea informaţiilor se vor accelera. Aceasta presupune, însă, cunoaşterea tehnicilor necesare. Folosirea acestora prezintă pentru secretare următorul avantaj: timpul câştigat pe care îl poate folosi pentru a obţine sarcini mai atractive.

Pentru secretare apar şi alte perspective [2] şi anume:

1)      asistenţa managerială calificată: Dacă pe viitor vor fi mai puţini şefi, aceştia vor avea mai mult de lucru, deci, creşte domeniul de conducere; se vor schimba şi sarcinile de conducere. Conducerea subordonaţilor se va face mai ales prin comunicare, pentru care şefii au nevoie de sprijinul unor asistente calificate, competente profesional şi talentate psihologic.

În spatele şefilor eficienţi vor sta în viitor, mai mult decât în prezent, nişte administratoare eficiente ale timpului. Asistentele calificate vor gestiona nu numai şefii şi totalitatea fluxurilor organizatorice din secretariat, ci şi părţi din sarcinile lor, pe care le vor rezolva independent (de exemplu: sub forma unor proiecte sau domenii proprii de specialitate);

2)      prestările de servicii în mediul birotic: Aşa cum am mai spus, tot mai multe firme experimentează noi forme de organizare pentru prestările de servicii birotice. O astfel de formă o constituie organizarea unui centru birotic intern al firmei căruia clienţii îi comandă întocmirea utlrarapidă a graficelor lor de prezentare, din care se organizează şi se dirijează video-conferinţele, sau prin care se derulează organizarea şi coordonarea şedinţelor, congreselor.

3)      externalizarea unor funcţiuni din întreprinderi: reprezintă, poate, o nouă şansă pentru secretare. Aceasta presupune şi o anumită acceptare a riscului. Domeniul se întinde de la tradiţionalul birou de dactilografiat, la organizarea manifestărilor, aranjamentele de călătorii, traducerile şi stagiile de formare profesională, cercetarea informaţională sau coordonarea.

Multitudinea şanselor profesionale este încă imprevizibilă pentru persoanele care îndrăznesc să se califice continuu. Folosirea acestor şanse înseamnă conducerea secretariatelor şi posibilitatea acordării asistenţă şefilor, indiferent ce denumire vor purta atunci profesiunile salariatelor. Formarea profesională continuă devine obligaţie, prin aceasta nu se înţelege formarea tradiţională, ci învăţarea pe tot parcursul vieţii profesionale. Cu cât este mai calificată competenţa profesională, cu atât mai interesante sunt sarcinile (şi salariile lor) şi cu atât mai sigure sunt locurile lor de muncă.

Prin îmbunătăţirea performanţei şi eficienţei muncii lor, ele contribuie la o înţelegere mai bună şi la o percepţie publică apreciativă sporită a statutului profesional şi social al secretarei în societatea modernă. A avea o prezenţă fizică agreabilă, a stăpâni o limbă străină şi lucrul pe calculator, sau a dispune de o diplomă universitară sunt elemente importante, însă departe de a suplini cei ”şapte ani de acasă”, permanenta preocupare de a învăţa, de a se autodepăşi, precum şi grija constantă de a păstra proporţiile dictate de bunul simţ şi de respectul pentru ceilalţi.

Competente şi conştiente de sine – aşa le dorim pe secretarele şi asistentele manageriale de mâine. Sperăm ca şi în conştiinţa concetăţenilor noştri să se formeze acea imagine pe care o merită secretarele de multă vreme.

În concluzie, putem spune că oricât de multe schimbări vor fi în structura organizatorică a instituţiilor, oricât de multe şi sofisticate echipamente apar, acestea nu vor reuşi să înlocuiască niciodată o secretara competentă, care se va perfecţiona continuu.

2.2. Funcţia de asistent manager

Asistentul manager face parte din structurile ierarhice superioare, ca prim subaltern şi în acelaşi timp colaborator apropiat al directorului (general sau de departament). Asistentul manager nu poate da dispoziţii nimănui, fără a fi delegat în acest sens de director, doar dacă la rândul său are subalterni (secretare). Sunt cazuri în care, prin delegare de autoritate, asistentului manager i se subordonează directori de departamente, asistentele acestora etc.

Activitatea de asistent manager oferă nenumărate satisfacţii personale şi profesionale, dar şi o serie de constrângeri:

Avantaje:

§          un salariu mai mare;

§          condiţii de muncă mai bune;

§          contacte variate;

§          mai multe responsabilităţi;

§          mai multă putere de influenţă;

Constrângeri :

§          deplasări frecvente în provincie şi/sau străinătate ;

§          program flexibil ;

§          raportări permanente ;

§          obligaţii sociale sau mondene : o mai mare disponibilitate ;

§          stagii de perfecţionare.

Pe de o parte, orice director îşi doreşte un asistent care să primească dispoziţiile fără a-l contrazice, să fie loial şi discret, iar pe de altă parte, independenţa, inteligenţa, solicitudinea şi responsabilitatea sunt acele calităţi pe care trebuie să le aibă un asistent manager pentru a-l degreva de anumite sarcini, sprijini şi asigura succesul.

Sarcinile şi atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească un asistent manager depind de poziţia pe care şeful lui o ocupă în structura organizatorică a firmei, precum şi de activitatea desfăşurată de aceasta. Faţă de secretara din instituţiile de stat, asistentului manager i se cer mai multe cunoştinţe şi abilităţi (cunoştinţe de management, marketing, drept, psihosociologie, informatică, relaţii publice etc.) ; au mai multe responsabilităţi.

Cele mai importante competenţe ale asistentei manager sunt :

·        administrarea – gestionarea documentelor 

·        corespondenţa cu partenerii de afaceri 

·        motivare-stimulare

·        rezolvare a conflictelor

·        luarea deciziilor

·        negocierea

·        controlul

·        delegarea responsabilităţilor

·        raportarea activităţii

·        optimizarea forţei de muncă 

·        coordonarea perfecţionării forţei de muncă

·        comunicarea interpersonală

Aceste unităţi de competenţă definesc în mare parte activitatea unei asistente manager, dar aşa cum am mai spus, ele se stabilesc în funcţie de domeniul în care lucrează şi de poziţia pe care o ocupă (în subordinea directorului general, a unui director de departament etc.).

Asistenta manager ocupă o funcţie reprezentativă în cadrul firmei, ea reprezentând « cartea de vizită » a firmei în faţa partenerilor de afaceri. Lipsa de tact, comportamentul ursuz şi indiferenţa acţionează în mod negativ asupra clienţilor. De aceea, o bună asistentă trebuie să cunoască şi să respecte regulile bunelor maniere în afaceri, să dovedească respect faţă de clienţi, să respecte timpul celorlalţi, să fie amabilă, binevoitoare şi să poată purta în mod plăcut o conversaţie.

2.3. Calitătile şi aptitudinile secretarei (asistentei manager)

În condiţiile organizării moderne a unităţilor este foarte important ca la selectarea personalului din secretariat să se ţină cont nu numai de pregătirea profesională, de cunoştinţele de cultură generală, dar şi de anumite calităţi şi aptitudini.

Este evident că nu există nici o secretară sau asistent manager care să îndeplinească toate cerinţele pe care le vom enumera mai jos, dar o secretară bună trebuie să aibă cât mai multe din aceste calităţi, pe care, printr-o educaţie permanentă le poate dobândi sau dezvolta.

1. Inteligenţa – În cele două forme ale sale, teoretică şi practică, inteligenţa presupune:

·         raţionament şi reflecţie pentru a analiza faptele şi a ajunge la o situaţie reală;

·         capacitate de analiză şi sinteză, ceea ce contribuie la optimizarea activităţii;

·         capacitate de adaptare, pentru a face faţă dinamicii muncii de secretariat. Secretara trebuie să ţină cont de schimbările care au loc în structura firmei, stabilind strategii noi, pe măsura noilor situaţii. De multe ori specificul muncii de secretariat presupune întreruperea unor lucrări în favoarea altora mai urgente şi mai importante.

·         bun simţ şi înţelegere, în vederea rezolvării cazurilor sau problemelor dificile şi complicate care apar obiectiv în procesul muncii;

·         perspicacitate pentru sesizarea nuanţelor. La selectarea persoanelor care urmează a lucra în secretariate, testarea perspicacităţii, prin folosirea testelor de inteligentă este deosebit de importantă;

·         spirit metodic, rezultat din necesitatea de a se lucra după un plan al priorităţilor şi din necesitatea utilizării corecte a instrumentelor de lucru (agende cronologice şi pe domenii de activitate, scadentarul de termene etc.);

2. Discernământ – pentru a permite distincţia între laturile unei probleme şi alegerea celei mai bune soluţii. Complexitatea vieţii economico-sociale pune, de multe ori, secretara în situaţia de a alege între două soluţii, ambele rele, pe cea mai puţin rea. O alegere corectă poate fi benefică pentru firmă, la fel cum o alegere greşită poate fi în defavoarea unităţii respective.

3. Memorie – face parte din calităţile indispensabile pentru buna exercitare a atribuţiilor unei secretare; ea trebuie să reţină fizionomii, nume, numere de telefon şi adrese, date statistice şi alte informaţii. Reţinerea şi utilizarea informaţiilor este mult uşurată de instrumentele operative (agende, caiete de sarcini, scadentare de termene, calculator etc.). Este adevărat că memoria este o calitate nativă, dar tot la fel de adevărat este că oamenii mai puţin dotaţi obţin rezultate performante prin exerciţiu de memorie.

4. Atenţia ameliorează memoria. Ea permite secretarei să reţină informaţii, înregistrând şi transmiţând datele fără erori.

5. Iniţiativa îi permite secretarei să ia decizii rapide în cadrul competenţelor atribuite. Iniţiativa secretarei scuteşte conducerea de a însoţi unele decizii mai puţin importante de multe amănunte, dar nu scuteşte secretara de a solicita precizări suplimentare (dacă este cazul). În strânsă legătură cu iniţiativa este competenţa, care implică răspunderea, responsabilitatea celui care o ia. Iniţiativa secretarei nu trebuie să însemne imixtiunea în prerogativele conducerii şi nici în iniţiativele celorlalte compartimente;

6. Spirit creativ – este în strânsă legătură cu iniţiativa. Creativitatea înseamnă căutarea continuă de soluţii care ar putea îmbunătăţii activitatea firmei.

7. Simţul estetic – se concretizează în:

·        preocuparea pentru realizarea unui mediu plăcut, ordonat şi confortabil, atât în spaţiul propriu de lucru, cât şi în cel al conducerii;

·        preocuparea pentru procurarea unor materiale – articole de birotică şi papetărie cât mai adecvate, dar şi aspectuoase. O atenţie deosebită trebuie acordată aspectului estetic al tuturor materialelor destinate afişării (anunţuri, etichete, postere etc.).

·        aranjarea cu bun gust în birou a unei vaze cu flori sau a unei plante, a unor tabele sau grafice.

·        preocuparea pentru ţinuta proprie care trebuie să fie impecabilă, începând cu îmbrăcămintea, încălţămintea şi terminând cu coafura şi produsele cosmetice folosite. Ţinuta unei secretare trebuie să fie sobră şi elegantă, fără a avea un caracter festiv. Nu de puţine ori, în instituţiile publice sau la locul de muncă suntem agresaţi vizual de culorile stridente ale vestimentaţiei, ale părului sau machiajului unor secretare şi nu numai. Este ştiut faptul că secretara (asistenta manager) este reprezentativă pentru instituţia din care face parte şi de aceea se impune o preocupare permanentă pentru felul cum arată.

·        prezentarea documentelor într-o formă atractivă; aranjarea corectă a textelor în pagină;

8. Calităţi de organizator şi spiritul de ordine sunt necesare atât la nivelul conducătorilor compartimentelor de secretariat, cât şi al fiecărui executant în parte şi presupune:

·        ordine în idei;

·        ordine în acte;

·        ordine în păstrarea materialelor de referinţă;

·        ordine în aranjarea obiectelor.

9. Calităţi de vorbire şi redactare – sunt considerate aptitudini de bază ale secretarei. Modul în care vorbeşti este un element important care contribuie la imaginea unei persoane care reprezintă o instituţie. Pe lângă atitudine şi aspectul exterior secretara trebuie să vorbească clar (pentru a evita interpretările), concis (pentru a economisi timpul propriu şi pe cel al interlocutorului său), precis (pentru a nu mai fi nevoie de lămuriri suplimentare) şi corect din punct de vedere literar şi gramatical. Toate acestea trebuie utilizate cu respectarea formelor şi formulelor de politeţe.

10. Politeţea este un factor de eficienţă pentru activitatea unei firme. Nu costă, dar poate aduce mari beneficii. Secretara trebuie să manifeste politeţe şi respect pentru toate persoanele cu care intră în contact. Este politicos şi eficient să răspundă la întrebările ce li se pun chiar şi prin “da” sau “nu”, decât să răspundă “nu ştiu, veniţi mâine”, “nu este program cu publicul”, etc. Este un act de impoliteţe să mesteci gumă în timp ce vorbeşti cu cineva (chiar şi la telefon).

11. Meticulozitatea – este o altă calitate indispensabilă în munca de secretariat. Ea trebuie să privească faptele în profunzime, să încerce să pătrundă în esenţa fiecărei probleme, astfel încât tot ceea ce face să fie riguros, exact, fie că este vorba de agenda de întâlniri a şefului, agenda ei cu adrese sau un referat. La corectitudine şi precizie se ajunge nu numai controlând şi verificând informaţiile pe care secretara le foloseşte dar şi documentele care ies din biroul ei. Fiecare proces sau fenomen presupune o analiză atentă nu numai a elementelor manifestate superficial, ci este necesar să se pătrundă în esenţa problematicii, astfel încât informaţiile prezentate conducerii să fie cât mai exacte.

12. Tact şi diplomaţie – înseamnă capacitatea de a lucra, de a vorbi şi de a da satisfacţie tuturor, de a-i face să se simtă importanţi, chiar şi atunci când au primit un răspuns negativ. Se ştie că nemulţumiţii sunt o constantă a oricărui birou şi că de multe ori colegii cer secretarelor să le rezolve problemele lor personale ca şi când acestea ar fi cele mai urgente. Cu tact şi diplomaţie secretara trebuie să-i informeze asupra sarcinilor de serviciu pe care le are şi a necesităţii rezolvării lor, dându-le de înţeles că problemele lor nu pot fi prioritare.

De multe ori apare următoarea situaţie : Şeful îi cere să nu-l deranjeze o jumătate de oră orice s-ar întâmpla. Intre timp sună unul din clienţii firmei şi vrea să vorbească urgent cu el. Secretara ştie că cel care a sunat este un client cu care firma are o afacere foarte importantă. În această situaţie nu este cel mai indicat ca ea să respecte cu stricteţe indicaţia şefului. Îl va ruga pe client să aştepte puţin şi îl va informa pe şef de situaţia apărută. Cu tact şi diplomaţie îl asigură pe şef că a înţeles instrucţiunea lui, dar că mesajul clientului i s-a părut suficient de important. Şeful va fi recunoscător că a înţeles situaţia şi că l-a întrerupt cu tact.

13. Punctualitatea – presupune respectarea nu numai a orelor de program la serviciu, dar şi respectarea orelor de organizare a unor întâlniri de afaceri sau manifestări ştiinţifice.

14. Autocontrolul – Se ştie, că secretariatul este locul unde se lucrează într-un ritm alert şi deci, posibilitatea de eroare în scris este foarte mare. În această situaţie autocontrolul este o operaţie nu numai indispensabilă, dar şi obligatorie. Autocontrolul poate îmbrăca şi alte forme: în relaţiile cu diferite persoane colaboratoare, este deosebit de important ca secretara să se autocontroleze în vorbire, gestică, comportare.

15. Capacitatea de a comunica. Se pune tot mai mult accentul pe capacitatea secretarelor (asistentelor manager) de a comunica pentru că, cu cât sunt mai mari progresele tehnologice, cu atât va fi mai necesar ca vocea umană să poată convinge, să calmeze, să laude şi să încurajeze. Şefii au nevoie de persoane competente care să poată comunica cât mai eficient cu angajaţii firmei, dar şi cu furnizorii şi clienţii. Cu cât capacitatea de a comunica este mai mare cu atât va fi mai bună imaginea sa şi a firmei pentru care lucrează. Secretarele care vor beneficia cel mai mult de recompensări – prin avansări şi măriri de salariu sunt cele cu abilităţi de comunicare.

16. Independenţa. Deşi secretara este o verigă într-un lanţ, ea trebuie să fie capabilă să lucreze şi independent : un director sau un avocat angajează o secretară pentru a organiza activitatea de birou cât mai eficient şi pentru a-l degreva pe el de anumite servicii. Ea nu trebuie să-i ceară mereu explicaţii, sau soluţii.

17. Capacitatea de a colabora. Secretara trebuie să colaboreze în bune condiţii, pentru realizarea sarcinilor, atât cu şeful cât şi cu ceilalţi angajaţi ai firmei. Ea trebuie să le pună la dispoziţie toate informaţiile necesare.

18. Atitudinea pozitivă faţă de muncă. În mod evident duce la productivitatea de ansamblu a biroului. Iată câteva atitudini :

Negativă

Pozitivă

Nu este destul de practic, mai

bine renunţăm

De ce să achiziţionăm un alt dispozitiv ?

Să analizăm toate posibilităţile.

Poate achiziţionarea unui nou dispozitiv va duce la eficientizarea lucrului.

19. Buna dispoziţie şi simţul umorului. – este o atitudine pe care ar trebui să o aibă orice secretară în momentul în care trece pragul biroului său. Îndeplinirea cu plăcere a sarcinilor de serviciu este o dovadă a profesionalismului.

20. Loialitatea – faţă de şeful direct şi faţă de firmă, este una dintre cele mai importante calităţi ale unei secretare. Loialitatea presupune ataşament faţă de locul de muncă, faţă de şeful direct, apărarea secretului de serviciu, apărarea intereselor unităţii ; orice şef îşi doreşte un subaltern loial pe care să poată baza oricând.

21. Confidenţialitatea. Începe să devină o cerinţă care cântăreşte destul de greu atunci când cineva trebuie să obţină un post. Sunt instituţii care pun foarte mare accent pe confidenţialitate (se acordă chiar sporuri la salariu). Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor faţă de cei din afară sau chiar de cei din interiorul instituţiei este o sarcină dificilă. Presiune exercitată cu scopul de a obţine informaţii se poate manifesta cu o intensitate crescută, mai ales dacă secretara lucrează pentru o oficialitate aleasă sau pentru un şef care ocupă o poziţie cheie într-o instituţie.

22. Eficienţa – secretara trebuie să ştie să rezolve sarcinile importante într-un timp relativ scurt, pentru ca şeful să o poată aprecia la adevărata ei valoare. Ea trebuie să stabilească corect priorităţile pentru a fi eficientă.

24. Capacitatea de a lucra sub presiune. În secretariat se întâmplă să apară la un moment dat mai multe probleme urgente care trebuie rezolvate. În birou intră mai multe persoane, fiecare având câte o problemă urgentă de rezolvat. În astfel de împrejurări se manifestă ca reacţie stresul şi iritabilitatea. Fără să intre în panică şi cu profesionalism secretara (asistenta) trebuie să ia deciziile cele mai bune şi să stabilească care sunt problemele urgente şi importante, fără să jignească pe cineva.

In afară de aceste calităţi şi aptitudini, secretarei i se cere un anumit nivel de cultură generală, justificat de faptul că ea intră în contact cu mulţi oameni, diferiţi ca stil, mai ales atunci când este un reprezentant al firmei în aceste contacte. Ea trebuie să aibă cunoştinţe din diverse domenii. Astăzi există multe mijloace de informare în masă (radio, televiziune, ziare, Internet etc.) care îi permit să fim la curent cu evenimentele din ţară şi din lume. O bună secretară trebuie să fie interesată de acestea.

Cerinţele profesionale faţă de o secretară sunt la fel de complexe ca şi sarcinile pe care le îndeplineşte aceasta în cadrul firmei. Calităţile profesionale se obţin prin studiu permanent, prin observarea celorlalţi şi adaptarea la modul de lucru al organizaţiei.

Cerinţele profesionale se referă la:

·        cunoaşterea limbii române cu tot ceea ce înseamnă ea (ortografie, gramatica, vocabular);

·        cunoaşterea şi utilizarea corectă a metodelor şi tehnicilor ce constituie baza profesiunii sale:

§          procedee de scriere şi citire rapidă;

§          procedee de codificare şi clasare;

·        cunoaşterea a una, două limbi străine;

·        cunoaşterea lucrului pe calculator:

§          tehnoredactare;

§          baze de date;

§          poşta electronică;

§          noile tehnologii de transmitere şi prelucrare a informaţiilor.

·       cunoaşterea unor noţiuni de psihologie şi comportament în relaţiile cu publicul (secretara trebuie să fie un bun psiholog, reuşind să descopere ce fel de om are în faţă şi ce poziţie trebuie să adopte faţă de comportamentul acestuia).

·       cunoaşterea unor principii de organizare şi conducere; în acest sens, ea trebuie să aibă cunoştinţe de drept, marketing, management, contabilitate, psihologie etc.

·       cunoaşterea lucrărilor de secretariat şi corespondenţă;

·       dorinţa de a se perfecţiona continuu în domeniul de activitate al firmei prin studierea literaturii de specialitate şi a publicaţiilor de profil.


[1] Margit Gatjens, Claudia Behrens, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, traducere, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, p. 14.

[2] Ibidem.


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina - Berciu DRĂGHICESCU
Last update: December 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC