Capitolul 3

 

 

EXPLICAŢIA CAUZALĂ ŞI EXPLICAŢIA TELEOLOGICĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

 

 

Vremea poziţiilor partizane în filosofia ştiinţei este de mult depăşită. Controversele clasice cunosc o nouă abordare, interesată mai puţin de apărarea unor principii reciproc exclusive, şi mai mult de productivitatea fiecărui punct de vedere în parte. Lucrurile nu stau altfel în ceea ce priveşte ştiinţele educaţiei. Am argumentat deja valoarea, dar şi pericolele pluralităţii explicative în domeniul pedagogic. În cele ce urmează, ne vom opri asupra a două modalităţi explicative care, în decursul timpului, au dat naştere la dezbateri pasionate. Este momentul ca şi ştiinţele educaţiei să investigheze raportul dintre cauzele şi finalităţile care dinamizează câmpul pedagogic, posibilităţile şi limitele unor cercetări centrate pe aitia sau pe telos, tentaţiile reducţioniste şi modalităţile de evitare a lor.

 

 

3.1. EXPLICAŢIA TELEOLOGICĂ ŞI EXPLICAŢIA CAUZALĂ CARACTERISTICI DEFINITORII

 

Explicaţia cauzală este acel tip de explicaţie care caută condiţiile necesare şi suficiente pentru producerea unui eveniment (88, p. 74). Explicaţia teleologică, dimpotrivă, este centrată pe concepte ca “intenţie” şi “scop”, fiind tipică pentru acţiunea umană.

În lumina celor două definiţii de lucru enunţate, deosebirile dintre cele două tipuri de explicaţie sunt profunde şi situate la diferite niveluri. Vom reveni în detaliu asupra diverselor abordări filosofice ale lor, în special asupra celor care tind să reducă  un tip la celălalt. De exemplu, R.B. Braithwaite, pe urmele lui B. Rusell, considera că explicaţia teleologică ar putea fi considerată o explicaţie cauzală, în care cauzele sunt exprimate în termeni de motive. La locul potrivit, vom sublinia slăbiciunile unui asemenea punct de vedere, care extinde foarte mult atât noţiunea de cauză, cât şi pe cea de finalitate. În chip asemănător, vom arăta că reducerea acţiunilor umane la explicaţii cauzale pe baze neurofiziologice ori metafizice rămâne nesatisfăcătoare.

Prin urmare, cele două tipuri de explicaţie luate în discuţie sunt ireductibile unul la celălalt, deşi au şi unele puncte de întâlnire. Iată câteva caracteristici de bază ale lor, care să ne ajute în argumentarea acestei idei:

 

EXPLICAŢIA CAUZALĂ                   EXPLICAŢIA TELEOLOGICĂ

 

a. Obiectul

- are caracter neintenţional;                    -acţiuni (conduse de intenţii);

 

b. Tipul de determinism dominant

- determinism de tipul                             - determinism de tipul

predictibilităţii;                                       inteligibilităţii;

- explanansul este anterior                      - explanansul este posterior

explanandumului (este ceva                    explanandumului (este ceva ce nu

care există sau a existat);                       există încă în momentul producerii

                                                            evenimentului de explicat, şi poate

                                                            nici nu va exista vreodată);

 

c. Forma de exprimare

- sintagma “pentru că”                           - sintagma “ca să” (şi variante);

(şi variante);

 

d. Structura logică

- deductivă:                                           - inferenţa practică:

Legi generale                            Scopul acţiunii

Condiţii antecedente                  Condiţii antecedente (mijloace)

________________                ________________________

Eveniment de explicat                Acţiune potrivită (relaţia scop-mijloc)

 

(subclasă a modelului                             (E. Nagel, 1961; G.H. von

subsumării la legi:                                  Wright, 1971).

C.G. Hempel, 1942)                              Von Wright a reconstruit silogismul practic cu multă rigoare, adăugând numeroase clauze pentru a acoperi diversele situaţii concrete posibile (timp, factori perturbatori, uitare). În esenţă, se exprimă “relaţia dintre intenţia de a atinge un anumit ţel şi acţiune ca mijloc pentru a atinge acest ţel” (ap. 88, p. 8).

 

e. Raportul cu înţelegerea

- “înţelegere a ceea ce este                    - “înţelegere a ceea ce este

ceva în sensul de                                   în sensul de înseamnă sau

este asemănător”(88, p.144);                  semnifică” (88, p. 144);

 

f. Fundamente filosofice

- “cauzalitatea eficientă”                        - “cauzalitatea finală” aristotelică;

aristotelică;

- tradiţia “galileană” (87, p. 26);              - tradiţia “aristotelică”;

- pozitivismul.                                        - hermeneutica.

 

Aceste distincţii nu sunt unele rigide. Graniţele dintre cele două modalităţi explicative sunt flexibile, permiţând naşterea unor “hibrizi” explicativi, deosebit de utili pentru anumite domenii ştiinţifice. G.H. von Wright detecta următoarele tipuri de explicaţie: cauzală, cvasicauzală, teleologică, cvasiteleologică. Reinterpretarea acestor idei prin prisma specificului educaţiei poate duce la concluzii interesante.

Cele patru forme de explicaţie pot fi organizate pe un continuum, de la explicaţia cauzală, prin explicaţia cvasicauzală şi cvasiteleologică, până la explicaţia teleologică. Fundamentul ontologic al acestei organizari ţine de coexistenţa, în educaţie, a aspectelor intenţionate si neintenţionate; individuale şi statistice; tehnice obiective şi subiective, creative, teritoriile dintre aceste categorii fiind fluide.Vom analiza, pe rând, fiecare din cele patru tipuri de explicaţie, din perspectiva relevanţei lor pentru domeniul pedagogiei, utilizând următoarele repere:

·     conceptul central;

·     întrebarea căreia îi corespunde tipul respectiv de explicaţie;

·     frecvenţa utilizării în ştiinţele educaţiei;

·     valoarea euristică,

la care vom adăuga o serie de exemple şi observaţii.

 

Explicaţia cauzală. Concept central: cauza. Întrebarea: “de ce este necesar şi cum este posibil?” (condiţii necesare şi suficiente).

Problema apelului la acest tip de explicaţie este controversată în pedagogie (ca şi în sociologie şi în psihologie). De multe ori, teoreticienii care au adoptat-o au făcut acest lucru sub influenţa unor curente extrapedagogice (în principal, din psihologie). Cu toate acestea, înşişi behavioriştii (şi, la fel, psihanaliştii) şi-au revizuit propriile teorii, trecând spre ideea unui determinism mai puţin linear. J.Fr. Le Ny afirma că în domeniul uman e vorba, mai degrabă, de un plurideterminism, cunoscând situaţii de supradeterminare, dar şi de subdeterminare; T. Zador vorbea de determinism sincronic, pe baza căruia se construiesc serii cauzale multiramificate (ap. 89, p. 147). Raportul de determinare (supra- sau sub-) este, adesea, ambiguu, în materie de educaţie. De exemplu, corelaţia, încă neclarificată, dintre stilul de predare al profesorului şi învăţarea elevilor; filtrate de subiecţi diferiţi, efectele aceluiaşi stil vor fi diferite. Vom relua această problemă în capitolul 3.2.3.

Aportul explicaţiilor cauzale în ştiinţele educaţiei a fost pus la îndoială de unii cercetători. Astfel, W. Brezinka (ap. 7, p. 77-78) aduce următoarele argumente pentru a susţine lipsa de productivitate (alegerea termenului este discutabilă) a explicaţiei cauzale în pedagogie: simplificare abuzivă, prin selecţia si izolarea faptelor de explicat, în educaţie neexistând, de fapt, efecte pure, independente de contextul generativ; condiţiile antecedente cuprind doar aspectele cunoscute şi accesibile cercetătorului, pe cand lanţurile cauzale reale în care sunt angajate acţiunile umane sunt mult mai complexe; legile utilizate în explanans sunt fie mult prea generale (provin din sociologie, psihologie etc.), fie deduse dintr-o situaţie experimentală simplificată.

Desigur, aceste observaţii sunt discutabile (multe comentarii ar putea suscita, de pildă, observaţia cu privire la legi). Nu este, însă, aici locul pentru acest demers. Ceea ce interesează este faptul că ele sunt “un avertisment contra unei superficialităţi metodologice ce ar compromite însăşi ideea de explicaţie ştiinţifică” (7, p. 78).

 

Explicaţia cvasicauzală. Concept central: ocazie (pretext); “cum este activizat un fenomen (latent)?” (“cum devine o acţiune necesară?”).

Acest tip de explicaţie este, după G.H. von Wright, foarte uzitat în ştiinţele socio-umane. În limbaj comun, un exemplu de explicaţie cvasicauzală  ar suna astfel: “elevul X plânge pentru că a luat o notă mică” (nota mică nefiind, în sine, o cauză a plânsului). Este vorba, aşadar, de un eveniment care intervine într-o stare de lucruri. Schimbarea adusă de el în această stare de lucruri declanşează un alt eveniment, cu toate că evenimentul iniţial nu era o condiţie suficientă pentru producerea celui de-al doilea, şi, poate, nici una necesară. În exprimarea acestui tip de explicaţie se păstrează forma lingvistică a explicaţiei cauzale (“pentru că”).

Încă un  exemplu: “elevul X răspunde corect pentru că şi-a făcut tema pentru acasă” - faptul, în sine, că şi-a făcut tema nu duce neapărat la situaţia în care elevul răspunde corect. Corelat, însă, cu starea de lucruri generală, el aduce o schimbare care se asociază cu motivaţiile elevului şi-l îndeamnă să treacă la acţiunea de a răspunde (şi determinările sunt multiple).

Am ales asemenea exemple punctiforme pentru claritatea lor. Explicaţiile cvasicauzale sunt, uneori, la fel de bine aplicabile şi la nivel macroeducaţional.

 

Explicaţia cvasiteleologică. Concept central: funcţie; “cum devine posibil ceva (cu contribuţia nonintenţională a căror factori)?”.

Exemplul tipic de asemenea explicaţie provine din biologie: “când facem efort, respiraţia se accelerează ca să se păstreze constantă compoziţia chimică a sângelui”. Este, deci, o explicaţie funcţională a cărei caracteristică o constituie lipsa de intenţionalitate (şi, de aceea, nu e decât cvasiteleologică). O variantă ar reprezenta-o şi explicaţia cibernetică bazată pe conceptul de feedback negativ, aplicabilă sistemelor cu autoreglare homeostazică. Cum în educaţie putem cu greu vorbi de acte inconştiente a căror raţiune de a fi e o funcţie, involuntar îndeplinită, dar necesară, iar tipul de reglare dominant este cel de dezvoltare, înseamnă că acest tip de explicaţie are o frecvenţă mai redusă în ştiinţele pedagogice.

 

Explicaţia teleologică. Concept central: intenţie, scop; “de ce se face ceva şi nu altceva (cu ce scop)?”.

Este tipul de explicaţie cel mai frecvent în ştiinţele socio- umane. Motivul acestei frecvenţe ridicate este caracterul conştient, intenţional al acţiunii educative. Prin urmare, explicaţia teleologică pare a se mula cel mai bine pe specificul domeniului pedagogic, fără a exclude, desigur, alte modalităţi explicative (cvasicauzală, cauzală, genetică, statistică etc.). Cea mai mare parte a acţiunilor profesorului se desfăşoară în virtutea unor scopuri clar stabilite (explicaţia teleologică este, evident, adecvată, cu precădere, educaţiei organizate, şi mai puţin influenţelor educative informale, cu privire la care e mai la îndemână un model de explicaţie cvasicauzală). Profesorul analizează condiţiile existente şi, pe baza acestor două premise (finalităţi şi condiţii antecedente), el decide care este acţiunea potrivită (optimă). Acest exemplu urmează, este evident, schema structurală a explicaţiei teleologice formulate de E. Nagel; exemplele pot continua, poate nu atât de tranşant construite, la niveluri tot mai concrete.

O problemă interesantă apare în domeniul educativ în legătură cu reprezentările pe care profesorul şi le face despre activitatea educativă (sub raportul explicării diverselor efecte/ evenimente). Este vorba de posibila neconcordanţă dintre cauzele atribuite unui anumit eveniment şi cauzele sale reale (sau intenţiile care l-au declanşat), decalaj care perturbă corecta alegere a acţiunilor optime ulterioare. De multe ori, ceea ce profesorul crede că explică performanţele şi conduita elevilor este, de fapt, numai o explicaţie sau o descriere a propriei sale activităţi (comportament).

W. Dilthey (ap. 7, p. 83-84) identifica trei criterii după care înţelegerea
s-ar deosebi de explicaţie: empatia; integrarea şi intuirea sensului; alternanţa text-context (vezi, în acest sens, curentul pedagogiei comprehensive sau hermeneutice - O.F. Bollnow etc.). Pe baza acestor criterii se pot caracteriza înseşi tipurile de explicaţie analizate: explicaţia cauzală- obiectivitate (detaşare); experimentare, testabilitate, izolarea variabilelor; schemă deductivă (vezi pedagogia experimentală); explicaţia teleologică - oarecare empatie; unificarea variabilelor sub semnul relaţiei scop-mijloace; inferenţa practică (vezi pedagogia prin obiective). În însuşi teritoriul pedagogiei se pot identifica, aşadar, orientări care se deosebesc, nu în ultimul rând, prin tipul de explicaţie preponderent.

 

 

3.2. ABORDAREA CAUZALĂ A EDUCAŢIEI

 

3.2.1. CONCEPTUL DE CAUZALITATE

 

 Conceptul de “cauză” a cunoscut, în filosofie, o evoluţie sinuoasă. El a fost definit prin raportare la criterii de ordine temporală, substanţialiste, de contiguitate, de interacţiune etc. În termeni aristotelici, cauza este definită prin acţiunea ei asupra evenimentului-efect, distingându-se între cauze eficiente şi finale, materiale şi formale (2, p. 22). În termeni humeeni, ideea de cauzalitate este rezultanta observării repetate a “conjuncţiei constante” a fenomenului numit “cauză” şi a celui numit “efect”. G.F. von Wright distinge între cauză şi condiţie, adăugând cauzei atributele de “necesar” şi “suficient”. În filosofia ştiinţei s-a mers până la a proclama “moartea” conceptului de “cauză” (B. Russell), încercând înlocuirea lui cu altele, precum relaţie funcţională, conexiune nomică, întemeiere, raţiune, implicaţie etc. În ciuda acestor controverse, departe de a fi rămas “o relicvă a unei ere revolute” (B. Russell, ap. 57, p. 284), căutarea cauzelor continuă să fie o preocupare majoră a cercetătorilor din diverse domenii, inclusiv în ştiinţele socio-umane. “Au trecut peste 70 de ani de când Russell proclamă moartea iminentă a conceptului de cauză, şi trebuie să spunem că bolnavului îi trebuie cam mult timp să moară ... ” (57, p. 285).

Rădăcinile greceşti şi latine ale acestui concept, relevante etimologic pentru “etiologie” şi pentru “cauzalitate”, sunt legate de sfera juridică, de acuzare/vină (gr. “aitia”) sau de apărare (lat. “causalitas”). Sensurile sale s-au multiplicat, însă, ceea ce a făcut ca definirea cauzalităţii să fie una dintre cele mai dificile probleme filosofice, implicând elaborarea unor întregi construcţii teoretice. Vom prezenta mai jos numai câteva repere ale acestei controverse istorice, în măsura în care ele pot interesa analizele cauzale din domeniul educaţiei.  Cum concepţiile la care ne referim sunt deja “clasice”, vom proceda sintetic-ordonator, asumându-ne, din raţiuni de eficacitate, riscul simplificării.

Considerăm că, pentru ştiinţele educaţiei, sunt cu precădere relevante patru puncte de vedere asupra cauzalitătii, corespunzătoare, de altfel, unor poziţii filosofice fundamentale relative la această problemă. Le vom numi: teoria teologică; teoria regularităţilor; teoria condiţiilor necesare şi suficiente (oarecum subordonată celei anterioare); teoria agentului. Fiecare dintre acestea defineşte cauza în chip propriu, susceptibil de observaţii critice, dar cu merite specifice.

Teoria teologică. Accentul lui Platon pe cauzalitatea metafizică se converteşte la neoplatonici în susţinerea primatului cauzalităţii supranaturale. Pe urmele lor, tomismul accentuează cauzele transcendente, în detrimentul celor imanente, postulând ideea de divinitate drept “causa causarum incausata” (ap. 5, p. 13), iar neotomismul subordonează cauzele eficiente celor finale. Ceea ce ne interesează, în contextul abordării cauzale a educaţiei, nu sunt atât ecourile neotomismului în istoria teoriilor pedagogice, cât faptul că această perspectivă asupra cauzalităţii este deschisă cu precădere spre o explicaţie care (ca şi explicaţiile existenţialiste, la un alt pol) se orientează spre scopuri şi valori.

Teoria regularităţilor. Potrivit acestei teorii, a spune că A este cauza lui B echivalează cu a spune că “A este urmat de B” sau că “A şi B sunt invariabil conjugate”. După D. Hume, evenimentele de tipul cauzei preced în mod regulat evenimentele de tipul efectului. Accentul este pus pe efectul psihologic al contiguităţii şi succesiunii repetate a acestora. D. Hume refuză ideea de conexiune necesară între cauză şi efect, pe care o suprapune ideii de “forţă”, de “influenţă” sau “energie” cauzală: “un eveniment urmează altuia, dar noi nu putem niciodată observa vreo legătură între ele. Ele par să fie alăturate (conjoined), dar niciodată legate (connected) între ele” (37, p. 147). Cauzalitatea e de fapt conjuncţia constantă a fenomenelor, urmare a obişnuinţelor şi expectaţiilor celor care le observă, şi nu o realitate fizică. De aceea, cauza  este definită drept “un obiect, urmat de un altul, în aşa fel încât toate obiectele asemănătoare primului sunt urmate de obiecte asemănătoare celui de-al doilea sau, cu alte cuvinte, în aşa fel încât dacă primul obiect   n-ar fi fost, cel de-al doilea nu ar fi existat niciodată” (37, p. 149- 150).  Acesta este singurul sens al necesităţii pe care îl acceptă Hume. Ulterior, J.St. Mill dezvoltă aceste idei, adăugând conjuncţiei constante şi atributul de “necondiţionată” (în sensul că se manifestă indiferent de condiţii). În plus, afirmă J.St. Mill, cauza (fizică) nu este un singur antecedent dintre cele existente, ci este suma lor. În felul acesta, consideră R. Harre (34, p. 309), abordarea lui Mill “se plasează, istoric, între reducţionismul psihologic al lui Hume şi explozia pozitivismului care a marcat naşterea şi propagarea gândirii Cercului de la Viena”.

Criticile la teoria regularităţii nu au întârziat. Un exemplu: în 1946, A. Michotte încearcă să demonstreze experimental că nu se poate reduce cauzalitatea la proiecţia facultăţilor, obişnuinţelor şi expectaţiilor umane. Am insistat asupra acestei teorii, însă, datorită forţei cu care ea s-a ridicat împotriva unor convingeri considerate deja de filosofii timpului drept incontestabile adevăruri şi datorită influenţei pe care a exercitat-o asupra lui I. Kant. Lucrările lui D. Hume, mărturisea I. Kant, au fost semnalul trezirii din “somnul dogmatic”; cauzalitatea, afirma Kant, este o sinteză a priori, explicativă pentru schimbare. Kant identifica 12 categorii ale intelectului (de cantitate, de calitate, de relaţie şi de modalitate), cauza fiind un concept de relaţie, şi distingea între “nexus effectivus” -legatura cauzelor eficiente- şi “nexus finalis” -legătura cauzelor finale (41, p. 203).

 

Teoria condiţiilor necesare şi suficiente. Considerată de unii autori (vezi 34, p. 310) o versiune mai recentă a teoriei regularităţilor, această teorie este bine dezvoltată de către G.H. von Wright în lucrarea “Explanation and Understanding”(1971). Nucleul acestei teorii este ideea că “A a fost cauza lui B” înseamnă că “A a fost acel set de condiţii, între cele apărute, care au fost necesare, luate individual, şi suficiente, luate împreună, pentru B” (28, p. 63). Această abordare este în mod special utilă ştiinţelor socio-umane, datorită flexibilităţii mai mari, comparativ cu precedentele, în identificarea unor complexe cauzale, şi nu doar a unor relaţii lineare, de la “unu” la “unu”.

 

Teoria agentului. În această viziune, opusă reificării conceptului de legătură cauzală, “A cauzează B” înseamnă “A generează sau produce B”, şi nu “A este urmat de B”. Prin aceste concepte, se încearcă eliminarea lipsurilor teoriei condiţiilor necesare şi suficiente (care ar putea duce la o extensie prea mare a complexului cauzal). R. Harre propune o teorie “realistă” asupra cauzalităţii, centrată pe mecanisme şi agenţi cauzali şi eludând orice forţă misterioasă şi independentă care ar putea  defini cauzalitatea (34, p. 316-323). Un concept important este şi cel de interacţiune, în urma căreia se produc schimbări interne, transformări sau se menţine starea unor sisteme aflate în conexiune (5, p. 48).

Un interes particular pentru ştiinţele educaţiei îl are teoria constructivistă (61, p. 99-101). Potrivit acesteia, reducţionismul celor două concepţii fundamentale asupra cauzalităţii (lege a naturii sau cerinţă a raţiunii) poate fi depăşit prin conceptul constructivist al “asimilării reciproce” dintre două structuri de nivel diferit. Interesantă, dar cu limite evidente, este şi teoria operaţionalistă, care asimilează cauzele cu variabilele independente, iar efectele, cu cele dependente. Apare, în acest caz, pericolul confuziei dintre cauzalitate şi corelaţie, la care ne-am referit în capitolul 2.3.

După R.G. Collingwood (ap. 57, p. 285-286), sensurile conceptului de “cauzalitate” pot fi asociate în mod diferit ştiinţelor naturii şi ştiinţelor socio-umane, astfel:

·     suma totală a condiţiilor necesare (sensul lui J.St. Mill) -este sensul folosit în “ştiinţele teoretice ale naturii”;

·     stare de lucruri a cărei producere sau prevenire stă în puterea noastră, astfel noi putând produce sau preveni evenimentul numit efect (sens acceptat de G.H. von Wright) - este sensul fundamental, folosit în “ştiinţele practice ale naturii”;

·     sensul istoric (de la persoană la persoană), de act liber al unui agent conştient şi responsabil (sensul legat de teoria agentului) -este mai aproape de explicaţia teleologică decât de cea cauzală, fiind folosit cu precădere în ştiinţele socio-umane.

Considerăm că identificarea celor trei sensuri este deosebit de valoroasă pentru cercetarea cauzalităţii pedagogice, dar păstrăm rezerve faţă de “împărţirea” ştiinţelor în funcţie de tipul de cauzalitate dominant. Aceste accepţiuni ale cauzalităţii se vor regăsi în analiza pe care o vom face unor încercări de abordare cauzală a fenomenelor din câmpul educativ.

 

3.2.2. ATRIBUTELE CAUZALITĂŢII

 

În discuţia de mai jos, vom face abstracţie de aşa-zisele “cauze finale”, cărora le vom rezerva un spaţiu în dezbaterea problemelor legate de explicaţia teleologică. Din numeroasele puncte de vedere asupra cauzalităţii, am selectat câteva atribute ale acesteia care au constituit subiectul unor controverse deja tradiţionale: universalitatea şi uniformitatea, necesitatea, productivitatea (generativitatea) şi temporalitatea, lăsând deoparte unele aspecte desuete sau irelevante pentru scopul acestei lucrări.

Universalitatea şi uniformitatea. Ştiinţele educaţiei au prea puţin de-a face cu evenimente caracterizate prin uniformitate, în sensul cauzal al acesteia (“cauze similare produc efecte similare” - este enunţul aşa-numitei “legi” a cauzalităţii, vezi 5, p. 52). Un stil parental dominator coercitiv poate provoca  timiditatea, dar şi rebeliunea copilului - şi, încă, ne putem întreba care dintre cele două fenomene este cauza, şi care este efectul, sau, mergând şi mai departe, dacă nu cumva există o constelaţie de alte condiţii necesare care să anuleze aparenta linearitate a relaţiei cauzale.

La rândul ei, universalitatea, exprimabilă prin enunţuri ca “orice eveniment are o cauză” (formulare categorisită de unii autori drept “principiul” cauzalităţii -5, p.51), a fost contestată, pe baza descoperirilor microfizicii, interpretate ca dovezi ale posibilităţii ca unele schimbări să nu aibă nici o cauză. Aceste extrapolări sunt discutabile, şi pe bună dreptate ne putem întreba în ce măsură pot fi ele convertite în argumente filosofice.

Necesitatea. Susţinătorii modalităţii apodictice se declară convinşi că legătura dintre cauză şi efect este astfel încât, odată apărută cauza, nu se poate să nu apară şi efectul. Dacă explicaţiile bazate pe cauzalitatea lineară şi pe deductibilitate menţin această relaţie, în schimb, cele bazate pe cauzalitatea ramificată sau pe intenţionalitate (explicaţiile teleologice), în mod deosebit cultivate de ştiinţele educaţiei, introduc o serie de clauze care condiţionează manifestarea acestei necesităţi (logice, fizice, psihologice etc.). În felul acesta, se încearcă evitarea atât a mecanicismului, cât şi a reducţionismului psihologic de tipul celui imputat lui D. Hume, care susţinea că, deşi spiritul nostru concepe o asemenea conexiune necesară pe baza obişnuinţelor şi aşteptărilor, în fapt “nu există, în nici un caz singular de relaţie între cauză şi efect, ceva care să poată sugera ideea de forţă sau conexiune necesară” (37, p. 137).

Temporalitatea: succesiune sau simultaneitate. Multă vreme, distincţia esenţială dintre cauză şi efect s-a considerat că este anterioritatea cauzei, sau, cel puţin, imposibilitatea ca efectul să preceadă cauza. O serie de autori (B. Russell, R. Taylor, R.G. Collingwood) au argumentat că efectul şi cauza sunt simultane (contemporane), aşa cum este cazul locomotivei şi vagonului (R. Taylor, în 28, p. 65). Un exemplu din sfera educaţiei este cel al explicaţiei pe care o dă R. Gagne insuccesului şcolar: insuficienta stabilizare a informaţiei la nivelul memoriei de lungă durată duce la dificultăţi în regăsirea de către elev a informaţiei relevante şi esenţiale. Nu putem afirma, în acest caz, că, la apariţia efectului, cauza încetează să acţioneze.

Putem merge chiar mai departe, afirmând că, în educaţie, raporturile temporale dintre cauză şi efect sunt nu duble, ci triple:

·     anterioritatea cauzei: lauda nemeritată induce nemulţumirea tipică “bomboanei amare” ;

·     simultaneitatea cauzei şi efectului: raporturile dintre stilul de predare al profesorului şi caracteristicile elevilor;

·     retroacţiunea cauzei: ne putem întreba dacă nu cumva influenţa tipului de evaluare anunţat asupra alegerii de către elevi a metodelor de învăţare este un exemplu de cauzare retroactivă în educaţie. Ideea de cauzare retroactivă se înrădăcinează mai ales în cercetările de neurofiziologie.

Trebuie, însă, observat că aceste exemple exclud ideea de cauzalitate lineară şi, în plus, se situează la graniţa dintre cauzal şi teleologic.

 

 

3.2.3. CAUZALITATE UNIVOCĂ ŞI CAUZALITATE RAMIFICATĂ

 

Aristotel (2, p. 22) distingea patru tipuri fundamentale de cauze: “substanţa formală”, sau cauza formală (de pildă, în cazul unei statui, ceea ce reprezintă ea); “materia şi substratul”, sau cauza materială (în exemplul dat, bronzul); cauza “ de la care porneşte mişcarea”, sau cauza eficientă (sculptorul); “scopul şi binele”, sau cauza finală (scopul pe care şi l-a fixat sculptorul). Ulterior, filosoful grec reduce această enumerare la dihotomia formă- materie. În discuţiile moderne asupra cauzalităţii, însă, nu se mai vorbeşte despre primele două tipuri de cauze, “care ţin mai mult de teoria substanţei, decât de cea a cauzalităţii” (57, p. 281), ci, în principal, despre cauza eficientă, şi,  într-o anumită măsură, de cea finală.

Ceea ce ne interesează acum, legat de concepţia lui Aristotel, este intuiţia sa cu privire la faptul că un obiect (recte, eveniment) nu are un singur tip de cauze, aşa cum credeau, de pildă, despre cauzele materiale predecesorii lui Aristotel -Anaximene, Heraclit, Empedocle sau Anaxagora-, ci mai multe. Am merge, însă, prea departe dacă am căuta în filosofia aristotelică, în care noţiunea de “cauză” avea un sens special, mai larg decât cel modern, fundamentele abordărilor cauzale pluraliste de astăzi.

Un fapt remarcabil este că, în decursul timpului, mulţi filosofi şi oameni de ştiinţă au sesizat varietatea cauzelor unui fenomen şi au încercat să “ordoneze” această diversitate subliniind existenţa mai multor categorii de cauze. Enumerarea de mai jos nu are decât rolul de a crea o imagine asupra multiplicităţii modurilor de abordare a acestei probleme. Cauzele (şi, uneori, cauzalitatea) sunt împărţite astfel:

1.    După raportul cu activitatea: cauze directe / indirecte.

2.    După evoluţia ontogenetică  (J. Piaget) - cauzalitate: I. motivaţională; finalistă; fenomenală; participativă; magică; morală. II. artificialistă; animistă; dinamică. III. reactivă (reacţia mediului înconjurător); mecanică; generativă; prin identificare substanţială; prin condensare şi rarefiere; prin compoziţia atomistă; spaţială; prin deducţie logică (62, p. 258- 266).

3.    După separaţia agent- mijloc: cauze principale/ instrumentale.

4.    După raportul calitativ dintre starea iniţială şi starea finală: cauzalitate productivă (starea finală şi cea iniţială sunt de acelaşi tip) / genetică (cele două stări sunt de tip diferit) (34, p. 317).

5.    După criteriul temporal: cauzalitate de succesiune/ de repetiţie; cauze stabile/ instabile.

6.    După ponderea în complexul cauzal: cauze primare (majore)/ secundare (minore).

7.    După natura factorilor cauzali: cauze sociale/ individuale; exogene/ endogene; obiective/ subiective; interne/ externe/ mixte; sociologice, psihologice, economice, biofiziologice, pedagogice (vezi 20, p. 5) etc.

8.    După extensie: cauze generale/ particulare.

9.    După locul controlului (B. Weiner şi colab.): cauze interne stabile/ interne instabile/ externe stabile/ externe instabile.

10. După raportul determinare- indeterminare (C. Bârzea): cauzalitate izomorfă (pozitivistă)/ statistică (mecanica cuantică).

Se susţine că mecanicile indeterministe - teoria relativităţii, mecanica cuantică, mecanica ondulatorie - “au provocat o criză profundă a cauzalităţii ca unic principiu explicativ”, astfel încât “hazardul şi legile probabiliste (...) subînţeleg un model explicativ foarte pertinent pentru cercetarea în educaţie” (7, p. 17-18). Ne interesează mai puţin, acum, conceptul de “hazard”, şi mai mult faptul că, într-adevăr, în educaţie modelele simplificatoare cauză -efect (sau stimul- răspuns) sunt inoperante. Dacă înţelegem cauzalitatea linear, în sensul experimentaliştilor timpurii (W. Wundt, I.P. Pavlov), atunci, în educaţie, nu putem vorbi despre determinism cauzal. Dacă, însă, ţinem seama de multiplicitatea cauzelor şi efectelor, de jocul reciprocităţilor, de varietatea “condiţiilor” facilitatoare, frenatoare sau distorsionante care intervin în relaţia cauzală, de modelele experimentale multivariate, atunci, în ştiinţele educaţiei, pot fi construite modele cauzale ramificate, cu valoare explicativă ridicată.

Cauzalitatea ramificată comportă două înţelesuri de bază, pornind de la care se pot elabora modele de complexitate tot mai mare:

a)    Aceeaşi cauză provoacă mai multe efecte diferite (este cazul, de pildă, al raportului stil de predare- învăţare):

                        E1

C                      E2

                        E3

 

Această observaţie este un nou argument împotriva conceperii cauzalităţii pedagogice ca uniformitate (problemă tratată în capitolul 3.2.2.).

b)  Acelaşi efect este generat de cauze multiple (de exemplu, abandonul şcolar presupune cauze de naturi diferite):

                                    C1

C2                    E

C3

Dacă înţelegem “cauza” ca suma antecedentelor, acest model se suprapune noţiunii de “condiţii necesare şi suficiente”. Excepţie fac situaţiile de supradeterminare, în care nu numai că rezultanta acestor factori cauzali conjugaţi este suficientă pentru apariţia efectului, dar şi fiecare factor apărut este, luat în parte, atât condiţie necesară, cât şi suficientă.

Să apelăm la un scurt exemplu. Cercetătorii în psihopedagogia comportamentului deviant susţin teza potrivit căreia orice acţiune recuperativă se sprijină pe identificarea prealabilă nu a unei singure presupuse cauze, ci a unui întreg complex. Încercând rezolvarea acestei probleme, s-a conturat un punct de vedere “intermediar” între linearitate şi pluralitatea extremă -perspectiva “cauzalităţii multiple”, care concepe delincvenţa ca fiind rezultanta unui număr variabil de factori (W.F. Ogburn, C.W. Reckless). N. Mitrofan* observa că, potrivit acestei teorii, fiecare factor are importanţa sa, iar delincvenţa apare fie la intersecţia a doi factori majori, fie datorită influenţei concertate a 7-8 factori minori. Această perspectivă a fost mult criticată. În primul rând, pentru că relevarea unui număr atât de restrâns de cauze principale nu este de natură a explica fenomenul; unele cercetări au concluzionat că se pot identifica cel puţin 170 de condiţii ce facilitează conduita delincventă a minorilor, numărul mediu fiind de 9 -10 pentru fiecare copil în parte (C. Burt). O analiză logică şi praxeologică temeinică pune, deci, sub semnul întrebării această abordare, căci nu ne putem permite, în acest domeniu, generalizări nejustificate, încercând izolarea şi exagerarea rolului numai al unei categorii de factori. Simpla însumare a câtorva condiţii nu numai că nu oferă o explicaţie consistentă, dar nu este un bun instrument de predicţie în nici un domeniu. Importanta este rezultanta, produsul. Astfel, debilitatea mintală nu duce automat la delincvenţă, ci numai dacă se asociază cu diferite tulburări afective, cu anumite condiţii de mediu. De asemeni, carenţa familială maternă sau paternă nu este un determinant direct al comportamentului delincvent, ci numai în interacţiune cu alţi factori (de exemplu, promiscuitatea morală din mediul familial). Interpretările unilaterale şi eclectic-juxtapozante neglijează cauzalitatea concretă şi complexă a manifestărilor de delincvenţă şi împiedică găsirea unor căi de prevenire şi recuperare.

Dincolo de aceste analize, trebuie să observăm şi că, de fapt, raportul cauză (cauze) - efect (efecte) nu se limitează, în ştiinţele educaţiei, la aceşti termeni, ci avem de-a face cu lanţuri cauzale ramificate, în care fiecare efect poate intra, la rândul său, în complexul cauzal care produce un alt eveniment, iar fiecare cauză poate participa, simultan, la mai multe lanţuri cauzale (vezi aşa-numitul efect Cournot). Extinzându-ne astfel perspectiva, însă, deja intrăm în sfera analizei cauzale de sistem, depăşind explicaţia cauzală propriu-zisă (vezi 88, p. 73).

Aceste caracteristici ale câmpului pedagogic sunt tot atâtea impedimente în construirea unei situaţii experimentale relevante. Condiţia “caeteris paribus” nu poate fi satisfăcută în pedagogia experimentală; este şi motivul pentru care W. Brezinka susţinea că explicaţia cauzală este neproductivă în pedagogie (ap. 7, p. 78). Limitele izolării situaţiei experimentale trebuie bine gândite, fiind la fel de periculoasă neglijarea unor variabile semnificative în situaţiile educative reale, ca şi încercarea de a ţine seama de toate interacţiunile posibile, care, crede G. de Landsheere, “poate fi la fel de sterilă ca orice alt perfecţionism” (46, p. 312).

 * N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă “Şansa”, 1992, p. 41.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002