Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

12. Organizarea activităţii de markening

            Un instrument important al înfăptuirii scopurilor şi obiectivelor oricărei întreprinderi îl constituie organizarea activităţii de marketing.

            Acceptarea orientării de marketing de către întreprindere implică şi o nouă viziune în plan organizatoric, care să creeze cadrul favorabil subordonării întregii activităţi, obiectivul de a satisface în condiţiile optime exigenţele consumatorului. Aceasta presupune, ca în atitudinea atât a conducerii, cât şi a întregului personal, să se reflecte însuşirea opticii de marketing, prin maniera în care se aplică principiile managementului modern la toate nivelurile întreprinderii şi în activitatea de marketing.

            12.1. Organizarea - funcţie a procesului de management

            Conducerea activităţii de marketing presupune previzionarea, organizarea şi coordonarea ei cu celelalte activităţii ce se desfăşoară în cadrul organizaţiei, dar şi antrenarea întregului personal la însuşirea şi adoptarea opticii de marketing, precum şi controlul modului de înfăptuire a politicii de marketing elaborată în întreprindere.

            Procesul complex de conducere a activităţii de marketing înseamnă în primul rând, anticiparea evoluţiilor posibile ale fenomenelor pieţii în anumite condiţii probabile, pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, deoarece “a conduce înseamnă a prevedea”.

            Previziunile de marketing sunt estimări ale nivelelor variantelor de marketing pentru perioadele următoare, pe baza evoluţiei factorilor endogeni şi exogeni care le influenţează, în vederea diminuării riscului, a evitării incertitudinii şi a încadrării activităţii prezente într-o viziune de largă perspectivă, ceea ce permite îndeplinirea unor importante funcţii: “furnizarea de informaţii privind tendinţele posibile ale unor fenomene de piaţă (cerere, vânzări etc.); estimarea efectelor ce vor fi generate în viitor de către deciziile şi acţiunile prezente; elaborarea alternativelor strategice şi posibile de alegere a strategiei optimale”. (G. Marinescu, “Previziuni de marketing” în vol. V. Munteanu – coord. -“Bazele marketingului”, Editura Graphix, Iaşi, 1992, p.168.).

            În al doilea rând conducerea activităţii de marketing implică constituirea unei structuri organizatorice adecvate, care să asigure cadrul propice fiecărui membru al organizaţiei, indiferent de postul şi funcţia pe care o ocupă, de a acţiona corespunzător viziunii de marketing.

            În al treilea rând, adoptarea deciziilor în optica şi cu mijloacele de marketing solicită proiectarea şi funcţionarea unui sistem informaţional capabil să asigure culegerea, stocarea şi prelucrarea în formă corespunzătoare a informaţiilor necesare fundamentării deciziilor.

            În al patrulea rând, în vederea corelării, formalizării şi anticipării deciziilor este necesară elaborarea programelor de marketing, prin care se coordonează strategiile şi posibilităţile de marketing, înfăptuindu-se sporirea eficienţei activităţii economice a organizaţiei.

            În concluzie, managementul marketingului vizează: planificarea şi organizarea activităţii de marketing, proiectarea şi funcţionarea sistemului informaţional de marketing, procesul de adaptare a deciziilor de marketing şi elaborarea programelor de marketing, care constituie instrumentul esenţial de coordonare şi optimizare a eforturilor organizaţiei, controlul şi evaluarea activităţii de marketing.

            În amplul proces de înfăptuire a politicii globale de marketing, a strategiilor şi tacticilor care o definesc, un rol deosebit revine organizării activităţii de marketing.

            Organizarea activităţii de marketing trebuie privită atât ca proces cât şi ca structură.

            Ca proces, organizarea urmăreşte ordonarea acţiunilor ce se desfăşoară în scopul realizării obiectivelor stabilite permiţând definirea şi delimitarea funcţiunii de marketing şi a componentelor ei: activităţi, atribuţii şi sarcini.

            Ca structură, organizarea urmăreşte gruparea activităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor, pe baza anumitor criterii şi repartizarea acestora, în scopul înfăptuirii lor, pe grupe de lucru şi persoane în vederea asigurării în cele mai bune condiţii a înfăptuirii obiectivelor fixate. Rezultatul organizării structurale îl constituie structura organizatorică, ce permite desfăşurarea întregii activităţii conform viziunii de marketing, însuşită şi receptată la toate nivelele, de către toţi lucrătorii

            Cadrul organizatoric al desfăşurării activităţii de marketing reflectă şi rolul ce se atribuie funcţiunii de marketing în cadrul întreprinderii, precum şi gradul de încorporare a opticii de marketing.

            Organizarea activităţii de marketing exprimată în activităţile desfăşurate în cadrul departamentului, direcţiei, compartimentului sau serviciului de marketing, este doar o componentă de marketing care reprezintă variabila controlabilă a întreprinderii ce “are un rol determinant în realizarea funcţiilor marketingului, în stabilirea poziţiei întreprinderii în cadrul mediului ambiant” (V. Munteanu, - coord. – op. cit. p.261.), o componentă esenţială aflată sub incidenţa a numeroşi factori endogeni şi exogeni, care impun continua ei adaptare la condiţiile specifice ale fiecărei întreprinderi, în fiecare etapă a evoluţiei sale.

            12.2. Funcţiunea de marketing a întreprinderii moderne

            Rezultantă a organizării procesuale, funcţiunea de marketing a întreprinderii a evoluat, de-a lungul anilor “de la o simplă funcţie legată de activitatea de desfacere, până la un grup complex de activităţi, care nu sunt întotdeauna bine integrate nici între ele, nici cu celelalte activităţi nelegate de marketing ale firmei” (Ph. Koller - Managementul marketingului, p.916).

            În întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în optica de marketing, funcţiunea de marketing joacă un rol de prim rang, devenind o funcţiune de bază a întreprinderii, aflată în relaţii de intercondiţionare reciprocă cu celelalte funcţiuni.

            În trecut, funcţiunea de marketing era subordonată funcţiunii comerciale, care la rândul ei se află la un nivel periferic, întrucât funcţiunea de producţie avea rolul determinant, ceea ce caracteriza orientarea spre producţie.

            Ca funcţiune de bază a întreprinderii, funcţiunea de marketing are o poziţie relativ egală cu celelalte: cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, financiar-contabilă şi de personal, între ele existând relaţii multiple şi variate zone de interferenţă, formând un sistem integrat, ce se comportă omogen la orice influenţă a mediului ambiant.

            Rolul şi poziţia activităţii de marketing în cadrul întreprinderii, depinde de gradul în care este însuşită orientarea spre satisfacerea cererii clienţilor.

            Concepţia de marketing implică “o viziune unică şi de ansamblu, căreia îşi subordonează activitatea fiecare compartiment” (P.Ştefănescu- op. cit., p.450-451), funcţiunile mai noi structurându-se de pe categorii de cumpărători, grupe, produse, etc.

            Funcţiunea de marketing cuprinde activităţi care asigură cea mai mare parte a legăturilor întreprinderii cu exteriorul: prospectarea pieţii, prezentarea produselor şi serviciilor, promovarea pe piaţă, publicitatea, distribuţia, asigurarea serviciilor post-vânzare, urmărirea comportării produsului în consum, etc. Ansamblul acestor activităţii, ce asigură relaţiile întreprinderii cu piaţa, ca şi pregătirea şi adoptarea deciziilor din sfera acestor relaţii, se desfăşoară în general în cadrul comportamentului sau departamentului de marketing, în funcţie de modul specific în care se realizează organizarea structurală, reflectată în structura organizatorică.

            12.3. Structura organizatorică a activităţii de marketing

            Structura organizatorică, raportată la necesitatea implementării marketingului în practica economică “pune în evidenţă liniile autorităţii, comunicaţiilor şi responsabilităţilor” (P.L. Dubois, A. Joliber, op. cit. p.42) servind la distribuirea sarcinilor şi asigurând realizarea unui cadru armonios de desfăşurare a activităţii de marketing. Ea este definită prin:

            1. complexitatea, care provine din gradul de dispersare geografică dar şi de diferenţiere pe orizontală şi verticală a activităţii;

            2. formă, ce corespunde modului în care munca este repartizată pe posturi şi funcţii de muncă;

            3. centralizare verticală sau orizontală, care reflectă modul de adoptare a deciziilor.

            12.3.1. Factorii ce determină natura organizării marketingului

            O bună organizare a activităţii de marketing trebuie să corespundă cerinţelor proceselor decizionale şi să ofere un cadru propice pentru adoptarea atât a deciziilor strategice, cât şi a celor operaţionale. De aceea, o mare importanţă are cunoaşterea mai ales a factorilor ce influenţează direct structura organizatorică a activităţii de marketing, indiferent dacă sunt de natură obiectivă sau subiectivă.

            Principalii factori care-şi pun amprenta asupra organizării activităţii de marketing sunt: principiile de bază ale organizării, trăsăturile specifice ale acesteia, mediul intern şi extern în care ea activează (M.J. Thomas, op. cit., p.149-151).

            1. principiile de bază ale organizării – sunt principiile managementului modern pe care practica le aplică cu succes în întreprinderile moderne şi care sunt recomandabile pentru orice tip de întreprindere. Ele au rolul de a orienta organizaţia, care trebuie să le adapteze la specificul sau. S-au formulat unsprezece principii grupate în patru clase de bază:

            a) obiectivele – care trebuie bine definite şi formulate pentru a fi corect înţelese şi însuşite de către cei care le vor aplica.

            b) activităţi şi grupuri - care trebuie repartizate conform unor criterii în vederea raţionalizării activităţii. Astfel, responsabilităţile ce revin fiecărui post de muncă, trebuie să se limiteze, pe cât posibil la o singură funcţiune principală, iar serviciile funcţionale să se repartizeze unor compartimente organizaţionale, pe baza omogenităţii obiectivelor.

            c) autoritatea - orientată de sus în jos, trebuie să se exercite conform unor linii clare şi bine determinate. De asemenea, trebuie clarificate şi nivelurile de răspundere, de jos în sus, iar pentru fiecare post trebuie definite - cu claritate şi în scris – nivelurile de responsabilitate şi autoritate. Autoritatea de a întreprinde sau de a iniţia acţiuni trebuie delegată cât mai aproape de arena de acţiune, iar numărul nivelurilor de autoritate trebuie să fie minim.

            d) relaţiile umane – trebuie să respecte câteva principii: o persoană poate superviza un număr limitat de posturi (ponderea ierarhică trebuie să fie optimă), iar fiecare membru al organizaţiei să aibă un singur şef (supervizor) de la care primeşte sarcini şi căruia îi raportează modul de îndeplinire. Răspunderea persoanei aflate într-o poziţie de autoritate faţă de acţiunile  subordonaţilor este absolută.

            2. trăsăturile specifice ale unei organizaţii pe care P.Spillerd (Organisation and Marketing, London, Croow Helm, 1985) le-a sistematizat astfel:

            a) oamenii;

            b) o misiune şi un set de obiective care să le definească împreună cu sarcinile;

            c) o specializare şi o separare a aptitudinilor;

            d) o ierarhizare a autorităţii, ca mijloc de exercitare a puterii;

            e) un sistem de control exercitat asupra resurselor şi a rezultatelor;

            f) fluxuri de informaţii care să permită elaborarea deciziilor;

            g) proceduri de realizare a sarcinilor definite;

            h) un sistem de recompense şi penalizări menit să asigure conformarea oamenilor;

            i) un set de valori aflat la baza întregii activităţi;

            j) o frontieră între organizaţie şi mediul acesteia;

            k) mecanisme de legătură cu alte organizaţii;

            3. mediul extern – influenţează în mare măsură alegerea alternativei organizatorice, încât piaţa, poziţia pe care o are pe piaţă orientează spre o anumită structură, ca şi mediul de afaceri şi cerinţele clienţilor. Astfel, dacă întreprinderea activează pe un număr relativ mic de pieţe, adoptă de regulă organizare orientată către piaţă, către managementul pieţii sau una funcţională. Dacă numărul pieţelor este mare – fără ca vreuna din ele să fie foarte puternică – este indicată o orientare spre produs şi un sistem de management al produsului. O piaţă dispersată în spaţiu – în particular, una care cuprinde şi pieţe din străinătate – implică anumite forme de organizare pe criterii geografice sau sunt totuşi combinate cu managementul produsului sau la pieţii. Într-o asemenea situaţie, în locul orientării către piaţă, este mai potrivită una către clienţi, mai ales că aceştia sunt în număr mic, dacă vânzările se fac prin negociere şi/sau dacă sunt pretinse niveluri înalte de service post-vânzare.

            Mediul de afaceri în care este implicată întreprinderea determină deciziile cu privire la organizarea activităţii de marketing. Astfel, organizarea diferă în funcţie de natura activităţii, întrucât în domeniul bunurilor de larg consum şi cel a producerii mijloacelor de muncă sunt diferenţe semnificative, în ceea ce priveşte comunicarea cu clientul, de exemplu, şi în alte domenii. De asemenea, viteza de evoluţie a pieţii îşi pune amprenta asupra flexibilităţii şi receptivităţii, deoarece determină un mediu instabil, bulversant.

            Clienţii prin comportamentul lor de cumpărare vor orienta organizaţia spre un anumit tip de structură. De exemplu, dacă clientul este guvernul sau mari companii ce cumpără prin intermediul angrosiştilor sau detailiştilor, se impune o orientare către piaţă.

            4. mediul intern al organizaţiei va influenţa tipul de structură organizatorică prin: stilul de conducere, politica asupra produsului şi oamenii (angajaţii) săi.

            Stilul de conducere – implicit sau explicit determină într-o anumită măsură, prin atitudinea echipei manageriale, tipul de acţiuni individuale şi de grup, precum şi tendinţa spre centralizare sau descentralizare.

            Politica asupra produsului – are o influenţă directă asupra organizării, care de regulă se îndreaptă către produs şi piaţă odată cu creşterea liniilor de produse.

            Oamenii ce transpun în viaţă obiectivele stabilite au o anumită mentalitate, care în cele mai multe cazuri nu se modifică decât foarte lent. Adoptarea unei concepţii noi, orientată spre piaţă impune o structură organizaţională concentrată în jurul pieţelor de importanţă majoră, dar oamenii aflaţi în posturi de conducere sunt cei care vor aplica aceste cerinţe, numai dacă le vor înţelege. Altfel, vor frâna evoluţia organizaţiei şi de aceea vor fi îndepărtaţi din organizaţie.

            De toţi aceşti factori şi de alţii, trebuie să ţină seama echipa managerială, care va alege alternativa structurii organizaţionale pe care o consideră optimă şi de care depinde succesul ei viitor.

            12.3.2. Etapele evoluţiei structurii organizatorice

            Prin combinarea celor trei elemente componente ale structurii organizatorice: complexitate, formă şi centralizare se poate ajunge la diferite tipuri de structuri care reflectă stadiul inserării viziunii de marketing în cadrul întreprinderii, constituindu-se în formule organizatorice ale activităţii practice de marketing din întreprinderi. Dată fiind varietatea factorilor ce influenţează structura organizatorică, în prezent în activitatea practică se întâlnesc atât structuri simple, caracterizate printr-o slabă complexitate şi diferenţiere, centrată pe o singură persoană – proprietarul, care-şi asumă funcţiunea de marketing – practicate în întreprinderi de dimensiune redusă, dar mai ales structuri funcţionale de o mare varietate, corespunzător situaţiei concrete din întreprindere.

            Dacă urmărim evoluţia implementării marketingului în activitatea practică, putem delimita mai multe etape sau stadii, care reprezintă tot atâtea formule specifice de structuri organizatorice:

            A. Organizarea activităţii de marketing în compartimente nespecializate, ce caracterizează primele două stadii (fig.12.1).

Fig. 12.1.

                       

                        1. - în care activităţile de marketing se desfăşoară în cadrul compartimentelor tradiţionale ale întreprinderii, îndeosebi în cel de vânzări (care reflectă funcţiunea comercială în structura organizatorică) şi cel de producţie, dar şi în cel financiar sau de personal. În această etapă o serie de activităţi de marketing precum: cercetare, strategie, programare, nu există, iar altele precum: promovarea, publicitatea, apar spontan în cadrul diverselor compartimente ale întreprinderii. Această dispersie a activităţilor de marketing este specifică perioadei de început în care viziunea întreprinderii era cea de producţie, vânzarea constituind preocuparea întreprinderilor comerciale şi, ca urmare, activitatea de marketing era considerată insignifiantă pentru rentabilitatea întreprinderii. Se practică această formulă şi astăzi în întreprinderi mici, al căror obiect de activitate îl constituie produsele cu o cerere uşor de anticipat, piaţa lor cunoscând modificări lente, neesenţiale, ce nu pun probleme deosebite.

            2. - în care activităţile de marketing se concentrează în cea mai mare parte într-un comportament tradiţional, cel mai frecvent în cel de vânzări care va coordona sectoarele interne specializate în domeniul marketingului, deşi unele activităţi precum: proiectarea şi dezvoltarea produselor, distribuţia fizică, gestiunea stocurilor, continuă să se desfăşoare în alte compartimente, mai ales în cel de producţie. Este caracteristic această etapă orientării întreprinderii spre vânzare, în care funcţiunea comercială este foarte importantă sau primordială (în întreprinderile comerciale) întreprinderilor în care sunt resimţite dificultăţi de plasare a produselor de nivel mijlociu, având o activitate dinamică, dar a căror produse se adresează unui număr restrâns de utilizatori.

            B. Organizarea activităţii de marketing în cadrul unui compartiment distinct ce caracterizează următoarele două stadii:

            3. - în care activităţile de marketing se desfăşoară într-un compartiment specializat – compartimentul de marketing (fig.12.2) – întrucât funcţiunea de marketing se impune ca funcţiune distinctă în perioada postbelică. Este denumit şi stadiul marketingului integrat, în care compartimentul de marketing alături de celelalte este subordonat conducătorului întreprinderii. În compartimentul de marketing sunt concentrate toate activităţile de marketing, care se reflectă direct în eficienţa activităţii întreprinderii. Această formulă este caracteristică orientării moderne a întreprinderii care-şi desfăşoară activitatea în viziunea de marketing. Se aplică în întreprinderile mari, care au volum şi structură complexă de producţie ce se adresează unei pieţe segmentate şi dinamice, ceea ce impune întreprinderii utilizarea de personal specializat în problemele de marketing. Apare astfel, în cadrul întreprinderii un nou domeniu de activitate ce se constituie ca subsistem, în ansamblul structural al acesteia, marketingul.

Fig. 12.2.

            4. - în care activităţile de marketing se desfăşoară în cadrul direcţiei de marketing, care  reflectă locul şi rolul de stat major (stafing) al activităţii de marketing în întreprinderea modernă a ultimilor două decenii, denumită şi “întreprindere de marketing”, în care întreaga activitate se desfăşoară în viziunea de marketing, însuşită şi acceptată de întreg personalul (fig.12.3). Direcţia de marketing cu rol coordonator şi integrator pronunţat, deţine o poziţie cheie (Vezi S. Stanciu, “Marketing“, T.U.B., 1993, p.44) în procesul pregătirii, adoptării şi aplicării deciziei şi urmăreşte cu atenţie menţinerea echilibrului organizaţiei, constituind sediul tuturor informaţiilor, un centru al acestora, un sistem de intrări şi ieşiri, care filtrează informaţiile pe care le primeşte şi le orientează către cei interesaţi.

Fig. 12.3

            Organizate în viziunea funcţională sau operaţională (fig.12.4 şi fig.12.5) direcţiile de marketing preiau însemnate responsabilităţi în domeniul fundamentării şi elaborării strategiilor de dezvoltare generală, a pieţii şi a componentelor mixului de marketing, pe baza cercetării pieţei şi a mediului în care întreprinderea acţionează, asigurând astfel integrarea ei armonioasă în dinamica complexelor relaţii în care ea este angrenată.

Fig. 12.4.

Fig. 12.5.

            În practica economiei contemporane se întâlnesc toate formulele arătate, întrucât evoluţia prezentată nu s-a produs simultan în toate unităţile, iar natura şi complexitatea pieţelor, produselor, clienţilor cărora li se adresează, impun fiecărei întreprinderi adoptarea acelei formule pe care o consideră cea mai eficientă, ea urmând să se modifice odată cu condiţiile ce au impus-o, managerul având rol determinant în acest sens.

            12.4. Compartimentul de marketing

            În întreprinderea modernă care îşi desfăşoară activitatea în optica de marketing, funcţiunea de marketing ce s-a impus alături de cele clasice, presupune crearea unei structuri organizatorice adecvate, în care compartimentul de marketing (sau direcţia) apare distinct, cu locul şi rolul corespunzător gradului de implementare a viziunii de marketing.

            Compartimentul de marketing reprezintă “acea formă (structură) organizatorică în cadrul unei unităţi economice ce are scopul de a coordona activităţile specializate, a căror desfăşurare propune un complex de instrumentare de marketing” (“Dicţionar de marketing”, Ed.Junimea, Iaşi, 1979, p.78).

            Locul şi rolul lui în organizarea întreprinderii sunt evidenţiate de: atribuţiile ce-i revin, relaţiile acestuia cu conducerea şi celelalte compartimente, organizarea lui internă şi personalul cu care este încadrat.

            12.4.1. Atribuţiile compartimentului de marketing

            Atribuţiile compartimentului de marketing – cu rol de sinteză şi coordonare a diverselor activităţi ale unităţii - se exprimă printr-un complex de procese şi acţiuni prin care se înfăptuiesc relaţiile întreprinderii cu mediul ambiant şi în special cu piaţa. După cum evidenţiază specialiştii (v. J. Lendreve, D. Lindon, op. cit., p. 475-478;
C. Florescu (coord.), op. cit., p. 426-427) unele atribuţii ale compor-timentului de marketing au caracter strategic, vizând elaborarea obiectivelor, a strategiilor de ansamblu sau concrete şi a tacticilor corespunzătoare, acestea fiind denumite şi atribuţii funcţionale, altele au caracter operaţional, de execuţie a mixului de marketing.

            Amploarea şi complexitatea acestora este imprimată de natura, dimensiunea şi profilul întreprinderii, de relaţiile ei cu ceilalţi agenţi economici, de dispersia teritorială a activităţilor, de competenţa personalului cu care este încadrat compartimentul de marketing. Practica a demonstrat că oricărui compartiment de marketing îi revin cel puţin următoarele atribuţii:

            1. - elaborarea strategiilor de marketing, a programelor de marketing ce cuprind: obiective, strategii, tactici şi bugete corespunzătoare; coordonarea şi controlul îndeplinirii acestora.

            2. – efectuarea cercetărilor de marketing care vizează conceperea şi exercitarea studiilor de piaţă, efectuarea previziunilor de marketing, cercetării pentru fundamentarea politicilor de marketing globale şi ale submixurilor de marketing. Ele se pot înfăptui de către o grupă de specialişti încadraţi în compartiment la “serviciul de studii”, sau solicitând firme specializate în elaborarea unor astfel de studii sau îmbinând cele două formule, apelând şi la specialiştii compartimentului şi la consultantul exterior.

            3.-fundamentarea deciziilor, în acest caz îndeplinind rolul de coordonator al activităţii tuturor compartimentelor, analizând deciziile ce urmează a fi supuse adoptării de către conducere.

            4. - vânzarea cu toate activităţile ce decurg de aici şi care se poate realiza fie printr-un “serviciu comercial” sau “serviciu de vânzări”, fie printr-o direcţie comercială independentă. Practica a validat eficienţa sporită a primei variante, întrucât asigură o mai bună coordonare a tuturor activităţilor.

            5. - comunicaţia cu consumatorul real sau potenţial sub toate formele: publicitate, marchadising, relaţii publice, care se poate realiza atât cu personalul compartimentului cât şi cu prestatorii externi.

            6. - atribuţii operaţionale, de execuţie în domeniul politicilor de produs, preţ, plasare (distribuţie), promovare, deci a submixurilor de marketing, ca şi în domeniul cercetării-dezvoltării, utilizării sistemelor informaţionale, serviciilor de marketing etc.

            În funcţie de specificul fiecărei organizaţii, atribuţiile compartimentului de marketing se pot extinde în vederea realizării cu maximă eficienţă a obiectivelor unităţii economice, rol important în acest sens având raporturile pe care compartimentul de marketing le are cu celelalte compartimente ale întreprinderii.

            12.4.2. Relaţiile compartimentului de marketing

            Relaţiile compartimentului de marketing cu celelalte subdiviziuni ale structurii organizatorice ale întreprinderii ca şi cu conducerea acesteia sunt multiple, ele se pot evidenţia prin întreaga gamă de relaţii cunoscute din teoria managementului; relaţii de: autoritate (ierarhice, funcţionale, de stat major), de cooperare şi control.

            Relaţiile ierarhice sunt reflectate de raporturile de subordonare a compartimentului de marketing faţă de conducere, de la care primeşte sarcini în conformitate cu atribuţiile ce-i revin prin regulamentul de organizare şi funcţionare a întreprinderii.

            Relaţii funcţionale apar în raporturile compartimentului de marketing cu celelalte compartimente conform cărora transmite acestora recomandări, prevederi, prescripţii ce asigură înfăptuirea unei viziuni unitare în abordarea problemelor de piaţă.

            Relaţii de stat major intervin în situaţia în care conducerea cedează unele atribuţii compartimentului de marketing, prin care sunt rezolvate probleme ce afectează celelalte compartimente, întrucât el îndeplineşte rolul de centru al informaţiilor, care depozitează şi filtrează informaţiile ce vor fundamenta deciziile adoptate, ce se regăsesc în programele de acţiuni necesare înfăptuirii obiectivelor propuse.

            Relaţii de cooperare se manifestă în raporturile cu celelalte compartimente în acţiunile de fundamentare a deciziilor şi aplicare a măsurilor adoptate în mod unitar în cadrul întreprinderii, concretizate mai ales în contactele directe şi permanente ce sunt întreţinute pentru obţinerea informaţiilor necesare înfăptuirii programelor, dar şi pentru acordarea asistenţei de specialitate.

            Activitatea practică, relevă existenţa adesea a unor conflicte şi stări tensionale între compartimentul de marketing şi celelalte elemente ale structurii organizatorice, determinate mai ales de slaba capacitate a specialiştilor în marketing de a comunica eficient cu specialiştii din domeniul tehnic al întreprinderii pentru care prevalează latura tehnică a proceselor şi fenomenelor. Ca urmare, relaţiile dintre cele două părţi pot îmbrăca forma (Gilles Marion, Daniel Michel, “Marketing- Mode d’emploi“, Les Editions d’Organisation, Paris, 1986, p.289): antagonismului latent, când de regulă se ignoră reciproc, comunică puţin, dar nu creează conflicte deschise; antagonismul militant, concretizat într-o neîncredere reciprocă şi o slabă colaborare; armonie, care este o stare normală ce s-ar impune în toate unităţile pe baza respectului reciproc, rezultat al bunei cunoaşteri a dificultăţilor obiective existente şi al înţelegerii importanţei deosebite a opticii de marketing în condiţiile dinamismului, ştiinţei şi tehnicii contemporane.

            Relaţiile de control apar doar situaţional, manifestându-se în raporturile cu organele specializate de la nivelele superioare, când compartimentul de marketing acţionează în numele conducerii întreprinderii.

            Complexitatea şi amploarea relaţiilor compartimentului de marketing cu celelalte elemente ale structurii organizatorice şi cu conducerea, reflectă gradul în care a fost însuşită şi se aplică optica de marketing în întreprinderea respectivă, măsură în care comportamentul de marketing sprijină conducerea în orientarea întregii activităţi corespunzătoare condiţiilor din fiecare perioadă. Ca urmare, în organigrama întreprinderii, compartimentul de marketing poate fi subordonat: direcţiei tehnice, formulă practicată în unităţile cu intensă activitate de cercetare-dezvoltare; direcţiei comerciale, ceea ce deformează concepţia de marketing; direcţiei generale, ceea ce-i asigură o anumită autonomie, asigurând condiţiile implementării opticii de marketing în întreaga activitate desfăşurată de întreprindere.

            12.4.3. Tipuri de structuri organizaţionale

            Înfăptuirea multiplelor atribuţii ce revin compartimentului de marketing implică o anumită organizare internă a acestuia, dar şi asigurarea personalului calificat necesar.

            Organizarea unui compartiment de marketing, în genere “exprimă concepţia de bază care există în întreprinderea respectivă în ceea ce priveşte marketingul” (I.Georgescu, O.Nicolescu, op. cit., p.193) şi constă din alcătuirea unor colective de specialişti, care se vor preocupa de un pachet de probleme distincte de marketing şi delimitarea atribuţiilor ce revin fiecărui colectiv. Dimensiunile, componenţa şi atribuţiile fiecărui colectiv vor fi impuse în fiecare unitate economică de condiţiile concrete: profilul activităţii şi al pieţii de desfacere, componenţa personalului etc. Activitatea practică evidenţiază o varietate de structuri, care s-ar putea reflecta într-unul din următoarele tipuri (H.B. Maynard, “Conducerea activităţii economice”, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1972, p.25) de organizare: funcţională, pe produse, în funcţie de pieţe, combinată; categorii delimitate pe baza unor criterii.

            1. organizarea funcţională are ca fundament funcţiile marketingului, astfel că în interior, compartimentul de marketing se structurează pe sectoare (servicii, birouri, colective) după specificul activităţilor de marketing în: cercetări, programe, analize, publicitate, distribuţie, vânzări, servicii etc. Avantajul unei asemenea organizări constă în asigurarea unei specializări a personalului, dar coordonarea acţiunilor când ele sunt prea diversificate devine greoaie şi poate reduce eficienţa. În practică se întâlnesc două variante:

            a. organizarea funcţională lineară, fig. 12.6, în care toate sectoarele sunt nemijlocit subordonate şefului compartimentului, care conduce la rezultate bune dacă producţia este omogenă şi se adresează unei cereri omogene, pentru că altfel este un tip de structură în care devine dificilă coordonarea acţiunilor;

Fig. 12.6

            b. organizarea funcţională arborescentă (fig.12.7), care presupune o structurare pe mai multe trepte, pe prima treaptă în două sectoare: funcţional şi operaţional care la rândul lor sunt organizate în funcţie de natura problemelor ce trebuie înfăptuite. Se utilizează în unităţi specializate: institute, firme de import-export în care activităţile sunt strict specializate şi ca urmare fiecare specialist are minime atribuţii.

Fig. 12.7

Fig. 12.8.A

Organizarea compartimentului de marketing pe criterii geografice.

            2.- organizarea în funcţie de pieţe zonale (fig.12.8) are la bază criteriul geografic şi se practică în cazul desfacerii produselor relativ omogene pe pieţe diverse şi eterogene. De obicei, se constituie un sector pentru piaţa externă şi unul pentru cea internă, care la rândul lui poate avea un subsector pentru mediul urban şi altul pentru cel rural. Sectorul pieţii externe se poate diferenţia pe zone geografice, limbă, legislaţie etc. În funcţie de condiţii, se utilizează organizarea de tip linear sau arborescent. Pentru fiecare zonă, ce corespunde unui sector al compartimentului se creează colective specializate pe activităţi şi funcţii, colective care pentru a avea eficienţa maximă, nu trebuie să aibă grad mare de dispersie: 3-4 colective din totalul de 15-16 angajaţi, activitatea fiecărui colectiv fiind coordonată de un “şef de piaţă” sau “responsabil de clientelă” etc. Avantajul acestui tip de organizare rezidă în rapida adaptare la acţiunile concurenţilor şi cunoaşterea aprofundată a specificului pieţii.

           

 

Fig. 12.8.B

Organizarea compartimentului de marketing pe produse

            3. - organizarea după criteriul pieţii în funcţie de consumatorii sau clienţii ce desemnează un segment de piaţă. Astfel, întreprinderea producătoare de confecţii şi tricotaje poate diferenţia consumatorii: bărbaţi, femei, copii, ca pieţe ce impun elemente specifice sau pentru o serie de alte produse, consumatorii se pot delimita în piaţa consumatorilor: individuali, industriali, instituţionali etc.

            Acest tip de structură descentralizată se adoptă pentru pieţe diversificate, mari, bine cunoscute, pe care întreprinderea este un participant cunoscut, şi dacă producţia este standardizată. (H. Mintzberg, “Structure et dynamique des organizations”, Paris, Editions d’Organization, 1982).

            4. - organizarea pe produse (fig.12.9) este eficientă în întreprinderi mari cu producţie diversificată, clientelă omogenă ce foloseşte canale de distribuţie specifice.

Fig. 12.9

            Acest tip de organizare presupune constituirea unor colective specializate pentru unele produse din nomenclator, conduse de un responsabil de produs denumit “şef de produs” sau “şef de marfă” (Societatea Procter & Gamble aplică din 1931 acest tip de organizare a compartimentului de marketing.) care răspunde de întreaga activitate de elaborare şi aplicare a strategiei şi planului de marketing pentru fiecare produs, elaborarea de recomandări referitoare la nivelul cifrei de afaceri şi profit, la strategia de preţ, a programelor de dezvoltare, a celor de publicitate şi promovare, a studiilor de piaţă şi a concurenţei. (B.Yon, “La function  “chef de produit” , Paris, Editions d’Organization, 1978). Rolul şefului de produs este acela al unui agent de planificare şi control, de responsabil al problemelor pe termen mediu. De aceea, el trebuie să posede calităţi deosebite de colaborator, dar să exercite şi o autoritate competentă. Această formulă necesită personal policalificat, dar şi îmbinarea cu organizarea funcţională a compartimentului de marketing, prin constituirea şi a colectivelor specializate pe funcţii ale marketingului, specialiştii de la nivelul grupei de produs având legături cu omologii lor de la nivelul societăţii comerciale. Ca urmare, se va utiliza personal numeros, vor apare costuri mari şi chiar o dificilă funcţionare a fiecărei structuri în parte, dar în acelaşi timp va contribui la promovarea unei politici coerente la nivelul fiecărui produs. O asemenea structură presupune o delegare şi o descentralizare din partea directorului de marketing.

            5. - organizarea combinată denumită şi structuri rezultante (P.L.Dubois, A.Jolibert, op.cit., vol. II, p.49), care îmbină criterii din cele prezentate în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi, de particularităţile ei interne şi de mediul în care activează, prin care se încearcă eliminarea dezavantajelor unora şi utilizarea avantajelor altora. Astfel, organizarea de tip matricial urmăreşte să îmbine structura funcţională cu cea bazată pe existenţa responsabililor de produs şi zonă geografică asigurând coordonarea acţiunilor practice. Pentru aceasta este necesar un mare număr de contacte şi deci constituirea echipelor adecvate.

            6. - structuri ad-hoc ale activităţii de marketing, care se constituie temporar, când apar situaţii specifice. Sunt structuri flexibile, constituite sub forma grupelor operative ce reunesc specialişti cu diferite funcţii în vederea realizării unor proiecte, au slabă complexitate şi sunt descentralizate, nu au capacitatea decizională, lor revenindu-le misiunea de a elabora programe şi a formula recomandări organelor de decizie. O astfel de formulă se poate practica şi în întreprinderile mici care nu au compartiment de marketing.

            Practica economică arată că formula cea mai frecvent utilizată de organizare internă a compartimentului de marketing este cea bazată pe criteriul funcţiilor şi activităţilor de marketing.

            Desigur, tipul de organizare a compartimentului de marketing are impact deosebit asupra eficienţei acestei activităţi, dar rolul esenţial revine personalului cu care este încadrat acest compartiment al întreprinderii.

            12.4.4. Personalul compartimentului de marketing

            Deoarece activitatea compartimentului de marketing este deosebit de complexă, personalul încadrat aici trebuie să aibă o solidă pregătire de specialitate, dar să dispună şi de calităţi deosebite în ceea ce priveşte aptitudinile, memoria, eficienţa, corespunzător profesiogramei specialistului (fig.12.10).

            Pluridisciplinaritatea activităţii de marketing impune, ca în compartimentul de marketing, colectivul de specialişti să cuprindă, alături de economişti specializaţi în marketing, şi: ingineri specialişti în domeniul de activitate al firmei, sociologi (întrucât numeroase metode şi tehnici cu care operează marketingul aparţin sociologiei, iar în cercetarea pieţei au rol decisiv: chestionarul, ancheta, interviul etc.), psihilogi (deoarece în activitatea de marketing latura motivaţională ocupă un loc însemnat, iar în studiul comportamentului consumatorului fenomenele psihologice sunt esenţiale), jurişti (care trebuie să vegheze permanent la respectarea tuturor actelor normative în toate etapele activităţii de marketing şi mai ales în caz de adoptare a deciziilor şi a aplicării acestora), matematicieni, informaticieni, programatori (întrucât cercetarea de marketing este de neconceput fără utilizarea tehnicii moderne de calcul şi analiză) etc.

            Evident, toţi aceştia trebuie să aibă şi o bună pregătire ştiinţifică care să le permită înfăptuirea responsabilităţilor şi atribuţiilor fixate postului de muncă pe care îl ocupă.

            Cunoştinţele şi aptitudinile pretinse personalului din comparti-mentul/departamentul de marketing, se referă în mod special la: economia afacerilor, reglementări şi legislaţie, finanţe şi contabilitate, tehnologia informaţiilor, marketing (principii, cultură şi tehnici).

                        În acest scop, o preocupare fundamentală a managerului de marketing este de a selecta, a încadra şi integra persoanele ce dispun de calităţile necesare şi instruirea specifică, utilizând cele mai moderne mijloace care îi ajută să-şi perfecţioneze cunoştinţele în diverse formule.

            Se remarcă tendinţa de  a încredinţa angajaţilor ce nu deţin posturi de conducere şi responsabilităţi în domenii ca: (M.J.Thomas, op.cit., p.184):

            - relaţiile interumane, necesare pregătirii noilor angajaţi, de consiliere, intervievare şi negociere.

            - diagnosticarea problemelor pentru găsirea soluţiilor, elaborarea deciziilor şi gândirea colectivă.

            - conducerea, supervizarea şi formarea echipei.

            - comunicarea orală şi scrisă, inclusiv pentru ascultarea activă şi vorbirea unei limbi străine.

            - planificarea şi managementul timpului.

            Desigur, competenţele variază de la un post la altul, ele fiind concepute în aşa fel încât să se asigure succesul organizaţiei.

            Cel mai important rol revine, bineînţeles, managerului de marketing căruia îi revin responsabilităţi deosebite cum ar fi:

            - adoptarea deciziilor operaţionale.

            - oferirea contribuţiei la elaborarea deciziilor strategice.

            - concentrarea atenţiei sale asupra înfăptuirii deciziilor strategice, cele operative revenind subalternilor.

            - preocuparea pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung.

            - stabilirea segmentelor de piaţă.

            - asigurarea condiţiilor pentru a obţine profit pe termen lung, desigur şi pe baza sporirii volumului vânzărilor de care se preocupă subalternii.

            În concluzie, preocuparea esenţială a managerului, trebuie să constea în supravieţuire pe termen lung a organizaţiei pe care o conduce.

            Promovarea unei persoane într-un asemenea post de conducere de mare responsabilitate, presupune ca acesta, în afara unei înalte pregătiri profesionale şi a experienţei în domeniul marketingului, să dispună şi de alte câteva calităţi cum ar fi: inteligenţă, capacitatea de judecată, de a-şi motiva subordonaţii, putere de convingere şi insistenţă, competitivitate şi încredere, abilitate de a-şi “vinde” ideile, uşurinţă în comunicare, abilitate în transformarea conflictului în înţelegeri şi acestea în acţiuni, capacitatea de a lucra în echipă, adoptând astfel decizii colective, multicriteriale.

            Toate acestea se vor reflecta în rezultatele activităţii echipei pe care o conduce în maniera în care elaborează şi înfăptuieşte programul de marketing.

            12.5. Programul de marketing

            Întreaga activitate de marketing desfăşurată de colectivul compartimentului (direcţiei) de marketing se concretizează în elaborarea şi înfăptuirea programului de marketing, prin care se transpune în practică planificarea activităţii de marketing.

            12.5.1. Conţinutul şi rolul programului de marketing

            Programul de marketing este instrumentul prin care se asigură coordonarea eforturilor întreprinderii, de a utiliza cu maximă eficienţă resursele de care dispune în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune, prin mărirea eficacităţii cercetărilor de piaţă, simultan cu amplificarea rentabilităţii şi a satisfacerii nevoilor de consum ale membrilor societăţii. El reflectă nivelul la care doreşte să ajungă întreprinderea, dar şi modalităţile de atingere a acestuia, într-o anumită perioadă de timp.

            Orice program de marketing consemnează în scris strategia de marketing a perioadei la care se referă, acţiunile ce se întreprind pentru înfăptuirea ei şi coordonarea lor în timp. El constituie modalitatea concretă ce o are la dispoziţie întreprinderea de executare şi control a fiecărei acţiuni de marketing. de asigurare a conducerii factorilor implicaţi în realizarea lor, de pregătire a elaborării deciziilor, deoarece permite explorarea alternativelor, evaluarea acţiunilor, selectarea şi utilizarea metodelor specifice, pregătind astfel şi execuţia concretă a deciziilor adoptate. Reflectând anticiparea, formalizarea şi corelarea deciziilor, programul de marketing reprezintă elementul esenţial al strategiei de piaţă, instrumentul prin care: se înfăptuiesc obiectivele de piaţă, se alocă eficient resursele necesare înfăptuirii acţiunilor, se pregătesc condiţiile aplicării deciziilor adoptate şi se asigură comunicarea în interiorul întreprinderii.

            Programul trebuie să fie dataliat, pentru a permite implementarea strategiilor de acţiune, cuprinzând atât responsabilităţile de execuţie repartizate pe colective şi persoane cât şi procedura clară de execuţie.

            De aceea, pentru orice întreprindere, programul de marketing este vital, întrucât activitatea de marketing nu se poate desfăşura la întâmplare, ea trebuie ordonată şi coordonată cu celelalte activităţi, cu resursele întreprinderii şi cu condiţiile pieţii. Prin urmare elaborarea şi realizarea unui program de marketing este o activitate complexă ce implică efortul conjugat al mai multor colective.

            În programul de marketing sunt prevăzute (Vezi: M. Marchesnay, “La statégie du diagnostic ŕ la decision industrielle”, Paris, Chotard, 1986, J. G. Merigot, A. Labourdette, “Élémente de gestion stratégique des entreprises”, Paris, Cujas, 1980.) obiectivele precise şi cuantificabile, calendarul acţiunilor, bugetul, mijloacele de control şi procedurile de plasare în funcţie de reacţiile pieţii. Pentru fiecare caz se elaborează şi utilizează programul adecvat, deoarece el înglobează variabile de marketing foarte diverse atât ca număr, cât şi ca modalităţi de combinare: se referă la condiţii deosebite, de cele mai multe ori nerepetabile, la orizonturi de timp diferite. Deci nu se poate elabora un program standard, fiecare program este unicat pentru situaţie şi întreprindere, întrucât condiţiile sunt specifice. Mai mult, programul de marketing trebuie să fie flexibil, deci continuu evaluat şi revizuit când este cazul, dar în acelaşi timp el trebuie să prezinte stabilitate în ceea ce priveşte obiectivul propus spre înfăptuire şi bineînţeles să prezinte un grad ridicat de precizie.

            Cei mai importanţi factori care contribuie la perimarea programului de marketing sunt: dinamismul pieţii, modificarea psihologiei consumatorului, care afectează distribuţia, publicitatea, promovarea vânzărilor, structura consumatorilor etc., modificări ale mediului ambiant şi mai ales ale factorilor necontrolabili.

            Caracterul elastic al programului trebuie să permită modificarea lui în concordantă cu schimbările ce apar în condiţiile pieţii, dar acesta nu trebuie să greveze asupra naturii şi orientării întregului program .Pe de altă parte, corectarea unei părţi a programului nu trebuie să îngreuneze efectuarea lui.

            Pentru a se asigura eficienţa programului de marketing, trebuie să se respecte câteva condiţii (I.Petrescu, Gh.Seghete, op.cit., p.472):

            - definirea precisă a obiectivelor de marketing.

            - asigurarea stabilităţii pe un interval de timp.

            - coordonarea structurii marketingului.

            - organizarea cooperării dintre subdiviziunile ce realizează obiectivele marketingului.

            - corelarea componentelor în funcţie de termenele vizate.

            - conturarea pieţelor şi a scopurilor urmărite pe fiecare piaţă.

            - asigurarea competitivităţii pe termen lung.

            Programul de marketing detaliat pe termen scurt, este parte a planului tactic sau operaţional al organizaţiei şi de regulă include:

            - strategia globală a organizaţie.

            - locul şi rolul strategiei de marketing în cadrul strategiei globale.

            - concluziile analizei situaţionale şi măsurile ce se impun.

            - prognozarea procesului managerial al marketingului.

            - influenţa pe termen lung şi mediu a factorilor de mediu.

            - scopurile activităţii de marketing şi căile de atingere a acestora.

            - necesitatea organizării şi perfecţionării activităţii de marketing.

            - pregătirea şi perfecţionarea echipei manageriale şi a întregului personal pentru însuşirea orientării de marketing.

            - cercetarea-dezvoltarea unor noi produse şi stabilirea direcţiilor activităţii investiţionale.

            - măsurile de promovare a vânzărilor şi a publicităţii.

            - studierea comportamentului consumatorului şi elaborarea previziunilor.

            - coordonatele politicii de marketing cu accent pe cei 4P.

            În funcţie de specificul activităţii organizaţiei şi a conjuncturii în care aceasta activează, programul de marketing poate include şi alte aspecte sau nu pe toate cele enumerate, echipa managerială a compartimentului/departamentului de marketing fiind singura în măsură să stabilească conţinutul concret a programului său de marketing.

            12.5.2. Tipologia programelor de marketing

            În practică se utilizează o mare varietate de programe ce diferă prin conţinut şi formă, datorită faptului, că un program de marketing este rezultatul multiplelor combinaţii de variabile şi restricţii de tot felul.

            Totuşi se pot distinge câteva tipuri de programe de marketing dacă ţinem seama de unele criterii de clasificare:

            1.scopul urmărit delimitează:

            a. programe organizaţionale, prin care se proiectează structurile de marketing necesare înfăptuirii obiectivelor propuse;

            b. programe operaţionale, prin care se prevăd elementele şi acţiunile ce asigură înfăptuirea obiectivelor.

            2. gradul de cuprindere, sau caracterul obiectivelor urmărite, distinge:

            a. programe globale sau integrate, care includ toate variabilele mixului de marketing;

            b. programe parţiale, care includ numai unele elemente ale mixului de marketing: de exemplu, programul promoţional sau de distribuţie.

            3.orizontul de timp impune:

            a. programe pe termen scurt, ce vizează acţiunile desfăşurate pe o perioadă până la un an;

            b. programe pe termen mediu, care includ acţiuni pe perioade până la 5 ani;

            c. programe pe termen lung, ce se referă la acţiuni pe o perioadă mai mare de 5 ani

            4. piaţa căreia i se adresează impune:

            a. programe de marketing intern;

            b. programe de marketing internaţional, care după gradul de diferenţiere cunosc trei variante strategice (V. Danciu, “Marketing internaţional “, 1993, Univ. C. Brâncoveanu, Bucureşti):      

            a) - standardizat – care presupune folosirea aceloraşi instrumente şi elemente indiferent de piaţă;

            b) - descentralizat – în funcţie de diferenţele de mediu existente de la o piaţă la alta;

            c) - interactiv – ca o formulă de sinteză a celorlalte două.

            Desigur, între tipurile de programe, în practică trebuie să se realizeze o strânsă colaborare şi chiar ierarhizare, întrucât programul global de marketing stă la baza elaborării planului de activitate al organizaţiei, astfel că fiecare program de marketing parţial trebuie corelat cu cel de nivelul superior de generalitate.

            12.5.3. Elaborarea şi înfăptuirea  programului de marketing   

            Conceperea, elaborarea şi utilizarea programului de marketing este un proces complex prin care se urmăreşte structurarea şi eşalonarea tuturor activităţilor necesare înfăptuirii strategiilor propuse.

            Elaborarea unui program de marketing implică participarea activă a tuturor factorilor de răspundere şi coordonarea tuturor deciziilor în vederea respectării unui minim de criterii, ce vizează o concepţie clară a opticii de marketing a tuturor celor implicaţi, o orientare realistă bazată pe posibilităţile agentului economic, o integrare a tuturor elementelor de marketing necesare şi o corelare cu cele din alte sectoare de activitate, existenţa resurselor bugetare necesare susţinerii programului, precum şi aplicarea unui sistem riguros de control şi revizie a programului. De asemenea, trebuie avute în vedere influenţele unor factori cum ar fi: complexitatea procesului de programare, numărul mare al obiectivelor întreprinderii, diversitatea acţiunilor din sectoarele întreprinderii, imposibilitatea cuantificării tuturor variabilelor de marketing etc.

            Responsabilitatea elaborării programului de marketing revine directorului de marketing pentru programul global al întreprinderii, şefilor de produse pentru programele de marketing ale produselor, directorului (şefului) de publicitate pentru programul publicitar etc.

            Cu toate că există o mare varietate a programelor de marketing, experienţa practică a demonstrat că în elaborarea şi realizarea lor trebuie parcurse o serie de etape în orice împrejurare.

            Principalele etape ale elaborării planului de marketing:

            1. Informarea şi previziunea – constituie etapa de cercetare complexă a condiţiilor prezente şi viitoare adoptării programului în care se colectează, prelucrează şi analizează informaţiile ce se pot obţine din surse proprii şi externe referitoare la macro şi micromediul în care activează, şi în special cu privire la piaţa internă şi externă. În funcţie de necesităţi, aria de cuprindere a cercetărilor va fi diferenţiată pentru programele pe termen scurt, mediu şi lung, ca şi sursele din care se pot obţine.

            Importanţă deosebită are obţinerea informaţiilor pertinente, operative, pe baza cărora se stabilesc tendinţele, se orientează şi dimensionează programul de marketing.    

            2. Stabilirea obiectivelor este etapa în care se conturează, se defineşte programul pe baza informaţiilor obţinute cu privire la necesităţile pieţii şi la resursele de care întreprinderea dispune.       

            De obicei, se identifică mai multe obiective, din care se vor selecţiona cele care, conform previziunii, conduc la obţinerea eficienţei  maxime pornind de la satisfacerea unor condiţii ca: realism (sunt posibil de înfăptuit), consens (sunt rezultat al accepţiunii colectivului), concret(exprimare clară şi precisă),termen de execuţie.

            Evident, obiectivele diferă de la o perioadă la alta şi de la o întreprindere la alta, dar în principiu ele vizează: sporirea cotei de piaţă şi intrarea pe noi pieţe, micşorarea costurilor de distribuţie, asimilarea noilor produse, perfecţionarea activităţii promoţionale etc.   

            3. Stabilirea planului de acţiuni prin care sunt prezentate într-un document, intenţiile indicând obiectivele specifice, calendarul şi costul, descriind în detaliu cum se va proceda pentru realizarea lor, ceea ce presupune concentrarea eforturilor pe elementele mixului de marketing (produs, preţ, distribuţie, promovare).Deci, planul va cuprinde: obiectivele, acţiunile, resursele necesare, eşalonarea în timp şi modalităţile de înfăptuire.

            Rezultanta este lista completă a activităţilor ce se vor întreprinde în fiecare etapă, care poate fi mai restrânsă când obiectivele sunt limitate sau de complexitate mică, sau mai datailată şi atunci se impune coordonarea, evaluarea, concretizarea eventual prin programe de acţiune operaţionale. Acestea sunt implementări practice de detaliere şi repartizare în timp a planurilor de acţiuni pentru introducerea pe piaţă, distribuţie sau promovare a produselor.

            Planul de acţiuni trebuie să fie astfel întocmit încât să permită înţelegerea uşoară a detaliilor comunicate, facilitarea revederii şi controlului, îmbunătăţirea calităţii programelor etc.

            Lista activităţilor cuprinde: simbolul activităţii, conţinutul acesteia, indicarea activităţii direct precedente, durata fiecărei activităţi şi compartimentul răspunzător de înfăptuire.

            Aceste activităţi trebuie ordonate, grupate pentru a se desfăşura logic şi cronologic. Se cunosc deja o serie de metode şi tehnici de coordonare a activităţilor programului de marketing, unele considerate deja clasice: analiza de regresie şi corelaţie, analiza matriceală; iar altele denumite tehnici moderne: programarea lineară, nivelarea exponenţială, analiza input-output, lanţurile Markov, previziunea tehnologică, analiza riscurilor etc. În practică, cele mai utilizate sunt: metoda drumului critic (Critical Path Method) şi metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique), ambele bazate pe teoria grafelor şi care au ca obiect optimizarea unui program complex în care duratele activităţilor sunt evaluate prin numere determinate. Prin urmare, activităţile sunt ordonate prin alcătuirea grafului care permite identificarea activităţii critice – cele mai importante a căror depăşire a duratei de îndeplinire ar conduce la întârzierea întregului program – şi a rezervelor de timp pentru celelalte activităţi.

            În alcătuirea grafului se porneşte de la evaluarea duratei fiecărei activităţi, iar pe baza valorii duratei medii se stabileşte drumul critic şi se trasează graful reţea.

            Activităţile pentru care rezerva de timp este zero se numesc activităţi critice şi ele compun drumul critic.

            Durata programului de marketing este egală cu lungimea drumului critic, deoarece activităţile ce nu sunt luate în calcul se desfăşoară în paralel cu acestea.

            Fiecare activitate este înregistrată în cadrul grafului într-o casetă compartimentală (fig.12.11), cu următoarele semnificaţii:

A-    simbolul activităţii

            I - începutul activităţii

            D - durata activităţii

            U - ultima zi pentru definirea activităţii (u = I + D)

            T - cel mai târziu termen de finalizare a activităţii (cea mai mică valoare a lui t din casetele activităţilor imediat următoare)

            R - rezerva de timp (R= t – I):

            t - pentru activităţile critice R= 0, t = cel mai curând termen de începere a activităţii (t = T- D).

Fig. 12.11

Fig. 12.12

            Ordinea de completare a compartimentelor unei casete este cea menţionată în fig.12.12. Este evident, că lista acţiunilor diferă foarte mult de la un program la altul, desemnând specificul acestuia: lansarea unui nou produs pe piaţa internă, pe piaţa externă, desfăşurarea unei cercetări de piaţă, îmbunătăţirea distribuţiei, exportul de servicii publicitare, organizarea campaniei promoţionale etc. (Vezi L.Anghel, C.Florescu, R.Zaharia, “Marketing”, coediţie Marketer, Ed.Expert, Bucureşti, 1993, p.166-178; V.Munteanu, (coord.), op.cit., p.322-339).

            4. Elaborarea bugetului necesar acoperirii cheltuielilor pentru executarea programului în funcţie de obiectivul urmărit, de restricţiile mai ales financiare, de priorităţi etc., porneşte de la evaluarea lor în concordanţă cu rezultatele previzibile. Bugetul trebuie să fie flexibil pentru a da posibilitatea revizuirii programului atunci când apar elemente imprevizibile dar cu semnificaţie deosebită, mai ales în domeniul preţului sau legislaţiei. Cu aceasta se încheie operaţiunea de elaborare a programului de marketing, care adesea este supus verificării, chiar testării înainte de a se trece la executare.

            5. Adoptarea programului de marketing marchează etapa transpunerii în practică a prevederilor sale. Este faza în care se verifică realismul şi corectitudinea programului şi se acţionează în condiţii operative pentru înfăptuirea obiectivelor şi încadrarea în limitele impuse de prevederile sale. Aceasta presupune o repartizare judicioasă a sarcinilor pe compartimente, funcţii, posturi de muncă, precum şi stabilirea termenelor precise de realizare.

            În faza de execuţie a programului de marketing se evidenţiază eficienţa strategiei şi tacticii alese.

            6. Controlul realizării planului are menirea de a verifica modul înfăptuirii obiectivelor la timp, evaluarea rezultatelor, oferind informaţiile necesare perfecţionării viitoarelor programe. De fapt, practica a demonstrat necesitatea unui control permanent în fiecare fază, el având drept scop descoperirea deficienţelor şi efectuarea corecturilor necesare, deci are loc pe de-o parte, un control al întocmirii programului, iar pe de alta, al executării lui, atât pe ansamblul programului, cât şi pe fiecare obiectiv şi acţiune.

            Efectuarea unui control rapid şi eficace comportă utilizarea a numeroase metode cantitative, dar şi calitative (interviuri, reuniuni de grup) cele mai frecvente fiind: analiza cheltuielilor şi a veniturilor, analiza eficienţei activităţii de marketing, revizia de marketing (marketing audit).

            Finalitatea programului de marketing se evidenţiază în contribuţia lui la sporirea eficienţei şi calităţii întregii activităţi de producţie, prestare de servicii sau comercializare desfăşurată de organizaţie, el constituind un important instrument al conducerii, care permite coordonarea între funcţiunile organizaţiei în procesul de planificare generală a acesteia.

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU