Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

1. Marketingul – teorie şi practică

Ultimele decenii ale acestui secol au impus un nou concept – MARKETING – ce se vehiculează cu mare frecvenţă atât în teorie cât şi în practica social-economică.

Marketingul modern este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, indispensabil în dezvoltarea sa economico-socială, soluţie miraculoasă ce rezolvă problemele acesteia, instrument de bază în atingerea marilor performanţe, dar şi în evitarea riscului.

El a devenit omniprezent întrucât “infuenţează viaţa fiecăruia, fiind mijlocul prin care se oferă oamenilor nivelul de trai” (Ph. Kotler, J. Saunders, G. Armstrong, V. Wong – Principiile marketingului – ediţia europeană, Ed. Teora 1998, p. 52).

1.1.  Puncte de vedere privind definirea marketingului

Conceptul de marketing [1] , formulat la începutul secolului nostru, a cunoscut o dezvoltare rapidă, ce reflectă evoluţia economico-socială a acestui veac şi marchează “în fapt trecerea de la societatea de producţie la o societate de consum” (P.L. Dubois, A. Jolibert, Marketing, teorie şi practică, vol. I Ed. Economică 1989 Paris, tradusă în limba română şi editată sub egida Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca 1992 p.1).

În lucrările de specialitate sunt prezentate numeroase opinii referitoare la conţinutul marketingului, cele mai multe abordând în mod unilateral marketingul, fie doar ca activitate economică sau modul de activităţi economice, fie ca proces economic, social, comercial, de corelare a cererii cu oferta, de schimbare sau transformare a produselor etc., fie ca o filozofie, ca o funcţiune a întreprinderii moderne, ca o funcţie managerială, ca o structură de instituţii etc.

Aceasta demonstrează că marketingul este un fenomen deosebit de complex ce îmbină teoria cu practica, fiecare punct de vedere relevând o latură sau alta a acestuia. “Practic – subliniază M. Baker – fiecare lucrare legată de marketing începe cu o altă definiţie” (M.J. Baker – Marketing – Ed. S.C. Ştiinţa şi Tehnica S.A. Bucureşti, 1996, p.16).

Interesul deosebit acordat mai ales de economişti, dar nu numai de ei, acestui nou concept, s-a concretizat într-o multitudine de definiţii, care reflectă puncte de vedere de o mare diversitate, precum şi evoluţia în decursul timpului.

Astfel, M. J. Baker, în lucrarea amintită după ce inventariază 12 definiţii, expune şi cele trei categorii de definiţii pe care le-a sintetizat Keith Croisier în baza analizei a peste 50 de definiţii. (“Ce anume este marketingul” în Quarterly Review of Marketing – ian. 1975).

El trage concluzia, că definiţiile cercetate privesc marketingul: ca un proces, ca o filosofie şi ca pe o orientare prezentă atât la producător, cât şi la consumator.

O sinteză a opiniilor exprimate în perioada postbelică a condus pe specialişti (P.L. Dubois,A. Jolibert, op. cit. p.2) la concluzia că în evoluţia marketingului s-au conturat trei etape:

I   - caracterizată prin extinderea lui, introducând noţiunea de schimb;

II    - concentrată spre marketing ca ştiinţă;

III - preocupată de utilizarea schematică a conceptului şi dezvoltarea folosirii lui într-o modalitate cât mai diferenţiată.

După părerea profesorului Johan Arndt, unul din primii teoreticieni ai marketingului, într-un articol publicat în 1984 “Antropologia sistemelor de marketing: simboluri, înţelesuri şi moduri de viaţă în reţelele internaţionalizate”, (Proceeding International Research Seminar of Industrial Marketing, Academia de Ştiinţe Economice din Stockholm (citat de M. J. Baker – op. cit. p.19), pentru noţiunea de marketing se pot distinge trei perioade principale:

-         conceptul de marketing

-         conceptul lărgit de marketing

-         noul concept instituţionalizat

Dacă analizăm modul în care a fost definit conceptul de marketing pe parcursul acestor etape, putem distinge două categorii de definiţii: (C. Florescu (coordonator) – Marketing, Marketer, Buc. 1992 p.18-20; I. Popa – Tranzacţii internaţionale, Editura Recif Bucureşti, p.133-134).

I  - definiţii clasice (narrow definitions) – cele vechi, cu o sferă restrânsă, îngustă, potrivit cărora marketingul se preocupă să dirijeze fluxul de la producător la consumator (Committee of Definison, Ralph S. Alexander, Chairman Marketing Definittion: A. Glossary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago 1960, p. 15), orientat spre vânzare, transpus în activitatea practică prin imperativul “vinde ce ai produs!”.  

II – definiţii moderne (broad definition), de amplă extindere, complexe, care abordează marketingul ca pe un proces economico-social şi care se impune în practică prin imperativul “să produci numai ceea ce se poate vinde”.

Această nouă accepţiune a marketingului, afirmată în perioada postbelică, este rezultatul îndelungatelor eforturi de generalizare a experienţei practice şi teoretice la care şi-au adus contribuţii importante specialişti de marcă americani, englezi, francezi şi din alte ţări dezvoltate ale lumii, care au reuşitsă evidenţieze trăsăturile caracteristice, funcţiile, mobilurile şi scopul noii orientări a activiăţii agenţilor economici. Ele reflectă sistematizările conceptuale pe care le-a cunoscut marketingul, accentuând rolul lui în sublinierea priorităţii ce trebuie acordată consumatorului, vizând cum sublinia Huston (F.S.Huston – The Marketing Concept : What it is and what it is not – Journal of Marketing 50,2,81-87, 1986), organizarea unei orientări simultane spre consumator şi spre profit.

Astfel, Ph. Kotler considerat unul din corifeii marketingului, a impus o definiţie de largă circulaţie, în care precizează că, la modul cel mai general, marketingul trebuie privit ca “activitatea umană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor prin intermediul procesului schimbului” (Principles of Marketing – Third Edition, Prentince – Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1986 p.4).

El revine în lucrarea “Managementul Marketingului” (Ph. Kotler - Managementul marketingului – Teora, Buc. 1997 p.35) cu precizări importante subliniind că “Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare”.

De asemenea, explică esenţa conceptelor de bază ale marketingului modern : nevoi, dorinţe şi cereri; produse; valoare, cost şi satisfacţie; schimb, tranzacţii şi relaţii, pieţe; marketing şi marketeri.

A. Denner foarte sugestiv, concentrează definiţia într-o ecuaţie care îmbracă forma : marketing = satisfacerea cererii + profitul
(A. Denner, Principes et pratique du marketing, Edition J. Delmas, Paris, 1971).

De asemenea Jerome McCarthy în lucrarea “Basic Marketing” publicată în colaborare cu W.D. Perreault (1984, Homewood, Illinois, Irwin)relevă faptul că “marketingul semnifică suma tuturor eforturilor dirijate de către o întreprindere în vederea satisfacerii consumatorilor săi cu un profit”.

Remarcabilă este maniera în care sistematizează prestigiosul colectiv al Catedrei de Marketing din ASE Bucureşti conţinutul marketingului, printr-o definiţie cuprinzătoare, care include “următoarele elemente: o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor, concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice” (C.Florescu coord. “Marketing - Marketer Buc. 1992, p.21).

În literatura deceniului nouăse constată o abordare a marketingului din perspectiva pluridisciplinară. Astfel, V.P.Buell (Marketing Management, a strategic planning approach, McGraw Hill Book Co. New York, 1984, p.19-21) consideră că marketingul se poate defini nu numai în termeni economici, cum ne-am obişnuit până acum, ci şi în termeni juridici, manageriali, iar M.J. Baker subliniază latura comportamentală şi cantitativă a marketingului abordată de psihologie, sociologie, matematică, etc.

Interesant este şi punctul de vedere al lui James H. Myers (Marketing, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1986 p.5) care apreciază că marketingul poate fi privit din patru puncte de vedere şi anume : al economiei totale, a unei firme de afaceri, a clientului, a societăţii în ansamblu. Preluând această idee M. Bucur în lucrarea “Bazele marketingului” (V. Munteanu coordonator, Ed. Graphix, Iaşi 1992, p. 35-39) explică conţinutul marketingului din perspectivă : pur economică, socială, a afacerilor, a clientului, precum şi din perspectivă integratoare.

Sinteza ideatică a definiţiilor moderne ale marketingului ne permite să concluzionăm că acest fenomen complex al secolului nostru, specific economiei de piaţă, trebuie să fie abordat ca :

a-      filozofie de afaceri;

b-     activitate practică, un proces şi o funcţie managerială;

c-      instrumnet de conducere bazat pe metode şi tehnici specifice de cercetare.

a. Conceptul de marketing, ca mod de gândire, este o filosofie a organizaţiei, o atitudine economică orientată spre client (W.J. Stanton – Fundamentals of marketing – fourth edition, Mc Graw – Hill Book Co., New York 1975 p.14), (pionier în încorporarea acesteia în practica economică a fost General Electric Company), conform căreia acesta îşi va realiza obiectivul esenţial, obţinerea de beneficii, numai prin satisfacerea cerinţelor consumatorului.

O astfel de concepţie reprezintă o orientare managerială potrivit căreia “cheia pentru atingerea scopurilor constă în determinarea nevoilor şi cerinţelor pieţii şi oferirea satisfacţiilor dorite de consumator mult mai eficient decât concurenţii” (Ph. Kotler – Principles of marketing, Third Edition, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1989 p.15). Deci, orice activitate desfăşurată de un agent economic urmăreşte ca direct şi imediat să satisfacă cerinţele efective şi potenţiale ale consumatorului.

Aceasta presupune ca :

-         întotdeauna producţia să se orienteze în funcţie de nevoile pe care le exprimă consumatorul şi nu invers;

-         întreaga activitate a agentului economic să se orienteze spre consumatorul care cumpără produsele;

-         programele de activitate ale întreprinderii să se fundamenteze pe cerinţele anticipate ale consumatorului.

Altfel spus, “a adopta concepţia de marketing înseamnă a privi întreprinderea însăşi cu ochii consumatorului şi din punctul de vedere al exigenţelor acestuia, de a-i satisface cererea cât mai bine” (M.C. Demetrescu, Mecanisme decizionale în marketing, Ed. Politică, Buc. 1983 p.23), ceea ce impune, cercetarea nevoilor de consum, raportarea întregii activităţi la nevoile manifestate la nivel de individ, socio-grup şi societate în ansamblu, precum şi urmărirea comportării produselor în consum şi a gradului în care acestea satisfac nevoile consumatorilor.

Pentru înfăptuirea ţelurilor sale, agentul economic trebuie să-şi adapteze toate resursele, forţele interne pentru satisfacerea cerinţelor şi intereselor consumatorului, ceea ce implica o raportare eficientă la mediul economico-social, la cerinţele pieţii aflate în continuă modificare. Aceasta se reflectă în “abilitatea de a crea şi a păstra consumatori profitabili” (Rick Brown – Marketing: a function and a philosophy; in The Quarterly Review of Marketing, vară/toamnă p. 25-30) care au potenţialul de a aduce venituri ce depăşesc cheltuielile de producţie.

În concluzie, viziunea de marketing impune un nou comportament al producătorului, care produce numai în funcţie de cerinţele consumatorului, ceea ce îl solicită continuu, nu numai sub aspectul cunoaşterii mediului extern, ci şi al adaptării permanente la schimbările apărute în cadrul acestuia.

b. Transpunerea conceptului de marketing în realitate, transformarea ideilor generale despre marketing privit descriptiv, în acţiuni, programe şi rezolvări de probleme constituie obiectul activităţii practice de marketing. Deci, marketingul nu este doar teorie, ci şi practica, un ansamblu de activităţi ce are drept finalitate obţinerea eficienţei maxime, în condiţiile utilizării unor resurse limitate, pentru satisfacerea necesităţilor consumatorilor, mereu în creştere şi tot mai diversificate ca structură şi calitate.

Altfel spus, marketingul este un proces concretizat într-o serie de decizii strategice care asigură satisfacerea optimă a clientului “un proces managerial prin care se identifică, se anticipează şi se satisfac în mod profitabil cerinţele consumatorului” (defniţie dată de Chartered Institute of Marketing in Marketing Business, nov. 1991, p.14), “un proces de planificare şi concepere a unor idei, bunuri şi servicii, de stabilire a preţului acestora, de promovare şi de distribuire a lor, astfel încât să satisfacă cerinţele individuale şi de grup ale clienţilor” (definiţie dată de Asociaţia Americană de Marketing în Norman Hart, Marketing industrial – Ed. Codex, Buc. 1998, p.18.

Se constată că adoptarea viziunii de marketing impune desfăşurarea, alături de activităţile “tradiţionale”, normale ce decurg din natura activităţii economice a fiecărui agent economic, şi a altor activităţi “moderne” (specifice), cum ar fi: cercetările de piaţă, acţiunile promoţionale şi de plasare directă a produselor, studiul comportării produselor la utilizator şi al comportamentului consumatorilor, etc.

Conducerea tuturor acestor activităţi din cadrul întreprinderii presupune crearea unui cadru propice de desfăşurare a acestora, astfel încât să se poată opera modificările necesare în raporturile dintre acestea, precum şi dintre funcţiunile întreprinderii.

“Marketingul este acea funcţiune a întreprinderii – luată ca entitate organizatorică – responsabilă cu dezvoltarea şi menţinerea orientării organizaţionale către nevoile pieţii şi cu perfecţionarea mecanismelor de satisfacere a acestora” (James E. Lynch “Ce este marketingul” în lucrarea Norman Hart, p.15).

De aceea este necesară implementarea unui sistem de programare, dirijare şi control al activităţilor de marketing, precum şi stabilirea obiectivelor, politicilor şi strategiilor de marketing, inclusiv organizarea structurilor administrative corespunzătoare.

“Deci, funcţia managerială a marketingului trece dincolo de activităţile administrative, mai degrabă limitate. Este o funcţie integrativă care ajută potrivirea nevoilor clienţilor potenţiali şi actuali cu scopurile organizaţiei prin intermediul schimbărilor” (Elizabeth Hill şi Terry O’Sullivan – Marketing, Ed. ANTET 1997 p.11).

Ca urmare, în întreprinderea modernă apare o nouă funcţiune, cea de marketing a cărei implementare reflectă modul în care a fost însuşită optica de marketing, conferindu-i acesteia capacitatea de a da coerenţă tuturor acţiunilor sale.

c. Gândirea şi acţiunea practică implică folosirea unui instrumentar de marketing, un ansamblu de metode, procedee, tehnici de cercetare şi acţiune: analiză, previziune, organizare şi control care să asigure informaţiile adecvate şi pertinente ce trebuie să parvină în timp util, informaţii obţinute în urma studierii pieţii, cercetării modalităţilor şi politicilor de promovare şi distribuire a bunurilor şi serviciilor. Pe baza acestor informaţii, prelucrate şi interpretate cu ajutorul unui întreg arsenal de procedee şi tehnici, se pregătesc deciziile pentru activitatea curentă şi de perspectivă, rol esenţial revenind instrumentelor de previzionare a fenomenelor pieţii, care sunt apoi utilizate mai ales în fundamentarea programelor şi acţiunilor de marketing.

De aceea, pentru managerii unei organizaţii, mai ales de nivel superior, marketingul este principalul instrument pe care îl au la dispoziţie în elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi în adoptarea tacticilor corespunzătoare.

În acest scop însuşirea concepţiei de marketing, precum şi promovarea largă a cerinţelor, tehnicilor şi metodelor de marketing trebuie să constituie o preocupare esenţială în primul rând la nivel microeconomic,deoarece numai în acest fel se poate asigura în întreprindere receptivitatea faţă de cerinţele societăţii în general şi ale pieţii în special, flexibilitate, inventivitate, creativitate, dar şi o viziune de ansamblu a tuturor acţiunilor, care să se concretizeze în obţinerea unei eficienţe maxime.

În concluzie, marketingul, prin natura sa intrinsecă, apare ca un sistem complex şi interfuncţional al organizaţiei ce exprimă un mod de gândire, o atitudine care se reflectă   într-un ansamblu de activităţi coordonate şi organizate cu ajutorul unui instrumentar adecvat.

1.2.  Sistemul de marketing la nivel de organizaţii

Specialiştii apreciază că actualul nivel de trai de care beneficiază ţările dezvoltate este rezultatul sistemului de marketing, pe care ele l-au creat şi încorporat în activitatea mai întâi a organizaţiilor economice şi apoi şi în organizaţiile non-profit.

1.2.1.  Conceptul de sistem al marketingului

În argumentarea rolului sistemului de marketing, specialiştii afirmă că: (Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Sanders, V. Wong – Op. cit. p.26) “Sistemul de marketing care ne oferă nivelul de trai ridicat este alcătuit din numeroase firme mari şi mici, toate aflate în căutarea succesului. La acesta din urmă contribuie mai mulţi factori : strtegie competitivă, angajaţi implicaţi total în munca lor,sisteme informaţionale corespunzătoare, implementare pe măsură. Însă toate firmele de succes din ziua de azi au un lucru comun : sunt puternic orientate către client şi implicate în activităţi de marketing”.

Pentru a-şi putea atinge ţelul – asigurarea unui înalt nivel de trai – marketingul trebuie privit de către profesioniştii organizaţiei ca : sistem cultural, strategie şi tactică subliniază Michael J. Thomas (Manual de marketing – Ed. CODEX Buc. 1998 p.35). În acelaşi sens P. Malcomete (Probleme actuale şi tendinţe în teoria şi practica de marketing “comunicare la sesiunea ştiinţifică Inventica – Marketing – Design organizată de Academia Română filiala Iaşi 5-6 iulie 1990) precizează că “în calitatea sa de vârf de lance, marketingul se manifestă ca un sistem : cercetare – strategie – acţiune”.

Aprecierile de mai sus cu privire la rolul sistemului de marketing includ şi componentele de bază ale acestuia : concepţia care stă la baza modului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea de marketing, analiza situaţiei acesteia, strategia, tactica, managementul şi bineînţeles specialiştii organizaţiei în domeniul marketingului (vezi figura 1.1).

Fig. 1.1

1.2.2.  Componentele sistemului de marketing

1.2.2.1.     Concepţia de marketing

Un loc de mare importanţă în sistemul de marketing al organizaţiei îl deţine concepţia, filozofia ce o călăuzeşte în activitatea de marketing, concretizată în orientarea acesteia. Practica a evidenţiat existenţa mai multor alternative de concepte după care organizaţiile îşi pot realiza activităţile de marketing şi anume : concepţia de producţie, produse, vânzare, marketing, marketing social (Ph. Kotler – Op. cit. p.46-64).

A. Orientarea spre producţie este specifică organizaţiilor ce se bazează pe producţia de masă, care sunt tentate să producă mult şi eficient la un preţ care este avantajos atât pentru organizaţie cât şi pentru consumator. Este una din cele mai vechi orientări care solicită concentrarea atenţiei asupra eficienţei şi distribuţiei.

Se apreciază că aceasta este o soluţie pe termen scurt, ce se practică în două situaţii:

-         de penurie – când cererea devansează oferta, ceea ce permite creşterea artificială a preţurilor şi sporirea producţiei;

-         de cheltuieli mari pe unitatea de produs care pot reduce sensibil vânzările.

De aceea preocuparea organizaţiei se concentrează asupra perfecţionării producţiei, pentru sporirea acesteia şi reducerea costurilor unitare.

B. Orientarea spre produs se caracterizează prin concentrarea atenţiei producătorului asupra îmbunătăţirii performanţelor produsului, a calităţii, a înfăţişării, fără a ţine seamă de cerinţele consumatorului pe care uneori le interpretează greşit. Astfel, adesea eludează dificultăţile ce le au consumatorii în manevrarea produselor sau nu sesizează învechirea produselor lor şi apariţia altora care-i pot duce la faliment.

Ca urmare “definindu-şi piaţa şi consumatorii în termenii produselor, ei pot cădea în capcana miopiei marketingului” şi nu vor observa dezvoltarea altor domenii, care oferă alte produse ce le concurează pe ale lor (Th. Levitt - Marketing Myopie in Hardvard Business Review iulie/aug. 1960).

C. Orientarea spre vânzări se bazează pe faptul că în general nu se cumpără suficiente produse decât dacă organizaţia înfluenţează clienţii prin persuasiune şi promovare, convigându-i să cumpere. Această orientare pune accent pe scopurile organizaţiei şi nu pe client şi se aplică mai ales pentru bunuri fără căutare , pe care consumatorii uneori nici nu se gândesc să le cumpere.

Organizaţia îşi concentrează atenţia asupra produselor existente pe care încearcă prin eforturi de promovare să le vândă cât mai profitabil. Se dovedeşte eficientăpe termen scurt, atunci când organizaţia îşi propune să atragă clienţii şi nu să obţină loaialitatea lor, când se preocupă de vânzarea imediată pe care o consideră mai importantă decât vânzarea repetată.

Cel mai frecvent se apelează la această concepţie, când s-a ajuns la supraproducţie şi deci obiectivul organizaţiei este să vândă ceea ce s-a produs. Această orientare implică asumarea unor riscuri mari, întrucât reputaţia organizaţiei poate fi subminată de cumpărătorii nemulţumiţi de produsul sau serviciul care au fost convinşi să-l cumpere şi care pot face contrapropagandă mai ales prin zvonuri negative.

D. Orientarea spre marketing este o abordare a afacerilor care vizează înfăptuirea obiectivelor organizaţiei prin satisfacerea dorinţelor şi necesităţilor consumatorilor în condiţii mai bune decât concurenţii.

Această concepţie plasează consumatorul în centrul atenţiei organizaţiei, ceea ce presupune cunoaşterea şi anticiparea dorinţelor clientului înainte de a decide ce să se producă sau să se vândă, astfel încât să dai clientului ceea ce el doreşte. Ca urmare “clientul nu trebuie să fie considerat ultima verigă a lanţului circulaţiei mărfurilor” (M.J.Thomas – Op. cit. p.35), ci trebuie să se afle pe primul loc, cu cerinţele şi dorinţele lui, care trebuie determinate prin studii şi satisfăcute în condiţii de rentabilitate.

Optica de marketing oferă o perspectivă dinspre exterior către interior, reflectând orientarea permanentă către cunoaşterea şi anticiparea strategică a condiţiilor pieţii în vederea adaptării producţiei la acestea, cât şi către descoperirea şi perfecţionarea continuă a mijloacelor prin care organizaţia poate utiliza posibilităţile de a pătrunde şi cucerii o piaţă în continuă schimbare.

Orientarea de marketing se bazează pe patru elemente importante : piaţa – ţintă, nevoile consumatorului, marketingul coordonat şi rentabilitatea (Ph. Kotler Op.cit. p.50).

1.      Piaţa ţintă trebuie identificată întrucât nu este posibil şi nici de dorit ca o organizaţie să-şi desfăşoare produsele sau serviciile tuturor potenţialilor clienţi, deoarece resursele sunt insuficiente, potenţialii clienţi sunt dispersaţi geografic, există concurenţi puternici ce deţin unele pieţe şi nevoile clienţilor se modifică foarte rapid, etc. De aceea, organizaţia “trebuie să decidă cui se adresează, apoi să-şi orienteze produsele şi serviciile numai către segmentele de piaţă selectate” (E.Hill şi T.O., Sullivan – Op.cit. p.107)

2.      Nevoile consumatorilor sunt foarte diversificate şi de aceea cunoaşterea lor sub aspect cantitativ, calitativ şi structural nu este simplu de realizat. Dar organizaţia trebuie să le definească din punctul de vedere al clientului care are şi el resurse limitate pentru satisfacerea acestora. Preocuparea organizaţiei trebuie să fie satisfacerea nevoilor reale ale consumatorilor în condiţii mai bune decât ceilalţi competitori. De aceea este necesar ca periodic să analizeze nivelul de satisfacere a consumatorului şi pe această bază să-şi stabilească noi obiective.

3.      Marketingul coordonat vizează pe de o parte corelarea diverselor activităţi de marketing (studiul pieţii, politica de produs, promovare, vânzare etc.) corespunzător cu nevoile clientului, iar pe de altă parte conexarea acţiunilor compartimentului de marketing cu a celorlalte compartimente, în aşa fel încât toţi angajaţii să fie conştienţi că satisfacerea clientului depinde de fiecare dintre ei.

4.      Rentabilitatea este scopul oricărei organizaţii economice, iar concepţia de marketing îi oferă posibilitatea atingerii acestuia, dacă produce bunurile şi serviciile pentru care există cerere solvabilă.

E. Concepţia de marketing societal este cea mai nouă alternativă de marketing determinată de necesitatea evitării conflictelor ce pot apare ca urmare a implementării concepţiei de marketing, între cerinţele consumatorilor, interesele organizaţiilor producătoare de bunuri şi servicii şi bunăstarea societăţii pe termen lung.

Conceptul de marketing social presupune satisfacerea nevoilor consumatorilor în concordanţă cu cele ale organizaţiei, dar şi cu cele ale societăţii în ansamblu. “Acest concept îi obligă pe marketeri ca, în momentul în care elaborează o politică de piaţă, să aibă în vedere următoarele trei considerente: profiturile firmei, satisfacţia consumatorului şi interesul public” (Ph. Kotler – Op.cit. p.61).

Dacă concepţia de marketing asigură satisfacerea nevoilor consumatorilor şi obţinerea de profituri pe termen scurt, concepţia de marketing social asigură realizarea obiectivelor atât a consumatorilor cât şi a producătorilor pe termen lung.

Practica a demonstrat că organizaţiile care au adoptat marketingul social au avut succes în afaceri, concomitent cu sporirea responsabilităţilor sociale, etice şi ecologice.

1.2.2.2. Analiza situaţiei organizaţiei

Primul pas pe care organizaţia trebuie să-l facă după ce şi-a însuşit şi asumat concepţia de desfăşurare a activităţii de marketing este analiza complexă a situaţiei sale. Pe baza informaţiilor pe care le pune la dispoziţie sistemul informaţional trebuie să se evalueze situaţia organizaţiei, stabilindu-se poziţia pe care o are pe piaţă şi să se anticipeze modificarile ce vor influenţa capacitatea ei, de satisfacere a clienţilor.

In acest scop este necesară cercetarea mediului ambiant în care organizaţia funcţionează pentru a cunoaşte forţele necontrolabile ce o înconjoară, a comportamentului consumatorilor pentru a afla dece  clienţii cumpără bunurile şi serviciile ei, şi binenţeles a pieţii care-i oferă cele mai multe date cu privire la ce să producă, cât, în  ce structură şi calitate, când  şi  pentru cine.

Analizând rezultatele acestor cercetări se poate aprecia starea  organizaţiei, se stabileşte diagnosticul şi pe această bază se elaborează direcţiile  evoluţiei viitoare.

 

1.2.2.3. Strategia de marketing

Ea marchează direcţia ce a fost aleasă pentru activitatea de marketing, obiectivele ce terbuie atinse şi mijloacele ce se vor utiliza în acest scop. Strategia de marketing are două componente : delimitarea pieţii pe care se va acţiona şi alcătuirea mixului de marketing.

A.  Delimitarea pieţii se realizează prin segmentarea acesteia deoarece consumatorii au comportamente diferite faţă de un produs sau o necesitate. Segmentarea este un proces prin care “se împart potenţialii consumatori în grupuri cu trăsături sau obiceiuri de cumpărare similare” (E. Hill şi T.O’Sullivan – Op.cit. p.23). Urmează alegerea segmentului sau segmentelor cărora li se va adresa produsul sau serviciul, adică stabilirea grupului ţintă.

Identificarea grupurilor ţintă permite poziţionarea pe piaţă, adică “dobândirea unui anumit loc pe o piaţă competitivă pentru un anume produs, astfel ca grupurile de consumatori interesaţi să perceapă firma ca fiind diferită semnificativ faţă de ceilalţi rivali” (M.J. Baker – Op. cit. p.69).

Aceasta presupune ca produsul sau serviciul:să fie adaptat nevoilor segmentului ţintă să fie oferit la un preţ pe care consumatorul este dispus să-l achite,să fie pus la dispoziţia viitorilor consumatori care îl cunosc ca urmare a activităţilor promoţionale utilizate.

B.  Alcătuirea mixului de marketing joacă un rol însemnat în orientarea activităţii de marketing în funcţie de resursele interne şi de condiţiile pieţii.

Mixul de marketing reprezintă o anumită structură de eforturi combinate în anumite proporţii în scopul obţinerii eficacităţii necesare înfăptuirii obiectivelor stabilite.Este alcătuit dintr-un set de variabile controlabile pe care organizaţia le armonizează în vederea obţinerii reacţiei dorite din partea pieţii obiectiv.

1.2.2.4. Tactica de marketing

Tactica de marketing reprezintă “programul concret şi detaliat de acţiuni prin care se realizează în practică un anumit obiectiv strategic din domeniul activităţii de marketing “ (P. Mâlcomete – coord. – Lexicon de marketing  - Ed. Junimea Iaşi  1994, p. 280).

Rolul tacticii este de a împlementa strategiile prin detalierea mai accentuată pe orizonturi de timp mici şi prin  modificarea ei în funcţie de schimbările mediului ambiant.Activităţile de marketing întreprise în vederea înfăptuirii obiectivelor strategice vizează cele patru variabile controlabile pe care organizaţia le are la dispoziţie şi anume: produsul, preţul, promovarea şi plasarea , sau distribuţia produsului.

Desigur, în centrul atenţiei organizaţiei se află produsul care trebuie să răspundă prin caracteristicile sale materiale şi acorporale dorinţelor consumatorului. Nivelul preţului, care are implicaţii strategice nu numai pe termen scurt ci şi pe termen lung, trebuie să reflecte valoarea pe care o atribuie consumatorul produsului pentru ca acesta să poată fi competitiv pe piaţă. Promovarea constituie modalitatea prin care organizaţia comunică direct cu potenţialii consumatori ai produsului şi ea poate să îmbrace o diversitate de forme. Distribuţia asigură trecerea produsului de la producător la consumator în condiţii de maximă eficienţă.

1.2.2.5.    Managementul marketingului

Managementul activităţii de marketing reprezintă “analiza, planificarea, implementarea şi controlul programelor destinate să creeze, să extindă şi să menţină schimburile avantajoase cu consumatorii vizaţi, în scopul atingerii obiectivelor organizaţiei“ (Ph.Kotler, G.Armstrong, J. Saunders, V. Wong – Op. citat pag. 36 ).

Planificarea este un proces prin care se orientează şi se coordonează activităţile de marketing cu scopul înfăptuirii obiectivelor organizaţiei. Realizarea sarcinilor stabilite prin plan necesită organizarea resurselor şi stabilirea responsabilităţilor ce revin managerilor pentru implementarea acestora.

Compartimentului de marketing îi revine responsabilitatea coordonării întregului personal de marketing şi colaborării cu celelalte compartimente ale organizaţiei. Intrucât în procesul derulării activităţilor stabilite prin plan pot apare decorelări, este necesar un control permanent prin care se monitorizează implementarea sarcinilor şi se evaluează succesul sau eşecul. Ca urmare se pot adopta măsuri de corecţie, după ce au fost descoperite cauzele.

1.2.2.6.    Profesioniştii de marketing

Specialiştii în marketing constituie după părerea noastră componenta esenţială a sistemului de marketing dintr-o organizatie, întrucât ei sunt de neînlocuit în structura organizatorică a oricărei firme. In fapt ei sunt acceia care vor impune adoptarea concepţiei de marketing, vor stabili strategiile şi tacticile ce vor fi utilizate în activitatea de marketing a organizaţiei, vor întreţine şi dezvolta relaţiile cu clientul.

De aceea este necesar, să-şi îmbunătăţească reputaţia de generator de cunoştinţe, creindu-şi relaţii şi alianţe strategice cu ceilalţi mari generatori de cunoştinţe (M.J.Thomas Op.cit.p 35). De asemenea, trebuie să demonstreze că sunt cei mai competenţi în desluşirea informaţiilor de piaţă, că sunt obiectivi, integri şi au ca scop suprem maximizarea eficienţei organizaţiei. Pentru aceasta este foarte importantă adoptarea unui mod de gândire strategic,care îi permite racordarea activităţii organizaţiei la schimbările rapide ce apar în mediul ambiant şi îndeplinirea obiectivelor acesteia în condiţii de maximă eficienţă.

1.2.3.  Obiectivele sistemului de marketing

Sistemul de marketing creat şi aplicat în ţările dezvoltate cu rezultate deosebit de favorabile în ridicarea nivelului de trai se extinde în ultimile decenii şi în celelalte ţări ale lumii. Experienţa arată, că el influenţează pe toată lumea dar în moduri diferite, generând astfel şi conflicte de interese între cumpărători, producători şi grupuri publice, a căror depăşire se poate face dacă sistemul de marketing va reuşi să atingă patru obiective : maximizarea consumului, a satisfacţiei consumatorului, a posibilităţilor de alegere a consumatorului şi a calităţii vieţii (vezi Ph. Kotler et. Co. – Op.cit. p.43-46).

A – Maximizarea consumului pare să constituie dorinţa oricărui individ, sensul vieţii lui fiind satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale în tot mai mare măsură, iar aceasta se împlineşte prin consum de bunuri şi servicii. Ca urmare, se consideră că rolul activităţii de marketing este să stimuleze la maximum consumul, ceea ce va conduce la maximizarea producţiei, a gradului de ocupare a forţei de muncă şi a veniturilor. Nu trebuie însă uitat că fericirea nu se rezumă doar la consum mai mare de bunuri şi servicii.

B – Maximizarea satisfacţiei consumatorului trebuie să evidenţieze latura calitativă a consumului de bunuri şi servicii. Evaluarea nivelului de satisfacţie pe care o produce bunul sau serviciul oferit consumatorului este dificil de făcut întrucât nu există mijloace de măsurare, iar oamenii sunt influenţaţi de o mulţime de factori subiectivi în aprecierea gradului de satisfacere a necesităţilor lor.

C – Maximizarea posibilităţilor de alegere a consumatorului presupune ca varietatea bunurilor şi serviciilor ce ar corespunde dorinţelor sale să fie imensă, ceea ce conduce la mărirea costurilor şi a preţurilor acestora, iar în condiţiile veniturilor limitate posibilităţile de cumpărare se reduc şi nu se mai pot atinge celelalte obiective.

D – Maximizarea calităţii vieţii vizează nu doar cantitatea, calitatea, disponibilitatea şi costul bunurilor materiale şi serviciilor, ci şi calitatea mediului natural şi cultural. Calitatea vieţii este însă un concept complex cu accepţiuni diverse şi în acelaşi timp greu de măsurat, dar sigur un obiectiv la care visează orice persoană.

Apreciem, că cele patru obiective, pe care ar trebui să le îndeplinească sistemul de marketing se află în strânsă interdependenţă şi ca urmare, se impune abilitate şi inteligenţă în combinarea efectelor acestora pentru a obţine maximizarea rezultatelor.

Un rol important în acest sens revine funcţiilor marketingului, care exprimă atât scopul orientării de marketing cât şi mijloacele atingerii lui.

1.3. Funcţiile marketingului

Dacă în ceea ce priveşte definirea marketingului există încă o serie de păreri, în ceea ce priveşte funcţiile (Funcţia desemnează o grupare de activităţi determinate pe baza unui anumuit criteriu esenţial, care oferă posibilitatea înţelegerii teoretice a marketingului), pe care acesta le îndeplineşte, remarcăm un consens concretizat în sistematizarea celor patru funcţii :

1-     de investigare a pieţii şi a necesităţilor de consum

2-     de racordare a activităţii agentului economic la dinamica mediului ambiant

3-     de satisfacerea în condiţii superioare a necesităţilor de consum

4-     de maximizare a eficienţei economice (vezi C.Florescu coord. Op.cit. p.26-28)

Două din aceste funcţii sunt considerate fundamentale, deoarece definesc pur şi simplu marketingul : este vorba de fincţia de investigare a mediului economico-social al agentului economic, ca şi de funcţia de racordare a activităţii acestuia la dinamica mediului în general, a pieţii în special. Celelalte două funcţii sunt considerate ca derivate din primele, deşi ele reflectă scopul final al întregii activităţi a oricărui agent economic.

1.3.1. Funcţia de investigare a pieţii 

Investigarea pieţii şi a necesităţîlor de consum, a mediului economico-social în general, constituie funcţia premisă, prin a cărei exercitare se urmăreşte obţinerea informaţiilor cu privire la pieţele efective şi potenţiale, la ansamblul necesităţilor de consum solvabile şi insolvabile, dar şi la comportamentul consumatorului.

Se apreciază că este funcţia de bază, deoarece marketingul este de neconceput fără investigarea pieţii şi a nevoilor, cu atât mai mult cu cât acesta este un domeniu în care factorii inconfortabili, ca nevoile şi fanteziile cumpărătorului, îşi pun serios amprenta.

Dacă avem în vedere dinamismul fără precedent în epoca noastră al mediului economico-social în care-şi desfăşoară activitatea agentul economic, este limpede că această funcţie nu este conjuncturală, ci ea trebuie să aibă un caracter continuu, urmând să alimenteze permanent sistemul informaţional cu date noi, pertinente, esenţiale şi obţinute direct de la sursă prin cercetarea de teren, dar şi cu aportul surselor derivate.

Evident, este funcţia care le precede pe celelalte şi care are caracter determinant, toate celelalte bazându-se pe datele puse la dispoziţie prin investigarea tuturor componentelor mediului ambiant al agentului economic.

1.3.2. Funcţia de racordare la mediu

Racordarea activităţii agentului economic la dinamica mrdiului este considerată funcţia mijloc, prin care se asigură înfăptuirea obiectivelor strategice ale acestuia, deoarece prin creşterea capacităţii de antrenare a tuturor resurselor de care dispune în fiecare moment (resurse materiale, financiare şi umane) se asigură adaptarea operativă a activităţii desfăşurate la cerinţele pieţii, ale consumatorului.

Conectarea dinamică a agentului economic la mediul economico-social constituie în cele mai multe cazuri cheia succesului în afaceri. Pe baza cunoaşterii componentelor şi a factorilor exogeni şi endogeni care influenţează mediul ambiant, agentul economic adoptând un comportament activ, creativ faţa de dinamica lui continuă, poate să-şi stabilească strategiile prin care să beneficieze de influenţa pozitivă a mediului, să ia măsuri de contracarare a influenţelor negative şi chiar să intervină pentru modificarea incidenţelor lui.

1.3.3. Funcţia de satisfacere a necesităţilor

Satisfacerea în condiţii superioare a necesităţilor de consum şi utilizare reprezintă raţiunea de a fi a societăţii umane şi, evident, existenţa agentului economic este determinată de nevoia manifestată în societate, la un moment dat, de realizare a unor bunuri şi servicii. De aceea este considerată funcţia obiectiv sau scop prin care se vizează producerea şi oferirea, numai a acelor produse şi servicii necesare consumului productiv şi personal, realizându-se astfel corelarea dintre nevoile membrilor societăţii şi a resurselor de care aceasta dispune la un moment dat, înfăptuindu-se astfel recunoaşterea socială a activităţii agentului economic.

Această funcţie se concretizează în politica adoptată de agentul economic în domeniul produsului, preţului, distribuţiei şi promovării pe piaţa, a activităţii desfăşurate prin mixul de marketing. În mod concret se înfăptuieşte prin măsurile specifice care vizează oferirea acelor bunuri şi servicii necesare consumatorului, distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unei largi posibilităţi de alegere, informarea consumatorului asupra modalităţilor de utilizare a produselor şi serviciilor, educarea consumatorului şi orientarea cererii corespunzător intereselor agentului economic şi ale societăţii în ansamblu.

Se exprimă astfel, prin această funcţie, finalitatea socială a activităţii agentului economic şi de aceea este denumită funcţie obiectiv secundar, care în fapt constituie mijlocul de înfăptuire a funcţiei obiectiv fundamental, ce se concretizează în obţinerea unui profit cât mai mare prin satisfacerea nevoilor de consum.

1.3.4. Funcţia de maximizare a eficienţei economice

Maximizarea eficienţei economice prin optimizarea profitului este de fapt funcţia obiectiv fundamental, deoarece scopul final al activităţii economice a oricărui agent economic este obţinerea de profit, care-i asigură existenţa şi dezvoltarea.Infăptuirea ei presupune, alocarea raţională a resurselor productive rare cu întrebuinţări alternative, optimizarea structurilor de producţie, dar şi a întregului flux al procesului economic.

De menţionat, ca prin maximizarea eficienţei nu trebuie să înţelegem maximizarea profitului cu orice risc, ci optimizarea lui, care să ţină seama de faptul că, pe termen lung, maximizarea profitului poate avea consecinţe dezastruoase, care să deterioreze imaginea agentului economic.

Toate aceste patru funcţii ale marketingului se reflectă în activitatea practică de marketing a tuturor agenţilor economici,indiferent de domeniul în care ei activează, ele constituind un tot organic care exprimă esenţa marketingului ca sistem, scopul şi mijloacele de înfăptuire în cadrul activităţii concrete în care se integrează.

In unele lucrări de specialitate întîlnim enumerate şi alte funcţii, deoarece autorii respectivi (Rom Markin – Marketing: Second Ediţion, John  Wiley& Son,New York l982 p.2) consideră drept funcţii o serie de activităti de marketing, cum ar fi: transportul, depozitarea, vînzarea, deşi acestea nu se pot nici măcar identifica la toţi agenţii economici şi nici la toate nivelurile.

            Alţi autori ( E.Kelley – Marketing: stratčgie et fonction, Dunod, Paris 1968 p.15-31) identifică funcţii la nivel micro şi macroeconomic, iar alţii confundă funcţiile marketingului cu funcţiunile întrepriderii [2] delimitate încă de H. Fayol  în lucrarea publicată în l916 ( H. Fayol – Administration industrialle et gčnčrale, Dunod, Paris,1964 ).

In realitate, funcţiile marketingului se materializează în amplul proces al adoptării deciziilor prin care se fundamentează eficienţa activităţii economice a agentului economic. In adoptarea deciziilor pentru un manager studiile de marketing au aceeaşi funcţionalitate pe care o au rapoartele serviciului de informaţii pentru un general de armată.

Prin funcţiile sale, prin natura activităţii desfăşurate, a metodelor şi tehnicilor urilizate, marketingul ocupă în societatea modernă un rol deosebit de important, sintetizat de renumitul specialist francez Guy Serraf astfel “intreprinderile bogate nu fac marketing pentru că au bani, ci au bani pentru că fac marketing”.

Marketingul constituie în prezent, ca şi în viitor una din căile viabile prin care se pot evalua mai bine cerinţele de consum interne şi externe, un instrument prin care se pot mobiliza cu maximă eficienţă resursele, în scopul satisfacerii cât mai depline a necesităţilor indivizilor, colectivităţilor şi societăţii în ansamblu, este o soluţie modernă, judicioasă de cunoaştere şi preîntâmpinare a riscului sub diversele lui forme, de investiţie, producţie, desfacere, este un factor propulsor şi o garanţie în desfăşurarea unei activităţi performante.

Aportul marketingului la obţinerea celor mai bune rezultate în activitatea economico-socială, ca şi “în descifrarea sensului schimbării în mediul economic, îl desemnează ca o activitate de stat major, esenţială în stabilirea strategiei întreprinderii” (I. Georgescu, în lucrarea “Management şi marketing în regii autonome, societăţi comerciale şi firme particulare” vol. I-II, supliment la revista “Tribuna economică” 1991 p.176).

1.4.     Marketingul – ştiinţa multidisciplinară

Deşi marketingul ca activitate practică, ar fi apărut încă din secolul al XVIII-lea în Japonia şi abia la mijlocul secolului al XIX-lea în SUA, susţin unii specialişti de marcă (P.F. Druker – Management Tasks, Responsabilities, Practices, New York, Harper and Row, 1973 p.62; Ph. Kotler – Marketing Management, New Jersey, Prentice Hall International Inc. 1989 p.7) din necesitatea cunoaşterii capacităţii de absorbţie a pieţii interne de bunuri de consum, teoria marketingului, terminologia, conceptualizarea, extinderea sferei etc. începe să se contureze la începutul secolului nostru, dar a devenit semnificativă abia în perioada postbelică.

1.4.1. Cadrul economico-social al apariţiei şi dezvoltării marketingului

Apariţia marketingului este expresia unor cerinţe practice obiective, concentrate în necesitatea de a introduce raţionalitatea în activitatea agentului economic care se desfăşoară într-un mediu economico-social complex, pornind de la cunoaşterea pieţii actuale şi viitoare ca orintare a producţiei.

“Marketingul îşi are originea în faptul că oamenii manifestă anumite nevoi şi dorinţe. Atunci când există mai multe produse care pot satisface o anumită nevoie, alegerea unuia dintre ele este determinată de conceptele de valoare, cost şi satisfacţie” (Ph. Kotler – Op. cit. p.66). În epoca modernă cea mai mare parte a acestor produse se obţine prin schimb, iar totalitatea acţiunilor prin care se realizează schimburile potenţiale fac obiectul marketingului.

Începutul secolului, dar mai ales perioada postbelică se caracterizează prin accelerarea dezvoltării economice, ceea ce se reflectă în amplificarea complexităţii activităţilor economice, în dinamismul fără precedent mai ales al producţiei industriale ca efect al noilor tehnici şi tehnologii ce se aplică pe scară largă, la care contribuie din plin progresul mijloacelor de comunicare şi prelucrare a informaţiilor.

Un fenomen nou care a provocat modificări spectaculoase la începutul secolului, a fost sporirea dimensiunii întreprinderilor producătoare de bunuri în care se concentrează o mare parte a factorilor de producţie, ceea ce a condus pe de-o parte la creşterea productivităţii şi complexităţii muncii concretizate în apariţia şi dezvoltarea producţiei de masă, iar pe de altă parte la adâncirea diviziunii sociale a muncii, la specializarea producătorilor, ceea ce a multiplicat atât relaţiile dintre producători, cât şi cele dintre producători şi consumatori.

Ca urmare, dacă în perioada anterioară, relaţiile dintre vânzători şi cumpărători se desfăşurau pe spaţii restrânse, ceea ce le dădea posibilitatea cunoaşterii şi corelării cererii cu oferta, fenomenele nou apărute, o multitudine de furnizori şi beneficiari, de produse noi şi diversificate, o arie largă din punct de vedere spaţial de desfăşurare a relaţiilor de vânzare-cumpărare etc., duc la desincronizarea cererii cu oferta, producătorul nu mai are posibilitatea să cunoască nevoile societăţii pentru produsele lui nici sub aspect cantitativ, dar nici structural şi temporal, ceea ce va conduce la apariţia stocurilor de marfuri nevandabile în unele zone şi perioade, iar în altele la lipsa unor produse.

În asemenea condiţii de amplificare a dimensiunilor pieţii, în care agentul economic este obligat să-şi desfăşoare activitatea, apare ca o necesitate stringentă cunoaşterea pieţii ca mărime şi structură, ceea ce implică identificarea cerinţelor, dorinţelor, motivelor, preferinţelor, gusturilor consumatorilor, inclusiv anticiparea schimbării acestora.

Tocmai acestor necesităţi strigente şi-a propus să le răspundă marketingul, atât teoretic cât şi practic.

Apariţia preocupărilor stiinţifice în domeniul marketingului la începutul secolului nu este întâmplătoare, ea răspunde unei necesităţi noi, aceea de a cunoaşte şi anticipa nevoile de consum şi utilizare a produselor în societate, în conformitate cu care să se producă, o economie în care resursele sunt limitate, iar nevoile în continuă creştere, datorită dinamismului economic şi demografic.

Implementarea rapidă a marketingului în economiile dezvoltate ale lumii a creat o imagine deformată cu privire la cauzele care l-au impus în acel moment, acreditându-se părerea că abundenţa bunurilor şi serviciilor de consum stă la baza fundamentării şi dezvoltării marketingului. În realitate, abundenţa este rezultatul dezvoltării fără precedent a activităţii economice sub incidenţa progresului tehnico-ştiinţific care  a condus la accelerarea evoluţiei economice.

Desigur, abundenţa este o condiţie favorizantă, dar nu determinantă a apariţiei şi promovării marketingului. Ea crează dificultăţi în desfacerea produselor, obligând agentul economic să-şi îndrepte eforturile către cunoaşterea pieţii. Dar, trebuie avut în vedere, că de fapt, agentul economic îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, relaţii tot mai complexe în societate, cerinţe şi nevoi noi, mai rafinate, ce modifică structura de producţie, presiunea transpunerii inovaţiilor, tehnologiilor, noilor materiale şi produse în profituri, toate implicând o cunoaştere cât mai exactă şi permanentă a pieţii.

            Mai mult, constatăm că marketingul se dovedeşte indispensabil nu doar în cazul abundenţei, ci şi al penuriei care se manifestă în viaţa economică, în unele domenii. Astfel, în ultimele decenii, când societatea s-a confruntat cu serioase dificultăţi în domeniul asigurării cu strictul necesar de materii prime şi energetice, cercetătorii şi practicienii au demonstrat că “importanţa marketingului nu se reduce, ci au loc doar schimbări în modul de folosire a lui” (I.Cătoiu, V. Balaure “Mutaţii în economia mondială şi reorientări în politica de piaţă a întreprinderilor”- Tribuna economică nr.15 1990 p.26).

Dimpotrivă, constatăm că s-au creat numeroase oportunităţi utilizării marketingului, s-au conferit noi dimensiuni conţinutului şi funcţiei de adaptare dinamică la noile condiţii, întrucât el poate oferi numeroase şi eficiente căi de soluţionare practică a problemelor legate nu numai de penuria unor resurse, ci şi celor legate de inflaţie, impactul schimbărilor tehnologice, apărarea intereselor consumatorilor ş.a.

Un aport deosebit la apariţia marketingului după 1900 l-a avut managementul, implementarea ştiinţei conducerii în activitatea întreprinderii, care nu-şi poate realiza ţelul fără cunoaşterea şi găsirea mijloacelor necesare distribuirii cu maximă eficienţa a producţiei create. Anterior, teoria economică explica fenomenele respective, dar în secolul nostru aceasta nu mai oferă suficiente argumente, deoarece în industrie are loc un proces de accelerare a concentrărilor şi fuziunilor, care complică activitatea de conducere şi de adoptare a deciziilor cu privire la prelucrarea şi mai ales comercializarea produselor, care devine un factor principal de maximizare a profiturilor.

Deşi marketingul îşi are originile în condiţiile economico-sociale ale începutului acestui veac, afirmarea sa teoretică şi practică are loc în perioada postbelică, când asistăm la expansiunea lui explozivă, ca urmare a impactului revoluţiei ştiinţifico-tehnice asupra vieţii economico-sociale, concretizat în creşterea gradului de complexitate a proceselor şi fenomenelor economice, de diversificare a producţiei de bunuri şi servicii, de adâncire a diviziunii sociale a muncii, care a condus la lărgirea colaborării nu numai în cadrul graniţelor naţionale, ci şi pe plan mondial, dând expresie interdependenţelor economice dintre ţări.

Toate acestea au determinat schimbări importante în configuraţia generală a mediului economico-social, în fizionomia pieţii, precum şi în coordonatele desfăşurării şi finalizării activităţii economice. De asemenea, trebuie evidenţiat faptul că progresele în domeniul tehnicii şi tehnologiei acţionează în epoca contemporană atât ca o cauză, cât şi ca un efect în transformarea conţinutului şi metodelor de marketing.

Astfel, ele sunt cauze ale acestor transformări prin continua apariţie a unor noi produse, prin dispariţia altora mai vechi, prin accelerarea ciclului vital al produselor. În acelaşi timp, sunt şi efecte ale activităţilor de marketing, în măsura în care acestea descoperă sau contribuie la răspândirea unor noi nevoi, unui nou stil de viaţă.

Faţă de aceste mutaţii se impune reconsiderarea unor practici ale marketingului, pentru adaptarea la noile condiţii, care să ofere agentului economic ansamblul de metode şi tehnici pentru cunoaşterea pieţii, astfel încât să poată face faţa concurenţei, în scopul de a satisface cât mai bne cerinţele consumatorului.

Marketingul se impune astăzi ca unică posibilitate eficientă de abandonare a necunoaşterii şi de prevenire a riscului, de ameliorare a efectelor nefavorabile, făcându-le suportabile.

La apariţia, dar mai ales la promovarea şi dezvoltarea marketingului, alături de factorii menţionţi trebuie evidenţiat şi rolul pe care l-a avut progresul, în general utilizarea ştiinţei economice, precum şi generalizarea folosirii tehnicii de calcul, care a făcut posibilă studierea pieţii în timp rapid, precum şi înmagazinarea şi prelucrarea automată a datelor, în condiţiile în care piaţa consumatorilor s-a diversificat foarte mult, cunoaşterea ei devenind tot mai dificilă, dar şi mai inevitabilă pentru o evaluare a cererii în continuă prefacere, în vederea adaptării corespunzătoare a producţiei.

Cunoaşterea pieţii, a proceselor care se desfăşoară şi a celor în curs de formare se poate realiza, numai prin efectul cercetării ştiinţifice adecvate, care conferă pieţii transparenţă, impulsionând cristalizarea teoriei şi practicii de marketing, ca disciplină ştiinţifică autonomă.

1.4.2. Evoluţia teoriei şi practicii de marketing

Teoria şi practica de marketing au cunoscut o evoluţie extrem de rapidă, mai ales în ultimile 3-4 decenii, în care incidenţele revoluţiei ştiinţifico-tehnice sunt receptate în toate domeniile şi cu prioritate în domeniile nou apărute.

Evoluţia marketingului poate fi astăzi privită prin prisma unui şir de etape succesive, care au marcat procesul de receptare în plan ideatic a dezvoltării practice a acestuia. Deşi în rândul specialiştilor există, cu privire la periodizarea evoluţiei marketingului, mai mlte puncte de vedere, cel care s-a impus printr-o largă recunoaştere, deoarece evidenţiază caracteristica esenţială a fiecărei perioade, aparţine lui Robert Bartels (Development of marketing thought, a brief history, în vol. Science in marketing, John Wiley & Sons Inc. New York, London – Sydney 1965), care distinge următoarele etape :

-         descoperirea marketingului – corespunde primei decade a secolului nostru;

-         conceptualizarea lui – în cea de-a doua decadă, ca urmare a sesizării de către teoreticieni a faptului, că în practică o serie de activităţi economice se desfăşoară în alt mod;

-         integrarea marketingului în deceniul al treilea;

-         dezvoltarea marketingului în întreprindere – deceniul al patrulea;

-         încercările de reevaluare a marketingului, în special în a doua jumătate a deceniului al cincilea, întrucât încheierea războiului punea altfel problemele economice decât în perioada interbelică;

-         reconceptualizare marketingului în deceniul al şaselea, care a însemnat nu doar revederea vechiului concept, ci mai ales fundamentarea teoretică, care a fost apoi transpusă şi în practică, a noii viziuni a marketingului actual, a opticii de marketing contemporan.

Această periodizare se bucură de o largă acceptare, întrucât explica în planul acţiunii practice schimbarea mentalităţii, a comportamentului agenţilor economici, reflectată prin procesul de trecere, în activitatea economică, de la orientarea spre producţie la orientarea spre vânzare şi apoi la orientarea de marketing, iar în plan teoretic explică apariţia, formarea şi cristalizarea unei noi ştiinţe economice – MARKETINGUL.

Cu privire la locul teoriei marketingului, încă din anii ’50 şi ’60 s-au avansat o serie de păreri în cadrul numeroaselor dezbateri care au avut loc, ele continuând şi în prezent. Cei mai mari specialişti încă nu afirmă categoric că marketingul este o ştiinţă.

Astfel, unii susţin că marketingul “nu este o ştiinţă, ci o artă” (Guy Serraf – Dictionnaire methodologique du marketing – Les Éditions d’Organisation, Paris, 1985 p.11), alţii că “nu este numai o ştiinţă, ci şi o artă” (C.I. Drăgan – “Locul marketingului în deciziile economice” – Comerţul modern nr.6/1968), alţii că este “o ştiinţă experimentală” (E. Kelley – Op. cit. p.30), unii o “ştiinţă aplicativă” (Ph. Kotler – Principles of marketing, Third Edition, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989 p.XXI).

M. Halbert (vezi M.J. Baker – Op. cit. p.18), preciza în 1965 că marketingul nu are recunoscută o bază teoretică centrală, cum au alte discipline şi deci admite tacit că nu este încă o ştiinţă, dar demersurile lui au drept scop explorarea posibilităţilor de a avea o ştiinţă a marketingului, pentru că acesta ar trebui să fie ştiinţă.

De asemenea Johan Arndt evidenţia faptul, că scopul marketingului este dezvoltarea exact în aceleaşi direcţii ca şi celelalte discipline, de la imperative simple, la noţiuni complicate, la formulări complexe şi uneori chiar contradictorii (vezi M.J. Baker Op.cit. p.19).

Merită evidenţiată şi opinia lui M. J. Baker (Op. cit. p.20) care consideră că “ până ce va fi elaborată o teorie generală punctul de vedere al specialiştilor şi academicienilor cu privire la acest subiect tinde să fie influenţat de disciplina de la care au plecat pentru a ajunge la marketing”, ceea ce este real şi în cazul autorului care are pregătire de economist.

Disputele din ultima vreme se cantonează în perimetrul caracterului ştiinţific al marketingului, dacă este sau nu o ştiinţă economică clar conturată sau doar o disciplină încă în curs de cristalizare.

1.4.3. Marketingul – ştiinţa economică

Din perspectiva a aproximativ un secol de evoluţie a marketingului, ne putem permite astăzi să sintetizăm curentele de gândire care domină teoria marketingului modern, chiar dacă unii specialişti ne trimit cu istoria marketingului la izvoarele comerţului (W.J. Stanton, Op.cit. p.5-6), alţii la părintele economiei politice, Adam Smith (C.M.Demetrescu – Marketing – ed.III Ed. Europa, Lugoj 1991 p. 8) în 1776 sau la primele cursuri universitare care încorporează în titlu termenul de marketing (I. Cătoiu – Din istoria gândirii de marketing - în Buletin de marketing nr. 1-2/1978).

Dezbaterile care au avut loc după 1970 cu privire la cercetările şi caracterul marketingului permit specialiştilor P.L. Dubois şi A. Jolibert (P.L. Dubois, A. Jolibert – Op.cit. p.4-7) să concluzioneze că în evoluţia marketingului se pot distinge trei şcoli de gândire:

- empirismul logic, reprezentat de S.D. Hunt (S.D. Hunt – Marketing Theory, The Phylosophy Of Marketing Science, Homeword, Illinois, Irwin 1983) şi P.F.Anderson (P.F. Anderson – Marketing Scientific Progress and Scientific method – Journal of Marketing 42,4 1983 p.18-31), îşi are originea în logica pozitivistă a lui E. Durkheim şi Auguste Comte şi susţine că toate construcţiile teoretice trebuie testate empiric, acordând prioritate cercetărilor cantitative. Desigur, pe baza cercetărilor la nivel micro- se pot elabora teorii interesante, dar eludând latura calitativă nu se pot trage decât concluzii parţiale.

- relativist-construcţionistă, reprezentată de G. Zaltman (G.Zaltman, K. LeMasters & M. Hiffreg – “Theory Construction in Marketing, Some Thongths on Thinking, New York, Wiley, 1982), J.P. Peter, J.C. Olson (J.P. Peter & J.C. Olson – “Is Science Marketing ?” – Journal of Marketing 47,4 1983 p. 111-135), A. Micallef (A. Micallef – Positivisme et rélativisme en theorie commerciale: analyse d’une évolution et nouvelle formation, Economies et Societes, serie sciences et géstion nr.18, 1984 p. 3161), îşi trage seva din istoria sau sociologia ştiinţei. Ea denunţă abuzul metodelor cantitative şi promovează metodele calitative, ceea ce contribuie la diversificarea metodelor de cercetare. Consideră că în formularea tezelor un rol important revine deducţiei şi evidenţei.

- teoria de sinteză, bazată pe aşa-numitul curent al “falsificării”, reprezentată de S.M. Leong (S.M.Leong – Metatheory and Metamethodology in Marketing : A Lakatotian Reconstruction - Journal of Marketing 49,4,23,40 – 1985), realizează o îmbinare a celor două curente prezentate, relevând că “marketingul posedă toate caracteristicile unei ştiinţe”.  

Preluând de la prima şcoală imporatnţa deciziilor metodologice şi de la cea de-a doua rolul particular al contextului în cadrul cercetării, şcoala de sinteză evidenţiază locul şi rolul marketingului ca ştiinţă.

În prezent, bogata literatură de specialitate ne pune la dispoziţie o multitudine de argumente care susţin părerea că, la acest sfârşit de mileniu, marketingul este deja o ştiinţă economică care are un domeniu propriu de cercetare, ce constituie un segment al vieţii economice, despre care acum două secole A. Smith scria: “consumul este singura finalitate şi scopul oricărei producţii, iar interesul producătorului trebuie să se îndrepte numai în direcţia care este necesară pentru susţinerea interesului consumatorului”.

Desigur, apariţia ştiinţei marketingului este rezultatul diviziunii sociale, care se produce şi în domeniul ştiinţei economice. Aşa cum economia politică a apărut în cadrul filozofiei antice (Em. Dobrescu, T. Postolache – Consemnări economice, Ed. Academiei Române, Buc., p. 10-12) şi treptat s-a desprins, devenind ştiinţa cu obiect propriu de cercetare, metode specifice de abordare a fenomenelor şi proceselor economice, cu legi, categorii, principii de necontestat încă din secolul al XVIII-lea, marketingul în secolul XX se desprinde din economia politică, îşi delimitează propriul domeniu de cercetare, îşi conturează o metodologie adecvată, formulând principiile pe baza cărora se pot stabili căi eficiente de soluţionare practică a raporturilor dintre agenţii economici şi mediul economico-social în general, între aceştia şi piaţa în special.

Deşi în formularea obiectului ştiinţei marketingului apar unele nuanţări (R.P.Bagozzi, Marketing as Exchange, Journal of Marketing, 1975 39,4; S.D. Hunt “General Theories and the Funadamental Explanada of Marketing”, Journal of Marketing, 1983, 47,4,9-17; P.L.Dubois, A. Jolibert, Op.cit. p.3; C. Florescu (coord.) Op.cit. p.29; M. Bucur, Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piaţă, în vol. “Bazele marketingului”, Editura Graphix Iaşi, 1992, p.43), acestea nu reprezintă controverse, ci accente pe care specialiştii le pun pe un aspect sau altul al domeniului ştiinţei marketingului, în toate evidenţiindu-se faptul că marketingul este o ştiinţă a comportamentului, care explică relaţiile de schimb ce au loc între producători şi consumatori.

Sintetizând opiniile exprimate cu privire la obiectul ştiinţei marketingului, putem concluziona că acesta se referă la teoria economică a pieţii, la mecanismul ei, la categoriile economice: cerere, oferta,  concurenţa, preţ, care implică consumul, comportamentul consumatorului şi producătorului, precum şi cadrul  instituţional  ce permite desfăşurarea legăturilor dintre vânzători şi cumpărători.

Deci, marketingul oferă analiza comportamentului competitiv al pieţii şi estimarea noilor oportunităţi, asigurând agentului economic posibilitatea fundamentării deciziilor care să-l conducă la obţinerea eficienţei economice maxime în condiţiile satisfacerii în cele mai bune condiţii a necesităţilor societăţii.

Nivelul la care marketingul a ajuns astăzi în plan teoretic, dar şi practic, îl face de necontestat, el având clar conturat un domeniu propriu de cercetare, domeniu în care explică fenomene şi procese neabordate de alte ştiinţe. Existenţa încă, în circuitul de idei, a unui mare număr de definiţii a marketingului nu reprezintă un argument sufucient pentru a nega caracterul de ştiinţă al acestuia.

De fapt, în epoca modernă, numărul celor care se ocupă de teoria economică în general, de marketing în special a sporit foarte mult, iar sistemul informaţional permite cunoaşterea cu rapiditate a punctelor de vedere exprimate, dar aceasta nu face decât să incite pe specialişti la difuzarea contribuţiilor lor la elucidarea unor probleme atât de importante, cum sunt cele referitoare la teoria marketingului.

Aceasta demonstrează, pe de-o parte, interesul deosebit al cercetătorilor pentru această nouă ştiinţă economică, iar pe de altă parte, că nu s-a încheiat procesul de cristalizare a ştiinţei marketingului, deşi ea a străbătut în linii mari etapele cunoscute în evoluţia generală a ştiinţelor: descriptivă, inductivă, deductivă, axiomatică, ajungând la un grad înalt de maturizare, din moment ce dispune de o terminologie consacrată, în mare măsură acceptată, de o bogată literatură, de un anumit nivel de specializare, care a condus deja la conturarea unor domenii : micro şi macromarketingul, marketingul social, ecomarketingul etc. De asemenea, conturarea curentelor de gândire, a şcolilor în teoria marketingului, ca şi a abordării marketingului în planul metateoriei (E.J. Kelley – Marketing, strategy and function, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1965), deci ca obiect de investigaţie ştiinţifică, prin apariţia metamarketingului (Metateoria este teoria despre teorie sau ştiinţa despre ştiinţă; ea examinează obiectul de studiu al unei teorii sau ştiinţe evoluate, conturate, mature. Metamarketingul este teoria despre teoria marketingului sau ştiinţa marketingului – C. Florescu, coord., Op.cit. p.502), sunt tot atâtea argumente care susţin că marketingul este o ştiinţă, o componentă a sistemului ştiinţelor economice şi anume a ştiinţelor funcţionale de măsurare alături de management, statistică, contabilitate (Gh. Creţoiu, V. Cornescu, I. Bucur – Economia Politică, Ed. Tempus Buc. 1992 p.32).

Ca toate ştiinţele economice, marketingul îşi găseşte fundamentul ştiinţific în conceptele elaborate de economia politică, deci le preia şi utilizează alături de propriile concepte, categorii, noţiuni. De asemenea, încorporează o serie de noţiuni din arsenalul ştiinţelor economice de ramură (economia industriei, agriculturii, comerţului, turismului etc), a celorlalte ştiinţe economice teoretico-aplicative şi a ştiinţelor economice de graniţă, dar şi al sociologiei, psihologiei, matematicii etc. ceea ce-i conferă o largă deschidere către alte sfere ale cunoaşterii umane şi posibilitatea dezvoltării deosebit de rapide.

Încă din 1965 M. Halbert (The Meaning and Sources of Marketing Theory – “Semnificaţia şi sursele teoriei marketingului” – Mc Graw – Hill, Marketing Science Institute Series 1965 – preluat din M.J. Baker – Op.cit. p.18-19), sublinia că marketingul a preluat mult de la disciplinele legate de sfera afacerilor (economice, drept, etc.), de la ştiinţele sociale comportamentale şi de la cele metodologice (matematică, etc.) şi că aceste împrumuturi include date, tehnici şi concepte.

În acelaşi timp, marketingul oferă celorlalte ştiinţe economice şi socio-umane noi concepte, argumente, teze, concluzii, metodologii, ca urmare a aprofundării cercetării în domeniul său de activitate, domeniu în care a fundamentat o metodologie specifică raporturilor agenţilor economici cu piaţa, conferind teoriei economice noi dimensiuni.

Marketingul, ca de altfel majoritatea ştiinţelor ce s-au afirmat în perioada postbelică, în care teoria sistemelor îşi pune amprenta, a preluat din celelalte domenii ale gândirii umane o serie de metode şi tehnici pe care le-a inclus în propriul său instrumentar, din domenii ca: matematica, statistica, sociologia, urbanismul, antropologia, ecologia ş.a., care s-au dovedit extrem de utile atât pentru cercetările ştiinţifice creatoare de informaţie din domeniul pieţii, cât şi pentru analiza experimentală a cauzalităţii.

Mai mult, marketingul este acela care a aplicat efectiv unele metode descoperite de alte ştiinţe şi, ca urmare, îi sunt atribuite ca metode proprii. În prezent, posedă o metodologie amplă : alături de metode riguros ştiinţifice şi tradiţionale, a integrat metode euristice, dar şi metode oferite de cercetările operaţionale, de futurologie.

Beneficiind de progresele realizate atât de ştiinţele economice, dar şi de celelalte domenii ale gândirii umane cu care se interferează - unele ştiinţe ale naturii şi ştiinţe tehnice - atât pe plan ideatic, cât şi metodologic, marketingul a cunoscut o continuă dezvoltare şi într-un ritm accelerat, ca de altfel toate ştiinţele cu caracter interdisciplinar.

Referindu-se la conexiunile cu alte discipline şi funcţii manageriale M.J. Baker (Op. cit. p.10) preciza: “Mai presus de toate, marketingul, ca şi medicina şi ingineria, este o disciplină sintetică, care caută să adune la un loc teorii şi idei provenind dintr-o varietate de discipline ce au un fundament teoretic mai amplu integrându-se într-o interpretare holistică, care să poată fi aplicată în practică”.

În finalul capitolului în care analizează “statutul marketingului” M.J. Baker (Op. cit. p.26) ajunge la concluzia că dacă privim lucrurile în mod negativ marketingul este “un ghiveci” de idei “împrumutate” de la alte discipline, dar dacă gândim pozitiv marketingul se bazează pe principiul simplu conform căruia oferta este legată de cerere.

Împărtăşim opinia lui R.A. Garda conform căreia marketingul “se transformă tot mai mult într-o ştiinţă analitică, unde trebuie folosite logica, analiza sistematică a datelor şi cercetarea sofisticată a pieţii”, faţă de “marketingul în anii 1950 şi 1960 când era practicat ca un fel de artă, doar de cei dotaţi cu creativitate, intuiţie şi inspiraţie” (M. McDonald, Op. Cit., p. 18).

Legăturile de interdependenţă ale marketingului cu alte ştiinţe, eterogenitatea proceselor şi fenomenelor economico-sociale ce conturează aria sa de cercetare şi aplicare, constituie cadrul pentru ca această tânără ştiinţă economică, structural-operaţională să se manifeste ca o ştiinţă  multidisciplinară, bine fundamentată teoretic, cu caracter deschis, care-i asigură şi universalitatea.

1.5. Prezentul şi perspectivele marketingului

Este incontestabil, că în perioada  postbelică şi mai ales în ultimele două decenii, marketingul s-a impus ca unul din factorii importanţi ce au cotribuit la obţinerea performanţelor deosebite a firmelor de succes din ţările dezvoltate. El s-a dovedit un catalizator al creşterii economice în aceste ţări.

1.5.1.     Marketingul la sfârşit de mileniu

In prezent, asistăm la o recunoaştere a avantajelor oferite de marketing, studiile efectuate în ţările dezvoltate evidenţiază faptul că “organizaţiile de mare perfomanţă sunt dedicate marketigului în mai mare grad decât concurentele lor mai puţin rentabile, şi dovedesc mai mult entuziasm în acoperirea tuturor aspectelor legate de implementarea conceptului de marketing“ ( J. E. Lynch, G. J. Hooley, J. Shepherd – Efectiveness of British Marketing, Marketing Competitiveness Research Unit,  University of  Bradford  Management Centre, martie 1988. )

Succesul în afaceri al firmelor ce şi-au însuşit orientarea de marketing se datorează faptului că marketingul reprezintă domeniul cunoştinţelor necesare amplificării eficacităţii eforturilor depuse de acestea, întrucât el reuneşte concepte, căi, metode şi fundamenteză o metodolagie adecvată a relaţiilor cu mediul economico-social în general, cu piaţa în mod special ,ceia ce-i oferă garanţia că bunurile materiale create şi serviciile prestate se vor vinde pe piaţă, dacă ele corespund necesităţilor, anticipat identificate ale consumatorilor.

Experienţa practică a demonstrat că firmele ce au atins performanţe superioare din punct de vedere al eficienţei sunt cele care: au o perspectivă şi o orientare de marketing veritabilă; înţeleg că realitatea pieţii pretinde o mare receptivitate faţă de mediu şi deci trebuie să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la schimbările acestuia inclusiv în privinţa structurii şi sistemelor organizaţionale, adoptă o strategie competiţională de rezistenţă pentru a neutraliza concurenţa, promovează noul şi se preocupă de asigurarea unui echilibru strategic ( vezi Norman Hart op. cit.p. 26- 28).

Realizările deosebite ale unor firme sunt şi cosecinţele evoluţiei marketingului, atât ca filozofie cât şi ca disciplină economică  adecvată pentru supravieţuire şi succes, acum când se apropie secolul XXI (M.J. Baker op. cit. p. 596). Specialiştii apreciază că marketingul se află într-un proces de continuă evoluţie, iar în momentul actual parcurge o etapă de avânt în ciclul său de viaţă, nicidecum de declin, cum afirmă unii comentatori. In termenii etapizării ciclului de viaţă, noi considerăm că marketingul se află undeva între copilărie şi adolescenţă (Malcolm McDonald – op. cit. p. 31).

Cu toate acestea, marketingul se confruntă cu o serie de dificultăţi, neajunsuri care au şi provocat critici adesea aspre la adresa sa. Astfel, este evident că între teoria şi practica de marketing există un mare decalaj, teoria fiind cea care devansează practica, întrucât o serie de  concepte, principii, metode sunt insuficient cunoscute, înţelese şi desigur aplicate în activitatea organizaţiilor.

De asemenea, se constată apariţia unui mare număr de concepte care ar putea fi aplicate, dar ele trebuie selectate în conformitate cu condiţiile specifice din fiecare organizaţie şi utilizate în măsura în care corespund nevoilor practice ale acestora.

Studiile din ţările dezvoltate, evidenţiază că numai marile companii sunt orientate spre marketing şi aplică cu competenţă practicile corespunzătoare, ceea ce se reflectă în nivelul înalt al rentabilităţii activităţii lor.

Se remarcă în lucrările de specialitate poziţia critică a teoreticienilor faţă de practicieni în general, faţă de manageri în special, care deşi acceptă filosofia de marketing, manifestă puţin interes, slabă capacitate de aplicare a acesteia în practică.

Criticile pe care şi le atrage marketingul sunt legate mai ales de funcţia practică decât de concepţia teoretică. Astfel se constată că marketingul nu reacţionează promt şi eficient la principalele dificultăţi cu care se confruntă economia, nu adoptă modalităţile de reacţie operaţionale, manifestă inconsecvenţă în aplicarea propriilor principii, provoacă cheltuieli mari pentru publicitate şi prin supradimensionarea adeseori a departamentului respectiv.

Intr-un studiu al specialiştilor britanici se apreciează că departamentele de marketing sunt confuze şi insuficient definite, de multe ori mioape, întrucât îşi aduc rareori contribuţia la dezvoltarea afacerii sunt marginalizate, dar directorii de marketing îşi supraestimează contribuţia şi adesea nu se înţeleg cu ceilalţi directori ai organizaţiei. De aceea se concluzionează că “marketingul este mai necesar ca oricând, dar ca serviciu funcţional el nu mai reuşeşte să-şi atingă scopurile“ (M. J. Thomas, Op. cit., p. 22-24).

O sursă a criticilor aduse marketingului o constituie şi onestitatea raporturilor de piaţă ale organizaţiei (vezi C. Florescu coord. op.cit p. 481-490). Adesea practica de marketig nu a corespuns cu satisfacerea nevoilor consumatorilor, rezultînd abuzuri ale producătorilor şi distribuitorilor ce au prejudiciat pe consumatori. “Aceştia la rândul lor au reacţionat, fie prin intermediul mişcărilor de apărare ale consumatorilor, fie prin intermediul puterii publice, pentru a le creşte drepturile acestora faţă de vînzători“ (vezi  D. Weiss şi  Y. Chirouze – Le consommerisme, Paris, Sirey 1984, preluat din P.L. Dubois, A. Jolibert – Op. cit. p. 451).

Toate aceste critici au făcut ca marketingul să nu aibă întodeauna o reputaţie prea favorabilă, care ar putea să-l marginalizeze dacă nu va răspunde prompt şi eficient noilor provocări.  Se constată însă că un număr tot mai mare de organizaţii din diverse domenii de activitate adoptă concepţia de marketing.

1.5.2.      Perspectiva marketingului

Viitorul marketingului este asigurat de evoluţia rapidă pe care a cunoscut-o în ultimele decenii, de impactul considerabil pe care a demonstrat că îl are asupra societăţii umane în ansamblu său.

Se remarcă deja câteva tendinţe în evoluţia marketingului, care pun în faţa organizaţiilor noi probleme dar şi oportunităţi. (vezi figura 1.2 .).

Pricipala tendinţă o reprezintă sporirea rolului marketingului, a importanţei lui ca urmare a schimbărilor apărute în mediul economico- social în general, în mediul afacerilor în special, dar şi a creşterii complexităţii afacerilor.

Fig. 1.2.

Principalele tendinţe ale evoluţiei marketingului

Marketingul se desfăşoară într-un mediu global dinamic, vast şi complex, ca urmare a tehnicii moderne, a schimbărilor sociale şi politice ce se reflectă în procesul globalizării rapide a economiei, a dinamicii acesteia, dar şi a accentuării responsabilităţilor etice şi sociale ce revin firmelor şi pe care acestea nu le mai pot ignora.

Organizaţiile care nu reuşesc să se integreze şi să răspundă favorabil acestor modificări sunt în pericol să rămână în urmă sau chiar să dispară.

Ele trebuie să-şi adapteze continuu strategiile, întrucât modificarea mediului duce la anularea calităţii strategiilor care au avut succes ieri şi deci este nevoie de altele pentru mâine. Se apreciază că internaţionalizarea efectelor are cel mai mare impact asupra activităţii de marketing (vezi W. Lazer “Changing dimensions of marketing management“ Journal of International Marketing vol I nr. 3 p. 93-103, 1993), întrucât impune restructurarea operaţiunilor de marketing la nivel naţional, pentru a concura în plan internaţional, ceea ce complică combinarea celor patru  P tradiţionali ai mixului de marketing.

Cum această tendinţă este ireversibilă, organizaţiile trebuie să reacţioneze adecvat, adică să gândească global şi să acţioneze local, să facă saltul către un statut global pentru a nu ajunge pe poziţii periferice.

Un alt factor ce sporeşte rolul marketingului îl constituie modificarea sistemului de valori ale consumatorului. Consumatorul devine mai avizat, sofisticat, şi puternic datorită progresului tehnico-ştiinţific care a dus la creşterea calităţii, fiabilităţii şi durabilităţii produselor şi la lărgirea posibilităţilor de informare a consumatorului.

De asemenea prin apariţia grupurilor, reţelelor, alianţelor şi asociaţiilor consumatorilor, aceştia devin mai puternici şi se opun adesea cu succes producătorilor ce controlează piaţa, diminuând capacitatea lor de decizie pe piaţă.

Ca urmare, marketingul trebuie să ofere producătorului mijloace prin care să anticipeze cele mai diverse dorinţe ale consumatorului, iar pe de altă parte mijloace de a-i pune la dispoziţie consumatorului cât mai rapid bunurile şi serviciile ce-i satisfac dorinţele.

Concurenţa acerbă ce capătă noi dimensiuni mai ales datorită noilor tehnici şi tehnologii, reprezintă un alt factor de promovare mai intensă a marketingului, cu atât mai mult cu cât concurenţa se desfăşoară şi la scară globală, oferind pe de-o parte oportunităţi, iar pe de altă parte ameninţări.

Concurenţa devine tot mai dură, datorită creşterii numărului producătorilor, a apariţiei noilor produse şi a proliferării imitatorilor, chiar dacă legislaţia protejează producătorii originali.

Marketingul poate oferii soluţii pentru apărare faţă de concurenţi şi pentru a ieşi invingător în lupta cu aceştia.

 Creşterea complexităţii organizaţiilor este un factor ce deschide perspective marketingului, întrucât în organizaţiile de mare dimensiune cei mai mulţi angajaţi se îndepărtează tot mai mult de utilizatorul final al produsului ceea ce duce la apariţia a două probleme importante : cereri conflictuale şi separarea proprietăţii şi controlului (E. Hill, T. O’Sullivan – Op. cit. p.18).

În depăşirea lor, marketingul joacă un rol important deoarece determină adaptarea structurilor organizatorice, a sistemelor de operare, comunicare, remunerare, precum şi a activităţilor de training în vederea motivării angajaţilor pentru satisfacerea nevoilor clienţilor.

Toţi factorii (vezi figura 1.3.) analizaţi mai sus: dinamismul mediului global, internaţionalizarea afacerilor, modificarea sistemului de valori al consumatorului, concurenţa tot mai acerbă, creşterea complexităţii organizaţiei etc. determinată accentuarea rolului importanţei marketingului în activitatea organizaţiei, dar impun cu necesitate restructurarea şi reevaluarea modului de desfăşurare a activităţii de marketing, o reexaminare a căilor prin care marketingul poate fi introdus şi acceptat ca filosofie de afaceri.

                                                                                                          

Fig. 1.3. Factorii ce accentuează importanţa marketingului

Se impune astfel o nouă tendinţă şi anume schimbarea opticii de marketing în sensul dobândirii unei orientări veritabile de marketing, ce constă în concentrarea atenţiei asupra clientului, recunoscându-se suveranitatea consumatorului.

Accentul care se pune pe interesele consumatorului nu trebuie să le eludeze pe cele ale producătorului. Aceasta presupune, ca marketingul să se preocupe de existenţa unor relaţii de schimb reciproc avantajoase între client şi producător. De aceea marketingul trebuie privit ca “o filosofie foarte simplă, ce impune ca producătorii să înceapă cu identificarea şi specificarea nevoilor consumatorului, mobilizând apoi bunurile şi resursele companiilor lor, pentru a realiza o relaţie de schimb reciproc satisfăcătoare, de care să beneficieze ambele părţi” (M.J. Baker – Op. cit. p.601).

Însuşirea şi aplicarea unei orientări veritabile de marketing presupune schimbarea fundamentală a atitudinii managerilor, convertirea lor la optica de marketing, ce se poate realiza prin educaţie şi comunicare. Numai astfel se pot respecta cele trei condiţii esenţiale : să faci ce trebuie, cum trebuie şi când trebuie.

Modificarea opticii de marketing presupune pe de-o parte schimbări de ordin strategic, care vizează modificări în structura organizatorică a departamentului de marketing, în ierarhizarea obiectivelor strategice pe termen lung sau scurt; iar pe de altă parte schimbări la nivel operaţional şi funcţional ce vizează evaluarea pieţiişi a activităţii, dar şi profesionalismul angajaţilor.

Dobândirea unei adevărate orientări de marketing este, după părerea specialiştilor englezi care au iniţiat mai multe studii (vezi M. McDonald – Op. cit. p. 15-36), rezultatul utilizării mai multor mecanisme, dintre care citează: focalizarea pe client pornind dinspre conducerea organizaţiei, introducerea mobilităţii între funcţiunile organizaţiei şi restructurarea companiilor.

Funcţionarea eficientă a acestor mecanisme depinde de: capacitatea de conducere a organizaţiei, reorganizarea şi adoptarea gândirii procesuale, flexibilitatea şi transferul de putere practicat de managementul organizaţiei.

De asemenea, un rol important revine culegerii şi utilizării informaţiilor, evaluării performanţelor obţinute, dar şi perfecţionării personalului organizaţiei care contribuie la asigurarea succesului în afaceri.

Contribuţia marketingului în perioada posbelică la dezvoltarea economico-socială, impune o nouă tendinţă – accent sporit pe transferul conceptului şi activităţii de marketing în sectorul non-profit.

Avântul fără precedent al domeniului marketingului nelucrativ, ce reflectă de fapt nivelul înalt de dezvoltare economico-socială, de civilizaţie al ţărilor industrializate, a dus la apariţia unor probleme deosebite pe care organizaţiile non-profit încearcă să le rezolve prin explorarea beneficiilor marketingului.

Marketingul non-profit îşi propune să asigure gestionarea raţională a acţiunilor sociale, creşterea cerinţelor de o anumită natură din mediul social prin aplicarea conceptelor şi tehnicilor de marketing în activităţile desfăşurate de indivizi sau organizaţii, altele decât cele legate de profit.

Misiunea lui constă în informarea, convingerea şi motivarea oamenilor pentru susţinerea unor cauze sociale şi încurajarea participanţilor activi prin promovarea ideii că acţiunile lor sunt benefice atât pentru indivizi, cât şi pentru societate în ansamblul ei.

La modul general, marketingul non-profit trebuie privit ca un proces ce ajută schimbarea a ceva de valoare pentru ceva de care ai nevoie. El include “toate eforturile depuse de către organizaţii care nu sunt firme de afaceri, în direcţia vânzării produselor lor, a creşterii membrilor, câştigării sprijinului, solicitării de fonduri sau pentru a atinge orice alt obiectiv de marketing” (W.G. Nikels – “Marketing Communication and Promotion” ed. a III-a J. Wilei & Sons, 1994 p.444).

Principala preocupare a marketingului non-profit este de a identifica ce au aceste organizaţii de oferit în schimbul solicitărilor lor. Întrucât obiectul de schimb al organizaţiilor non-profit nu poate fi specificat în termeni economici, schimburile de acest gen se fac prin intermediul negocierilor sau persuasiunii, având ca scop conştientizarea împortanţei respectivei activităţi, rămânând în plan secundar analiza schimbului propriu-zis.

Pătrunderea şi extinderea marketingului în sectorul non-profit, evidenţiază multiplele valenţe ale acestuia, recunoaşterea ţelului său suprem, acela de satisfacere a nevoilor consumatorului eficient.

Atingerea acestui ţel presupune cunoaşterea mai aprofundată a comportamentului consumatorului de bunuri şi servicii. De aceea se remarcă tendinţa de accentuare a studierii comportamentului consumatorului, întrucât s-a înţeles deja că marketingul înseamnă satisfacerea nevoilor oamenilor şi de aceea trebuie înţelese reacţiile pe care aceştia le au faţă de bunurile şi serviciile oferite.

Pentru aceasta trebuie ştiut: cum percep consumatorii bunul sau serviciul, ce impresie le face, ce conduită adoptă, precum şi care sunt factorii ce îi influenţează în adoptarea unui anumit comportament. Cum acest comportament diferă de la o persoană la alta şi se modifică în timp şi spaţiu deoarece oamenii au preferinţe, antipatii, credinţe, atitudini, valori diferite, analiza lui trebuie să fie o preocupare constantă a celor care îşi propun să creeze clienţii şi apoi să-i menţină.

De aceea se cere ca “managerii să observe totul din punctul de vedere al consumatorului, să privească firma şi produsele acesteia prin prisma consumatorului, şi să ia în calcul necesităţile şi aspiraţiile acestuia” (Jim Blythe – Comportamentul consumatorului – Teora 1998 p.10).

Cele patru tendinţe remarcate mai sus, ne permit să apreciem că vom asista în viitorul apropiat la creşterea complexităţii marketingului, la schimbări în gândirea şi comportamentul producătorilor şi consumatorilor ce se vor reflecta în modificări de substanţă în ceea ce priveşte rolul şi scopul marketingului, în statutul acestuia.


[1] Marketing este termen de origine anglo-saxonă, dat de participiul prezent al verbului  – to market = a desfăşura operaţiuni de piaţa ce semnifică o acţiune continuă. Termen intraductibil, marketingul, se generalizează în întreaga lume reflectând tendinţa de universalizare a termenilor ştiinţifici în perioada postbelică.

[2] Funcţiunile întreprinderii unanim recunoscute: cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, financiar-contabilă, de personal

 

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU