Capitolul II

STABILIREA BAZELOR ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE POSTBELICE - 1943 CONFERINŢELE DE LA MOSCOVA (OCTOMBRIE) ŞI TEHERAN (NOIEMBRIE)

 

În noua etapã a desfãşurãrii rãzboiului, profund marcatã de optimism şi fermitate în urma clarificãrii situaţiei strategice, tot mai evident favorabilã Naţiunilor Unite, accentul principal în dezbaterea problemelor postbelice a fost pus tot pe chestiunile legate de asigurarea securitãţii internaţionale. În acest sens, anul 1943 începea cu prezentarea unui important proiect britanic, Planul Naţiunilor Unite (16 ianuarie) şi se va încheia cu adoptarea primului proiect detaliat american întocmit de Departamentul de Stat, intitulat: Planul creãrii unei organizaţii internaţionale pentru menţinerea pãcii internaţionale şi a securitãţii. La nivel decizional, miniştrii de externe ai celor patru mari puteri, reuniţi la Moscova în octombrie, au cãzut de acord asupra necesitãţii fondãrii unei organizaţii internaţionale, iar liderii Statelor Unite, Marii Britanii şi Uniunii Sovietice au confirmat, la Teheran, aceastã decizie.

Toate aceste pregãtiri şi decizii au fost dominate de ideile americane, aşa încât se impun câteva menţiuni suplimentare cu privire la paternitatea lor. Propunerile Statelor Unite au fost, de fapt, produsul sugestiilor multor americani interesaţi sincer în organizarea postbelicã. Astfel, organisme particulare ca Asociaţia de politicã externã, Comisia pentru studierea organizãrii pãcii, Consiliul pentru relaţii externe, Asociaţia americanã pentru Naţiunile Unite, au pregãtit o multitudine de planuri, unele mai detaliate, altele mai sumare, dar toate urmãrind acelaşi obiectiv: pacea şi securitatea postbelicã. Totodatã, aceste planuri tindeau la evitarea experienţei lui Wilson în legãturã cu Societatea Naţiunilor. De aceea, un accent important era pus pe educarea opiniei publice americane pentru sprijinirea participãrii ţãrii la o organizaţie internaţionalã postbelicã. Guvernul Statelor Unite a ţinut contact permanent cu asemenea organizaţii, a analizat propunerile lor, aceste organisme fãcând parte integrantã din procesul oficial al planificãrii postbelice. La iniţiativele colective s-au adãugat numeroase propuneri individuale prezentate în numãr mare Congresului, Casei Albe sau Departamentului de Stat. ªi aceastã categorie de propuneri se pronunţa pentru crearea unei organizaţii internaţionale, adepţii revenirii la izolaţionism fiind tot mai puţini.

Experţii din Departamentul de Stat au sintetizat toate propunerile fãcute şi le-au pus la dispoziţia Comitetului de lucru. Adãugate la alte surse, ca de pildã, ideile preşedintelui sau ale unor înalţi demnitari, acestea au dus în final la formularea oficialã americanã a cãrei origine, aşadar, era adesea greu de precizat. Un rol important în schiţarea organizãrii postbelice a fost jucat şi de experienţa Societãţii Naţiunilor, ale cãrei slãbiciuni au fost mult discutate şi în S.U.A. în ajunul rãzboiului. Hull a creat în cadrul Departamentului de Stat, aşa cum am precizat, un Comitet consultativ în probleme de relaţii externe, în ianuarie 1940. Eşuarea proiectului conferinţei neutrilor a dus şi la inactivitatea temporarã a acestui organism care a şi fost înlocuit, în decembrie 1941, cu un Comitet consultativ pentru politica externã postbelicã condus chiar de secretarul de stat. Obiectivul acestuia consta în elaborarea unui program complet, bazat pe principiile Cartei Atlanticului, referitor la chestiunile interdependente ale securitãţii generale, limitãrii armamentelor, relaţii economice trainice şi la alte aspecte ale cooperãrii internaţionale. Hull era preşedintele comitetului, care mai includea experţi din Departament, din alte ministere, congresmeni şi câţiva specialişti particulari.

Pentru o mai bunã organizare a muncii, Comitetul s-a divizat în mai multe subcomitete însãrcinate cu analiza unor aspecte bine determinate: politice, teritoriale, securitate internaţionalã, economice.

Activitatea Comitetului era îndrumatã şi controlatã direct de Subsecretarul de Stat, Welles. În primãvara lui 1943, Hull aprecia cã recomandãrile acestor subcomitete erau prea superficiale, ca de pildã, în chestiunea constituirii unei organizaţii internaţionale, şi a recomandat studii de profunzime. În acest scop, problemele economice au fost preluate de un comitet interministerial (Committee on Postwar Foreign Economic Policy), înlocuit ulterior cu un Comitet executiv în politica economicã externã. Astfel, în iunie 1943 a fost încheiat primul proiect realist, denumit Proiect de constituţie al unei organizaţii internaţionale, însoţit de o serie de propuneri pentru realizarea unui acord al celor patru puteri şi a unei organizaţii de tranziţie.

Totodatã, secretarul de stat Hull a preluat efectiv conducerea Comitetului, a cãrei componenţã a lãrgit-o şi a cerut elaborarea politicii Statelor Unite în chestiunea creãrii unei organizaţii internaţionale de securitate. Ca urmare a acestei orientãri a fost elaborat un nou document, Carta Naţiunilor Unite, denumire care s-a folosit pentru prima datã şi care, dupã cum se ştie, în final se va oficializa. Completat în august 1943, proiectul a fost conceput ca unul de lucru, supus amendamentelor. Dupã Conferinţa de la Moscova, din octombrie, Hull nu a mai convocat subcomitetele, atribuţiile lor fiind preluate de un mic grup de funcţionari superiori. Aceştia, fãrã nici un fel de publicitate, au pregãtit propunerile oficiale americane în problema organizaţiei internaţionale, constituind Grupul pentru pregãtirea agendei politice informative (Informal Political Agenda Group). Statutul acestui grup a fost oficializat public în iunie 1944 cu denumirea de Grupul pentru organizaţia internaţionalã (International Organization Group).

Imediat dupã Conferinţa de la Teheran, Roosevelt a cerut pentru prima datã Departamentului de Stat prezentarea unor recomandãri pentru instituţia de securitate postbelicã. Ca urmare, Grupul a pregãtit Planul pentru crearea unei organizaţii internaţionale în vederea menţinerii pãcii internaţionale şi a securitãţii. Hull şi colaboratorii sãi au analizat planul care, la sfârşitul lunii decembrie 1943, a fost înaintat la Casa Albã, unde a fost aprobat oficial în februarie 1944. Planul conţine primele propuneri cu caracter oficial formulate de Departamentul de Stat şi care schiţau ideile de bazã ale procesului de creare a proiectatei organizaţii. Dupã aprobarea lor de cãtre preşedinte, Departamentul de Stat a putut iniţia anevoiosul proces al schimbului de opinii cu celelalte state. Paralel, Grupul şi-a continuat studiile, propunând noi formule care, în ce privea securitatea de pildã, au fost elaborate în colaborare cu factorii militari. De altfel, propunerile privind securitatea postbelicã au fost analizate şi aprobate de Comitetul comun al şefilor de stat major, ca şi de miniştrii de Rãzboi şi al Marinei. Iar, în ianuarie 1944, când Departamentul de Stat a fost reorganizat, a fost constituit şi un Comitet pentru programele postbelice.

Prin urmare, ideile fundamentale americane privind organizaţia postbelicã au fost schiţate oficial în 1943 în cele trei documente deja menţionate: Proiectul de constituţie, Carta Naţiunilor Unite şi Planul pentru crearea unei organizaţii internaţionale. Ele au fost produsul unui proces complex şi lent, procedura urmatã în elaborarea lor fiind specificã diplomaţiei americane din anii rãzboiului: propuneri fãcute de experţi, analiza lor de cãtre Hull şi consilierii sãi, supunerea lor atenţiei preşedintelui. Factorii de decizie au avut mereu grija de a nu forţa nota şi de a nu adopta decizii premature, care sã distoneze cu evoluţia rãzboiului. De aici şi lunga perioadã de pregãtire care a facilitat însã aprofundarea studiilor asupra problemelor complexe generate de crearea unei organizaţii internaţionale, pentru gãsirea formulelor celor mai eficace care sã fie acceptate şi de opinia publicã americanã. Deşi ideile analizate şi reţinute aveau o paternitate diversã, practic ele au trecut prin trei etape ce corespundeau tot atâtor niveluri: comitetele de experţi, care selectau materialele şi pregãteau propunerile; comitetele tehnice, care din propuneri fãceau recomandãri secretarului de stat. Acesta reprezenta şi ultimul nivel unde se decidea, împreunã, când a fost cazul, cu preşedintele. Existenţa celor trei niveluri explicã de ce idei acceptate de experţi au fost respinse de consilieri sau de Hull şi Roosevelt.

Casa Albã a evitat mult timp sã-şi facã publice ideile privind organizaţia postbelicã. Abia din 1943 se observã un interes crescând pentru securitatea postbelicã, interes însoţit de acceptarea informãrii opiniei publice americane. În acest sens, ,,balonul de încercare" l-a constituit articolul publicat în ,,Saturday Evening Post", din 10 aprilie 1943, de cãtre un ziarist care în prealabil discutase problema securitãţii postbelice cu preşedintele Roosevelt. ªeful executivului american considera cã necesitatea menţinerii pãcii în lumea postbelicã va determina marile puteri sã adopte un program de colaborare bazat pe ,,asocierea sincerã din interes". Soluţia în acest sens era, dupã opinia sa, transformarea alianţei militare într-o ,,societate politicã a naţiunilor". Pentru aceasta, de mare importanţã era asocierea Uniunii Sovietice care lãsa sã se întrevadã cu certitudine marea forţã militarã ce avea s-o reprezinte atât în Europa, cât şi în Asia. Dar Roosevelt se opunea reconstituirii Societãţii Naţiunilor, deoarece aceasta se dovedise neputincioasã şi se compromisese în faţa opiniei publice. În schimb, preşedintele propunea recurgerea la o serie de alte metode pentru soluţionarea problemelor lumii: crearea unui sistem de tutelã pentru colonii; organizarea de plebiscite în regiunile disputate; instituirea unei comisii specializate în soluţionarea chestiunilor politice, economice şi militare etc. Toate acestea urmau a face parte dintr-un sistem de genul Uniunii Pan-Americane, dar mai eficace în ce priveşte consultarea şi libera exprimare a voinţei membrilor.

Imediat dupã rãzboi, preconiza preşedintele, securitatea internaţionalã urma a fi asiguratã de cãtre cele patru mari puteri, singurele care puteau recurge la forţã pentru menţinerea pãcii. Toate acestea erau idei generale, dincolo de care preşedintele nu a vrut sã treacã. El a mai declarat cã utilizarea preventivã a forţelor aeriene împotriva agresorilor nu solicita menţinerea unor importante forţe americane în strãinãtate. Rolul marilor puteri în chestiunea securitãţii crea premisa dezarmãrii statelor mici. Aspectele nelegate de securitate au fost mai puţin abordate de preşedinte în discuţia cu ziaristul american. Au fost menţionate doar acele comisii însãrcinate cu problemele economice şi sociale, comisii stabilite în diverse state. O comisie specialã de securitate era preconizatã pentru Europa, pentru a supraveghea pacea în epoca de reorganizare politicã a continentului.

Churchill a avut şi el idei proprii în chestiunea organizãrii postbelice. Pe marginea Planului celor patru puteri, prezentat de Foreign Office în octombrie 1942, Churchill a notat cã orice discuţie interaliatã era încã prematurã. Totuşi, primul-ministru britanic preciza cã accentul trebuia pus pe situaţia din Europa, unde urma a fi creat un consiliu continental, format din 10 membri. În acest organism, trebuiau reprezentate confederaţii ca cea Scandinavã, Danubianã, Balcanicã etc. La dispoziţia Consiliului urma a se instala o forţã de poliţie care trebuia sã menţinã Prusia dezarmatã. Deşi nu includea cooperarea cu S.U.A. în problemele europene, în opinia premierului britanic, aceasta trebuia sã rãmânã preocuparea principalã a englezilor. Noi idei au fost formulate de Churchill la începutul anului 1943, imediat dupã Conferinţa anglo-americanã de la Casablanca, unde a fost adoptatã decizia de a se continua lupta pânã la capitularea necondiţionatã a Germaniei, Japoniei şi a aliaţilor acestora. Dupã reuniune, primul-ministru britanic a fãcut o vizitã în Turcia, pentru a sonda posibilitãţile atragerii acesteia în rãzboi. Cum liderii turci s-au arãtat foarte preocupaţi de problemele securitãţii postbelice, Churchill a redactat, într-o dimineaţã, documentul intitulat Gânduri de dimineaţã. Aceste gânduri erau, de fapt, o concepţie asupra securitãţii postbelice. Ideea centralã era cea a necesitãţii creãrii unei organizaţii internaţionale pentru menţinerea pãcii, bazatã pe principiile libertãţii, dreptãţii şi renaşterii prosperitãţii. Ca parte componentã a acestei organizaţii mondiale trebuia creat un Consiliu al Europei, asemãnãtor Societãţii Naţiunilor, dar fãrã slãbiciunile acesteia.

Din Consiliul european urmau sã facã parte state sau confederaţii de state, precum blocul scandinav, blocul danubian sau blocul balcanic. Un organism similar urma a se constitui în Orientul Îndepãrtat, cu o componentã adecvatã, întreaga acţiune a marilor puteri având la bazã dezarmarea statelor mici. Marea Britanie urma a promova coalizarea statelor ameninţate, pentru a respinge orice agresiune.

Churchill şi-a fãcut publice aceste idei, în martie 1943, printr-un discurs radiodifuzat. Primul-ministru considera, la acea datã, ca, imediat dupã victorie, marile puteri trebuiau sã înceapã discutarea organizãrii lumii. O atenţie deosebitã era acordatã organismului european, care putea fi creat imediat dupã terminarea ostilitãţilor, având sarcina dea soluţiona problemele continentului şi de a-i asigura securitatea. Consiliul Europei trebuia sã devinã o asociaţie efectivã, cu forţe importante la dispoziţie şi cu o Înaltã curte pentru soluţionarea disputelor. Organizaţia mondialã preconizatã trebuia sã aibã la bazã cooperarea directã a marilor puteri, în termeni cordiali şi sinceri.

Eden a avut idei mai puţin grandioase, dar mult mai practice pentru punctul de vedere britanic. El împãrtãşea ideea cã Marea Britanie putea sã-şi exercite rolul de mare putere numai în cooperare cu aliaţii sãi din timpul rãzboiului şi, în special, cu S.U.A., deoarece prin aceasta se realiza angajarea americanã în relaţiile internaţionale şi se evita revenirea la izolaţionismul antebelic. Cu toate acestea, Eden nu era dispus sã sprijine necondiţionat schemele grandioase ale Washington-ului deoarece, puse în practicã, ele puteau duce la crize nedorite. Aşa cum francezii ceruserã în 1919 garanţii concrete de securitate, Marea Britanie dorea, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, soluţionarea situaţiei europene într-o manierã care sã o asigure împotriva izolãrii în faţa unor inamici. De aici şi teza cã securitatea internaţionalã nu putea fi asiguratã fãrã soluţionarea adecvatã a securitãţii europene şi a Extremului Orient. Eden, ca şi Churchill, a pus accent pe detalii, în care soluţiile regionale ocupau locul central. În opinia ministrului de externe britanic, problemele europene nu puteau fi rezolvate fãrã restabilirea statutului de mare putere a Franţei.

Or, în ce privea Franţa, cea reprezentatã desigur prin de Gaulle, americanii aveau suspiciuni şi nu au acceptat decât foarte greu ideea includerii acesteia în rândurile marilor puteri. De altfel, americanii nu acceptau nici ideile britanice privind securitatea postbelicã, deoarece proiectul creãrii unei organizaţii regionale de securitate bazatã pe soluţionarea problemelor continentului european, care sã asigure un real echilibru al puterii şi sã includã tot felul de federaţii, proiectul acesta, aşadar, însemna pentru americani dispersarea puterii şi crearea unor sfere de interes cu care nu puteau fi de acord.

Pânã în momentul în care americanii vor obţine din partea aliaţilor acceptarea proiectelor lor ca bazã de discuţie, englezii au continuat sã elaboreze proiecte proprii. Chiar în ianuarie 1943 - aşa cum am menţionat - Eden a prezentat Cabinetului Planul Naţiunilor Unite, care era în fapt o sintezã a ideilor din proiectul sãu din 8 noiembrie, a celor din memorandumul elaborat de Jebb şi a celor rezultate în urma consultãrii cu sir S. Cripps. Prezentarea documentului era o dovadã a intensei preocupãri, dar şi îngrijorãri a Foreign Office-ului, care se temea cã marile puteri s-ar putea sã nu ajungã la un punct de vedere comun la sfârşitul rãzboiului. Pentru a evita eventuale complicaţii, legate mai ales de soluţionarea unor chestiuni teritoriale, dar şi în privinţa creãrii unei organizaţii internaţionale de securitate, liderii britanici considerau de o importanţã vitalã ca marile puteri sã adopte o linie comunã în chestiunile imediat postbelice, de tranziţie şi de perspectivã. Pentru a negocia toate problemele posibile cu Statele Unite şi Uniunea Sovieticã, Foreign Office avea nevoie de aprobarea cabinetului pentru liniile generale ale politicii postbelice.

De aici, graba cu care aceste linii au fost schiţate în Planul Naţiunilor Unite în nu mai puţin de 28 de puncte. Premisa analizei o constituia aprecierea cã politica externã britanicã trebuia sã aibã ca scop continuarea exercitãrii funcţiilor de mare putere, ca şi prevenirea dominãrii Europei de cãtre o singurã putere. Pentru atingerea acestor obiective, era necesarã integrarea Marii Britanii într-o organizaţie internaţionalã mai largã. Nu se indica revitalizarea Societãţii Naţiunilor în vechea formã şi nici mãcar renaşterea ei. Se avea în vedere însã menţinerea serviciilor tehnice şi umanitare create de Societatea Naţiunilor, considerate cã puteau fi folosite şi în viitor. Pentru instituţia internaţionalã exista deja conceptul de Naţiunile Unite, mai puţin ambiţios şi mai practic decât acela al Societãţii Naţiunilor. Tocmai pe ideea Naţiunilor Unite trebuia clãdit mecanismul cooperãrii internaţionale. În acest sens, era decisiv ca marile puteri sã-şi asume rolul conducãtor, de unde şi necesitatea acordului lor asupra pregãtirii şi aplicãrii politicii mondiale comune. Conducerea Naţiunilor Unite trebuia exercitatã de Commonwealth-ul britanic, Statele Unite şi Uniunea Sovieticã, la care trebuia asociatã - în urma insistenţelor americane - şi China. Ca urmare, pentru liderii britanici, concepţia celor patru puteri trebuia acceptatã ca bazã imediatã a politicii de atunci şi de dupã rãzboi. Mai târziu, alte câteva mari puteri urmau a fi asociate.

Pentru epoca imediat postbelicã, organismul cel mai indicat pãrea a fi un consiliu al celor patru mari puteri, având rolul de Comitet executiv al Naţiunilor Unite. Viitorul Franţei era obscur, dar din punctul de vedere britanic, era necesar ca ea sã-şi recapete independenţa şi sã fie asociatã marilor puteri în conducerea problemelor mondiale, chiar şi numai pentru faptul cã fãrã francezi prevenirea unei agresiuni germane ar fi dificilã. Pânã la stabilirea unui sistem internaţional de securitate eficace, marile puteri trebuiau sã-şi asume responsabilitatea de a menţine pacea şi de a preveni renaşterea forţelor agresive în Europa şi Asia. Acest obiectiv presupunea dezarmarea completã a statelor învinse şi crearea unor puternice forţe navale şi aeriene de poliţie. Marile puteri trebuiau sã adopte o linie comunã şi în problemele economice şi sociale. Din toate punctele de vedere, situaţia cea mai dificilã exista în Europa, leagãnul civilizaţiei umane şi sursa celor mai mari conflicte. Pentru continent, pericolul cel mai mare îl reprezenta Germania care trebuia dezarmatã economic şi militar. Ocupaţia comunã a Germaniei trebuia însoţitã de un control sever al vieţii economice. O Comisie pentru armistiţiu şi reconstrucţie a Europei urma a soluţiona toate problemele continentului, inclusiv cele de securitate.

Planul britanic al Naţiunilor Unite preconiza crearea unor confederaţii ale statelor mici din Estul continentului european, de genul celor deja iniţiate de Polonia-Cehoslovacia şi Grecia-Iugoslavia. Marile puteri urmau a participa, în mod egal, la menţinerea pãcii în orice parte a lumii, în baza unei acţiuni umane. În cazul Europei, într-o etapã ulterioarã, Comisia pentru armistiţiu şi reconstrucţie se putea transforma într-un Consiliu al Europei, în care neutrii şi fostele state inamice urmau a fi admise treptat. Asemenea organisme urmau sã fie create şi în alte zone ale lumii: Asia de Sud-Est, Africa şi Vestul Atlanticului. Chestiuni politice şi economice regionale putea fi soluţionate în conferinţe locale convocate la nivelul unor mari zone geografice, ca de pildã: continentul american; Commonwealth-ul britanic; Uniunea Sovieticã; Europa; Orientul Îndepãrtat şi Orientul Mijlociu. Toate aceste consilii regionale trebuiau subordonate unui consiliu mondial format iniţial doar din reprezentanţii celor patru mari puteri şi, posibil, ai Franţei. Consiliul mondial urma a fi un fel de ultimã instanţã de apel, pânã când avea sã fie clarificatã situaţia generalã. În final, se aprecia cã în absenţa unor structuri ca cele schiţate în Planul Naţiunilor Unite, istoria se va repeta şi Germania putea declanşa din nou lupta pentru hegemonie. Având credinţa cã Planul oferea cele mai bune soluţii pentru viitor, trebuia fãcut tot posibilul pentru acceptarea lui neîntârziatã de cãtre celelalte puteri.

Aprobarea Planului Naţiunilor Unite de cãtre cabinetul britanic a fost, în opinia lui Eden, primul pas în procesul de duratã al obţinerii acordului aliaţilor asupra liniei generale postbelice. Pasul urmãtor trebuia sã fie o vizitã la Washington pentru discuţii preliminare cu Roosevelt şi consilierii sãi. De altfel, declaraţia preşedintelui fãcutã la Conferinţa de la Casablanca, privind capitularea necondiţionatã a Germaniei, Italiei şi Japoniei, precum şi a aliaţilor acestora, a fãcut cu atât mai necesarã o consultare anglo-americanã asupra scopurilor politicii postbelice. Roosevelt a apreciat cã nu poate face o vizitã în Marea Britanie în acel moment, dar a declarat cã-l aşteaptã pe Eden la Washington, cât mai curând posibil.

Scopul vizitei lui Eden era, în optica oficialilor americani, realizarea unui schimb general de opinii, anglo-american, referitor la toate problemele rãzboiului şi discutarea metodelor de pregãtire a Conferinţei generale a Naţiunilor Unite în privinţa soluţionãrii problemelor generate de rãzboi. Pregãtind proiectul de comunicat privind vizita, Foreign Office a sugerat o mai exactã precizare a scopului întrevederii şi anume: discutarea aspectelor politice ale rãzboiului şi realizarea unui schimb preliminar de opinii cu guvernul american în chestiunile generate de rãzboi şi care vor sta în faţa Naţiunilor Unite, imediat dupã terminarea conflagraţiei. Eden i-a comunicat lordului Halifax, la 20 februarie, cã nu dorea convorbiri oficiale şi cã era mai bine sã nu se pregãteascã o agendã de lucru. Ambasadorul britanic a rãspuns cã Roosevelt avea intenţia convocãrii unei conferinţe asupra problemelor alimentaţiei postbelice, eventual şi o reuniune financiarã la Londra, o alta privind metalele preţioase etc. El mai menţiona faptul cã şeful executivului american nu agrea referirea din proiectul englez de comunicat privind discutarea aspectelor politice ale rãzboiului, deoarece aceastã formulare putea crea dificultãţi în Statele Unite, dar şi în relaţiile cu ceilalţi membri ai Naţiunilor Unite. Prin urmare, el a insistat pentru formula americanã privind un schimb general de opinii şi perspectiva unei conferinţe a Naţiunilor Unite.

Îmbolnãvirea lui Churchill, survenitã în acel moment, a amânat temporar vizita lui Eden la Washington. În acest timp, ministrul de externe britanic a cãzut de acord cu consilierii sãi, cã cea mai bunã metodã de abordare a Planului celor patru era accentuarea aspectelor practice ridicate de problemele europene. În acest context, Eden evidenţia necesitatea cooperãrii marilor puteri fãrã de care condiţiile haotice de pe continent s-ar fi perpetuat şi ar fi putut împiedica angajarea britanicã în rãzboiul din Asia, dupã victoria din Europa. Soluţia cea mai bunã, dupã opinia sa, era crearea unui sistem tripartit, al marilor puteri, cu asocierea ulterioarã a celorlalte state europene, în primul rând a Franţei. În final, s-a decis ca în convorbirile de la Washington, Eden sã nu punã prea mare accent pe soluţia regionalã a securitãţii internaţionale, cu excepţia fazei iniţiale privitoare la Europa şi sã încerce a analiza formele de acţiune ale Consiliului mondial. În ce priveşte compoziţia acestui organism, trebuia insistat ca el sã înglobeze doar acele state care puteau contribui efectiv la sistemul de poliţie mondialã. În schimb, Consiliul cu problemele economice putea avea o componenţã largã. Problema bazelor militare ale marilor puteri în lume urma a fi, de asemenea, privitã favorabil, deoarece putea asigura participarea americanã şi la soluţionarea chestiunilor europene. Cabinetul a aprobat aceste linii directoare, precum şi sugestiile Foreign Office-ului privind tratamentul Germaniei dupã rãzboi: ocuparea ţãrii într-o primã etapã, mãsuri restrictive economice pentru început, dar în perspectivã înglobarea acesteia în "familia naţiunilor".

Vizita lui Eden la Washington a avut loc în zilele de 12-30 martie 1943, şi în acest interval el a avut mai multe întrevederi cu Roosevelt şi Hull. Ceilalţi membri ai delegaţiei britanice au purtat discuţii cu experţi din Departamentul de Stat. La toate nivelurile au fost abordate direct şi chestiunile organizãrii postbelice. Preşedintele a afirmat cã dupã rãzboi, securitatea europeanã trebuia vegheatã de Marea Britanie, Uniunea Sovieticã şi Statele Unite, care urmau sã asigure dezarmarea celorlalte state de pe continent. Pentru Roosevelt, situaţia europeanã nu implica dificultãţi prea mari, toate problemele teritoriale controversate putând fi soluţionate prin plebiscite. În problema germanã, şeful executivului american a declarat cã singura soluţie eficace era dezmembrarea şi ocupaţia de cãtre marile puteri. Welles i-a expus lui Eden, la 24 martie, ideile sale despre organizarea mondialã postbelicã. Planul subsecretarului de stat pornea tot de la ideea responsabilitãţii marilor puteri pentru menţinerea pãcii, exercitatã prin intermediul unui fel de comitet executiv al Naţiunilor Unite. Iar pentru a nu da statelor mici impresia unei hegemonii a celor mari, se preconiza crearea unor grupãri regionale (Europa, continentul american, zona Pacificului etc.), care sã fie reprezentate în Consiliul mondial. În caz de dispute internaţionale, Consiliul intervenea prin intermediul celor patru mari puteri care, în caz de necesitate, puteau acţiona şi din proprie iniţiativã. Welles preconiza, de asemenea, şi un organism general, de genul adunãrii Societãţii Naţiunilor, în care fiecare naţiune sã poatã sã-şi exprime opiniile.

În acest context, Eden a încercat sã încadreze ideile lui Welles în proiectul lui Churchill privind Consiliul Europei. Subsecretarul de stat i-a declarat ministrului britanic cã publicul american nu dorea participarea Statelor Unite la soluţionarea problemelor europene în termenii propunerilor engleze. Welles considera însã cã organismul european, aşa cum era propus de britanici, putea sã se ocupe doar de chestiuni economice sau sociale, cele politice intrând în competenţa Consiliului mondial. Discuţia a continuat la 27 martie cu o participare mai largã: Roosevelt, Hull, Welles, Hopkins şi Winant, de partea americanã; Eden, lord Halifax şi Strang, de cea englezã. Preşedintele a fost acela care a ridicat problema organizaţiei postbelice. El a apreciat cã trebuia creatã o adunare generalã, cu o sesiune anualã, la care sã participe toate statele membre, unde puteau sã-şi expunã punctele de vedere; un comitet executiv, al celor patru mari puteri, care sã decidã asupra celor mai importante probleme şi sã exercite acţiunea de poliţie internaţionalã; un consiliu consultativ din care sã facã parte, pe lângã delegaţii celor patru mari puteri, şi şase sau opt delegaţi ai altor state, aleşi pe baze regionale (Scandinavia şi Finlanda, statele americane etc.). Conducerea organizaţiei urma a reveni unui ,,moderator" care nu era decât un secretar general, termen pe care Roosevelt îl gãsea nepotrivit. Preşedintele a insistat pentru includerea Chinei în rândul marilor puteri şi asupra creãrii unei organizaţii mondiale şi nu baze regionale.

Roosevelt nu a uitat sã ridice şi chestiunea tutelei internaţionale asupra unor anumite zone de pe glob, referiri concrete fãcând la Orientul Îndepãrtat, la Pacific şi la unele pãrţi din imperiul colonial francez. Eden a afirmat, la rândul sãu, cã era mai indicat ca tutela sã fie individualã şi nu colectivã, la care preşedintele a replicat cã totul depinde de fapt de personalitatea celor însãrcinaţi cu tutela. Dakarul şi Bizerta au fost menţionate ca zone strategice care trebuiau ocupate de englezi şi americani. Eden a estimat cã francezii se vor opune acestor intenţii, dar preşedintele a declarat cã Franţa va avea nevoie de asistenţã pentru reconstrucţie şi, în acest context, ar putea ceda în schimb anumite pãrţi din imperiu. Welles a intervenit în discuţie şi a amintit preşedintelui cã guvernul american a promis restaurarea imperiului francez dupã rãzboi, drept care Roosevelt a declarat cã problema ar putea fi soluţionatã atunci.

În final, Hopkins s-a declarat împotriva proiectului englez privind Consiliul Europei, sub motiv cã acesta ar putea trezi riposta izolaţionismului american. Pe de altã parte, el a precizat cã discuţia nu trebuia privitã ca o încercare anglo-americanã de soluţionare a viitorului lumii. Eden, în cuvântul sãu, a exprimat dorinţa ca şi guvernul sovietic sã fie informat asupra conţinutului discuţiilor.

Schimburi de opinii au avut loc şi la nivelul experţilor. La 24 martie, Strong şi Jebb au discutat la Departamentul de Stat cu J. C. Dunn, consilier politic, şi R. Atherton, şeful secţiei europene. Oficialii englezi au prezentat stadiul analizei lor asupra soluţionãrii problemelor europene dupã rãzboi. Americanii au fost de acord cu ideea cã Uniunea Sovieticã trebuia asociatã la mecanismul ce se va crea pe continent şi cã, în perspectivã, urma a fi inclusã şi Franţa. Apoi, experţii englezi au menţionat proiectul Comisiei Naţiunilor Unite pentru Europa, creatã tot pe baze tripartite, şi menitã a soluţiona aplicarea condiţiilor capitulãrii şi ale restabilirii ordinii pe continent. Oficialii americani s-au arãtat interesaţi de acest proiect. A doua zi, Norman Davis, din Comitetul consultativ pentru politica externã postbelicã, le-a fãcut cunoscut celor doi consilieri englezi cã Statele Unite au analizat problema armistiţiilor, dar încã nu au un punct de vedere precis. Davis a repetat teza preşedintelui asupra necesitãţii dezarmãrii statelor mici şi s-a declarat de acord cu acţiunea britanicã de restaurare a statutului Franţei. Consilierul american a fost de acord şi cu ideea britanicã privind crearea Comisiei Naţiunilor Unite pentru Europa.

Impresiile lui Eden asupra vizitei la Washington au fost prezentate cabinetului britanic. Acesta a fost informat cã Hull şi Welles insistau pentru crearea unui mecanism menit a analiza aspectele politice ale operaţiilor militare. În ce priveşte viitorul Franţei, existau încã diferenţe de opinii, dupã cum Roosevelt se opunea proiectului Consiliului Europei şi excluderii Chinei dintre marile puteri. În aceastã ultimã chestiune, Eden declarase lui Roosevelt cã totul depindea de situaţia existentã în China la terminarea rãzboiului.

Imediat dupã vizita lui Eden în Statele Unite, experţi din Foreign Office au analizat ideile formulate de ambele pãrţi, subliniind diferenţele de opinii. S-a considerat cã existã încã timp suficient pentru realizarea acordului asupra liniilor generale ale organizaţiei mondiale de securitate şi cã deci, nu era necesar sã se insiste asupra detaliilor. Într-o notã din 13 aprilie 1943, sir A. Cadogan sublinia importanţa decisivã a obţinerii acordului Statelor Unite şi al Uniunii Sovietice asupra scopurilor postbelice şi a funcţiilor organizaţiei ce urma sã se creeze. Acest acord era fundamental pentru pacificarea Europei şi, de aceea, trebuia obţinut înainte de terminarea ostilitãţilor.

Un nou schimb de opinii anglo-american a avut loc în cursul vizitei lui Churchill la Washington, între 15-27 mai 1943. De astã datã, discuţiile au fost centrate - aşa cum era firesc - asupra soluţionãrii problemelor militare curente (continuarea campaniei din Italia, pregãtirea debarcãrii pe coasta francezã în primãvara lui 1944, situaţia din Asia de sud-est etc.). Proiectele referitoare la organizarea postbelicã au fost abordate doar tangenţial în cursul unui prânz oficial de la Ambasada britanicã, din ziua de 22 mai 1943. Din partea americanã au fost prezenţi: vicepreşedintele S.U.A. Wallace, ministrul de rãzboi Stimson, ministrul de interne Ickes, Sumner Welles, senatorul Connally, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Senatului.

Churchill a început prin a-şi exprima speranţa cã se va constitui o alianţã a Statelor Unite, Marii Britanii şi Uniunii Sovietice pentru prevenirea unei noi agresiuni germane sau japoneze. Dacã S.U.A. doreau a include şi China în rândul marilor puteri, primul-ministru era de acord, deşi considera cã aceasta nu avea încã ponderea unei puteri de rangul întâi. Cele trei sau patru mari puteri trebuia sã formeze un Consiliu mondial cu trei consilii regionale subordonate (Europa, Emisfera americanã şi Pacificul). Cât despre Consiliul european, acesta putea fi constituit din 12 state sau confederaţii. De mare importanţã era refacerea forţei Franţei, alãturi de care trebuiau antrenate Spania, Italia şi, în mãsura posibilului, o confederaţie danubianã şi una balcanicã. Churchill dorea ca Prusia sã fie separatã de restul Germaniei, Bavaria sã fie inclusã poate în confederaţia dunãreanã. Polonia şi Cehoslovacia trebuiau sã pãstreze strânse legãturi cu Uniunea Sovieticã. Turcia se putea asocia cu Grecia într-o confederaţie balcanicã, iar Elveţia putea rãmâne un caz special.

Oficialii americani nu s-au lãsat mai prejos în a decide dupã bunul plac asupra soartei ţãrilor mici şi mijlocii la sfârşitul ostilitãţilor. Astfel, vicepreşedintele Wallace a sugerat cã Belgia şi Olanda puteau fi unite cu Franţa, la care Churchill a replicat spunând cã ar fi posibil, o altã soluţie, şi anume, unirea acestora cu Danemarca şi constituirea unei confederaţii a ţãrilor de Jos. Fiecare ţarã de pe continent urma sã aibã reprezentanţi în Consiliul european şi, în acest fel, se creau Statele Unite ale Europei. În cele douã Americi urma a se constitui un alt consiliu regional, în care sã fie inclusã şi Canada; alt consiliu cu reprezentare sovieticã urma a se institui în Asia. Primul-ministru spera ca S.U.A. sã fie reprezentate în toate cele trei organisme, subordonate direct Consiliului mondial. Acesta avea dreptul la decizia finalã în orice conflict care nu putea fi soluţionat de organismele regionale. Wallace şi-a exprimat îndoiala cã celelalte state ar putea sã accepte un Consiliu mondial format numai din reprezentanţii celor patru mari puteri. Churchill însã a considerat ideea ca realistã şi a sugerat alegerea unor reprezentanţi ai consiliilor regionale, prin rotaţie. Ideea centralã a proiectului era existenţa scaunului cu trei picioare: Consiliul mondial bazat pe cele trei consilii regionale. Desigur, a repetat primul ministru, Consiliul mondial urma a avea ultimul cuvânt. Principiul regional era important deoarece, considera Churchill, doar statele ale cãror interese erau direct afectate de o disputã urmau a se angaja cu toatã vigoarea în soluţionarea ei. Primul-ministru sublinia, de asemenea, necesitatea unui acord între Naţiunile Unite asupra nivelului forţelor armate pe care le vor avea. Fiecare stat, dupã opinia sa, trebuia sã aibã contingente: unul naţional şi altul pus la dispoziţia consiliilor regionale sau a Consiliului mondial pentru operaţiuni de poliţie internaţionalã.

Întrebat de Wallace cum vede procedura în cazul unui conflict - între Peru şi Ecuador, de pildã, Churchill a rãspuns cã problema urma sã fie analizatã, în primul rând, de Consiliul regional american, dar sub controlul Consiliului mondial, deoarece orice disputã putea ameninţa pacea lumii. În legãturã cu componenta asociaţiei de state pe care o preconiza, Churchill estima cã pe lângã actualii membri ai Naţiunilor Unite, se mai putea încerca atragerea neutrilor încã înainte de terminarea ostilitãţilor. El avea în vedere, în primul rând, Turcia, care trebuia ajutatã a-şi crea forţe armate gata de luptã la momentul oportun. Dupã victorie, rolul neutrilor urma sã fie redus. Era însã foarte important, dupã opinia sa, sã se stabileascã o componentã bine precizatã a noii organizaţii, deoarece experienţa Societãţii Naţiunilor Unite a demonstrat cã eşecul acesteia se datora unora din membrii ce o alcãtuiau. Senatorul Connally s-a declarat de acord cu afirmaţia din urmã a premierului şi a subliniat câteva din realizãrile Societãţii Naţiunilor din primii ani de activitate. Ministrul de rãzboi s-a pronunţat în acelaşi sens, declarând cã acordarea garanţiilor de securitate cerute de Franţa în 1919 ar fi dus desigur şi la o altã evoluţie a Societãţii Naţiunilor.

Pentru acţiunea forţelor internaţionale care sã garanteze securitatea, Churchill a sugerat crearea unor baze comune în diverse pãrţi ale lumii. În opinia primului-ministru esenţial pentru menţinerea pãcii postbelice era cooperarea anglo-americanã care putea fi aprofundatã prin adoptarea cetãţeniei comune şi a paşaportului unic. Oficialii americani prezenţi la întrevedere au afirmat cã au idei apropiate şi cã nu era imposibil ca opinia publicã din Statele Unite sã le accepte, mai ales dacã ele erau prezentate încã în timpul rãzboiului şi ca o continuare a lui. Lordul Halifax l-a sondat pe Welles dacã la Washington se aprecia cã formarea Consiliului european ar putea duce la scãderea interesului americanilor pentru Europa. Welles a asigurat pe interlocutorul sãu cã nu exista un asemenea pericol, datã fiind existenţa Consiliului mondial şi a relaţiilor cu cele regionale. Era însã foarte important - a precizat el - ca sã se adopte înainte de terminarea ostilitãţilor cel puţin principiile de bazã ale organizaţiei postbelice de securitate. În acest sens, subsecretarul de stat sugera elaborarea a douã protocoale: unul între marile puteri asupra responsabilitãţii comune pentru menţinerea pãcii şi altul între toţi membrii Naţiunilor Unite pentru a coopera la prezervarea pãcii. Stimson s-a pronunţat şi el în sensul necesitãţii unor acorduri încã înainte de încheierea rãzboiului.

A doua zi, la un prânz la care au participat Roosevelt, Wallace şi Churchill, au fost abordate tangenţial şi chestiunile postbelice. Wallace şi-a exprimat îngrijorarea faţã de reacţia celorlalte state faţã de intenţia marilor puteri de a conduce lumea dupã rãzboi, iar Churchill a reluat ideea cetãţeniei comune anglo-americane. Preşedintele s-a declarat de acord cu aceastã idee, ca şi cu propunerea ca discuţiile între statele majore anglo-americane sã continue şi dupã terminarea ostilitãţilor.

Reacţia oficialã americanã, realã, la proiectele regionale ale lui Churchill a fost diferitã. Hull şi Connally apreciau cã accentul trebuia pus pe organizaţia mondialã la care sã adere într-o formã oarecare toate statele interesate în menţinerea pãcii. Organizaţiile regionale, de genul celei interamericane, trebuiau pãstrate doar într-o poziţie secundarã. Hull se temea cã ideea consiliilor regionale putea fi exploatatã de izolaţionişti pentru a cere participarea americanã la Consiliul emisferei vestice cu condiţia ca Statele Unite sã rãmânã în afara celorlalte consilii regionale. Exista însã acordul deplin asupra ideii cã timpul nu era încã pierdut pentru a elabora detalii, mai ales în condiţiile în care cooperarea militarã anglo-sovieto-americanã era în plinã acţiune. Totodatã, se impunea consultarea Uniunii Sovietice asupra intenţiilor referitoare la afacerile internaţionale postbelice.

Revenit la Londra, la începutul lunii iunie 1943, Churchill a prezentat cabinetului, deja informat în parte prin telegrame şi din comunicatul comun dat publicitãţii, asupra conţinutului convorbirilor avute la Washington. La rândul sãu, Foreign Office a privit discuţiile ca satisfãcãtoare, de vreme ce demnitari americani, de talia lui Sumner Welles, au afirmat necesitatea ca Statele Unite sã participe alãturi de celelalte mari puteri, în baza principiului responsabilitãţii comune, la menţinerea pãcii.

Din punctul de vedere american, de maximã importanţã era consultarea cu Uniunea Sovieticã în vederea cointeresãrii acesteia la organizarea postbelicã. Hull considera cã pentru moment trebuia obţinutã asocierea Uniunii Sovietice la efortul comun de constituire al unei organizaţii internaţionale sub forma unui acord de principiu, celelalte aspecte putând fi negociate ulterior. În acelaşi timp, Departamentul de Stat a început a înregistra nemulţumirea statelor mai mici, membre ale Naţiunilor Unite, faţã de intenţia marilor puteri de a-şi impune o poziţie privilegiatã. Aceastã reacţie a fost generatã de procedura semnãrii Declaraţiei Naţiunilor Unite, de metoda consultãrii prealabile a celor mari înainte de negocierile economice, de declaraţiile publice ale lui Churchill, ca şi de zvonurile asupra ideilor lui Roosevelt despre ,,cei patru poliţişti". Din toate aceste puncte de vedere, era necesar ca Departamentul de Stat sã iniţieze mãsuri concrete în vederea creãrii organizaţiei postbelice.

Aşa cum s-a mai petrecut, în acord cu indicaţiile lui Hull, din mai 1942, experţii americani s-au concentrat asupra studierii detaliilor creãrii organizaţiei. Astfel, în primãvara lui 1943, un proiect era deja încheiat. Problema care se cerea a fi soluţionatã era cea a situaţiei din faza de tranziţie, precum şi încheierea a douã acorduri: unul între marile puteri şi altul între celelalte state din cadrul Naţiunilor Unite. În acest fel, se crea premisa negocierii unui acord general, supus aceloraşi principii de bazã. Acordul mai larg asupra mecanismului de tranziţie a fost conceput ca un pas preliminar al creãrii organizaţiei permanente. În iunie 1943, cele douã acorduri au fost deja schiţate de experţii din Departamentul de Stat.

 

Pagina anterioara - Home - Despre autori - Cuprins - Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Constantin BUSE -  Last update: May, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU