Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

XI. Structurile şi instituţiile O.S.C.E.

  •   Reuniunile
  •   Consiliu ministerial
  •   Drepturi şi obligaţii
  •   Adunarea permanentă

O.S.C.E. a fost şi este în mod tradiţional un forum pentru consultare şi negociere între statele membre. Ea are câteva instituţii care negociază deciziile şi obligaţiile care sunt apoi impuse statelor prin decizie politică. Redăm în paginile care urmează principalele instituţii, aşa cum sunt prezentate acestea în literatura de specialitate.

a. reuniunile la nivel înalt (summit-urile) se desfăşoară cu participarea şefilor de state ori de guverne ale ţărilor participante. Ele stabilesc priorităţile şi asigură orientarea generală la nivel politic. Şefii de state ori de guverne evaluează situaţia în zona O.S.C.E. şi asigură liniile directoare de acţiune pentru funcţionarea organizaţiei ţi a structurilor sale permanente. Între 1975 şi 1999 s-au desfăşurat 6 summit-uri ale C.S.C.E.–O.S.C.E..

La reuniunea de la Helsinki (30 iulie–1 august 1975) s-a adoptat „Actul Final de la Helsinki”, care a analizat trei aspecte principale: securitatea în Europa, cooperarea în domeniile ştiinţific şi economic şi cooperarea în domeniul umanitar. De asemenea, s-au stabilit principiile care ghidează relaţia dintre statele membre, s-au introdus măsurile de creştere a încrederii în domeniul militar, au fost elaborate metodele prin care statele să-şi rezolve diferendele existente între ele prin metode paşnice. S-au stabilit bazele cooperării în domeniile ştiinţific, al tehnologiilor, al mediului şi al activităţilor cu caracter umanitar.

La Summit-ul de la Paris (19–21 noiembrie 1990) a fost adoptată „Carta de la Paris pentru o Noua Europa”, care marchează în mod oficial sfârşitul războiului rece şi începutul instituţionalizării C.S.C.E.. A fost semnat Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa (C.F.E.) de către 22 state membre ale C.S.C.E. şi s-a stabilit înfiinţarea Biroului pentru Alegeri Libere la Varşovia, mai târziu denumit Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului.

La Summit-ul de la Helsinki din 9–10 iulie 1992 a fost adoptat documentul „Sfidările schimbării”. C.S.C.E. a fost declarată o instituţie regională de securitate în sensul capitolului VIII din Carta O.N.U.; a fost creată instituţia înaltului comisar pentru minoritătile naţionale, şi a fost înfiinţat Forumul pentru Securitate şi Cooperare şi Forumul Economic. Ca urmare a crizei din Iugoslavia, acest stat a fost suspendat din C.S.C.E.

La Summit-ul de la Budapesta (5–6 decembrie 1994) a fost adoptat documentul intitulat „Spre un parteneriat adevărat într-o noua era”. A fost schimbată denumirea C.S.C.E. in O.S.C.E., reflectând faptul ca C.S.C.E. nu mai era pur şi simplu o conferinţă. A fost lansat codul de conduită referitor la aspectele politico-militare ale securităţii.

La Summit-ul de la Lisabona din 2–3 decembrie 1996 a fost adoptată o declaraţie de politică generală, „Declaraţia de la Lisabona referitoare la modelul cuprinzator de securitate în Europa în secolul XXI”; de asemenea a fost aprobat „Cadrul pentru Controlul armamentului şi dezvoltarea unui program al forumului pentru securitate şi cooperare”.

b. Reuniunile pentru trecere în revista. Aceste reuniuni preced şi pregătesc summit-urile. Aici sunt examinate toate activităţile O.S.C.E., precum şi fazele sau etapele necesare spre a întări organizaţia. Aceste reuniuni sunt de asemenea utilizate spre a finaliza negocierea unor documente, decizii şi declaraţii care urmează a fi adoptate la summit-urile ce urmează să aibă loc. Initial, aceste reuniuni au fost destinate trecerii în revistă a modului în care statele pun în aplicare întreaga gamă a obligaţiilor pe care şi le-au asumat. Hotărârile acestor reuniuni au fost reţinute sub numele de concluzii, care asigurau noi obligaţii membrilor. In absenţa unor structuri permanente ale C.S.C.E., reuniunile pentru trecerea în revistă au reprezentat coloana vertebrală a procesului Helsinki. Datorită unor programe foarte cuprinzatoare şi datorită aplicării regulii consensului, procesul de negociere a devenit foarte încet şi anevoios, făcând ca durata reuniunilor să fie foarte lungă. Reuniunea de la Belgrad a durat între 4 octombrie 1977 şi 9 martie 1978. Cea de la Madrid a durat între 11 noiembrie 1980 şi 9 septembrie 1983 iar cea de la Viena între 4 noiembrie 1988 şi 19 ianuarie 1989.

În „Carta de la Paris pentru o Noua Europa” adoptată în 1990 s-a hotărât ca reuniunile pentru trecere în revista să aiba loc din 2 în 2 ani şi să dureze maximum trei luni.

c. Consiliul Ministerial (iniţial denumit Consiliul de Miniştri). În perioada dintre summit-uri, puterea de decizie în problemele curente aparţine Consiliului Ministerial, care este compus din miniştrii de externe ai statelor membre. Consiliul ministerial se reuneşte cel puţin odata pe an, dar nu în anul în care se desfăşoară summit-ul, spre a analiza aspectele procesului de securitate relevante pentru O.S.C.E., a analiza şi evalua activităţile desfăşurate de organizaţie, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor principale stabilite în cadrul summit-urilor, a lua deciziile curente necesare. Reuniunile Consiliului Ministerial ajută la menţinerea legăturii dintre deciziile politice luate la summit-uri şi funcţionarea cotidiană a organizaţiei. Consiliul Ministerial a fost înfiinţat prin „Carta de la Paris pentru o Noua Europa”, în 1990 sub denumirea de „Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe”.

Rolul important al acestei structuri a fost reafirmat atât la Summit-ul de la Helsinki din 1992, cât şi la acela de la Budapesta din 1994.

d. Consiliul Superior (iniţial Consiliul Functionarilor Superiori). Consiliul Superior se reuneşte la nivel de directori din ministerele afacerilor externe ale statelor membre. El a fost constituit spre a pregăti aplicarea deciziilor luate de Consiliul Ministerial, iar în perioada dintre sesiunile Consiliului Ministerial să supravegheze, coordoneze şi să exercite managementul problemelor curente ale O.S.C.E.. Ca şi Consiliul Ministerial, Consiliul Superior, iniţial denumit Consiliul Functionarilor Superiori, a fost una dintre instituţiile stabilite prin Carta de la Paris, hotarându-se ca el să se reunească de doua ori pe an la Praga, iar în plus, o data pe an, ca Forum Economic.

Din anul 1997 Consiliul Superior s-a reunit numai ca Forum Economic. In plus faţă de reuniunile ordinare, Consiliul Superior se poate reuni, în situaţii de urgenţă, pe baza aşa numitului „Mecanism Berlin”. Între 1991 si 1994 s-au ţinut patru reuniuni determinate de situaţii de urgenţă, generate de crize din fosta Iugoslavie şi o reuniune consacrată situaţiei din Nagornâi-Karabakh.

e. Consiliul Permanent (iniţial Comitetul Permanent). Are sediul la Viena şi este principala structură având ca activitate de bază desfăşurarea consultărilor politice şi derularea procesului de luare a deciziilor în toate problemele de competenţa O.S.C.E. Este responsabil de desfăşurarea activităţilor cotidiene, de rutina, ale organizaţiei. Membrii Consiliului Permanent sunt reprezentanţii permanenţi la O.S.C.E. ai ţărilor membre. Ei se reunesc săptămânal la Centrul pentru Congrese Hofburg, din Viena. În afără de aceste reuniuni săptămânale reprezentanţii permanenţi mai participă şi la alte activităţi, precum schimburi de opinie, şedinţe ale diverselor comitete, întâlniri neoficiale. Periodic, Consiliul se reuneşte la nivelul directorilor direcţiilor politice din ministerele afacerilor externe ale ţărilor membre.

f. Forumul pentru Cooperare în domeniul Securităţii. Forumul pentru Cooperare în domeniul Securităţii e format din reprezentanţii ţărilor participante la O.S.C.E., care se reunesc săptămânal la Centrul pentru congrese din Palatul Hofburg din Viena, pentru a negocia şi a se consulta în legătură cu măsurile vizând întărirea securităţii şi stabilităţii în Europa. Obiectivele principale ale forumului sunt: desfăşurarea de negocieri asupra controlului armamentelor, dezarmării şi măsurilor referitoare la creşterea încrederii şi securităţii; desfăşurarea consultărilor şi a cooperării în probleme legate de securitate; reducerea în continuare a riscului izbucnirii unor conflicte; punerea în aplicare a măsurilor asupra cărora s-a căzut de acord.

Forumul este în plus responsabil pentru implementarea măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii, ţinerea reuniunilor anuale referitoare la evaluarea rezultatelor aplicarii deciziilor luate şi discutarea şi clarificarea informaţiilor schimbate între statele participante la O.S.C.E., precum şi de pregătirea unor seminarii referitoare la doctrina militară.

Înfiinţarea Forumului pentru Cooperare în domeniul Securităţii prin Documentul Final al Summit-ului de la Helsinki din 1992 a lărgit competenţa O.S.C.E. în domeniul controlului armamentelor şi al dezarmării pe baza unui program cuprinzator pentru acţiune imediată. La Summit-ul de la Lisabona din 1996 a fost adoptat un nou program cadru referitor la controlul armamentelor.

Procesul de luare a deciziilor. În cadrul O.S.C.E. toate structurile destinate negocierii şi luării deciziilor functioneaza aplicând regula consensului. Consensul este înţeles în sensul absenţei oricărei obiecţii din partea statelor participante la adresa deciziei respective.

Procesul de luare a deciziilor cuprinde trei nivele. Summit-urile reprezinta cel mai înalt nivel de orientare politică şi de luare a deciziilor pentru organizaţie. Între summit-uri puterea de luare a hotărârilor aparţine Consiliului Ministerial care ia măsurile necesare pentru ca O.S.C.E. să acţioneze în sensul stabilit prin scopurile şi obiectivele politice stabilite la summit-uri. Consiliul Permanent este forumul pentru consultarea periodică pe o bază permanentă şi pentru luarea deciziilor ce privesc activitatea cotidiană curenta a O.S.C.E.. Aceasta structură cuprinzând trei nivele ierarhice este completată periodic prin reuniuni specializate, ca de exemplu cele ale Forumului Economic, sau ale Forumului de trecere în revista a celor decise la Summit-uri.

Procesul de luare a deciziilor este coordonat de către preşedinţele executiv, care este responsabil de stabilirea programului şi organizarea activităţii structurilor functionale ale organizaţiei. În anumite circumstanţe, foarte clar stabilite, deciziile pot fi luate fără aplicarea regulii consensului. Consiliul Ministerial ţinut la Praga în ianuarie 1992 a decis că pot fi luate măsurile necesare, fără consimţământul statului în cauza, în situaţia unor încălcări clare şi grosolane ale angajamentelor pe care membrii O.S.C.E. şi le-au asumat. Aceasta decizie este aşa-numitul principiu al „consensului minus unu”. Prima aplicare a principiului „consensul minus unu” a urmat imediat, în 1992, în legătură cu conflictul din fosta Iugoslavie şi a constat în suspendarea Iugoslaviei compusă din Serbia şi Muntenegru din O.S.C.E.. O alta excepţie de la regula consensului este principiul „consens minus doi”. Conform acestui nou principiu, adoptat la Consiliul Ministerial de la Stockholm din 1992, Consiliul Ministerial poate recomanda la doua state participante, care se află în dispută, să apeleze la consiliere din partea unui terţ (stat sau organizaţie internaţională), indiferent dacă cele două state în cauză au obiecţii sau nu în legătura cu decizia respectivă. Pâna în prezent aceasta procedura nu a fost încă utilizată.

Pe măsură ce Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa a evoluat spre forma instituţionalizată reprezentată de organizaţie, în cadrul său s-au dezvoltat mai multe instituţii şi structuri care permit luarea măsurilor necesare implementării şi dezvoltării măsurilor stabilite de statele participante.

Preşedinţele executiv. Preşedinţele executiv este investit cu responsabilitatea generală pentru măsurile executive şi pentru coordonarea activităţilor curente ale O.S.C.E. Aceste responsabilităţi includ: coordonarea activităţii structurilor şi instituţiilor O.S.C.E., reprezentarea organizaţiei în exterior, supervizarea activităţilor referitoare la prevenirea conflictelor, managementul crizelor şi măsurile necesare pentru trecerea de la faza de conflict la cea post conflictuală (respectiv la starea de pace). Postul de preşedinţe executiv este deţinut prin rotaţie de unul din miniştrii de externe ai statelor membre, acesta schimbându-se în fiecare an. Preşedinţele executiv este asistat în îndeplinirea obligaţiilor şi a atribuţiilor sale de preşedinţele executiv care l-a precedat, precum şi de cel care îi va succeda. Aceste trei persoane oficiale constituie un triumvirat denumit oficial „troika”, utilizând un termen rusesc ce se referă, în sensul propriu, la atelajul specific rusesc cu trei cai înhămaţi în linie. Preşedinţele executiv formează comitete şi grupuri de lucru ad hoc şi poate numi reprezentanţi personali pentru a se ocupa de soluţionarea unor crize sau situaţii conflictuale. Originea instituţiei preşedinţelui executiv trebuie căutată în Carta de la Paris pentru o Noua Europa, din 1990 care prevede ca ministrul de externe al ţării gazdă a lucrărilor O.S.C.E., va prezida Consiliul de Miniştri (ulterior denumit Consiliul Ministerial). Documentul Final al Summit-ului de la Helsinki din 1992 a consacrat în mod oficial funcţia de preşedinţe executiv.

În ordine cronologica, succesiunea preşedintilor executivi este următoarea:

Germania

– iunie 1991–ianuarie 1992

Cehoslovacia

– ianuarie 1992–decembrie 1992

Suedia

– decembrie 1992–decembrie 1993

Italia

– decembrie 1993–decembrie 1994

Ungaria

– decembrie 1994–decembrie 1995

Elvetia

– decembrie 1995–decembrie 1996

Danemarca

– decembrie 1996–decembrie 1997

Polonia

– decembrie 1997–decembrie 1998

Norvegia

– decembrie 1998–decembrie 1999

Austria

– decembrie 1999–decembrie 2000

România

– decembrie 2000–decembrie 2001

Secretarul General şi Secretariatul. Secretarul General acţionează în calitate de reprezentant al Preşedinţelui executiv şi îl sprijină pe acesta în toate activităţile ce au drept scop îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Atribuţiile secretarului general includ:

– managementul structurilor şi activităţilor desfăşurate de O.S.C.E.;

– pregătirea, împreună cu preşedinţele executiv, a reuniunilor organizaţiei;

– asigurarea punerii în aplicare a deciziilor luate de O.S.C.E.;

– aducerea la cunostinţa opiniei publice şi a mass media a politicii şi a activităţilor desfăşurate de organizaţie;

– menţinerea contactului cu alte organizaţii internaţionale;

– în calitate de şef al administratiei O.S.C.E. avizează în legătură cu implicaţiile financiare ale tuturor proiectelor O.S.C.E. şi asigură luarea unor măsuri de economie, de personal şi de resurse de natura logistica, la nivelul tuturor structurilor şi instituţiilor componente ori subordonate;

– ia măsuri ca toate misiunile şi instituţiile O.S.C.E. să actioneze în conformitate cu regulile proprii ale organizaţiei;

raportează organelor de conducere politica ale O.S.C.E. despre activităţile desfăşurate de secretariat şi misiunile stabilite de organizaţie şi pregăteşte raportul anual al acesteia.

Postul de secretar general a fost înfiinţat la reuniunea Consiliului O.S.C.E. de la Stockholm in 1992. Secretarul General este numit de către Consiliul Ministerial pe termen de trei ani.

Secretariatul, sub conducerea secretarului general, asigură sprijinul operaţional pentru organizaţie şi are sediul la Viena, fiind asistat de un birou cu sediul la Praga. Atribuţiile secretariatului implică: sprijinul activităţilor practice, desfăşurate în teren de către O.S.C.E.; menţinerea contactului cu alte organizaţii internaţionale, atât interguvernamentale, cât şi neguvernamentale; asigurarea, din punct de vedere tehnic, a desfăşurării tuturor reuniunilor, conferinţelor şi şedinţelor O.S.C.E., inclusiv în ceea ce priveşte serviciul de translaţie; asigurarea serviciilor administrative, financiare şi de personal necesare tuturor structurilor O.S.C.E.

Secretariatul, imediat dupa constituire în 1991, a fost stabilit la Praga şi ulterior mutat la Viena, în 1993. Secretariatul O.S.C.E. are în structura sa organizatorică următoarele entităţi:

Biroul Secretarului General – îl sprijină pe secretarul general în îndeplinirea atribuţiilor sale de manager general şi administrator. Biroul oferă asistenţă în domeniile: sprijin executiv, informaţii publice şi presă, asistenţă juridică şi audit intern.

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor este responsabil pentru sprijinirea preşedintelui executiv în îndeplinirea sarcinilor sale specifice în domeniul avertizării timpurii, al prevenirii conflictelor, managementul crizelor şi revenirea la normalitate în faza post-conflictuală, precum şi urmărirea zilnică a îndeplinirii deciziilor luate la toate nivelurile ierarhice ale organizaţiei. Pe baza orientărilor stabilite de secretarul general Centrul pentru Prevenirea Conflictelor asigură asistenţa de specialitate atât preşedintelui executiv cât şi structurilor funcţionale ale O.S.C.E.. El este însărcinat şi cu menţinerea legăturilor cu alte organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale.

Este de asemenea responsabil de asigurarea personalului necesar şi pregătirea corespunzatoare a acestuia pentru toate misiunile din teren ale organizaţiei. Ţine o evidenţă clară a tuturor misiunilor în curs de execuţie ale O.S.C.E.. Ţine de asemenea evidenţa schimburilor de informaţii în domeniul militar şi asigură sistemul de comunicaţii necesar organizaţiei. Sprijină din punct de vedere tehnic organizarea unor seminarii şi mese rotunde.

Departamentul pentru Administraţie şi Operaţii răspunde de politica de personal, de serviciile administrative, de organizarea uniunilor şi conferinţelor, inclusiv în domeniul translaţiei, de activitatea de documentare şi protocol, incluzând Biroul din Praga şi arhivele organizaţiei. Este responsabil de probleme bugetare şi financiare şi de implementarea informaticii. Asigură sprijinirea acţiunilor desfăşurate în teren, din toate punctele de vedere, a misiunilor O.S.C.E.

   Mediului – acţionează împreună cu secretariatul O.S.C.E. în sprijinul preşedinţelui executiv, fiind abilitat în domeniul activităţilor economice, sociale şi de mediu precum şi în cel al securităţii.

Secretariatul se compune dintr-un numar de aproximativ 180 de persoane din toate statele organizaţiei. Cea mai mare parte a personalului este angajată direct de către secretariat, o parte însă fiind propusă de către guvernele statelor membre.

Biroul din Praga al Secretariatului asigura asistenţă în domeniul informaţiilor publice, adaposteşte o parte importantă a arhivelor O.S.C.E. şi acţionează în domeniul diseminării documentelor şi informaţiilor oficiale ale O.S.C.E., găzduieşte o parte din cercetătorii aflaţi temporar la sediul organizaţiei, asigură asistenţa în organizarea reuniunilor ţinute la Praga, în special a celor ale Forumului Economic.

Toate activităţile şi instituţiile O.S.C.E. sunt finanţate din contribuţiile făcute de către statele participante, în concordanţă cu o repartiţie făcută pe baza deciziei statelor membre. O.S.C.E. utilizează aproximativ 250 de persoane salariate (din care 180 în cadrul secretariatului) în cadrul instituţiilor proprii. În afără de acestea organizaţia utilizează mai mult de 2500 de persoane angajate pe o durată determinată, în cadrul misiunilor practice desfăşurate în teren. Cea mai mare parte a bugetului O.S.C.E. este destinată îndeplinirii misiunilor din teren. Pe măsură ce O.S.C.E. şi-a dezvoltat capacitatea operaţională şi bugetul organizaţiei a fost mărit, de la 289 de milioane de silingi austrieci în 1994 (aproximativ 22,23 milioane dolari S.U.A.) la 1220 miliarde silingi austrieci (93,84 milioane dolari S.U.A.) în 1998. În anul 1997 a fost introdusă o a doua repartiţie a contribuţiilor statelor membre pentru a asigura finanţarea proiectelor de amploare ale O.S.C.E. (de exemplu Misiunea în Bosnia-Hertzegovina). De la 1 ianuarie 1999 bugetul O.S.C.E. este exprimat în Euro.

Contribuţia statelor membre la bugetul O.S.C.E. la 01.01.1998:

Ţară

Procentul

Ţară

Procentul

Franţa

9,00

Uzbekistan

0,55

Germania

9,00

Iugoslavia (suspendata)

0,55

Federatia Rusa

9,00

Slovacia

0,33

Anglia

9,00

Albania

0,19

S.U.A.

9,00

Croatia

0,19

Canada

5,45

Cipru

0,19

Spania

3,65

Estonia

0,19

Belgia

3,55

Islanda

0,19

Olanda

3,55

Letonia

0,19

Suedia

3,55

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

0,19

Elvetia

2,30

Lituania

0,19

Austria

2,05

Moldova

0,19

Danemarca

2,05

Slovenia

0,19

Finlanda

2,05

Armenia

0,185

Norvegia

2,05

Azerbaidjan

0,185

Ucraina

1,75

Georgia

0,185

Turcia

1,00

Kirgistan

0,185

Belarus

0,70

Tadjikistan

0,185

Grecia

0,70

Turkmenistan

0,185

Ungaria

0,70

Andorra

0,125

România

0,70

Vatican

0,125

Republica Ceha

0,67

Lichtenstein

0,125

Bulgaria

0,55

Malta

0,125

Irlanda

0,55

Monaco

0,125

Kazahstan

0,55

San Marino

0,125

Luxemburg

0,55

   

Portugalia

0,55

Total

100,00

* Sursa: O.S.C.E. Handbook, 1999, anexa V, pag. 177.

Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului are ca atribuţii principale:

– promovarea alegerilor democratice, în special prin monitorizarea procesului electoral;

– asigurarea sprijinului practic în consolidarea instituţiilor democratice şi a drepturilor omului şi în întărirea instituţiilor societăţii civile şi a domniei legii;

– contribuţia la avertizarea timpurie şi la prevenirea conflictelor, în special prin monitorizarea aplicării angajamentelor asumate de state în domeniul drepturilor omului şi a altor obligaţii referitoare la dimensiunea umană a securităţii regionale.

Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului îşi are rădăcina în Biroul pentru Alegeri Libere înfiinţat in 1990 prin Carta de la Paris pentru o Noua Europa. În 1992 Consiliul Ministerial al O.S.C.E. a hotărât transformarea acestei instituţii conform configuraţiei sale actuale.

Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale

O.S.C.E. a creat postul de Înalt Comisar pentru Minorităţi Naţionale în 1992, prin Actul Final al Summit-ului de la Helsinki, în scopul de a asigura un răspuns adecvat şi rapid, tensiunilor etnice care pot să se transforme într-un conflict (chiar intr-un conflict armat) într-o zona din regiunea statelor membre. Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale functionează ca un instrument al diplomaţiei preventive: el  identifică şi ia  măsurile necesare detensionarii unor situaţii conflictuale generate de tensiuni interetnice care pot pune în pericol pacea, stabilitatea unor subregiuni şi a unor state membre ale organizaţiei. Sediul Înaltului Comisar este la Haga, în Olanda.   

Reprezentantul pentru libertatea mass media. Misiunea repre-zentantului pentru libertatea mass media este de a acorda asistenţă guvernelor statelor membre în domeniul asigurării unor surse de informare libere, independente şi pluraliste pentru opinia publică, ceea ce este esenţial pentru însăşi existenţa unei societăţi libere şi deschise, într-un cuvânt pentru modelul democratic al oricarei forme de guvernământ. Spre a-şi îndeplini sarcina, reprezentantul pentru libertatea mass media este autorizat să monitorizeze situaţia şi evoluţia acesteia în statele membre şi să solicite guvernelor naţionale, să respecte întru totul principiile şi obligaţiile specifice O.S.C.E.

Adunarea Parlamenţară a O.S.C.E. este constituită din mai mult de 300 de parlamentari din statele participante, având scopul de a promova implicarea mai activă si mai profundă în procesul pan-european, cu obiectivul declarat de a realiza in viitor o structură interparlamenţară. Adunarea Parlamentară are sediul la Copenhaga.

Curtea pentru Conciliere şi Arbitraj. Acest organism a fost înfiinţat prin Convenţia referitoare la Conciliere şi Arbitraj in cadrul O.S.C.E., semnată în decembrie 1992 şi care a intrat în aplicare în decembrie 1994, după depunerea a douasprezece instrumente de ratificare de către statele membre. Ea a fost constituită cu scopul de a găsi o rezolvare disputelor care ii sunt supuse spre analiză de către statele O.S.C.E.. Procedura de bază este concilierea, dar la nevoie se utilizează şi arbitrajul. Curtea de Conciliere si Arbitraj prezintă câteva caracteristici unice, ce nu mai sunt intâlnite la alte structuri ale O.S.C.E. In primul rând, ea este mai curând o structura adiacentă a O.S.C.E. decât o instituţie a acesteia, deoarece la ea nu participă toate statele membre ale organizaţiei, ci numai acelea care au depus instrumentele de ratificare si au agreat soluţia de a deveni membre ale Curţii şi să contribuie financiar la cheltuielile aferente funcţionării acesteia. In al doilea rând, contrar procedurilor standard ale O.S.C.E., dar respectându-le pe acelea ale tuturor curtilor internaţionale de justitie, funcţionarea sa se bazează pe un tratat internaţional în formă juridică completă. In al treilea şi ultimul rând, Curtea nu este o structură permanentă, ci mai curând o lista de nume de arbitri si persoane cu rol de conciliatori, la care se apelează atunci când o disputa este supusă Curţii, ocazie cu care se constituie o Comisie ad hoc de Conciliere sau un tribunal de arbitraj ad hoc.

Comisia de Conciliere audiază cazul ridicat în faţa sa prin decizia comună a doua sau mai multe state. Dupa ce trage concluziile necesare în urma audierilor, comisia prezintă un raport partilor implicate, după care acestea au la dispoziţie treizeci de zile pentru a se hotări dacă acceptă sau nu concluziile comisiei.

Membrii Curţii sunt personalităţi eminente cu o bogată experienţă în relaţiile internaţionale şi în dreptul internaţional. Părţile aflate în dispută au dreptul de a selecţiona arbitrii sau conciliatorii aflaţi pe listele Curţii şi menţinuţi de registratura acesteia.

Sugestii pentru studenţi

  •   Reţineţi care sunt principiile de organizare
  •   Notaţi câteva din drepturile şi obligaţiile membrilor
  •   Observaţi aspectele democratice ale participării. Faceţi obiecţii.
  •   Întrebaţi-vă cât de corectă poate fi Curtea de conciliere   

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU