Capitolul III

ELABORAREA PROPUNERILOR CVADRIPARTITE PENTRU CREAREA UNEI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: DUMBARTON OAKS

(AUGUST - OCTOMBRIE 1944)

 

 

Anul 1944 a însemnat şi adoptarea primului proiect comun, al marilor puteri, de statut al viitoarei organizaţii internaţionale. Reuniunea cvadripartitã, proiectatã iniţial pentru sfârşitul lunii februarie şi amânatã spre sfârşitul lunii mai, va avea loc, în final, în lunile august-octombrie 1944 la Dumbarton Oaks, lângã Washington.

Departamentul de Stat a informat pe ambasadorul britanic la Washington, lordul Halifax, asupra intenţiei de a invita marile puteri, inclusiv China, la Washington, pentru negocieri prealabile.

Informat asupra intenţiilor americane, Foreign Office anunţa pe lordul Halifax cã Marea Britanie nu socotea necesarã participarea Chinei la discuţii şi cã nu se putea lua nici o decizie pânã când sovieticii nu-şi exprimau punctul de vedere. Guvernul britanic aprecia cã China putea fi doar informatã asupra discuţiilor şi solicita câteva sãptãmâni pentru a pregãti punctul de vedere propriu. La rândul sãu, Departamentul de Stat fãcea cunoscut cã preparativele americane nu puteau fi gata înainte de 22 februarie.

Precizarea punctului de vedere american s-a accelerat dupã 3 februarie 1944, când preşedintele Roosevelt a aprobat liniile generale ale sistemului de securitate preconizat de Proiectul de plan ce-i fusese prezentat în decembrie 1943. În acest fel, Roosevelt a renunţat la speculaţiile sale iniţiale privind ,,cei patru poliţişti" şi a acceptat formula unui Consiliu format din marile puteri şi din câteva state mici. Preşedintele credea cã un organism format din şapte membri, dintre care patru permanenţi, era greu de realizat în absenţa unor criterii de alegere a statelor mici membre, dar a insistat de la început asupra necesitãţii unanimitãţii votului marilor puteri în toate problemele majore. De asemenea, preşedintele aprecia cã un stat implicat se putea abţine de la vot, chiar dacã în acest fel sublinia regula unanimitãţii. Consilierii au atras atenţia preşedintelui cã abţinerea contravenea principiului unanimitãţii, dar Roosevelt şi-a menţinut punctul de vedere, fiind foarte conştient de necesitatea evitãrii oricãrui conflict direct între marile puteri chiar prin sistemul de vot din organismul de conducere.

Dupã aprobarea prezidenţialã, secretarul de stat Hull a informat Londra cã ar fi dorit ca orice discuţie internaţionalã, chiar numai între marile puteri, sã fie precedatã de un schimb preliminar de documente de lucru, care sã precizeze toate structurile şi modul de funcţionare al viitoarei organizaţii. Dupã o sãptãmânã, la 15 februarie, Foreign Office înainta Departamentului de Stat un ,,sumar al problemelor", sumar care era în fapt chiar conţinutul în mare al proiectului britanic ce urma a fi supus celorlalte mari puteri. Documentul fãcea referire la natura şi componenţa organizaţiei mondiale, sistemul general de securitate, organizaţiile internaţionale economice şi de altã naturã şi aderarea altor state. Departamentul de Stat a prezentat, la 19 februarie, propria schiţã a proiectului de plan: caracterul general al organizaţiei internaţionale, adunarea generalã; consiliul executiv; Curtea de justiţie; aranjamente pentru securitate; cooperare economicã şi socialã; tutela teritorialã; administraţie şi secretariat; crearea organizaţiei.

Aceste documente şi schimbul de note au fost comunicate şi guvernului sovietic care, pentru moment, nu şi-a precizat punctul de vedere. La jumãtatea lunii martie, Foreign Office trimitea la Washington şi Moscova un memorandum prin care sugera începerea discuţiilor tripartite având ca bazã proiectele prezentate. Ele puteau fi analizate iniţial în liniile generale şi abia apoi în detaliu. Hull a rãspuns, la 27 martie, cã pregãtirile americane deşi erau avansate, nu se terminaserã încã, aşa încât nu se putea pronunţa asupra unei date precise. Dupã numai câteva zile, un oficial din Departamentul de Stat informa un diplomat englez cã discuţiile puteau fi începute la sfârşitul lunii mai. Totodatã, era schiţatã esenţa proiectului american: un mic Consiliu mondial, o Adunare a tuturor statelor pacifice, o Curte mondialã şi contingente naţionale (nu internaţionale) pentru menţinerea pãcii. Consiliile regionale urmau a soluţiona doar disputele locale în timp ce marile neînţelegeri intrau în competenţa Consiliului mondial. Accentul, a declarat oficialul american, trebuia pus pe caracterul mondial al organizaţiei.

Numit subsecretar de stat la sfârşitul lunii martie 1944, E. R. Stettinius a fãcut o vizitã la Londra la începutul lui aprilie. Cu acest prilej a discutat cu Eden şi chestiuni legate de nivelul discuţiilor tripartite şi de locul reuniunii. Cei doi miniştri au cãzut de acord asupra necesitãţii unor negocieri la nivel de funcţionari superiori, dar cu aprobarea ulterioarã a membrilor guvernului. Stettinius a apreciat cã Washingtonul nu era indicat sã fie mereu locul reuniunilor diplomatice la care Eden nu a obiectat. Cât despre Londra, ideea a fost respinsã chiar de britanici. În acelaşi timp, un consilier din Departamentul de Stat, dr. Bowman, a avut un schimb de opinii cu experţii din Foreign Office, fãcându-le cunoscut punctul de vedere al experţilor americani. Consilierul american a declarat cã Statele Unite se pronunţau pentru o organizaţie simplã şi flexibilã, dispunând de o adunare generalã ce urma sã discute mai ales chestiunile economice şi sociale. Statele membre puteau totuşi ridica în adunare şi probleme de securitate. Deciziile de acţiune urmau a fi luate de Consiliu, care trebuia sã fie dominat de marile puteri, singurele în drept sã impunã hotãrârile în unanimitate. O Curte internaţionalã urma sã discute disputele juridice, în timp ce toate celelalte neînţelegeri dintre state intrau în competenţa Consiliului, ale cãrui decizii erau obligatorii în chestiunile majore. Cât despre forţele de represiune, dr. Bowman a precizat cã Departamentul de Stat nu mai susţinea ideea contingentelor internaţionale, iar problema bazelor militare internaţionale regionale nu era încã clarificatã de experţii americani.

Cum guvernul sovietic nu-şi precizase punctul de vedere, Foreign Office solicita clarificãri, la 31 martie, prin ambasadorul de la Moscova. Molotov a rãspuns, în scris, la 5 aprilie. Guvernul sovietic era de acord ca documentele britanic şi american sã constituie baza discuţiilor tripartite dar aceasta nu însemna şi acceptarea lor integralã. Era necesar, aprecia ministrul de externe sovietic, ca mai înainte sã se discute chestiunile fundamentale, ca de pildã, relaţia dintre organizaţie în ansamblu şi organul sãu de conducere, metodele de adoptare a deciziilor, relaţia dintre aranjamentele bilaterale de apãrare sau cea dintre sistemele regionale şi sistemul general de securitate. Molotov se opunea, în principiu, schimbului de documente dar aprecia cã era necesar în primul rând sã se stabileascã ordinea dezbaterii problemelor şi abia dupã aceea sã se prezinte opinii scrise în chestiuni evaluate a fi de maximã prioritate.

La 19 aprilie 1944, proiectul britanic detaliat privind structurile şi funcţiunile organizaţiei postbelice era încheiat. Chiar şi Churchill, aşa cum vom vedea, îşi expune la 8 mai 1944 ideile privind organizarea postbelicã într-un memorandum apreciat, însã, de Foreign Office ca fiind nerealist. În acelaşi timp, reuniunea din 1-17 mai 1944 a primilor-miniştri din Commonwealth a aprobat discutarea internaţionalã a proiectului pregãtit de Foreign Office.

De cealaltã parte a Atlanticului, experţii din Agenda Group mai lucrau la soluţionarea unor detalii care s-a dovedit a fi mai dificilã decât a pãrut la prima vedere. În acelaşi timp, Hull purta negocieri cu reprezentanţii Congresului şi mai ales cu Comitetul celor opt din cadrul Comitetului de relaţii externe al Senatului. Aceste discuţii au început în mai şi au durat încã o lunã, ducând şi la unele modificãri în planul american. La sfârşitul lunii mai, Hull a anunţat public cã prima fazã, a discuţiilor cu cei opt s-a încheiat şi cã preşedintele a aprobat începerea negocierilor cu Marea Britanie, Uniunea Sovieticã şi China în problema organizaţiei interna-ţionale de securitate. Pe cale diplomaticã, Londra şi Moscova au fost întrebate dacã doresc sã înceapã discuţiile.

În aşteptarea rãspunsului, Hull a ridicat din nou, la 23 iunie, problema participãrii Chinei la negocieri. Discutând cu lordul Halifax, secretarul de stat a sugerat ca soluţie posibilã, negocieri într-o a doua etapã între S.U.A, Marea Britanie şi China, afirmând cã chinezii puteau fi trataţi doar pe picior de egalitate, chestiunea fiind de ordin psihologic, deoarece nu era vorba de o mare putere realã. Rãspunsul britanic fãcea cunoscut cã ţinerea în paralel a douã conferinţe era o pierdere de timp şi de energie, dar cã propunerea americanã era acceptabilã dacã sovieticii nu aveau de obiectat la ideea egalitãţii de fapt a poziţiei Chinei. Era însã clar, se aprecia în nota englezã, cã accentul trebuia pus pe negocierile cu sovieticii şi nu cu chinezii.

La începutul lunii iulie au fost operate ultimele detalii şi modificãri în proiectul american. La 6 iulie era definitivat, având titlul de Propuneri provizorii pentru o organizaţie generalã internaţionalã. Era al patrulea document elaborat de diplomaţia americanã referitoare la statutul viitoarei organizaţii internaţionale. Imediat a fost alcãtuitã delegaţia americanã pentru negocieri şi s-a lansat invitaţia oficialã cãtre guvernele britanic, sovietic şi chinez de a efectua schimbul de documente şi aranjamente cu caracter informativ necesare ca bazã de discuţii. Marea Britanie şi China au rãspuns imediat, iar la 9 iulie a rãspuns şi guvernul sovietic, arãtând cã este gata sã participe la negocieri. Imediat Hull a chestionat guvernul britanic asupra soluţiei privitoare la negocierile cu China şi la 18 iulie proiectul american a fost remis britanicilor şi sovieticilor pentru a fi examinat. Moscova a cerut o amânare a începerii negocierilor, pânã la jumãtatea lunii august şi a propus ca discuţiile cu China sã urmeze celor anglo-sovieto-americane. Hull a fost de acord cu aceastã sugestie, cu condiţia ca chinezii sã fie integral informaţi asupra evoluţiei convorbirilor.

Mai rãmânea de stabilit nivelul conferinţei. Hull dorea sã conducã delegaţia americanã sau sã participe, cel puţin, la discutarea chestiunilor fundamentale. Eden a rãspuns cã el nu era pregãtit sã participe şi aprecia, dealtfel, cã nu era de dorit o conferinţã a miniştrilor de externe în stadiul respectiv. Informat asupra chestiunii, Molotov a fost de acord cu opinia lui Eden, pronunţându-se pentru discuţii preliminarii. Uniunea Sovieticã urma sã fie reprezentatã la negocieri de ambasadorul sãu la Washington, în timp ce Marea Britanie a numit în fruntea delegaţiei pe sir A. Cadogan. Totodatã, s-a avut în vedere ipoteza ca într-o fazã sã aibã loc şi o reuniune a miniştrilor de externe. Chestiunea a rãmas nesoluţionatã, reuniunea ministerialã nemaifiind consideratã necesarã datoritã succesului deosebit al întrevederii experţilor. Întâlnirea acestora a fost fixatã pentru 12 august, aşa încât delegaţia britanicã a pornit la drum la 6 august. Imediat dupã plecare, guvernul sovietic a cerut la Washington şi Londra o amânare a deschiderii lucrãrilor, pânã la 21 august, pentru a studia mai atent propunerile americane şi britanice. Amânarea a fost acceptatã şi prima fazã a reuniunii de la Dumbarton Oaks se va deschide, în fine, la 21 august 1944.

Pe masa de lucru se aflau cele douã documente de bazã, proiectele britanic şi american. Încã de la începutul anului 1944, la Londra s-a constituit un comitet interministerial, condus de Richard Law, ministru de stat, însãrcinat cu elaborarea unor propuneri detaliate privind viitoarea organizaţie mondialã de securitate. Pânã la 19 aprilie 1944, experţii britanici elaboraserã mai multe documente, sub forma a cinci memorandumuri şi a unei note generale explicative, care au fost prezentate Comitetului pentru armistiţiu şi chestiuni postbelice. Acest organism a fãcut câteva modificãri şi, la 22 aprilie, a prezentat toate documentele guvernului britanic. Era vorba, în fapt, de urmãtoarele memorandumuri: 1) scopul şi natura organizaţiei internaţionale permanente; 2) soluţionarea pacificã a disputelor, problema garanţiilor şi condiţii de realizare a acţiunilor de menţinere a pãcii şi securitãţii; 3) aspectul militar al organizaţiei postbelice de securitate; 4) coordonarea mecanismului politic şi economic internaţional şi 5) metoda şi procedura de creare a organizaţiei internaţionale. Luate global, aceste cinci memorandumuri formau tocmai proiectul britanic supus discuţiei celorlalte mari puteri.

Nota generalã explicativã semnatã de Richard Law trecea în revistã cursul evenimentelor dupã Conferinţa de la Moscova, din octombrie 1943, datã de la care începuse de fapt pregãtirea memorandumurilor. Totodatã, erau expuse, pe larg, principiile care au ghidat elaborarea respectivelor documente. Se sublinia, de pildã, faptul cã viitoarea organizaţie avea multe puncte comune cu Societatea Naţiunilor de la care, conform indicaţiei speciale a primului-ministru, prelua toate elementele pozitive. Noua organizaţie era conceputã însã în aşa fel încât sã fie mai flexibilã, mai puţin handicapatã de definiţii rigide care sã blocheze acţiunile necesare şi, mai ales, înarmatã cu un mecanism capabil sã asigure eficacitatea acţiunilor sale. Planul britanic, se preciza în notã, era bazat pe acceptarea unor principii esenţiale şi lãsa mijloacele de transpunere în practicã a acestor principii pe seama acţiunii viitoare. În acest fel, se crea cadrul general, maximum de cooperare internaţionalã efectivã ce putea fi dobânditã în momentul respectiv.

Richard Law considera cã, în negocierile care urmau, nu trebuia acceptat nimic care sã afecteze armonia Commonwealthului sau a Imperiului britanic. Esenţial era, dupã pãrerea sa, sã se ajungã la crearea unei organizaţii care sã cuprindã Regatul Unit şi Dominioanele, S.U.A. şi U.R.S.S., eventual şi Franţa. Acesta era obiectivul central al politicii britanice şi nici un considerent minor nu trebuia sã blocheze realizarea lui. Crearea unui centru unde sã se armonizeze politica marilor state ale lumii fãcea parte din tradiţia politicii britanice. Propunerile şi soluţiile date se integrau în linia politicii promovate de Castlereagh, Palmerston, Salisbury, Grey, lord Balfour, Austen Chamberlain şi Arthur Henderson. ,,Noi acordãm o mare importanţã creãrii unui mecanism permanent prin care sã se poatã întreprinde o acţiune rapidã şi eficace împotriva oricãrui pericol la adresa pãcii lumii", se arãta în notã. ,,Omenirea a vãzut atât de multe presiuni nerealizate încât încrederea în noua instituţie poate fi dobânditã numai dacã mijloacele de acţiune sunt vizibile şi dacã vor fi, poate, confirmate practic dupã realizarea unei asemenea acţiuni".

Interesele britanice cereau ca organizaţia sã fie mondialã, dar, totodatã, trebuiau create organisme regionale subordonate, putând ajunge treptat la un rol important. A expune punctul de vedere britanic privitor la scopul şi natura organizaţiei permanente enunţând principiile şi obiectivele acesteia (menţinerea pãcii şi securitãţii în principal), natura organizaţiei (o asociaţie de state egale şi suverane) şi modul de constituire a organizaţiei. La ultimul paragraf, erau menţionate şi principalele organisme de lucru: Adunarea mondialã, Consiliul mondial, Curtea permanentã de justiţie internaţionalã şi o serie de organizaţii specializate şi tehnice. Se sugera, de asemenea, ca noua organizaţie internaţionalã sã se numeascã Naţiunile Unite, aşa cum se numea deja alianţa ce lupta împotriva agresorilor. Prin toate prevederile privind structura şi atribuţiile diverselor organe şi mai ales a Consiliului mondial, se rezerva un loc special marilor puteri. Acestea aveau un rol decisiv în adoptarea hotãrârilor, cu caracter obligatoriu, privind menţinerea pãcii şi securitãţii. Totuşi, proiectul britanic lasã deschisã problema asumãrii de cãtre marile puteri a unor responsabilitãţi speciale în materie de securitate. ªi aceasta din douã considerente: pentru a facilita aderarea Statelor Unite la organizaţie (vechea temã de revenire a acestora la izolaţionalism) şi pentru a evita sublinierea specialã a poziţiei marilor puteri. Nu s-au oferit soluţii nici pentru alte aspecte: alegerea membrilor nepermanenţi din Consiliu, fixarea sediului organizaţiei, structura Secretariatului ca şi chestiunea colonialã.

O importanţã deosebitã avea Memorandumul B referitor la soluţionarea pacificã a disputelor, problema garanţiilor şi condiţiile în care se realiza o acţiune de menţinere a pãcii şi securitãţii. Mecanismul preconizat se voia foarte flexibil şi avea la bazã trei idei fundamentale: 1) obligaţia statelor membre de a soluţiona pacific disputele, dar fãrã asumarea obligaţiei de garantare reciprocã a integritãţii teritoriale şi a independenţei politice (constant politica britanicã a fost de neacordare a unor asemenea garanţii); 2) Consiliul mondial putea iniţia orice acţiune de menţinere a pãcii şi securitãţii; 3) acţiunea organizaţiei trebuia sã se bazeze pe principii şi nu pe o definiţie exactã, rigidã. Aspectul militar al organizaţiei postbelice de securitate era considerat important şi, în consecinţã, examinat într-un memorandum special (C). Analiza întreprinsã ajungea la concluzia cã o forţã internaţionalã de poliţie nu era aplicabilã şi cã succesul oricãrei organizaţii de securitate depindea de cooperarea principalilor membri, de voinţa lor de a preveni agresiunea. În acest sens, pe prim plan se situa prevenirea agresiunii din partea Germaniei şi Japoniei, în care scop statele membre trebuiau sã punã la dispoziţia organizaţiei forţele necesare. Acestea urmau a acţiona din ordinul Consiliul mondial prin intermediul unui stat major general. Contingentele naţionale destinate acţiunii internaţionale trebuiau sã coopereze din timp de pace pentru perfecţionarea mecanismului. În ce priveşte acţiunea propriu-zisã, un rol însemnat era atribuit consiliilor politice regionale care puteau facilita cooperarea localã a statelor interesate.

Faţã de situaţia preconizatã de Pactul Societãţii Naţiunilor, prevederile proiectului britanic difereau sub trei aspecte: 1) prin sugerarea unui Comitet militar permanent subordonat Consiliului mondial, însãrcinat cu elaborarea de planuri şi coordonarea acţiunilor; 2) prin crearea unor forţe internaţionale care sã aibã garnizoane unite în diverse zone şi 3) prin preconizarea antrenamentului permanent în comun al contingentelor naţionale şi utilizarea de cãtre forţa internaţionalã a unor facilitãţi ca porturi, aeroporturi etc.

Memorandumul D avea ca obiect coordonarea mecanismului politic şi economic internaţional. Necesitatea unor organisme economice şi sociale era dincolo de semnul întrebãrii, chestiunea majorã fiind cea a coordonãrii activitãţii lor şi a integrãrii în organizaţia mondialã. În acest sens, proiectul britanic sugera discuţii între organismele specializate şi între acestea şi organizaţia mondialã prin intermediul unor secretariate economice şi sociale ataşate Consiliului mondial. De asemenea organismele specializate trebuiau sã trimitã rapoarte de activitate Adunãrii mondiale, precum şi statelor membre.

În fine, Memorandumul E avea ca obiect metoda şi procedura de înfiinţare a organizaţiei internaţionale. În acest sens, realizarea acordului dintre marile puteri era decisivã. Numai un asemenea acord putea duce la crearea cât mai curând posibil a organizaţiei generale, a organismelor regionale cât şi a celor specializate. În negocierile de la Washington, marile puteri urmau sã convinã doar liniile mari ale statului viitoarei organizaţii. Dupã aprobarea recomandãrilor experţilor de cãtre guvernele marilor puteri, propunerile trebuiau prezentate celorlalte state aliate care, dupã discuţii, urmau a se întruni într-o conferinţã care sã le adopte, cu amendamentele considerate necesare.

Comitetul pentru armistiţiu şi probleme postbelice a analizat cele cinci memorandumuri şi le-a supus atenţiei guvernului britanic la 22 aprilie, însoţite de o altã notã în care se atrãgea atenţia asupra unor aspecte privind reprezentarea englezã (ca Regat Unit sau ca Imperiu britanic), necesitatea reprezentãrii şi a Dominioanelor în Consiliul mondial, separat de Regatul Unit, componenţa contingentului naţional britanic pus la dispoziţia Consiliului mondial şi altele. Fãrã a analiza detaliat fiecare document prezentat, Cabinetul britanic a aprobat la 27 aprilie, în principiu, ideile expuse şi a accentuat mai ales rolul celor trei sau patru mari puteri. Churchill şi-a exprimat din nou ideile referitoare la consiliile regionale (pentru Europa, America şi Asia, eventual şi pentru Africa). La 4 mai, Foreign Office a prezentat primului-ministru Churchill o sintezã a celor cinci memorandumuri, spre a fi examinatã. Patru zile mai târziu, dupã aprobarea de cãtre primul-ministru, documentele au fost înaintate şefilor guvernelor Dominioanelor, aflaţi la Londra într-o conferinţã.

Churchill şi-a pus semnãtura fãrã nici un entuziasm pe propunerile Comitetului Law, deoarece avea propriile sale idei despre organizarea postbelicã. La 8 mai 1944, tot pentru reuniunea primilor-miniştri din Commonwealth, Churchill a elaborat un memorandum în care-şi expunea din nou pãrerile proprii, dar preciza de la început cã era de acord cu planul pregãtit de Foreign Office, diferenţele existente derivând mai ales din accentele puse pe diverse aspecte. Astfel, Churchill aprecia cã un Consiliu mondial al pãcii trebuia creat cel mai târziu pânã la data armistiţiului cu Germania, incluzând Imperiul şi Commonwealth-ul, Statele Unite, Uniunea Sovieticã şi China. Cum toate aceste puteri vor coopera la înfrângerea Japoniei, preciza premierul englez, era natural ca dupã rãzboi ele sã preia conducerea lumii, reglementând problemele de tranziţie şi formând o organizaţie internaţionalã pentru menţinerea pãcii. Organizaţia urma sã cuprindã Consiliul mondial de pace, Curtea mondialã, o Adunare consultativã incluzând delegaţii tuturor statelor independente, mai puţin Germania şi Japonia. În ce priveşte poziţia faţã de aliaţii agresorilor, aceasta urma sã fie studiatã special. Consiliul mondial trebuia sã creeze, cât mai repede, trei consilii regionale pentru Asia, Europa şi America, incluzând fiecare 12-20 delegaţi, şi având un reprezentant în organismul mondial. Oricum, în consiliile regionale premierul dorea sã fie reprezentate şi marile puteri.

Sarcina consiliilor regionale, aprecia primul-ministru britanic, era de a face tot posibilul pentru ameliorarea prosperitãţii şi armoniei în zonã, şi mai ales sã previnã reînarmarea învinşilor şi sã elimine posibilele cauze ale unui nou rãzboi. Dacã, totuşi pericolul unui conflict nu putea fi eliminat, urma sã se facã apel la Consiliul mondial care trebuia sã ia mãsuri adecvate. El mai propunea crearea unor organisme locale care sã se ocupe de probleme financiare, sociale etc. Churchill ţinea sã sublinieze cã planul sãu preconiza unele atingeri ale suveranitãţii naţionale a altor state, dar aceasta numai în probleme legate de securitate. Consiliul mondial trebuia sã depunã eforturi şi pentru reducerea armamentelor, folosind - pentru statele aliate - metoda convingerii în timp ce statele învinse urmau a fi dezarmate prin prevederile pãcii. Membrii Consiliului mondial puteau menţine forţe suficiente pentru a reprima orice agresiune.

În finalul proiectului, Churchill îşi exprima speranţa cã la sfârşitul rãzboiului unitatea Imperiului britanic va fi consolidatã şi se va realiza o ,,asociaţie frãţeascã" cu Statele Unite ale Americii, mai ales prin eventuala menţinere a unui organism comun al şefilor de stat-major, ca şi prin folosirea reciprocã a diverselor baze militare. De asemenea, primul-ministru britanic nu excludea posibilitatea realizãrii Statelor Unite ale Europei, derivând din consiliul regional în baza modelului oferit de Dominioane. În acest fel, considera Churchill, putea renaşte gloria Europei, iar naţiunile acesteia puteau trãi în pace şi înţelegere.

Foreign Office a criticat proiectul primului-ministru, apreciind cã este nepracticabil mai ales prin ideile sale regionale. Consiliul Europei, cu participarea americanã, pãrea a fi o formã deghizatã a Consiliului mondial, iar ideea Statelor Unite ale Europei nu avea nici o şansã de aplicare practicã. Chiar şi primii-miniştri ai Dominioanelor au criticat proiectul lui Churchill în ce priveşte consiliile regionale şi reprezentarea în Consiliul mondial. Ca urmare, Churchill şi-a retras proiectul dar a cerut Foreign Office-ului sã studieze mai ales chestiunile legate de Consiliul Europei şi de ideea Statelor Unite ale Europei. Decizia primului-ministru a creat confuzie la Foreign Office, unde
se aprecia cã ideile lui Churchill au rãmas neschimbate.

Ca urmare, chiar la 15 mai Eden a supus atenţiei primului-ministru douã documente, primul fiind o notã general-explicativã, iar al doilea o variantã a memorandumurilor A-B unificate, cu unele modificãri. Respectivele modificãri fãceau referire la crearea organizaţiei internaţionale, aflatã în directã conexiune cu organizaţii continentale (Europa, Asia şi Americile, în timp ce Africa urma sã intre sub controlul comun anglo-francez şi cu asocierea Statelor Unite şi a Uniunii Sovietice). O atenţie specialã era acordatã situaţiei europene în ideea pregãtirii terenului pentru crearea Statelor Unite ale Europei prin voinţa liber exprimatã a statelor continentului. Proiectul se putea realiza doar în viitor, aşa încât, între timp, se putea constitui o Comisie a Naţiunilor Unite pentru Europa. Completãrile şi modificãrile din Memorandumurile A şi B erau legate tocmai de referirea permanentã la consiliile regionale, şi mai ales la cel al Europei, precum şi de sublinierea rolului de ansamblu al marilor puteri.

Proiectele revizuite au fost prezentate reprezentanţilor Dominioanelor şi discutate neoficial, de vreme ce Churchill încã nu le studiase. Primul-ministru al Noii Zeelande, într-o notã din 17 mai, adresatã lui Eden, a criticat în termeni duri noua formã a proiectelor privind organizarea lumii în trei blocuri continentale. Ideea regionalã, se sublinia în notã, nu mai trebuie reluatã de vreme ce primii-miniştri ai Dominioanelor au respins proiectul lui Churchill. Acesta a fost informat de situaţie şi, la 21 mai 1944, a cerut lui Eden o nouã revizuire a proiectelor, precizând cã el insista acum doar pentru o formã oarecare a Statelor Unite ale Europei, cu un consiliu regional în care sã fie reprezentate şi S.U.A. şi Uniunea Sovieticã. Eden a analizat chestiunea şi la 2 iunie preciza în scris cã modificãrile din nota explicativã puteau fi retrase, la fel ca cele din primele douã Memorandumuri. Churchill a decis ca problema sã fie discutatã în cabinet, aşa încât Eden a pregãtit, la 3 iulie, o formã revizuitã a notei explicative şi a celor cinci memorandumuri, în care sublinia cã Dominioanele s-au opus ideii blocurilor continentale şi a reprezentãrii lor în Consiliul mondial. În cele din urmã s-a decis menţinerea doar a ideii unui organism european, eventual sub forma Comisiei Naţiunilor Unite pentru Europa, care sã acţioneze sub egida organizaţiei mondiale. Eden sugera sã se cearã din nou opinia Dominioanelor, sã li se remitã spre studiu toate documentele Comitetului pentru armistiţiu şi probleme postbelice. În consecinţã, instrucţiunile date delegaţiei britanice pentru negocierile de la Washington aveau un caracter pur obligatoriu.

Cabinetul de rãzboi britanic a acceptat, la 7 iulie, procedura sugeratã de ministrul de externe şi a aprobat ideile cuprinse în cele cinci memorandumuri. Ca urmare, Eden a remis documentele Comitetului pentru armistiţiu şi probleme postbelice, cerând sã se acorde o atenţie specialã urmãtoarelor aspecte: dimensiunea Consiliului mondial (se sugerau 6-7 locuri pentru membrii permanenţi); procedura de vot în Consiliu (Eden sugera votul unanim al membrilor care nu erau parte într-o disputã, iar în cazuri grave 2/3, inclusiv toate marile puteri); abţinerea de la vot a unei mari puteri (se sugera sã se respingã aceastã posibilitate); dreptul de retragere din organizaţie (sã fie susţinut); relaţia Consiliului cu Comitetul de stat-major; organismele regionale (Eden sugera menţinerea doar a ideii Comisiei Naţiunilor Unite pentru Europa şi aceasta subordonatã organizaţiei mondiale); sediul organizaţiei (delegaţia britanicã trebuia sã insiste pentru un sediu permanent); momentul creãrii organizaţiei (se susţinea necesitatea fondãrii ei înainte de reglementarea pãcii).

Comitetul pentru armistiţiu şi problemele postbelice, condus de Clement Attlee, a analizat propunerile Foreign Office-ului, şi, la 24 iulie, a informat guvernul: Comitetul accepta recomandarea privind alegerea a 6-7 membri nepermanenţi în Consiliul mondial şi aprecia cã sistemul de vot în Consiliu trebuia sã fie unitar. În acest scop, recomanda votul a 2/3, inclusiv marile puteri, în orice situaţie. Toate celelalte sugestii fãcute de Eden au fost acceptate de Comitet fãrã modificãri. Guvernul a analizat, la 4 august, toate materialele şi a decis ca recomandãrile Comitetului pentru armistiţiu şi probleme postbelice sã devinã instrucţiuni pentru delegaţia britanicã la negocierile din Washington. Eden a informat guvernul cã proiectul american era satisfãcut şi cã în chestiunea omisã a tutelei se putea merge pe linia deja stabilitã la Londra, aceea a acceptãrii unor comisii speciale regionale, de control şi consultare, care însã nu puteau afecta responsabilitãţi de administrare ale puterilor coloniale. Churchill a cerut ca delegaţia britanicã sã insiste asupra caracterului explorator al discuţiilor şi sã cearã sporirea numãrului de participanţi la discuţiile din faza urmãtoare.

În acest fel s-au încheiat pregãtirile britanice privind participarea la negocierile pentru crearea unei organizaţii postbelice. De cealaltã parte a Atlanticului, în Statele Unite, preparativele au fost mai complexe, datoritã rolului deosebit jucat în viaţa politicã de opinia publicã, de Congres, în mod special. Administraţia a trebuit în permanenţã sã informeze opinia publicã americanã, sã ţinã seama de poziţia acesteia, dupã cum a încercat s-o orienteze pe calea pe care o doreau factorii de decizie. În acest sens, un rol important au jucat diversele declaraţii publice fãcute de Hull şi Roosevelt. Într-un memorandum din 21 martie 1944, adresat presei, Hull sublinia necesitatea unei organizaţii internaţionale care, la nevoie, prin forţã, sã menţinã în viitor pacea lumii. Sistemul de cooperare internaţionalã organizatã, aprecia secretarul de stat, trebuia sã se bazeze pe voinţa naţiunilor de a utiliza forţa în caz de necesitate. Trebuia, de asemenea, sã existe certitudinea cã mijloacele adecvate şi necesare vor exista şi vor fi folosite în acest scop. Toate neînţelegerile politice dintre state sã fie supuse atenţiei organizaţiei în mãsura în care ameninţau pacea lumii şi sã fie soluţionate prin asigurarea cadrului pentru discuţii, negocieri, conciliere sau prin bune oficii. Trebuia avutã în vedere şi eventuala ajustare a armamentelor, aşa încât domnia legii sã nu fie afectatã, iar povara înarmãrilor sã fie redusã la minimum. Era necesarã şi reducerea barierelor comerciale excesive ca şi a practicilor care afectau cursul economic normal.

La 12 aprilie, subsecretarul de stat, Long, a expus ziariştilor stadiul pregãtirilor pentru crearea organizaţiei internaţionale şi a unor organisme specializate adiacente. Toate aceste chestiuni, preciza demnitarul american, erau studiate de mai mult timp de funcţionari al Departamentului de Stat şi ai altor ministere, în colaborare cu membri ai Congresului şi cu personalitãţi marcante ale vieţii publice. Toţi aceşti factori au analizat erorile trecutului, condiţiile prezente şi perspectivele de viitor şi au ajuns la câteva concluzii fundamentale. Astfel, era clar cã marile puteri şi celelalte state iubitoare de pace trebuiau sã creeze o organizaţie însãrcinatã cu menţinerea pãcii şi securitãţii. Marile puteri, şi la vremea potrivitã şi celelalte state, trebuiau sã declare cã nu vor utiliza forţa unul împotriva celuilalt sau împotriva altora, cu excepţia situaţiilor prevãzute de organizaţie. În acest sens, marile puteri trebuiau sã-şi ia angajamente ferme în ce priveşte menţinerea unui contingent naţional pe care sã-l punã la dispoziţia organizaţiei în vederea suprimãrii oricãrui pericol la adresa pãcii.

Ideea fundamentalã, preciza Long, era cã organizaţia internaţionalã generalã formatã din state suverane, având ca scop primar menţinerea pãcii şi securitãţii, trebuia sã dispunã de organe eficace şi de acorduri propice pentru reglementarea pacificã a disputelor internaţionale, pentru utilizarea în comun a trupelor în vederea suprimãrii cauzelor unui eventual conflict şi pentru stimularea cooperãrii naţiunilor pe drumul atingerii prosperitãţii generale. Organizaţia trebuia sã dispunã de un mecanism pentru acţiune şi era de aşteptat ca acest mecanism sã se dezvolte în viitor în funcţie de conjuncturã. Era necesar, dupã opinia sa, un organ general în care toate statele sã fie reprezentate pe bazã de egalitate şi având rolul de adunare mondialã a naţiunilor; o Curte internaţionalã de justiţie şi un consiliu în care sã fie reprezentate statele mari şi mici, dispunând de atribuţii şi mijloace adecvate pentru a menţine pacea. Primul pas, pe acest drum, considera Long, s-a fãcut prin semnarea Declaraţiei de la Moscova care înregistra angajamentul celor patru puteri de a coopera pentru menţinerea pãcii şi securitãţii şi de a iniţia acţiuni pentru crearea unei organizaţii având acest scop. Pasul urmãtor consta în examinarea în comun, de cãtre aceleaşi mari puteri, a problemelor legate de crearea organizaţiei.

În acest sens, s-au întreprins studii intensive care au constat din analiza atentã a diverselor alternative legate de structura, atribuţiile şi metodele de lucru ale proiectatei organizaţii. De asemenea, a fost examinat procesul constituţional american al participãrii ţãrii la crearea şi funcţionarea unei asemenea organizaţii, mai ales din punctul de vedere al participãrii cu unitãţi militare la o acţiune colectivã organizatã de aceasta. Pe plan intern, se ridica problema discutãrii proiectului cu reprezentanţii în Congres ai celor douã partide, iar pe plan extern, realizarea unui schimb complet de opinii cu toate guvernele interesate în vederea obţinerii unei propuneri acceptate de toţi, pentru crearea organizaţiei internaţionale de securitate.

Preşedintele Roosevelt a ţinut, la 15 iunie 1944, o conferinţã în care a expus programul american pentru organizaţia postbelicã de securitate tocmai în faţa experţilor din Departamentul de Stat care lucrau în domeniu. În acest fel, şeful executivului putea urmãri personal elaborarea programului privind organizaţia postbelicã. Acest program a rezultat din studierea atentã a sugestiilor fãcute de organizaţii, persoane particulare sau oficiale. În acest sens, sublinia preşedintele, se remarcã mai ales caracterul general al consultãrii, de luare în considerare a opiniei ambelor mari partide politice americane, ale cãror sugestii au fost dezbãtute într-un spirit de cooperare. Procedura era o consecinţã a înţelegerii de cãtre liderii politici americani a faptului cã interesele naţionale cereau elaborarea unui program naţional. Cum menţinerea pãcii trebuia sã fie sarcina comunã a tuturor naţiunilor iubitoare de pace, era necesar ca planul privind crearea organizaţiei postbelice sã prevadã asocierea tuturor acestor naţiuni. Iar scopul organizaţiei trebuia sã fie menţinerea pãcii şi securitãţii şi asigurarea prin cooperare internaţionalã a condiţiilor necesare pentru stabilitatea şi prosperitatea naţiunilor iubitoare de pace.

Ca urmare, planul american trebuia sã preconizeze o organizaţie internaţionalã largã, cu responsabilitãţi multiple în ce privea promovarea şi încurajarea cooperãrii internaţionale prin intermediul tuturor organismelor ce urmau a se constitui. De asemenea, a declarat Roosevelt, organizaţia trebuia sã dispunã de un consiliu ales anual
de cãtre adunarea generalã, şi format din delegaţii marilor puteri şi ai unui numãr potrivit de alte state. Sarcina sa principalã urma a fi soluţionarea pacificã a disputelor internaţionale şi prevenirea oricãrui pericol pentru pacea lumii. O Curte internaţionalã de justiţie trebuia sã se ocupe de toate problemele juridice. ,,Nu ne gândim la un supra-stat cu propriile sale forţe de poliţie şi cu alte atribute ale puterii de coerciţie, declara Roosevelt. Dorim gãsirea unui acord efectiv şi a unor aranjamente prin care naţiunile sã-şi menţinã în conformitate cu resursele lor, forţe adecvate pentru a face faţã necesitãţilor prevenirii rãzboiului şi împiedicarea unor pregãtiri deliberate pentru rãzboi, de a avea asemenea forţe disponibile pentru o acţiune comunã în caz de necesitate".

Un amplu proiect privind organizaţia postbelicã a fost elaborat în 1944 şi de Summer Welles, fostul subsecretar de stat, destituit de preşedinte la cererea insistentã a lui Hull. Deşi fãrã poziţie oficialã, Welles şi-a prezentat un plan detaliat în care sugera crearea, încã din timpul rãzboiului, a unei organizaţii provizorii, pentru faza de tranziţie de la rãzboi la pace. Organizaţia urma sã dispunã de un consiliu executiv provizoriu, de un Congres mondial, de o Comisie pentru securitate şi armamente, precum şi de o Curte mondialã. Ea trebuia sã se ocupe şi de problemele reconstrucţiei, şi de cele privind dezvoltarea cooperãrii economice şi sociale internaţionale. Prin activitatea tuturor acestor organisme, aprecia Welles, se puteau crea condiţii pentru fondarea, într-o fazã ulterioarã, cu structuri ce nu puteau fi anticipate, a unei organizaţii permanente însãrcinatã cu menţinerea pãcii şi a cooperãrii. În acel moment, însã, la nivel oficial, la Washington, ca şi la Londra, fusese abandonatã ideea unei organizaţii internaţionale provizorii apreciatã ca nefiind necesarã.

Hull obţinuse deja acordul preşedintelui pentru proiectul organizaţiei permanente şi acţiona intens şi în direcţia obţinerii sprijinului celor douã mari partide politice reprezentate în Congres. Cu ajutorul senatorului Connally a fost creat un Comitet special al celor opt în cadrul Comitetului pentru relaţii externe al Senatului care a analizat propunerile Departamentului de Stat în intervalul sfârşitului lui aprilie - sfârşitul lui mai 1944. Comitetul celor opt a analizat împreunã cu Hull, planul american şi a acceptat ideile privind structura şi funcţiile organizaţiei.

O primã problemã ce s-a ivit, cu largi implicaţii politice, a fost aceea dacã propunerile pentru organizaţia postbelicã, însãrcinatã cu menţinerea pãcii, puteau fi acceptate înainte de a se cunoaşte caracterul structurilor ce urmau sã fie instaurate. Totul depinde de pacea care urma sã creeze un nou status quo mondial pe care noua organizaţie trebuia sã-l apere. Hull a replicat la aceastã observaţie, arãtând cã organizaţia era necesarã înainte de terminarea rãzboiului, deoarece ostilitãţile pãreau sã se termine mai întâi în Europa şi abia apoi în Asia. Iar Senatul urma sã discute tratatele de pace, al cãror conţinut putea fi influenţat de existenţa deja a unei organizaţii internaţionale. În final, dupã noi negocieri, senatorii au aprobat o scrisoare prin care acceptau iniţierea negocierilor cu britanicii şi sovieticii, pentru a explora un plan de organizare postbelicã, dar şi-au rezervat aprecierea finalã asupra rezultatelor negocierilor şi a oricãrui plan pânã la cunoaşterea formei finale a acestuia, precum şi a condiţiilor pãcii. Hull nu a fost de acord cu aceastã linie şi a cerut precizarea explicitã, potrivit cãreia proiectul prezentat era acceptabil pentru poporul american şi potrivit pentru discuţii internaţionale preliminarii. În cele din urmã, Senatul a desemnat pe senatorul Connally sã acorde verbal asentimentul pentru începerea discuţiilor cu marile puteri. Hull a insistat din nou pentru un text scris, clar, dar senatorii au rãmas fermi pe poziţie, nutrind bãnuiala cã preşedintele Roosevelt îşi asumase angajamente în secret pentru lumea postbelicã faţã de Uniunea Sovieticã şi Marea Britanie*.

Un alt aspect care a fost ridicat în discuţiile cu senatorii a fost acela al competenţei delegaţiei americane în Consiliul mondial, al procedurii de angajare a Statelor Unite într-o acţiune coercitivã colectivã. Dupã analiza problemei s-a cãzut de acord cã delegaţia americanã urma sã aibã doar un rol funcţional, cã preşedintele putea determina nivelul contingentului ce va participa la acţiuni minore şi cã numai Congresul, conform prevederilor constituţionale, putea angaja S.U.A. într-o acţiune amplã militarã, ce însemna de fapt un rãzboi. La 29 mai 1944, Hull a anunţat public cã discuţiile cu senatorii s-au încheiat şi cã S.U.A. erau gata sã înceapã discuţii exploratorii cu celelalte mari puteri. Hull a mers mai departe în pregãtirea internã a negocierilor. Anume, a organizat o întrevedere pe aceeaşi temã cu liderii din Congres ai celor douã partide, iar în iunie cu un grup de senatori. Apoi s-a supus proiectul american atenţiei unei echipe de eminenţi jurişti (doi republicani, Highes şi Miller şi un democrat, John W. Davis), care au aprobat esenţa documentului. Alţi experţi juridici au analizat paragraful din proiect referitor la Curtea internaţionalã de justiţie.

Planul american nu a fost fãcut public, dar din declaraţii de presã opinia publicã şi-a putut da seama de esenţa lui. O serie de state mici - Olanda, Belgia, Luxemburg, Norvegia şi câteva state latino-americane - s-au adresat în scris marilor puteri, cerând consultarea lor prealabilã în legãturã cu elaborarea proiectelor de viitor. Chiar şi opinia publicã americanã manifesta interes pentru acest aspect. La începutul lui iunie, Hull a fost întrebat
de ziarişti dacã poate declara ceva în legãturã cu reprezentarea statelor mici în organizaţia internaţionalã. Secretarul de stat a rãspuns cã nu trebuiau sã existe griji în sensul respectiv, subliniind preocuparea permanentã pentru ca toate naţiunile lumii sã fie reprezentate pe bazã de egalitate. Cu aceastã declaraţie însã spiritele nu s-au liniştit. De aceea, Hull a recomandat preşedintelui sã facã o declaraţie presei, în care sã dea asigurãri privind respectarea egalitãţii în drepturi a statelor membre cât şi a suveranitãţii naţionale. Roosevelt a atins ambele aspecte într-o conferinţã de presã. Iar pentru a linişti statele latino-americane, Hull a discutat cu ambasadori ai acestora la Washington şi a notificat pe cale diplomaticã (mai puţin Argentinei ce se declarase neutrã) cã dupã faza explorator a negocierilor dintre marile puteri, vor urma discuţii largi cu toate celelalte state din centrul Naţiunilor Unite.

Eforturile depuse de Hull au dus la rezultate pozitive, respectiv la obţinerea sprijinului Congresului şi la liniştirea opiniei publice americane în legãturã cu statutul viitoarei organizaţii internaţionale. Pe acest fundal, Agenda Group şi-a continuat studiile pentru elaborarea planului american. Cum o atenţie specialã era acordatã problemei menţinerii pãcii şi securitãţii vom prezenta succint esenţa discuţiilor experţilor pe marginea paragrafului privind reglementarea pacificã a disputelor dintre state. În fapt, o parte din prevederile în aceastã sferã au fost preluate, fãrã prea mari modificãri, în Proiectul de plan înaintat preşedintelui în decembrie 1943. Alte aspecte au sugerat însã dezbateri aprinse. În urma acestora s-a fãcut o distincţie mai netã, faţã de proiectele anterioare, între disputele care puteau ameninţa pacea lumii şi cele minore, care puteau fi soluţionate prin negocieri. De aici şi precizarea mai clarã a atribuţiilor Consiliului şi ale Adunãrii generale în reglementarea celor douã feluri de dispute. Astfel, Adunarea generalã urma sã facã, din proprie iniţiativã sau la cererea unui stat membru, recomandãri pentru soluţionarea pacificã a oricãrei dispute ce ar fi putut afecta situaţia generalã şi sã asiste Consiliul executiv, la cererea acestuia, în antrenarea tuturor statelor pentru aplicarea deciziei privind soluţionarea disputelor a cãror evoluţie putea afecta pacea lumii. De asemenea, Adunarea urma sã iniţieze studii şi sã facã recomandãri pentru codificarea sau revizuirea unor reguli de drept internaţional.

Era prevãzutã în mod special obligaţia statelor de a menţine pacea şi a Adunãrii generale de a informa Consiliul de orice situaţie periculoasã. De remarcat cã proiectul preconiza ca toate statele lumii, membre sau nu ale organizaţiei, sã aibã obligaţia: 1) de a soluţiona disputele numai prin mijloace pacifice; 2) de a se abţine de la utilizarea forţei sau a ameninţãrii cu forţa în relaţiile internaţionale. Urma obligaţia statelor parte într-o disputã care putea periclita pacea, de a o soluţiona prin mijloacele pe care le doreau sau de a o supune atenţiei Consiliului executiv. În acest context, s-a prevãzut şi posibilitatea ca alianţele sau acordurile regionale sã poatã fi utilizate în soluţionarea unor controverse locale. Spre deosebire de planurile anterioare, cel din iulie 1944 punea accent pe diversele metode de soluţionare a disputei înainte de a fi prezentatã Consiliului, acesta trebuind sã se ocupe numai cu chestiunile grave. Se preciza, de asemenea, cã şi statele vecine cu cele aflate în litigiu, puteau informa şi cere intervenţia Consiliului dacã pãrţile implicate întârziau a o face. Preluând o asemenea disputã, Consiliul putea cere ajutorul Adunãrii generale, putea numi comisii de anchetã sau conciliere, putea cere intervenţia Curţii internaţionale, putea utiliza serviciile organizaţiilor regionale sau, în sfârşit, avea posibilitatea de a lua orice mãsurã care putea servi la soluţionarea disputei. Competenţa Curţii internaţionale era astfel fixatã încât Consiliul putea sã cearã judecarea unei dispute sau numai un aviz juridic. S-a discutat şi chestiunea jurisdicţiei obligatorii deşi Agenda Group avea dubii serioase cã Senatul american va accepta formula. Ca urmare s-a ales o soluţie de mijloc: jurisdicţia era obligatorie doar în cazurile trimise în faţa Curţii de cãtre Consiliu, dupã ce pãrţile au eşuat în încercarea de soluţionare, menţinându-se astfel pericolul la adresa pãcii. Paragraful final al capitolului privind soluţionarea disputelor prevedea dreptul Consiliului executiv de a adopta mãsurile necesare pentru aplicarea deciziilor organizaţiei internaţionale în diferendele care afectau pacea lumii. Aceastã formulare s-a menţinut pânã la discuţiile cu cei opt senatori din aprilie-mai 1944.

În aceeaşi fazã a discuţiilor, Hull s-a opus oricãrei precizãri privind excluderea votului unui membru permanent al Consiliului care era parte într-o disputã. Chestiunea era foarte importantã. Se ştie cã în Proiectul de plan din 1943, se preconiza ca organul executiv, Consiliul, sã aibã dreptul de a stabili termenul de soluţionare a unei dispute aflate în atenţia sa, de a adopta mãsuri pentru aplicarea deciziilor luate, de a determina existenţa unui pericol de agresiune sau a unei agresiuni şi de a adopta mãsuri pentru îndepãrtarea unui asemenea pericol sau act. Se prevedea expres cã un membru al Consiliului, parte într-o disputã, nu trebuia sã voteze în chestiunea respectivã. Aceastã formulã s-a pãstrat pânã în aprilie 1944, când s-a discutat sistemul de vot în Consiliu. Experţii au decis adoptarea formulei: votul a douã treimi din Consiliu, inclusiv toate marile puteri, în chestiuni de securitate şi în materie de reglementare a armamentelor. Hull era adeptul tezei potrivit cãrei din moment ce marile puteri erau implicate în rezolvarea oricãrei probleme era necesarã unanimitatea votului membrilor permanenţi în toate deciziile inclusiv în cazul conflictelor în care un membru permanent ar fi fost implicat. Dintr-o serie de considerente însã el a manifestat unele rezerve în ce priveşte formularea clarã a acestei idei în documentele oficiale. Astfel, Hull avea în vedere reacţia Senatului la clauza care atribuia Consiliului dreptul de a soluţiona o disputã la care Statele Unite erau parte. Hull era obligat sã ţinã seama de apriga controversã stârnitã în S.U.A., în perioada interbelicã, în legãturã cu dreptul Societãţii Naţiunilor sau al Curţii de la Haga de a decide când un caz implica şi chestiuni de jurisdicţie internã. Senatul fãcuse atunci mai multe declaraţii care accentuau cã numai Statele Unite puteau decide dacã un caz care le priveau implica o problemã de jurisdicţie internã sau una de jurisdicţie internaţionalã. Pentru a salva acest drept s-a prevãzut ca unanimitatea marilor puteri sã fie necesarã în urmãtoarele ipoteze: a) asumarea din proprie iniţiativã sau la cererea pãrţilor a jurisdicţiei asupra unei dispute; b) stabilirea termenelor soluţionãrii disputei; c) negocieri pentru un acord general de reglementare a armamentelor; d) stabilirea existenţei unor pericole la adresa pãcii şi a unor acte de obstrucţionare a mãsurilor de menţinere a pãcii precum şi e) adoptarea şi aplicarea mãsurilor de coerciţie. Prin aceste precizãri, Consiliul devenea un organ care stabilea dacã o disputã fãcea sau nu fãcea parte din sfera jurisdicţiei interne. Cum în orice situaţie, votul american era obligatoriu, chiar dacã S.U.A, erau parte în conflict, protecţia împotriva oricãrei acţiuni a organizaţiei fãrã consimţãmântul S.U.A. era asiguratã. Totodatã, nu mai era necesar sã se foloseascã formule îndoielnice în legãturã cu dreptul Consiliului de a urmãri şi impune aplicarea deciziilor sale, cãci S.U.A. puteau preveni adoptarea oricãrei hotãrâri pe care nu voiau sã o aplice. Pe de altã parte, Hull estimase foarte corect cã asemenea decizii inacceptabile pentru Statele Unite din considerentele arãtate erau inacceptabile, în condiţii similare, şi pentru celelalte mari puteri.

În pofida liniei stabilite de Hull, experţii din echipa de lucru credeau cã în final se va gãsi o formulã de compromis care sã elimine situaţia în care oricare dintre marile puteri, în baza sistemului de vot, putea distruge întregul sistem de securitate. Ei apreciau, pe bunã dreptate, cã o asemenea posibilitate putea determina statele mici sã ezite în a adera la organizaţie. Agenda Group a analizat chestiunea votului şi din acest punct de vedere. Unii experţi apreciau cã era imposibil sã se gãseascã o formulã care sã nu ducã la acuzaţia cã marile puteri aveau o poziţie privilegiatã, în timp ce alţi membri ai echipei considerau cã toate obiecţiunile de bazã ale Senatului puteau fi evitate dacã se asigura egalitatea de principiu a tuturor membrilor organizaţiei. Din aceste discuţii s-au conturat douã soluţii noi. Prima preconiza evitarea oricãrei poziţii speciale a marilor puteri cel puţin în domeniul soluţionãrii disputelor prin abandonarea ideii obligativitãţii aplicãrii deciziilor Consiliului. Doar în cazul în care o parte în conflict recurgea la forţã se cereau aplicate obligatoriu hotãrârile Consiliului. Exista însã pericolul ca o mare putere sã rişte adoptarea unei decizii la care nu a subscris, fiind parte în conflict, dar care sã nu se aplice de vreme ce hotãrârile Consiliului nu erau obligatorii. Dacã situaţia respectivã, nesoluţionatã, putea deveni un pericol pentru pace, marea putere implicatã recãpãta drept de veto.

Soluţia de mai sus nu anihila vechiul spectru al angajãrii Statelor Unite într-o decizie internaţionalã legatã de chestiuni de jurisdicţie internã. Ca urmare, majoritatea experţilor s-a pronunţat în favoarea unei alte soluţii care menţinea principiul obligativitãţii aplicãrii deciziilor Consiliului ca şi al menţinerii pãcii, dar care acorda marilor puteri noi privilegii prin sistemul de vot. Se preconiza astfel ca în cazul în care un membru permanent era parte în disputã sã fie obligat sã se abţinã de la vot prin decizia a douã treimi din Consiliu inclusiv a trei pãtrimi din marile puteri reprezentate în organul executiv. Statul care se abţinea nu putea fi, totuşi, obligat sã participe la acţiunile de coerciţie instituite de Consiliu. În acest fel, eventualele obiecţiuni ale Senatului american erau prevenite. Si aceastã formulã avea o serie de puncte slabe: impunea votul obligatoriu a trei mari puteri, vot care eventual nu se putea obţine, pentru ca a patra mare putere sã se abţinã de la adoptarea deciziilor; dacã douã mari puteri, de pildã, erau implicate, nu se mai putea adopta nici o decizie. Aşadar, era necesar acordul a cel puţin trei mari puteri pentru a se adopta o acţiune fermã. Pe de altã parte, dacã una din marile puteri avea interese speciale într-un stat mic, parte într-o disputã, ea putea bloca prin veto acţiunea Consiliului. Ca urmare, Agenda Group a decis cã este nepractic a încerca sã se exclusã de la vot orice alte state decât cele direct implicate. Hull nu a acceptat aceastã formulã de compromis şi, nefiind nici el hotãrât, a decis ca problema votului sã fie analizatã atât înainte cât şi în timpul negocierilor de la Dumbarton Oaks. Ca urmare, în Propunerile provizorii s-a menţionat doar necesitatea discutãrii sistemului de vot în eventualitatea în care una sau mai multe mari puteri erau parte în conflict.

Aceastã rezolvare a dus la o altã modificare în finalul paragrafului privind soluţionarea pacificã a diferendelor: aplicarea hotãrârilor nu mai era obligatorie, dar Consiliul avea dreptul de a soluţiona orice disputã aptã de a ameninţa pacea, de a încuraja şi facilita aplicarea termenelor oricãrei soluţionãri preconizatã de organizaţia internaţionalã. Pe de altã parte, s-a ajuns în acelaşi proiect la o distincţie netã între propunerile pentru soluţionarea pacificã (capitolul 5) şi cele privind mãsurile de coerciţie (capitolul 6). Consiliul îşi menţinea dreptul de a stabili când o situaţie devenea periculoasã pentru pace şi impunea acţiunea sa.

Urmare unor asemenea discuţii şi a adoptãrii, de cãtre experţi, a unor modificãri în vechile proiecte, a cererilor senatorilor sau a intervenţiei lui Hull, s-a ajuns, în iulie 1944, la forma finalã a Propunerilor provizorii pentru organizaţia internaţionalã generalã. Documentul avea 11 capitole şi, aşa cum a reieşit clar din prezentarea elaborãrii pãrţii privitoare la soluţionarea disputelor, reflectã integral interesele de mare putere ale Statelor Unite. Capitolul I se referã la caracterul general al organizaţiei internaţionale. Era clarificatã în primul rând natura acesteia: o organizaţie creatã pentru menţinerea pãcii şi securitãţii, bazatã pe principiul cooperãrii liber acceptate de cãtre state suverane şi iubitoare de pace. Toate aceste state, mari sau mici, puteau adera, organizaţia având un caracter mondial. Naţiunile Unite şi cele asociate urmau a fi membri fondatori care acordau organizaţiei puterile necesare pentru a face efectiv principiul cã nici un stat nu va avea dreptul de a menţine sau utiliza forţe armate într-un mod incompatibil cu scopurile organizaţiei, sau sã acorde asistenţã statelor împotriva cãrora s-au luat mãsuri coercitive. Structurile organizaţiei fãceau posibile aranjamente regionale, alianţe regionale, ce puteau funcţiona independent sau în acord cu organizaţia generalã. Aceasta însã în orice caz trebuia informatã de chestiunile de securitate. De asemenea organizaţia trebuia sã includã acorduri de cooperare economicã sau în domenii specializate.

Scopurile organizaţiei erau în mod clar definite (Capitolul I, paragraful B): menţinerea securitãţii şi pãcii internaţionale; crearea, prin cooperare internaţionalã, a condiţiilor de stabilitate şi prosperitate necesare promovãrii relaţiilor amicale şi pacifice dintre naţiuni, esenţiale pentru menţinerea securitãţii şi pãcii. Ca metode de acţiune pentru menţinerea pãcii şi securitãţii erau preconizate (I, C): încurajarea soluţionãrii pacifice a disputelor chiar de cãtre pãrţi; iniţierea acţiunii de cooperare a statelor membre pentru reglementarea disputelor; încurajarea recurgerii la soluţii locale sau regionale pentru soluţionarea disputelor care puteau fi astfel încheiate; recomandarea acţiunii politice sau diplomatice pentru ajustarea neînţelegerilor; asigurarea şi încurajarea recurgerii la mediere, conciliere şi arbitraj; încredinţarea disputelor de naturã juridicã Curţii internaţionale de justiţie; referirea unor asemenea dispute Curţii dupã ce neînţelegerile au fost prezentate organizaţiei; soluţionarea disputelor înaintate organizaţiei de cãtre pãrţi sau preluate chiar de cãtre organizaţie din proprie iniţiativã; determinarea existenţei unor pericole sau breşe ale pãcii; pregãtirea, în caz de necesitate, a unor mãsuri coercitive cu caracter economic, comercial, financiar; asigurarea utilizãrii forţelor armate, când se impunea, pentru menţinerea pãcii şi securitãţii.

Organele de lucru ale organizaţiei erau estimate astfel: o adunare generalã; un consiliu executiv; o curte internaţionalã de justiţie şi un secretariat general. De asemenea, organizaţia trebuie sã aibã organe auxiliare, consilii sau comisii, care sã asigure cooperarea internaţionalã în activitãţile economice, sociale, în materie colonialã sau în alte asemenea domenii (I, D). Capitolul II din proiect conţinea propuneri privind compoziţia, atribuţiile şi metodele de lucru ale Adunãrii generale. Aceasta trebuie sã includã reprezentanţii tuturor statelor membre (II, A). Atribuţiile Adunãrii generale (II, B): primirea şi analizarea cererilor adresate organizaţiei; iniţierea de acţiuni în chestiuni care nu erau în mod special rezervate altor organisme; întocmirea, din proprie iniţiativã sau la cererea statelor membre, de rapoarte sau recomandãri pentru soluţionarea pacificã a oricãrei situaţii sau controverse, a cãrei continuare putea afecta atmosfera generalã; asistarea Consiliului executiv la cererea acestuia, în asigurarea cooperãrii tuturor statelor pentru aplicarea deciziilor luate în materie de soluţionare a disputelor grave, de menţinere sau restabilire a pãcii sau în orice alt domeniu ce ţinea de competenţa Consiliului; iniţierea de studii şi recomandãri privind promovarea cooperãrii internaţionale; dezvoltarea şi revizuirea regulilor de drept internaţional, ca şi promovarea şi urmãrirea respectãrii drepturilor umane; admiterea de noi state membre; alegerea membrilor ne-permanenţi ai Consiliului şi a judecãtorilor Curţii internaţionale; aprobarea bugetului organelor şi agenţiilor organizaţiei; primirea de rapoarte de la toate organele şi agenţiile organizaţiei; îndeplinirea atribuţiilor din sfera economicã şi socialã conferite prin capitolele VIII şi IX; coordonarea politicii generale a tuturor componentelor organizaţiei; crearea oricãrui organ sau agenţie care se considerau a fi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor; propunerea de amendamente la statutul organizaţiei cu un vot de douã treimi a membrilor, inclusiv a celor permanenţi din Consiliu.

În Adunare, fiecare stat membru putea avea o delegaţie compusã din şase persoane, dar cu un singur vot, mai puţin în chestiunile bugetare, în care puterea de vot depindea de contribuţia statului în cauzã la bugetul comun. Deciziile privitoare la admiterea de noi membri, alegerea membrilor nepermanenţi ai Consiliului şi a judecãtorilor Curţii internaţionale, precum şi în chestiunile de buget, era necesar votul a douã treimi din Adunare. În toate celelalte probleme se propuneau voturi prin majoritate simplã (II, C). Adunarea se putea întruni anual sau, în caz de necesitate, în sesiuni speciale extraordinare convocate de Consiliu sau prin procedurã proprie. Conducerea adunãrii se alegea tot pe termen de un an, conform procedurii ce urma sã fie adoptatã. Pentru conducere se preconiza un sediu permanent, dar sesiunile se puteau ţine în orice loc care putea facilita îndeplinirea atribuţiilor
sale.

Consiliul executiv al Adunãrii putea fi format din 11 membri, dintre care patru permanenţi, iar ceilalţi aleşi anual de cãtre Adunarea generalã, fãrã drept de realegere imediatã. Era subliniatã necesitatea ca imediat dupã restabilirea independenţei şi a democraţiei, Franţa sã capete şi ea un loc permanent în Consiliu. Fiecare stat membru avea un delegat în Consiliu, cu dreptul de a participa şi de a-şi expune punctul de vedere în toate chestiunile care-l afectau direct (III, A). Atribuţia principalã a Consiliului era legatã de soluţionarea pacificã a disputelor internaţionale, pentru a preveni primejdiile la adresa pãcii, precum şi orice activitãţi impuse de menţinerea pãcii şi securitãţii internaţionale. Atribuţiile principale ale Consiliului erau enumerate la celelalte capitole speciale (privind soluţionarea pacificã a disputelor, determinarea pericolelor la adresa pãcii etc.). Sistemul de vot preconizat era complex (III, C): fiecare stat membru avea un vot; deciziile în chestiunile urmãtoare trebuiau adoptate cu majoritate, inclusiv toate marile puteri: asumarea din proprie iniţiativã sau la cerere a jurisdicţiei asupra unei dispute; condiţiile soluţionãrii unei dispute; negocierea unui acord general pentru reglementarea armamentelor şi a forţelor armate ale statelor; determinarea pericolelor la adresa pãcii şi instituirea şi aplicarea mãsurilor de coerciţie. Deciziile în alte chestiuni urmau a se adopta prin majoritate simplã. În toate chestiunile discutate, oricare stat membru se putea abţine de la vot, dar şi în acest caz era angajat totuşi în aplicarea deciziei. Soluţiile pentru votul în cazul în care într-o disputã erau angajaţi unul sau mai mulţi membri permanenţi urmau a fi negociate. Consiliul se alegea în sesiune permanentã, având sediul la cel al organizaţiei. Se alegea un preşedinte şi se stabilea o procedurã de lucru proprie.

urtea internaţionalã de justiţie urma a fi reorganizatã în baza statutului existent revizuit care putea fi integrat în statutul general al organizaţiei (IV). Capitolul V se referea la chestiunea, prezentatã deja, a soluţionãrii pacifice a disputelor, iar capitolul VI, la determinarea pericolelor pentru pace sau a breşelor create în pacea lumii, precum şi la acţiunea ce se impunea în consecinţã. Consiliul executiv trebuia sã aibã autoritatea de a determina existenţa oricãrui pericol la adresa pãcii şi de a decide acţiunea necesarã. În acest sens, putea cere opinia şi conlucrarea Adunãrii generale şi a Curţii internaţionale. S-a considerat necesarã menţionarea câtorva condiţii sau situaţii ce trebuiau apreciate ca fiind periculoase pentru pace: utilizarea forţelor militare ale unui stat, împotriva altuia fãrã aprobarea organizaţiei internaţionale; respingerea cererii Consiliului executiv de a accepta procedura de conciliere într-o disputã; respingerea termenilor de soluţionare a unei dispute stabilite de organizaţie; respingerea propunerii Consiliului de a se menţine situaţia existentã la un moment dat sau la una anterioarã stabilitã de Consiliu; respingerea obligaţiilor privitoare la reglementarea armamentelor şi a forţelor armate, precum şi obstrucţionarea mãsurilor de stabilire a securitãţii. Imediat dupã determinarea existenţei unui pericol la adresa pãcii, Consiliul trebuia sã cearã pãrţilor sã se abţinã de la orice acţiune care putea agrava situaţia şi sã decidã mãsurile pe care le recomanda sau le adopta. Urma apoi o intervenţie pe lângã toate statele membre sau nu ale organizaţiei, cerându-le sã nu acorde asistenţã statului agresor, care ar fi sabotat astfel acţiunea internaţionalã (VI, B).

Mãsurile de redresare a unei situaţii critice la adresa pãcii erau de douã feluri: cele care nu implicau folosirea forţei (diplomatice, economice, comerciale şi financiare (VI, C), precum şi cele militare (cu participare colectivã, prin unitãţi armate şi facilitãţi, precum şi cu sprijin financiar comun, toate organizate de Consiliu, VI, D). O comisie permanentã pentru securitate şi armamente (VI, E) avea sarcina de a furniza Consiliului recomandãri militare ale specialiştilor în cazul unei acţiuni colective şi sã facã studii privind reglementarea armamentelor şi a forţelor armate. Chestiunea din urmã era analizatã, de altfel, într-un capitol special (VII), în care se sublinia necesitatea iniţierii unor negocieri pentru un acord internaţional general menit sã instituie un sistem de reglementare a armamentelor, a forţelor armate, a producerii şi comerţului cu armament. Prevederile acordului urmau a fi aplicate sub controlul Consiliului, la fel ca şi prevederile tratatelor de pace în ce privea dezarmarea statelor din Axã.

Proiectul american acorda o atenţie specialã şi aranjamentelor pentru cooperarea economicã şi socialã (VIII), menite a crea condiţii de stabilitate şi prosperitate necesare dezvoltãrii relaţiilor pacifice dintre state. Adunarea generalã urma sã se ocupe de toate aceste aspecte prin intermediul unui consiliu economic şi social. Pentru a ajunge la aceastã formulã, s-au purtat discuţii la nivelul experţilor, deşi tot timpul chestiunile de securitate s-au aflat pe primul plan. În acelaşi timp, ca şi în etapele anterioare, nu a existat o coordonare între experţii economici şi cei politici din cadrul Departamentului de Stat, de unde şi existenţa unor propuneri şi soluţii diferite. Dar, ambele echipe de studiu au optat pentru crearea unor organisme economico-sociale separate, ale cãror funcţii, fapt ciudat, au fost formulate în termeni apropiaţi: iniţierea sub controlul Adunãrii, a politicii şi programelor de promovare a obiectivelor economice şi sociale ale organizaţiei şi coordonarea şi evaluarea activitãţii agenţiilor specializate. Ambele grupuri au sugerat şi controlul Adunãrii generale asupra bugetului şi activitãţii acestor organisme. Dincolo de aceste puncte comune, recomandãrile celor douã echipe de experţi au diferit.

Astfel, experţii economici au fixat componenţa Consiliului economic la 15 state, dintre care 7 erau cele cu mare potenţial economic, restul de 8 fiind alese de Adunare. Sistemul de vot preconizat era cel al simplei majoritãţi. Consiliul economic urma a avea funcţii consultative în raport cu agenţiile specializate, funcţii descrise şi ele în termeni foarte largi. S-a argumentat cã o conducere riguroasã a activitãţii agenţiilor era greu de realizat din cauza aranjamentelor de vot diferite, dar şi nedoritã, deoarece reducea avantajele descentralizãrii şi lega prea mult progresele din domeniile specializate de eficienţa Consiliului economic. S-a respins şi ideea de a face deciziile Consiliului economic obligatoriu, cel puţin în dispute juridice, pe motiv cã puteau duce la o centralizare nedoritã.

Totuşi, pentru ca organul sã nu fie complet lipsit de autoritate, s-a decis includerea unei prevederi care atribuia Consiliului economic dreptul de a recomanda Adunãrii generale, guvernelor şi agenţiilor, obiectivele economice generale sau din sfera agenţiilor specializate. Consiliul urma sã fie informat de activitatea agenţiilor, dispunând de dreptul de a critica, de a numi observatori şi de a elimina practicile administrative ineficiente. De asemenea, Consiliul economic avea dreptul de a cere date de la guverne, de a convoca conferinţe internaţionale în chestiuni economice şi de a raporta periodic asupra conjuncturii mondiale, ca şi asupra activitãţii proprii sau a agenţiilor specializate.

Celãlalt proiect, elaborat de experţii politici, prevedea crearea unei Comisii economice şi a unei Comisii sociale, prima ocupându-se cu probleme financiare, de comerţ, agriculturã, muncã, producţie, transport, comunicaţii şi energie, iar a doua, cu sãnãtatea, refacere, refugiaţi, controlul narcoticelor, asistenţã socialã, educaţie şi culturã. Comisia economicã urma a avea 15 membri, iar cea socialã 21 de membri, toţi eligibili. Ambele comisii se puteau întruni şi puteau adopta recomandãri comune prin votul a douã treimi. Agenţiile specializate trebuiau recunoscute şi legate de organizaţie prin acorduri, care sã prevadã dreptul de control bugetar al Adunãrii generale. Conducerea efectivã revenea doar comitetului agenţiei pentru ca numai statele membre sã poatã participa direct la soluţionarea problemelor. Chiar simpla denumire de comisii voia sã arate poziţia inferioarã în ierarhia organizaţiei, faţã de Consiliul executiv, în special.

Ambele proiecte au fost analizate de Agenda Group în iunie 1944, care a optat de la început pentru o clauzã importantã: atribuirea rolului de control al Adunãrii generale care putea crea un comitet special sau chiar mai multe comitete sau comisii specializate.

Agenda Group a preconizat un singur consiliu economic şi social aflat sub controlul Adunãrii generale, care sã elaboreze linia de acţiune, sã aleagã membrii, sã analizeze activitatea şi rapoartele şi sã voteze bugetul. Deşi funcţia Consiliului era limitatã la îndrumare şi consultare, s-a acceptat ideea ca el sã aibã un prestigiu cât mai mare şi, de aceea, s-a propus includerea a 24 de membri aleşi pe trei ani (VIII, C). Reprezentarea automatã sau drepturile speciale la vot au fost respinse de Agenda Group pe motiv cã statele mici nu vor accepta situaţii privilegiate decât în cazul Consiliului executiv şi deoarece se aprecia cã Adunarea va alege aproape sigur reprezentanţii marilor state fãrã o indicaţie anume. Stipulaţii speciale stabileau necesitatea unor comisii de lucru, subsidiare, care sã reuneascã experţi din domeniile date şi aleşi probabil în baza recomandãrii guvernelor, dar acţionând ca indivizi şi nu ca reprezentanţi ai statelor din care fãceau parte (VIII, D). Consiliul trebuia sã coordoneze şi activitatea agenţiilor specializate prin indicaţii şi recomandãri care puteau viza şi statele membre sau Adunarea generalã, desigur în probleme economice sau sociale. Consiliul urma a stabili şi termenii raporturilor dintre agenţiile specializate şi organizaţia mondialã, sub rezerva aprobãrii de cãtre Adunarea generalã.

De altfel, Agenda Group a discutat foarte mult chestiunea raporturilor dintre Consiliul economic şi Adunarea generalã, mai ales prin prisma controlului bugetar. Mulţi experţi au apreciat cã fãrã control bugetar deplin şi fãrã servicii administrative centralizate, orice activitate de coordonare din partea organizaţiei era imposibilã. Pe de altã parte, exista posibilitatea ca organismele specializate, deja create, sã refuze a intra în legãturã cu organizaţia, dacã aceasta cãpãta dreptul de control bugetar. Dilema a constat în gãsirea unei formule care sã permitã o cât mai mare autonomie fiecãrei agenţii, dar limitându-i independenţa bugetarã în interesul coordonãrii efective. Dilema nu a fost soluţionatã satisfãcãtor, deşi s-au analizat o serie de ipoteze de lucru, unele foarte complicate. Aşa încât, în final, s-a adoptat o formulã foarte simplã: ,,Adunarea generalã va examina bugetele agenţiilor pentru a formula eventuale recomandãri vizând o mai bunã utilizare a resurselor" (VIII, B).

Capitolul IX din Propunerile provizorii se referea la aranjamentele pentru tutela teritorialã, dar orice detaliere a fost exclusã, în iulie 1944, la cererea specialã a Comitetului comun al şefilor de stat major. Capitolul X privea administraţia generalã şi Secretariatul. Pentru conducerea organizaţiei urma sã fie ales un director-general, pe o perioadã de cinci ani, având responsabilitãţile de funcţionar superior şi funcţionând şi ca secretar general al Adunãrii şi al Consiliului executiv. Directorul general avea dreptul sã numeascã adjuncţii şi ceilalţi funcţionari, în funcţie de competenţã şi experienţã (X, A). Statele membre trebuiau sã nu impunã supuşilor lor, funcţionari în organizaţie, obligaţii care-i împiedicau sã-şi îndeplineascã atribuţiile, dupã cum se obligau sã asigure oficialilor organizaţiei statutul de imunitate diplomaticã.

Procedura de fondare şi inaugurare a organizaţiei era sugeratã în ultimul capitol din Propuneri. În acest sens, se preconiza fondarea cât mai curând posibil a organizaţiei, pornind de la obţinerea acordului de principiu asupra statutului acesteia de cãtre semnatarii Declaraţiei celor patru, din octombrie 1943. Planul adoptat de cele patru mari puteri urma apoi a fi comunicat celorlalte Naţiuni Unite pentru analizã şi formularea de sugestii, iar la o datã convenabilã urma a fi convocatã conferinţa generalã pentru elaborarea şi semnarea statutului organizaţiei. O stipulaţie specialã din statut trebuia sã prevadã intrarea lui în vigoare dupã ratificarea de cãtre 15 state, inclusiv a celor patru mari puteri, dupã cum o altã prevedere trebuia sã acorde semnatarilor Declaraţiei celor patru, dreptul de a convoca, dupã intrarea în vigoare a statutului, prima sesiune a Adunãrii generale. Cu acest prilej, urmau a fi aleşi şi membrii nepermanenţi ai Consiliului executiv, care-şi începea astfel imediat activitatea.

Acesta a fost conţinutul Propunerilor provizorii ale S.U.A. pentru o organizaţie internaţionalã generalã, pe care diplomaţia americanã le-a supus atenţiei marilor puteri. Foreign Office a constatat atât cu multã satisfacţie cã planul american coincidea în multe privinţe cu cel britanic. Documentul american avea mai multe referiri la organizaţiile regionale, dar enunţa, ca şi cel britanic, ideea cã organizaţia generalã nu putea soluţiona eventualele dispute dintre marile puteri. În acelaşi timp, proiectul american avea un limbaj juridic mai controlat şi mai precis, elaborarea lui derivând din tradiţia americanã. Foreign Office a mers, în schimb, pe linia recomandãrii spre a fi adoptate unele principii şi nu unele reguli, ceea ce, de asemenea, se încadra în tradiţia diplomaticã britanicã. Referirile la securitate, mai ales în ce privea crearea unui comitet militar, nu difereau prea mult în cele douã documente. Similitudinea celor douã proiecte se observã, mai ales, în ce priveşte rolul hotãrâtor ce era rezervat marilor puteri în cadrul organizaţiei mondiale în soluţionarea tuturor problemelor şi desconsiderarea statelor mici şi mijlocii, cãrora le era rezervat un loc cu totul periferic în viaţa internaţionalã postbelicã. Principiile democratice conţinute de Carta Atlanticului cu privire la egalitatea statelor şi dreptul popoarelor de a dispune libere de destinul lor, erau trecute pe plan secundar, aşa cum bine se observã şi din conţinutul celor douã proiecte analizate, diplomaţia britanicã şi cea americanã fiind angajate în aceastã perioadã în negocieri secrete cu diplomaţia sovieticã pe tema creãrii sferelor de influenţã şi a zonelor de putere în lume. Rezultatele acestor negocieri, concretizate printr-o serie de acorduri ce vor statua noua ordine geopoliticã a lumii postbelice, vor duce la diminuarea autoritãţii şi influenţei organizaţiei internaţionale pe cale de înfãptuire. Singura problemã majorã abordatã diferit la Londra şi Washington era cea a tutelei asupra coloniilor, deşi pentru moment americanii s-au limitat la ideea unor rapoarte anuale ale teritoriilor dependente pentru un organism central, depinzând de organizaţia internaţionalã.

Cu toate acestea, diferenţele de opinie asupra statutului postbelic al coloniilor a provocat tulburãri în raporturile anglo-americane şi în anul 1944. Încã din luna ianuarie, lordul Halifax a solicitat lui Hull o întrevedere pentru a cere precizãri în legãturã cu declaraţia preşedintelui Roosevelt, potrivit cãreia Indochina urma a fi luatã de la francezi şi pusã sub tutelã internaţionalã. Hull a declarat cã nu ştie nimic de chestiune, dar a emis ipoteza cã preşedintele şi Churchill ar putea discuta-o direct la prima întrevedere. Totodatã, Hull a pregãtit un memorandum pentru preşedinte, în care reda conversaţia cu lordul Halifax şi schiţa diversele angajamente deja asumate de americani în legãturã cu viitorul imperiului francez, angajamente care - mai mult sau mai puţin direct - exprimau intenţia de restaurare a posesiunilor coloniale ale Franţei. La rândul sãu, Roosevelt i-a spus lui Hull, la 24 ianuarie 1944, cã a avut o întrevedere cu Halifax pe care l-a informat deschis cã declaraţia cu privire la Indochina era adevãratã, motivând-o prin faptul cã dupã aproape un secol de dominaţie francezã, cei peste 30 milioane locuitori din regiune se aflau într-o situaţie mai dificilã decât la început. Aceastã poziţie era susţinutã şi de Stalin şi de Cian Kai-şi. Foreign Office-ul se opunea ideii mai mult de teama cã aceastã atitudine urma sã se extindã şi asupra posesiunilor britanice sau a celor olandeze. Englezii, considera Roosevelt, nu au agreat niciodatã ideea tutelei, deoarece aceasta implica în unele cazuri obţinerea în viitor a independenţei şi desfiinţarea Imperiului britanic. În aceastã privinţã, fiecare caz trebuia studiat în parte, dar situaţia Indochinei era clarã: dupã o sutã de ani de exploatare francezã, aceasta era îndreptãţitã la o soartã mai bunã. Hull aprecia cã un acord de tutelã pentru Indochina nu era necesar, dacã guvernul francez accepta alternativa propusã de Departamentul de Stat, anume un angajament francez de a acorda independenţa popoarelor din aceastã regiune. Doar dacã un asemenea angajament nu era asumat, aprecia secretarul de stat, se impunea un acord de tutelã internaţionalã. Alternativa menţionatã a acestui acord era totuşi de preferat, aprecia Hull, deoarece administrarea internaţionalã favorizatã de preşedinte implica mari dificultãţi financiare, datã fiind dimensiunea şi populaţia zonei. În primãvara lui 1944, forţele americane au început eliberarea Pacificului de sud-vest, aşa încât viitorul regiunii a trebuit sã fie abordat în termeni concreţi. Chiar dacã Hull accepta ideea de tutelã a preşedintelui, lipsea mecanismul necesar pentru aplicarea ei în zonele eliberate. Studiind cazul concret al Indiilor de est olandeze, Departamentul de Stat a informat Ministerul de Rãzboi cã aranjamentele pentru administraţia civilã trebuiau sã plece de la premisa cã autoritãţile olandeze vor fi restabilite imediat ce comandamentul militar aliat local va lua în considerare aceastã posibilitate. Cu toate acestea, se sublinia în nota Departamentului de Stat, nu trebuia încheiat nici un acord între autoritãţile militare americane şi cele civile olandeze care ar putea afecta elaborarea de propuneri privind eventuala independenţã a zonei. În acelaşi timp, aşa cum arãta într-un alt paragraf, Departamentul de Stat a revizuit proiectul de declaraţie de principii, i-a modificat titlul, devenit acum Proiect de declaraţie privind administrarea teritoriilor dependente, modificare ce n-a alterat esenţa politicii americane în domeniu.

Acest lucru a fost sesizat de britanici, care se arãtau tot mai ezitanţi în a urma linia generalã promovatã de S.U.A. Cu ocazia vizitei subsecretarului de stat Stettinius la Londra, în aprilie 1944, dupã cum am vãzut, s-a discutat tangenţial şi chestiunea colonialã pentru clarificarea poziţiilor. Americanii cãutau sã pregãteascã terenul pentru adoptarea declaraţiei de principii, dar britanicii s-au eschivat, sugerând - în schimb - formula includerii liniei politice în materie de colonii într-o secţiune a planului de creare a organizaţiei internaţionale. Ei nu s-au opus creãrii de comisii regionale speciale, de genul Comisiei pentru Caraibe, cu funcţii consultative. Dar, doreau ca asemenea comisii sã includã doar statele protectoare şi marile puteri cu interese strategice sau economice în zonã, care sã acţioneze în cooperare cu agenţiile specializate. Au exprimat chiar intenţia de a accepta ideea unor rapoarte anuale pregãtite de puterile colonialiste asupra situaţiei din teritoriile dependente, rapoarte adunate de un organism central. Acest program britanic însemna însã prea puţin faţã de ideea de control internaţional a preşedintelui sau faţã de cea a Departamentului de Stat privind necesitatea rapoartelor, dar şi a verificãrii situaţiei la faţa locului. Cum nici opinia americanã nu era unitarã în chestiunea tutelei, pentru moment ea a fost trecutã pe plan secundar şi, aşa cum vom sublinia, nu va fi soluţionatã nici la Dumbarton Oaks.

Datoritã opoziţiei britanice faţã de Proiectul de declaraţie a Naţiunilor Unite asupra independenţei naţionale, experţii au trecut la revizuirea lui. Mai întâi, termenul de independenţã a fost înlocuit cu acela de autoguvernare, iar titlul a devenit: Proiect de declaraţie privind administrarea teritoriilor dependente. În preambul se afirma intenţia Naţiunilor Unite de a ajuta dezvoltarea capacitãţilor necesare pentru ca popoarele dependente sã-şi poatã realiza aspiraţiile legitime de a participa şi contribui la progresul comunitãţii mondiale. Urma apoi o expunere asupra nivelului minim al standardului politic, economic şi social ce urma a fi luat în considerare. Pe plan politic, se situau în frunte principiile independenţei. Se afirma obligaţia tuturor autoritãţilor coloniale de a încuraja dezvoltarea instituţiilor politice adaptate nevoilor popoarelor dependente şi apte de a le dezvolta capacitatea de autoguvernare. În acest scop, se preconiza acordarea unor drepturi politice şi civile populaţiilor autohtone: respectarea instituţiilor şi tradiţiilor culturale; promovarea autoguvernãrii locale şi participarea crescândã a locuitorilor la serviciile publice locale şi la instituţiile regionale create în zonã; eventual, sã se acorde popoarelor dreptul la autoguvernare prin independenţã sau pe calea creãrii de asociaţii cu alte popoare sau grupuri de state. Popoarele care aspirau la independenţã trebuiau sã depunã toate eforturile pentru a se pregãti sã facã faţã noii situaţii şi sã demonstreze capacitatea lor de a menţine guverne stabile, care sã apere drepturile civile şi politice ale locuitorilor. Experţii americani au sperat ca prin aceastã prevedere sã evite obiecţiunile britanice la pregãtirea unui calendar al obţinerii independenţei diverselor teritorii şi, în acelaşi timp, sã preîntâmpine şi crearea prematurã a acestora de a obţine noul statut.

Proiectul de declaraţie conţinea şi o serie de principii şi obiective economice şi sociale. În acest sens, se prevedea obligaţia autoritãţilor coloniale de a pregãti dezvoltarea economicã a teritoriilor prin apãrarea intereselor locuitorilor, dar şi a intereselor comunitãţii mondiale. Pentru aceasta, se cerea promovarea utilizãrii raţionale a resurselor şi diversificarea economicã adecvatã pentru a permite egalitatea în posibilitãţile de participare şi pentru strãini în economia localã. Trebuia promovatã o politicã vizând sãnãtatea, educaţia şi asistenţa socialã, protejarea localnicilor împotriva exploatãrii şi a exproprierilor, sprijinul lor în a deveni competenţi în rezolvarea propriilor probleme economice, în participare la comerţul mondial şi în dobândirea de capital şi asistenţã tehnicã necesare unei dezvoltãri economice sãnãtoase. De asemenea, administraţiile coloniale trebuiau sã aplice prevederile generale ale convenţiilor internaţionale în ce privea egalitatea comercialã, libertatea tranzitului şi a navigaţiei, abolirea sclaviei, controlul traficului de arme, droguri, de femei şi copii. În final, s-a prevãzut obligaţia administraţiei tutelare de a prezenta anual rapoarte asupra situaţiei politice, economice şi sociale din colonii şi asupra eforturilor depuse pentru aplicarea stipulaţiilor de mai sus. Agenda Group a analizat forma revizuitã a Proiectului de declaraţie şi l-a aprobat fãrã modificãri.

Oficialii americani fãceau de fapt distincţie între teritoriile sub tutelã şi celelalte teritorii dependente, primele intrând în sfera de competenţã a organizaţiei internaţionale, iar pentru celelalte aplicarea principiilor din proiectul de declaraţie urma sã intre în competenţa comisiilor regionale. Atât americanii, cât şi englezii vedeau în Comisia anglo-americanã pentru Caraibe un model pentru alte asemenea agenţii regionale. Ca urmare, a doua direcţie de studiu şi acţiune a politicii coloniale americane s-a conturat a fi, în primãvara lui 1944, tocmai elaborarea unui plan general pentru crearea de noi comisii regionale. Un grup de experţi din Departamentul de Stat a analizat chestiunea şi a propus crearea de comisii pentru zonele: Africa de Vest, Centralã, de Est şi de Sud; Asia de Sud-Est; Pacificul Central şi de Sud. Comisiile regionale urmau a fi organisme consultative, însãrcinate cu promovarea colaborãrii economice şi sociale. În componenţa lor urmau sã intre statele independente din zonã, autoritãţile de administraţie a teritoriilor dependente, alte state cu interese majore în zonã, teritoriile cu un oarecare grad de autonomie, viitoarea organizaţie internaţionalã, precum şi orice organ de tutelã creat de aceasta. Experţii apreciau cã o asemenea compoziţie largã putea fi mai bine privitã de opinia publicã americanã şi de cãtre popoarele dependente, decât o formulã restrânsã preconizatã de diplomaţii englezi.

Se avea în vedere şi convocarea periodicã a unor conferinţe regionale la sediul secretariatelor comisiilor cu participarea delegaţiilor popoarelor dependente şi a administraţiei coloniale. În acest fel, se puteau pune bazele colaborãrii între metropolã şi colonii, în materie de sãnãtate, comerţ, dezvoltare economicã, transporturi, urbanism, educaţie, muncã, libertãţi civice şi respectarea legalitãţii. Comisiile regionale urmau sã se ocupe de chestiunile de securitate numai în mãsura în care acestea afectau condiţiile economice şi sociale din zonã. De asemenea, fiecare comisie trebuia sã primeascã anual rapoarte de la administraţiile coloniale din regiune. Pentru experţii americani, comisiile erau destinate sã devinã punţi de legãturã între organizaţia mondialã şi puterile coloniale, dar cum acestea puteau refuza aderarea la organismele regionale tocmai din cauza legãturii prea strânse cu forumul internaţional s-a adoptat sugestia ca iniţial comisiile sã funcţioneze independent.

Agenda Group a analizat acest proiect în aprilie 1944 şi i-a adus o serie de modificãri care au anulat unele detalii şi au imprimat un caracter mai conservator planului. Astfel, s-a eliminat lista comisiilor, iar componenţa lor a fost restrânsã, conform ideii britanice, precizându-se cã iniţiativa creãrii lor trebuia sã vinã de la administraţiile coloniale. Organizaţia mondialã avea datoria sã încurajeze o asemenea iniţiativã şi sã fie reprezentatã în comisii din oficiu. Toate aceste modificãri, de substanţã, au avut loc dupã vizita lui Stettinius la Londra, aşa încât ele
s-au fãcut probabil din iniţiativa lui pentru a preveni obiecţiunile britanice şi ale celorlalte puteri coloniale. Ideea conferinţelor regionale a fost formulatã cu o doritã neclaritate, iar drepturile comisiilor, puterea realã a acestora, a rãmas neclarificatã. Era o formulã de compromis, pentru moment, determinatã de interesele politice americane de a menţine unitatea blocului aliat.

Pe lângã eforturile de pregãtire a unui Proiect de declaraţie şi de elaborare a unui plan de lucru privind crearea unor comisii regionale, s-a manifestat şi o a treia direcţie de acţiune a S.U.A. în problema colonialã: elaborarea unui paragraf special din propunerile privind organizaţia internaţionalã referitor tocmai la problema colonialã. Experţii din Departamentul de Stat au elaborat un sistem de tutelã aflat direct sub controlul organizaţiei. În acest sens, principiile incluse în proiectul de Declaraţie au fost aplicate teritoriilor care urmau a cãpãta regim de tutelã internaţionalã. Un asemenea regim urmau a avea fostele teritorii sub mandat, coloniile deţinute de inamic, precum şi orice teritoriu dependent plasat voluntar sub acest regim de cãtre puterile colonialiste. În acest fel, se crea o premisã în facilitatea acordãrii independenţei teritoriilor dependente prin intermediul tutelei, aşa cum dorea preşedintele Roosevelt. Chiar şi Hull s-a pronunţat pentru determinarea puterilor colonialiste, de a-şi asuma angajamente pentru acordarea independenţei sau a autonomiei marilor posesiuni coloniale, şi acordarea regimului de tutelã acestora pânã la pregãtirea noului statut. Experţii au considerat cã era necesar sã se defineascã exact suveranitatea pentru a nu apãrea dubii şi pentru a se menţiona special necesitatea continuitãţii responsabilitãţii internaţionale asupra teritoriilor sub mandat. În acest fel insista pentru asigurarea stabilitãţii politice în respectivele regiuni în perioada incertã de tranziţie spre pace.

 

Pagina anterioara - Home - Despre autori - Cuprins - Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Constantin BUSE -  Last update: May, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU