Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

10. Distribuţia produselor

Un produs nu-şi poate îndeplini rolul, raţiunea sa de a fi, decât în momentul în care intră în consumul final, satisfăcând nevoia consumatorului care l-a cumpărat. Dar, drumul de la producător până la consumator, în condiţiile contemporane nu este în general, nici simplu, nici scurt şi nici ieftin. Din acest motiv, încă de la apariţia economiei marfare, legătura dintre producţie şi consum s-a înfăptuit prin intermediul circulaţiei mărfurilor.

În economia de piaţă, accentuarea diversificării producţiei a consumului şi a relaţiilor de piaţă, conferă distribuţiei produselor un rol tot mai important.

10.1. Însemnătatea, natura şi funcţiile distribuţiei

10.1.1. Rolul distribuţiei în societate

Activitatea de distribuţie apărută odată cu producţia de mărfuri, a cunoscut o dezvoltare rapidă odată cu revoluţia industrială, devenind în prezent una dintre cele mai dinamice activităţi.

În perioada postbelică, evoluţia fără precedent a distribuţiei a fost marcată pe de-o parte, de reconsiderarea în planul teoriei şi practicii economice a raportului producţie – consum, iar pe de altă parte, de transformările în plan tehnic şi organizatoric ale acestui domeniu. Cei mai importanţi factori ce au impulsionat această evoluţie sunt : dezvoltarea producţiei de serie şi diversificarea ei, ce a condus la o sporire apreciabilă a consumului, precum şi evoluţia produselor sub aspect calitativ, novativ şi tehnic.

Dezvoltarea rapidă a distribuţiei se datorează rolului pe care aceasta îl are în procesul reproducţiei, proces ce asigură evoluţia societăţii umane.

Astfel, distribuţia, care include totalitatea activităţilor ce au loc în timp şi spaţiu, de la terminarea produsului până la intrarea lui în consumul final, deţine rolul de intermediar între producţie şi consum, asigurând finalizarea activităţii oricărui producător şi obţinerea de către consumator a bunului care-i satisface necesitatea.

Prin vânzarea produsului, se recuperează cheltuielile efectuate de producător şi distribuitori şi se obţine profitul – scopul final al activităţii oricărui întreprinzător – care trebuie să le asigure o eficienţă economică acceptabilă, motivatoare, pentru reluarea activităţii pe o scară mai mare.

Astfel, distribuţiei îi revine rolul hotărâtor în asigurarea cursivităţii proceselor economice, întrucât ea finalizează activitatea unui producător, încheind ciclul de producţie şi asigurând resursele băneşti pentru reluarea activităţii economice.

Rolul distribuţiei de asigurare neîntreruptă a fluxului de produse către consumator, constă în  (P. Ştefănescu – op. cit. p.405):

-         realizarea unei corelaţii optime între cerere şi ofertă, exercitând o influenţă activă asupra producţiei pe baza cunoaşterii cererii consumatorilor (a celei în prealabil formulate, de pildă prin comenzi);

-         deplasarea produsului la locul cererii prin organizarea raţională a fluxului fizic al mărfurilor;

-         asigurarea momentului optim al livrării în raport cu cererea, ceea ce conduce la regularizarea mişcării mărfurilor şi atenuarea oscilaţiilor sezoniere;

-         realizarea minimului raţional de cheltuieli pentru punerea la dispoziţia consumatorului a produsului dorit, cheltuieli pe care acesta le suportă.

Distribuţia îndeplineşte rolul de ajustare dintre cerere şi ofertă şi este creatoare de servicii, adăugând astfel valoare produsului respectiv. Aceasta înseamnă, că produsul livrat de producător suferă o serie de transformări, până să ajungă în posesia consumatorului final, transformări care dau produsului valoare adăugată.

A. Tordjman (“Le commerce: son prix, ses services” – Analyse financiére, 1984, nr.561 p.41-48) reluând teoriile lui P. Avril, grupează aceste transformări în trei categorii:

1.      – transformări materiale şi fizice: operaţii ce privesc împărţirea produselor în cantităţi mai mici, transportul şi stocarea lor. Ele sunt de natură industrială, deci funcţii industriale;

2.      – transformări spaţiale şi temporale – considerate ca funcţii distributive propriu-zise, ce constau în aducerea unui produs în starea sa de:

-         loc – unde se găseşte produsul;

-         lot – cantitatea omogenă a produsului;

-         sortiment – lista produselor propuse în acelaşi loc şi acelaşi timp;

-         data – la care va fi observat produsul.

3.      – transformările psihologice şi comerciale – completează funcţiile industriale şi distributive, permiţând adecvarea dintre :starea cererii din amonte” şi “starea cererii din aval”.

Trebuie precizat că atât la nivelul producătorului individual, cât şi la nivelul societăţii, distribuţia ca sector de activitate specializat, aduce mai multe avantaje. Astfel, ea permite reducerea numărului de tranzacţii şi a cheltuielilor, deoarece serviciile distribuitorului se bazează pe cantitatea oferită de mai mulţi producători, dacă producătorul şi-ar asigura singur distributia cheltuielile ar fi mult mai mari.

De asemenea, distribuţia permite îmbunătăţirea sortimentului oferit consumatorului, deoarece distribuitorul oferă produsele mai multor producători.

În acest fel se răspunde mai bine aşteptărilor consumatorilor, cu atât mai mult cu cât consumatorul permanent “cere servicii tot mai precise, individualizate şi personalizate” (P.L. Dubois, A. Jolibert – op. cit. p.308, vol. II).

Ca regulator între producţie şi consum, distribuţia joacă un rol activ, prin asumarea rolului de exponent al preocupărilor şi intereselor atât a consumatorului cât şi a producătorului.

De aceea, distribuţia se bucură de o atenţie deosebită în activitatea de marketing a fiecărei întreprinderi producătoare, căreia nu-i poate fi indiferent când se vinde produsul său, cui, cu ce cheltuieli, la ce preţ şi mai ales cu ce implicaţii asupra activităţii viitoare.

Ansamblul proceselor şi operaţiunilor ce au loc în timp şi spaţiu, din momentul încheierii producţiei şi până la intrarea în consum a produsului, precum şi orientarea lor, constituie obiect al mixului de marketing, mai precis a submixului de distribuţie sau plasare.

Această variabilă pe care întreprinderea producătoare o poate controla, rămâne totuşi componenta cea mai puţin flexibilă a mixului de marketing, dar rolul său se află în continuă ascensiune şi datorită faptului, că o distribuţie bine gestionată poate fi o sursă de avantaj competitiv, pe care nici o întreprindere n-o poate ignora, deoarece aceasta i-ar aduce numeroase prejudicii.

În fond, întreprinderea îşi recuperează cheltuielile şi încasează profitul abia după ce produsul a fost distribuit consumatorului, adică a fost vândut, ceea ce reflectă rolul esenţial pe care distribuţia o are în politica de marketing.

Se apreciază că, în ultimile decenii, distribuţia “a devenit una din cheile elaborării mixului de marketing eficient: coerenţa dintre deciziile privitoare la preţ, produs, comunicare, promovare, servicii, alegerea canalului şi a formulei de distribuţie este unul din aspectele esenţiale ale unei politici comerciale”(P. L. Dubois, A. Jolibert – op. cit. vol. II, p.305).

10.1.2. Conceptul de distribuţie

În teoria şi practica economică se utilizează mai multe noţiuni, cărora li se conferă aceeaşi accepţiune şi anume: mişcarea mărfurilor, comercializarea mărfurilor, dar distribuţia pare să fie cea mai cuprinzătoare.

Distribuţia este noţiunea pe care o întâlnim şi în literatura universală, ce defineşte “totalitatea proceselor economice şi tehnico-organizatorice privind dirijarea şi transmiterea fluxului de bunuri şi servicii de la producător la consumator, în condiţii de eficienţă maximă” (P. Mâlcomete – coord. – Lexicon de marketing – Ed. Junimea, Iaşi, 1994, p.111).

Ea acoperă o mare diversitate de activităţi şi operaţiuni şi arată cum pot fi gestionate relaţiile ce apar între întreprinderi în dubla lor calitate de producător şi consumator, pentru sporirea avantajelor puse la dispoziţia consumatorilor.

Ca urmare, ea poate fi definită şi ca “alegerea şi gestionarea modului de optimizare a disponibilităţilor unui produs sau serviciu pentru un număr maxim de consumatori relevanţi la un cost minim. Nu implică numai furnizarea bunurilor sau serviciilor ci şi mişcarea acestora în interiorul organizaţiei” (E. Hill, T. O’Sullivan – op. cit. p.193).

În viziunea marketingului modern, distribuţia este un concept complex ce reflectă : procesul circuitului fizic al mărfurilor, relaţiile ce apar pe piaţă şi ansamblul activităţilor ce marchează trecerea de la producător la consumator al produselor, incluzând în mod concret:
(C. Florescu – coord. – op. cit. p.354-355):

-         traseul ce-l parcurge marfa până la consumatorul final;

-         canalul de distribuţie;

-         operaţiunile economice care marchează trecerea succesivă până la intrarea în consum (vânzare, cumpărare, concesiune, consignaţie, etc.);

-         distribuţia fizică sau logistica;

-         aparatul tehnic ce realizează operaţiunile (reţea de unităţi, dotare, personal).

Prin urmare, nu reducem distribuţia la mişcarea fizică, deoarece aceasta este însoţită, precedată şi urmată de fluxurile ce apar între participanţi şi anume : fluxul produsului, negocierilor, titlului de proprietate, informaţional şi promoţional (B. Rosembloom – “Marketing channels” – A Management View, The Dryden Press, Chicago 1983 p.10).

Elementele componente ale distribuţiei, care vor fi analizate în capitolele următoare sunt : canalele de distribuţie, distribuţia fizică, vânzarea engros şi vânzarea cu amănuntul (en detaille), primele două implicând elaborarea de strategii adecvate.

Distribuţia se realizează pe două căi principale :

1.      – prin contact direct între producător şi consumator (specifică pentru bunurile de producţie);

2.      – prin canale specializate, caz în care producătorul şi cumpărătorul nu vin în contact direct – este calea cea mai uzitată în cazul bunurilor de larg consum.

În practică, activităţi de distribuţie realizează atât producătorii cât şi intermediarii, ponderea pe care o deţine fiecare depinde atât de mediul ambiant cât şi de situaţia concretă a întreprinderii.

În general, pe bază de contract cei doi stabilesc condiţiile şi activităţile ce le desfăşoară fiecare.

Evident, fiecare ar dori să facă cheltuieli cât mai mici şi să obţină în final profituri cât mai mari, iar interesul comun este acela de a vinde întreaga cantitate de produse la un preţ, care să le permită ambilor obţinerea unui profit. Contradicţia ce apare între ei se rezolvă prin negociere, fiecare asumându-şi anumite riscuri.

Cele mai importante forme prin care se înfăptuieşte distribuţia (P. Mâlcomete, coord. – op. cit. p.111) şi care impun şi adoptarea de  strategii specifice sunt:

1.      – distribuţie exclusivă – constă în plasarea prin intermediul unui singur distribuitor sau reprezentant. Se practică în cazul bunurilor de valoare mare, mai ales al mijloacelor de producţie, precum şi în cazul exporturilor.

2.      – distribuţie intensă – constă în plasarea produselor prin toate mijloacele avute la dispoziţie, pentru a avea un grad de acoperire a pieţii cât mai mare. Se practică în cazul bunurilor de folosinţă curentă, ce se cumpără zilnic sau la intervale mici, fără a fi interesantă marca produsului.

3.      – distribuţie inversă – constă în recuperarea în scopuri productive a unor componente rămase în urma consumului (ambalaje, materiale deficitare, etc.). În acest caz ciclul este consum – distribuţie – producţie. Se constată în ultimele decenii, o preocupare deosebită a ţărilor dezvoltate pentru a recupera, refolosi şi recicla tot ce se poate, deoarece, se asigură reducerea cheltuielilor cu producerea unor bunuri şi protejarea resurselor naturale, mai ales a celor neregenerabile. Şi în acest mod, distribuţia contribuie la progresul economico-social.

10.1.3. Funcţiile distribuţiei

Distribuţia, ca intermediar între producţie şi consum, este determinată de acestea, dar la rândul ei, are un rol activ asupra lor, influenţând atât producţia din ciclul următor cât şi consumul din
ciclul prezent.

Relaţiile de interdependentă dintre distribuţie şi producţie, respectiv consum, sunt puse în evidenţă de către funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte în cadrul circuitului economic:

1.      –  funcţia de schimbare a proprietăţii asupra produsului – se realizează prin operaţiuni comerciale care constau în : repartizare, vânzare, cumpărare, prezentare şi servicii etc.;

2.      – funcţia de transport – asigură scurgerea produselor de la producător la distribuitor şi de la acesta la consumator, după ce, de regulă suportă şi operaţiuni de depozitare. Cum situaţiile în care consumatorul îşi cumpără direct produsul de la producător, sunt rare, activitatea de transport devine inevitabilă şi înseamnă cheltuieli, ce sporesc valoarea produsului;

3.      – funcţia de stocare – permite ajustarea în timp a producţiei la evoluţia cererii. De obicei distribuitorul cumpără (se aprovizionează) de la producător (în partidă mare – engros) la anumite intervale de timp şi pune la dispoziţie permanent consumatorului, care va găsi produsul atunci când îl doreşte. Depozitarea trebuie să asigure condiţii bune pentru a nu se altera caracteristicile produsului;

4.      – funcţia de sortare şi ambalare – face posibilă oferirea unei varietăţi de produse sub aspect calitativ, structural, de marcă. Distribuitorul transformă lotul de producţie în lot de vânzare, oferindu-i produsul consumatorului, individual sau în loturi mici;

5.      – funcţia de promovare – oferă informaţii consumatorului despre produse, iar prin formele de vânzare utilizate, publicitate, etc. contribuie la creşterea volumului vânzării;

6.      -  funcţia de service – constă în activităţi legate direct de vânzare şi negociere, de livrare, instalare (a bunurilor de folosinţă îndelungată), reparaţiilor în perioada de garanţie;

7.      – funcţia financiară – se realizează prin faptul că distribuitorul cumpără de la producător în partidă mare, oferindu-i contravaloarea produselor, ceea ce-i permite continuitatea activităţii, chiar dacă produsele nu au ajuns la consumator. În acest fel, distribuitorul este cel care finanţează continuitatea producţiei, asumându-şi riscul;

8.      - funcţia socială – constă în asigurarea protecţiei intereselor consumatorului şi educarea sa, prin numeroase mijloace pe care comerţul le are la dispoziţie.

Distribuţia îşi îndeplineşte aceste funcţii prin elementele sale componente : canalele de distribuţie, distribuţia fizică, comerţul engros şi comerţul cu amănuntul.

10.2. Structura canalelor de distribuţie

Denumit adesea, canal de marketing, canalul de distribuţie este componenta esenţială a submixului de distribuţie.

Canalul de distribuţie gestionează schimbările prin care trece un produs în drumul său de la producător până la consumatorul final. El apare ca “ o combinaţie de utilităţi şi funcţiuni asigurate de întreprindere” (C. Florescu, coord. – op. cit. pag. 358), ca o reţea de organizaţii şi persoane care au responsabilitatea de a asigura disponibilitatea bunurilor la nivelul consumatorului. El reflectă atât itinerariul cât şi modalităţile ce asigură fluxul bunurilor de la producător la consumator.

Canalul de distribuţie trebuie privit ca un sistem ale cărui componente : producător, consumator şi intermediar se condiţionează reciproc. De asemenea, canalul de distribuţie vizează nu numai circuitul deplasării, ruta pe care aceasta o urmează ci şi succesiunea de transferuri a titlului de proprietate între verigile componente ale lanţului de distribuţie, extins până la consumatorul final.

10.2.1. Dimensiunile canalului de distribuţie

Orice canal de distribuţie se caracterizează prin trei dimensiuni:

1.      – lungimea – reprezintă numărul de etape, verigi intermediare prin care trece produsul de la producător la consumator (nu distanţa în spaţiu). Din acest punct de vedere se pot delimita câteva tipuri de canale:

a.       – canal direct – în care relaţia producător – consumator este nemijlocită, deci nu apare intermediarul (ex.- serviciul de reparat încălţăminte, cumpărarea pâinii direct de la cuptor şi în mod frecvent la bunurile de investiţii, de producţie);

b.      – canal scurt – în care apare intermediarul. Este un canal indirect, cu un singur intermediar – detailistul – considerat canal tradiţional. Se utilizează mai ales pentru produsele agroalimentare perisabile, dar şi pentru produse de valoare mare, de noutate, de modă sau când piaţa este concentrată. În cazul mijloacelor de producţie, depozitele specializate pun la dispoziţia consumatorului produsele, în general pe bază de comenzi.

În acest caz producătorul îşi asumă funcţia distribuţiei fizice, până la magazin. Avantajele acestui tip de canal se reflectă în reducerea cheltuielilor, realizarea relaţiei cu consumatorii sau mărirea vitezei de rotaţie. Distribuitorul este cel care îşi asumă riscul comercial şi funcţia de promovare;

c.    – canalul lung – în care între producător şi consumator, de obicei apar doi intermediari: engrosistul şi detailistul

Se utilizează în mod frecvent pentru mărfurile cu sortiment complex, cu cerere sezonieră sau care presupun operaţiuni de sortare, ambalare, etc. În acest caz produsele trec printr-o singură verigă de depozitare, dar pot fi şi mai multe. Un asemenea canal necesită cheltuieli mai mari, încetinirea vitezei de rotaţie şi chiar pierderi datorită condiţiilor de depozitare, dar asigură o aprovizionare ritmică şi condiţii în genere adecvate de păstrare;

d.    – canal complex – în care există mai mult de două verigi intermediare care vor spori cheltuielile. Se întâlneşte mai ales în ţările dezvoltate, ce practică comerţ integrat şi în comerţul internaţional, dar îl întâlnim adesea şi pentru bunuri de folosinţă curentă.                              

                                                                                                             

2.      – lăţimea canalului – numărul unităţilor prin care se asigură desfacerea produsului în cadrul fiecărei etape a circuitului. În cazul bunurilor de consum lăţimea creşte pe măsura apropierii de consumatori, dar la bunurile de investiţii ea este mai redusă. Lăţimea canalului de distribuţie stă la baza selectivităţii distribuţiei, în funcţie de care se disting mai multe forme de distribuţie:

a.       – distribuţie intensivă sau generală;

b.      – distribuţie selectivă;

c.       – distribuţie exclusivă – presupune alegerea unui singur intermediar convenit printr-un contract prin care cumpărătorul se obligă să vândă numai comerciantului respectiv pe o anumită piaţă. Vânzarea prin franchising – se utilizează în ţările dezvoltate pentru produsele de marcă.

3.      – adâncimea canalului – reflectă gradul de dispersie în spaţiu al punctelor de vânzare, al apropierii de punctele de consum. La bunurile de producţie adâncimea e redusă, distribuţia având grad ridicat de concentrare teritorială, la bunurile de consum adâncimea e mare, unele fiind aduse la domiciliu (comandă, corespondenţă, comis-voiajor). Canalul de distribuţie este specific fiecărei categorii de produs, iar adesea acelaşi produs se poate afla în canale de dimensiuni diferite. Ca urmare la nivelul economiei naţionale se creează o adevărată reţea de distribuţie, formată din persoane şi organizaţii.

10.2.2. Intermediarul de marketing

Intermediarii, ca membrii ai canalului de distribuţie sunt indivizi sau organizaţii, care pot fi sau nu titularii produsului (proprietari ai produsului). Dacă intermediarul este titular îşi asumă şi riscuri dar şi avantaje.

Existenţa intermediarilor este determinată de:

-         specializarea întreprinderilor, unele în domeniul producţiei, altele în cel al distribuţiei, deoarece în economia de piaţă concentrarea pe un segment este mai eficientă decât diversificarea;

-         asigurarea mai bunei satisfaceri a consumatorului, care chiar şi numai din comoditate, dar mai ales din lipsă de timp, preferă să găsească bunurile într-un singur magazin (aceasta a şi dus la apariţia supermarketingurilor);

-         creşterea complexităţii, mai ales a industriei producătoare care are nevoie de un sistem la fel de complex pentru schimbul de bunuri şi servicii;

-         distanţa geografică dintre producător şi utilizator devine tot mai mare, iar dispersia consumatorilor solicită o distribuţie cât mai eficientă.

Dezvoltarea rapidă a producţiei şi consumului evidenţiază nu numai necesitatea intermediarilor ci şi amplificarea rolului lor în circuitul economic. De aceea, se vorbeşte tot mai frecvent de rolul distribuitorului care este “din ce în ce mai puţin al unui intermediar, mai mult sau mai puţin neutru, ci mai mult al unui agent activ al vânzării, capabil să sondeze, să stimuleze şi să orienteze cererea, capabil de asemenea să facă presiuni asupra ofertei şi să modifice condiţiile” (P.L. Dubois, A. Jolibert – op. cit. p.308-309).

10.2.2.1. Funcţiile distribuitorului

Asistăm în prezent la lărgirea funcţiilor distribuitorului, la funcţiile clasice adăugându-se o serie de funcţii moderne.

Ph. Kotler consideră că funcţiile cheie ale membrilor canalului de distributie sunt (Ph. Kotler . . . . .op. cit. pag.963) :

1.      informarea – culegerea şi distribuirea informaţiilor despre forţele pieţii;

2.      promovarea – elaborarea şi difuzarea unor mesaje convingătoare;

3.      contactarea – descoperirea şi comunicarea cu potenţialii clienţi;

4.      corelarea – asigurarea concordanţei între ofertă şi nevoi;

5.      negocierea – încheierea acordului pentru transferarea proprietăţii;

6.      distribuţia fizică – transportul şi depozitarea;

7.      finanţarea – obţinerea şi utilizarea fondurilor;

8.      asumarea riscului.

Autorul apreciază că primele cinci funcţii permit punerea la punct a tranzacţiei, iar ultimele trei ajută la efectuarea acesteia.

Şi alţi autori, grupează în manieră proprie funcţiile distribuţiei, care evident trebuie realizate de distribuitori (vezi St. Pruteanu .. . . op. cit. p.172-174; C. Sasu – op. cit. p.153-154; E. Hill, T. O’Sullivan – op. cit. p.197).

Astfel P. L. Dubois şi A. Joilibert evidenţiază funcţiile clasice ale distribuţiei (pe care le-am prezentat în subcapitolul 10.1.1.) subliniind că funcţiile moderne se situează în prelungirea celor tradiţionale, pretinzând din partea distribuitorilor introducerea unei noi îndemânări în plan tehnic şi comercial, metode noi ce vizează însăşi concepţia operaţiunilor de distribuţie, oferind noi servicii consumatorilor.

Desfăşurarea normală a activităţii, presupune îndeplinirea tuturor acestor funcţii, de obicei unele de către producător şi altele de către intermediar, repartizarea făcându-se după criteriul eficienţei şi al satisfacţiei maxime a consumatorilor.

Specialiştii remarcă unele tendinţe ce se manifestă în ultima vreme în acest sens (C. Florescu, coord. – op. cit. pag.365) :

-         participarea mai intensă a producătorului în sfera distribuţiei;

-                   restrângerea rolului agenţilor întermediari (brokeri, comisionari) prin preluarea funcţiilor de către ceilalţi distribuitori;

-         contopirea funcţiilor de gros şi a celor de detail în activitatea unei singure firme.

Toate acestea sunt determinate de necesitatea de a realiza toate activităţile de distribuţie cu cheltuieli cât mai mici, ceea ce după părerea noastră nu semnifică nicicum reducerea rolului intermediarilor.

10.2.2.2. Tipuri de distribuitori

Intermediarii, cum sunt numiţi cel mai adesea, în virtutea inerţiei, a tradiţiei, sunt membrii canalului de distribuţie, de activitatea cărora depinde în foarte mare măsură soarta unei afaceri, şi în care îşi pun speranţele în primul rând producătorii, pentru că ei pot accelera schimburile, dar şi consumatorii, pentru că ei le dau şansa să-şi satisfacă cel mai bine nevoile, punându-le la dispoziţie bunurile ce se produc în societate.

Pentru producători, intermediarii realizează vânzarea, finanţarea, asumarea riscului, distribuţia fizică, promovarea, etc. deci activităţi de marketing, de tranzacţionare, de mişcare a produselor până la consumatorul final.

Pentru consumator , intermediarii sunt cei care le asigură accesul la produsele dorite, în momentul şi la locul potrivit, cu cele mai mici cheltuieli şi financiare şi de timp.

Intermediarii se pot împărţi în două categorii: a). comercianţi şi b). intermediari funcţionali, în funcţie de poziţia lor faţă de proprietate.

a.       Comercianţii – devin proprietarii mărfurilor pe care le cumpără de la producător şi le vând apoi consumatorului, asumându-şi toate riscurile ce revin proprietarului. Ei pot obţine profituri foarte mari dacă reuşesc să vândă marfa, dar pot şi pierde, proporţional cu gradul de desfacere al mărfii. În această categorie se includ:

-         Angrosistul – care cumpără marfa de la producător (numai bunuri de consum) şi o vinde unui alt intermediar. Ei cumpără pentru a vinde şi de obicei oferă cumpărătorului, care nu este consumatorul final, credite, transport etc. Se specializează pe grupe de mărfuri.

-         Detailistul – realizează legătura directă cu consumatorul. Sunt în general specializaţi pe grupe de mărfuri şi oferă servicii post vânzare, credite şi adaugă unele servicii(ex. ambalare, păstrare, sortare etc.).

-         Distribuitorul industrial – are aceeaşi poziţie şi funcţie ca şi angrosistul, dar pe piaţa bunurilor de producţie, acordând facilităţi cumpărătorilor industriali.

-         Franchisorul – proprietarul unei idei de afaceri care a avut succes, idee pe care o cedează unui număr de deţinători de franchise.

-         Posesorul unei licenţe – este identic cu franchisorul, dar utilizat în marketingul industrial. Pentru a produce, plăteşte dreptul de autor şi un anumit procent (care se negociază) din vânzări, în schimbul dreptului de a produce.

-         Marketingul direct(vânzare directă) – prin care se livrează produsul direct cumpărătorului fără intermediari.

-         Vânzători la domiciliu – fără a mai utiliza canalele tradiţionale de distribuţie, vinde direct la domiciliu posibililor clienţi.

b.      Intermediarii funcţionali – nu devin proprietarii bunurilor pe care le vehiculează, ci obţin comision sau taxă pentru serviciile pe care le oferă, precum: transport, depozitare, finanţare etc. În această categorie se includ:

-         Agentul – reprezintă un vânzător sau un cumpărător care în baza unei înţelegeri contractuale, negociază dar nu devine proprietar ci primeşte un comision sau o sumă pentru serviciile efectuate.

-         Broker – este un agent, dar cu funcţiuni mai restrânse, deoarece el doar organizează întâlnirile, de obicei la intervale regulate, în vederea negocierii schimburilor. Se specializează pe categorii de mărfuri : alimentare, imobiliare, asigurări etc., care prezintă fluctuaţii mari pe piaţă. Primeşte o taxă de brokeraj sau comision.

-         Deţinătorul unei franchise – poate fi o organizaţie sau un individ ce obţine dreptul exclusiv de a exploata o idee de afacere de la franchisor în schimbul unei taxe (ex: lanţurile de restaurante fast-food).

-         Marchandisinger – un lucrător ce supraveghează modul de prezentare şi stocurile în punctele de desfacere pentru un anumit producător, utilizat şi pentru a suplimenta eforturile forţei de vânzare directe.

-         Intermediarii –ce asigură depozitele, băncile, companiile de asigurări ce intervin în procesul schimbului.

În concluzie, există o paletă largă a distribuitorilor care se află în poziţii diverse faţă de producător. Astfel D. Lindon (“Le marketing“ – Ed. Fernand Nathan, Paris, 1981, p.136-137) evidenţiază patru situaţii ale distribuitorului şi anume: dependenţa ridicată faţă de producător, dependenţa parţială, independenţa sau situaţia dominantă, care se reflectă în maniera de adoptare a deciziilor şi modul de împărţire a riscurilor şi beneficiilor între cei doi.

Pentru elaborarea mixului de distribuţie are mare importanţă cunoaşterea situaţiei, rolului, funcţiilor ce revin intermediarilor, pentru că, de numărul şi poziţia lor depinde fizionomia şi raţionalitatea canalului de distribuţie.

10.2.3. Alegerea canalului de distribuţie

Alegerea canalului de distribuţie este una din cele mai importante decizii pe care trebuie să o adopte echipa managerială, întrucât acesta are implicaţii imense atât asupra vânzărilor cât şi a costurilor pe o perioadă îndelungată. Odată ales, canalul de distribuţie va funcţiona o lungă perioadă, influenţând celelalte variabile de marketing, care la rândul lor îl influenţează.

Canalele de distribuţie se aleg în funcţie de o multitudine de factori (fig. 10.5) cu incidenţe asupra lor, ţinând seama de conflictele ce apar în mod frecvent în interiorul canalului, tendinţele ce se manifestă în sistemele de marketing , etc.

Factorii ce influenţează activitatea unui canalul de distribuţie sunt fie interni fie externi, cei mai activi par să fie:

-         Consumatorii – prin număr, concentrare, frecvenţă de cumpărare, cerinţe de amplasare;

-         Producătorii – prin resursele, obiectivele, cultura şi caracteristicile organizaţiei, puterea sa financiară, poziţia pe piaţă, calitatea informaţilor de marketing;

-         Concurenţa – în sfera distribuitorului dă posibilitatea alegerii unui canal mai ieftin, care adesea este un avantaj competitiv deosebit. Foarte importante sunt metodele de distribuţie, relaţiile cu membrii canalelor, sistemul de informaţii de care dispun;

-         Produsul – prin caracteristicile lui : preţ, perisabilitate, ciclu de viaţă, servicii ce le suportă (ambalare, etichetare) sau le oferă (garanţii, reparaţii);

-         Mediul ambiant – care impune restricţii legale (teritoriale, exclusivitate) sau oferă avantaje mai ales pentru export;

-         Intermediarii – prin costuri, funcţii, tradiţii, restricţii, acorduri speciale.

Fig. 10.5

Fiecare canal de distribuţie este format din mai multe firme cu mărime şi roluri diferite, care deşi au acelaşi obiectiv ce se poate realiza prin succesul general al canalului, urmăresc şi obiective personale, care sunt adesea priorităţi, ce duc la conflict.

Ciocnirea de interese poate fi: pe orizontală – între membrii aflaţi pe acelaşi palier, dar în canale de distribuţie diferite, sau pe verticală – între intermediari succesivi pe acelaşi canal.

Cele mai frecvente motive ale conflictelor sunt : stabilirea preţului final, întârzierea plăţilor, obţinerea informaţiilor, asigurarea sprijinului pentru reclame, rentabilitatea, sortimentele şi mărimea lotului, loialitatea, etc.

Rezolvarea conflictelor se poate face prin: negociere formală, contactare informală, întrevedere periodică sau arbitraj.

Se utilizează ca soluţie şi integrarea canalelor, ce poartă denumirea de sistem de Marketing vertical (SMV) şi se comportă ca o singură unitate. Înfăptuirea unui asemenea sistem se poate realiza prin trei metode :

-         SMV corporat – constă în crearea unui centru angro propriu ce oferă avantaje membrilor canalului;

-         SMV administrat – în care o parte a lanţului deţine coordonarea întregului canal;

-         SMV contractual – constă în realizarea unor aranjamente oficiale între membrii canalului.

Se încearcă aplanarea conflictelor prin acţiuni conjugate ale producătorilor şi intermediarilor, deoarece existenţa lor şi mai ales acutizarea pot aduce prejudicii şi unora şi celorlalţi.

10.3. Distribuţia fizică (logistică)

În accepţiunea tradiţională, distribuţia fizică în sens restrâns, reprezintă transportarea efectivă a produselor de la furnizor la utilizator.

În accepţiunea de marketing, logistica de marketing este distribuţia fizică în sens larg ce vizează planificarea, implementarea şi controlul fluxului fizic de la locul producerii până la cel al consumului sau utilizării finale.

“Logistica analizează nu numai fluxul parcurs de o marfă de la producător la client ci şi fluxul produselor şi materialelor de la furnizor către producători. Ea implică conducerea întregului lanţ de furnizare, constituit de fluxurile care contribuie la formarea şi adăugarea valorii de furnizorii şi utilizatorii finali” (Ph. Kotler… – op. cit. p.988).

Logistica este termenul preferat de specialiştii de marketing , pentru că atrage atenţia asupra faptului că distribuţia fizică poate aduce mari avantaje, ea având implicaţii asupra costurilor, calităţii şi gradului satisfacerii nevoilor consumatorilor.

Obiectivele distribuţiei fizice sunt :

-         asigurarea serviciilor conform necesităţilor clienţilor cu promptitudine, corectitudine şi convenienţă (cât mai convenabil);

-         reducerea costurilor totale, care în preţul cu amănuntul deţin între 1/5 – 1/3, astfel încât la un cost cât mai mic să se asigure utilitate cât mai mare.

Distribuţia fizică (logistica) include un complex de activităţi aflate într-o strânsă interdependenţă prin care se realizează politica de distribuţie şi anume: transportul, depozitarea, manipularea, sortarea, preambalarea, stocarea, expedierea, recepţia, etc.

Aceste activităţi formează un sistem logistic care îndeplineşte următoarele funcţii primare :

-         Prelucrarea (procesarea) comenzii –prin care se realizează contactul direct cu consumatorul şi vizează primirea comenzii de la clienţi, transmiterea la depozit şi eventual comandarea, apoi facturarea, după care va urma transportul;

-         Gestionarea (manipularea) materialelor – presupune ca în funcţie de caracteristicile produselor (perisabilitate, greutate, dimensiuni) să se asigure deplasarea în interiorul depozitelor şi până la client;

-         Depozitarea mărfurilor tangibile vizează amplasarea, proiectarea şi identificarea depozitelor ce asigură : recepţia bunurilor, marcare, etichetare, codificare, sortare, păstrare, ambalare, formare de partizi, paletizare, containerizare etc. Au rolul de a asigura fluenţa în consum conform necesităţilor consumatorilor, indiferent de caracterul consumului sau al producţiei;

-         Gestionarea stocurilor – este vitală, dar dacă sunt prea mari cresc costurile (se apreciază că un sfert din valoarea bunurilor anual este costul), iar dacă sunt prea mici nu asigură continuitatea (din totalul bunurilor 1/3 – ˝ îl reprezintă stocurile într-o întreprindere). Pentru a asigura stocuri optime trebuie avute în vedere: rotaţia lor, determinarea momentului şi a cantităţii reaprovizionării;

-         Transportul – asigură deplasarea efectivă a bunurilor de la producător  la consumator. El este astăzi foarte diversificat: feroviar, rutier, aerian, fluvial, maritim, conducte. Pentru a se realiza cu cele mai mici cheltuieli, trebuie aleasă modalitatea cea mai eficientă nu numai în funcţie de preţ, ci şi de caracteristicile produsului, timp, frecvenţă, accesibilitate, capacitate, siguranţă, încredere, etc.

Se observă că funcţiile sistemului logistic sunt separate în timp, spaţiu, organizatoric şi de aceea este foarte importantă corelarea lor în scopul asigurării utilităţii maxime cu cheltuieli minime.

Un rol important îl are în acest sens elaborarea şi înfăptuirea unor strategii adecvate

10.4. Alternative strategice cu privire la distribuţie

Strategia distribuţiei reprezintă opţiunile producătorului, atitudinea lui cu privire la canalele de distribuţie, stabilirea intermediarilor şi a logisticii mărfurilor, precum şi selectarea partenerilor şi a relaţiilor cu aceştia.

Alegerea celei mai adecvate maniere de distribuţie, prin care să se maximizeze expunerea produsului pe piaţa-ţintă la un cost minim trebuie să ţină seama şi de următoarele aspecte:

-         Lungimea canalului şi controlul producătorului sunt invers proporţionale;

-         Costurile canalului de distribuţie se includ în preţul produsului;

-         Stabilirea preţurilor afectează distribuţia;

-         Bunurile scumpe trebuie distribuite diferit faţă de cele ieftine;

-         Influenţa promovării asupra distribuţiei.

În alegerea strategiei distribuţiei se porneşte de la obiectivele ce şi le-a propus în domeniul distribuţiei influenţate de: caracteristicile produsului, ale întreprinderii, ale intermediarilor, concurenţi şi mediul în care funcţionează producătorul.

Se elaborează mai multe variante strategice, dar decizia strategică se adoptă în funcţie de o serie de criterii, cum ar fi: selectivitatea pieţii, puterea firmei, stăpânirea şi controlul circuitului mărfurilor, supleţea şi convertibilitatea firmei în plan comercial, competenţa intermediarilor, funcţiile distribuitorului, repartizarea marjelor, compatibilitatea cu alte forme de vânzare (P.L. Dubois, A. Jolibert – op. cit. p. 319-327), dimensiunile canalului de distribuţie, gradul de implicare a firmei, de elasticitate a aparatului distribuţiei, logistica mărfurilor şi gradul de control (C. Florescu – Strategii în conducerea activităţii întreprinderii, Ed. St. şi Enciclopedică, Buc. 1987, pag. 319-321).

Principalele variante strategice ale distribuţiei se delimitează în funcţie de:

1.      numărul intermediarilor, se poate adopta o strategie de :

a.       – distribuţie intensivă – implică desfacerea în orice punct posibil. Se recomandă pentru bunurile ce se cumpără curent;

b.      – distribuţie selectivă – implică desfacerea doar în anumite locuri. Se recomandă pentru bunurile ce necesită compararea preţului şi performanţelor (electronice);

c.       – distribuţie exclusivă – implică desfacerea în locuri speciale. Se recomandă pentru produse scumpe, de modă, de artă.

2.      tipurile de intermediari – pe care îi utilizează firma:

a.       – forţa de vânzare – firma desface direct

b.      – agenţiile producătorilor

c.       – distribuitori industriali

3.      dimensiunile (lungimea) canalului de distribuţie – se poate utiliza :

a.       – distribuţia directă;

b.      – distribuţia pe canale scurte;

c.       – distribuţia pe canale lungi.

Echipei managerială îi revine responsabilitatea selectării variantelor strategice care răspund cel mai bine înfăptuirii politicii de distribuţie, care trebuie să aleagă canalele de distribuţie, intermediarii, sistemul logistic în aşa fel încât să le armonizeze între ele şi cu strategiile celorlalte submixuri de marketing.

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU