Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

V. Consiliul de Miniştri

 •   Coordonarea politicilor economice generale
 •   Reprezentanţa permanentă
 •   Secretariatul general
 •   Sistemul de votare

Consiliul de Miniştri este instituţia Uniunii Europene care reprezintă direct statele membre şi în care participă fiecare   prin reprezentanţi la şedinţele care se ţin, de obicei la Bruxelles. Conform Tratatului Comunităţii Europene, Consiliul a fost creat pentru a asigura coordonarea politicilor economice generale, pentru a acţiona ca organ de luare a deciziilor şi pentru a defini operaţiile de management general ale Comisiei. Aceste atribuţii îi conferă Consiliului rolul de principal organism de luare a deciziilor.

S-a ales denumirea de Consiliul European a cărui primă întrunire s-a realizat în 1975. Actul Unic European a specificat nevoia a cel puţin două întruniri pe an ale şefilor de stat şi de guvern din ţările Comunităţii, membri de drept în Consiliului European. Tratatul de la Maastricht a oficializat rolul Consiliului European, prevăzut să furnizeze Uniunii Europene impulsul necesar dezvoltării şi să definească respectivele direcţii generale de evoluţie politică (Art. 1).

Comunitatea se bazează pe cei trei piloni. În interiorul pilonului unu, deciziile se realizează prin patru clase legislative din categoriile: Reglementări, cu aplicabilitate generală în toate statele membre. Ele nu trebuie confirmate de parlamentele naţionale pentru a avea efect legal. Dacă intervine un conflict între reglementare şi legea naţională prevalează reglementarea. Directive, obligatorii pentru statele membre în privinţa rezultatului de obţinut într-o perioadă dată, dar care lasă metoda de implementare la latitudinea guvernelor naţionale. Decizii, obligatorii în întregime pentru cei cărora le sunt adresate, fie aceştia state membre, companii sau persoane fizice; Recomandări sau avize care nu sunt obligatorii, ci reprezintă doar punctul de vedere al Comunităţii.

Dreptul de iniţiativă legislativă revine Comisiei, dar Consiliul poate să-i ceară o propunere într-un domeniu specific. O dată propunerea făcută, depinde de baza legală a Tratatului dacă (a) propunerea e votată în unanimitate, cu majoritate simplă sau calificată şi (b) Parlamentul European trebuie doar consultat (facultativ) de către Consiliu sau, de un larg organ legislativ conectat cu piaţa unică, dacă este vorba despre procedura de codecizie.

O propunere supusă votului în Consiliu se adoptă cu majoritate calificată   (54 de voturi favorabile).

Întrunirile ministeriale sunt combustibilul Consiliului. Tratatul Merger (1965, intrat în vigoare în 1967), a prevăzut un singur Consiliu de Miniştri. În practică, însă, munca Consiliului este împărţită pe domenii. De pildă, Consiliul de Relaţii Generale are ca membri Miniştri de Externe şi se ocupă de problemele generale ale iniţierii şi coordonării politicilor, de relaţiile politice externe şi cu problemele politice sensibile. Consiliul Tehnic este alcătuit din Miniştri de resort ai statelor membre, în funcţie de domeniul vizat: Miniştri Agriculturii, Energiei, Mediului.

Administrarea întregii game a Consiliului de Miniştri, de la cel mai mic grup de lucru până la Consiliul European, este în responsabilitatea statului care asigură Preşedenţia,  schimbată o dată de 6 luni.

Preşedenţia Consiliului oferă avantaje, dar şi dezavantaje. Un avantaj este corelat prestigiului şi statutului deţinut de această funcţie: pe durata a şase luni, ţara preşedintelui este centrul relaţiilor UE; miniştri – în special primul ministru şi ministrul de externe – sunt reprezentanţii UE. Un alt avantaj este acela că pe durata mandatului, Preşedenţia are o putere mai mare, şi poate coordona  priorităţile şi viteza politicii UE. Cu toate acestea, potenţialul Preşedenţiei de a dezvolta politici nu trebuie exagerat; chiar dacă la preluarea mandatului îşi stabileşte priorităţile, nu porneşte la drum doar cu probleme noi; sunt de rezolvat cele rămase în desfăşurare şi, de multe ori, ele consumă energie şi timp. Apoi, şase luni nu este o perioadă suficientă pentru a realiza politici ambiţioase, mai ales dacă sunt necesare şi legislaţii.

Consiliul realizează circa 90 de întâlniri pe an. Ele se desfăşoară la Bruxelles, cu excepţia lunilor aprilie, iunie şi octombrie, când sunt planificate în Luxemburg. Regularitatea întâlnirilor pe domenii reflectă importanţa, direcţiile, priorităţile şi interesele politicilor UE. Miniştrii de Externe, apoi Miniştrii Agriculturii şi Miniştrii Economiei şi Finanţelor Consiliul ECOFIN) se întâlnesc de regulă o dată pe lună, şi mai des, dacă este necesar. Miniştrii Pieţei Unice, Miniştrii Mediului, Miniştrii Pescuitului şi Miniştrii Transporturilor au patru–cinci întâlniri pe an; Cercetarea, Socialul, Energia şi Industria se întâlnesc doar de două–trei ori pe an, Sănătatea şi Cultura au doar una–două reuniuni.

Comitetul Permanent pentru Angajaţi este  în serviciul Consiliului, şi se particularizează sub două aspecte:

– în primul rând, membrii săi nu sunt numai reprezentanţi ai guvernelor, ci şi ai grupurilor de interese;

– în al doilea rând, reprezentanţii guvernelor sunt conduşi de miniştri,  iar dacă aceştia nu pot participa, de către reprezentanţii lor personali.

Comitetul se întruneşte de două ori pe an, discută probleme de interes major şi elaborează recomandări Consiliului de Relaţii Sociale şi de Muncă.

Diferite comitete, care tehnic sunt Comitete /Comisie/ (lucrează pentru Consiliu şi Comisie). Comitetul Monetar, înfiinţat sub Art. 105 din Tratatul CEE investit cu o autoritate considerabilă prin Art. 109 c din Tratatul asupra UE acoperă Sistemul Monetar European (SME); mişcarea de capital; relaţiile monetare internaţionale şi multe aspecte legate de Uniunea Economică şi Monetară (UEM). În plus, are acces privilegiat  în Comisie şi în Consiliu. Şeful Comitetului raportează de mai multe ori pe an direct Consiliului ECOFIN.

Secretariatul General este suportul principal al Consiliului cu peste 2.000 de persoane, din care, în jur de 200, cu grad  A, personal diplomatic. Sediul Secretariatului, unde se ţin întâlnirile Consiliului, este la Bruxelles.

Structura ierarhică a Consiliului nu este încărcată sau rigidă. Procedurile, în cazul unor propuneri venite din partea Comisiei sau a Parlamentului European, se realizează după modelul: examinarea iniţială a textului Comisiei este efectuată de un grup de lucru, sau dacă are un domeniu larg, de mai multe grupuri de lucru. În cazul în care nu există un grup de lucru permanent pe problema respectivă, el se constituie.

La prima reuniune se abordează problemele generale; următoarele întâlniri au loc în funcţie de problemele ridicate din examinarea textului Comisiei. Dacă toate aspectele merg bine, se creează un document în care se indică punctele cu care sunt şi cu care nu sunt de acord.

A doua etapă consemnează înaintarea documentului la COREPER sau în cazul problemelor din agricultură la CSA. COREPER fiind situat între grupurile de lucru şi Consiliul de Miniştri, acţionează ca un fel de agenţie de filtraj, pentru întâlnirile ministeriale. Se încearcă, pe cât posibil, să se elimine, prin rezolvare, problemele litigioase. În cazul în care în grupurile de lucru s-au atins condiţiile de adoptare a unei măsuri, COREPER confirmă opinia respectivă şi o înaintează miniştrilor pentru adoptare. Dacă nu s-a ajuns la o soluţie, COREPER poate să facă trei lucruri: să rezolve problemele în litigiu; să trimită înapoi la grupul de lucru documentul cu indicaţiile necesare obţinerii unei înţelegeri sau să-l trimită, mai sus, miniştrilor. Oricum ar fi  facil sau nu, documentul în discuţie se adoptă la nivel ministerial.

Tratatele asigură Consiliului trei modalităţi de a lua decizii:

 •   vot în unanimitate,
 •   vot cu majoritate calificată şi
 •   vot cu majoritate simplă.

Votul în unanimitate în cadrul Consiliului este limitat, deşi câmpul de aplicare nu este neglijabil. Chiar după expirarea perioadei de tranziţie, în Tratatul CEE, 27 dispoziţii prevedeau recurgerea la unanimitate. AUE a menţinut-o în domeniile de natură constituţională sau cvasi-constituţională, dar i-a redus aplicarea în domeniile politicilor comune şi mai ales a armonizării legislaţiilor naţionale. Mai mult, pentru ca unanimitatea să se poată forma, nu este necesar ca toate statele să voteze în favoarea deciziei. În acest sens Art. 148, din Tratatul CEE, stabileşte că abţinerile membrilor prezenţi sau reprezentanţi nu constituie un obstacol în adoptarea deciziilor Consiliului, care cer unanimitate. Este necesar însă, ca toate statele membre să fie prezente sau reprezentate. Prin aceasta se lasă o poartă de scăpare care conciliază eficacitatea decizională a instituţiei cu respectarea poziţiei naţionale.

Votul cu majoritate calificată. Pentru obţinerea majorităţii, statele membre au o pondere specială, în funcţie de criterii generale, demografice, politice şi economice. Minoritatea este protejată prin propunerea Comisiei care se consideră că reprezintă interesul comunitar şi deci, şi interesele statelor mici; b). în celelalte cazuri, în care  Consiliul statuează fără propunerea Comisiei, pe lângă un număr de voturi se ţine seama şi de numărul statelor, în sensul ca cele 62 voturi să exprime votul favorabil a cel puţin zece state.

Ideea principală care se desprinde din analiza mecanismului de vot este că majoritatea calificată să nu lase vreunuia din statele posibilitatea de veto. Prin lărgirea de la 12 la 15 state membre, ponderea voturilor pentru formarea majorităţii calificate a fost revizuită.

În privinţa competenţelor deja existente în Tratatul CEE, în Tratatul de la Maastricht votul cu majoritatea calificată a fost introdus numai în ceea ce priveşte mediul (celelalte domenii, cum ar fi ale programelor de cercetare, organizarea fondurilor, fiscalitatea, armonizarea legislaţiilor, politica vizelor au rămas să fie guvernate de regula unanimităţii). Se poate spune că prin Tratatul asupra UE votul cu majoritate calificată conduce procesul decizional în cel mai mare număr de domenii.

Votul cu majoritate simplă. Deciziile şi deliberările Consiliului sunt adoptate potrivit principiului general stabilit de Art. 148. Acesta prevede că în afară de dispoziţii contrarii ale Tratatului, deliberările Consiliului sunt încheiate, iar actele adoptate cu majoritatea membrilor care îl compun. Majoritatea simplă este calculată în raport cu membrii Consiliului şi nu în raport cu membrii prezenţi. Fiecare ţară a primit un vot folosit, în principal, în scopuri procedurale. (Începând din februarie 1994, se foloseşte la tarife anti-dumping şi anti-subvenţie în contextul Politicii Comerciale Comune).

Preşedenţia Consiliului se exercită prin rotaţie de fiecare stat membru, pe o durată de şase luni, după o ordine fixată prin Tratat. Tratatul de la Maastricht indică ordinea într-un prim ciclu de şase ani. În ciclul următor, tot de şase ani, ordinea membrilor  este alfabetică. Ordinea prevăzută înainte de 1 ianuarie 1995, era următoarea: într-un prim ciclu de şase ani: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda Portugalia, Regatul Unit; în ciclul următor de şase ani – Danemarca, Belgia, Grecia, Germania, Franţa, Spania, Italia, Irlanda, Olanda, Luxemburg, Regatul Unit, Portugalia. Această ordine s-a modificat după lărgirea UE la 15 ţări. În 1995 Franţa a deţinut preşedenţia în prima jumătate a anului. Au urmat  Spania, Italia, Irlanda, Olanda, Luxemburg, Regatul Unit, Austria, Germania.

            Începând cu iulie 1999 ordinea este:  Finlanda, Portugalia, Franţa, apoi începând cu 2001: Suedia, Belgia, Spania, Danemarca, Grecia.[1]

Sugestii pentru studeţi:

 •   Reţineţi Competenţele Comisiei Europene
 •   Priviţi harta politică a Europei şi raportaţi numărul voturilor fiecărei ţări la: suprafaţă, populaţie, forţa economică, istoria ei
 •   Notaţi câteva din atributele fiecărei comisii
 •   Comparaţi sistemul de vot cu alte modalităţi întâlnite la nivel guvernamental sau organizatoric

[1] Nicolae Păun, Istoria constructiei europene, Editura Fundaţia pentru Studii Europene, 1999, pp. 51–57 .

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU