Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar lPagina următoare

4. Piaţa – componentă principală
a mediului de afaceri

            Orice întreprindere producătoare de bunuri şi servicii îşi desfăşoară activitatea într-un anumit mediu ambiant, ce exercită o puternică influenţă asupra sa, datorită multiplelor relaţii pe care ea le are atât cu elementele micromediului – relaţii directe – cât şi cu cele ale macromediului – relaţii indirecte. Natura şi obiectul acestor relaţii sunt foarte diverse şi de aceea ele trebuie identificate pentru a fi cât mai eficient utilizate în înfăptuirea ţelului final al întreprinderii.

            Cele mai importante sunt relaţiile întreprinderii cu piaţa, întrucât în economia de piaţă, atât producătorul cât şi consumatorul au posibilitatea de a alege în mod liber cât, unde şi cum pot să ofere şi respectiv să solicite, piaţa fiind aceea care stabileşte ce se produce şi cât se produce. Ca atare, întreprinderea, care are ca obiect de activitate producerea de bunuri şi servicii destinate pieţii, trebuie să cunoască anticipat nevoile reale ale societăţii, pe care i le poate indica piaţa. Întrucât, indiferent de profil, întreprinderea trebuie să se afle în contact direct cu piaţa, analiza condiţiilor de piaţă prezintă deosebită importanţă pentru prezentul şi mai ales pentru viitorul ei, mecanismul pieţei constituind “ barometrul” situaţiei actuale şi de perspectivă.

            4.1.Conţinutul pieţii întreprinderii

            În accepţiunea de marketing, conceptului de piaţă i se conferă un sens mai larg decât cel neo – clasic, şi mai realist  (vezi J.P. Flipo “Puvoir et marketing” -  Revue Française de Géstion, nr. 42/1984,

p. 90 –99; J. Hoflack, P.L. Dubois  “Les métamorphoses du marketing” – Revue Française de Géstion nr.39/1983 p. 4 – 10; P.L. Dubois, A. Jilbert  Op. cit. p.15 – 40).

            Astfel, piaţa trebuie privită ca locul real şi imaginar de întâlnire la un moment dat, a dorinţelor consumatorilor – exprimate prin cerere – cu cele ale producătorilor – exprimate prin ofertă, locul în care puterile agenţilor care o compun se confruntă. Ea este un spaţiu economic în care se schimbă bunurile şi serviciile care privesc nu numai ofertantul şi solicitatorul ci şi o multitudine de agenţi economici. Piaţa se prezintă ca un ansamblu de relaţii de schimb între consumatori şi producători la un anumit moment al manifestărilor lor ca participanţi la diviziunea socială a muncii, un sistem al tranzacţiilor.

            De asemenea, apare ca o instituţie ce trebuie să asigure în ultimă instanţă prin funcţiile sale: libertatea agenţilor economici, suveranitatea consumatorului, alocarea optimă a resurselor, echilibrul economic pe termen lung.

            Privită ca mecanism economic,  piaţa este “mâna invizibilă” ce reglementează activitatea economică, “forţa impersonală” care acţionează dincolo de capacitatea de intervenţie a participanţilor, “forţa arbitrară” ce determină preţul şi implicit venitul, reprezentând astfel o ameninţare atât pentru producător cât şi pentru consumator.

            În concluzie, piaţa în societatea contemporană se prezintă ca: o construcţie teoretică, un cadru ideal de desfăşurare a activităţii economice, o stare normativă spre care tinde economia, un sistem complex în care se intercondiţionează legile şi mecanismele clasice ale pieţei, cu instituţiile cu funcţii de reglare, dar şi cu conştiinţa de masă economică şi juridică.

            În activitatea de marketing, noţiunea de piaţă dobândeşte accepţiuni practice mai precise prin delimitarea noţiunilor de piaţă: teoretică (cea ideală despre care am vorbit mai sus), potenţială (posibilă), disponibilă, disponibilă calificată, deservită şi penetrată.

            Această delimitare are mare importanţă practică, deoarece pentru producător piaţa este constituită din ansamblul cumpărătorilor efectivi şi potenţiali pentru un produs, iar potenţialii cumpărători se diferenţiază prin: interes, venit şi acces (Ph. Kotler… “Principiile marketingului”  p. 295 – 297).

            Piaţa potenţială pentru un bun sau serviciu este dată de cantitatea totală susceptibilă a fi cerută.

            Piaţa disponibilă este formată din consumatorii ce manifestă interes întrucât dispun de venituri şi au astfel acces la bunul sau serviciul respectiv.

            Piaţa disponibilă calificată este reprezentată de consumatorii care sunt dispuşi să cumpere bunul sau produsul respectiv, având interes, venituri suficiente şi accesibile.

            Piaţa deservită este parte a  pieţei disponibil calificată căreia producătorul hotărăşte să –i adreseze oferta, deci segmentul spre care se concentrează producătorul.

            Piaţa penetrată este de fapt piaţa efectivă formată din ansamblul consumatorilor care au cumpărat bunul sau serviciul respectiv.

Nivelurile de definire ale unei pieţe

Fig. 4.1.

            Pentru piaţa globală a unui bun sau serviciu trebuie evaluate şi:

·        piaţa bunurilor substituite – a bunurilor ce se înlocuiesc, pentru că satisfac aceeaşi necesitate (ex. suc de mere şi portocale, bere îmbuteliată şi la halbă, tricotaje din bumbac. sintetic, etc.);

·        piaţa bunurilor complementare  - a bunurilor a căror cerere este dependentă (ex. automobile şi benzină, produse congelate şi echipament de congelare, etc.);

·        piaţa “captivă”  - piaţa la care un producător nu are acces, deoarece aceasta este dependentă de un concurent din motive economice sau juridice (ex. o firmă obţine exclusivitate pentru a comercializa un produs, sau produsele unei firme, etc.).

            Cunoaşterea tuturor acestor accepţiuni ale pieţei globale prezintă interes deosebit pentru specialistul de marketing deoarece influenţează alegerea strategică.

            De asemenea, este foarte important să fie cunoscuţi agenţii economici diverşi ce apar pe piaţă: (P.L.Dubois, A. Jolbert – Op. cit. pag.23 –26) cumpărătorii individuali de bunuri de consum care îndeplinesc diverse funcţii în actul cumpărării şi au comportamente diverse; organizaţiile ce cumpără mijloace de producţie; ofertanţii ce pot fi organizaţii sau ansamblu de organizaţii aflate în situaţia de monopol, oligopol sau monopolistic;   distribuitorii, statul şi administaţia publică, administraţiile particulare (ex. asociaţiile de protecţie a consumatorului), organisme financiar – bancare, societăţi de asigurări şi chiar unele organisme internaţionale care reglementează unele conditii pe piaţă (ex. OPEC, OMC, etc.).  

            Piaţa, indiferent de accepţiunea pe care i-o conferim se exprimă prin elementele ei componente: cerere, ofertă şi condiţiile lor de manifestare, concurenţă şi preţ – ca rezultat al acţiunii lor.

            Specialiştii în marketing sunt interesaţi în mod deosebit să înţeleagă structura şi funcţionarea pieţii din punctul de vedere al cererii.

            Cererea este cantitatea dintr-un bun sau serviciu pe care agenţii economici sunt dispuşi să o cumpere la un anumit preţ, într-un timp dat. Ea este influenţată de: preţurile altor bunuri, veniturile cumpărătorilor, aşteptările privind evoluţia pieţei, factorii demografici şi psihosociali etc.

            Pentru orice bun sau serviciu, cererea se reflectă în curba cererii, iar evoluţia ei se apreciază prin elasticitatea faţă de preţ, măsurându-se cu ajutorul coeficientului de elasticitate.

            Studiile de specialitate evidenţiază faptul că cererea se află în diverse stări care impun utilizarea unor strategii corespunzătoare. Astfel, Ph. Kotler (“The Major Tasks of Marketing Management” – Journal of Marketing nr. 37/1973 p.42 – 49), delimitează opt tipuri posibile de situaţii a cererii, în care marketingul trebuie să îndeplinească roluri specifice (tabel 4.1.):

1.      cerere negativă – piaţa manifestă atitudine de respingere faţă de produs (ex. nefumătorii faţă de ţigări), ceea ce impune analiza factorilor în vederea convertirii potenţialilor consumatori;

2.      absenţa cererii – piaţa manifestă indiferenţă pentru că, nu cunoaşte produsul (ex. noi produse), care poate fi acceptate în viitor;

3.      cerere latentă – pe piaţă se manifestă aşteptări nesatisfăcute cu actualele produse, deci trebuie  create noi produse;

4.      cerere în scădere  - piaţa absoarbe o cantitate mai mică din produsul respectiv decât în perioada anterioară, atunci producătorul renunţă la produs sau reconsideră politica de marketing;

5.      cerere neregulată – piaţa cunoaşte fluctuaţii sezoniere sau din alte motive, ceea ce impune o necorelare a producţiei cu cererea;

6.      cerere plină – piaţa absoarbe cantitatea estimată, dar cererea trebuie menţinută; 

7.      cerere excesivă – supraabundenţa cererii pe piaţă impune reducerea ei;

8.      cerere indezirabilă – când se pune problema eliminării unui produs prea mult difuzat de producători, din motive sociale sau concurenţiale (ex. alcoolul).

            Cunoaşterea situaţiei în care se află fiecare produs îi dă posibilitatea întreprinderii să adopte strategii corespunzătoare pentru a  atinge obiectivele stabilite şi obţinerea eficienţei maxime.

            Principalele roluri îndeplinite de marketing       

Tabel 1

Starea cererii

Rolul marketingului

Numele strategiei

1. Cerere negativă

“demistificarea” cererii

Conversie

2. Absenţa cererii

A crea cererea

Stimulare

3. Cerere latentă

A dezvolta  cererea

Dezvoltare

4. Cerere în scădere

A revitaliza cererea

Remarketing

5.Cerere neregulată

A regulariza cererea

Sincromarketing

6. Cerere plină

A menţine cererea

Întreţinere

7.Cerere excesivă

A reduce cererea

Demarketing

8. Cerere indezirabilă

A distruge cererea

Anti - marketing

            Deşi cererea interesează în mod deosebit producătorul şi oferta este obiect de studiu al marketingului.

            Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care un agent economic o poate vinde pe piaţă la un preţ dat într-o anumită perioadă. Desigur, cantitatea ce se vinde efectiv, în funcţie de cerere poate să difere de cantitatea oferită şi aceasta trebuie să fie preocuparea specialiştilor de marketing. Oferta este influenţată de: preţul resurselor, al altor bunuri şi servicii, numărul ofertanţilor, tehnologie, perspectivele pieţii, costurile de producţie, nivelul taxelor şi subvenţiilor, condiţiile naturale etc. Evoluţia ei se reflectă în curba ofertei şi se măsoară prin coeficientul de elasticitate.

                Capacitatea de producţie a întreprinderii constituie ofertă potenţială, dar cererea reală este cea care reglează oferta reală, pe care  trebuie  să  o  stabilească  anticipat  echipa managerială, pentru  a-şi atinge ţelul – profit maxim. Această tendinţă de echilibrare a cererii cu oferta trebuie să urmărească permanent întreprinderea producătoare.

            Raportul dintre cerere şi ofertă reflectă clar şi sintetic situaţia pieţei, interacţiunea lor concretizându-se în preţul la care vânzătorii sunt dispuşi să ofere produsul, iar cumpărătorii sunt dispuşi să –l cumpere.

            Cum dezechilibrul este starea reală în economie, raportul dintre cele două forţe ale pieţii, indică de fiecare dată, care piaţă este caracteristică momentului: piaţa cumpărătorului – când oferta este mai mare decât cererea şi deci clienţii dictează termenii vânzării (piaţa abundenţei); piaţa vânzătorului (producătorului) când cererea este mai mare decât oferta şi vânzătorul impune preţul şi celelalte condiţii, piaţa indicându-i producătorului cu cât poate să –şi lărgească producţia.

            Raportul de dezechilibru impune o strategie specifică de  sincronizare a cererii cu oferta.

            Strategiile de marketing, pe care întreprinderea le elaborează, pornesc de la locul pe care ea îl deţine pe piaţa globală şi stabilesc ce loc îşi propune să ocupe în viitor.

            4.2. Caracteristicile pieţii întreprinderii

            Fiecare întreprindere pe piaţă se află atât în postura de ofertant (vânzătorul produselor sau serviciilor ce fac obiectul său de activitate) cât şi de solicitant (cumpărător al factorilor de producţie necesari reluării de obicei la scară mai mare a producţiei) având drept scop obţinerea unui profit cât mai mare. 

            Aceasta  înseamnă  că  ea  va fi permanent preocupată de a –şi menţine  sau chiar lărgi poziţia pe care o deţine pe piaţă.

            În viziunea de marketing, piaţa întreprinderii se raportează numai la calitatea întreprinderii de ofertant, iar analiza ei presupune cunoaşterea principalelor aspecte ce o caracterizează: locul pe piaţa globală, profilul pieţei, etc.

            4.2.1. Locul pe piaţa globală (totală)

            Întreprinderea apare pe piaţă cu produsele sau serviciile sale, de obicei alături de alţi ofertanţi, confruntându-se cu cererea formulată de consumatori, dar şi cu alte întreprinderi creatoare ale aceluiaşi produs sau a unora substituibile. Astfel că, pe piaţa totală sau globală, reprezentată de ansamblul relaţiilor de vânzare – cumpărare care se stabilesc între producători – distribuitori şi consumatori privite în interdependenţa lor, produsele şi serviciile fiecărei întreprinderi se vor afla doar într-o subdiviziune sau zonă a acesteia, vor reprezenta doar un segment al acesteia.

            Piaţa întreprinderii este spaţiul economico – geografic în care apar produsele sale, exprimă raportul dintre oferta sa şi cererea ce i se adresează şi arată gradul efectiv sau potenţial de pătrundere în consum (utilizare) a produselor sau serviciilor sale. Ea reprezintă o parte a pieţei totale care trebuie bine delimitată pentru elaborarea programelor de marketing.

            Pe piaţă, produsul unei întreprinderi se confruntă, în majoritatea cazurilor, cu produsele similare ale altor întreprinderi, deci orice produs, indiferent de producătorul care l-a creat îşi delimitează propria sa piaţă. Piaţa produsului reprezintă “totalitatea cumpărătorilor actuali şi potenţiali ai produsului respectiv” (Ph. Kotler, op. cit., p.10) şi arată gradul de penetraţie în consum.

            Totalitatea pieţelor produselor dintr-o anumită arie geografică desemnează ansamblul pieţelor întreprinderilor, deci piaţa totală sau globală. Rezultă că între piaţa produsului, întreprinderii şi cea totală există legături de interdependenţă reciprocă, astfel că fiecare întreprindere ocupă o anume poziţie, aceasta având rol esenţial în politica de piaţă pe care o desfăşoară în prezent şi o proiectează în viitor. Dacă întreprinderea are în obiectul său de activitate un singur produs, atunci piaţa ei se suprapune cu cea a produsului. De obicei, activitatea întreprinderii este diversificată, chiar dacă este specializată într-un domeniu, în acest caz piaţa fiecărui produs este o parte a pieţii întreprinderii.   

            La nivelul pieţii totale, datorită profilului său de activitate, întreprinderea  se poate   înscrie în piaţa unuia  sau mai multor produse.

            Analiza raportului în care se pot afla cele trei pieţe: totală, a întreprinderii şi a produsului, surprinde următoarele situaţii, care au mare importanţă în activitatea de marketing pentru fiecare întreprindere:

●        piaţa întreprinderii se indentifică cu piaţa produsului, determinând situaţia de monopol, dacă pe piaţa totală au aceeaşi poziţie;      

●        piaţa întreprinderii este suma pieţelor mai multor produse, fiecare produs deţine o parte a pieţii întreprinderii şi a pieţii totale. Dacă întreprinderea deţine monopolul în producerea şi desfacerea produselor respective, ea deţine o situaţie intermediară de monopol pe piaţa totală;

●        piaţa produsului este formată din pieţele mai multor întreprinderi, dacă sunt câţiva producători, atunci deţine o situaţie de oligopol;

●        piaţa întreprinderii se interferează cu piaţa produsului, fiecare deţinând o cotă parte din celelalte, caracterizând o situaţie monopolistică, în care se satisfac în mare măsură necesităţile consumatorului.         

                                   

            În funcţie de acest raport întreprinderea îşi va stabili sfera consumatorilor cărora li se adresează produsele sale, ceea ce o obligă  să-şi aleagă o strategie;

●        nediferenţiată, când se adresează tuturor consumatorilor, piaţa întreprinderii fiind identică cu cea a produsului, deşi ea deţine doar o anumită parte a pieţei totale;

●        concentrată asupra unui anumit segment de piaţă, când piaţa întreprinderii este doar o parte din piaţa produsului şi din cea totală una şi mai mică;

●        diversificată când piaţa întreprinderii se adresează mai multor segmente de consumatori cu produse specifice, încercând să-şi lărgească sfera.

            4.2.2. Profilul pieţii

            Deosebit de important pentru locul şi rolul întreprinderii este profilul pieţii, care impune obiectul activităţii. Din acest punct de vedere se pot delimita câteva tipuri de pieţe cu particularităţile lor.    

            a) piaţa întreprinderii producătoare de bunuri materiale, care teoretic poate fi nelimitată, dar practic este restricţionată de cererea manifestă, de resursele pe care le poate avea la dispoziţie, dar şi de necesitatea specializării activităţii, concentrată asupra unui număr redus de produse;

            b) piaţa întreprinderii prestatoare de servicii, caracterizată prin mare varietate şi dubla vocaţie de producere şi comercializare;

            c) piaţa întreprinderii distribuitoare (comercială), care ocupă poziţia de intermediar între producător şi consumator, plasându-se în spaţiul dintre pieţe, cu specific în ceea ce priveşte natura şi obiectul trenzacţiilor.

            Fiecare din cele trei tipuri de pieţe reprezintă o subdiviziune a pieţii totale, iar studierea lor implică utilizarea de metode şi tehnici specifice, care au şi condus la apariţia marketingului sectorial (industrial, al serviciilor, al distribuţiei etc.).

            Profilul specific al pieţii întreprinderii, depinzând de alegerea activităţilor pe care le desfăşoară întreprinderea în funcţie de solicitările clienţilor, va conduce la stabilirea dimensiunilor pieţii.

            4.2.3. Dimensiunile pieţii întreprinderii

            Poziţia pe care orice întreprindere o poate avea pe piaţa totală  depinde de dimensiunea pieţii întreprinderii, care se poate aprecia în orice moment prin câţiva parametrii ce o definesc: capacitatea pieţii, aria şi structura ei.

            Capacitatea pieţii reprezintă maximum de bunuri şi servicii pe care întreprinderea le poate desface pe piaţa totală. Ea se poate exprima cu ajutorul indicatorilor fizici şi valorici. Principalii indicatori care definesc capacitatea pieţii sunt:

●        Volumul cererii – exprimă cel mai exact capacitatea pieţii şi el se utilizează pentru dimensionarea activităţii întreprinderii;

●        Volumul ofertei – este utilizat când cererea este mai mare decât oferta, iar numărul de furnizori de pe piaţă este restrâns;

●        Volumul tranzacţiilor – exprimă rezultatul confruntării pe piaţă, evaluând cererea reală, fără a indica nici gradul cererii neacoperite, nici cel al ofertei nesatisfăcute;

●        Cota de piaţă – exprimă ponderea deţinută de întreprindere pe piaţa unui produs sau grup de produse în cadrul pieţii de referinţă. Se calculează ca raport între volumul vânzărilor totale ale produsului pe piaţa de referinţă. Orice întreprindere vizează să deţină poziţia de: 1. lider unic - când cota se apropie de unu sau co-lider când deţine cotă relativ egală sau superioară cu altă întreprindere (vezi V. Munteanu (coordonator) – Op. cit., p. 66); 2. challenger - când ocupă locul secund; 3. specialist - când ocupă o cotă relativ mică, dar deţine în întregime o “nişă” particulară prin specificitatea produsului său;

●        Gradul de saturaţie a pieţii, global sau pe produse se calculează prin raportarea volumului vânzărilor la volumul cererii pe aceaşi piaţă şi în aceaşi perioadă;

●        Rata de creştere – reflectă ritmul evoluţiei vânzărilor.

            Toţi aceşti indicatori se pot determina pe baza datelor statistice şi prin marea expresivitate pe care o au, influenţează adoptarea deciziilor în întreprindere.

            Dimensionarea pieţii întreprinderii este influenţată şi de localizarea ei în spaţiu, de poziţia geografică de desfăşurare a activităţii. Se delimitează astfel: piaţa internă şi externă a întreprinderii, deoarece mijloacele mai ales de promovare şi distribuţie a produselor pe cele două tipuri vor influenţa dimensiunile activităţii. De asemenea, pe piaţa internă politica de marketing trebuie desfăşurată diferenţiat pe piaţa urbană şi rurală, pe piaţa locală, zonală sau naţională.

            4.2.4. Dinamica pieţii întreprinderii

            Piaţa întreprinderii are caracter dinamic întrucât ea este supusă unor modificări permanente determinate de mobilitatea nevoilor consumatorilor, ceea ce se reflectă în dimensiunile, structura şi fizionomia întreprinderii, precum şi în tendinţele pieţii totale şi ale produselor. Evident, orice întreprindere doreşte să – şi extindă piaţa, mai ales că de obicei există diferenţă între piaţa efectivă (dimensionarea pieţii atinsă la un moment dat) şi piaţa potenţială (dimensiunea posibilă a pieţii măsurată cu o anumită probabilitate) extindere ce se concretizează în sporirea volumului vânzărilor şi a cotei de piaţă a întreprinderii.

            Activitatea practică a evidenţiat două căi posibile de dezvoltare a pieţii întreprinderii: 1. extensivă; 2. intensivă, care se realizează prin:

1.      atragerea non – consumatorilor relativi înlăturând motivaţia care–i îndepărtează de produs. Este calea cea mai uzitată şi se realizează prin atragerea de noi cumpărători şi delimitarea a noi segmente de consumatori;

2.      creşterea intensităţii de consum (utilizare) până la nivelul considerat optim, care înseamnă creşterea cumpărărilor medii efectuate de un consumator. Are o serie de limite fiziologice şi financiare;

            Desigur întreprinderile îşi pun în aplicare întreaga gamă de mijloace pentru a – şi dezvolta piaţa încercând extinderea lucrărilor produselor lor în detrimentul concurenţilor direcţi şi indirecţi. Toate acestea se vor concretiza în strategiile de produs, de promovare, distribuire sau chiar de preţ, când este posibil.

            4.3. Legăturile întreprinderii cu mediul extern

            Mediul, în care-şi desfăşoară activitatea orice întreprindere, exercită o puternică influenţă asupra acesteia prin multiplele relaţii ce se stabilesc în mod obiectiv, cele mai importante fiind: relaţiile de piaţă, de concurenţă şi mutuale, relaţiile prin intermediul cărora întreprinderea îşi orientează,  organizează şi finalizează activitatea sa.                                                                                          

            4.3.1. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii

            În complexul legăturilor întreprinderii cu mediul extern, un loc deosebit îl ocupă relaţiile de piaţă, care reflectă ansamblul relaţiilor de vânzare-cumpărare prin care  întreprinderea îşi asigură resursele materiale,  umane, financiare şi informaţionale, necesare desfăşurării normale a activităţii ei.                   

            În ampla activitate pe care o desfăşoară întreprinderea, punctul de pornire îl constituie relaţia sa cu piaţa, deoarece piaţa este sursa de idei şi propuneri de produse noi, de modernizare a celor existente. Este locul de testare a produselor noi, dar şi a unor forme şi metode noi de distribuţie şi promovare a produselor. De asemenea, piaţa este sursa informaţiilor referitoare la consumatorii actuali şi potenţiali, la structura şi caracteristicile canalelor de distibuţie, la întreprinderile concurente, la categoriile de preţuri practicate, etc., informaţii absolut necesare fundamentării deciziilor.             

            Orientarea întregii activităţi către piaţă urmăreşte nu numai satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor consumatorilor prin produsele şi serviciile create şi oferite, dar în acelaşi timp, şi sporirea eficienţei, a rentabilităţii, prin creşterea volumului vânzărilor totale şi a profitului unitar realizat pe seama fiecărui produs. Înfăptuirea acestui dublu scop, se poate realiza prin amplificarea flexibilităţii şi adaptabilităţii întreprinderii la dinamism şi structura pieţii, având  permanent în vedere că între întreprindere şi piaţă, se naşte un întreg sistem de relaţii, ce se intercondiţionează reciproc. Multiplele relaţii întreprindere-piaţă se referă în special la tranzacţii de piaţă, la acte de vânzare-cumpărare şi sunt determinate de locul pe care-l îl ocupă înterprinderea în cadrul pieţii. Astfel, înterprinderea poate apărea în postură de furnizor, deci emiţător de informaţii, sau de beneficiar, adică receptor de informaţii, dar şi în poziţia de intermediar între diferite categorii de agenţi  de piaţă. De asemenea, întreprinderea se poate afla în relaţii de confruntare (concurenţă) cu întreprinderi cu profil similar  sau cu cele care realizează produse substituibile şi, în fine, întreprinderile pot întreţine relaţii de asociere în cazul realizării unor produse complexe precum şi relaţii de interferenţă.          

          Toate aceste relaţii, fie că apar din iniţiativa întreprinderii, fie că sunt o reacţie de răspuns a acesteia, se află într-o strânsă interdependeţă, astfel că materializarea uneia declanşează o suită de relaţii, ceea ce impune cu necesitate armonizarea lor în vederea realizării celor două obiective: satisfacerea necesităţilor consumatorilor şi obţinerea profitului care condiţionează existenţa fiecărei întreprinderi.

            Deşi relaţiile întreprinderii cu piaţa cunosc o multitudine de forme şi modalităţi de înfăptuire, o structură eterogenă a partenerilor (formată din alte întreprinderi, organisme economice sau administrative, instituţii, asociaţii, indivizi ), există posibilitatea delimitării unei tipologii a relaţiilor de piaţă în funcţie  de următoarele criterii: 1 - obiectul relaţiilor de piaţă; 2 - natura pieţelor; 3 - frecvenţa relaţiilor ; 4 - gradul de concentrare; 5 - profilul agenţilor de piaţă; 6 - poziţia partenerilor etc.                                                                         

            1. Obiectul relaţiilor de piaţă este cel mai important criteriu de clasificare şi, în funcţie de acesta, distingem; a - relaţii de vânzare-cumpărare şi b - relaţii de transmitere  (recepţie) de mesaje şi informaţii.                         

                           a. Fără îndoială, relaţiile de vânzare-cumpărare sunt primordiale, ele se manifestă prin: livrări de bunuri şi prestări de servicii, prin închiriere, împrumut şi apar în cadrul unui proces deosebit de complex, care include relaţiile: precontractuale contractuale şi postcontractuale. Fiecărei etape îi corespund instrumente specifice de înfăptuire. Astfel, relaţiile precontractuale vizează negocierile, comanda, cererea de ofertă, oferta fermă. În faza contractuală, instrumentele folosite sunt: facturarea, livrarea, transportul, recepţia, decontarea, iar în faza postcontractuală sunt utilizate: reclamaţia, arbitrajul pentru perioada garanţiei şi postgaranţiei.          

            Evident, cel mai important instrument care intervine în relaţiile de piaţă statornicite între întreprinderi în procesul de vânzare-cumpărare este contractul economic, prin care se stabilesc toate condiţiile în care se vor derula relaţiile dintre parteneri pe baza liberului lor consimţământ. Datorită varietăţii relaţiilor ce apar, pe piaţă se practică mai multe tipuri de contracte. Astfel, în funcţie de perioada de referinţă există: contracte pe termen scurt – ocazionale, trimestriale, sezoniere, anuale – sau contracte pe termen lung; în funcţie de obiectul relaţiilor se utilizează: contracte de furnizare de produse (cu variante: contracte de livrare bunuri de consum, de livrare pentru export, de aprovizionare tehnico – materială, de cooperare), contracte de executare de lucrări, contracte de prestări – servicii.

            Contractele economice, ca instrumente ce intervin în relaţiile economice internaţionale cunosc o mai mare diversitate de forme, dintre care amintim: contracte de vânzare – cumpărare (contract de export, de import, de export – import), contracte de intermediere (contract de reprezentare, de mandat comercial, de comision, de consignaţie), contract de concesiune (franchising, concesiune exclusivă), contracte de transfer de tehnologie (contract de licenţă, de know – how, de consulting, enginering), contracte de finanţare a operaţiunilor comerciale internaţionale (contract de leasing, de factoring), contracte de exporturi complexe ş.a.

            b. Relaţiile de transmitere (recepţie) de mesaje şi informaţii, deşi unele apar în procesul vânzării – cumpărării, în vederea susţinerii şi concretizării acestora, majoritatea urmăresc crearea în afara întreprinderii a unei imagini favorabile. Principalele instrumente de înfăptuire a acestei forme de relaţii cu piaţa sunt: marca, prin care se individualizează produsul uşurând alegerea şi cumpărarea lui, precum şi garantarea nivelului calitativ; publicitatea prin care sunt informaţi şi deci influenţaţi cumpărătorii potenţiali; relaţiile publice, dar şi alte modalităţi de promovare, cum sunt: expoziţiile şi târgurile, schimbul de documente şi specialişti etc.

            2. Natura pieţelor este criteriul care stă la baza evidenţierii relaţiilor: a) cu piaţa internă şi b) cu piaţa externă; fiecare dintre acestea îmbracă forme specifice şi utilizează instrumente deosebite.

            3. Frecvenţa relaţiilor întreprinderii cu piaţa delimitează relaţii:

a – permanente; b – periodice; c – ocazionale; acestea imprimă unele caracteristici cererii şi ofertei de bunuri şi servicii.

            4. Gradul de concentrare al relaţiilor de piaţă, care se determină în raport cu dimensiunea spaţială şi economică, desemnează relaţii: a) concentrate (asupra unui număr limitat de beneficiari sub raport dimensional, spaţial şi temporar); b) dispersate sau diseminate, când beneficiarii sunt anonimi, ceea ce impune de regulă identificarea lor.

            5. Profilul agenţilor de piaţă clasifică relaţiile cu piaţa în relaţii cu: a) furnizorii şi prestatorii de servicii, care sunt relaţii de cumpărare, de aprovizionare; b) beneficiarii, care sunt relaţii de vânzare, de desfacere; c) instituţii şi organisme de stat.

            6. Poziţia partenerilor care intervin în aceste relaţii duce la apariţia de relaţii: a) pe orizontală, când relaţiile se stabilesc între parteneri egali; b) pe verticală, în cazul întreprinderilor aflate în raport de subordonare faţă de cea cu care întreţine relaţia.

            Manifestarea concretă a acestor tipuri de relaţii, amploarea şi formele specifice pe care le îmbracă în practică sunt direct influenţate de o serie de factori. În mod cert, dimensiunea şi fizionomia relaţiilor cu piaţa depinde atât de factorii generali, cât şi de cei specifici, de factori obiectivi, dar şi subiectivi, de factori interni, dar şi externi.

            Desigur, factorul esenţial este cadrul economico-social general în care-şi desfăşoară activitatea întreprinderea, deoarece el impune mecanismul acţiunii economice (modul în care se realizează raporturile, legăturile sau corelaţiile), precum şi cadrul organizatoric-instituţional de manifestare al întreprinderii, stimulând sau limitând iniţiativele acesteia. De asemenea, trăsăturile caracteristice ale pieţii, care imprimă natura relaţiilor de piaţă, sunt acelea care impun tipul şi formele relaţiilor de piaţă, dar şi instrumentele de înfăptuire a acestora. Nu trebuie neglijate nici caracteristicile întreprinderii, care determină anvergura şi diversitatea relaţiilor cu piaţa, deoarece prin profil, dimensiuni, amplasament determină numărul şi particularităţile agenţilor economici de piaţă, aria de activitate, distribuţia în timp a acţiunilor de piaţă.

            Se remarcă în ultima vreme amplificarea gradului  de complexitate a raporturilor întreprinderilor cu piaţa, atât prin frecvenţa acestora, cât şi prin diversificarea conţinutului şi formelor de înfăptuire, ca urmare a adâncirii specializării unităţilor, ceea ce conduce la accentuarea legăturilor de cooperare, la mărirea volumului producţiei şi, deci a ofertei, la lărgirea ariei pieţii inclusiv sub aspect teritorial, multe participând la schimburi comerciale internaţionale. Toate acestea fac ca relaţiile întreprinderii cu piaţa să impună cunoaşterea cât mai profundă a cerinţelor  prin studierea şi anticiparea evoluţiei acestor cerinţe.

            4.3.2. Relaţiile de concurenţă

            Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat, în care întreţine relaţii cvasi-permanente cu piaţa, deoarece ea intervine aici atât în calitate de furnizor, cât şi de beneficiar. Desigur, eficienţa activităţii depinde de modul ei de integrare în relaţiile de piaţă, unde apar o serie de alţi agenţi economici cu care intră în competiţie pentru obţinerea unor condiţii mai bune de producţie, desfacere, efectuare a operaţiunilor băneşti sau a altor activităţi, în scopul obţinerii de cât mai multe avantaje. Deoarece concurenţa este o luptă permanentă, în care primează interesele economice şi care se soldează întotdeauna cu învinşi şi învingători, fiecare întreprindere trebuie să cunoască bine structura şi intensitatea concurenţei, cauzele succesului concurenţilor importanţi, formele în care se manifestă, pentru ca pe această bază să - şi evalueze şansele de supravieţuire, racordându-şi la realitate, obiectivele prioritare şi adoptând cele mai potrivite strategii concurenţiale.

            Complexul legăturilor în care intră un agent economic în lupta pentru crearea, menţinerea sau mărirea avantajului său faţă de ceilalţi agenţi economici cu care îşi dispută fie resursele, fie clienţii, fie şi una şi alta, constituie sistemul relaţiilor de concurenţă.

            Manifestarea concurenţei este expresia gradului de dezvoltare şi liberalizare economică şi de aceea intensitatea ei este diferită de la o etapă la alta, de la un domeniu la altul, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, reflectând în general măsura în care societatea este capabilă să stimuleze creativitatea agenţilor economici, asigurând funcţionalitatea normală a sistemului economic. În acest fel, prin menţinerea concurenţei în limita normală, mecanismul concurenţial îşi dovedeşte raţiunea de a fi, aceea de servi consumatorul.

            Cel mai evident aspect al relaţiilor de concurenţă aste cel denumit de altfel concurenţa propriu-zisă, care are loc între producători, deci între întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi, care-şi dispută întâietatea în acapararea consumatorului (a clientului), fiecare încercând să satisfacă în cât mai mare măsură necesităţile acestuia în condiţii de maximă eficienţă. În acest scop, fiecare agent economic va folosi o gamă largă de forme şi mijloace precum: calitatea cât mai bună a produsului, originalitatea lui, preţuri cât mai accesibile, prezentarea adecvată, plăcută, atractivă, promovare discretă, dar penetrantă etc.

            Trebuie subliniat un fapt important, şi anume acela, că obiectul concurenţei nu-l constituie doar preţul, cum apare la prima vedere, ci şi produsul, şi distribuţia şi promovarea, care constituie elementele mixului de marketing. De aceea, specialiştii consideră, că de fapt, cauzele succesului unei întreprinderi se găsesc în: buna calitate a produsului, lansarea de produse noi, preţuri competitive, avantaje în privinţa costului, buna ei localizare, marimea şi importanţa firmei, dominarea canalelor de distribuire, metode de vânzare şi distribuţie, publicitate şi promovare, desing etc.

            Aspectul cel mai frecvent şi vizibil al relaţiilor de concurenţă este cel ce se desfăşoară între întreprinderile care realizează acelaşi produs şi deci satisfac aceaşi necesitate, determinând concurenţa directă, ele disputându-şi aceaşi clientelă. În această situaţie, delimitarea se realizează prin nivelul calitativ al produsului, originalitatea (marca produsului), nivelul de servire, garanţiile care se acordă post – vânzare etc., reprezentând concurenţa orizontală. Relaţiile de concurenţă apar şi între întreprinderile care realizează produse substituibile, cum sunt cele fabricate din materii prime naturale şi sintetice (ex. ţesături, cauciuc), în care un rol esenţial revine calităţilor acestor produse, dar şi preţurilor, politica de promovare a produselor constituind un mijloc eficace de a învinge în competiţie. Acest gen de concurenţă se desfăşoară pe verticală şi are ca efect extinderea pieţii unui producător pe seama concurenţilor.

            Tot relaţii de concurenţă, de data aceasta indirectă, apar şi între întreprinderile ce oferă produse total diferite, dar care se adresează aceloraşi cumpărători şi sunt destinate aceloraşi utilizatori. De exemplu, pentru furnizorul de cafea, alţi furnizori de cafea sunt concurenţi direcţi, dar furnizorii de ceai sunt concurenţi indirecţi.

Tipuri de concurenţă

Fig. 4.1.

            În aceaşi categorie de concurenţă indirectă intră şi întreprinderile care în cadrul pieţii, îşi dispută aceleaşi venituri ale cumpărătorilor. Vor câştiga cei care vor reuşi să-i convingă pe consumatori că alegând produsul sau serviciul lor îşi satisfac cel mai bine una din numeroasele lor necesităţi.

            Indiferent de situaţia concurenţială în care se află întreprinderea, este cert că ea trebuie să lupte, să reziste şi ca să învingă, trebuie să obţină un avantaj prin: reducerea cheltuielilor de producţie şi desfacere, introducerea progresului tehnico-ştiinţific, extinderea proporţiilor producţiei etc.

            Prin urmare, concurenţa reprezintă un puternic factor de stimulare pentru agenţii economici în direcţia sporirii şi diversificării ofertei, a adaptării la necesităţile dinamice ale societăţii. În acelaşi timp, ea impune stabilirea preţurilor la cote reale, dar şi alocarea resurselor limitate în aşa fel încât să se asigure satisfacerea maximă a nevoilor mereu în creştere. De asemenea, ea conduce la eliminarea acelora care nu desfăşoară o activitate eficientă.

            În concluzie, concurenţa, ca model de comportament al agenţilor economici în sistemul de piaţă, semnifică o rivalitate între participanţii la actul de vânzare-cumpărare, un raport de forţă dintre aceştia, o opoziţie (I. Ignat – “Concurenţa” – Economie Politică vol. I Editura Porto – Franco – Galaţi 1991 p. 201), asigurând calea cea mai bună de satisfacere a intereselor tuturor (F. von Hayek – “Colectivist Economic Planing” – Jonathan Cape, 1975 p.773), adică de maximizare a satisfacerii nevoilor pentru consumatori. Ea este o necesitate obiectivă, iminentă care acţionează complex şi contradictoriu, desemnând anumite structuri de piaţă: monopol, monopson, oligopson, oligopol, monopolistica, în funcţie de:

●        numărul şi puterea agenţilor economici participanţi;

●        gradul de diferenţiere a produselor;

●        fluiditatea pieţii (posibilitatea intrării pe piaţă);

●        transparenţa pieţii (gradul de cunoaştere a elementelor ei);

●        mobilitatea factorilor de producţie.

            O piaţă caracterizată prin: atomicitate, fluiditate, transparenţă, mobilitate, omogenitate ar impune o concurenţă perfectă, dar cum aceasta în practică nu poate exista, pentru că nu se pot întruni simultan cele cinci condiţii, în fapt există doar piaţa cu concurenţa imperfectă, care cunoaşte mai multe tipuri în funcţie de numărul de vânzători şi cumpărători prezenţi la un moment dat pe piaţă (G. Abraham – Frois “Economie politique” quatričme čdition, Éditura Economică, Paris 1988 pag. 250 – 251).

Ofertă/Cerere

Număr mare

Număr mic

Unicitate

Număr mare

Concurenţa perfectă

Oligopol

Monopol

Număr mic

Oligopson

Oligopol bilateral

Monopol contracarat

Unicitate

Monopson

Monopson  contracarat

Monopol bilateral

            Tipul de concurenţă cel mai frecvent întâlnit în viaţa economică contemporană este cel de oligopol, în domeniul bunurilor de larg consum curent piaţa monopolistică domină, ceea ce dă posibilitatea tuturor cetăţenilor, indiferent cât de mici venituri au, să-şi satisfacă necesităţile de subzistenţă întrucât pe această piaţă bunurile se vând la un preţ ce oscilează în jurul preţului de echilibru, preţ ce-l avantajează şi pe consumator (fiind cel mai mic preţ la care şi-ar putea cumpăra bunul respectiv), cât şi pe producător (pentru că îi asigură un profit relativ sigur şi stabil pe o perioadă îndelungată). Din acest motiv în ţările dezvoltate se pune atât de mare accent pe stimularea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru că astfel se asigură existenţa unui număr mare de vânzători şi cumpărători.

            Modalităţile prin care se duce lupta de concurenţă sunt extrem de diverse. Alături de mijloace economice: reducerea cheltuielilor de producţie, lansarea de noi produse, îmbunătăţirea calităţii, reclama şi publicitatea, condiţii avantajoase de vânzare (prin credit) etc., se folosesc şi mijloace extraeconomice, ca: spionajul industrial, sabotajul, privarea concurenţilor de resurse materiale sau de muncă etc.

            În fiecare ţară concurenţa se desfăşoară prin respectarea unor reguli scrise şi nescrise, în cadrul legal, admis şi chiar stimulat pentru efectele sale benefice asupra evoluţiei societăţii în ansamblu. Aceasta este denumită concurenţă loială, dar în practică unii agenţi economici uzează de mijloace nepermise, necinstite prin care aduc prejudicii premeditate concurenţilor, sancţionate în mai toate ţările prin legi juridice (Legea nr.11/1990 privind combaterea concurenţei neloiale, în Monitorul Oficial nr. 14/1991). Ea poartă denumirea de concurenţă neloială sau incorectă.

            Modalităţile cele mai uzitate de concurenţă incorectă sunt:

1.      denigrarea concurenţilor prin vehicularea, mai ales prin mass media, a unor inexactităţi cu privire la concurenţi;

2.      concurenţa parazitară, prin crearea confuziilor (dominaţia mărcilor) referitoare la concurenţi;

3.      dumping, prin practicarea unor preţuri de vânzare mai reduse, în genere mai mici decât costurile de producţie;

4.      concurenţa ilicită sau frauda fiscală, prin care eludând impozitarea, îşi pot permite să practice preţuri mai reduse decât concurenţii în condiţiile obţinerii de profit.

            Faţă de agenţii economici care practică concurenţa neloială, trebuie adoptată o atitudine intransigentă, întrucât ei dezechilibrează mecanismul de funcţionare a economiei naţionale, de regulă prin sustragerea unor venituri care ar trebui utilizate în interesul general al comunităţii umane.

            4.4. Reputaţia întreprinderii

            Rezultatele activităţii oricărei întreprinderi se refelectă în poziţia pe care aceasta o are pe piaţă, în amploarea relaţiilor pe care le are pe piaţă cu alte întreprinderi şi cu clienţii, în rolul pe care îl joacă în lupta de concurenţă etc.                                  Toate aceste aspecte se regăsesc sintetizate în ceea ce în general denumim reputaţia întreprinderii. Prin reputaţia întreprinderii înţelegem părerea publică favorabilă sau nefavorabilă, felul în care este cunoscută sau apreciată, ceea ce se crede în general şi adesea se şi spune despre natura şi caracterul acesteia, faima pe care o are.

Reputaţia nu trebuie confundată cu imaginea, care este o chestiune artificială, o imitaţie considerată reală. Imaginea  întreprinderii este un instrument de marketing ce se utilizează pentru obţinerea unei reputaţii “solide  “                             

Orice întreprindere este preocupată de impunerea unei bune reputaţii deoarece ea sporeşte atracţia oamenilor pentru produsele acesteia,  dorinţa de a cumpăra acţiunile acestei firme, de a i se alătura şi de a nu o părăsi, de a-i asculta argumentele, încrezându-se în ele, şi de a acţiona conform mesajelor primite de la aceasta (R. Worcester-“The Importance of Reasearch”, Public Relation oct.  1991.

O bună reputaţie nu apare din întămplare, de la sine. Ea se dobândeşte, se construieşte prin activitatea profesioniştilor mai ales în domeniul relaţiilor publice, este o sarcină esenţială a directorului de marketing.                                                                       

Specialistul englez Norman Stone consideră că pentru a avea şanse de a dobândi o reputaţie favorabilă cât mai bună, profesioniştii întreprinderii trebuie să caute răspunsuri adecvate la următoarele opt întrebări (“Cum se construieşte o bună reputaţie “ în vol. N.Hart- Op. cit., pag. 126-137):

●        Ce fel de reputaţie consideră firma că are ?

●        Ce fel de reputaţie are, în realitate, firma ?

●        Ce fel de reputaţie doreşte firma să aibă ?

●        Sunt politicile şi activităţile firmei compatibile cu reputaţia pe care aceasta şi-o doreşte ?

●        Ce fel de metode şi resurse ne sunt necesare pentu a elimina discrepanţele ?

●        Cum ne putem da seama de modul în care se desfăşoară lucrurile?

●        Şi dacă nu merge bine ?

●        Ce ne mai rămâne de făcut acum ?

Răspunsul la aceste opt întrebări ne oferă posibilitatea: 

1.      să cunoaştem  percepţia întreprinderii despre sine, care poate fi adevărată sau falsă, aceasta constituind premiza activităţii firmei de creare a reputaţiei;

2.      să efectuăm un studiu asupra reputaţiei;

3.      să stabilim obiectivele pentu a clădi reputaţia ;

4.      să evaluăm discrepanţele dintre reputaţia reală şi cea dorită, să descoperim cauzele ce vor sta la baza acţiunilor ce vor fi întreprinse în viitor;

5.      să ne preocupăm de armonizarea percepţiei cu realitatea ;

6.      să comparăm rezultatele cu obiectivele ;

7.      să tragem concluzii corecte şi realiste ;

8.      să obţinem un feedback la nivel strategic şi tactic ce asigură evoluţia pozitivă a reputaţiei.

Concluzia, ce considerăm că se impune, este aceea, că trebuie să fie o preocupare permanentă a echipei manageriale de menţinere a reputaţiei bune şi de a crea una mai bună printr-un progam concret, cu obiective clare, corecte, pentu înfăptuirea cărora se depune efort continuu, program care trebuie testat şi perfecţionat în funcţie de poziţia pe care o are întreprinderea în mediul de afaceri, aflat în continuă schimbare. 

 

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU