CONCLUZII

  

Cuvintele  de final se vor, întotdeauna, mai dense şi mai clare decât cele care le preced. Ele nu reuşesc, adesea, decât să fie mai încărcate emoţional. Vom renunţa, de aceea, la căutarea unor formulări sintetice incantatorii, rezumându-ne să reluăm, pe scurt, principalele teze dezvoltate mai sus. La capătul acestei investigaţii în câmpul ştiinţelor educaţiei, întrebarea cu care am început, privitoare la capacitatea explicativă a pedagogiei, dobândeşte un nou înţeles şi, credem noi, un răspuns afirmativ. Încercările de contestare a acestei capacităţi se sprijină, după cum am argumentat, pe înţelegeri înguste ale fenomenelor şi pe confuzii conceptuale. Prin redefiniri, analize comparative, clasificări, delimitări ale sensurilor pluraliste, efortul nostru a fost orientat tocmai spre clarificarea reţelei de concepte asociate celui de explicaţie şi spre demonstrarea valorii explicaţiei în ştiinţele educaţiei. Definiţiile, tipologiile, identificarea tendinţelor şi orientărilor, privirea critică sunt paşi pe un teren încă prea puţin cercetat. Construite pas cu pas, concluziile acestei expuneri sunt subiacente nevoii de întemeiere epistemică a cunoaşterii pedagogice:

 

·     explicaţia este un demers ştiinţific de întemeiere a cunoaşterii. Conceptul de “explicaţie” este extrem de larg, sensurile sale mergând de la maxima formalizare logică până la înţelegerea empatică. Reperul esenţial este adecvarea la domeniul de cercetare, prin prisma căreia capacitatea explicativă poate fi considerată indicator al maturităţii unei ştiinţe;

·     explicaţia ştiinţifică şi înţelegerea nu sunt concepte opuse, ci se susţin reciproc. De aceea, distincţia dintre ele nu poate fi considerată criteriu de demarcaţie în ansamblul ştiinţelor;

·     construcţia explicaţiilor ştiinţifice îmbină procedurile inductive, transductive şi deductive;

·     în ştiinţele educaţiei, trebuie căutat echilibrul metodologic între modelele explicative cumulative şi holiste;

·     între ştiinţele naturii şi ştiinţele socio-umane nu există un paralelism generator de rupturi, ci continuitate. Ştiinţele socio-umane nu sunt “subordonate” metodologic ştiinţelor naturii, dar nici nu trebuie să reinventeze totul, ignorând progresul celorlalte. Optăm pentru realitatea interpenetrării disciplinelor şi pentru reconsiderarea criteriilor de maturitate ştiinţifică din perspectiva valorilor umaniste;

·     ştiinţele socio-umane au nevoie de explicaţie la fel de mult ca şi ştiinţele naturii; ele cultivă, însă, în mod specific diferitele tipuri de explicaţie;

·     specificul explicaţiei pedagogice ţine de dimensiunea ontologică (paradigma complexităţii şi plurideterminării), logică (logica fluidă), axiologică (valoarea ca referinţă necesară), epistemologică (perspectiva multireferenţială). Aceste particularităţi ţin de caracteristicile obiectului de studiu al ştiinţelor educaţiei, de propensiunea lor spre actiune şi de caracterul lor de ştiinţe socio-umane;

·     în ştiinţele educaţiei coexistă o pluralitate de moduri explicative: explicaţia cauzală, cvasicauzală, teleologică, genetică, anticipativă, retrodictivă, statistică etc. Conlucrarea modalităţilor explicative este o necesitate. Explicarea evenimentelor din câmpul educaţiei nu se poate limita la abordările cauzaliste sau cvasiteleologice de tipul explicaţiilor neurofiziologice, cibernetice şi  behavioriste;

·     transferurile interdisciplinare din ştiinţele pedagogice “de frontieră” au ecouri şi în câmpul explicaţiei;

·     o distincţie esenţială în cercetarea explicaţiei ştiinţifice este cea dintre forma logică, conţinutul termenilor explicaţiei şi relaţia dintre acestea. Această distincţie permite realizarea clasificărilor şi decelarea între modalităţi explicative aparent identice;

·     în ştiinţele educaţiei nu putem vorbi de cauzalitate uniformă. Fenomenele educative nu se pretează analizelor în termeni de cauzalitate lineară, ci avem de-a face cu lanţuri cauzale ramificate. Dacă ţinem seama de pluricauzalitate, de jocul reciprocităţilor în relaţiile cauzale, de multiplicitatea condiţiilor facilitatoare, frenatoare sau distorsionante, de modelele experimentale multivariate, se pot construi modele cauzale ramificate, cu valoare explicativă ;

·     în educaţie, pot fi identificate raporturi temporale triple între cauză şi efect: anterioritatea cauzei, simultaneitatea cauzei şi efectului, retroacţiunea cauzei;

·     abordările cauzale, în ştiinţele educaţiei, îmbracă mai ales forma inventarelor. Predomină explicaţia cauzală a abaterilor (disfuncţionalităţilor);

·     fără a avea o pondere şi o rigoare la fel de mare ca în ştiinţele naturii, explicaţia pedagogică de tip cauzal se poate dovedi un demers productiv. Apelul la conceptele cauzalităţii este inevitabil şi în ştiinţele educaţiei. Chiar dacă nu putem vorbi de explicaţii cauzale complete, de cauzare perfectă sau lineară, în educaţie întâlnim, cel puţin, o cauzalitate eterogenă (socială, psihologică, biofiziologică, pedagogică etc.), în ceea ce priveşte aspectele punctuale, abaterile individuale, fenomenele extreme, şi o pseudocauzalitate, în ce priveşte desfăşurarea propriu-zisă a procesului educativ;

·     la baza explicaţiei cauzale stă conceptul de “cauzalitate”; la baza celei teleologice, conceptele de “intenţionalitate” şi “finalitate”, care nu se suprapun, diferenţa dintre ele fiind una de referenţial. Nu toate rezultatele obţinute în educaţie corespund scopurilor propuse, deşi acţiunile care au dus la ele s-au desfăşurat intenţional;

·     explicaţia teleologică este fundamentală pentru ştiinţele educaţiei. Ea se aplică la toate nivelurile educaţiei, de la cele macro- la cele microstructurale;

·     explicaţia cauzală şi explicaţia teleologică sunt moduri explicative distincte, ireductibile unul la celălalt. Încercarea de a reduce explicaţia teleologică în termeni de scopuri conştiente la o explicaţie cauzală este o suprasimplificare. Cu toate acestea, graniţele dintre cele două modalităţi explicative sunt flexibile, permiţând naşterea unor “hibrizi” explicativi (explicaţia cvasicauzală şi cea cvasiteleologică). Sistemele conceptuale subiacente explicaţiei cauzale şi celei teleologice sunt compatibile şi complementare;

·     determinismul predictiv şi determinismul teleologic se află într-o relaţie de compensare, cu dominanţa unuia sau a altuia, în funcţie de domeniu;

·     conceptul de “determinism pedagogic” exclude determinismul cauzal linear. Complexitatea educaţiei presupune situaţii de subdeterminare, supradeterminare şi determinism sincronic. Educaţia este spaţiul unui determinism predominant teleologic. Conceptul ştiinţific de “determinism” este compatibil cu conceptul filosofic de “libertate”;

·     suntem pentru o epistemologie pedagogică pozitivă (nu pozitivistă), flexibilă şi deschisă interogaţiilor, orientată spre “punctele fierbinţi” ale realităţii educative, dar fără a miza, exclusiv, pe conceptul postmodern al competenţei performative.

 

Ceea ce transcende paginile de mai sus este nevoia dezvoltării unei epistemologii a ştiinţelor educaţiei şi în spaţiul teoretic românesc. Contribuţiile meritorii la care ne-am referit pe parcurs îndreptăţesc speranţa că acest proces capătă o amploare crescândă. Privim către viitorul educaţiei cu convingerea că “demisia” epistemologiei ar presupune riscuri prea mari pentru ca ştiinţele pedagogice să o poată accepta.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002