Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

IX. Modalităţi şi mijloace de realizare

  • Flexibilitate
  • Constituţie europeană
  • Acordul de asociere
  • Sensibilizarea mediului de afaceri

România consideră că o etapă esenţială în edificarea acestei construcţii o constituie definirea clară a criteriilor de repartiţie a competenţelor între nivelurile: comunitar, naţional şi regional/local. Se impune, în context, identificarea formelor de unitate într-o coabitare dinamică a elementelor supranaţionale cu cele ale cooperării aprofundate la nivel interguvernamental sau chiar regional / local.

Cu titlu de exemplu, consideram că trebuie explorate toate oportunităţile create de acceptarea principiului subsidiarităţii identificând, însă, foarte riguros modalităţile de aplicare în funcţie de domeniile luate în considerare, precum şi a relaţiei cost/beneficii, respectiv a impactului urmărit prin aplicarea unor politici specifice.

De asemenea, trebuie înţeles avantajul deciziilor luate la nivelul comunitar nu numai pentru politicile comune consacrate deja dar şi, din ce în ce mai mult, pentru domenii cu implicaţii globale (societatea informaţională, combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, ameliorarea calităţii mediului), pentru care abordarea la nivel naţional este ineficientă. La probleme comune se răspunde cel mai eficient cu eforturi conjugate. Aceasta este perspectiva din care înţelege oficialii români transferul de suveranitate pe care îl presupune un nivel de decizie supranaţional. 

Cooperarea consolidată – flexibilitatea

În recentele discursuri asupra viitorului UE, cooperarea consolidată, respectiv flexibilitatea a fost deseori menţionată ca modalitate de aprofundare a integrării europene.

Devine tot mai evident faptul că statele membre împărtăşesc preocupări sporite privind evoluţia ascendentă a integrării europene într-o Uniune extinsă, preocupări ce nu pot fi atenuate decât printr-o cooperare întărită în cadrul Uniunii Europene. Dintre acestea se detaşează net temerea de instabilitate şi de ineficienţă într-o Uniune cu un numar aproape dublu de membri, între care există discrepanţe mult mai vizibile sub raportul nivelului de dezvoltare economică şi tehnologică.

Conceptul de cooperare consolidată/flexibilitate, enunţat prin Tratatul de la Amsterdam ar putea reprezenta, într-o primă etapă, modalitatea de asigurare a aprofundării integrării europene cu menţinerea coeziunii în cadrul Uniunii Europene, producând avantaje pentru toate statele membre. Atunci când un numar restrâns de state îşi asumă sarcini care produc efecte benefice pentru întreaga Uniune, acest lucru va avea un efect stimulativ şi asupra altor state membre pentru a le angrena în astfel de ,,cooperări întărite”.

Din perspectiva Romaniei, stat candidat la aderare, cooperarea consolidată poate constitui un avantaj, facilitând o integrare graduală şi diminuând impactul efortului pe care l-ar implica participarea, de la început, la toate formele avansate de integrare europeană.

Pe de altă parte, aplicarea mecanismelor cooperării consolidate trebuie să permită integrarea graduală a noilor aderenţi, fără a conduce la marginalizarea ,,de facto” a acestora în procesul de luare a deciziilor.

Pentru ca aprofundarea integrării europene prin cooperare consolidată să fie într-adevăr un avantaj, considerăm că este foarte importantă definirea clară a condiţiilor de participare, astfel încât să nu fie neglijate interesele celor care nu participă la acest proces de la debutul sau. Este esenţial ca procesul să rămână deschis pentru a se evite delimitări sau sciziuni în cadrul Uniunii, respectiv crearea unor cluburi exclusiviste.

Pentru menţinerea unităţii şi coeziunii Uniunii, orice formă de cooperare consolidată trebuie gândită în pachet cu cooperarea care va exista între statele participante şi cele neparticipante, astfel încât, acestea din urmă să aibă posibilitatea să li se alăture.

Statele care doresc să participe, dar care nu au capacitatea necesară să se implice de la început, vor trebui sa fie sprijinite în recuperarea decalajului apărut, pentru a se menţine solidaritatea Europeană.

Fiecare stat, chiar dacă nu poate participa de la început, pe deplin, în toate politicile comunitare, va avea posibilitatea să identifice domenii în care se poate situa în ,,avangarda” europeană. Astfel, România, chiar dacă mai are nevoie de timp pentru a opera ajustările necesare participării depline în politici din domeniul economic sau social, este pregătită, spre exemplu, să-şi asume toate responsabilitatile care decurg din politica europeană comuna de securitate şi apărare. Atitudinea şi comportamentul României în contextul situaţiei de criza din RFI şi, mai nou, din Irak, constituie doar două dintre dovezile în acest sens.

În acest context, România salută formulele conturate în cadrul Consiliului European de la Biarritz, a căror dominantă este apropiată viziunii noastre privind aplicarea cooperării consolidate şi a principiului flexibilităţii.

Cu toate acestea, apreciem că se impune recurgerea cu prudenţă la cooperarea consolidată, în scopul evitării multiplicării formelor de cooperare în interiorul UE, care ar putea face şi mai dificilă înţelegerea construcţiei europene de către cetăţeni şi ar diminua adeziunea lor la proiectul european.

Atât viitorilor membri, cât şi actualilor membri UE, trebuie să le fie garantată posibilitatea de a se opune diferenţierii şi divizării Uniunii – rezultat al avansării rapide în cadrul exclusiv al cooperărilor consolidate şi crearii unor categorii distincte de state membre. Această evoluţie ar fi în contradicţie cu principiul solidarităţii aplicat în cadrul UE – simbolizat prin fondurile structurale şi fondurile de coeziune, precum şi cu principiul politic de bază al proiectului european care înseamnă atât solidaritate cât şi egalitate de statut pentru toate statele membre.

România consideră necesară menţinerea sistemului de adoptare a deciziilor care implică participarea tuturor statelor membre în situaţiile în care mecanismele ,,cooperării consolidate” vizează aspecte care afectează intere-sele, politicile sau relaţiile externe ale ansamblului Uniunii Europene.  

O Constituţie Europeană

Într-o Uniune extinsă, cu un număr de membri aproape dublu decât cel de astazi, coeziunea acţiunilor comunitare poate fi asigurată prin stabilirea unei Constituţii Europene, care să subsumeze prevederile tratatelor europene. Rezultatul ar fi un document unitar, accesibil cetăţenilor şi foarte explicit.

Totodată, un asemenea document fundamental ar fi soluţia pentru stabilirea ,,regulilor jocului” comunitar, în zonele în care persistă neclarităţi: raporturile dintre instituţiile europene, delimitarea competenţelor între nivelurile UE – comunitar, naţional, regional, local. Considerăm că stabilirea clară a competentelor duce la creşterea transparenţei deciziilor şi la sporirea legitimităţii lor democratice, atât de necesară pentru acceptarea lor extensivă. De asemenea, un document precum Carta Drepturilor Fundamentale şi-ar găsi locul legitim în cadrul unei Constituţii, care prin însăşi natura sa stabileşte drepturile cetăţeanului – de această dată ale cetăţeanului european.

Bineinţeles, luând în considerare importanţa pe care o poate avea un asemenea document, procesul de reflecţie pregătitor trebuie să implice statele membre şi, în mod egal, pe cele care vor avea acest statut în viitor. Ar fi o măsură care ar avea ca rezultat nu numai obţinerea unui acord general asupra formei finale a acestei Constitutii Europene, dar i-ar conferi şi legitimitatea necesară în raport cu Constituţiile naţionale.

România consideră că existenţa unei Constituţii Europene este necesară pentru garantarea unei integrări europene aprofundate şi edificarea arhitecturii Uniunii Europene extinse. Adoptarea viitoarei Constituţii, observă dl. Victor Duculescu, ridică şi importante probleme practice, aplicative, de genul: cine va asigura înfăptuirea corectă şi va veghea la respectarea principiilor preconizate pentru edificarea statului federal?[1] 

Forţa şi puterea de atracţie a Uniunii Europene au ca fundament principal tocmai diversitatea sa în plan intern. In acelaşi timp, România consideră că Europa trebuie să-şi dezvolte o identitate întărită şi să devină un actor mai vizibil pe plan internaţional. Realizarea acestui obiectiv implică un proces continuu de reformă şi reamenajare a instituţiilor comune deja existente care să se concretizeze prin întăirea caracterului lor democratic şi a eficienţei acestora.

Eventuala creare a unor noi structuri instituţionale va trebui să aibă la bază aceleaşi principii şi să fie precedată de adoptarea unor noi dispoziţii constituţionale la care să subscrie toate statele membre UE.[2]

E de le sine înţeles că trecerea de la un sistem totalitar, consolidat prin toate mijloacele represive timp de 50 de ani şi opţiunea pentru valorile democratice şi economia de piaţă, care funcţionează după principii relativ constante de milenii necesită o abordare înţeleaptă, iar soluţiile, oricât de judicioase şi bine fondate teoretic au nevoie de timp pentru a da rezultate. Acesta este motivul principal pentru care, iniţial, a fost nevoie de o etapă specială, ceea ce sportivii ar numi stadiul de încălzire. Iată o sinteză prezentată de chiar factorii cei mai autorizaţi să se ocupe de subiect, strategii guvernamentali proveniţi din rândurile partidului de guvernământ.

În scopul coordonării, pregătirii şi organizării mai bune a negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare 2001–2004, la început s-au întreprins următoarele obiective vizând:

a. Coordonarea interministerială. Asigurarea pregătirii eficiente de către autorităţile Române a aderării României la UE.

b. Pregătirea negocierilor de aderare. Fundamentarea şi adoptarea documentelor de poziţie pentru celelalte capitole de negociere.

c. Asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de negociere.

d. Armonizarea punctelor de vedere şi a intereselor României, cu cele ale statelor membre ale UE şi candidate la aderare în contextul negocierilor.

e. Acordul European de asociere. Respectarea dispoziţiilor Acordului european de asociere.

f. Dialogul cu Uniunea Europeană în domeniul politicilor economice. Participarea la dialog.

g. Documente de programare a pregătirilor de aderare a României la UE. Actualizarea documentelor de programare.

h. Evaluarea stadiului de pregătire pentru aderare. Raportul anual al progreselor realizate în pregătirea pentru aderare.

i. Asigurarea compatibilităţii legislaţiei româneşti cu cea comunitară.

j. Cadrul legislativ de acordare a asistenţei financiare nerambursabile. Asigurarea co-finanţării în vederea utilizării fondurilor de pre-aderare.

k. Programarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile.

            Un obiectiv major al tuturor factorilor de decizie a fost, chiar de la început, sensibilizarea mediului de afaceri autohton în legătură cu modul de funcţionare a pieţei unice şi impactul aderării.[3] Este cunoscut faptul că jumătate din capitolele de negociere a aderării se subsumează conceptului de piaţă unică europeană şi că negocierile, în sens larg, urmăresc modul de preluare şi implementare a normelor şi politicilor comunitare (acquis communautaire); la nivel teoretic, este practic imposibil să vorbeşti de aplicarea regulilor pieţei unice într-o economie care nu funcţionează ca o economie de piaţă. Dar chiar dacă obiectivul principal nu ar fi aderarea României la Uniunea Europeană, aceste reguli care vizează restructurarea economică, îmbunătăţirea mediului de afaceri, atragerea de investiţii străine, alinierea la standarde înalte de calitate a produselor şi serviciilor, stimularea dezvoltării sectorului privat sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti şi pentru poziţionarea ei într-o economie tot mai globalizată. Sistemul cameral românesc, interfaţă la nivel micro-economic, avea obligaţia să se implice în sensibilizarea acestuia cu regulile sus-amintite şi să militeze pentru adoptarea lor în formă instituţionalizată. Dl. George Cojocaru  citează câteva exemple în acest sens:

– crearea şi operarea la standarde europene a instituţiei Registrului Comerţului

– eforturi şi sprijin logistic pentru armonizarea poziţiilor patronatelor reprezentănd practic toate ramurile economiei naţionale în cadrul ADER

– contribuţii la elaborarea actelor legislative menite să sprijine dezvoltarea economică

– crearea în 1997 a unei reţele naţionale de centre şi subcentre Euro Info (prima de acest fel în cadrul reţelei administrate de Comisia Europeană), menite să familiarizeze mediul de afaceri cu politicile Uniunii Europene şi modul de funcţionare a pieţei unice

– participarea activă la elaborarea Planului Naţional de Aderare şi la elaborarea unor studii de impact sectoriale

– participarea la dezbaterile pe marginea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală şi organizarea pentru prima dată în România a unor audieri publice pe această temă

– organizarea de seminarii şi mese rotunde pe teme punctuale legate de costurile şi beneficiile integrării europene; dezvoltarea unor servicii perfor-mante de asistenţă şi consultanţă pentru pregătirea firmelor româneşti în vederea adaptării activităţilor lor pentru intrarea pe piaţa europeană, pentru accesarea programelor europene deschise participării româneşti şi pentru găsirea de parteneri de afaceri în spaţiul european; promovarea prin cele mai diverse mijloace a unei culturi antreprenoriale, pro-inovare şi pro-protecţia proprietăţii industriale; sprijinirea participării firmelor româneşti la programe de perfecţionare în context bilateral şi multilateral la nivel european.

Promovarea firmelor româneşti pe piaţa europeană s-a desfăşurat în două direcţii principale de acţiune:

– intensificarea relaţiilor bilaterale cu ţintă precisă principalele zone europene de interes pentru firmele româneşti, organizarea de misiuni economice şi promovarea ofertei româneşti pe pieţele europene; participarea activă la reţele europene de parteneriat şi schimb de informaţii, care, prin structură şi acoperire geografică, asigură o dimensiune europeană (aici aş exemplifica prin statutul de membru asociat al CCIRB la Eurochambres, statutul de mebru fondator al Asociaţiei camerelor de comerţ din Balcani = ABC şi participarea activă la evenimentele tip Europartenariat şi Interprise organizate de Comisia Europeană în scopul promovării parteneriatului de afaceri la nivel european).

            Intensificarea relaţiilor cu instituţiile europene şi a activităţilor de lobby la nivel european. Capitala europeană, simbol al Uniunii Europene, Bruxelles, a constituit o ţintă permanentă a prezenţei sistemului cameral românesc în context european. Astăzi, CCIRB şi sistemul cameral românesc, recunoscut la nivel european ca unul dintre cele mai bine structurate şi funcţionale sisteme din Europa, este un interlocutor permanent al tuturor instituţiilor europene cu activităţi în domeniul dezvoltării economice: Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor.

Răspunzând nevoilor concrete ale mediului de afaceri din România, confruntat printre altele şi cu problema pregătirii proprii pentru apartenenţa la spaţiul economic european, CCIRB a decis impulsionarea activităţilor în domeniul integrării europene, prin folosirea la maximum a experienţelor acumulate în ultimii ani, prin organizarea unei Comisii permanente pentru relaţii economice internaţionale şi integrare europeană şi a unui Oficiu de Integrare Europeană în cadrul DRECI. Acest lucru este dublat în mod fericit de elaborarea unui plan strategic general şi a unui program concret de acţiuni pe perioada 2002–2003.[4]

            Sugestii pentru studenţi

  Întocmiţi un sumar al iniţiativelor româneşti

  Care ar fi priorităţile

  Ce aţi face ca negociator


[1] Duculescu, Victor, O temă a relaţiilor comunitare:adoptarea Constituţiei Europene, în România şi viitorul Europei, Bucureşti, Regia Autonpmă Monitorul Oficial, 2001, p. 200.

[2] Text dat pulicităţii de Departamentul Afaceri Europene. Direcţia Cooperare Politică şi Dezvoltări Institutionale, la 21 XI, 2000.

[3] Alocuţiunea D-lui George Cojocaru, preşedinte C.C.I.R.B., la forumul ADER pe tema integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti, 11.06.2002.

[4] George Cojocaru, Alocuţiune la Forumul ADER pe tema integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti, 11.06.2002.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU