Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

X. Acţiuni concrete

  •   Economie de piaţă, instituţii democratice
  •   Mediu de afaceri prielnic
  •   Politica de apărare
  •   Programul de măsuri – grafic cu termene

 Strategia naţională de dezvoltare economică a României reprezintă rezultatul unei confruntări libere, aprofundate şi constructive de opinii între participanţii la Comisia de fundamentare alcătuită din reprezentanţi ai Executivului, experţi desemnaţi de partidele din coaliţia guvernamentală şi din opoziţie, de sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii profesionale, alte categorii de specialişti şi personalităţi ale vieţii publice, precum şi grupul de evaluare economică al Academiei Române.

Obiectivul fundamental al acestui proiect îl constituie crearea unei economii de piaţă funcţionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile Uniunii Europene. Convergenţa conturată în acest sens se întemeiază pe evaluarea resurselor şi posibilităţilor, a contextului intern şi internaţional. Ea răspunde dublului imperativ al încheierii tranziţiei la economia de piaţă în România şi al pregătirii aderării sale la Uniunea Europeană, pentru a folosi şansa istorică oferită de decizia Consiliului Uniunii Europene de la Helsinki din decembrie 1999 de a deschide negocierile de aderare cu România. Efortul de aprofundare a direcţiilor de dezvoltare convenite va continua, astfel încât să se realizeze o formă extinsă a Strategiei naţionale, inclusiv un plan operaţional de măsuri cu scadenţe precise, pe ani şi trimestre.

În condiţiile în care, pe termen lung, mediu şi scurt, evoluţia reală a economiei naţionale este strânsă în chingile unui ,,cerc vicios” al perpetuării şi chiar adâncirii decalajelor de productivitate şi standard de viaţă faţă de Uniunea Europeană, direcţiile preconizate au în vedere ca printr-o largă deschidere internaţională să se promoveze idealurile şi interesele fundamentale ale poporului român, identitatea şi tradiţiile sale. S-a apreciat ca fiind întru totul posibil ca – prin eforturi proprii, susţinute de o largă cooperare – să se asigure atenuarea şi eliminarea treptată a decalajelor faţă de ţările avansate, modernizarea României, în pas cu exigenţele tranziţiei spre o economie cultural – informaţională în care capitalul educaţional să reprezinte cheia de boltă a dezvoltării economice şi sociale.

Strategia are în vedere evaluarea riguroasă a costurilor sociale ale tranziţiei şi ale promovării reformei, precum şi ale aderării la Uniunea Europeană; filozofia acestei elaborări are la bază convingerea că atât reforma cât şi integrarea constituie nu cauza dificultăţilor cu care ne confruntăm, ci calea soluţionării lor, că România va fi în măsură să aducă o contribuţie la crearea unei Europe unite, stabile şi prospere, care să aibă un rol crescând în viaţa internaţională, la promovarea valorilor euro-atlantice. Concluzia principală a Strategiei este că, asigurându-se suportul financiar şi legislativ necesar, prin eforturi perseverente şi o autentică solidaritate a forţelor sociale, există premise ca, la orizontul anului 2007, România să poată îndeplini condiţiile esenţiale de aderare la Uniunea Europeană.

Opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:

– Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor prin participarea semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub formă de investiţii directe, în condiţii de deplină transparenţă, astfel ca după anul 2001, ritmurile medii anuale de creştere a produsului intern brut să se situeze între 4–6%;

Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor deficite bugetare suportabile, în jurul a 3% din produsul intern brut, reducerea deficitului cvasi-fiscal, gestionarea corespunzătoare a datoriei publice şi deficitului contului curent, astfel încât să se asigure reducerea treptată a inflaţiei, care la nivelul anului 2004 să poată fi exprimată printr-o singură cifră;

– Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, vizând ajustarea structurală a economiei, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi sociale, revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv, construirea unei agriculturi întemeiate pe exploataţii de dimensiuni optime, sprijinirea activităţilor bazate pe tehnologia informaţiei şi crearea unui mediu prielnic pentru extinderea şi dezvoltarea turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului terţiar în general;

– Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal coerent şi stabil care să asigure dezvoltarea competiţiei de piaţă, reducerea costurilor de tranzacţie şi diminuarea poverii fiscale; promovarea unor măsuri specifice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; definirea clară a drepturilor de proprietate, asigurarea unor structuri administrative şi judiciare adecvate, capabile să asigure aplicarea legii şi respectarea obligaţiilor contractuale;

– Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel ca acestea să răspundă cât mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei naţionale, asigurându-se treptat apropierea de standardele ţărilor membre ale UE;

Elaborarea şi asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente ecologice şi reducerea continuă a nivelurilor de poluare a mediului înconjurător.

Transpunerea în viaţă a acestor opţiuni va permite sporirea veniturilor reale ale populaţiei şi înregistrarea de progrese efective în combaterea sărăciei. Rata şomajului, estimată la 13% în anul 2000, se va reduce la circa 9% în 2004. Evaluat la paritatea puterii de cumpărare, produsul intern brut pe locuitor urmează să ajungă în anul 2004 la circa 7250 EURO. Strânsa conlucrare cu experţi ai Comisiei Europene, statelor membre ale Uniunii Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale s-a dovedit deosebit de fructuoasă.

Una dintre concluziile esenţiale ale lucrărilor Comisiei este legată de necesitatea creării unui organism permanent care, pe de-o parte, să asigure actualizarea pe cale consensuală a elaborărilor strategice, iar, pe de altă parte, să monitorizeze aplicarea prevederilor acestora.

Dincolo de deosebirile de orientări politice şi doctrinare, toate componentele Comisiei consideră elaborarea şi aplicarea acestei strategii o posibilă platformă comună de acţiune a tuturor forţelor politice şi sociale pentru promovarea interesului naţional, propăşirea ţării şi asigurarea bunăstării cetăţenilor săi, în contextul unei largi deschideri internaţionale. (din Site proiectat şi administrat de către Direcţia pentru informatică şi comunicatii a Camerei Deputaţilor webmaster@cdep.ro).

 Însă din punct de vedere ştiinţific şi al realităţilor româneşti şi europene ideile mele, scrie acad. Aurel Iancu,  nu coincid cu ale celor menţionaţi întrucât nici economia României şi nici instituţiile sale nu sunt încă pregătite pentru aderare şi nici regulile europene de primire a noilor ţări cândidate  nu permit acest lucru atât timp cât nu sunt îndeplinite criteriile  stabilite. În sprijinul acestei poziţii voi aduce câteva argumente reieşite din cercetările efectuate în cadrul programului de cercetare fundamental al Academiei Române – ESEN-2. Ca tematică, acest program acoperă un număr de peste 15 capitole de negociere, iar cele peste 150 de  studii realizate până în prezent la Academia Română oferă un volum apreciabil de date şi informaţii lămuritoare şi argumente puternice pentru a tempera unele dorinţe ne realiste sau acţiuni volitive privind aderarea la UE.

În legătură cu durata perioadei de preaderare. România şi Bulgaria nu ar fi singurele ţări europene care ar avea o perioadă de preaderare (comerţ liber bilateral + negociere) atât de îndelungată – 14 ani (1993–2007). Spania a avut o perioadă de preaderare de 16 ani, Portugalia 13 ani, Grecia, Austria, Finlanda şi Suedia câte 20 de ani. Faptul că alte ţări în tranziţie – Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia ş. a. – vor avea o perioadă de preaderare ceva mai scurtă – 11–12 ani – se explică,  în cea mai mare parte, prin două fapte semnificative: 1) unele dintre aceste ţări au demarat reformele economice şi instituţionale cu mult înainte de 1990; 2) aceste ţări fiind situate în imediata vecinătate a UE, au făcut parte, încă de la începutul deceniului ’90, din sfera ţărilor aparţinând primului cerc de aderare, cărora de multe ori şi în mod tacit li s-a acordat un sprijin mult mai puternic decât celorlalte ţări din zonă .

În legătură cu regulile de negociere. Aici există anumite lucruri specifice. În primul rând, în domeniul aderării, Uniunea Europeană urmează şi impune reguli de negociere care, aşa cum subliniază Andras Inotai, diferă în mod substanţial de cele tradiţionale folosite în diplomaţie. La negocierile cu UE punctul de pornire este Acquis-ul Comunitar care înseamnă un corp de politici Comunitare conţinute în cele circa 90.000 de pagini pe care toate ţările cândidate trebuie să le accepte, să le preia ca atare nu să le negocieze. Procesul de negociere propriu zis se limitează la a cere să se cadă de acord asupra exceptării temporare de la aplicarea regulilor comunitare sau amânării aplicării acestora. El (procesul de negociere) include două elemente: 1) domeniul concret pentru care este cerută exceptarea temporară sau amânarea de la aplicarea unor directive; 2) timpul în care ţara cândidată urmează să realizeze pe deplin acquis-ul prin cele două momente: transpunerea legislativă şi implementarea deplină a acestora în practică.

De exemplu, conform unor variante de programe, autorităţile române au făcut propuneri de implementare deplină a directivelor UE în domeniul protecţiei  factorilor de mediu cu următoarele termene de realizare:  anul 2010 pentru directiva cadru privind calitatea aerului; anul 2015 pentru directivele privind apa potabilă, apa de suprafaţă pentru pregătirea apei potabile şi poluanţi periculoşi în apa subterană;  anul 2022 pentru directivele privind apa uzată urbană şi poluanţii periculoşi în apa de suprafaţă. Faţă de un domeniu atât de sensibil apare îndoielnic faptul că UE va accepta asemenea termene şi că prin aceste propuneri nu cumva oferim argumente mai degrabă de a amâna acceptarea aderării României în UE după anul 2010.

            În al doilea rând, negocierile au loc între părţi cu totul inegale: pe de o parte UE elaborează politicile, iar pe de altă parte, ţările candidate individuale preiau politicile. Chiar dacă ţările negociază în acelaşi timp, UE niciodată nu negociază cu toate acestea deodată, ci în mod individual.

În al treilea rând, ţara candidată întotdeauna trebuie să prezinte prima poziţia sa, în timp ce poziţia UE urmează mai târziu. Aşa cum relevă economistul maghiar Andras Inotai, din experienţa ţării sale, chiar şi la capitolele cele mai importante, ca cele care privesc transferurile financiare, bugetul, agricultura, mediul ş.a., UE îşi prezintă cu întârziere punctele de vedere sau amână discuţiile de fond.

În al patrulea rând, după negocieri capitolele sunt doar temporar închise, ele urmând să fie oricând deschise pentru noi negocieri.

Trebuie subliniat că ţările candidate au un câmp de manevră foarte limitat în perioada de negociere. O tratare superficială a problemelor şi impunerea unei viteze prea mari negocierilor şi aderării pot aduce mari prejudicii economiei naţionale sau argumente că ţara respectivă nu este încă pregătită pentru aderare.

În legătură cu construcţia şi cu funcţionarea instituţiilor: De cele mai multe ori instituţiile din România, inclusiv cele nou create nu sunt încă armonizate cu cele europene şi chiar dacă formal sunt armonizate, ele nu funcţionează fie din lipsă de personal calificat, fie din obiceiul nostru de a nu respecta regulile, sau de a le modifica pe parcurs. Cele mai flagrante neajunsuri sunt în domeniile dezvoltării regionale, protecţiei mediului, agriculturii şi dezvoltării rurale şi ele se manifestă cel mai mult la nivel local ţinând seama că majoritatea sarcinilor şi problemelor se transferă de la nivelul central la cel local.

Toate aceste neajunsuri sunt semnalate de Comisia Europeană atât în rapoartele anuale cât şi în evaluările făcute în legătură cu elaborarea de către partea română a unor documente importante.

În legătură cu efectele aderării şi a adoptării acquis-ului comunitar în domeniul comercial, aderarea României la UE atrage după sine mai multe categorii de măsuri pe linie comercială cu efecte  importante, care nu pledează în favoarea grăbirii aderării:

a) prima categorie de măsuri se referă la înlăturarea barierelor tarifare şi netarifare. În comerţul cu produse industriale aderarea nu  va produce nici un şoc întrucât taxele vamale au fost abolite la începutul acestui an iar ritmul desfiinţării celorlalte bariere numite netarifare (standarde, certificate de conformitate etc.) se desfăşoară normal. La produsele agroalimentare însă, la care protecţia vamală continuă să se păstreze relativ ridicată şi în perioada de preaderare, momentul aderării va produce un puternic şoc sectorului agricol românesc ţinând seama, de exemplu, că în 1999 taxele vamale la importul de produse agricole din UE erau de 5 ori mai mari decât la produsele industriale.

b) A doua categorie de măsuri se referă la adoptarea tarifului comun extern al UE.  Evident, România va trebui să-şi alinieze sistemul şi nivelul său de protecţie vamală la cele ale UE. Din acţiunea de aliniere va avea loc însă o diminuare substanţială a protecţiei vamale a producţiei naţionale româneşti în raporturile comerciale cu terţe ţări întrucât şi aici se păstrează o diferenţiere netă în ce priveşte nivelul de protecţie vamală din România faţă de UE în raport cu alte ţări atât la produsele industriale cât şi la cele agroalimentare. De exemplu, în anul 1999, media simplă a taxelor vamale de import din terţe ţări a produselor industriale prin aplicarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate a reprezentat pentru România 16,2%, în timp ce pentru UE 4,5% cu tendinţa de scădere sub 3%. La produsele agroalimentare media simplă a taxelor vamale la importul din terţe ţări a fost în România de 33% iar în UE de 17,3%.

c) A treia categorie de măsuri se referă la acordarea unui regim vamal preferenţial unor ţări sau grupuri de ţări terţe în virtutea unor acorduri de asociere, de comerţ liber, a unor aranjamente şi sisteme vamale preferenţiale convenite între UE şi ţările sau grupurile respective. Şi cest fapt va afecta negativ protecţia unei game largi de produse naţionale.

d) A patra categorie de măsuri se referă la adoptarea politicilor comerciale ale Comunităţii pe plan multilateral, interregional, regional şi bilateral, ceea ce va atrage după sine schimbări în politica comercială a ţării şi în statutul său şi anume: alinierea României la aranjamentele UE faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului, ieşirea României din grupul ţărilor în curs de dezvoltare (din sistemul OMC şi ONU), ceea ce va avea ca efect stingerea unor avantaje ce îi conferă acest statut,  transformarea României dintr-o ţară beneficiară într-una donatoare în cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe, scăderea surselor de venituri bugetare. De exemplu, în virtutea acestui sistem, o gamă largă de produse româneşti exportate în terţe ţări dezvoltate nu vor mai beneficia de reduceri sau de exceptări de taxe vamale de import, ca de exemplu, produsele metalurgice exportate astăzi în SUA.

În legătură cu capacitatea financiară a României de a suporta costurile aplicării acquis-ului Comunitar. Punerea în practică a acquis-ului Comunitar antrenează costuri foarte mari în domeniile mediului, agriculturii, transporturilor, politicilor regionale, dezvoltării economice şi armonizării legislative. Potrivit estimărilor efectuate, numai în domeniul protecţiei mediului sumele necesare se ridică la 20–25 miliarde Euro. Evident, aceste costuri vor antrena însemnate cheltuieli de producţie, cheltuieli bugetare care vor trebui eşalonate pe un număr apreciabil de ani. Potrivit experienţei Ungariei, peste 50% din fondurile necesare sunt alimentate de la buget şi numai circa 25% sunt suportate din fondurile UE. Acestea sunt doar câteva date şi argumente care pledează pentru a nu mai susţine ideea de a formula cererea de aderare în anul 2004.

Înţelegem neliniştea pe care a exprimat-o Asociaţia pentru dezvoltarea economică a României (ADER), precum şi alte componente ale societăţii civile din România la forumul din 11 iunie a.c. în legătură cu neajunsurile existente în economia României datorită rămânerii ei în urmă şi sărăciei, precum şi în legătură cu greutăţile cu care se confruntă firmele româneşti datorită fiscalităţii excesive, arieratelor, birocraţiei şi corupţiei. Conform opiniei multor participanţi la forum, accelerarea aderării României la UE ar fi calea cea mai sigură de înlăturare a neajunsurilor menţionate întrucât economia României ar intra într-un sistem riguros şi echilibrat de reguli competiţionale ale Pieţei unice europene, precum şi într-un sistem consistent de sprijinire financiară a agriculturii, a dezvoltării regiunilor sărace, a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a infrastructurii.

Aşa cum arătam mai sus, potrivit reglementărilor şi practicilor de până în prezent, UE exclude ab initio ideea de a primi în rândul ei o ţară dacă ea nu este pregătită, dacă ea nu îndeplineşte criteriile prestabilite, indiferent de nivelul ei de dezvoltare,  iar neajunsurile interne ale acesteia nu pot fi transferate Uniunii. Totuşi, reprezentanţii UE trebuie să înţeleagă faptul că ţările în tranziţie mai puţin dezvoltate reprezintă cazuri speciale care nu trebuie tratate cu aceleaşi unităţi de măsură cu care sunt tratate ţările dezvoltate.

Fără a face vreo concesie la aderare pe linia bunei lor pregătiri, UE ar trebui totuşi să elaboreze şi să aplice pentru ţările mai puţin dezvoltate o strategie de preaderare  specială. Ce puncte mai importante ar trebui să cuprindă această strategie?

În primul rând, ar trebui precizat că procesul de lărgire trebuie să rămână deschis pentru ţările cândidate în prezent, precum şi pentru cele care probabil vor deveni cândidate în viitorul previzibil. În felul acesta se evită orice tentativă de divizare, chiar  şi temporară, a continentului european care ar genera tensiuni şi surse de destabilizare.

În al doilea rând, ar trebui ca strategia de aderare a fiecărei ţări candidate să facă parte integrantă din strategia generală de lărgire a UE prin care să se precizeze orizontul de timp pentru pregătire înăuntrul căreia să se planifice şi să se monitorizeze, la fiecare dintre cele 31 de capitole de negociere, următoarele elemente:

– ranspunerea acquis-ului comunitar în reglementări juridice;

– transpunerea în practică a acquis-ului comunitar la nivel naţional şi local cu precizarea etapelor de desfăşurare a operaţiunilor şi estimarea cât mai riguroasă a cheltuielilor antrenate şi a efectelor produse;

– identificarea surselor de finanţare interne şi externe.

În al treilea rând, ţările candidate mai puţin dezvoltate care avansează în procesul de negociere şi de aderare ar trebui să aibă acces la resurse financiare suplimentare care să acopere într-o proporţie mult mai mare decât până în prezent costurile aplicării acquis-ului comunitar. Fără un sprijin substanţial venit din partea UE oricâte eforturi ar face aceste ţări ele nu vor putea ajunge la starea de convergenţă necesară întrucât decalajele sunt mult prea mari iar puterea lor economică este mult prea redusă în raport cu cerinţele.

În al patrulea rând, ar trebui ca marile proiecte privind infrastructura, protecţia mediului, dezvoltarea regională etc. din ţările care fac parte din valul următor de aderare cu o situaţie geografică periferică să se bucure din partea UE de un interes cel puţin echivalent cu cel de care se bucură marile proiecte din ţările din Centrul Europei.

Şeful guvernului român crede că un asemenea mesaj adresat UE ar fi mai potrivit întrucât el ar corespunde mai bine intereselor României şi ale Comunităţilor Europene decât mesajul de a accelera negocierile pentru a realiza aderarea în 2004 alături de grupul celor 10 ţări indiferent de gradul de pregătire.

Pentru şeful guvernului României, Adrian Năstase, prioritară este, la 11 iunie 2002,  credibilitatea noastră în faţa partenerilor europeni şi, de aceea, „va trebui să privim cu foarte mare atenţie această chestiune, pentru că este importantă relaţia cu SUA, sunt importante obiectivele imediate dar este importantă, în egală măsură, în relaţia noastră cu partenerii europeni.” Fără îndoială, momentul în sine este un moment special, în care Europa încearcă să-şi definească mai bine viitorul, configuraţia viitoare, obiectivele viitoare. De aceea, şi acestă dezbatere are o dimensiune de principiu, dar are şi o dimensiune foarte concretă. În condiţiile în care există anumite interese legate de produse siderurgice, sau de produse agricole, dorim să realizăm, prin consultări suplimentare, printr-un contact permanent cu prietenii noştrii din Uniunea Europeană, aceea formulă care, în contextul mai larg al soluţiei ce va fi căutată pentru relaţia dintre Uniune şi Statele Unite, să estompeze acest element care a creat anumite reverberaţii.[1]

 

Politica de apărare

Departamentul pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Aparare este structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale ce coordonează procesul de reformă a armatei şi de integrare în NATO şi Uniunea Europeană, răspunde de dezvoltarea relaţiilor militare internaţionale, aplicarea politicii de apărare şi asigură planificarea integrată a apărării. Domeniile de responsabilitate ale departamentului:

– Integrarea euroatlantică şi relaţiile militare internaţionale

– Politica de apărare

– Planificarea integrată a apărării

– Controlul armamentelor

– Cercetarea ştiinţifica în domeniul politicii de aparare si istoriei militare

– Învatamântul postuniversitar

– Secretariat, administrativ si stat major

Obiectivul primordial al politicii de aparare este descurajarea oricarei încercari de agresiune împotriva României şi apărarea intereselor naţionale fundamentale dacă este nevoie prin mijloace militare.

Principalele obiective ale politicii de apărare sunt:

1. Integrarea în structurile militare europene şi euro-atlantice;

2. Realizarea reformei sistemului militar pentru a dobândi o capacitate defensiva, credibilă, modernă şi eficientă;

3. Consolidarea statutului României de furnizor de securitate, prin menţinerea şi sporirea contribuţiei la stabilitatea regională;

4. Întărirea controlului civil şi democratic asupra forţelor armate şi a mecanismelor de realizare a acestora în conformitate cu valorile şi principiile democraţiei constituţionale;

Ca parte esenţială a politicii de securitate, politica de apărare a României este menită să asigure apărarea militară a ţării noastre, prin îndeplinirea următoarelor două sarcini interdependente:

– Una de natură internă, prin asigurarea coeziunii proceselor şi strategiilor de apărare care constituie baza pentru reforma militară prin stabilirea priorităţilor politice în vederea alocarii fondurilor necesare şi promovarea la nivel guvernamental a obiectivelor militare;

– Una de natura externă, prin dezvoltarea diplomaţiei de aparare, separabilă dar nu separată de domeniul afacerilor externe, incluzând cooperarea militară internaţională, participarea la iniţiativele politico-militare multilaterale, exerciţii militare şi operaţiuni în sprijinul păcii.

 

Sugestii pentru studenţi

  •   Reţineţi strategiile concrete ale principalelor ministere: MAPN, Interne, Justiţie
  •   Este optimist sau pesimist programul de integrare
  •   Comentaţi necesitatea creării unui mediu de afaceri prielnic
  •   Cât de real este obstacolul corupţiei.

[1]Adrian Năstase, Discurs cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, Palatul Parlamentului, 6 septembrie 2002.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU