Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

9. Preţul – instrument de marketing

            În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii, preţul deţine un rol special, de maximă importanţă pentru atingerea obiectivului final pe care aceasta şi-l propune – maximizarea profitului.

            Preţul este una din cele patru variabile clasice ale mixului de marketing, care are cea mai mare influenţă în activitatea întreprinderii în general, a celei de marketing, în mod special, deoarece el afectează nemijlocit şi promt: profitul, volumul vânzărilor, cota de piaţă şi poziţia pe care aceasta o ocupă pe piaţă în complexul economic naţional.

            9.1. Importanţa şi rolul preţului

            Ca instrument al pieţii şi indicator esenţial al realităţii economico-sociale preţul pieţii reprezintă “o cantitate de monedă pe care cumpărătorul este dispus şi poate să o ofere producătorului în schimbul bunului pe care acesta îl poate oferi” (M.Platis – Preţul şi formarea lui – Ed.Economică, Bucureşti, 1997, p.27).

            Ca expresie a informaţiilor furnizate reciproc de către participanţii la schimb, în economia contemporană, întâlnim şi alte posturi ale preţului, ce poartă numele de:

            - tarif – în cazul serviciilor.

            - taxă – în cazul plăţilor la bugetul de stat sau alte instuţii financiare.

            - impozit – ca preţ al dreptului de a câştiga bani.

            - comision – pentru agenţii comerciale.

            - primă – în cazul asigurărilor sociale.

            - chirie – pentru utilizarea temporară a unui spaţiu

            - onorariu – în cazul unui liber profesionist.

            - cotizaţie – pentru apartenţe la o organizaţie.

            - amendă – pentru contravenienţi.

            - penalizare – pentru nereguli.

            - cauţiune – ca preţ al libertăţii temporare.

            - rată – în cazul unei plăţi eşalonate.

            - salariu – ca preţ al muncii.

            - dobânda – ca preţ al banilor împrumutaţi.

            - garanţii – pentru amanetare

            - mită – preţ al bunăvoinţei, favorizării.

            Tot în categoria de preţ se include şi denumirile arhaice, care astăzi se folosesc în cadrul unor comunităţi restrânse, cum ar fi: obol(contribuţie modestă), pomană(la săraci), ort(la înmormântare), ciubuc(mică atenţie), peşcheş(cadou), etc.

            În orice sistem economic, cu privire la preţ există puncte de vedere cu interese aparent diametral opuse şi anume: al producătorului şi al consumatorului. Astfel, în calitate de producător, se solicită un preţ, dacă este posibil cât mai mare, deoarece i-ar putea aduce un profit mai mare, dar acesta trebuie acceptat de către consumator şi ca urmare nu poate depăşi posibilităţile lui. În calitate de consumator, preţul este suma pe care eşti dispus să oferi pentru un bun sau serviciu, în funcţie de valoarea pe care o acorzi ofertei.

            În mod normal, preţul se stabileşte prin negocierea dintre producător şi consumator, negociere în care producătorul propune un preţ consumatorului, dar în final contează valoarea pe care consumatorul o atribuie produsului. Deci preţul “se poate defini, ca expresie de cele mai multe ori financiară, a valorii atribuite de consumator în cadrul schimbului”(E.Hill, T.O’Sullivan- op.cit.p.171). El joacă adesea rolul decisiv în opţiunile cumpărătorului, iar studiile din ultimul deceniu arată că se accentuează rolul său în ansamblul mixului de marketing, mai ales datorită faptului că preţul este acela care-i oferă o imagine a consumatorului asupra a ce trebuie să se aştepte de la un produs. Aceasta înseamnă, că stabilirea unui preţ mic nu va duce automat la creşterea vânzărilor, întrucât consumatorul se îndoieşte de calitatea produsului, iar un preţ mare poate fi susţinut printr-o imagine de marcă.

            În cadrul mixului de marketing deşi preţul este variabila complet abstractă(considerat element intangibil al produsului) mai ales pe perioade scurte, el constituie arma tactică cea mai eficientă, pentru că este singura componentă care aduce venit, toate celelalte componente – crearea produsului, informarea consumatorului despre existenţa lui şi punerea la dispoziţia lor – generând doar cheltuieli, investiţii. De aceea pentru producător fundamentarea lui este extrem de însemnată, de mărimea lui depinzând direct profitabilitatea întreprinderii.

            Dintre toate elementele mixului, preţul este variabila cea mai puţin controlabilă de către întreprindere, deoarece nivelul său real se stabileşte pe piaţă în funcţie de o serie de factori obiectivi sau subiectivi pe care ea nu-i poate determina, ci doar influenţa prin cantitatea de produse oferite şi nivelul cheltuielilor de producţie efectuate. Cu toate acestea, este cel mai uşor de influenţat pe termen scurt de către producător – producerea, promovarea şi distribuţia cer mai mult timp şi cheltuială pentru a fi influenţate.

            Fiind componenta cea mai flexibilă a mixului, preţul devine şi variabila ce se poate modifica urgent, când piaţa o cere, fie datorită dinamicii cererii, fie ofertei sau atacurilor concurenţei.

            De asemenea, preţul produce efecte mult mai rapide, imediate, faţă de celelalte variabile ale mixului, întrucât “cererea dar şi concurenţa este în general mai promptă să acţioneze la modificările de preţ, decât la modificări ale imaginii produsului”(P.L.Dubois, A.Jolibert – op.cit. vol.II, p.137).

            Preţul, spre deosebire de celelalte componente ale mixului, nu este de natură pur endogenă, deoarece producătorul îşi stabileşte un nivel, dar piaţa îl validează sau nu, dar nici pur exogenă, întrucât nivelul costului de producţie al fiecărui producător şi cantitatea produsă de acesta, stau la baza formării preţului de piaţă. Deci, preţul are o poziţie intermediară şi de abilitatea managerului depinde fructificarea oportunităţilor ce i le oferă la un moment dat piaţa. Această poziţie a preţului, face ca evoluţia lui să fie mult mai greu de anticipat, în comparaţie cu a celorlalte variabile ale mixului.

            În general, după părerea specialiştilor, de obicei preţul nu este elementul cel mai important al strategiei competitive, dar el nu poate lipsi. Un preţ competitiv este necesar, dar nu şi suficient pentru succesul în afaceri. Oricare ar fi cadrul de alcătuire a mixului de marketing, preţul este prezent şi se află într-o relaţie de interdependenţă cu celelalte submixuri.

            Astfel, preţul ca element de contact şi armonizare a întreprinderii cu mediul de afaceri, se adaptează uşor la cerinţele segmentelor de piaţă, stimulându-i pe clienţi să cumpere.

            De asemenea, preţul reflectă şi politica de distribuţie, dar este şi element al activităţii promoţionale, influenţând puternic imaginea unei mărci, unui produs.

            La rândul lui, preţul este influenţat de produs, el variind în mod frecvent de-a lungul ciclului de viaţă al acestuia. Preţul este cel care compensează cheltuielile de distribuţie şi promovare, înfluenţează serviciile clienţilor, sensibilizează şi atrage segmente de piaţă.

            Producătorul este cel care decide preţul pe care-l va solicita clienţilor. Există însă şi excepţii în economia de piaţă, impuse de:

            - legislaţii speciale cu privire la preţul unor produse.

            - limitare indirectă prin politica fiscală, salarială şi de credit practicată în perioada respectivă.

            - necesitatea protejării unor categorii de producători sau consumatori.

            - acorduri sau restricţii internaţionale.

            - obligativitatea comunicării baremurilor.

            De reţinut este faptul, că avantajele politicii de preţuri nu sunt protejabile, ele au un caracter temporar, dar trebuie fructificate cu maximă urgenţă şi eficacitate.

            Ca variabilă strategică, preţul trebuie folosit de întreprindere cu multă abilitate, atât pentru structurarea producţiei – proces în care să fie criteriu esenţial – cât şi pentru a-şi asigura pe piaţă accesibilitatea şi competitivitatea.

            9.2. Obiectivele stabilirii preţului

            Prin obiective în general se stabileşte finalitatea unei acţiuni, care poate fi apreciată cantitativ şi calitativ şi poate fi atinsă în perioada respectivă.

            Obiectivele pe care o întreprindere trebuie să şi le propună în domeniul preţului, trebuie să fie în concordanţă cu cele stabilite pentru celelalte variabile ale mixului şi care să-şi aducă aportul direct la înfăptuirea obiectivelor strategice de marketing.

            Numeroase studii arată că “firmele au în vedere anumite obiective atunci când îşi fixează preţurile, chiar dacă ele nu sunt enunţate explicit. Deseori, aceste obiective sunt subânţelese din scopul general al firmei, în alte cazuri el putând lua forma unei afirmaţii generale de forma: (M.J.Baker- op.cit. p.338-339)

            - preţurile trebuie să acopere în întregime costurile.

            - preţurile nu le vor depăşi pe acelea cerute de concurenţii apropiaţi.

            - preţurile vor fi stabilite astfel încât să descurajeze pătrunderea de noi firme pe piaţă.

            - preţurile trebuie să asigure o recuperare a investiţiei, nu mai mică de x la sută.

            De asemenea, studiile respective au relevat faptul că profitul nu este singurul motivator al afacerilor şi de aceea firmele îşi stabilesc simultan mai multe obiective legate de: rentabilitate, siguranţă, vânzări, concurenţă, imagine în societate, etc., pentru înfăptuirea cărora utilizează strategii corespunzătoare şi tactici asociate.

            S-a observat, că firmele mari au un obiectiv bine definit legat de profituri pe termen lung, managerii lor caută să stabilească o decizie simultană cu privire la preţ, cost şi caracteristicile produsului, iar formulele de stabilire a preţurilor sunt instrumente prin care se verifică concordanţa internă a deciziilor individuale cu obiectivul general al firmei.

            Remarcăm, în literatura de specialitate, o serie de puncte de vedere cu privire la obiectivele politicii de preţ, dar cele mai frecvente obiective, considerăm că sunt următoarele:

            1. Obiectivele legate de profit – se stabilesc şi urmăresc atunci când firma este interesată de rezultatele financiare imediate ce se reflectă în venituri. De aceea întâlnim formulate aceste obiective ca fiind orientate spre venituri. Concret aceste obiective sunt:

            a. maximizarea profitului – presupune să obţii cel mai mare profit posibil, ca diferenţa între încasări şi cheltuieli. Aceasta înseamnă să stabileşti un preţ cât mai mare, dar atât de mare cât poate suporta piaţa, deci depinde de rezistenţa consumatorilor la creşterea preţurilor(câţi clienţi pierd?). Este vorba de elasticitatea la preţuri a cererii în această situaţie.

            Dacă, prin creşterea preţurilor rămân clienţi dispuşi să plătească suficient, înseamnă intrarea pe o piaţă superioară, piaţa produselor scumpe cu număr mic de clienţi dar cu venituri mari. În acest caz, este vorba de un segment redus, dar cu putere mare de cumpărare.

            În cazul în care firma vine cu o inovaţie, ea doreşte să-şi recupereze investiţia într-o perioadă cât mai scurtă, cât se află în postura de monopol. Preţul mare se obţine prin strategia de smântânire, ce vizează un segment care are nevoie de produs şi-l acceptă la acest preţ. 

            Un asemenea obiectiv şi-l propune şi firma aflată în pericol de a fi înghiţită. Atunci, pentru convingerea mai ales a acţionarilor, dar şi a concurenţilor, de puterea firmei, se adoptă măsuri de creştere rapidă a profilului, mai ales mărirea preţului, măsură la care se renunţă după ce a trecut pericolul.

            Trebuie precizat că obiectivul de maximizare, nu este un obiectiv clar, precis, este mai degrabă generic, chiar nerealist întrucât nu pot stabili punctul în care se obţine cel mai mare profit posibil, numărul factorilor ce influenţează situaţia este mare şi efectele lor nu pot fi stăpânite în totalitate.

            b. obţinerea de profituri satisfăcătoare – când firma se preocupă de viitorul ei şi doreşte să obţină profituri sigure şi relativ stabile pe o perioadă îndelungată de timp. În acest caz se planifică un nivel al profitului, care să-i satisfacă şi pe acţionari prin dividentele obţinute şi pe managerii, care trebuie să găsească soluţiile în vederea obţinerii nivelului propus.

            În funcţie de situaţia concretă a firmei şi a estimărilor cu privire la mediul afacerilor se pot stabili şi alte obiective legate de profit.

            De obicei profituri unitare ridicate se obţin prin preţuri de “smântânire” fructificând rolul ce-l are firma pe piaţă, iar profituri totale se obţin prin preţuri de penetrare pentru a atrage piaţa de masă şi a mări volumul vânzărilor.

            2. Obiectivele legate de vânzări – se urmăresc când: se pot obţine profituri mari prin controlul pieţii, trebuie utilizată capacitatea de producţie existentă prin mărirea producţiei dar cu costuri unitare scăzute şi profituri unitare mici, care contribuie la profituri totale mari. Concret aceste obiective sunt:

            a. volumul şi valoarea vânzărilor în creştere poate aduce un influx bănesc mare pe termen scurt, ceea ce-i poate permite firmei să-şi asigure viitorul.

            În acest caz, firma trebuie să ţină seama că un preţ mai mic stimulează vânzările, dar pentru multe bunuri există un nivel de saturaţie şi pe de altă parte, preţul trebuie corelat cu calitatea. Acest obiectiv trebuie stabilit doar pe termen scurt şi în general numai firmele mari pot aştepta o vreme să culeagă rezultatele, şi să-şi vândă stocurile existente.

            Un asemenea obiectiv se atinge prin folosirea preţului de penetrare, ce urmăreşte şi atingerea unui nivel al cotei de piaţă pe seama atragerii de noi cumpărători, prin care se sacrifică interesul imediat pentru viitorul în care cota de piaţă va spori.

            b. cota de piaţă – în creştere este dependentă de cerere şi ea se poate urmări pe produs sau linie de produse. Preţul este un important instrument prin care se realizează creşterea, reducerea sau chiar renunţarea la cota de piaţă deţinută, în funcţie de situaţia pieţii şi estimările ce se pot face.

            3. Obiectivele legate de concurenţă – vizează fixarea preţurilor în raport cu concurenţii dacă firma doreşte să subziste alături de aceştia, sau dacă se află în poziţia de leader de preţ poate să influenţeze tendinţa preţurilor, întrucât cumpărătorii sunt sensibili la preţ. Preţul este de obicei folosit de firme puternice în lupta pentru câştigarea clienţilor concurenţilor sau a celor noi, ca barieră împotriva intrării de noi concurenţi pe piaţă, sau ca instrument de uzură în războiul cu un concurent mai defavorabil.

            Deoarece, există mari diferenţe între costurile de producţie şi deci de profit, decizia de preţ trebuie să ţină seama de capacitatea concurentului de a răspunde la o schimbare de preţ iniţiată de altă firmă.

            Specialiştii apreciază că “în mod frecvent spaţiul de manevră al preţurilor este mai mic decât cel aşteptat deoarece piaţa poate crea un bun echilibru dinamic, care tolerează doar variaţii reduse ale preţurilor, după care declanşează reacţii de auto-corectare în rândul concurenţei”(M.J.Thomas, op.cit. p.346).

            4. Obiectivele de statusquo – se urmăresc când se doreşte menţinerea situaţiei, deci stabilitatea firmei sau continuarea mediului de afaceri favorabil şi aceasta presupune alinierea la concurenţă. Aceasta asigură un climat relativ liniştit în care firma se preocupă să evite micşorarea vânzărilor, profiturilor, competiţiei şi a impactului guvernamental.

            5. Obiectivele legate de consumator – care ţin seama de sensibilitatea faţă de preţ a clientului. Există două categorii extreme de consumatori: cei foarte sensibili care vor schimba produsul şi cei loaiali, ataşaţi de un produs care tolerează majorări de preţuri. De aceea este foarte importantă cunoaşterea compoziţiei pieţii de consum, a segmentelor de consumatori şi a mărimii grupurilor semnificative.

            6. Obiectivele comerciale – au devenit importante în ultimele decenii întrucât cele mai multe produse se valorifică prin intermediari, prin comercianţi.

            În unele cazuri detailistul fixează preţul final, preluând astfel rolul producătorului care trebuie să negocieze marjele convenabile distribuitorului. Dacă detailistul nu-şi realizează obiectivele poate duce la eliminarea poducătorului.

            În alte cazuri producătorul are influenţă puternică asupra preţului final, chiar îl poate impune, desigur asigurându-i detailistului un rabat convenabil.

            7. Obiective de formare a unei imagini a produsului şi a firmei pe piaţă. În general preţul ridicat se asociază în mintea cumpărătorului cu calitate, originalitate, unicitate a produsului, ceea ce-i permite crearea şi păstrarea unei anumite imagini a firmei. Există însă posibilitatea formării unei imagini favorabile şi în cazul practicării unor preţuri mici, care poate reflecta situaţia bună, stabilă, prosperă a firmei.

            8. Obiectivele de supravieţuire – se urmăresc de către firmele cu mare capacitate, care nu se pot adapta rapid schimbării cerinţelor consumatorilor sau accentuării concurenţei. Pentru a subzista, soluţia este ca pe termen scurt să reducă preţul pentru a vinde o cantitate mai mare, dar pragul de rentabilitate este la nivelul egalităţii între încasări şi cheltuieli. Aceasta presupune reducerea costurilor sau mărirea preţului de vânzare de către concurenţi.

            9. Obiective sociale – trebuie avute în vedere, întrucât în ultimele decenii statul intervine în viaţa economică şi pentru reglementarea unor situaţii pe piaţă.(E.Hill, T.O’Sullivan – op.cit.p.176).

            Astfel, dacă pe unele pieţe concurenţa este limitată de dimensiunile firmei, aceasta este împotriva intereselor publice şi atunci intervine statul, deoarece preţul anumitor bunuri şi servicii trebuie menţinut la un nivel suficient de mic pentru a fi accesibil. Se remarcă, în acest sens atitudinea organizaţiilor non-profit în stabilirea preţurilor.

            În alte situaţii, se stabilesc taxe şi impozite mari (accizele la băuturi, tutun, etc.) ce aduc venituri la buget şi în acelaşi timp, logic ar fi să descurajeze consumul lor.

            Prin lege, în toate ţările, firmele au obligaţia să stabilească preţuri într-un mod responsabil social.

            10. Obiectivele interne ale organizaţiei pot impune pe termen scurt modificări ale preţului.

            Astfel, se va reduce preţul pentru promovarea produsului pe piaţă, plasarea unei mărci etc. Sau se poate ridica preţul pentru a acoperi pierderile din reducerea vânzărilor, pentru asigurarea finanţării unor activităţi paralele, a unei noi investiţii.

            Este evident, că trebuie aplicate politici de preţ diferite, în funcţie de stadiul ciclului de viaţă în care se află fiecare produs.

            La nivelul oricărei organizaţii, în diferite momente din viaţa acestuia se pot stabili şi alte obiective specifice, pe care echipa managerială trebuie să le încadreze cu multă atenţie în ansamblul obiectivelor de preţ, cu atât mai mult cu cât, se ştie că unele din obiectivele enunţate mai sus, sunt uneori incompatibile, cu efecte diferite asupra indicatorilor de performanţă. Deci, activitatea managerilor în domeniul preţului nu e deloc facilă, cu atât mai mult cu cât numeroşi factori au incidenţe asupra lor.

            9.3. Factorii ce influenţează mărimea   şi dinamica preţului

            Deşi, încă  de la sfârşitul secolului trecut, se stabilesc preţuri unice nenegociabile la vânzare pentru toţi cumpărătorii, preţul rămâne una din importantele variabile, pe care orice producător le utilizează în activitatea de marketing, Preţul îşi îndeplineşte rolul de instrument de marketing numai în condiţii în care, în orientarea nivelului său se îmbină în mod armonios condiţiile de producţie cu cele de piaţă. De aceea, în stabilirea preţului pe care îl va solicita cumpărătorului, producătorul trebuie să ţină seama de influenţa pe care o au o serie de factori, atât interni cât şi externi.

           

            9.3.1. Factorii interni determinanţi ai preţului

            Aceştia sunt factorii pe care firma îi poate manevra în interesul ei, deşi marjele sunt limitate datorită naturii activităţii desfăşurate şi a pieţelor pe care produsul va apare, esenţial pentru firmă fiind modul în care ea îşi defineşte afacerile, stabilind ce produce şi pe ce piaţă vinde.

            Cei mai importanţi factori interni ce influenţează preţul sunt alături de obiectivele de marketing şi strategia de marketing:

            1 .Costul de producţie – ce reprezintă totalitatea cheltuielilor pe care le efectuează întreprindere pentru realizarea unui produs. Ele sunt costuri directe, numite cheltuieli variabile pentru că mărimea lor se modifică în acceaşi direcţie cu cea a cantităţii de produse(materii prime, materiale, combustibil şi energie pentru producţie, salarii, etc.) şi costuri indirecte numite cheltuieli fixe, întrucât, într-un interval de modificare a cantităţii de produse rămân neschimbate(amortizarea capitalului fix, energia pentru iluminat, combustibilul pentru încălzit, chiria, etc.).

            Suma tuturor cheltuielilor făcute pentru realizarea produsului formează costul total unitar, sau costul pe produs, care se va recupera, prin vânzarea produsului la preţul de piaţă.

            De nivelul cheltuielilor de producţie depinde mărimea profitului, care este diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie.

            Obiectivul oricărui producător trebuie să fie minimizarea costului de producţie, aceasta fiind calea de sporire a rentabilităţii, care depinde de el.

            Desigur, în determinarea mărimii preţului se porneşte de la costuri, dar ele sunt doar un factor intern, factorii externi adeseori sunt cei determinaţi în fixarea preţului pe piaţă.

            2. Etapa ciclului de viată a produsului este un factor ce trebuie avut în vedere, deoarece de regulă în faza de introducere, se practică un preţ relativ ridicat, în faza de creştere unul moderat, în cea de maturitate începe să scadă, iar în faza de declin în funcţie şi de alţi factori poate să scadă sau să crească.

            3. Strategia de distribuţie – influenţează preţul prin câştigarea accesului la canalele de distribuţie.

            4. Strategia de promovare – se corelează, preţul, care devine instrument promoţional.

            5. Organizarea internă – desemnează responsabilităţile în domeniul stabilirii şi controlului preţurilor, în funcţie de structura organizatorică a firmei. Tipic, în procesul stabilirii preţurilor sunt implicate departamentele (compartimentele) de marketing, vânzări şi contabilitate, fiecare având o viziune proprie care trebuie însă coroborate, pentru a elimina pe cât posibil riscurile în acest domeniu.

           

            9.3.2. Factorii externi ce determină preţul

           

            Sunt în general componentele macromediului, care au influenţa diferită ca intensitate asupra preţului. Astfel, influenţă imediată şi cel mai adesea directă, o au factorii economici(piaţa cu elementele ei: cerere şi ofertă) şi factorii politico-juridici(politica fiscală, atitidinea faţă de profit etc). Ne vom opri doar la câţiva din aceşti factori.

            1. Cererea pentru un bun reflectă intensitatea nevoii pe care el o satisface şi se concretizează în cantitatea ce se cumpără într-o perioadă dată, la un anumit nivel al preţului.

            Între cerere şi preţ este o relaţie invers proporţională, la majoritatea produselor şi se exprimă grafic prin curba cererii.

            Dinamica relaţiei dintre cerere şi preţ se evidenţiază prin elasticitatea cererii, care arată cum se modifică cererea la schimbarea preţului şi se măsoară prin coeficientul de elasticitate.

            În funcţie de acesta se pot grupa produsele în patru categorii, şi anume:

            - cu cererea elastică, dacă coeficientul este supraunitar;

            - cu cerere inelastică, dacă coeficientul este subunitar;

            - cu cerere unitară, dacă este coeficientul 1;

            - cu cerere prestigiu – când pe o porţiune limitată, la o creştere a preţului îi corespunde şi o creştere a cantităţii cumpărate. Este echivalentă cu preţul psihologic.

            Elasticitatea este influenţată de: preţul produselor substitubile, ponderea preţului în bugetul cumpărătorului, durabilitatea produsului, întrebuinţările alternative ale produsului.

            Este foarte importantă, pentru determinarea preţului, estimarea elasticităţii şi a cererii, întrucât cererea şi piaţa stabilesc limita superioară a preţului, în timp ce costurile reprezintă limita inferioară a acestuia.

            2. Concurenţa, ce reflectă structura pieţii pe care firma îşi vinde produsul, se bazează pe interdependenţa ce există între producătorii aceluiaşi produs, întrucât consecinţele acţiunii unuia depind şi de reacţiile celorlalţi producători. De aceea, are mare importanţă cunoaşterea tipului de piaţă pe care apare fiecare produs, întrucât preţul se formează într-un mod specific pe fiecare dintre acestea.

            Astfel, în condiţiile concurenţei perfecte, prin mecanismul cerere-ofertă, fără nici o reglementare se formează preţurile libere la nivelul preţului de echilibru, care avantajează atât pe producător, pentru că-i asigură recuperarea costurilor şi obţinerea unui profit normal, dar şi pe consumator, deoarece este cel mai mic preţ la care poate fi obţinut bunul respectiv.

            Dominanta, este însă concurenţa imperfectă, iar pe o asemenea piaţă se manifestă controlul preţurilor, fie de către firme producătoare, fie de către stat (preţuri administrate).

            Pe piaţa cu concurenţa monopolistică preţul oscilează în jurul celui de echilibru, ea apropiindu-se de cea cu concurenţă perfectă, dacă produsele sunt omogene(ex. piaţa fructelor şi legumelor). Pe o asemenea piaţă, producătorul nu poate decât să-şi sporească cantitatea de produse şi să-şi amelioreze performanţele pe termen scurt, iar pe termen lung poate să-şi diferenţieze produsele printr-o politică de marcă şi să obţină astfel un monopol de nişă de piaţă.

            Pe piaţa cu concurenţa oligopol, controlul preţului este generat nu numai de maximizarea profitului ci şi de preocuparea de a evita pierderile. Controlul preţurilor de către firmă urmăreşte menţinerea şi extinderea vânzărilor pentru asigurarea unui profit corespunzător, dar şi câştigarea clienţilor, atenuarea concurenţei.

            Dacă măreşte preţul, o firmă speră, că ceilalţi producători o vor urma(şi de obicei cam aşa se întâmplă), în caz contrar va pierde clienţii în favoarea concurenţilor.

            Pe piaţa monopol, în care producătorul este singur, teoretic poate stabili orice preţ doreşte, dar trebuie să ţină seama de posibilităţile consumatorului, pe care nu-l poate obliga să cumpere.

            Preţul de monopol face ca cererea să devină rigidă, împiedicând intrarea altor firme pe piaţă. Este un preţ discriminatoriu şi poate fi unul mare sau unul mic în funcţie de situaţie. Se remarcă mai frecvent monopolul regularizat, căruia guvernul îi permite un preţ ce-i aduce un profit rezonabil

            Statul poate să se afle în această postură şi poate practica un preţ sub costuri, pentru a-l face accesibil consumatorului (ex. medicamente) sau un preţ mare, prin care să reducă consumul (la resurse naturale), descurajând pe consumator.

            3. Oferta, determinată de capacitatea de producţie a firmei va influenţa preţul, deoarece ea trebuie să aleagă între un preţ mai mare cu oferta mică sau o ofertă mai mare cu un preţ mai mic. Studierea cererii îi va permite să aleagă soluţie optimă.

            4. Politica statului cu privire la intervenţia în general în viaţa economică şi în special în domeniul preţului.

            Statul urmăreşte prin intervenţia sa, nu să anuleze acţiunea legilor economice obiective, ci să atenueze şi să elimine unele influenţe negative, la unele produse care necesită sprijin din afara pieţii, ţinând însă cont de interesul public, al consumatorilor şi producătorilor. Obiectivele sunt limitarea creşterii unor preţuri sau împiedicarea scăderii lui.

            Această intervenţie a statului este de unele firme acceptate, de altele criticată, întrucât statul nu poate satisface prin intervenţia sa toate interesele şi trebuie să ţină seama de interesul general al societăţii.

            Statul intervine asupra raportului cerere-ofertă, asupra nivelului preţului şi prin controlul preţurilor.

            Concret, intervenţia statului se transpune în politicile de preţuri adoptate prin:

            - asigurarea unor preţuri avantajoase la materii prime;

            - achiziţionarea, la preţuri convenabile a unor cantităţi de bunuri(ex. cereale, materii prime, materiale strategice);

            - acordarea de subvenţii sau credite pentru unele produse;

            - limitarea mărimii profitului sau impulsionarea creşterii lor;

            - îngheţarea preţurilor la limita minimă sau maximă pentru protecţia consumatorilor sau producătorilor.

            5. Alţi factori socio-economici cum ar fi: conjunctura economică, faza ciclului economic, protecţia socială a consumatorilor etc., de care fiecare firmă trebuie să ţină seama după caz.

            Influenţa fiecăruia din aceşti factori se reflectă în mărimea preţului sub forma: cheltuielilor de producţie efectuate, a utilităţii, a cererii, rarităţii şi a altor variabile. Numai un asemenea preţ, ce ia în considerare toate aspectele subliniate mai sus, poate constitui un instrument complex de măsurare economică.

            În concluzie, libertatea celui care stabileşte preţurile este limitată de aceşti factori, iar consumatorul este singurul în măsură să aprecieze dacă preţul produsului este corect, prin raportarea lui la valoarea de întrebuinţare a produsului. De aceea, percepţia preţului de către cumpărător are deosebită importanţă pentru specialiştii în domeniul marketingului, care stabilesc preţurile produselor în cadrul firmei conform strategiei adoptate.

            9.4. Strategii de preţ

            Strategia de preţ este componentă a strategiei de marketing ce gravitează în jurul strategiei de piaţă şi ea trebuie încadrată în strategia pe termen lung a întreprinderii şi apoi detaliată prin strategiile pe termen scurt, ce se reflectă în tacticile de stabilire a preţurilor.

            Preţul, ca sumă pe care cumpărătorul o sacrifică pentru achiziţionarea unui produs se determină pentru fiecare produs şi cum o întreprindere are în portofoliul său un anumit număr de produse, ea trebuie să stabilească mai multe strategii, o structură de strategii, care bineînţeles se modifică de la o perioadă la alta.

            Pentru a cunoaşte posibilele strategii de preţuri pe care le poate folosi o întreprindere, vom apela la o clasificare a acestora, pe baza câtorva criterii  pe care le considerăm esenţiale:

            A. elementul ce stă la baza determinării preţului, ne permite să folosim: (C.Florescu-coord.- op.cit.p. 347-353; V.Munteanu – coord.- op. cit. p.221-233; C.Sasu – op.cit. p.234-235).

            1. strategii de preţ corelate cu costurile, care se realizează pornind de la:

            - a. costul mediu unitar

            - b. costul marginal

            - c. pragul de rentabilitate

            - d. rentabilitatea investiţiilor.

            Aceste strategii impun calculul costurilor de producţie la care se adaugă un profit identificându-se astfel preţul minimal, adică cel mai scăzut nivel acceptabil, pe care întreprinderea îl solicită, în vederea înfăptuirii obiectivului referitor la profit.

            2. strategii de preţ corelate cu cererea se realizează pornind de la cunoaşterea nu doar a cheltuielilor  de producţie ci şi a:

            - a. elasticităţii cererii faţă de preţ

            - b. comportamentului consumatorului

            - c. preţului psihologic(de accesibilitate)

            - d. preţului corelat cu ciclul de viaţă al produsului.

            Aceste strategii sunt utilizate când preţul este factorul cheie în decizia clientului. În acest scop se identifică plafonul preţului, care este nivelul maxim ce-l poate oferi cumpărătorul şi care depinde de elasticitatea cererii.

            3. strategii de preţ corelate cu concurenţa, presupun stabilirea preţurilor în raport cu preţurile concurenţilor, ţinând seamă de o serie de factori ca: loialitate, calitate, imagine etc. În această categorie de strategii se include:

            - a. strategia preţului înalt

            - b. strategia preţului de penetrare.

            4. strategia combinată care ia în considerare cele trei strategii anterioare.

            B. poziţia (situaţia) în care se află produsul, obligă la utilizarea de: (Ph.,  Kotler, op.cit.p.773-791)

            1. strategii de stabilire a preţurilor noilor produse, care au în vedere două situaţii:

                        I. când produsul prezintă similitudini cu produsele existente pe piaţă şi trebuie să-l poziţioneze, va utiliza:                

            - a. strategia preţului de excepţie

            - b. strategia preţurilor minime

            - c. strategia bazată pe valoarea produsului

            - d. strategia suprapreţului.

II. când produsul este rezultatul inovaţiei şi este protejat prin brevet se utilizează:

            - a. preţul pentru fructificarea avantajului de piaţă

            - b. preţul de penetrare a pieţii.

            2. strategii de stabilire a preţurilor în cazul unui ansamblu de produse – urmăreşte maximizarea profiturilor, nu unui produs ci a ansamblului de produse.

            Apar dificultăţi determinate de marea diversitate a produselor ce au costuri, concurenţi etc. diferiţi. Se utilizează strategii de:

            - a. stabilirea preţurilor în cadrul unei linii de produse

            - b. stabilirea preţurilor produselor opţionale

            - c. stabilirea preţurilor produselor captive

            - d. stabilirea preţurilor produselor derivate

            - e. stabilirea preţurilor ofertei-pachet.

            3. strategii de ajustare a preţurilor, ce urmăresc reflectarea diferenţelor existente între consumatori şi a situaţiilor schimbătoare de pe piaţă. Cele mai frecvent întâlnite sunt:

            - a. acordarea de rabaturi de bonificaţii

            - b. strategia preţurilor diferenţiate

            - c. strategia preţurilor psihologice

            - d. strategia preţurilor promoţionale

            - e. strategia preţurilor orientate spre valoare

            - f. strategia preţurilor stabilite pe criterii geografice

            - g. strategia preţurilor internaţionale.

            C. durata de folosire a strategiei a dus la delimitarea:

I. strategii pe termen lung, concretizate în: (Şt.Prutianu…, op.cit. p.158-165)

                      1. strategia preţurilor de stratificare

                      2. strategia preţului de penetrare

                      3. strategia preţului de vârf de sarcină

                      4. strategia preţului liniei de produse

                      5. strategia preţului discriminatoriu

                      6. strategia preţului de final

                      7. strategia preţului impar.

            II. strategii pe termen scurt, concretizate în tactici care se concentrează pe: (E.Hill, T.O’Sullivan, op.cit. p.176-182)

                      1. încasări – utilizează:

                          - a. preţuri diferenţiate

                          - b. preţul momeală

                          - c. preţuri speciale.

                      2. volum – utilizează:

                          - a. discountul

                          - b. pachetul de preţuri şi preţul pachetului

                          - c. preţul de lichidare

                          - d. preţuri promoţionale.

                      3. concurenţă – folosesc:

                          - a. preţuri de paritate

                          - b. subminarea

                          - c. controlarea preţurilor

                          - d. hărţuiala

                          e. strategia preţurilor de supravieţuire.

                      4. tactici orientate spre consideraţii societale – folosesc:

                          - a. discounturi diferenţiale

                          - b. preţuri non-profit

                          - c. barterul

                          - d. preţurile sectorului public.

            D. nivelul la care poate stabili vânzătorul preţurile, deschide două posibilităţi: (M.J.Baker, op.cit.p.349)

            1. strategia preţurilor ridicate pentru “a lua caimacul”- tactică prin care se lansează o nouă marcă, sau un nou produs la un preţ ridicat, pentru a vinde pe un anumit segment care este atras de valoarea de prestigiu, fiind capabil să plătească preţuri de lux. Avantajele aplicării acestei strategii sunt (H.Simon, “Price- Management”, Amsterdam, Ebevier, 1989)

                          - profituri mari pe termen scurt

                          - recuperarea rapidă în cazul unei inovaţii reale

                          - reduce riscul demodării

                          - permite reducerea preţului de-a lungul timpului

                          - evită măririle de preţuri

                          - implică prestigiu şi calitate înaltă

                          - necesită resurse financiare reduse

                          - necesită o capacitate mai scăzută.

            2.strategia preţurilor scăzute, pentru a câştiga un segment important al pieţii prin preţul de penetrare, utilizat când pătrunde pe o piaţă cu mare elasticitate a cererii şi preţuri înalte. Noul venit va utiliza un preţ peste pragul de rentabilitate(adică cheltuielile totale de producţie) prin care va submina vânzarea produselor existente, datorită reducerilor atractive ale propriilor preţuri. Avantajele aplicării lui după părerea lui H.Simion sunt:

            - profită de efectele influenţei interpersonale şi îşi construieşte o poziţie puternică pe piaţă.

            - se foloseşte de reducerea costurilor pe termen scurt

            - permite o creştere rapidă a calităţii

            - reducerea riscului insuccesului

            - împiedică potenţialii concurenţi să pătrundă pe piaţă, sau întârzie această pătrundere.

            Pe baza acestor două strategii fundamentale, M.J.Baker (M.J.Baker, op.cit.p.350-351) a sintetizat principalele strategii de preţuri care se utilizează în mod frecvent:

            a. preţuri impare – preţuri ce se termină cu cifre impare utilizate la bunurile agro-alimentare ce au preţuri mici. Ele sugerează cumpărătorului că cererea este în totalitate inelastică la acel preţ.

            b. preţuri psihologice – care trebuie să aibă un impact deosebit asupra cumpărătorului(ex. 990 lei nu 1000 lei).

            c. preţuri tradiţionale – utilizate în mod curent dar tot mai puţin datorită inflaţiei.

            d. preţuri pentru preîntâmpinarea concurenţei – presupune o inelasticitate a cererii, chiar dacă veniturile cresc, nu se modifică preţurile.

            e. preţuri pentru crearea unui prestigiu – implică folosirea metodei de “luarea caimacului”, prin care conferă prestigiu produsului său.

            f. alinierea preţurilor – numite preţuri specifice, legate de preţurile psihologice şi tradiţionale.

            g. preţuri fixate pe criterii geografice – care ţin seama de cheltuielile suplimentare necesare distribuirii în anumite zone.

            h. preţuri duale – preţuri diferite la care vinde acelaşi produs pe pieţe diverse sau folosind alte mărci.

            Remarcăm existenţa în practică a unei largi palete de strategii pe care le au la dispoziţie întreprinderile.

            Alegerea strategiei adecvate este sarcina managerului responsabil cu fixarea şi urmărirea folosirii preţului, ca instrument de realizare a obiectivului fundamental – obţinerea unui profit cât mai mare.

            Specialiştii, graţie mai ales dezvoltării statisticii, au la dispoziţie o gamă de metode ce pot fi utilizate pentru stabilirea unor preţuri corecte. Cele mai cunoscute şi utilizate metode sunt: cost plus, adaosului (markup), preţurilor obiectiv, preţurilor minimale, punctului critic, rabatului, discriminării, smântânirii, penetrării, psihologică, liniei de preţ, preţului leader, licitaţiei concurenţiale, etc., care se pot grupa în trei mari categorii:

            - metode bazate pe costuri.

            - metode bazate pe valoare

            - metode ce pornesc de la concurenţă.

            Activitatea specialiştilor în acest domeniu, nu se încheie cu fixarea preţurilor pe baza strategiei adoptate, deoarece prin definiţie preţul are un caracter dinamic, iar mediul de afaceri în general, piaţa în mod special, este într-o continuă schimbare. Ca urmare, pentru ca preţul, ca element al mixului de marketing să-şi poată îndeplini obiectivele stabilite, el trebuie modificat pentru a se armoniza cu celelalte componente ale mixului de marketing.

            Iniţierea unei asemenea acţiuni, trebuie să aibă în vedere şi să estimeze reacţiile cumpărătorilor şi a concurenţilor faţă de acţiunea de mărire, respectiv reducere a preţului, de către o întreprindere.

            Modificarea preţurilor poate avea loc şi la iniţiativa unui concurent. Reacţia întreprinderii faţă de această acţiune poate fi. (Ph.Kotler, op.cit. p. 791-796)

            - reducere a preţului

            - interacţiunea percepţiei calităţii de către clienţi

            - creşterea şi a calităţii şi a preţului

            - lansarea unui produs mai ieftin.

            Pe piaţă, în epoca actuală, partenerii ajung în final la o acceptare reciprocă, utilizând cu precădere, mai ales pe piaţa organizaţională preţul: administrat, licitat, negociat, de transfer şi chiar barterul (Şt.Prutianu, op.cit. p.166-167).

            În concluzie tacticile de stabilire a preţului ce au ca scop aplicarea unor strategii specifice de marketing, trebuie modificate, odată cu atingerea obiectivelor şi fixarea de noi obiective.     

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU