INTRODUCERE

  

          Problematica explicaţiei ştiinţifice se plasează în miezul unor controverse epistemologice ale căror rădăcini merg până în filosofia antică. Cu toate acestea, în lucrările consacrate educaţiei tendinţa dominantă este una critică, ocolind astfel, prin prisma unei comode îndoieli asupra statutului epistemologic al ştiinţelor educaţiei, identificarea unor coordonate care să definească specificul unei “explicaţii pedagogice”, în măsura în care termenul e admis şi întemeiat.

          Explicaţia rămâne, în ciuda acestor ezitări, un demers de maximă importanţă; istoria ştiinţelor o dovedeşte. Indiferent dacă abordează sau nu explicaţia la nivel metateoretic, fiecare ştiinţă încearcă să ofere construcţii explicative pentru a-şi preciza domeniul de referinţă şi însuşi statutul său epistemologic.

          Locul problemei explicaţiei într-un studiu epistemologic este şi el controversat. Explicaţia a fost considerată scop al ştiinţei, funcţie a teoriei, criteriu al maturităţii ştiinţifice, dar şi procedeu de creştere a preciziei conceptuale sau etapă a unei metode complexe de cercetare ştiinţifică. Reflecţia asupra acestei probleme dă naştere unei mulţimi de întrebări, unele fundamentale: este necesară analiza explicaţiei ştiinţifice pentru fundamentarea epistemologică a ştiinţelor educaţiei? Se limitează pedagogia la explicaţii incomplete, metafore şi pseudoexplicaţii, sau putem vorbi de o explicaţie pedagogică ce satisface anumite criterii de ştiinţificitate? Controversata “criză” a pedagogiei este legată şi de o “criză” a explicaţiei? Fiecare termen al acestor interogatii ridică altele, legate de distincţia “explicaţie ştiinţifică/ explicaţie neştiinţifică”, de criteriile de maturitate ştiinţifică, de specificul explicaţiei în ştiinţele socio- umane faţă de ştiinţele naturii, de raporturile interconceptuale problematice “explicaţie - înţelegere”, “explicaţie - predicţie”, “cauzalitate - finalitate”, “explicaţie - legitate” etc.

          Se conturează, astfel, un câmp de cercetare vast şi deosebit de complex. Marele număr de scrieri în domeniu nu oferă soluţii ale problemei, ci puncte de vedere, de multe ori, contradictorii. O abordare care ar dori să evite excesele unei orientări sau ale alteia este prinsă în vâltoarea unor “lupte” filosofice alimentate de tradiţii extrem de vechi. Lucrarea de faţă caută “cheia” abordării explicaţiei în urmărirea nu atât a generalului (în sensul “unităţii metodologice” pozitiviste), cât a distincţiilor şi complementarităţilor dintre diversele orientări. Aceasta nu înseamnă că s-a încercat o conciliere forţată a lor, ci că s-a subliniat, acolo unde a fost cazul, modul cum ele se completează reciproc, dar că, în alte situaţii, s-au realizat opţiuni şi   s-au lansat sugestii care vor fi argumentate la locul potrivit.

          Înaintea câtorva precizări legate de intenţiile, ipotezele şi metodele acestui studiu, iată o serie de repere ale contextului său epistemologic, date de principalele orientări în cercetarea problemei explicaţiei ştiinţifice. Unei prezentări cronologice, pedante si extinse, i-a fost preferată una sintetică, focalizată pe esenţial, detaliile urmând să fie precizate şi comentate pe parcursul lucrării.

          Două sunt - în acord cu G.H. von Wright (88, p.26) - punctele de vedere asupra explicaţiei ştiinţifice care au atras dezbateri intense şi au marcat momente de referinţă în filosofia ştiinţelor.

          Pe de o parte, abordarea explicaţiei ca subsumare la legi este dezvoltată de către D. Hume şi i se pot identifica rădăcini până în filosofia lui Platon. Un moment hotărâtor în constituirea acestei perspective l-a reprezentat pozitivismul, cu accentul său pe ipoteză, cauză şi lege, şi, în chip asemănător, neopozitivismul secolului XX. Acesta plasează printre criteriile sale de ştiinţificitate, în acord cu idealul unităţii metodologice a ştiinţelor, criteriul explicaţiei cauzale/ explicaţiei prin subsumare la legi. În formularea de mai sus, am preferat utilizarea a două sintagme, şi nu numai a celei de “explicaţie cauzală” datorită faptului că, după cum argumenta C.G. Hempel încă din 1942, explicaţia cauzală nu este decât o subclasă a explicaţiei prin subsumare la legi. Variante ale acesteia pot fi considerate, în aceasta accepţiune, şi explicaţia anticipativă, ca şi cea statistică sau probabilistă. Tributare unor concepţii variate asupra determinismului, aceste moduri explicative au ca punct comun o structură logică relativ asemănătoare - de aici, frecventele încercări de a le reduce la explicaţia cauzală. O serie de abordări cibernetice, inclusiv cea a lui Wiener, se străduiesc să realizeze o astfel de interpretare cauzală a autoreglării sistemelor.

          Pe de altă parte, o a doua orientare cu privire la explicaţia ştiinţifică are drept postulat esenţial, care-i dă diferenţa specifică, acceptarea unui pluralism metodologic, în sensul că ştiinţele, inclusiv cele socio-umane (al căror specific era mutilat de abordarea anterioară) îşi pot dezvolta moduri explicative şi criterii de maturitate proprii. Adepţii acestui punct de vedere (cu rădăcini la Aristotel) se înscriu cu precădere în orientarea hermeneutică în filosofia ştiinţei (J. G. Droysen, W. Dilthey, W. Dray, E. Anscombe, P. Winch etc.). O contribuţie remarcabilă o are W. Dilthey, care, preluând diferenţierea, subliniată de J.G.Droysen, dintre “Erklären” şi “Verstehen”, dezvoltă o teorie a specificului “ştiinţelor spiritului” (Geisteswissenschaften), în opoziţie cu ştiinţele naturii şi cu ştiinţele exacte: empatie, aprehensiunea contextului, alternanţa text- context etc. Începând de la Aristotel şi trecând prin Hegel, orientarea descrisă înlocuieşte modelul explicaţiei prin subsumare la legi cu unul teleologic (inferenţa practică), ce pune accent nu atât pe raportul cauză - efect, cât pe cel scop - mijloace, intenţie - acţiune.

O serie de autori contemporani (consideraţi de unii exegeţi drept exponenţi ai “noii epistemologii”- calificativ cam abuziv, dată fiind eterogenitatea punctelor de vedere - sau ai “epistemologiei postmoderne”) lansează perspective diverse asupra explicaţiei, unele suferind de eclectism evident, altele ambigue, altele tributare orientărilor delimitate mai sus. Interesant este însă faptul că problema explicaţiei nu a încetat să focalizeze eforturile de precizare conceptuală şi încercările sintetice. Capitolul 1 al acestei lucrări va acorda cuvenita atentie unora dintre cele mai reprezentative luări de poziţie. Trebuie observat, însă, dintru început, că, în vreme ce în epistemologia clasică sau în cea pozitivistă explicaţia se funda mai ales pe un demers analitic (explicaţia unui fenomen construindu-se prin alăturarea explicaţiilor parţiale ale componentelor sale), noile orientări epistemologice, în eterogenitatea lor, au făcut loc unei explicaţii de tip holist, îmbogăţită calitativ, contingentă interpretării şi înţelegerii. Flexibilizarea conceptului de explicaţie şi diversificarea, în consecinţă, a căilor de construcţie şi a tipurilor de explicaţie acceptate ca ştiinţifice corespunde tendinţei mai largi a pluralismului în epistemologia contemporană. Aceasta renunţă la formalizarea excesivă, la determinismul cauzal strict şi, implicit, la construirea explicaţiei exclusiv pe baza unui raţionament deductiv centrat pe legi cauzale, caracteristici de stare şi condiţii antecedente.

          În pedagogie, nu există încă o abordare coerentă a problematicii explicaţiei, şi nici o clarificare a ponderii şi specificului tipurilor de explicaţie la care, în mod inevitabil, se apelează. Interesant este că aceste ponderi variază în diferitele “ramuri” ale ştiinţelor educaţiei, în special în cele constituite la graniţele interdisciplinare. În felul acesta, dinamica evoluţiei ştiinţifice a condus la o eterogenitate a construcţiilor explicative raportate la domeniul complex al educaţiei (aspecte ce vor fi dezvoltate în capitolul 2).

          Puţine sunt studiile care să abordeze problematica explicaţiei ştiinţifice din perspectiva pedagogiei. Răspândite prin periodice, multe dintre ele suferă, adesea, de două tare: fie refuză o raportare responsabilă la marile controverse din filosofia ştiinţei, fie adoptă necondiţionat postulatele unor abordări restrictive, limitându-şi astfel perspectiva. Concluziile specialiştilor în psihologie, sociologie, istorie sau ştiinţele naturii nu pot fi extrapolate la domeniul educaţiei decât cu riscul unei constrângeri care să le reducă forţa teoretică. Se cere un demers metateoretic aprofundat, prin care pedagogia să-şi manifeste conştiinţa de sine, să-şi evalueze concluziile şi să deschidă noi perspective de cercetare.

          Problematica explicaţiei este strâns legată de cea a legilor. Abordările de nivel metateoretic ale acestora au cunoscut, în ştiinţele educaţiei, o evoluţie asemănătoare, putându-se vorbi despre “explicaţii dinspre...” diferite ştiinţe, ca şi de “legi dinspre... ”. Şi tot prin analogie cu conceptul de “lege” - ceva mai dezbătut în pedagogie decât cel de “explicaţie” - se ridică problema căutării specificităţii explicaţiei ştiinţifice în câmpul pedagogicului, a stabilirii câtorva repere legate de semnificaţia şi importanţa unei asemenea dezbateri. E vorba, într-un fel, de o “priză de conştiinţă” a omului de ştiinţă în raport cu propriul său demers de cercetare. Întrebările formulate mai sus, legate de natura explicaţiei pedagogice (păstrăm termenul nu pentru valoarea lui epistemologică, ce lasă loc de discuţie, ci pentru concizia sa), îşi aşteaptă răspunsul.

          Lucrarea de faţă abordează problematica explicaţiei în ştiinţele educaţiei pe linia acestor întrebări. Este căutat specificul explicaţiei pedagogice, cu precădere al celei cauzale şi al celei teleologice, printre demersurile ce particularizează diferitele ramuri ale ştiinţelor educaţiei. Scopul urmărit este identificarea câtorva repere ţinând de importanţa, specificul şi valenţele evaluative ale explicaţiei cauzale şi teleologice în pedagogie. Un scop secundar este reprezentat de o serie de clarificări conceptuale în sânul unor orientări din câmpul educaţiei, pornind de la constatarea că transferurile interdisciplinare nu au fost întotdeauna integral asimilate, ducând uneori la suprapuneri şi confuzii de sensuri şi, de aici, la antagonisme conceptuale nefundamentate etimologic si epistemologic.

          Alegerea scopurilor a fost strâns legată de stabilirea unor premise care să jaloneze perspectiva de abordare a explicaţiei ştiinţifice şi deciziile metodologice. Principalele repere admise ca punct de plecare au fost: ştiinţificitatea pedagogiei şi specificitatea ei; conexiunile inter- şi transdisciplinare; complexitatea domeniului educaţiei. Lor li se adaugă două aserţiuni generale: distincţia cauzalitate/ finalitate şi posibilitatea unor sistematizări centrate pe probleme în filosofia educaţiei, evitând extremismele dogmatice.

O ultimă observaţie legată de circumscrierea clară a punctului de vedere dezvoltat în aceasta lucrare. În decursul timpului şi în cadrul diferitelor orientări filosofice, explicaţia a fost definită şi evaluată de pe poziţiile logicii inductive sau deductive. Aceste abordări sunt, ce-i drept, captivante, iar urmărirea modului în care se înlănţuie argumentele lor este un prilej de satisfacţie intelectuală. Cu toate acestea, a considera explicaţia, de pildă, ca o refacere mentală a unei scheme logice - fie ea de tip inductiv, fie de tip deductiv- este insuficient pentru aprecierea rolului şi valorii explicaţiei în cunoaşterea ştiinţifică. De aceea, lucrarea de faţă îşi asumă următoarea opţiune: considerarea abordărilor logico-formale ale explicaţiei ca fiind numai parţial răspunzătoare de clarificarea acestui concept, şi anume, în ceea ce priveşte căile de construcţie şi exprimare a demersului explicativ. Nici acest aspect nu este epuizat astfel, pentru că practica ştiinţifică implică elemente care se îndepărtează (fapt în egală măsură constructiv şi limitativ) de schemele formale rigide şi de aspiraţiile lor de precizie si rigoare logică: intuiţie, analogie, empatie, metaforă etc. Înşişi susţinătorii unei filosofii a ştiinţei de factură “realistă” sau “nepsihologică” (inclusiv K. Popper) nu pot evita asemenea conotaţii şi, în virtutea lor, fac unele “concesii” teoretico-metodologice care le “slăbesc” considerabil argumentaţia.

Prin aceasta opţiune, ne îndepărtăm aici atât de supoziţiile fundamentale ale filosofiei analitice, cât şi de cele ale lui Popper sau ale pozitivismului logic al Cercului de la Viena; aceasta, pentru că scopul acestei lucrări nu este de a confrunta argumente şi poziţii filosofice generale, ci de a se concentra exclusiv asupra conceptului de explicaţie, încercând identificarea structurii şi conotaţiilor sale, ca şi a tipurilor şi utilităţii explicaţiei în ştiinţele educaţiei. Tema e deci dublu circumscrisă: o dată, de către semnificaţia conceptului de “explicaţie“, evitând plasarea pe una din poziţiile extreme ale disputelor filosofice; a doua oară, de către situarea discursului în câmpul specific al educaţiei.

Afinitatea faţă de o epistemologie neprocustiană a implicat şi apelul la o pluralitate de metode în elaborarea lucrării. Între acestea, trei pot fi considerate fundamentale: reflecţia epistemică, analiza critică şi analiza logico- lingvistică. Pe parcurs, s-a dovedit utilă, în unele puncte, şi o cercetare istorică. Desigur, totul s-a plasat în lumina unui demers sintetic, care să permită desprinderea concluziilor şi consecinţelor.

Câteva cuvinte despre metodele utilizate.

Reflecţia epistemică, înţeleasă ca reflecţie asupra evoluţiei, statutului şi interacţiunilor interne şi externe ale ştiinţelor educaţiei, a permis degajarea unui cadru general al problemei explicaţiei, plasarea ei în contextul larg al unei epistemologii a interogaţiei şi interacţiunii. Corelat cu metoda istorică şi cu analiza logico- lingvistică, acest demers a dus la identificarea câtorva repere conceptuale şi elaborarea unor definiţii de lucru şi clasificări constituind o “reţea” teoretică pe baza căreia să se poată realiza o analiză critică a specificului şi locului categoriei explicaţiei în ştiinţele educaţiei. Fără a se plasa pe poziţiile filosofiei analitice a limbajului, care pare a ne lăsa “în pragul” unor decizii epistemologice, analiza întreprinsă asupra diverselor concepte şi abordări teoretice din sfera pedagogicului se focalizează asupra problemelor cauzalităţii şi finalităţii şi a modului cum acestea fundamentează o serie de încercări explicative. A fost, prin urmare, nevoie de o investigaţie paralelă, în câmpul general al epistemologiei şi în cel al ştiinţelor educaţiei, menţinându-se ca referenţial praxisul pedagogic.

Odată enunţate aceste precizări preliminare, iată principalele jaloane ale expunerii care urmează.

Prima parte va trata problematica explicaţiei ştiinţifice, în opoziţie cu cea neştiinţifică. S-a consacrat spaţiu precizărilor conceptuale, analizei critice a raporturilor interconcepuale problematice, ca şi detaliilor privind căile de construcţie a principalelor moduri explicative. Toate aceste aspecte generale vor fi particularizate în capitolul al doilea, în cadrul unei analize a rolului explicaţiei în fundamentarea epistemologică a ştiinţelor educaţiei şi a eterogenităţii modurilor explicative avansate de acestea. O mai vastă expunere, în partea a treia, este rezervată problematicii explicaţiei cauzale şi teleologice în ştiinţele educaţiei, cu conceptele conexe (cauzalitate, finalitate, intenţionalitate, determinism predictiv şi determinism teleologic, explicaţie cvasicauzală/cvasiteleologică), constatându-se complementaritatea şi compatibilitatea conceptuală a acestora.

E imposibil de trecut peste o mărturisire: în studiul unei problematici atât de complexe, opţiunile sunt extrem de dificile. Le considerăm, însă, esenţiale pentru necesarul plus de claritate. De aceea, contrabalansăm semnele de întrebare, asumate odată cu fiecare alegere făcută pe parcursul acestei investigaţii, prin remarca (oare cât de corectă?) lui Bacon: adevărul apare mai uşor din eroare, decât din confuzie.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002