Pagina de start
Cuprins
Despre autor
eBooks
 

CAPITOLUL I

1.3. Sisteme de înregistrare a corespondenţei primite şi expediate

În vederea păstrării unei evidenţe clare a corespondenţei care intră în unitate, precum şi a celei emise, secretariatul înregistrează fiecare document într-un registru de corespondenţă  (în instituţiile mari Registrul de corespondenţă se păstrează la Registratura generală, iar secretariatele compartimentelor mai au, fiecare câte un registru în care îşi păstrează evidenţa corespondenţei ce priveşte domeniul respectiv). Se practică două sisteme: unul care foloseşte un registru unic de intrare-ieşire şi altul care evidenţiază în registre separate intrările şi ieşirile.

În registrul unic de corespondenţă, cele două foi aşezate faţă în faţă servesc pentru înregistrarea corespondenţei (stânga) şi a corespondenţei expediate (dreapta). Acest tip de registru este foarte practic, întrucât oferă posibilitatea informării imediate şi concomitente asupra corespondenţei primite şi expediate.

În rubrici separate se înscriu: numărul de înregistrare al scrisorii care intră în unitate, data înregistrării, locul de provenienţă (denumirea expeditorului şi adresa), rezumatul conţinutului ei, serviciul căruia i se repartizează, indicatorul dosarului de clasare.

În cazul în care se expediază răspunsul la o scrisoare intrată, pe acelaşi rând cu înregistrarea acesteia în stânga, se evidenţiază în partea dreaptă modul în care s-a rezolvat, data la care se expediază, denumirea destinatarului; scrisoarea de răspuns primeşte acelaşi număr cu care a fost înregistrată la intrare scrisoarea căreia i-a fost expediat răspunsul – aceasta se trece la rubrica ,,număr de conexare”. În locul acestui număr la scrisorile expediate ,,din oficiu” se trece numărul nou care se dă scrisorii emise de unitate.

Exemplu :

În unităţile cu volum mic de acte, înregistrarea se face la Registratură sau secretariat într-un singur registru de intrare-ieşire, eventual în mai multe volume; în unităţile cu un volum mare de acte, înregistrarea se face la Registratură, concomitent în două sau patru registre de intrare-ieşire, cu soţ şi fără soţ, cu mai multe volume fiecare. La sfârşitul fiecărui an, la terminarea unui volum de registru de intrare-ieşire, sau chiar dacă volumul nu este complet, se întocmeşte un proces-verbal de încheiere a registrului respectiv.

PROCES-VERBAL
(data………)

            Subsemnaţii……………………… şeful serviciului Secretariat şi ………………….., registrator din …………….. (unitatea) am încheiat registru astăzi, data de mai sus.
 Registrul cuprinde înregistrările de la nr…… data…… la nr……. data….., totalizând……… file scris.
(Semnăturile)

Registrele pot fi tipizate, realizate la comandă sau pregătite de către persoana responsabilă din cadrul compartimentului. Registrele au un dublu rol: pe de o parte sunt cataloage de înscriere a circulaţiei documentelor, fiind un martor obiectiv (au valoare juridică), iar pe de altă parte reprezintă un ordonator, un adevărat ghid în căutarea oricărui document.

La înregistrarea documentelor în registru trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte:

– înregistrarea se face de către o singură persoană ; în cazul absenţei, va fi înlocuită mereu de aceeaşi persoana;
– înscrierea se face numai olograf;
– nu se păstrează nici un rând liber – în cazul în care există resturi de spaţii pe o pagină, acestea se barează vizibil.

Nu se înregistrează: dările de seamă periodice, actele expediate care au număr propriu de ordine, scrisorile şi actele de corespondenţă internă şi nici copiile după scrisori şi acte care se transmit de la un serviciu la altul (pentru corespondenţa internă fiecare departament ţine evidenţa sa), imprimatele sau formularele primite, registrele sau condicile, revistele, ziarele şi alte publicaţii (evidenţa acestora fiind ţinută la magazie sau bibliotecă, după caz).

În cazul expedierii corespondenţei prin poştă, fiecare scrisoare se înscrie nominalizat cu datele ei de identificare, într-un borderou de expediţie. Borderoul se întocmeşte separat pentru scrisorile simple şi recomandate.

Pentru scrisorile difuzate prin curier se întocmeşte o condică de expediţie, în care se trec datele importante : anul, ziua, luna, numărul lucrării, destinatarul, semnătura.

De asemenea, corespondenţa care se repartizează compartimentelor din interiorul unităţii se înregistrează în prealabil într-o condică internă de distribuţie cu aceleaşi rubrici ca şi condica de expediţie.

Odată cu apariţia calculatorului, tot mai multe instituţii care au un volum mare de corespondenţă (primăriile) înregistrează toată corespondenţa pe calculator. Acest sistem de organizare presupune existenţa unui compartiment special creat pentru preluarea întregii corespondenţe (excepţie fac documentele cu caracter confidenţial) şi a câte unui operator omolog în fiecare dintre compartimentele prevăzute în organigramă. Baza acestor registraturi generale este reprezentată de un soft adecvat şi o reţea de calculatoare prevăzute cu nivele diferite de acces.[1]

Modul de funcţionare: există un compartiment structurat pe criterii tematice pentru fiecare corespondenţă, forma practică fiind ghişeele. Cetăţeanul se prezintă la ghişeu şi îşi depune lucrarea. Operatorul înregistrează documentul, îl cataloghează, verifică criteriile care fac posibilă înregistrarea şi emite un bon de registratură cu toate datele care sunt înscrise şi în baza de date: numele depunătorului, numărul şi data de înregistrare, problematica corespondenţei, compartimentul unde este direcţionată spre rezolvare, termenul de răspuns, indicativul celui care a făcut înregistrarea. Sistemul informatic permite ca de la mai multe posturi să se facă înregistrări, iar calculatorul va ordona singur numerele în câteva secunde şi abia apoi se va salva înregistrarea şi se va emite bonul. Operatorul poate numai introduce date, dar nu şi modifica. Dreptul de modificare sau corectură îl are numai şeful compartimentului de registratură pe bază de parolă.[1] Victor, Alistar; Ion, Popescu, Slăniceanu, Potocol Corespondenţă Secretariat în Administraţia Publică. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2001, p. 208.
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-820-2
Comments to: Nina VÂRGOLICI
Last update: Martie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU