Capitolul IV

Constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite: San-Francisco, aprilie-iunie 1945

 

Pregãtirile pentru conferinţa generalã a Naţiunilor Unite au fost complexe, dar şi temeinice. Ele au constat din negocieri multiple care au avut loc la douã niveluri: între marile puteri, pe de o parte, şi între unele grupuri de state mici. La acestea se adaugã reuniunile legate direct de pregãtirea dezbaterilor generale şi fãrã îndoialã cã lucrãrile Comitetului de jurişti care a elaborat proiectul de statut al Curţii internaţionale sunt cele mai edificatoare. Acordul realizat la Dumbarton Oaks, precum şi discutarea Propunerilor de cãtre unele state mici au pregãtit terenul pentru conferinţa de la San Francisco.

De o importanţã decisivã pentru succesul reuniunii generale a Naţiunilor Unite a fost acordul realizat la Ialta de liderii celor trei mari puteri. Încã din toamna anului 1944, Roosevelt a lansat ideea unei noi reuniuni la nivel înalt anglo-sovieto-americanã pentru rezolvarea multiplelor chestiuni politice şi militare de mare acuitate. În august 1944, preşedintele i-a scris lui Stalin în aceastã privinţã, dar liderul sovietic, deşi a acceptat ideea, a rãspuns cã nu poate pãrãsi ţara datoritã necesitãţilor militare. Pe de altã parte, în acel moment în S.U.A. se desfãşura campania prezidenţialã, pentru alegerile din noiembrie, aşa încât nici Roosevelt nu putea pleca în Uniunea Sovieticã. Churchill se pronunţase, de asemenea, în favoarea unei reuniuni tripartite şi cum aceasta, din considerentele arãtate, nu avea perspective imediate, el a decis sã facã o vizitã la Moscova, menitã, în principal, sã clarifice chestiunile balcanice, relaţiile polono-sovietice, precum şi atitudinea viitoare a Uniunii Sovietice faţã de Japonia. Roosevelt, informat de acest proiect, a sugerat ca discuţiile Stalin-Churchill sã fie considerate ca o fazã preliminarã a reuniunii tripartite. Vizita lui Churchill la Moscova a avut, într-adevãr, loc.

Întâlnirea celor trei lideri a fost amânatã de câteva ori din cauza negocierii locului întrevederii: americanii au sugerat un oraş din Mediteranã sau Adriaticã, britanicii au propus Londra sau Haga, iar Stalin, invocând starea sãnãtãţii, a insistat pentru Ialta, în Crimeea. Propunerea a fost acceptatã, iar Roosevelt a avansat ca datã sfârşitul lunii ianuarie 1945, deci, dupã inaugurarea noului sãu mandat prezidenţial. Imediat dupã acordul privind locul şi data, au început febrile pregãtiri pentru stabilirea agendei reuniunii. Cei trei lideri urmau sã discute o serie de probleme interaliate, legate de statutul Europei, de angajarea Uniunii Sovietice în rãzboiul din Pacific, ca şi de crearea organizaţiei internaţionale. ªi de data aceasta, Churchill a sugerat lui Roosevelt o reuniune anglo-americanã înaintea întâlnirii cu sovieticii. Cum preşedintele luase deja decizia cã va pleca spre Crimeea cu vaporul pânã la Malta, de acolo cu avionul pânã la punctul terminus, primul-ministru a propus ca o conferinţã anglo-americanã sã aibã loc pe insulã. De asemenea, a sugerat o nouã reuniune, pregãtitoare, a miniştrilor de externe, inclusiv cu participarea lui Molotov, pentru a elabora agenda de lucru.

Roosevelt s-a opus însã oricãrei reuniuni preliminare, pe motiv cã nu avea timp sã se opreascã în Malta, iar Stettinius, devenit între timp secretar de stat în locul lui Hull, a declarat cã era prea ocupat pentru a putea lua parte la discuţii preliminare. Churchill a insistat, propunând doar o scurtã întrevedere Eden-Stettinius, ceea ce preşedintele a acceptat, deşi fãrã prea mare entuziasm.

A fost acceptatã şi ideea unei reuniuni a consilierilor militari, americani şi britanici, pentru adoptarea unor detalii ale cooperãrii militare. În prealabil, Harry Hopkins, ca trimis personal al preşedintelui, a sosit la Londra, la 21 ianuarie, pentru discuţii preliminarii, discuţii care l-au dezamãgit pe şeful guvernului britanic.

Churchill şi delegaţia britanicã pentru Ialta au sosit în insula Malta la 3o ianuarie 1945, fiind deja aşteptaţi de consilieri militari americani. A doua zi, la 31 ianuarie, a sosit şi secretarul de stat Stettinius, aşa încât au putut avea loc o serie de discuţii. În cadrul Conferinţei de la Malta au fost discutate mai ales chestiunile legate de operaţiile finale în rãzboiul cu Germania, care era pe cale de a se încheia. Pe plan politic, opiniile celor douã pãrţi erau în acord, aşa cum au relevat discuţiile dintre Eden şi Stettinius din 1 februarie. Cu acest prilej, s-a discutat problema zonelor de ocupaţie în Germania, chestiunea polonezã, situaţia din rãsãritul Europei, poziţia Chinei, precum şi unele aspecte ale planului de creare a organizaţiei internaţionale. Eden s-a declarat de acord cu sugestia americanã, privind o formulã de compromis pentru sistemul de vot în Consiliul de securitate: deciziile acestuia în materie de procedurã urmau a se adopta cu majoritate; marile puteri ce luau parte într-o disputã nu puteau vota, dar în chestiuni legate de aplicarea unor sancţiuni unanimitatea membrilor permanenţi era obligatorie. De asemenea, cei doi miniştri de externe au cãzut de acord asupra necesitãţii ca, la apropiata conferinţã tripartitã, sã fie discutatã problema tutelei. În chestiunea reprezentãrii individuale a republicilor sovietice în organizaţie s-a cãzut de acord, din considerente practice - având în vedere situaţia Dominioanelor şi a Indiei -, ca numai americanii sã ridice obiecţii.

Sosit în Malta la 2 februarie, Roosevelt s-a opus oricãrei discuţii legate de apropiata reuniune tripartitã. Departamentul de Stat i-a înmânat o listã cu principalele probleme ce urmau a fi discutate la Ialta, dar preşedintele nu i-a acordat nici o atenţie, având intenţia de a discuta toate chestiunile numai în prezenţa lui Stalin. ªeful executivului american arãta epuizat şi mulţi dintre martorii oculari au apreciat cã era bolnav, deşi oficial s-a afirmat cã lunga cãlãtorie pe mare şi o iritare a sinusului erau cauza directã a degradãrii fizice a preşedintelui. Churchill a considerat cã, în ciuda aspectului exterior, Roosevelt avea gândirea foarte clarã şi cã, în mod deliberat, a refuzat orice discuţie preliminarã.

Medicii care au supravegheat asupra sãnãtãţii preşedintelui au arãtat cã acesta suferea de Maladia lui Alvares, boalã ce constã în mici atacuri vasculare la creier. Unii o numesc senilitate. Urmãrile acestei boli, începând cu hipertensiunea, sunt grave: ameţeli, lipsã de coordonare a mişcãrilor, bâlbâialã, obosealã inexplicabilã, pierdere de memorie, somnolenţã, irascibilitate, schimbarea scrisului. Fostul ambasador american la Moscova, Willam C. Bullit, aratã cã la Ialta, Roosevelt era într-un stadiu avansat de boalã; îi venea greu sã-şi adune gândurile şi cu atât mai mult sã le exprime cu consistenţã şi sã le dea un sens. În schimb, medicul sãu personal, amiralul MacInrire, aratã cã la Ialta, Roosevelt era doar surmenat ,,de prea mult lucru şi de vârstã".

Conferinţa de la Ialta (de fapt, în apropiere, la Livadia) a avut loc între 4-11 februarie 1945 şi a luat decizii de maximã importanţã pentru organizarea postbelicã a lumii. În momentul deschiderii lucrãrilor, cele trei mari puteri aveau şi o serie de obiective prioritare proprii. Poziţia sovieticã era consolidatã de faptul cã Armata Roşie înainta cu succes în Europa şi prin aceea cã Statele Unite doreau cu orice preţ antrenarea U.R.S.S. în rãzboiul din Pacific. Prin urmare, Stalin era decis sã obţinã, în schimb, concesii în soluţionarea diverselor probleme. Roosevelt spera în realizarea acordului tripartit pentru crearea cât mai repede a organizaţiei internaţionale, oricum înainte de încheierea rãzboiului din Europa. Pentru toate acestea, preşedintele era înclinat sã facã concesii. Churchill era preocupat mai ales de terminarea rãzboiului european şi de realizarea cooperãrii ulterioare pentru înfrângerea Japoniei. Ca urmare, nu manifesta preocupãri serioase pentru problemele reglementãrii pãcii sau ale creãrii organizaţiei internaţionale. Aceastã atitudine a fost blamatã de americani şi a dus la o evidentã rãcealã a acestora faţã de britanici.

Liderii celor trei mari puteri, însoţiţi de miniştrii de externe şi de numeroşi consilieri politici şi militari, au abordat la Ialta o multitudine de probleme legate de continuarea rãzboiului din Europa, de reglementarea pãcii, de continuarea efortului comun pentru înfrângerea Japoniei, precum şi de crearea organizaţiei internaţionale. Discutarea aspectelor din urmã, atât de cãtre Stalin, Roosevelt şi Churchill, cât şi de cãtre miniştrii de externe, se înscrie organic în dezbaterile conferinţei, trebuind sã fie abordate în consecinţã. De altfel, declaraţiile publicate la încheierea lucrãrilor reflectã tocmai interdependenţa problemelor soluţionate. Cu toate acestea, datã fiind tematica analizei noastre, vom urmãri doar abordarea chestiunilor legate de crearea organizaţiei internaţionale: sistemul de vot în Consiliul de securitate; reprezentarea republicilor sovietice; mecanismul tutelei internaţionale şi pregãtirea conferinţei generale de constituire.

În a doua şedinţã plenarã, din 6 februarie 1945, Roosevelt a ridicat problema sistemului de vot în Consiliu şi l-a rugat pe Stettinius sã expunã formula de compromis deja adoptatã de britanici la întâlnirea din Malta. Secretarul de stat a declarat cã unanimitatea marilor puteri în toate deciziile legate de menţinerea pãcii era în acord cu responsabilitãţile speciale ale membrilor permanenţi în materie de securitate. Dar, reglementarea pacificã a oricãrui diferend internaţional devenise o problemã de interes comun, aşa încât toate statele membre ale organizaţiei trebuiau sã aibã dreptul de a-şi expune opinia. Or, aceasta era posibil numai dacã marile puteri, în situaţiile în care erau implicate într-o disputã, nu aveau drept de veto în discutarea acesteia. Împiedicarea, prin veto, a analizei oricãrei dispute în Consiliu putea afecta chiar procesul de creare a organizaţiei internaţionale. Prin urmare, aşa cum preşedintele Roosevelt sugerase, la 5 decembrie 1944, s-a propus urmãtorul sistem: deciziile Consiliului în materie de procedurã sã fie adoptate prin votul afirmativ a şapte membri, iar toate celelalte hotãrâri sã fie adoptate prin votul a şapte membri, inclusiv al tuturor celor cu statut permanent, cu precizarea cã o parte în disputã se va abţine de la vot.

Pentru susţinerea propunerii americane, Stettinius a prezentat un memorandum care menţiona şi cinci ipoteze, în care era necesarã unanimitatea marilor puteri, dar cu abţinerea de la vot a unei pãrţi în disputã şi anume: când o disputã ajungea într-un stadiu care afecta pacea lumii; când Consiliul cerea pãrţilor sã reglementeze o disputã prin mijloace adoptate de comun acord; când Consiliul recomanda pãrţilor metoda sau procedura de reglementare; când disputa avea aspecte juridice şi putea fi deferitã de Consiliu Curţii internaţionale; în sfârşit, dacã exista o agenţie regionalã însãrcinatã cu reglementarea disputelor, aceasta trebuia solicitatã sã analizeze cazul. În schimb, votul unanim al marilor puteri urma sã fie necesar mai ales în şase situaţii preconizate de documentul american, cea mai importantã fiind legatã de suprimarea pericolelor la adresa pãcii, pericole generate de eşecul pãrţilor de a soluţiona o disputã prin mijloace alese de ele sau sugerate de Consiliu, de orice fel de acţiuni ale unor state care ameninţau pacea. Votul unanim al marilor puteri mai era necesar în cazul recomandãrii adresate Adunãrii cu privire la admiterea de noi membri, suspendarea sau excluderea unui membru şi alegerea secretarului general; restabilirea drepturilor unui membru suspendat; aprobarea acordurilor speciale pentru afectarea de forţe armate şi facilitãţi în vederea acţiunilor comune; elaborarea planurilor pentru un sistem general de reglementare a armamentelor şi determinarea concordanţei dintre activitãţile şi scopurile unor organisme regionale cu cele ale organizaţiei internaţionale.

Între timp, şi Churchill a fost convins de cãtre Eden sã susţinã punctul de vedere al S.U.A. Eden a argumentat recomandarea prin aceea cã dreptul de veto putea avea largi implicaţii, aşa încât se cerea o limitare a lui pentru a se oferi statelor mici posibilitatea de a se apãra liber. Formula americanã era convenabilã Marii Britanii, deoarece putea proteja interesele ei imperiale. Prin urmare, dupã intervenţia lui Molotov, Churchill a declarat cã guvernul sãu a analizat foarte serios propunerea americanã şi se declarã de acord cu ea, deoarece Propunerile de la Dumbarton Oaks aveau carenţe serioase prin aceea cã impuneau asigurarea poziţiei speciale a marilor puteri. Sugestia de compromis a preşedintelui înlãtura asemenea carenţe şi era în mãsurã sã asigure apãrarea intereselor Imperiului şi ale Dominioanelor. Este adevãrat cã pacea lumii depindea de acţiunea statelor mari, dar şi cele mici trebuiau sã aibã posibilitatea de a-şi exprima opiniile pentru a nu crea un regim de dictaturã a marilor puteri. Acestea trebuiau, în primul rând, sã serveascã interesele comunitãţii mondiale. Pentru a ilustra poziţia britanicã în cazul aplicãrii sistemului propus, Churchill a dat un exemplu: dacã China va revendica Hong Kong-ul, evident cã Marea Britanie se va opune, vor avea loc discuţii libere, dupã care în Consiliu se va adopta o decizie, dar fãrã votul britanic.

A luat apoi cuvântul Stalin, care a întrebat dacã Egiptul va fi membru al organizaţiei, întrebare la care Churchill a rãspuns afirmativ , precizând cã nu va fi membru al Consiliului decât dacã va fi ales. Stalin a întrebat din nou dacã orice membru al organizaţiei îşi va putea exprima opinia şi rãspunsul a fost afirmativ, cu sublinierea cã în situaţia în care era implicat, guvernul britanic, de pildã, nu va putea vota în situaţiile preconizate de memorandumul american. Din nou primul-ministru britanic a dat câteva exemple de posibile situaţii privind sistemul de vot propus de americani. În final, Stalin a declarat cã dreptul de liberã exprimare a opiniei nu avea mare valoare în sine, deoarece un stat ridica o chestiune nu pentru a o analiza, ci pentru a obţine o decizie. Prin urmare, chestiunea fiind mult mai serioasã decât asigurarea dreptului de a discuta, liderul sovietic a cerut o copie a memorandumului american, declarând cã-l va studia, deoarece pentru moment nu înţelegea pe deplin esenţa propunerii. S-a decis abordarea chestiunii la urmãtoarea plenarã.

Într-adevãr, la 7 februarie problema votului a fost reluatã, Molotov declarând de la bun început cã Uniunea Sovieticã accepta formula americanã, deoarece ea salva unitatea marilor puteri şi asigura cooperarea tuturor naţiunilor. Apoi, ministrul de externe sovietic a ridicat chestiunea reprezentãrii individuale a republicilor sovietice ca membri fondatori şi cu drept de vot în Adunarea generalã. Molotov a cerut ca trei, sau cel puţin trei republici sovietice (Ucraina, Bielorusia şi Letonia), ţinând seama de rolul jucat de ele în rãzboi, sã fie membre ale organizaţiei. În acest sens era invocatã situaţia Dominioanelor britanice, care cãpãtaserã treptat un statut internaţional independent. Preşedintele Roosevelt, care înainte de a pleca spre Ialta a declarat Comisiei pentru relaţii externe a Senatului cã menţinerea cererii sovietice privind reprezentarea individualã a celor 16 republici sovietice îl va face sã cearã reprezentarea individualã a celor 48 de state americane, a sugerat ca problema invitaţiilor la conferinţa generalã şi a reprezentãrii diverselor naţiuni sã fie discutate de cãtre miniştrii de externe prezenţi la Ialta. Churchill a fost de acord cu aceastã sugestie, subliniind, totodatã cã cele patru Dominioane britanice jucaserã un rol important în cadrul Societãţii Naţiunilor. Ele au intrat în rãzboi de bunãvoie, preciza el, şi, deci, nu puteau fi excluse dintr-o poziţie existentã de douãzeci şi cinci de ani. Primul ministru a declarat cã, personal, nu se opunea cererii sovieticilor, dar rãspunsul oficial britanic se putea da numai dupã consultarea cabinetului.

Miniştrii de externe ai Uniunii Sovietice, Marii Britanii şi Statelor Unite s-au întâlnit la 8 februarie 1945 pentru a discuta cele douã chestiuni indicate de lideri: locul şi data conferinţei generale şi reprezentarea republicilor sovietice. Stettinius a propus ca reuniunea sã aibã loc în S.U.A., spre sfârşitul lunii aprilie 1945, fiind invitate toate statele care au declarat rãzboi inamicului comun. Au urmat discuţii care s-au încheiat cu acceptarea zilei de 25 aprilie pentru începerea conferinţei generale şi cu limitarea invitaţiilor la acele state care erau semnatare ale Declaraţiei Naţiunilor Unite înainte de încheierea reuniunii de la Ialta. Conferinţa generalã urma sã stabileascã
membrii fondatori, iar delegaţiile americanã şi britanicã se angajau sã sprijine cererea sovieticã pentru admiterea individualã a douã republici unionale.

Chiar în dupã-amiaza zilei de 8 februarie 1945, în plen s-au abordat din nou chestiunile organizaţiei internaţionale. Prezentând punctul de vedere al miniştrilor de externe, Eden a adãugat cã aceştia au sugerat invitarea la conferinţa generalã numai a statelor care semnaserã deja Declaraţia Naţiunilor Unite, pentru a evita aderarea de ultim moment a unor state numai pentru a participa la conferinţa generalã. Stalin a precizat cã 10 dintre statele aflate în rãzboi cu Germania şi care deci urmau a fi membre ale organizaţiei nu aveau relaţii diplomatice cu Uniunea Sovieticã, aşa încât cooperarea lor viitoare devenea foarte dificilã. Roosevelt a apreciat cã existã probabil motive pentru care nu se stabiliserã relaţii diplomatice de cãtre statele în cauzã, dar cã participarea lor la reuniunile internaţionale proiectate va facilita corectarea situaţiei. Pe de altã parte, a subliniat preşedintele, Summer Welles a negociat cu statele sud-americane doar sã rupã relaţiile diplomatice cu Germania, nu sã-i declare rãzboi. Cele cinci-şase asemenea state au acţionat în consecinţã şi, deci, vor dori sã ia parte la conferinţa generalã. Roosevelt cunoştea aceastã situaţie şi a trimis, însã din ianuarie 1945, scrisori şefilor statelor respective, cu precizarea cã participarea la viitoarea reuniune era condiţionatã de declararea rãzboiului împotriva Germaniei. Numai Brazilia, Mexicul şi Ecuadorul se aflau în rãzboi cu Germania, în timp ce Paraguay, Peru, Venezuela şi Uruguay erau pe cale de a acţiona în acelaşi sens. Prin urmare, preşedintele aprecia cã era necesar ca şi aceste state sã fie invitate sã-şi punã semnãtura pe Declaraţia Naţiunilor Unite.

Teza americanã privind invitarea statelor care rupseserã relaţiile diplomatice cu Germania, dar nu-i declaraserã rãzboi, a fost respinsã de Stalin, deoarece se aplica doar câtorva state, în timp ce altele, ca Turcia şi Argentina, nu beneficiau de aceastã posibilitate. Pe de altã parte, a afirmat liderul sovietic, oferind posibilitatea unei declaraţii de rãzboi imediate, multe state, care pânã atunci stãtuserã liniştite, vor acţiona în ultimul moment pentru a obţine avantaje. La sugestia lui Roosevelt, de a fi invitate statele care vor declara imediat rãzboi Reichului, Stalin a propus ca datã limitã 1 martie 1945. Churchill a fost şi el de acord ca numai statele care declaraserã deja rãzboi inamicului sã fie invitate, deoarece numai asemenea decizii puteau duce la scãderea moralului acestuia. Roosevelt a solicitat sã fie invitatã şi Islanda, iar Churchill a insistat pentru Egipt. Stalin a fost de acortd, dar s-a opus ca statele care luptaserã împotriva Naţiunilor Unite ca Italia sau Ungaria sã fie de asemenea invitate. Churchill a cerut ca de pe listã sã fie omisã şi Irlanda, iar apoi a ridicat problema Turciei, care încheiase o alianţã cu Marea Britanie într-un moment important al rãzboiului. Stalin a fost de acord şi cu aceastã cerere. Roosevelt a menţionat şi Danemarca, dar Churchill a propus sã se aştepte mai întâi eliberarea ţãrii, propunând, totodatã, sã fie invitatã şi Arabia Sauditã.

În aceastã fazã a discuţiilor, Molotov a întrebat dacã şi cele douã republici sovietice vizate sã fie admise individual trebuiau sã declare rãzboi pânã la 1 martie. Roosevelt a rãspuns cã S.U.A. şi Marea Britanie vor sprijini la conferinţa generalã cererea sovieticã, dar cã existau dificultãţi în includerea republicilor pe lista invitaţilor. Stalin a insistat şi el ca cel puţin douã republici sovietice sã fie nominalizate în comunicatul final, dar Roosevelt s-a opus ca acestea sã semneze Declaraţia Naţiunilor Unite, deoarece aceasta nu era posibil din considerente tehnice. Apoi a subliniat, împreunã cu Churchill, cã situaţia Dominioanelor era cu totul specialã şi nu putea fi invocatã în susţinerea cererii sovietice. Experţii americani au atras preşedintelui atenţia asupra posibilei situaţii prin care englezii urmau a avea cinci voturi (Marea Britanie plus Dominioanele), iar sovieticii, eventual trei, în timp ce americanii doar unul. Ca urmare, Roosevelt a cerut ca şi americanii sã aibã mai multe voturi, ceea ce Churchill a aprobat, dar Stalin a condiţionat cererea de acceptare a includerii celor douã republici. Pentru moment, chestiunea nu a mai fost discutatã. Ea va fi însã reluatã în şedinţa finalã a Conferinţei de la Ialta. Roosevelt a declarat atunci cã revendicarea sovieticã îi crea dificultãţi cu Senatul. Churchill a invocat opoziţia Cabinetului de la Londra care, la 8 februarie, analizase deja problema. Miniştrii britanici au luat în considerare faptul cã Marea Britanie urma sã aibã cinci voturi şi cã Uniunea Sovieticã a redus cererea de reprezentare de la 16 la 2 republici. În urma discuţiilor care au avut loc, Cabinetul britanic a acceptat ideea reprezentãrii Ucrainei şi Bielorusiei, cu condiţia ca U.R.S.S. sã nu mai solicite ulterior şi admiterea altor republici sovietice. De asemenea, Cabinetul britanic a acceptat formula negociatã a sistemului de vot din Consiliu. În final, la Ialta s-a decis sã fie invitate la conferinţa generalã toate statele care semnaserã, pânã la 8 februarie 1945, Declaraţia Naţiunilor Unite şi care vor fi declarat rãzboi Germaniei pânã la 1 martie 1945. În cadrul acestei reuniuni generale, S.U.A şi Marea Britanie urmau sã susţinã cererea sovieticã pentru admiterea a douã republici sovietice.

La Ialta s-a ridicat şi problema tutelei internaţionale asupra unor colonii. Discuţia nu a gãsit pe britanici, principalii adversari ai ideii, nepregãtiţi. Încã din decembrie 1944 Ministerul coloniilor de la Londra a pregãtit un memorandum ce îngloba principiile unui sistem internaţional de cooperare, care sã mulţumeascã opinia publicã, dar şi sã salveze interesele statelor colonialiste. Cabinetul britanic a analizat documentul şi a decis trimiterea lui Dominioanelor, pentru ca apoi sã fie remis Departamentului de stat ca posibilã bazã de negociere înainte de Ialta. Churchill era însã extrem de iritat de presiunile americane care nu ţineau seama de interesele britanice şi ameninţau existenţa imperiului englez. La sfârşitul anului 1944 americanii au ridicat din nou problema tutelei, apreciind cã ea nu se va discuta probabil la proiectata conferinţã generalã a Naţiunilor Unite, dar cã trebuia ridicatã în legãturã cu viitorul coloniilor italiene şi al teritoriilor sub mandat japonez. Prin urmare, s-a sugerat o discuţie informativã în acest sens, cu ocazia unei vizite a ministerului coloniilor britanice la Washington. Churchill a luat imediat atitudine şi, la 31 decembrie 1944, a trimis o notã lui Eden, în care sublinia cã nu trebuie acceptatã nici o declaraţie care sã afecteze suveranitatea britanicã în Dominioane sau colonii. Dacã americanii doreau sã preia insulele japoneze aflate sub mandat, puteau sã o facã, dar linia Londrei trebuia sã fie ,,jos mâinile de pe Imperiul britanic".

Eden a apreciat cã primul-ministru nu a sesizat esenţa memorandumului pregãtit de Ministerul Coloniilor, aşa încât îl informa, la 8 ianuarie 1945, pe şeful guvernului cã nu era vorba de lichidarea Imperiului, ci de a-i convinge pe americani sã renunţe la ideea regimului colonial şi sã accepte responsabilitãţi coloniale proprii. Urmare acestei sublinieri, Churchill a analizat din nou memorandumul în cauzã şi, la 18 ianuarie, preciza cã schema propusã era cea mai bunã posibil pentru a duce la lichidarea sistemului mandatelor şi pentru a permite manifestarea interesului legitim a diverselor state în cunoaşterea situaţiei din colonii, dar fãrã a afecta suveranitatea metropolei. Ca urmare, dacã şi Eden era de acord, documentul putea fi comunicat la Washington. Eden a rãspuns în scris, la 24 ianuarie, apreciind cã propunerile erau favorabile intereselor britanice, aşa încât trebuia acţionat înaintea americanilor, care putea pune în circulaţie diverse scheme ce puteau deveni periculoase. Ministrul coloniilor, Stanley, discutase deja chestiunea la Washington, iar Dominioanele au primit copii de pe proiectul Londrei. Calculul englez era simplu şi precis: dacã la Ialta Roosevelt ridica chestiunea, Churchill îi putea rãspunde cã în curând un plan detaliat britanic va fi pus la dispoziţie, astfel cã americanii trebuiau sã se abţinã pentru moment de la orice iniţiativã.

În cadrul Conferinţei de la Ialta problema colonialã a fost abordatã atât în discuţiile dintre lideri, cât şi în acelea ale miniştrilor de externe. Stalin şi Roosevelt au discutat în particular şi aspecte ale situaţiei din Extremul Orient şi, în acest context, preşedintele a propus crearea regimului de tutelã internaţionalã pentru Coreea. Preşedintele a urmat recomandarea Departamentului de stat, care aprecia cã ocupaţia interaliatã şi instituirea tutelei internaţionale asupra Coreei erau necesare şi importante. De asemenea, Roosevelt a sugerat crearea aceluiaşi regim de tutelã şi asupra Indochinei, deşi britanicii susţineau restaurarea situaţiei dinainte de rãzboi. Stalin a sesizat cã Birmania era un punct important pentru controlul întregii zone şi de aceea britanicii susţineau regimul de tutelã doar pentru aceastã ţarã. La sugestia lui Harry Hopkins, la 4 februarie, experţi americani şi englezi au discutat problema tutelei. Americanii au apreciat cã poziţia britanicã nu era suficient de avansatã şi cã era necesarã o declaraţie în problema colonialã, semnatã de toate statele colonialiste. Pe de altã parte, ei considerau cã era necesar un protocol secret, care sã prevadã discutarea chestiunii coloniale la Conferinţa generalã a Naţiunilor Unite, precum şi necesitatea includerii unor prevederi speciale în Carta organizaţiei privitoare la colonii. Hopkins i-a sugerat lui Eden sã aştepte totuşi ridicarea chestiunii de cãtre Roosevelt, asigurându-l cã era posibil ca preşedintele cã nu aibã opinii atât de radicale ca subordonaţii sãi.

Eden l-a avertizat pe Churchill asupra posibilitãţii discutãrii problemei tutelei în plenara conferinţei, dar fãrã menţionarea unor zone anume. De asemenea, britanicii trebuiau sã evite angajamentul prealabil cu privire la extinderea sistemului mandatelor. La 9 februarie, în cadrul reuniunii miniştrilor de externe, Stettinius a sugerat o întâlnire specialã înaintea conferinţei generale, cu reprezentarea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de securitate, precum şi discutarea chestiunii în conferinţa generalã. Eden şi Molotov au fost de acord, dar în plenara din 9 februarie Churchill a declarat cã nu se poate angaja în discutarea statutului teritoriilor britanice fãrã consultarea Dominioanelor. Stettinius a precizat cã era vorba de o simplã propunere, aceea de a însãrcina organizaţia mondialã cu crearea tutelei internaţionale şi aceasta numai dacã se considera necesar, mai ales cã trebuia soluţionatã problema teritoriilor sub mandat japonez şi, în general, a celor aflate sub mandatul Societãţii Naţiunilor. Churchill a respins, însã orice sistem care ar putea afecta integritatea Imperiului britanic. Urmare acestei intervenţii, Conferinţa de la Ialta a decis ca tutela internaţionalã sã se aplice numai mandatelor Societãţii Naţiunilor şi celor aflate sub controlul statelor inamice sau puse voluntar de metropolã sub regimul de tutelã. De asemenea, s-a hotãrât cã în comunicatul final sã se precizeze cã acordul privind tutela se va referi concret la teritoriile din cele trei categorii ce urmau a intra sub regimul tutelei, neavându-se în vedere discutarea situaţiei celorlalte colonii la Conferinţa Naţiunilor Unite, care va include în Cartã doar principiile şi mecanismul tutelei.

Totodatã, a fost elaborat protocolul secret în sensul termenilor acceptaţi de britanici: nu se menţiona ,,tutela şi zonele dependente", ci doar ,,problema tutelei teritoriale", dupã cum nu se stabilea exact discutarea chestiunii la Conferinţa generalã. Ca urmare, Eden putea comunica, la 22 februarie, într-o notã destinatã lui Churchill, cã britanicii s-au angajat la Ialta sã discute doar natura generalã a viitorului mecanism internaţional care va prelua funcţiile exercitate pânã atunci de Societatea Naţiunilor în materie de mandate, precum şi atribuţiile similare în legãturã cu teritoriile detaşate de la inamic.

La Ialta au fost soluţionate şi detalii legate de procedura convocãrii conferinţei ce urma sã înceapã la 25 aprilie 1945. S.U.A. au propus ca invitaţiile sã fie lansate în comun de cei cinci viitori membri permanenţi ai Consiliului, ca puteri garante. S-a cãzut de acord, de asemenea, sã se solicite Chinei şi Franţei agrementul pentru statutul de puteri garante, fiind, totodatã, informate asupra stadiului pregãtirilor; pentru aceasta însã era necesar ca Uniunea Sovieticã sã-şi normalizeze relaţiile diplomatice cu China. În acelaşi timp, a fost elaborat şi textul invitaţiei, din care reieşea cã Propunerile de la Dumbarton Oaks şi deciziile de la Ialta trebuiau considerate ca bazã de discuţii. Invitaţiile urmau sã fie lansate dupã realizarea consultãrii cu Franţa şi China şi dupã publicarea sistemului de vot adoptat. S.U.A. urmau sã determine locul exact al desfãşurãrii reuniunii generale într-unul din oraşele americane. În acest sens, Departamentul de Stat a fãcut investigaţii asupra posibilitãţilor de cazare şi a propus preşedintelui mai multe oraşe. Dupã ce câteva asemenea sugestii au fost respinse, Stettinius, se pare la insistenţa lui Eden, a propus San Francisco, care a şi fost acceptat şi menţionat în comunicatul final de la Ialta, comunicat intitulat simbolic Unitate în timp de pace, ca şi în timp de rãzboi. O rezoluţie specialã se referea la Conferinţa Naţiunilor Unite, precizând toate deciziile pregãtitoare adoptate. În sfârşit, la 5 martie 1945, a fost posibilã şi publicarea formulei de vot adoptatã de cele trei mari puteri, şi în acest fel Propunerile de la Dumbarton Oaks au fost întregite.

Opinia publicã internaţionalã a primit cu satisfacţie rezultatele generale ale Conferinţei de la Ialta. Preşedintele Roosevelt a comentat lucrãrile reuniunii într-o adresã specialã cãtre Congres, datatã 1 martie 1945. ªeful executivului american aprecia cã succesul reuniunii deriva din gãsirea terenului comun pentru menţinerea pãcii, marcând sfârşitul sistemului de acţiuni unilaterale, alianţe exclusiviste şi sfere de influenţã. În locul acestora s-a propus crearea unei organizaţii mondiale în care sã-şi gãseascã în final locul toate naţiunile iubitoare de pace. Churchill a fost mai puţin optimist. El a declarat în Camera Comunelor, la 27 martie, cã ar fi greşit sã se priveascã prea departe în viitor, deoarece numai o verigã din lanţul destinului putea fi controlatã într-un moment dat. Analiza, din 10 februarie 1945, fãcutã de Churchill pentru informarea Cabinetului de la Londra era însã foarte lucidã şi cuprindea o apreciere pozitivã a reuniunii care tocmai se încheiase. Guvernul britanic a apreciat, la 12 februarie, cã rezultatele la care se ajunsese la Ialta erau foarte satisfãcãtoare şi l-a felicitat pe primul-ministru pentru realizãrile dobândite. Aprecierile sovietice au fost şi ele pozitive.

Alãturi de pregãtirile individuale, finalizate în bunã parte în declaraţii scrise, s-au înregistrat şi luãri de poziţie ale unor grupuri de state. Între 15 februarie - 8 martie 1945, la Mexico City a avut loc Conferinţa inter-americanã (20 de membri), care a creat un comitet special ce a analizat problema organizaţiei internaţionale. Delegaţia Statelor Unite a prezentat comitetului un proiect de rezoluţie pentru sprijinirea Propunerilor de la Dumbarton Oaks, subliniind cã sistemul interamerican fãcea parte din angajamentele regionale acceptate de viitoarea organizaţie. De asemenea, erau propuse unele ajustãri ale acestui sistem pentru soluţionarea mai rapidã şi mai eficientã a disputelor, dar se sugera acceptarea responsabilitãţii organizaţiei mondiale în domeniul menţinerii pãcii. Statele latino-americane s-au declarat dispuse sã sprijine Propunerile marilor puteri, dar au sugerat unele modificãri care sã fie incluse într-o rezoluţie.

S.U.A. au încercat sã evite o asemenea soluţie, dar nu au reuşit. Prin urmare, a 30-a rezoluţie a Conferinţei de la Mexico-City fãcea urmãtoarele sugestii: gãsirea unor modalitãţi care sã permitã aderarea tuturor statelor lumii; amplificarea rolului Adunãrii generale; extinderea jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie; crearea unei agenţii menitã sã promoveze cooperarea moralã şi internaţionalã; acceptarea necesitãţii soluţionãrii disputelor în armonie cu principiile organizaţiei şi realizarea unei reprezentãri adecvate a Americii Latine în Consiliul de securitate. Rezoluţia mai cuprindea o declaraţie de principii privind cooperarea statelor americane la crearea organizaţiei internaţionale în baza Propunerilor şi a altor sugestii valoroase, care trebuiau cunoscute de toţi. De asemenea, fiecare stat latino-american îşi rezerva dreptul de a susţine opiniile pe care le aprecia pertinente.

La rândul lor, dominioanele britanice au analizat individual şi în grup Propunerile de la Dumbarton Oaks. Astfel, încã din ianuarie 1945 guvernul canadian a comunicat în scris la Londra trei sugestii care vizau crearea, în afara grupului marilor puteri, şi a categoriei statelor de mijloc, care sã beneficieze de avantaje la alegerea în Consiliul de securitate; se aprecia cã era imposibil ca membrii organizaţiei sã-şi asume obligaţii pe termene nedefinite în privinţa participãrii lor la acţiunile decise de Consiliu. Analizând opinia guvernului canadian, Foreign Office a recomandat convocarea unei conferinţe generale a Commonwealth-ului pentru negocierea unui punct de vedere comun.

Într-adevãr, între 4-13 aprilie 1945, la Londra, a avut loc Conferinţa generalã a Commonwealth-ului, care a discutat pe larg şi problema creãrii organizaţiei internaţionale. În final, a fost adoptatã o declaraţie prin care Propunerile erau acceptate ca bazã de negociere, dar se cerea clarificarea unor prevederi şi dezvoltarea altora, pentru a se ajunge la un document rezonabil pentru toate statele implicate.

O altã reuniune cu caracter general a fost aceea a experţilor, care au elaborat Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie. În acest domeniu nu au avut loc negocieri preliminarii ale marilor puteri. Dimpotrivã, toate statele semnatare ale Declaraţiei Naţiunilor Unite au fost invitate la Conferinţa de la Washington a juriştilor, din zilele de 9-20 aprilie 1945. Au rãspuns invitaţiei 44 de state (mai puţin India şi Uniunea Sud-Africanã), precum şi vechea Curte internaţionalã, care a trimis un observator. Juriştii au analizat vechiul Statut al Curţii şi urmau sã prezinte recomandãrile lor conferinţei generale, împreunã cu diversele alternative pentru problemele importante cu implicaţii politice asupra cãrora nu s-a putut adopta un punct de vedere comun. Ei au avut de investigat vechiul Statut, precum şi sugestiile de modificare a lui, furnizate de 24 de state. Înregistrând opiniile exprimate, s-a decis în unanimitate efectuarea numai a modificãrilor cerute de concordanţa cu principiile şi structurile noi organizaţii. Pe de altã parte, o serie de stipulaţii au trebuit clarificate sau ameliorate, fiind de naturã tehnicã, mai ales. Dat fiind numãrul mare de documente existente, Comitetul a decis sã lucreze în baza proiectului de statut revizuit pregãtit de S.U.A.

Rezultatele discuţiilor juriştilor au fost prezentate la San Francisco sub forma unui raport care începea cu constatarea cã vechea Curte Internaţionalã de Justiţie a acţionat douãzeci de ani pentru soluţionarea diverselor litigii. Activitatea sa a fost întreruptã de rãzboi, dar şi-a îndeplinit misiunea încredinţatã. Pornind de la aceastã apreciere pozitivã, s-a hotãrât menţinerea a numeroase pasaje din vechiul Statut, fãrã nici o modificare. Au existat însã şi o serie de aspecte care au generat discuţii contradictorii. Astfel, s-a discutat statutul legal al noului organism. În acest sens, unii au optat pentru continuarea oficialã a activitãţii vechii Curţi, cu adaptãrile de rigoare, avantajul fiind asigurarea continuitãţii jurisprudenţei şi a organizãrii. Pe de altã parte, o serie de semnatari ai vechiului Statut nu fãceau parte din Naţiunile Unite, în timp ce unii membrii ai acestora, ca S.U.A., nu aderaserã la Statutul iniţial. Chestiunea nu era pur teoreticã, deoarece referirile din diverse acorduri internaţionale la jurisdicţia Curţii urmau a fi influenţate de decizia de creare a unei noi agenţii juridice. Prin urmare, chestiunea a rãmas nesoluţionatã de jurişti, urmând a fi discutatã la San Francisco de factorii politici.

Numirea judecãtorilor a fost un alt aspect mult discutat. În cadrul vechiului sistem, Adunarea şi Consiliul Societãţii Naţiunilor alegeau judecãtorii. Unii experţi s-au pronunţat pentru menţinerea criteriului electiv, în timp ce alţii preconizau numirea judecãtorilor de cãtre guvern. Marea Britanie a sugerat o procedurã mai complicatã: fiecare guvern sã numeascã candidaţi ce vor deveni membri ai Curţii, iar alţii nouã sã fie aleşi de Adunare, încât totalul sã corespundã componenţei decise. Candidaţii propuşi de guverne care nu erau incluşi, din cauza limitãrii locuitorilor, sã rãmânã auxiliari.

Propunerea britanicã a fost respinsã de Comitetul de jurişti pe considerentul cã cei propuşi dar nealeşi era probabil sã refuze statutul de auxiliari. Au fost însã acceptatã ideea ca fiecare guvern sã numeascã un candidat, iar Conferinţei generale i s-a propus alternativa vechiului sistem al numirii judecãtorilor de cãtre grupuri de state şi confirmarea lor de cãtre organismele forumului mondial. Un subcomitet special al juriştilor a analizat în detaliu ambele ipoteze şi a acceptat formula numirii unui singur candidat de cãtre guverne ca fiind cea mai simplã soluţie ce reducea posibilitatea unor maşinaţiuni politice. Sugestia a fost din nou analizatã în plenarã şi o serie de delegaţii, inclusiv cea americanã, au insistat pentru alegerea a 7 membri, ceea ce oferea o bazã mai largã în formarea Curţii. Pusã la vot în cadrul Comitetului de jurişti, rezultatul la limitã a fost neconcludent şi, în consecinţã, s-a hotãrât ca problema sã fie soluţionatã la San Francisco.

Cele mai ample discuţii, însã, au avut loc pe marginea jurisdicţiei Curţii. O parte din delegaţi s-au pronunţat pentru jurisdicţia obligatorie, în timp ce alţii apreciau cã deciziile trebuiau sã aibã o clauzã opţionalã. Cum problema a cãpãtat un aspect politic, s-a decis ca ea sã fie supusã atenţiei reuniunii de la San Francisco. Celelalte prevederi ale Statutului vechi au fost adoptate aproape fãrã modificãri şi fãrã discuţii, doar cu unele adãugiri tehnice sau ameliorãri ale exprimãrii.Dintre pregãtirile individuale ale statelor pentru Conferinţa de la San Francisco dispunem de date doar în ceea ce priveşte iniţiativele Statelor Unite şi ale Marii Britanii. Lipsesc însã studii speciale privind preparativele altor ţãri, inclusiv ale Uniunii Sovietice. Administraţia americanã a acţionat la mai multe niveluri. În primul rând, a încercat sã aducã la un punct de vedere comun republicile sud-americane, prin convocarea Conferinţei de la Mexico-City (Chaqueteppe). Pe de altã parte, s-au depus eforturi serioase pentru obţinerea sprijinului opiniei publice şi al Congresului în favoarea Propunerilor de la Dumbarton Oaks. În acest scop, a fost instituit un program naţional vizând informarea americanilor asupra Propunerilor şi stimularea lor în a face aprecieri. De asemenea, a fost organizatã la Departamentul de Stat o conferinţã a experţilor cu reprezentanţi a peste 100 de organizaţii pacifice de tot felul pentru discutarea documentului adoptat de marile puteri. Au urmat apoi numeroase adunãri publice, urmate de discuţii pentru a explica scopul urmãrit şi a dobândi adeziunea americanilor. În fine, textul propunerilor a fost multiplicat într-un tiraj de masã.

S-a trecut apoi la alcãtuirea delegaţiei americane pentru San-Francisco. În componenţa acesteia intrau lideri ai Congresului, şefii Comisiilor de afaceri externe ai celor douã camere, lideri republicani din Vestul mijlociu, o femeie, precum şi alte personalitãţi publice. Stettinius a sugerat ca în fruntea delegaţiei sã fie numit fostul secretar de stat Hull, dar acesta a refuzat, acceptând doar rolul de consilier principal. În fine, Stettinius a fost numit şeful delegaţiei, care mai includea pe Hull, senatorii Connally şi Vandenberg, deputaţii Bloom şi Eaton, fostul guvernator în Minessota, Harold Starsen, precum şi pe Virginia Gildersleene, decan la Harvard College.

Foreign Office a fãcut, de asemenea, pregãtiri serioase pentru apropiata conferinţã generalã. Într-un memorandum din 23 martie 1945 Eden solicita aprobarea Cabinetului pentru mandatul ce urma a fi încredinţat delegaţiei britanice. În document era abordatã mai întâi chestiunea atitudinii statelor invitate faţã de Propunerile avansate de marile puteri. Delegaţia britanicã urma sã nu facã nici o sugestie şi sã nu sprijine nici o modificare importantã a acestora fãrã consultarea prealabilã, cu americanii şi sovieticii. Pe de altã parte, era luatã în calcul şi probabilitatea efectuãrii unor modificãri în concordanţã cu dorinţele statelor mici, precum şi unele completãri omise prin accident la Dumbarton Oaks. Astfel, britanicii puneau problema dacã era necesar un centru fix al organizaţiei mondiale şi unde putea fi stabilit acesta. Foreign Office aprecia cã este necesar un sediu permanent pentru Secretariat, Adunarea generalã şi Consiliul de securitate, într-un loc unde se putea asigura libertatea discuţiilor şi a comunicaţiilor. Asia, Australia, America de Sud sau Africa trebuiau excluse de la început. Rãmâneau America de Nord sau Europa, cea din urmã fiind cea mai potrivitã pentru interesele britanice. Dintre oraşele posibile pe primul loc se afla Geneva, apoi Copenhaga, Praga sau Viena. ªi numele organizaţiei - Naţiunile Unite - prezenta pentru britanici unele inconveniente, mai ales la traducerea lui în limbile rusã şi chinezã. Denumirea de Uniune a naţiunilor era respinsã de americani, pe considerentul cã ea sugera ideea de supra-stat. Dar nu exista o alternativã satisfãcãtoare pentru Naţiunile Unite. Se punea apoi şi problema limbii ce urma a fi folositã în dezbaterile organizaţiei: francezii doreau restabilirea limbii lor, fiind limba tradiţionalã pentru diplomaţie; americanii se pronunţau pentru limba englezã, ruşii şi popoarele de limbã spaniolã pentru limbile respective. Delegaţia britanicã trebuia sã sprijine cel mult sistemul a douã limbi oficiale, engleza şi, probabil, franceza.

Desemnarea membrilor fondatori devenise, de asemenea, o problemã complicatã, deoarece din cele 45 de state ce puteau participa la San Francisco, doar 9 erau europene. Ca urmare, delegaţia britanicã trebuia sã încerce sã obţinã admiterea imediatã a unor state ca Suedia, Danemarca, Elveţia, Portugalia şi Spania (dacã aceasta din urmã îşi schimbã regimul). Criteriul de admitere era adesea pus în legãturã cu interesul ţãrii respective de a contribui la menţinerea pãcii, de a avea un regim fascist, de a respecta drepturile omului etc., deşi aceste elemente puteau fi interpretate ca imixtiune în treburile interne.

La Foreign Office exista convingerea fermã cã o serie de state mici vor cere creşterea autoritãţii Adunãrii în materie de securitate. O asemenea perspectivã era respinsã de britanici, pe motiv cã astfel ar fi redusã puterea Consiliului. În viziunea guvernului de la Londra, putea cere, în problemele ce intrau în competenţa sa, sã obţinã opinia consultativã a Curţii, dar nu şi sã foloseascã aceastã procedurã în materie de reglementare a disputelor, deoarece s-ar fi suprapus cu funcţia Consiliului. Votul în Adunare trebuia sã fie bazat pe principiul egalitãţii, câte unul de fiecare stat care, totuşi, putea sã aibã mai mulţi delegaţi, eventual şase. La Dumbarton Oaks nu
s-a clarificat chestiunea disputelor derivate din probleme ce intrau în competenţa jurisdicţiei interne a statelor. Foreign Office aprecia cã trebuia menţinut sistemul din timpul Societãţii Naţiunilor, în virtutea cãruia statele nu erau obligate a supune asemenea chestiuni procedurii reglementãrii pacifice, dar cu precizarea cã în cazul în care asemenea probleme puteau ameninţa pacea, Consiliul de securitate avea dreptul de a interveni. S-a criticat şi precizarea din propuneri, potrivit cãreia organul executiv nu se putea pronunţa, chiar dacã pãrţile în disputã o doreau, în chestiuni care nu afectau pacea. Prevederea era menitã a preveni încãrcarea Consiliului cu o multitudine de dispute mãrunte, ceea ce convenea şi intereselor imperiale britanice. Se aprecia, totuşi, cã la cererea pãrţilor, Consiliul se putea pronunţa.

În Propuneri se arãta cã organismele regionale puteau utiliza forţa pentru restabilirea pãcii numai cu aprobarea Consiliului de securitate. Francezii au cerut însã un amendament la aceastã prevedere, în sensul de a da dreptul de acţiune acestor organisme dupã ce ele informau Consiliul, dar fãrã sã aştepte aprobarea acestuia. Pornind de aici, guvernul francez a respins şi oferta de a accepta sprijinirea Propunerilor în comun cu celelalte mari puteri. Foreign Office aprecia cã nu trebuia cedat în aceastã privinţã, deoarece prezenţa Franţei putea împiedica S.U.A şi U.R.S.S. de a influenţa decizii privitoare la Europa.

Pe lângã acest document amplu, Foreign Office a înaintat Cabinetului şi douã memorandumuri speciale, pe teme privind calitatea de membru al organizaţiei, condiţiile retragerii din organizaţie şi viitoarea conferinţã a Commonwealth-ului.

Cabinetul britanic a analizat, la 3 aprilie, problema colonialã în perspectiva Conferinţei de la San Francisco. S-a apreciat cã, întrucât angajamentul de la Ialta nu impunea acceptarea unui punct de vedere limitat, la San Francisco trebuia acţionat pentru a nu include în Cartã prevederi speciale privind tutela. Dacã totuşi se vor adopta asemenea prevederi, delegaţia britanicã urma sã declare cã Marea Britanie nu intenţiona a le aplica la teritoriile aflate sub controlul sãu. De asemenea, trebuia precizat foarte clar cã punerea voluntarã a unor teritorii sub regimul tutelei o putea face numai puterea colonialistã respectivã. Cu ocazia menţionatei Conferinţe din aprilie 1945, a Commonwealth-ului, Australia şi Noua Zeelandã se pronunţau cu fermitate pentru includerea în Cartã a unor prevederi privind tutela şi au cerut guvernului britanic sã ia iniţiativa plasãrii coloniilor sub regimul tutelei.

În aceastã situaţie, la 12 aprilie, lord Cranborne a sugerat Cabinetului sã rãspundã Dominioanelor cã nu se poate accepta plasarea coloniilor sub tutelã, statut ce trebuia sã se aplice numai teritoriilor sub mandat. Singura concesie posibilã la care era dispus guvernul britanic, consta în a nu se opune la San Francisco includerii unor prevederi speciale în Cartã. Churchill a apreciat cã la San Francisco, britanicii nu trebuiau sã aibã iniţiativa respingerii propunerii de includere în Cartã a unor prevederi privind tutela, dar trebuiau sã facã clarã intenţia de a nu aplica asemenea stipulaţii la Imperiul lor. De menţionat şi faptul cã discuţiile prealabile anglo-americane în problema colonialã, preconizate la Ialta, nu au mai avut loc. O delegaţie britanicã a sosit la Washington în aprilie, dar nu a înregistrat nici un rezultat, deoarece tocmai murise preşedintele Roosevelt şi punctul de vedere american nu era încã clarificat. Chestiunea urma sã fie abordatã la San Francisco.

Foreign Office a analizat şi posibilele probleme ce urmau a fi ridicate la Conferinţa Commonwealth-ului aflatã în pregãtire. Ele erau legate de eventuala garanţie a integritãţii teritoriale, care lipsea din Propuneri, a garantãrii independenţei politice, ca şi a disputelor ce puteau izbucni din cauza chestiunilor rezervate jurisdicţiei interne a statelor, a controlului statelor inamice actuale pentru a nu mai recurge la agresiune. Cabinetul britanic, în menţionata şedinţã din 3 aprilie, a analizat toate documentele prezentate de Foreign Office. În ce privea membrii nepermanenţi, s-a hotãrât cã cea mai bunã soluţie era alegerea lor în funcţie de cele şase mari unitãţi teritoriale (Europa, Asia, Africa, Australia, America de Sud şi de Nord şi America Centralã). Cabinetul a aprobat ca delegaţia britanicã sã se opunã integrãrii în Cartã a principiului garanţiei speciale pentru integritatea teritorialã a statelor membre, dar s-a remarcat cã, într-o asemenea situaţie era dificil a se respinge cererea unor Dominioane pentru garantarea independenţei politice. Dificultatea rezultã din situaţia specialã a Indiei, dar şi din faptul cã satisfacerea dezideratului Dominioanelor presupunea garantarea independenţei altor state, ca de pildã, a Ucrainei. Ca urmare, trebuiau convinse Dominioanele sã nu insiste pentru garantarea independenţei politice. Toate aceste detalii privind pregãtirea mandatului delegaţiei britanice reliefeazã complexitatea problemelor ce urmau a fi abordate la San Francisco şi grija cu care guvernul a determinat o poziţie conformã cu interesele de mare putere ale Marii Britanii. Foarte probabil cã şi celelalte mari puteri au întreprins analize similare, problemele anticipate fiind cam aceleaşi, iar soluţiile corespunzând, evident, intereselor fiecãrui stat în parte. La San Francisco a avut loc confruntarea între interesele individuale ale marilor puteri, dar şi între acelea comune ale acestora şi ale micilor state. Rezultatul a fost doar parţial un compromis, marile puteri fãcând front comun în apãrarea poziţiei lor speciale.

Lansarea invitaţiilor pentru San Francisco nu a fost o chestiune simplã şi aproape cã a blocat începerea lucrãrilor. Piedica principalã a derivat din situaţia Poloniei, care era semnatarã a Declaraţiei Naţiunilor Unite, dar avea douã guverne: unul provizoriu, susţinut de Uniunea Sovieticã, şi altul la Londra, care nu era recunoscut de Moscova. Guvernul american a sugerat ca pânã la 25 aprilie 1945, guvernul provizoriu polonez sã fie constituit şi sã obţinã recunoaşterea diplomaticã a marilor puteri, urmând sã fie apoi invitat la San Francisco. Moscova nu a fost mulţumitã de soluţie şi aceasta s-a vãzut în refuzul lui Stalin de a numi în fruntea delegaţiei pentru conferinţã pe Molotov. Ca urmare, la începutul lui aprilie, Londra şi Washington au luat în considerare posibilitatea amânãrii lucrãrilor acesteia, din cauza poziţiei sovietice în problema polonezã, dar şi a dezacordului anglo-american în problema tutelei. Pe de altã parte, era deja clar cã spre sfârşitul lui aprilie, Germania se va prãbuşi, aşa încât miniştrii de externe nu puteau risca sã fie departe de ţãrile lor într-un asemenea moment. În acelaşi timp, orice amânare putea dezamãgi opinia publicã americanã şi, în consecinţã, putea submina participarea S.U.A. la crearea organizaţiei. Exista, însã, şi posibilitatea începerii discutãrii termenilor pãcii cu Germania, ceea ce putea fi o scuzã serioasã pentru amânarea lucrãrilor de la San Francisco.

Luând în considerare toate aceste elemente, Cabinetul britanic a început chiar sã ia în considerare sugestia ca reuniunea preconizatã sã nu se realizeze la nivel guvernamental, ci la cel al experţilor, care sã elaboreze un proiect de Cartã, supus aprobãrii guvernelor. Eden a respins ideea ca fiind nerealistã şi a insistat pentru menţinerea vechiului proiect. În ultimul moment, s-a ajuns la acordul general pentru deschiderea lucrãrilor, participarea Poloniei urmând a fi soluţionatã pe parcurs. Prin urmare, s-a dat curs invitaţiei lansate de S.U.A., încã de la 5 martie, în numele marilor puteri.

Franţa a refuzat sã semneze invitaţia, deoarece amendamentele pe care le-a propus nu fuseserã luate în considerare. Încã de la 21 martie 1945, guvernul de la Paris a prezentat un comentariu, ce conţinea o serie de sugestii pentru modificarea Propunerilor de la Dumbarton Oaks. Astfel, francezii propuneau extinderea scopurilor organizaţiei, precizarea condiţiilor în care urmau sã fie admişi noi membri, sã se rezerve jumãtate din locurile nepermanente statelor cu resurse pentru menţinerea pãcii, sã se modifice sistemul de vot din Consiliu (2/3 pentru recomandãri şi unanimitate pentru hotãrâri) şi sã se extindã competenţa Consiliului economic şi social. Cum aceste sugestii nu au fost luate imediat în considerare, deoarece presupuneau noi negocieri între marile puteri, Franţa a refuzat sã fie garantã pentru invitaţii, dar a acceptat sã participe la reuniunea generalã.

Pânã la 25 aprilie 1945 au fost soluţionate şi alte câteva participãri. Astfel, statele Americii Latine au îndeplinit toate condiţiile stabilite la Ialta, fiind semnatare ale Declaraţiei Naţiunilor Unite, iar cele care nu luaserã încã decizia, declarând rãzboi Germaniei, Egiptul şi Turcia, au acţionat în acelaşi sens, pânã la data fixatã, de 1 martie 1945. Arabia Sauditã a declarat rãzboi puterilor Axei la timp, dar nu a mai putut semna Declaraţia. Totuşi, a fost în mãsurã de a fi invitatã. Islanda nu a considerat necesar sã devinã beligerantã şi, ca urmare, nu a fost invitatã la San Francisco. Danemarca, prevalându-se de participarea sa ca observator la conferinţele din 1944 ale Naţiunilor Unite, în probleme de agriculturã şi finanţe, a solicitat acest statut şi pentru reuniunea generalã. Cum ţara era încã ocupatã şi nu avea un guvern, în exil, cererea i-a fost respinsã. Înainte de terminarea Conferinţei de la San Francisco, cele douã obstacole au fost depãşite şi Danemarca a fost şi ea admisã printre fondatori.

Italia a solicitat statutul de observator, dar la Ialta se decisese ca foştii inamici sã nu fie admişi, aşa încât cererea a fost respinsã. Siria şi Libanul au fost însã invitate, deşi aveau un statut special. Fiind teritorii cu regim de mandat, în 1941 au fost declarate independente de Franţa Liberã şi guvernul britanic, cu condiţia de a încheia tratate care sã asigure interesele franceze în zonã. Acestea nu au fost negociate însã, pânã în primãvara lui 1945 şi, deşi independenţa le era ambiguã, pentru cã aderaserã la termen la Naţiunile Unite şi declaraserã rãzboi Germaniei, au fost invitate, cu aprobarea tacitã a Franţei şi cu sprijinul Ligii Arabe, care tocmai se constituise.

Participarea cea mai dificilã a fost, aşa cum menţionam, cea a Poloniei. În martie 1945, guvernul sovietic a solicitat invitaţii pentru Ucraina, Bielorusia şi Guvernul provizoriu polonez de la Lublin. Cum la Ialta se decisese crearea unui nou guvern polonez, recunoscut de toate pãrţile, iar acesta nu fusese încã creat, la 5 martie nici unul din cele douã guverne poloneze, de la Londra şi Lublin, nu a primit invitaţie. Ca urmare, Stalin a informat cã delegaţia sovieticã va fi condusã de Gromîko şi nu de Molotov. Roosevelt şi Churchill au intervenit la Moscova cu cererea ca ministrul de externe sovietic sã participe cel puţin la deschidere, pentru a nu releva lipsã de interes şi dezacordul între marile puteri aliate. Cererile au rãmas fãrã rãspuns şi se pãrea cã reuniunea va trebui amânatã. Dupã moartea lui Roosevelt, Stalin şi-a modificat atitudinea şi s-a pronunţat pentru restabilirea unitãţii de opinie a marilor puteri, acceptând sugestia americanã pentru o reuniune Stettinius-Molotov-Eden la Washington, înainte de San Francisco. Dar, chiar la 22 aprilie, Moscova a semnat un tratat de asistenţã mutualã cu guvernul polonez de la Lublin, ceea ce a iritat Washington-ul şi Londra.

În aceeaşi zi, 22 aprilie, Molotov şi Eden soseau la Washington, pentru proiectata întrevedere care, în noua situaţie, nu putea duce la rezultate reale. Eden a sugerat amânarea conferinţei generale pânã la soluţionarea chestiunii poloneze, deoarece cooperarea sovieticã era indispensabilã pentru crearea organizaţiei mondiale. Truman, însã, dupã o consfãtuire cu consilierii sãi, a decis respectarea programului stabilit, chiar fãrã participarea sovieticã. Molotov a fost informat, în consecinţã, de aceastã hotãrâre, problema polonã urmând sã fie reluatã la San Francisco. În aprilie 1945 s-a mai discutat chestiunea participãrii Argentinei şi a celor douã republici sovietice menţionate la Ialta. Departamentul de Stat a decis sã sprijine participarea iniţialã a Ucrainei şi Bielorusiei la conferinţã, în cadrul cãreia urma sã se soluţioneze definitiv drepturile legale ale acestora. S.U.A. au insistat şi pentru admiterea Argentinei, fapt cu care Moscova nu era de acord, datã fiind decizia luatã la Ialta. ªi aceastã chestiunea fost rezervatã spre soluţionare la San Francisco.

La 25 aprilie 1945 se deschideau, într-un cadru festiv, în clãdirea Operei din San Francisco, lucrãrile conferinţei generale a Naţiunilor Unite pentru crearea organizaţiei internaţionale. Preşedintele Truman a adresat un mesaj reuniunii, subliniind importanţa deosebitã a sarcinii ei. Erau reprezentate, prin 282 delegaţi şi 1444 de consilieri şi asistenţi, 46 de state semnatare ale Declaraţiei Naţiunilor Unite. Al 47-lea semnatar al documentului, Polonia, nu era prezent, abia mai târziu recunoscându-i-se dreptul de membru fondator. Ulterior, au mai fost admise patru state (Argentina*, Danemarca, Bielorusia şi Ucraina) aşa încât, în final, numãrul total al acestora s-a ridicat la 50. Erau prezenţi şi observatori din partea Societãţii Naţiunilor, Curţii Internaţionale de Justiţie, Organizaţiei internaţionale pentru agriculturã şi alimentaţie (F.A.O.) şi U.N.R.R.A. Delegaţiile marilor puteri erau conduse de miniştrii de externe: E. R. Stettinius Jr. (S.U.A.), V. Molotov (U.R.S.S.), A. Eden (Marea Britanie), T. V. Soong (China) şi A. Bidault (Franţa). Ulterior, conducerea delegaţiei sovietice a preluat-o Gromîko, iar a celei britanice, lordul Halifax. Între participanţi se aflau şi veterani ce fuseserã prezenţi şi la Paris, în 1919, la fondarea Societãţii Naţiunilor, ca feldmareşalul Smuts sau dr. Wellington Koo.

Sarcina conferinţei a fost discutarea şi aprobarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, însãrcinatã cu menţinerea pãcii şi securitãţii în lume. Obiectivul era clar şi precis, neavând nimic de-a face cu elaborarea tratatelor de pace. Condiţiile de lucru au fost excelente, graţie eforturilor remarcabile ale organizatorilor. Munca depusã a fost enormã şi complexã. Propunerile de la Dumbarton Oaks au fost analizate de comisii specializate, având, la rându-le, 12 comitete de lucru. Amendamentele propuse au fost analizate, discutate şi supuse aprobãrii plenarei. Unele comitete au ţinut peste 25 de şedinţe, chiar trei pe zi, adesea pânã la ore târzii din noapte. Zilnic erau elaborate peste 500.000 pagini de documente, în final fiind scrise 78 de tone de hârtie.

Rezultatul acestor uriaşe eforturi a fost elaborarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Procesul a fost mai puţin spectaculos şi mai puţin dramatic decât în cazul Pactului Societãţii Naţiunilor, în bunã parte pentru cã erau puţine noutãţi în munca depusã. Detaliile elaborãrii Pactului Societãţii Naţiunilor au fost ţinute în secret pânã la definitivare. În schimb, Propunerile de la Dumbarton Oaks deveniserã cunoscute cu oarecare timp înainte de conferinţa generalã, analizate şi prezentate cu amendamente. La San Francisco exista sentimentul lui déjà vu, fiind absentã preocuparea şi febrilitatea care însoţeşte acţiunea legatã de crearea a ceva cu totul nou. La San Francisco ,,nu s-a fãcut istorie", ci aceasta a fost rescrisã. Omenirea fãcea o nouã încercare sau, cu alte cuvinte, umanitatea îşi acorda o a doua şansã. Pe de altã parte, lucrãrile de la San Francisco au fost publice într-o foarte mare mãsurã. Timp de douã luni, delegaţii au elaborat detaliile Cartei cu toatã publicitatea posibilã. Nu mai puţin de 2.636 ziarişti şi comentatori radio erau prezenţi la San Francisco, la lucrãri, pentru a informa opinia publicã mondialã. Conferinţa a avut chiar un ziar propriu, editat în tiraje de masã.

În aceste condiţii, evident cã statele mici au avut posibilitatea de a-şi evidenţia sentimentele de nemulţumire faţã de unele din propunerile marilor puteri. Sub conducerea abilului ministru de externe al Australiei, Herbert Enott, statele mici au lansat o serie de atacuri împotriva planului marilor puteri, cu accent mai ales la adresa sistemului de vot prin care se crea acestora o poziţie privilegiatã. Desigur cã puterile garante nu au dat înapoi, dar prin acţiuni tenace, statele mici au obţinut o serie de succese care au consolidat efectiv poziţia lor.

Dupã deschiderea festivã din 25 aprilie 1945 a urmat a doua zi o reuniune a Comitetului de conducere a Conferinţei, Comitet constituit din şefii delegaţiilor participante. Prima întrunire a fost condusã de Stettinius care a ridicat chestiunea organizãrii lucrãrilor. Bidault, ministrul de externe francez, a propus ca lucrãrile sã aibã loc în francezã şi englezã, limbi diplomatice tradiţionale. Comitetul a analizat problema şi s-a adoptat soluţia aleasã de sesiunea Comitetului de jurişti: utilizarea celor cinci limbi importante - engleza, franceza, rusa, chineza şi spaniola. Prin urmare, mai toate documentele de lucru ale Conferinţei au fost elaborate în cele cinci limbi. S-a pus şi problema preşedinţiei conferinţei. Practica diplomaticã conferea ţãrii gazdã acest rol, dar încã înainte de reuniune, ca o ilustrare a egalitãţii marilor puteri, sovieticii au propus ca preşedinţia Conferinţei sã fie conferitã unui comitet din trei (Stettinius, Molotov şi Eden). La lucrãrile Comitetului juriştilor, conducerea s-a exercitat de cãtre şefii delegaţiilor marilor puteri, prin rotaţie. Eden a sugerat ca plenarele sã fie conduse de cãtre şefii delegaţiilor marilor puteri, prin rotaţie, în timp ce Stettinius urma sã fie şi preşedinte permanent al Comitetului de conducere. S-a sugerat şi ideea ca Stettinius sã fie preşedintele conferinţei, iar ceilalţi şefi ai delegaţiilor marilor puteri vicepreşedinţi. Abia a doua zi, 27 aprilie, la capãtul unor lungi discuţii publice şi particulare, a fost adoptatã formula de compromis britanicã: conducerea lucrãrilor plenare prin rotaţie, în timp ce Stettinius a fost declarat preşedintele conferinţei.

Soluţionarea problemei conducerii lucrãrilor a fost urmatã de adoptarea, fãrã probleme, a ordinei de zi. Apoi, Molotov a ridicat problema admiterii Ucrainei şi Bielorusiei la conferinţã şi, conform acordului prealabil, s-a adoptat, în unanimitate, o decizie favorabilã. Apoi, Masaryk, delegatul Cehoslovaciei, a propus invitarea guvernului polonez de la Lublin. Cum ideea contravenea deciziei de la Ialta, dupã discuţii, a fost acceptatã propunerea de a se aştepta reorganizarea guvernului polonez şi dacã acţiunea se realiza la timp, sã se lanseze invitaţia necesarã. S-a ridicat şi problema admiterii Argentinei. În urma unei consultãri cu preşedintele Truman, Stettinius a abordat chestiunea, la 28 aprilie, în cursul unei întrevederi dintre reprezentanţii puterilor garante şi un comitet reprezentativ al Americii Latine. Molotov a afirmat cã este imposibil sã se accepte invitarea Argentinei, care ajutã inamicul, în timp ce Polonia nu era invitatã. Delegaţii latino-americani au precizat cã problema invitãrii Poloniei era discutatã de marile puteri şi cã oricum ei nu se opuneau, dacã aceastã ţarã avea un guvern reprezentativ. Discuţia nu a avut nici un rezultat, fiind reluatã în reuniunea Comitetului executiv în şedinţa din 30 aprilie, când, de altfel, s-a votat şi admiterea Ucrainei şi a Bielorusiei. Dupã dezbateri furtunoase, a fost adoptatã moţiunea de invitare a Argentinei. În aceeaşi zi, 30 aprilie, plenara conferinţei a aprobat, în unanimitate, admiterea republicilor sovietice. Insistenţele Statelor Unite pentru admiterea la lucrãri a unui stat cu un regim socotit totalitar, cum avea Argentina, a ridicat semne de întrebare asupra intereselor americane şi a evidenţiat pericolul unor disensiuni între marile puteri.

Plenara din 30 aprilie a discutat şi a aprobat, fãrã lungi discuţii, sugestiile americane privind organizarea şi procedura de lucru. Comitetul de conducere avea controlul general al dezbaterilor, fiind format din şefii celor 50 de delegaţii prezente la San Francisco. În fruntea Comitetului, însãrcinat, în principal, cu soluţionarea deciziilor importante sau a celor ridicate de şefii de delegaţii, se afla un preşedinte ales prin rotaţie din rândul reprezentanţilor celor patru mari puteri garante, care aveau în frunte pe cel american. Comitetul de conducere a ales un organism mai restrâns, comitetul executiv, condus tot de reprezentantul S.U.A., format din şefii a 14 delegaţii. Sarcina sa era de a soluţiona problemele curente ale reuniunii, putând face şi recomandãri. Cele douã comitete rezolvau şi conflictele de jurisdicţie sau contradicţiile dintre deciziile altor organe de lucru.

Elaborarea efectivã a Cartei a fost opera colectivã a celor 12 comitete de experţi, grupate în patru mari comisii: I. Prevederi generale (1. Preambul, scopuri şi principii; 2. Membri, amendamente şi Secretariat); II. Adunarea generalã (1. Structurã şi procedurã de lucru; 2. Funcţiile politice şi de securitate; 3. Cooperarea economicã şi socialã; 4. Sistemul de tutelã); III. Consiliul de securitate (1. Structurã şi procedurã; 2. Reglementarea pacificã a disputelor; 3. Acordurile de sancţionare; 4. Alianţele regionale); IV. Organizarea juridicã (1. Curtea Internaţionalã de Justiţie; 2. Aspecte juridice ale organizaţiei). Fiecare comitet analiza prevederile respective din Propunerile de la Dumbarton Oaks şi eventualele amendamente şi fãcea recomandãri comisiei în care era integrat. Deciziile adoptate de comisii erau remise Comitetului de coordonare, format din cele 14 state care constituiau Comitetul executiv, precum şi unui Comitet consultativ juridic. Comitetul de coordonare decidea structura Cartei şi textul final. În caz de constatare a unor nereguli, textul era înapoiat pe aceeaşi filierã, iar Comitetul de jurişti (din 6 membri) analiza limbajul legal. În practicã, aceste douã comitete au acţionat în consiliu. În final, Comitetul de conducere prelua proiectul şi-l supunea aprobãrii plenarei, dupã care urma semnarea.

În afarã de aceste organisme oficiale ale Conferinţei au mai funcţionat câteva neoficiale. Printre acestea am menţiona reuniunile miniştrilor de externe ai puterilor garante, care soluţionau toate marile probleme care impuneau o poziţie comunã. Mai funcţiona şi un comitet al marilor puteri, care analiza toate amendamentele propuse de guvernele participante. Chiar şi marile puteri aveau de sugerat unele modificãri, dar, în general, ele au susţinut linia de bazã adoptatã la Dumbarton Oaks. Statele Unite au sugerat consultarea continuã între marile puteri în tot timpul conferinţei şi partenerii lor au acceptat. De aici şi elaborarea unei liste de amendamente propuse de garanţi şi prezentate în comun plenarei, precum şi a unor sugestii care au fost prezentate individual. Franţa a fost asociatã la aceste consultãri, aşa încât cei cinci au ajuns un fel de consilieri-şefi în orice problemã care impunea acordul marilor puteri.

Conferinţa de la San Francisco nu se deosebea, în esenţã, de cele anterioare, la care statele mari şi puternice se constituiserã în areopag de decizie. ªi de aceastã datã, la fel ca la Berlin, în 1878, sau la Paris, în 1919, statele mici s-au prezentat mai mult în postura de observatori, ele fiind ascultate şi nu consultate de cãtre cei mari. Chiar dacã, aşa cum vom vedea, reprezentanţii statelor mici vor formula, în cadrul Conferinţei, propuneri sau amendamente, vor propune soluţii proprii la unele probleme, în cele din urmã tot punctul de vedere al marilor puteri va fi impus în documentele finale.

Secretarul conferinţei a elaborat un set de reguli de procedurã, care au fost analizate de Comitetul de conducere. Discuţii au avut loc doar pe marginea sistemului de vot. Secretariatul a propus ca fiecare comitet sã adopte propria procedurã de vot. Comisiile adoptau deciziile de procedurã prin simplã majoritate, iar în cele importante cu 2/3 din voturi. Australia s-a opus însã votului de 2/3, pe motiv cã putea permite cu uşurinţã evitarea unor amendamente. Comitetul executiv a analizat obiecţia Australiei şi a recomandat Comitetului de conducere adoptarea sistemului de vot cu 2/3 în toate deciziile care nu erau procedurale pentru toate nivelurile conferinţei. Propunerea a fost însuşitã de Comitetul de conducere şi, ca urmare, toate deciziile conferinţei de la San Francisco au fost adoptate cu 2/3 din voturi.

Imediat dupã constituirea organelor de lucru şi adoptarea procedurii au început lucrãrile conferinţei, consemnate în documente ce însumeazã nu mai puţin de 8.000 de pagini. Primul document elaborat a fost Preambulul Cartei, care trebuia sã cuprindã, conform uzanţelor diplo-matice, o declaraţie de scopuri şi principii fundamentale pentru celelalte prevederi.

Elaborarea unui asemenea preambul nu era o sarcinã uşoarã. Astfel, se şi explicã de ce la Dumbarton Oaks s-a ales soluţia mai facilã a omiterii acestei pãrţi. La San Francisco, pregãtirea unui preambul a fost consideratã ca necesarã, în ciuda dificultãţilor de redactare şi organizare a structurilor Cartei. Cum capitolele I şi II din Propunerile de la Dumbarton Oaks, cuprinzând scopurile şi principiile organizaţiei, nu erau prea clar delimitate, unii delegaţi au propus reorganizarea lor, în timp ce alţii le-au considerat a nu mai fi necesare, de vreme ce se elabora un preambul. Cu toate acestea, Comitetul 1 din Comisia I a decis cã era mai eficient sã nu se reorganizeze structura capitolelor din propuneri, sau sã se rescrie cele referitoare la scopuri şi principii. Fãrã îndoialã cã procedura de lucru a Conferinţei de la San Francisco a facilitat menţinerea prevederilor din propuneri şi nu modificarea lor. În ce priveşte partea introductivã, Comitetul în cauzã a considerat cã este foarte dificil sã se stabileascã limite exacte între preambul, scopuri şi principii, aşa încât soluţia cea mai bunã era divizarea raţionalã a materialului între cele trei secţiuni.

Proiectul preambulului a fost pregãtit, încã din aprilie 1945, de cãtre feldmareşalul Smuts şi a fost adoptat de Comitetul 1/I ca document de lucru. Delegaţia americanã acordase, pânã atunci, o importanţã secundarã chestiunii, dar în faţa proiectului Smuts a intervenit, propunând ca textul sã înceapã cu fraza: ,,Noi, popoarele Naţiunilor Unite, hotãrâte sã salvãm generaţiile urmãtoare de flagelul rãzboiului...". Belgia a prezentat, de asemenea, un text, care nu era altceva decât o versiune prescurtatã a proiectului Smuts, iar Columbia a înaintat şi ea un proiect. Au urmat discuţii aprinse, care au abordat aspecte de stil, politice sau de esenţã filosoficã ale documentelor aflate pe masa de lucru. În final, Comitetul a adoptat formula de introducere prezentatã de S.U.A., sprijinitã activ de delegaţii statelor latino-americane, de cel sovietic şi ucrainean.

Textul adoptat de Comitet a fost înaintat Comisiei I, care nu a operat modificãri, deşi unii delegaţi (Marea Britanie şi Noua Zeelandã) sperau cã proiectul va fi ameliorat de Comitetul de coordonare. Acesta din urmã a creat un subcomitet special pentru redactarea preambulului, dar, dupã douã zile, s-a ajuns la concluzia cã nu poate gãsi o altã soluţie, acceptatã de toţi. Comitetul de conducere a analizat din nou proiectul şi a decis sã-l menţinã în forma existentã, chiar din punct de vedere gramatical, deoarece, dupã opinia sa, nu existau motive serioase pentru schimbãri. Doar Comitetul consultativ juridic a introdus, în finalul preambulului, o referire la guverne şi reprezentanţii acestora, ca semnatari ai Cartei, pentru a contrabalansa formula ,,Noi, popoarele Naţiunilor Unite", de la început. Comitetul de conducere a analizat textul la 23 iunie şi a respins propunerile belgiene pentru trei amendamente. Dupã discuţii, Comitetul de conducere a înapoiat proiectul pentru unele corectãri gramaticale Comitetului de coordonare, şi în acest fel s-a ajuns la forma finalã, care va fi adoptatã de plenarã. Preambulul Cartei este, aşadar, o operã colectivã, având la bazã propunerea americanã pentru partea introductivã şi proiectul Niits pentru esenţã.

Noua organizaţie internaţionalã îşi propunea, ca prim scop, menţinerea pãcii şi securitãţii în lume. De aici şi locul central ocupat în dezbaterile de la San Francisco de elaborarea mecanismului de securitate. Primul paragraf din capitolul I al propunerilor preciza cã scopul principal al noii organizaţii era menţinerea pãcii şi securitãţii, prin mãsuri colective preventiv şi de coerciţie, prin facilitatea soluţionãrii pacifice a disputelor. Aceastã formulare a fost acceptatã la San Francisco cu o completare, cerutã de multe delegaţii, în legãturã cu necesitatea de a soluţiona pacific disputele, pe baza respectãrii principiilor justiţiei şi ale dreptului internaţional. O serie de state mici au cerut adoptarea unor criterii similare şi în ce privea acţiunea de întãrire a pãcii şi securitãţii. În cadrul Comitetului 1/I s-a subliniat cã fãrã asemenea precizãri explicite s-ar putea deduce cã organizaţia nu avea limite în acţiunea de menţinere a pãcii. Delegaţiile americanã şi britanicã s-au opus, argumentând cã în acest fel se crea o fisurã în mecanism, ce va permite negarea multor iniţiative. Consiliul de securitate trebuia, dupã opinia lor, sã intervinã imediat pentru a preveni un rãzboi, analizând ulterior justeţea sau eroarea unei decizii. Aceastã justificare nu a convins. A fost prezentat un amendament care condiţiona acţiunile Consiliului de respectarea justiţiei şi legislaţiei internaţionale, dar la vot a obţinut simpla majoritate şi nu cele 2/3 necesare. S-a încercat apoi menţinerea referirii numai la justiţie, dar din nou nu s-a atins votul necesar. În final, Comitetul 1/I a adoptat textul de la Dumbarton Oaks cu amendament numai în ce priveşte acţiunea de soluţionare pacificã a disputelor.

La San Francisco, statele mici au fãcut o serie de sugestii privind lãrgirea capitolelor I şi II privind scopurile şi principiile organizaţiei. De aici s-a ajuns la lungi discuţii privind limitele jurisdicţiei interne a statelor, privind necesitatea ca organizaţia sã devinã un centru de armonizare a acţiunilor menite sã ducã la atingerea obiectivelor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate de cãtre toate statele. Asemenea discuţii au avut ca urmare doar uşoare modificãri în textul primar al primelor douã capitole în forma adoptatã la Dumbarton Oaks. Statele mici au depus eforturi pentru a obţine mãrirea rolului Adunãrii generale pe plan politic prin diverse mijloace, inclusiv prin controlul Consiliului de securitate, prin dreptul de a face recomandãri în orice problemã sau de a-i extinde competenţa. Astfel, Noua Zeelandã a propus ca Adunarea sã poatã analiza orice aspect de interes major al relaţiilor internaţionale.

În faţa acestui atac, marile puteri au fãcut front comun şi au cãzut de acord sã propunã, prin delegaţia americanã, douã amendamente: Adunarea generalã sã aibã şi dreptul de a face recomandãri în orice situaţie în care principiile organizaţiei nu erau respectate şi, ca urmare, puteau afecta pacea, prosperitatea şi relaţiile amicale dintre naţiuni; Adunarea generalã sã aibã competenţa de a discuta orice aspect al relaţiilor internaţionale. Amendamentul marilor puteri preciza cã Adunarea generalã putea face recomandãri privind principiile generale ale cooperãrii dintre state şi în soluţionarea problemelor pãcii şi securitãţii, dar în chestiunile care impuneau acţiunea Consiliului de securitate trebuia fãcut apel la acest organ. La sugestia Franţei, s-a mai adãugat dreptul Adunãrii de a atrage atenţia Consiliului asupra unei situaţii care putea afecta pacea lumii, dar dacã organul executiv analiza deja un asemenea caz, Adunarea nu mai putea interveni decât la cererea expresã. La sugestia Australiei, s-a acceptat şi ideea ca secretarul general sã informeze Adunarea asupra problemelor discutate în Consiliu şi data la care aceste discuţii încetau.

Toate aceste amendamente au fost examinate de Comitetul 2/II, care a decis crearea unui comitet special, care sã le analizeze, sã formuleze propuneri care sã fie discutate în plenarã şi apoi sã fie redactate de un alt subcomitet. În cadrul discuţiilor care au avut loc la aceste nivele, Noua Zeelandã a propus ca Adunarea sã aibã dreptul de a discuta orice problemã din sfera relaţiilor internaţionale şi de a face recomandãri în orice chestiune, mai ales când Consiliul de securitate era paralizat prin veto. Aceastã idee a fost bine primitã în Comitet, dar reprezentantul american, senatorul Vandenberg, a evidenţiat pericolul suprapunerii competenţei Adunãrii cu cea a Consiliului, ceea ce ar fi dus, de fapt, la necesitatea rescrierii Cartei. Apoi, senatorul a expus amendamentul marilor puteri la capitolul V din Propuneri, insistând pentru votarea lui imediatã, fãrã a mai dezbate celelalte propuneri. Ca urmare a presiunii marilor puteri, aceastã procedurã neobişnuitã a fost urmatã şi astfel, amendamentul propus, cu unele mici modificãri, a fost adoptat. Era vorba, în fapt, de dreptul Adunãrii generale de a studia şi de a face recomandãri pentru promovarea cooperãrii internaţionale în sfera politicã şi de a încuraja dezvoltarea şi codificarea legislaţiei internaţionale. În acest fel, s-a nãscut articolul 13 din Cartã. A doua parte a amendamentului a devenit articolul 14 şi a suferit uşoare modificãri doar în legãturã cu chestiunea revizuirii tratatelor.

Dreptul Adunãrii de a face recomandãri a fost dezbãtut pe larg de Comitetul 2/II. Statele mici, invocând caracterul democratic al Adunãrii, au insistat pentru libertatea deplinã de a face recomandãri. Marile puteri s-au opus principiului, pe motiv cã, în acest fel, s-ar ajunge la un conflict jurisdicţional între Adunare şi Consiliu. Pentru a soluţiona chestiunea, marile puteri au prezentat un amendament care preciza cã secretarul general va informa Adunarea asupra chestiunilor discutate în Consiliu şi conferea Adunãrii dreptul de a atrage atenţia asupra unor situaţii speciale. Cum în acest fel prioritatea Consiliului în materie de securitate era preconizatã în termeni relativi, statele mici au acceptat propunerea. Prin urmare, subcomitetul de redactare a elaborat cu uşurinţã un text aprobat şi de plenara Comitetului 2/II şi, dupã uşoare modificãri cerute de Comitetul de coordonare, a devenit esenţa articolelor 11 şi 12 din Cartã. Conform acestora, Adunarea generalã avea dreptul de a analiza principiile generale ale cooperãrii pentru menţinerea pãcii şi securitãţii, inclusiv principiile referitoare la dezarmare şi reglementarea armamentelor şi de a face recomandãri guvernelor şi Consiliului de securitate în aceste chestiuni; avea dreptul de a discuta orice problemã din sfera menţinerii pãcii şi securitãţii internaţionale, mai puţin în cazurile aflate deja în atenţia Consiliului de securitate. Totodatã, putea atrage atenţia Consiliului asupra unor situaţii ce ar fi periclitat pacea, iar secretarul general urma sã notifice Adunãrii problemele aflate în atenţia Consiliului şi data încetãrii discutãrii acestora.

Multe amendamente ale statelor mici au vizat limitarea atribuţiilor Consiliului în materie de pace şi securitate prin lãrgirea competenţei Adunãrii sau asocierea acesteia la deciziile de coerciţie. În acelaşi timp, reprezentanţii ţãrilor mici au sugerat lãrgirea atribuţiilor Consiliului în reglementarea pacificã a diferendelor dintre state. Discuţiile s-au axat mai ales pe dreptul tuturor membrilor de a discuta şi de a face recomandãri pentru soluţionarea chestiunilor care afectau relaţiile pacifice dintre naţiuni, precum şi de dreptul de a face recomandãri în materie de revizuire a tratatelor. Noua Zeelandã a fost aceea care a insistat ca Adunarea sã fie asociatã la luarea deciziilor coercitive de cãtre Consiliu în timpul discuţiilor din Comitetul 3/III. Marile puteri au intervenit însã pentru menţinerea neştirbitã a autoritãţii Consiliului în materie de securitate, argumentând cã organul executiv nu putea acţiona practic împotriva voinţei Adunãrii. Ca urmare a presiunilor exercitate de puterile garante, numeroasele amendamente formulate de statele mici au fost respinse de cãtre Comitetul de coordonare sau retrase. S-a discutat şi chestiunea analizei în Adunare a rapoartelor anuale de activitate ale Consiliului de securitate şi ale celorlalte organe. Principiul rapoartelor anuale a fost acceptat, dar s-a respins propunerea ca acţiunile Consiliului de securitate sã fie argumentate.

Statele mici s-au pronunţat pentru dreptul Adunãrii de a vota raportul şi de a face şi recomandãri pe marginea lui. Având în vedere faptul cã textul de la Dumbarton Oaks preconiza şi votul şi dreptul de a face recomandãri, Comnitetul 2/II, care a analizat chestiunea, a acceptat aceastã linie. În schimb, Comitetul executiv, sesizat de delegaţia sovieticã, a creat un subcomitet special care, în urma unei analize, a recomandat ca partea finalã, privind dreptul Adunãrii de a face recomandãri pe marginea raportului anual al Consiliului, sã fie suprimatã. Chestiunea a fost însã ridicatã din nou de Belgia în Comitetul 2/II, care a decis, şi în final s-a acceptat, prevederea care a devenit alineatul prim din articolul 15, potrivit cãreia Adunarea generalã are şi dreptul de a face recomandãri pe marginea raportului anual al Consiliului de securitate.

Majoritatea delegaţiilor participante la San Fracisco au sprijinit principiul inviolabilitãţii tratatelor, dar cu rezerva creãrii unui sistem de revizuire pacificã a acestora, în cazul în care aplicarea lor putea duce la conflicte. Nu mai puţin de 15 delegaţii au propus ca principiul inviolabilitãţii tratatelor sã fie inclus în preambul sau în primele douã capitole simultan. Alte patru delegaţii au cerut ca Adunarea generalã sã fie forul investit cu dreptul de a recomanda revizuirea tratatelor internaţionale. Marile puteri au cãzut de acord asupra ideii ca organizaţia sã nu garanteze tratatele internaţionale, dar au insistat pentru dreptul Consiliului de securitate de a analiza orice pericol la adresa pãcii ce ar putea rezulta din aplicarea lor. S-a apreciat, totodatã, cã respectarea tratatelor fãcea parte integrantã din sfera legislaţiei internaţionale şi cã o declaraţie de respectare a unor asemenea acorduri putea reduce numãrul disputelor. Prin urmare, marile puteri au recomandat includerea principiului respectãrii tratatelor doar în preambul, în timp ce statele mici au cerut ca principiul sã fie menţionat şi într-un articol din Cartã. Pe aceastã temã au avut loc lungi dezbateri în Comitetul 1/I, în final ajungându-se la adoptarea punctului de vedere francez, potrivit cãruia în preambul sau într-un articol prevederea avea aceeaşi valoare juridicã, de aceea ideea a fost inclusã în preambul într-o formulã nouã, cea propusã de Belgia.

Ample dezbateri s-au purtat şi asupra dreptului Adunãrii de a recomanda revizuirea tratatelor. S.U.A. s-au opus, pe motiv cã prevederea putea duce la haos, printr-un mare numãr de cereri de revizuire. Belgia, Egipt, Mexicul şi Marea Britanie au sprijinit punctul de vedere american în Comitetul 2/II. În cursul discuţiilor s-a putut observa cã şi alte state aveau rezerve cu privire la introducerea principiului revizuirii cu articol distinct al Cartei. Discuţia prelungindu-se, a fost nevoie de intervenţia Comitetului executiv şi astfel, în final, s-a adoptat formula australianã: Adunarea generalã avea dreptul de a discuta orice problemã care era în conformitate cu Carta sau cu atribuţiile organelor prevãzute de Cartã, putând face recomandãri guvernelor şi Consiliului de Securitate, cu excepţia problemelor aflate în atenţia organului executiv al organizaţiei.

Deşi au fost abordate şi în cursul dezbaterii cu privire la competenţa Adunãrii generale, problemele legate de puterea Consiliului de Securitate au comportat lungi discuţii la San Francisaco. În ce priveşte compoziţia, numeroase state mici au cerut mãrirea numãrului locurilor eligibile cu încã 3-4. Statele latino-americane au cerut un loc permanent sau o poziţie specialã în rândul celor eligibile. Mexic, Uruguay şi Filipine s-au pronunţat pentru distribuirea regionalã a locurilor nepermanente, iar Liberia a propus rotaţia alfabeticã, pentru a asigura alegerea tuturor statelor. Franţa, Canada şi Australia au cerut ca membrii nepermanenţi sã fie aleşi în funcţie de contribuţia adusã la menţinerea securitãţii internaţionale, în timp ce Olanda a insistat ca numai statele mijlocii sã fie reprezentate. India, la rândul ei, a propus ca criteriu de desemnare a membrilor numãrul populaţiei şi capacitatea economicã. Încã de la reuniunea miniştrilor de externe ai puterilor garante, din aprilie, de la Washington, Marea Britanie propusese drept criteriu de ocupare a locurilor nepermanente contribuţia adusã la menţinerea securitãţii. S.U.A. s-au opus, argumentând cã menţionarea unui principiu va favoriza prezentarea altora, dupã cum încercarea de fixare a unor criterii formale putea duce la reacţia de respingere a unor state mici faţã de bãnuiala cã astfel se încercã favorizarea unui grup de ţãri. Urmare acestor obiecţii, Marea Britanie a propus un alt criteriu, cel geografic, care a şi fost acceptat.

Astfel, marile puteri au prezentat la San Francisco un amendament care sugera alegerea de cãtre Adunarea generalã a celor 6 membri nepermanenţi ai Consiliului de Securitate în funcţie de contribuţia adusã la menţinerea pãcii şi securitãţii şi de o echitabilã distribuire geograficã. Comitetul însãrcinat cu discutarea problemei a acordat, prin aclamaţii, un loc permanent Franţei şi a acceptat amendamentul puterilor garante. Însã Egiptul şi Uruguayul au insistat asupra criteriului unic regional, iar Liberia asupra criteriului alfabetic. Amendamentul australian privind dreptul de realegere imediatã a fost respins, pe motiv cã ducea la confuzie între membrii permanenţi şi cei nepermanenţi. Sprijinind propunerea de a mãri componenţa Consiliului la 15 membri, dintre care 10 eligibili, statele mici au argumentat cã în acest fel organul îşi pãstra eficienţa, se asigura o mai echitabilã reprezentare regionalã, în timp ce criteriul contribuţiei la securitatea lumii elimina ţãrile mici. Dar, orice schimbare a componenţei ar fi afectat formula de vot, atât de dificil adoptatã de marile puteri care, în consecinţã, s-au opus. Cum în aceeaşi etapã, jumãtatea lunii mai, statele latino-americane înregistraserã un succes în chestiunea aranjamentelor regionale, amendamentul pentru sporirea componenţei Consiliului a fost retras. În acest fel, principala opoziţie a dispãrut şi Comitetul a aprobat componenţa de 11 membri pentru Consiliu. Criteriul de alegere a membrilor nepermanenţi a rãmas cel propus de puterile garante, respectiv contribuţia la securitate şi repartizarea geograficã echitabilã. Aşa s-a nãscut articolul 23 din Cartã.

 

Pagina anterioara - Home - Despre autori - Cuprins - Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Constantin BUSE -  Last update: May, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU