Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

VII. Instituţii de jurisdicţie

  •   Curtea de Justiţie Europeană
  •   Curtea de conturi
  •   Organe financiare comunitare
  •   Alte organisme comunitare

Prin tratate comunitare, Curţii de Justiţie i s-a conferit misiunea generală de a asigura respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea Tratatului C.E. – cf. Art. 164 din Tratatul C.E., art. 136 C.E.E.A. din Trataul, art. 31 din Tratatul C.E.C.A.[1] Curtea de Justiţie Europeană,  compusă din 13 judecători, cu sediul în Luxemburg, a devenit un actor important al familiei instituţiilor Uniunii, un arbitru final al legii comunitare în luarea deciziilor în cazul disputelor între Comisie şi statele membre.

Dezvoltarea graduală a unui organ al legislaţiei europene şi al Jurisprudenţei interpretative oferită de către Curte nu a fost prevăzută în procesul de elaborare a Tratatelor. Profesorul Nicolae Păun, de la care preluăm bună parte din afirmaţiile de mai jos, este de părere că  evoluţia ei ilustrează natura revoluţionară aproape organică a Uniunii. Liderii politici au întâmpinat greutăţi în atingerea consensului asupra formei constituţionale şi politice codificate a viitoarei Comunităţi şi Uniuni; a existat o problemă asemănătoare la alinierea la legislaţia europeană .

Legea comunitară a devenit o forţă unificatoare puternică. Procesul legislativ este asumat tacit, pacificator, deoarece Curtea nu deţine o instituţie coercitivă care să-i impună legile.

În 1964 Curtea de Justiţie a luat o nouă hotărâre, simbolică pentru viitorul Uniunii: în cazul unui conflict între legea naţională şi cea comunitară (aspect neclarificat în Tratat) legea comunitară are supremaţie faţă de cea naţională, prin crearea unei Comunităţi pe o durată nedeterminată, cu propriile instituţii, propria personalitate, capacitate legală, cu abilitatea de a avea reprezentanţă internaţională şi, mai ales, cu puteri reale rezultând dintr-o limitare a autorităţii sau dintr-un transfer de atribuţii dinspre state înspre Comunitate, statele şi-au limitat prerogativele de suveranitate, deşi doar în domenii restrânse, şi astfel au creat un corp legal care leagă atât cetăţenii lor cât şi pe ele însele.

În 1979 Curtea a luat faimoasa hotărâre în cazul Cassis de Dijon pe care, mai târziu, Comisia a folosit-o la completarea pieţei unice. Hotărârea din 1979 a fost luată cu privire la o problemă specifică legală conform căreia legile germane referitoare la gradul de tărie al băuturilor alcoolice nu trebuie să constituie o barieră comercială în calea importurilor din Franţa. Din acest caz şi din altele similare a derivat conceptul recunoaşterii reciproce a standardelor naţionale. Principiu, vital pentru extensia Pieţei Comune în sectorul serviciilor, nu ar fi putut apărea fără jurisprudenţa deja existentă a Curţii.

Se observă, aşa cum a considerat şi Monnet iniţial, Comunitatea poate fi concepută ca o reţea de reguli  care străbat graniţele naţionale ale statelor membre. Curtea are un rol vital în clarificarea, prezentarea şi în stabilirea modului lor de aplicare. În interpretarea de zi cu zi a largii game a legilor comunitare şi în compararea legilor naţionale cu legea comunitară, Curtea exercită în sfera sa de operare o autoritate directă mai puţin spectaculoasă, dar comparabilă cu independenţa şi puterea Înaltei Autorităţi.

Tratatul de la Roma a prevăzut Curţii competenţă de a se pronunţa asupra interpretării acţiunilor instituţiilor comunitare şi, unde este posibil, asupra interpretării statutului organismelor create de Consiliu. Altfel spus, puterile Curţii sunt bazate pe Tratat, nu are prerogative în pronunţarea problemelor care nu sunt cuprinse în acesta.

Tratatul de la Maastricht, care furnizează bază legală noii instituţii Banca Centrală Europeană, a adăugat că jurisdicţia Curţii se întinde şi asupra validităţii şi interpretării actelor sale că jurisdicţia Curţii nu se întinde în domeniile politicii de apărare, politicii externe, cooperării, problemelor legate de justiţie şi afaceri interne (de exemplu problemele poliţiei). Cu alte cuvinte, Curtea de Justiţie nu se ocupă în mod explicit cu problemele mai ample ale justiţiei penale şi civile din Uniune, ci doar cu activitatea Comunităţii şi a instituţiilor sale. Tratatul de la Maastricht a dat Curţii de Justiţie puterea de a impune amenzi asupra statelor membre care nu se supun legii comunitare.

Comitetul Economic şi Social (ECOSOC)

Tratatul CE prevede că atât Consiliul cât şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social care exercită funcţii consultative. Comitetul este compus din reprezentanţii diferitelor categorii de actori din viaţa economică şi socială, în special producători, agricultori, transportatori, muncitori, comercianţi şi meşteşugari, profesiuni liberale şi de interes general. Prin hotărârea Consiliului European de la Bruxelles, din 10–11 decembrie 1993, s-a prevăzut efectivul Comitetului de 299 membri, însă refuzul norvegienilor de a adera la UE, l-a redus la 220 membri.

Comitetul este convocat de preşedinte la cererea Consiliului sau a Comisiei. Totodată, prin Tratatul de la Maastricht s-a prevăzut că ECOSOC poate să se reunească şi din proprie iniţiativă. Comitetul este organizat pe secţii specializate pentru principalele domenii acoperite de Tratat, în special secţia de agricultură şi transporturi. În cadrul ECOSOC pot fi instituite subcomitete pentru elaborarea proiectelor de aviz în probleme sau în domenii determinate. Comitetul este împuternicit de Consiliu şi de Comisie în toate cazurile prevăzute în Tratatul CEE : fiscalitatea indirectă; apropierea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administraţie ale statelor membre care au o incidenţă asupra stabilirii sau funcţionării Pieţei Comune; decizii de aplicare referitoare la Fondului de coeziune. Prin Actul Unic aria de competenţă ECOSOC s-a lărgit cu domenii suplimentare: piaţa internă, politica socială, coeziunea economică şi socială, cercetarea şi mediul înconjurător. De asemenea, este consultat şi în educaţie, sănătate, protecţia consumatorilor, reţele transeuropene, industrie, cetăţenie. În schimb, nici o dispoziţie referitoare la UEM sau la determinarea marilor orientări ale politicii economice a Comunităţii şi a statelor membre nu prevede consultarea Comitetului Economic şi Social.

Comitetul Regiunilor (CR)

Tratatul de la Maastricht a introdus un capitol nou în Tratatul UE intitulat Comitetul Regiunilor (Art. 198)[2]. Acesta  este compus din reprezentanţii colectivităţii regionale şi locale. Numărul membrilor, şi repartizarea locurilor sunt stabilite prin Tratat şi, ulterior, în perspectiva noilor aderări, principial acceptate la Consiliul European de la Bruxelles, din decembrie 1993.

Deosebirea faţă de Comitetul Economic şi Social constă în faptul că Regulamentul interior stabilit de Comitetul Regiunilor trebuie supus aprobării Consiliului.

Regulile privind consultarea Comitetului Regiunilor sunt identice cu cele referitoare la consultarea ECOSOC: Comitetului Regiunilor i se recunoaşte dreptul de a avea iniţiativa emiterii avizelor în cazurile în care consideră util. Numărul membrilor Comitetului Regiunilor este de 350.[3]

Potrivit Tratatului CE, Comitetul Regiunilor este obligatoriu consultat în legătură cu: acţiunile de încurajare în domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii publice, orientările şi proiectele referitoare le reţelele transeuropene, acţiunile specifice în domeniul coeziunii, definirea misiunilor, obiectivelor prioritare şi organizării fondurilor structurale, ca şi a regulilor aplicabile fondurilor, crearea Fondului de coeziune.

Tribunalul de primă instanţă (TPI)  

În vederea degrevării Curţii de Justiţie şi ameliorării funcţionării sistemului jurisdicţional al CE, Actul Unic European, modificând Tratatele comunitare, a prevăzut posibilitatea creării Tribunalului de primă instanţă, care să soluţioneze anumite categorii de acţiuni sub rezerva recursului la Curtea de Justiţie. În acelaşi timp, a fixat şi limitele competenţei Tribunalului.[4]

Potrivit textului, categoriile de acţiuni precum şi componenţa Tribunalului de primă instanţă sunt fixate de Consiliu la cererea Curţii de Justiţie, după consultarea Parlamentului European şi a Comisiei.

Membrii Tribunalului – câte unu pentru fiecare stat – sunt aleşi dintre persoanele care oferă garanţiile de independenţă şi au capacitatea necesară pentru a exercita funcţiile jurisdicţionale

Curtea de Conturi Europeană 

Curtea de Conturi Europeană este cea mai tânără instituţie a Uniunii Europene. În prezent, Curtea de Conturi Europeană este formată din 15 membri aleşi pe o perioadă de 6 ani de către Consiliul European după consultarea prealabilă a Parlamentului European. Membrii Curţii de Conturi Europene răspund unor criterii ce reflectă o înaltă competitivitate un background profesional diversificat şi experienţă în domeniile de administrare a finanţelor, expertiză contabilă, politică. Ei nu pot deţine concomitent şi alte funcţii şi acţionează pe baza principiului autonomiei spre bunăstarea generală a comunităţii. Din cadrul Celor 15 se alege prin vot secret un preşedinte pe o perioadă de 3 ani. Membrii Curţii, cu excepţia preşedintelui, sunt responsabili pentru un sector de expertiză, de exemplu expertiza fondului regional, fondului social european, a repartizării fondurilor pentru politica agricolă comunitară etc.

În textul Tratatului de la Maastricht  la Art. 188 c sunt prevăzute, drepturile Curţii de Conturi Europene: examinează toate veniturile şi cheltuielile comunităţii şi se convinge asupra realităţii economice a bugetului.

Tratatul de la Amsterdam (Articolul 248) îi atribuie calitatea de a raporta neregularităţile constatate în executarea bugetului şi de a realiza calcule de expertizare. În acelaşi articol se prevede colaborarea cu instituţiile naţionale similare, cu respectarea principiului autonomiei. Preşedintele Curţii de Conturi Europene prezintă în şedinţa plenară a Parlamentului European în luna noiembrie, Raportul anual pe anul bugetar precedent.

Curtea de Conturi contribuie la îmbunătăţirea sistemului administrativ şi la eficienţa folosirii mijloacelor financiare ale UE,  în avantajul contribuabililor (plătitorilor de impozit); ea garantează o mai bună folosire a finanţelor Comunităţii şi este pentru contribuabilul european cel mai bun izvor de informaţie despre modul de folosire a fondurilor comunitare. Autonomia ei faţă de celelalte organe ale UE şi de statele membre îi oferă garantarea îndeplinirii în cele mai sigure condiţii a funcţiei de control pe care o exercită. „Unul din mijloacele utilizate în acest sens poate fi constituirea de către preşedintele Curţii de conturi a unui comitet de legătură cu cei care sunt conducători ai instituţiilor naţionale corespunzătoare.”[5]

Aderarea la UE a noi state a antrenat modificări în structura Băncii prin suplimenatrea cu un loc de fiecare în Consiliul guvernatorilor şi respectiv cu câte un membru titular în Consiliul de administraţie.

Prin Tratatul de la Maastricht, corespunzător obiectivului de realizare a Uniunii Economice şi Monetare, s-a prevăzut, în cadrul Tratatului CE, crearea unui nou organism – Banca Centrală Europeană, dotată cu personalitate juridică şi putere autonomă de decizie şi de iniţiativă.

Conferinţă Interguvernamentală de la Bruxelles din 6 martie 2000 nu şi-a propus să adâncească dezbaterea instituţională ci doar s-a limitat în discuţii la rămăşiţe, adică la chestiunile nerezolvate de Tratatul de la Amsterdam: dimensiunile Comisiei, numărul de voturi, majoritatea decizională. Chiar şi aşa, este importantă sugestia reducerii numărului comisarilor, numirea a 2–3 ca responsabili cu sectoare ale politicii comunitare, acordarea dreptului Preşedintelui Comisiei să numească mai mulţi vicepreşedinţi. Este adusă în dezbatere, mai ales după  demisia Comisiei Santer, problema responsabilităţii sub formula unei dileme: în faţa cui să răspundă Comisia: a Consiliului de Miniştrii (şi a Consiliului European) sau a Parlamentului?

Parlamentul, la rândul lui, nu are drept de control asupra Comisiei în domeniul execuţiei bugetare, nu-i poate demite pe comisari etc.

Reforma instituţională presupune şi deschiderea dosarului personalului, ponderarea activităţii în Directorate. De exemplu, DG VIII este supraîncărcat cu atribuţii legate de implementarea ajutorului către statele candidate la aderare, cu administrarea unei părţi a fondurilor, în special cele pentru politici regionale, în condiţiile în care şi celelalte DG administrează resurse pe politici sectoriale, pe ONG-uri.

O altă chestiune centrală în dosarul instituţional este actualizarea voturilor. Conform Art. 205 din Tratat în situaţia majorităţii calificate sunt necesare 62 de voturi din 87, însă statele mari deţin câte 10, în timp ce cele mici câte 3. În Conferinţa interguvernamentală se discută fie redistribuirea voturilor prin sistemul complicat al dublei majorităţi, sau printr-un act normativ care realizează o simplă repartizare a lor  în favoarea statelor membre mari.

Cu certitudine majoritatea calificată este şi va fi soluţia pentru rezolvarea afacerilor europene. Aceasta, cu atât mai mult cu cât negocierile prevăzute prin Art. 73, care sunt supuse procedurii unanimităţii, vor fi tot mai dificile, deoarece vizează segmente ale suveranităţii. Se acceptă deja extinderea majorităţii calificate asupra domeniilor culturii, învăţământului, probabil transporturilor, asupra numirilor şi regulilor de procedură în Curtea de Justiţie. În ceste noi domenii Parlamentul va dobândi drept de codecizie. De altfel, relaţia dintre Comisie, Parlament şi Consiliu este o cheie comunitară. După criza de încredere ce a vizat Comisia Santer – Art. 215 din Tratat face referire la înlocuirea individuală a unor membri ai Comisiei nu şi la moţiunea de neîncredere – actualul Preşedinte, D-l Romano Prodi, a solicitat declaraţii din partea comisarilor privind disponibilitatea lor de a demisiona la cererea acestuia.

Administrarea finanţelor comunitare este şi ea o prioritate a dosarului instituţional, cerându-se management financiar performant, colaborarea Comisiei cu statele membre, măsuri de combatere a fraudei etc.

Se impune traducerea simultană a conceptelor de lărgire şi de adâncire  în acţiuni puternic susţinute financiar şi moral. Apoi, comunităţile solicită înzestrarea cu instituţii capabile să prevină conflictele şi să asigure managementul crizelor. Politica Comună de apărare şi securitate, discutată la Consiliul European de la Cologne, are nevoie de amendamente la Tratate. Pentru început este necesar un Comitet permanent pentru politică şi securitate. Rolul Comitetului permanent asemănător COREPER-ului ar fi acela de a pune la dispoziţie Consiliului expertiză politică şi militară. Instituţional, el devine posibil prin adoptarea Art. 207 din Tratatul UE privitor la COREPER, şi Art. 25, privitor la Comitetul Politic. Statutul organizaţional va trebui definit prin Tratat, iar chestiunile financiare prin competenţa Secretariatului General al Consiliului.

UEM accelerează la rândul ei, reforma structurală a UE.

Tratatul de la Nisa, din decembrie 2000, a fost aşteptat să găsească soluţii pentru dezechilibrul între instituţii şi incomprehensibilitatea Tratatului, să acopere deficitul de informare şi distanţele relativ mari dintre elite şi cetăţenii Europei. În adevăr, aşa cum constată şi d-na Hildegard Carola Puwak, Consiliu European de la Nisa a trasat ,,noi direcţii în evoluţia acelui ansamblu de componente care conferă, de decenii, consistenţă proiectului european. Unul dintre elementele sale centrale îl constituie proiectul politic European care pendulează între orientările federaliste şi cele interguvernamentaliste.”[6]

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – OSCE 

La 3 iulie 1973 s-au deschis lucrările Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cu participarea a 35 de state europene (fără Albania, dar cu SUA si Canada). La inceput a fost un proces de consultare politica, un forum multilateral de dialog şi negociere, fără structuri permanente, care încercă să organizeze destinderea pe continent.

Conform Actului final de la Helsinki, s-a hotărât continuarea şi aprofundarea procesului CSCE. In acest scop, a funcţionat până în 1990 sub forma unor reuniuni şi conferinţe, stabilind o serie de norme şi angajamente şi analizând periodic felul cum sunt implementate acestea: Belgrad (’77–’78), Madrid (’80–’83), Viena (’86–’89). Dupa 1990 CSCE este forumul în care se stabilesc primele negocieri în materie de securitate europeană.

La intâlnirea la vârf de la Paris, din noiembrie 1990, se adoptă „Carta pentru o nouă Europă”, care marchează sfârşitul formal al războiului rece şi începutul instituţionalizării CSCE. Tot acum, statele membre în cele două alianţe militare semnează ,,Tratatul asupra forţelor armate convenţionale în Europa” (CFE) care limitează forţele convenţionale în Europa, de la Atlantic la Urali.

Şefii de stat şi de guvern din ţările participante la CSCE au adoptat la finalul reuniunii de analiză din iulie 1992 la Helsinki, Declaraţia intitulată ,,Provocările schimbării”. Documentul precizează că CSCE este un acord regional în spiritul cap.8 al Cartei ONU şi reflectă acordul la care se ajunsese asupra intăriri instituţiilor CSCE, asupra elaborării unei structuri de alarmare rapidă, de prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor (cuprinzând misiuni de anchetă şi misiuni de raportori). Cu acelaşi prilej se hotărăşte crearea la Viena a unui forum CSCE pentru cooperarea în domeniul securităţii, Forum care în noiembrie 1993 a adoptat 4 documente importante privind măsurile de stabilizare a situaţiilor de criză localizate, principiile pe care să se bazeze transferurile de arme conventionale, planificarea apărarii, precum şi contactele şi cooperarea pe plan militar.

La finalul conferinţei de analiză a CSCE din 1994 de la Budapesta a fost adoptat documentul intitulat ,,Spre un parteneriat real într-o era nouă” şi cuprinde: schimbarea de nume a CSCE, devenită de la 1 ianuarie 1995, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE); continuarea dezvoltării mijloacelor CSCE în materie de prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor; un cod de conduită asupra aspectelor politico-militare
ale securităţii.   

Astăzi OSCE este o organizaţie paneuropeană de securitate, care în rândul celor 55 de state membre (54 şi Iugoslavia suspendată în 1992) include toatele statele europene, SUA, Canada şi fostele republici sovietice din Asia Centrala. Este concepută pentru a servi drept instrument de primă instanţă pentru avertizarea din timp şi prevenirea conflictelor, gestionarea conflictelor şi reconstrucţia post-conflict în Europa. Regulile de baza sunt egalitatea membrilor şi consensul în adoptarea deciziilor.

OSCE este structurată astfel:

Consiliul Permanent, alcătuit din reprezentanţii statelor membre ale organizaţiei; se reuneşte săptămânal la Viena, pentru a dezbate şi lua decizii în toate domeniile aferente OSCE;

– Consiliul Superior; dezbate periodic aspectele de natură politică;

– Consiliul Ministerial, reunirea miniştrilor de externe;

– Preşedintele în exerciţiu al OSCE, respectiv ministrul de externe al ţării desemnate, asistat de precedentul şi următorul (Troica); deţine întreaga responsabilitate a activităţii executive a organizaţiei;

– Secretarul general al OSCE, cu un mandate de trei ani, actionează în calitate de reprezentant al preşedintelui în exerciţiu, pe care îl sprijină în toate activităţile destinate să ducă la indeplinirea obiectivelor OSCE. Secretariatul mai include:

– Centrul de Prevenire a Conflictelor, Departamentul de Administraţie şi Operaţiuni şi Coordonatorul activităţilor OSCE în domeniul economic şi cel al mediului.

– Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului; joacă un rol important în monitorizarea alegerilor şi dezvoltarea de instituţii naţionale electorale sau de apărare a drepturilor menţionate.

– Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale; are un rol important în semnalarea din timp şi prevenirea conflictelor, prin recomandări şi rapoarte încurajează menţinerea unei politici a nonconfruntării.

– Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Media; urmăreşte îndeaproape evenimentele din această sfera de activitate şi reactionează promt faţă de orice încălcare a principiilor organizaţiei şi angajamentelor statelor participante, în ce priveşte libertatea de opinie şi cea a presei.

– Adunarea Parlamentară; alcătuită din 300 de reprezentanţi ai tuturor tărilor membre; îşi desfăşoara sesiunea anuală în luna iulie; dezbate teme de larg interes şi adoptă rezoluţii şi recomandări specifice profilului OSCE.

– Curtea de Conciliere şi Arbitraj prin care statele semnatare ale Convenţiei pot supune atenţiei o problemă în divergenţă, urmând ca aceasta să fie reglementată de Tribunalul de Arbitraj sau de Comisia de Conciliere.

OSCE şi-a stabilit următoarele priorităţi:

– consolidarea valorilor comune ale statelor membre şi ajutarea lor în construirea societăţii civile democratice, bazate pe supremaţia legii;

– prevenirea conflictelor locale, restaurarea stabilităţii şi readucerea păcii in zonele de conflict;

– surmontarea unor deficite, ori numai presupuse, ale stării de securitate a statelor membre şi prevenirea unor noi destructurări ale acestora, prin promovarea unui sistem regional de securitate bazat pe cooperare.

Instrumentele la dispoziţia organizaţiei sunt:

– misiunile de informare a raportorilor OSCE;

– misiunile sau alte activităţi similare în teren, ca instrument principal pentru prevenirea pe termen lung a conflictelor, managementul crizelor, rezolvarea conflictelor.

– reprezentanţii personali ai preşedintelui executiv, desemnaţi a-l asista în rezolvarea unor situaţii survenite în diverse regiuni;

– grupurile de conducere, pentru îndeplinirea unor misiuni  în domeniul prevenirii conflictelor, managementului crizelor şi rezolvării disputelor;

– mecanismele pentru rezolvarea paşnica a conflictelor;

– acţiunile de menţinere a pacii;

A fi cetăţean al Uniunii

Convenţia Schengen (Olanda), din 14 iunie 1985 şi aplicată dupa 26 martie 1995, a fost unul din paşii făcuţi pentru realizarea ,,spaţiului fără frontiere interne”, pentru eliminarea controalelor la frontierele intercomunitare. Prin art.8 al tratatului se instituie o cetăţenie a Uniunii, de care beneficiază orice persoană care posedă naţionalitatea unui stat membru. In continuare se subliniază faptul că cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte, ci completează cetăţenia naţională.

Drepturile de care se bucură cetăţenii Uniunii sunt:

– dreptul de a circula şi de a locui liber pe teritoriul statelor membre;

– dreptul de a vota şi de a fi ales în cadrul alegerilor municipale şi europene, din statul membru unde îşi are reşedinţa, în condiţii egale cu ceilalţi resortisanţi ai statului;

– dreptul de protecţie diplomatică şi consulară în terţe ţări;

– dreptul de a adresa petiţii.

Opt din statele U.E. acceptă dubla cetăţenie: Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franţa, Italia şi Grecia.[7]

Sugestii pentru studenţi

  Observaţi evoluţia Curţii de Justiţie europeană

  Schiţaţi etapele unei decizii, de la iniţiere la controlul aplicării

  Definiţi specificul OSCE

  Care sunt drepturile şi obligaţiile de cetăţean european[1] Munteanu, Roxana, Drept european. Instituţii. Ordine juridică, Bucureşti, Editura Oscar Print, 1996, p. 240.

[2] L`Europe et les regions. Aspects juridiques. Publié sous la direction de G. Wandersanden, Etudes Européennes, ULB, Bruxelles, p. 15 şi urm., apud prof. univ. dr. Nicolae Păun şi Ciprian Păun, op cit.

[3] Fuerea, Augustin, op. cit., p. 204.

[4] John A. Usher, EC. Institutions and legislation, Logman, London – New York, 1998, p. 146.

[5] Fuerea, Augustin, op. cit., p. 202.

[6] Hildegard Carola Puwak, România şi proiectul european, în România şi viitorul Europei, ed. cit., p. 25.

[7] Col. dr. Cosma Mircea, Cpt. drd. Ispas Teofil, Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice, Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU