Capitolul 1

 

 SPECIFICUL EXPLICAŢIEI ŞTIINŢIFICE

 

Ţesătura conceptuală în care explicaţia ştiinţifică îşi găseşte locul este deosebit de complexă, atât extensiv, prin numărul mare de concepte aflate în legătură mai mult sau mai puţin directă cu cel de “explicaţie”, cât şi intensiv, prin ambiguitatea şi polisemantismul multora dintre ele. Mulţi dintre termenii care sunt asociaţi explicaţiei ştiinţifice exprimă un mod de gândire axat pe rigoare, necesitate, universalitate, în care atributele măsurabilităţii şi repetabilităţii sunt la mare preţ: lege, cauză, determinism predictiv, predicţie, deducţie, cantitativ, unitate metodologică, explicaţie nomologic-deductivă. O a doua serie de concepte corespunde unor abordări diverse în filosofia ştiinţei, focalizate pe: intenţii, finalitate, determinism teleologic, hazard, inferenţă practică, analogie, calitativ, pluralism metodologic, înţelegere explicativă. Un spirit neproblematizant asociază imediat conceptele “tari“ din prima categorie cu ştiinţele naturii, iar pe cele “slabe“, cu ştiinţele socio-umane, reiterând, astfel, o distincţie brutală care a dat naştere unei controverse epistemologice deja clasice (opoziţia dintre Erklären şi Verstehen).

Există însă şi un număr de concepte “intermediare“, care echilibrează şi unifică opoziţiile: tendinţă, reglare, plurideterminism, probabilitate, inducţie, ipoteză, inter- şi trandisciplinaritate, explicaţie inductiv-probabilistă etc. Însăşi această enumerare ridică un semn de întrebare asupra distincţiilor rigide între ştiinţele exacte, ştiinţele naturii şi ştiinţele socio-umane. “Interpenetrarea disciplinelor“   (conform expresiei lui M. Dogan şi R. Pahre), emergenţa unor perspective ştiinţifice trandisciplinare creează o realitate epistemologică nouă şi dinamică, în care opoziţiile clasice îşi pierd din substanţă.

La începutul secolului, Dilthey lansa una din cele mai controversate afirmaţii cu caracter metateoretic: “Noi explicăm natura, dar înţelegem viaţa psihică”. Această formulare laconică induce în ansamblul ştiinţelor o demarcaţie netă şi destul de artificială: pe de o parte, ştiinţele naturii (nomotetice; explicative; obiective) - iar pe de alta, ştiinţele umane (idiografice; empatice şi introspective; subiective; interpretative). S-ar putea argumenta, chiar, că opoziţia “Erklären - Verstehen” (explicaţie -  înţelegere) ar fi o variantă modernă a antinomiei clasice dintre cauzalitate şi finalitate.

În cele ce urmează, se va încerca o clarificare conceptuală, care să permită argumentarea ideii că explicaţia ştiinţifică nu se află în opoziţie cu înţelegerea, ci se susţin reciproc şi, prin urmare, ele nu pot servi drept criterii de demarcaţie în ansamblul ştiinţelor. Ştiinţele socio-umane cultivă în mod specific diferitele tipuri de explicaţie.

 

 

1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE

 

Dacă cineva are curiozitatea de a aduna diverse definiţii date explicaţiei (lat. explicatio, explicare - a desfăşura, a lămuri) de-a lungul timpului, va fi surprins, mai întâi, de eterogenitatea termenilor la care aceste definiţii apelează, şi în al doilea rând, de caracterul lor atipic şi lacunar.

Sintagma explicaţie ştiinţifică necesită precizari legate de fiecare dintre termenii săi.

În primul rând, termenul “ştiinţifică” oferă un prim reper în haosul de accepţiuni ale conceptului de explicaţie, delimitându-ne de semnificaţiile de simţ comun. Caracterul de ştiinţificitate al explicaţiei este o problemă peste care nu se poate trece cu uşurinţă, mai ales dacă acceptăm punctul de vedere potrivit căruia capacitatea însăşi de a oferi explicaţii valide este un indicator al nivelului de maturitate al unei ştiinţe/teorii. De aceea, am rezervat un spaţiu special, la începutul capitolului 2, luărilor de poziţie legate de criteriile de ştiinţificitate şi, în acest sens, de specificul ştiinţelor socio-umane în raport cu ştiinţele naturii. În plus, cerinţele de validare a unei explicaţii ştiinţifice vor fi, la rândul lor, detaliate atunci când vor fi tratate câteva modalităţi de construcţie a explicaţiilor ştiinţifice.

În acest punct al expunerii, însă, ne vom opri numai asupra unor distincţii “de primă abordare” între explicaţia ştiinţifică şi diverse alte concepte care îi sunt opuse.

Majoritatea autorilor pleacă de la o aserţiune: anume, faptul că între o explicaţie bazată pe modelul de raţionalitate al ştiinţei şi una fondată pe atitudini şi practici mistice, magice, mitice sau pe intuiţie, metaforă şi empatie există nu numai o diferenţă de formă, ci şi una de substanţă. Nu vorbim aici de o dihotomie, pentru că între aceste moduri umane ruptura nu poate fi argumentată. Le putem totuşi asimila unor “zone” distincte de discurs, ca explicaţii ştiinţifice sau neştiinţifice. Distincţia dintre ele s-ar fonda, după C.G. Hempel, pe inegalitatea raportării la criteriul pertinenţei şi la cel al testabilităţii (ap. 88, p. 164)

Explicaţiile neştiinţifice includ, aşadar, într-un prim sens, explicaţiile de simţ comun, individuale sau mitice.

Într-un al doilea sens, în acord cu C.G. Hempel ( vezi şi 71, p. 285), explicaţia neştiinţifică ar fi explicaţie incorectă, care nu satisface criteriile de validitate specifice.

În fine, explicaţiile neştiinţifice includ aşa-zisele explicaţii preştiinţifice” (T. Dima): imprecise, incomplete, schematice. Acestea fie operează reducţionist, analogic sau eronat (se poate include aici şi categoria “explicaţie incorectă”), fie sunt lacunare, parţiale, redundante, fie nu sunt încă decât ipoteze sau schiţe explicative.

În opoziţie cu toate acestea, explicaţia ştiinţifică încearcă să ofere informaţii suficient de numeroase şi relevante pentru a satisface exigenţele de ştiinţificitate ale domeniului şi timpului (sau, în termenii lui Th. Kuhn, ale paradigmei dominante ori ale comunităţii ştiinţifice).

Cu toate exigenţele pe care le implică precizările de mai sus problema ambiguităţii conceptului de explicaţie nu este încă rezolvată. Chiar în interiorul demersului ştiinţific, locul explicaţiei este văzut din unghiuri diferite: scop al ştiinţei teoretice (G.H. von Wright); funcţie a teoriei (C. Bîrzea); tip de discurs ştiinţific (P.Oleron, M. Reuchlin, C. Sălăvăstru); nivel superior al preciziei conceptual-lingvistice; nivel superior al înţelegerii, treaptă în formularea legilor (M. Zlate); imperativ categoric al cunoaşterii umane (J.G. Grize) etc. Eterogenitatea abordărilor nu permite o definiţie comprehensivă, ci numai definiţii “de lucru”, care să aibă în subsidiar o serie de opţiuni explicite şi coerente.

Interesează mai puţin, în acest scop, o expunere pe larg a modelului explicativ propus de diversele orientări filosofice.

De altminteri - cum precaut se exprimă autori ca R. Trigg, Th. Kuhn sau G.H. von Wright - analiza comparativă a explicaţiei, aşa cum este ea abordată de diferitele orientări filosofice, se ciocneşte de lipsa unor premise comune care să facă posibilă dezbaterea. Termenii utilizaţi nu sunt întotdeauna clar definiţi, şi dacă sunt, de multe ori acelaşi termen (de pildă “condiţie”, “cauză” sau “descriere”) are, la autori diferiţi, sensuri diferite, chiar antinomice. Vom prezenta, prin urmare, numai câteva jaloane în diversitatea definiţiilor, încercând, în final, să oferim o definiţie de lucru care să deschidă calea pentru studiul explicaţiei în ştiinţele educaţiei.

Se pot identifica o serie de concepte de referinţă la care se raportează numeroase definiţii ale explicaţiei ştiinţifice. De la I. Kant, J. St. Mill şi A. Comte, la C.J. Ducasse, R.E. Hobart, M.L. Cohen, E. Nagel, K. Popper, C.G. Hempel, R.B. Braithwaite, A. Lalande, A. Ryans, într-o îndelungată tradiţie, explicaţia ştiinţifică este raportată la lege (fapt general, regularitate,conexiune universală şi necesară etc). În 1843, J. St. Mill considera prezenţa conexiunii nomice drept definitorie pentru explicaţia atât a faptelor individuale, cât şi a legilor în sine: “Se consideră că un fapt individual este explicat prin evidenţierea cauzelor sale, adică prin enunţarea legii ori a legilor de cauzare, în raport cu care producerea sa este o consecinţă” (ap. 88, p.175); “Se spune că o lege sau uniformitate a naturii este explicată când sunt puse în evidenţă o altă lege sau legi, faţă de care prima lege nu este decât un caz, şi din care ea ar putea fi dedusă” (ap. 88, p. 185-186).

 Acest tip de definiţie (cu distincţia aferentă) este dezvoltat  de      R.B.Braithwaite şi, într-un chip remarcabil, de C.G.Hempel; acesta din urma propunea, în 1942, “modelul (sau teoria) explicaţiei prin legi de acoperire” (denumirea modelului lui Hempel a fost formulată ulterior de William Dray), căruia G.H. von Wright considera că i s-ar potrivi şi mai bine denumirea de “explicaţie prin subsumare la legi” (88, p.33).

Nu este aici locul pentru a dezbate accepţiunile date conceptului de lege, mai înguste (lege cauzală), mai largi (lege probabilistă) sau mai abstracte (prin atributele de necesitate, repetabilitate, esenţialitate, universalitate). Indiferent de modul în care este înţeleasă legea, de la adevăr prim la tendinţă centrală, modelul explicaţiei prin subsumare la legi are ca supoziţie fundamentală faptul că un eveniment este explicat dacă apariţia lui este implicată  de un ansamblu de legi specifice şi circumstanţe particulare. Într-o abordare mai restrictivă, aplicabilă doar explicaţiei nomologic-deductive de tip cauzal, şi fără a depăşi cu adevărat influenţele pozitiviste, K. Popper formulase în 1934 o idee asemănătoare (62, p.97.) “a explica cauzal un eveniment înseamnă a deduce un enunţ care îl descrie din legi universale şi anumite enunţuri singulare despre condiţii iniţiale”. Această definiţie face însă apel atât la ideea de lege, cât şi la cea de cauză. Cauza, principiul, geneza sunt alte concepte cărora li s-a acordat credit în definirea explicaţiei ştiinţifice (J.St. Mill, E. Meyerson, R.E. Hobart, G.C. Homans; la noi, T. Dima, V. Pavelcu, C. Bârzea, M. Zlate). Aceste definiţii păcătuiesc, însă, prin reducţionism. Relevarea cauzelor, cu toată preţuirea de care s-a bucurat în ştiinţele naturii, nu este decât un tip, printre altele, de explicaţie. O asemenea definiţie nu poate fi extinsă la categoria generală a explicaţiei. Această extrapolare ar fi chiar periculoasă prin prăpastia pe care ar deschide-o între diferitele ştiinţe, închise în specificul lor.

Alte câteva definiţii tind să identifice explicaţia cu înţelegerea, descrierea sau predicţia. Deşi nu pledăm pentru o antinomie explicaţie-înţelegere, ca fundament al unei rupturi între ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale, nu putem susţine că înţelegerea ar fi numai consecinţa explicaţiei sau că ar fi un proces identic cu aceasta.

Problema raportului explicaţie-înţelegere este deja o problemă clasică a epistemologiei. Introducând termenii Erkennen, Erklären şi Verstehen (a şti, a explica, a înţelege) în încercarea de a surprinde specificul metodologic al filosofiei, ştiinţelor naturii (fizica) şi ştiinţelor sociale (istoria), filosoful german J.G.Droysen a deschis calea unei controverse alimentate în chip deosebit de idealurile de ştiinţificitate ale pozitivismului şi hermeneuticii (vezi 88, p.28-29). Un punct de maximă intensitate a atins această dispută la începutul secolului 20, când W. Dilthey afirma că ştiinţele spiritului (Geisteswissenschaften) şi ştiinţele naturii cultivă tipuri diferite de cunoaştere. În accepţiunea sa, “înţelegerea” este o treaptă “noologică” (ap. 67, p.56) a cunoaşterii, alături de trăire şi expresie, şi este specifică “ştiinţelor spiritului”.

Soluţia de a căuta identitatea şi dreptul la ştiinţificitate al ştiinţelor sociale în clamarea unui nou tip de cunoaştere, care nu trebuie confundat totuşi cu empatia, este una in extremis. Cum bine remarca R. Trigg, în acord cu P. Feyerabend şi Th. Kuhn, înseşi ştiinţele naturii, cu modelul lor fizicist, au nevoie de înţelegere şi de interpretare.

Încercările de a defini explicaţia prin raportare la înţelegere se înscriu pe două tendinţe. Una este aceea de a atribui înţelegerii statutul de scop general al ştiinţei - şi, implicit, explicaţia este un mijloc sau o etapă a înţelegerii: înţelegerea presupune explicaţie (R. Trigg, V. Pavelcu, M. Zlate). Cealaltă inversează termenii, sugerând că înţelegerea este o condiţie a priori a explicaţiei: explicaţia presupune înţelegere (Peter T. Manicas). Pe lângă aceste două tendinţe, există şi puncte de vedere după care explicaţia şi înţelegerea sunt procese la bază identice (L Goldman -14).

Se pare însă că, în spirit weberian, ştiinţele sociale fac tot mai mult loc unor concepte ce unifică şi diferenţiază în acelaşi timp: “înţelegere explicativă”, “explicaţie interpretativă” etc. (M. Weber, P. Winch, Şcoala de la Frankfurt).

Dacă definiţiile analizate mai sus au o tendinţă reducţionistă, în schimb altele, încercând să compenseze aceste riscuri, se apropie de cealaltă extremă, a unei extensii prea mari ce tinde spre amplificarea ambiguităţii. Aşa sunt definiţiile “dinamice” centrate pe conceptul de “interacţiune”, “relaţie”, “funcţie” sau pe conceptul de “ipoteză”; acestea sunt complementare definiţiilor ce raportează explicaţia la revelarea unui pattern (C. Hempel), model (Th. Kuhn, L. Apostel), structură sau schemă cognitivă (J. Piaget).

Un interes special prezintă o altă categorie de definiţii, lăsată ultima din acest motiv. Aceste definiţii privesc explicaţia dintr-o perspectivă pragmatică, rolul acesteia fiind de a răspunde unor întrebări ridicate de situaţiile problemă: “pentru ce? ”, “de ce?”, “cum a fost posibil?”, “de ce a fost necesar?”, “ce a prilejuit?”, “în ce scop?” etc. Asemenea întrebări cer răspunsuri de tip diferit, deci moduri explicative diverse. Importanţa specială a acestui tip de definiţii constă în faptul că deschid calea către un pluralism (interdisciplinar) al explicaţiei în ştiinţele socio-umane (şi nu numai).

Literatura de specialitate românească oferă de multe ori definiţii ambigue ale conceptului de explicaţie, focalizându-se cu precădere asupra explicaţiei ca tip de discurs (alături de cel argumentativ, demonstrativ şi descriptiv). Cu toate acestea, există şi încercări de sistematizare a diverselor accepţiuni. I. Neacşu (55, p.26) se opreşte asupra câtorva sensuri ale explicaţiei ştiinţifice. Aceasta ar căuta:

- un enunţ adevărat despre ceva;

- o legătură de dependenţă conform modelului subsumării la legi;

- corespondenţa univocă între fenomene/clase;

- factorii ce permit schimbarea stării sistemului;

- raţiunile necesare şi suficiente, temeiurile;

- relaţii explicite între părţile unui întreg;

- cauzele şi mobilurile acţiunii etc.

 

Într-o încercare asemănătoare S. Rădulescu (68, p.123) consideră că explicaţia s-ar focaliza pe: descrierea în termeni familiari; inferenţa pornind de la legi şi teorii; cauze; proprietăţi, fundamente; geneza; funcţie etc.

Gh. Gr. Radu (67, p.146), se opreşte asupra genezei, relaţiilor, funcţiilor, condiţiilor anterioare şi consecinţelor unui fenomen.

Aşadar, specificul explicaţiei este dat fie de elementul logic (inferenţă, deducţie, raţiune suficientă etc.), fie de cel ontologic (cauză, scop, motiv, intenţie), epistemologic (temei, adevăr, justificare) sau semantic (semnificaţie, definiţie). Toate aceste niveluri cunosc modalităţi de expresie diferite. Iată o sistematizare a aproape 50 de definiţii date explicaţiei (de către autorii citaţi în acest capitol, plus alţi autori reprezentativi în domeniu), din punct de vedere al conceptului considerat, mai mult sau mai puţin, “gen proxim”:

a)    abordare logică: deducţie, implicaţie, inferenţă, subsumare la lege (I. Kant, K. Popper, C. Hempel, E. Nagel şi M.R. Cohen etc);

b)    abordare psihologică: înţelegere, inteligibilitate, surprindere, luminare, clarificare, identificare, lămurire, asimilare, dezvăluire, observare, cunoaştere (G.H. von Wright, J. Piaget,  G.C. Homans; la noi, S. Rădulescu, M. Zlate, V. Pavelcu);

c)    abordare lingvistică:enunţare, definire, descriere, precizare, discurs (A. Lalande, J.L. Garcia Garrido, P. Oléron, M. Reuchlin; C. Sălăvăstru);

d)    abordare sistemică: legatură, conexiune, integrare, corelaţie, potrivire, determinare, desfăşurare, dezvoltare, reducţie, evidenţiere, funcţionare, interacţiune (R. Boudon, R.B. Braithwaite, E. Meyerson, J. Galtung, R.E. Hobart; C. Bîrzea, Gh. Radu);

e)    abordare de tip problem-solving: răspuns, soluţie, întrebare,  ipoteză, aproximare, alternativă, model, pattern, structură (Th. Kuhn, C. Hempel, L. Apostel, C.J. Ducasse, J. Galtung; S. Rădulescu).

În această sistematizare, am trecut deliberat peste o serie de nuanţe pe care fiecare orientare din filosofia ştiinţei le conferă conceptelor enumerate. Datorită acestor nuanţe, s-ar putea susţine, in extremis, că definiţiile care se încadrează clar în limitele unei orientări filosofice (neopozitivism, cu accent pe explicaţia ce duce la predicţie, în special pe explicaţia cauzală; hermeneutică, interesată de problemele interpretării şi înţelegerii ş.a.) sau, chiar, ale uneia specifice domeniului (cum sunt, în sociologie, funcţionalismul, structuralismul, interacţionismul, care schimbă accentul spre descriere, etc.) sunt fundamental reducţioniste.

Pe baza celor afirmate şi fără a neglija multiplele conotaţii ale conceptului, propunem o definiţie de lucru, care să orienteze demersurile din capitolele 2 şi 3. Putem considera, aşadar, că explicaţia este un demers ştiinţific de întemeiere a cunoaşterii prin evidenţierea legilor, condiţiilor, relaţiilor, funcţiilor, scopurilor, tendinţelor  ce stau la baza unui eveniment. Am ales aici noţiunea de “întemeiere”, pentru mai multe motive:

·     păstrează discursul în aria epistemologiei;

·     asigură un grad de generalitate relativ ridicat;

·     evită conotaţiile reducţioniste ale orientărilor amintite mai sus;

·     permite îmbinarea ontologicului cu logicul şi cu epistemologicul în definirea explicaţiei;

·     sfera conceptului este suficient de largă pentru a acoperi toate tipurile de explicaţie (ceea ce definiţiile de tip logic sau ontologic -cauze, intenţii, interacţiuni- nu realizau);

·     accentuează faptul că, în cele ce urmează, nu ne vom referi la explicaţie ca tip de discurs educativ, implicit nici ca metodă didactică, şi nici la explicaţie în sensul cel mai larg al termenului, cel de “mod de gândire”.

Motivele pentru care am acordat un spaţiu mai larg încercărilor de definire a conceptului de “explicaţie” sunt, acum, limpezi. În primul rând, aceste încercări sintetizează abordări epistemologice mai largi, operaţionalizează o serie de axiome şi supoziţii ale acestora. Pe de altă parte, acesta este un prim nivel al “explicării explicaţiei”, nivelul terminologic, pe baza căruia demersurile ulterioare se vor putea construi cu necesara claritate. În sfârşit, dificultăţile de definire anticipează deosebita întindere a spectrului explicaţiilor ştiinţifice, în ce priveşte tipurile şi construcţia lor logică.

1.2. MODALITĂŢI DE CONSTRUCŢIE A EXPLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE

 

Criteriile de ştiinţificitate, sursele cunoaşterii, construcţia argumen-taţiilor, demonstraţiilor, explicaţiilor, validitatea lor, testarea ipotezelor şi consecinţelor au constituit probleme mereu reluate şi dezbătute în filosofia ştiinţei. Dacă ar fi să căutăm un punct comun al lor, acesta ar putea fi găsit în problematica raportului dintre logică şi ştiinţă. Acest raport a fost uneori exagerat unilateral, considerându-se că singura preocupare a filosofiei ştiinţei ar fi aceea de a studia din punct de vedere logic sistemul conceptual şi demersurile explicative din diversele ramuri ale ştiinţei. Aspectele legate de limbaj au deschis calea nu numai către studiul producerii cunoaşterii, ci şi spre cel al prezentării ei în faţa unui public mai mult sau mai puţin informat (context în care discursul educaţional ridică probleme de cercetare de maximă importanţă). Discursul argumentativ (în sens inductiv sau deductiv, în funcţie de temă şi de domeniu), cel demonstrativ (predominant deductiv), cel explicativ etc. ar avea în subsidiar o “logică” specifică, dar şi o retorică şi o semiotică (72).

Numeroase controverse a stârnit aşa-numita “logică a descoperirii”, pe care, în 1934, Popper o numise “logica cercetării”. Însuşi Popper pare a nu menţine o poziţie noncontradictorie în această problemă, lucru ce poate fi intuit încă de la o analiză a titlului sub care lucrarea sa fundamentală a apărut în diferite ediţii. Este astfel îndoielnic că “Logic of Scientific Discovery”, titlul primei ediţii engleze (1959), în traducerea chiar a autorului, este cea mai potrivită sintagmă pentru coperta unei lucrări în care se subliniază repetat că nu interesează geneza, ci creşterea ideilor noi, a ştiinţei (întemeiere, testare etc.). Considerând că principala contribuţie a lui K. Popper în problema explicaţiei ştiinţifice este legată de reconsiderarea raportului inducţie/deducţie în explicarea cauzală, vom reveni asupra teoriei sale la locul potrivit.

Din punctul de vedere al căilor logice de construcţie a explicaţiei ştiinţifice, filosofia ştiinţei a cunoscut două modele fundamentale - cel inductiv şi cel deductiv - al căror reducţionism, deja evident, epistemologia contemporană încearcă să-l atenueze prin introducerea sau dezvoltarea unor modele secundare: analogic,  intuitiv (psihologic), probabilistic, mixt.

Împotriva demersurilor de tip inductiv s-au ridicat numeroase obiecţii; cu toate acestea, inducţia rămâne o cale extrem de utilă în cercetarea experimentală în domenii diverse, cu deosebire în ştiinţele educaţiei. Pozitivismul logic (R. Carnap, H. Reichenbach etc.) a acordat inducţiei un loc esenţial în efortul de fundamentare a cunoaşterii pe experienţă.

Pe urmele lui Fr. Bacon, J. Stuart Mill a sintetizat patru metode fundamentale de investigare inductivă a legilor cauzale (ap. 29, p.170-183) :

·       metoda concordanţei (situaţii diferite S1 , S2 ... în care se produce un fenomen x, au în comun un singur antecedent X; de aici se induce legătura cauzală dintre antecedentul X şi fenomenul x).

·       metoda diferenţei (S1 conţine, pe lângă altele, antecedentul X; S2 nu-l conţine, restul fiind identice. Fenomenul x apare doar în S1. Se induce că X e cauza lui x);

·       metoda variaţiilor concomitente (în S1, S2... Sn intensitatea lui x variază în concordanţă cu variaţia intensităţii lui X);

·       metoda rămăşiţelor sau a reziduurilor (într-un complex cauzal, se cunosc o parte din relaţiile cauzale şi se induce o lege cauzală între antecedentul şi consecventul rămase).

Am prezentat mai pe larg aceste metode pentru că ele sugerează câteva modalităţi de fundamentare inductivă a explicaţiei. Schema inductivă nu este însă atributul exclusiv al explicaţiei cauzale. În linii mari, mersul gândirii de la fapte singulare la enunţuri generale, în ciuda incertitudinilor pe care le implică, pare a fi cel mai la îndemână; dificultăţile intervin cu precădere atunci când se încearcă reducerea factorilor perturbatori şi a riscului de a atribui semnificaţie unor legături care nu sunt decât aparente. În acest scop, rigoarea manipulării situaţiei experimentale este esenţială, concluziile (ipotetice) induse fiind, la rândul lor, testate.

Aceste aspecte sunt caracteristice aşa-numitei inducţii ştiinţifice (care nu se rezuma la generalizări pripite, la extrapolări pur şi simplu pe baza constatării repetate a apariţiei fenomenului), care depăşeşte, în ce priveşte valoarea concluziilor, inducţia prin simpla enumerare, (generalizări pe baza unor observaţii repetate dar nesistematice), inducţia incompletă (premisele se referă la o parte din elementele unei clase, iar concluzia generalizează la întreaga clasă), inducţia completă (bazată pe repetarea unei caracteristici la toate elementele unei clase, lucru destul de rar în ştiinţă şi, de altminteri, puţin productiv), sau analogia (tip de inferenţă inductivă bazat pe asemănările numeroase, esenţiale şi relevante dintre două fenomene, pe baza cărora se extrag concluziile cu privire la alte caracteristici ale acestora) (11, p.88-94).

Alţi autori disting între inductia enumerativă/ eliminativă (din punct de vedere al metodei de investigaţie); inducţia de gradul I şi inducţia de gradul II (după gradul de generalitate al premiselor inducţiei enumerative); inducţia în accepţie subiectivistă/obiectivistă (în funcţie de referinţa la ipoteze sau la rezultate experimentale - M.Bunge), distincţie care ar putea fi pusă în relaţie cu cea dintre “logica incertitudinii” şi “logica certitudinii” (69, p.95).

Explicaţiile de tip inductiv, asupra cărora vom reveni, constau, în esenţă, dintr-un ansamblu de premise - enunţuri singulare sau cu grad redus de generalitate - pe baza căruia se desprinde o concluzie amplificatoare (cu grad de generalitate mai ridicat), dar numai plauzibilă. Această schemă generală se particularizează în chip distinct, în funcţie de fiecare formă de inducţie în parte.

Trecem peste argumentele aduse de pozitivişti în sprijinul raţionamentului inductiv, pentru că multe dintre ele reflectă o poziţie dogmatică. Mai interesantă ni se pare afirmaţia potrivit căreia raţionamentele inductive au o valoare euristică (T.Dima) mai pronunţată decât cele deductive, lucru care le face mai productive şi prin aceasta, indispensabile pentru o logică a descoperii ştiinţifice. Constrângerile teoriei (paradigmei) se manifestă mai slab atunci când punctul de plecare îl reprezintă faptele, chiar dacă anumite presupoziţii teoretice ghidează inevitabil selecţia variabilelor. Unii sociologi identifică explicaţia probabilistă cu o explicaţie construită inductiv, motiv pentru care susţin că punctul forte al inducţiei constă în posibilitatea extrapolării de la eşantion la populaţie (69, p.99).

De altfel, se poate susţine că, în ciuda caracterului doar plauzibil al concluziilor derivate inductiv, ele sunt, cel puţin, mai aproape de adevăr decât unele alese la întâmplare. N. Goodman construieşte acest argument fără a acorda suficientă atenţie caracterului lui şovăielnic, încercând atât de mult să-l facă acceptabil, încât ajunge să facă concesii celor mai sceptice puncte de vedere asupra valorii inducţiei (ap. 86, p.466).

Alte argumente în sprijinul inducţiei vin dinspre filosofie, dar sunt fundamental mai slabe (de aceea, adesea se şi limitează la o formă interogativă): “există oare vreun motiv pentru a permite justificarea circulară doar în cazul deducţiei, şi nu şi al inducţiei ?” (86, p.468)  Anticipăm aici dezbaterea cea mai asiduă cu privire la inducţie, legată de întemeierea acesteia.

Mult mai numeroase sunt aserţiunile care exprimă dezavantaje ale inducţiei. Unele dintre aceste afirmaţii sunt ironic combative şi nu au decât menirea de a produce şocul necesar reluării unei atât de vechi dezbateri; aşa sunt afirmaţiile lui Popper, după care “nu există inducţie” (în sens de inferenţă inductivă, de procedură ştiinţifică inductivă) (63, p.83), iar “întreaga problematică a logicii inductive poate fi eliminată fără ca prin aceasta să apară mari greutăţi” (63, p.78) . În felul acesta s-ar elimina  şi încercările de rezolvare a vechii probleme humeene a inducţiei, ceea ce ar permite concentrarea atenţiei asupra unor aspecte cu adevărat esenţiale ale logicii ştiinţei (depistarea erorilor, testarea teoriilor).

Lăsând deoparte argumentele coerente, dar partizane ale lui Popper, iată câteva observaţii critice de alt tip, de natură logică şi epistemologică:

a)    inducţia poate fi asociată înclinaţiei spre descriere, constatare,  empirism, fără a se ridica la teorie (R. Boudon);

b)    concluziile inducţiei sunt foarte nesigure, cu precădere inducţia prin enumerare riscând să furnizeze concluzii false. De aceea, nu ştim dacă predicţiile noastre vor fi corecte (valoare predictivă scăzută) (86, p.466);

c)     concluzia inductivă poate fi falsă, chiar dacă premisele sunt adevărate -  “inducţia nu este validă” (Sextus Empiricus, ap. 86, p.461). Prin urmare, nu se poate obţine o inferenţa inductivă (incompletă) validă, care să păstreze adevărul concluziilor şi să fie şi amplificatoare (inducţioniştii ar spune că, dacă nu e validă, inferenţa inductivă e măcar plauzibilă, mai mult sau mai puţin consistentă). Prin aceasta, inferenţa inductivă incompletă nu satisface cerinţele principiului raţiunii suficiente.

d)     Încercarea de întemeiere a inducţiei ridică probleme aproape de netrecut. Iată două puncte de vedere asupra întemeierii inducţiei. Primul îi aparţine lui Ruth Weintraub (86, p.464) , care identifică trei soluţii posibile:

1)        a accepta că inducţia e neîntemeiată (D. Hume, K. Popper);

2)        a accepta că inducţia e întemeiată deductiv (H. Reichenbach) ;

3)        a accepta că inducţia are un statut analog deducţiei, fiind în sine raţională şi fundamental întemeiată (P.F. Strawson, ap. 86, p.466) .

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002