CONCLUZII

 

Geneza Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost un proces îndelungat şi complex, influenţat de o multitudine de factori, rezultanta confruntãrii unor interese de putere. Carta O.N.U. apare ca un produs al experienţei trecute în crearea şi funcţionarea unei organizaţii internaţionale, al studiilor şi evaluãrilor fãcute de experţi chiar în anii rãzboiului, al influenţei decisive a marilor puteri, a Statelor Unite în special, asupra negocierilor desfãşurate şi sub presiunea opiniei publice mondiale, care cerea cu insistenţã realizarea nobilei aspiraţii spre o pace justã şi durabilã. O scurtã reconsiderare a factorilor care au influenţat geneza O.N.U. va evidenţia complexitatea fenomenului analizat.

Este foarte clarã, în primul rând, influenţa evoluţiei anterioare a organizaţiei internaţionale, a sistemului Societãţii Naţiunilor în special. Oarecum simplist, se poate afirma cã O.N.U. este o versiune revizuitã a Societãţii Naţiunilor. S-au depus eforturi vizibile pentru a se evita deficienţele organizaţiei create în 1919, pentru a întãri punctele slabe pe care mecanismele Societãţii Naţiunilor le-a relevat în existenţa sa. În acelaşi timp, aspectele pozitive au fost preluate, dupã cum direcţiile noi de acţiune iniţiate, cu bune rezultate, au fost continuate dupã 1945. Putem, aşadar, fi de acord cu Innis L. Claude, când afirmã cã, în maniera pozitivã, ca şi în cea negativã, vechiul sistem l-a influenţat pe cel nou.

Sistemul O.N.U. este legat de trecut şi prin adoptarea, fãrã modificãri fundamentale, a unor segmente semnificative ale mecanismului internaţional antebelic. Astfel, dupã 1945 şi-au continuat existenţa, fiind pe deplin încadrate în sistemul agenţiilor specializate, organisme ca Uniunea Poştalã Universalã, Organizaţia Internaţionalã a Muncii, Comisia de Control Internaţional al Drogurilor etc. Curtea Permanentã de Justiţie a fost formal înlocuitã cu una nouã, dar, aşa cum am subliniat, s-a schimbat numai denumirea şi unele aspecte secundare din Statut, continuitatea instituţionalã fiind evidentã. Cum Societatea Naţiunilor era ea însãşi produsul unei lungi evoluţii în materie, fãrã îndoialã cã O.N.U. a beneficiat de multe idei vechi, de o întreagã colecţie de realizãri şi de un grup de organisme specializate, suficient de durabile şi necesare pentru a-şi continua activitatea şi dupã 1945.

Discuţiile de la San Francisco au relevat cu pregnanţã şi confruntarea dintre interesele naţionale şi cele internaţionale. S-a evidenţiat cu claritate tendinţa de creare a unei noi ordini mondiale efective, chiar dacã o parte din argumentele invocate în acest sens au fost ipocrite mascãri ale unor interese naţionale. Este cert faptul cã în 1945 nu erau condiţii pentru negocierea şi adoptarea unei structuri instituţionale adecvatã idealului mondial. Scopurile naţionale şi cele globale nu au fost clar precizate în atitudinea delegaţiilor de la San Francisco, deşi instinctiv s-au manifestat la mulţi din cei prezenţi.

Statele mici au adus o contribuţie constructivã, realistã la elaborarea Cartei, deşi, în absenţa unor mari personalitãţi care sã le reprezinte, precum şi datoritã conjuncturii, nu au reuşit sã modifice principiul conducerii de cãtre marile puteri. Mai mult chiar, au acceptat acest principiu, deşi au încercat sã-l modifice, sã-i impunã limite tolerabile. În acest sens, se poate afirma cu toatã certitudinea cã statele mici au fãcut tot ceea ce era posibil în condiţiile date. Ca urmare a eforturilor depuse, s-a înregistrat oricum cea mai largã dezbatere multilateralã în problema schiţãrii unei noi forme a sistemului politic mondial, care îngloba cele mai bune idei din acel moment privind organizarea internaţionalã, dar şi cele mai acceptabile formule de compromis pe care le-au putut negocia politicienii a 50 de state.

La San Francisco s-a fãcut simţitã şi influenţa opiniei publice mondiale, prin intermediul poziţiei, stãrii psihologice şi a aspiraţiilor pacifice a milioane de oameni. În acest sens, fraza de început a Cartei, ,,Noi popoarele Naţiunilor Unite", nu este o formulare demagogicã, ci reflectã o stare de spirit. Opinia publicã mondialã cerea modificarea vechii ordini internaţionale, care nu era în mãsurã sã asigure pacea; şi a urmãrit realizarea acestui obiectiv prin analiza atentã, graţie publicitãţii deosebite a lucrãrilor de la San Francisco. Influenţa opiniei publice este cel mai bine sesizabilã în cazul Statelor Unite. Administraţia Roosevelt a urmãrit mereu sã cunoascã poziţia americanilor şi a Congresului, a realizat consultãri multiple, a încercat educarea acestora şi, în bunã mãsurã, a ţinut seama de opinia lor. Americanii nu mai doreau izolaţionismul, dar nici antrenarea într-o aventurã, aşa încât, mai ales prin activitatea unor senatori, au urmãrit pas cu pas pregãtirile pentru crearea noii organizaţii internaţionale. În pofida influenţei opiniei publice, trebuie spus cã unele idei larg împãrtãşite au gãsit doar exprimarea sub forma unor decoraţiuni verbale din Cartã şi nu s-au concretizat în forme practice care puteau consolida organizaţia. Aşa de pildã, presiunea opiniei publice pentru extinderea activitãţii organizaţiei în sfera drepturilor omului a dus doar la dese menţiuni ale chestiunii în Cartã, dar nu şi la adoptarea unor mijloace efective de control în domeniu, la acordarea unor garanţii internaţionale în acest sens. Alte idei populare nu au putut fi luate în considerare, fiind chiar foarte numeroase şi ducând la o ,,inflaţie ideologicã", deoarece era mult mai facil a elabora principii generale, decât a adopta propuneri concrete, de aplicare.

Un rol decisiv în geneza Organizaţiei Naţiunilor Unite l-au avut marile puteri, respectiv S.U.A., U.R.S.S. şi Marea Britanie, secondate pe planul doi de China şi Franţa. Ideea de bazã a pregãtirilor postbelice era prelungirea colaborãrii din timpul rãzboiului a liderilor Naţiunilor Unite, deoarece fãrã aportul acestora nu se putea asigura pacea şi securitatea lumii. Pe de altã parte, se acumulase deja o experienţã în ce privea aceastã cooperare, mai ales la nivelul anglo-american, aşa încât ea putea fi fructificatã în cadrul viitoarei organizaţii. Marile puteri au fost foarte conştiente de rolul lor şi au fãcut totul pentru a-l accentua şi a-l impune. Ele au fãcut singure toate pregãtirile, pânã în faza finalã, şi au condus efectiv şi lucrãrile de la San Francisco. Deşi procedura conferinţei cerea votul a 2/3 din delegaţi pentru adoptarea deciziilor, Grupul consultativ al celor cinci a acţionat din culise şi a influenţat decisiv opinia majoritãţii.

Unitatea marilor puteri a dus la impunerea esenţei Propunerilor de la Dumbarton Oaks, dupã cum dezacordul lor a dus la confuzie şi la soluţii de moment, dar numai în chestiuni secundare. Marile puteri au negociat numai între ele prevederi importante, ca cea a sistemului de vot din Consiliul de securitate sau a tutelei, şi apoi şi-au impus punctul de vedere comun. Iar în acest context, fãrã îndoialã cã, influenţa S.U.A. a fost decisivã, fiind determinatã atât de potenţialul militar şi economic, cât şi de uriaşul prestigiu al lui Roosevelt, considerat a fi tatãl spiritual al O.N.U., dupã cum Wilson a avut acelaşi rol în crearea Societãţii Naţiunilor.

Diversele propuneri americane, rezultat al interacţiunii mai multor izvoare de idei şi al unor studii îndelungate şi competente, au exprimat logic interesele naţionale, dar şi concepţia asupra principiilor fundamentale ale organizãrii internaţionale. Toate acestea erau concepute într-o manierã susceptibilã de a fi acceptatã de opinia publicã americanã şi de Senat, mai ales, pentru a evita eşecul lui Wilson. Principalele idei americane în sfera organizaţiei postbelice au devenit idei fundamentale, adoptate de marile puteri, de celelalte state aliate: evitarea unui nou izolaţionism al S.U.A. şi al U.R.S.S.; separarea acţiunii de creare a noii organizaţii de cea a reglementãrii pãcii; necesitatea antrenãrii tuturor marilor puteri care, prin poziţia lor unanimã, sã facã viabil mecanismul de securitate; pregãtirea drumului spre independenţã al popoarelor coloniale, prin crearea unui sistem de tutelã internaţionalã ca un prim pas; adoptarea unui mecanism care sã promoveze prosperitatea generalã a omenirii; crearea unui sistem elastic şi eficace de soluţionare pacificã a disputelor; elaborarea unui mecanism de securitate în care marile puteri sã aibã rolul decisiv.

Tocmai acest mecanism de securitate reprezintã inima organizaţiei create în 1945. În unele privinţe, prevederile din Cartã sunt mai satisfãcãtoare, în ce priveşte necesitãţile securitãţii colective, decât cele ale Pactului Societãţii Naţiunilor. Astfel, Carta nu are atâtea lipsuri în ce priveşte prevenirea agresiunii; înlocuieşte prohibirea limitatã a rãzboiului cu interzicerea ameninţãrii sau utilizãrii forţei; acoperã golul dintre obligaţiile defensive şi mãsurile de sancţionare prin subordonarea întregului proces de sancţionare unui organ unic, Consiliul de securitate; cuprinde prevederi mai clare în materie de sancţiuni; sistemul sancţiunilor economice este abolit, Consiliul de securitate având sarcina de a identifica agresorul, de a decide mãsurile de coerciţie şi statele care participã la aplicarea lor. Cu toate acestea, nici Carta nu creazã ceea ce specialiştii apreciazã a fi un sistem ideal de securitate colectivã. Aşa de pildã, Carta nu soluţioneazã problema contingentelor militare internaţionale, nu oferã garanţii mai multe decât Pactul în ce priveşte dezarmarea şi revizuiri pacifice, apreciate a fi elemente de bazã ale sistemului de securitate colectivã. Dincolo de toate acestea, a fost adoptatã regula unanimitãţii marilor puteri în deciziile importante ale Consiliului, aceasta însemnând excluderea marilor puteri de la acţiunea colectivã. Cu alte cuvinte, s-a optat pentru un sistem de securitate colectivã care nu se aplica marilor puteri.

La aceastã caracteristicã a sistemului de securitate se adaugã altele, care conferã specificul Organizaţiei Naţiunilor Unite, specific determinat în chip decisiv de acţiunea combinatã a factorilor de influenţã schiţaţi mai sus. O.N.U. are un caracter general atât din punctul de vedere al componenţei, în principiu universalã, cât şi din acela al gamei problemelor abordate: politice, economice, sociale, culturale şi umanitare. Datã fiind varietatea de obiective, era inevitabil sã se creeze un adevãrat sistem, care însã nu este ultra-centralizat. Se poate afirma cã Organizaţia Naţiunilor Unite este un fel de confederaţie de agenţii internaţionale, raporturile dintre O.N.U. şi agenţiile specializate fiind reglementate în baza unor acorduri speciale ce sunt fundamentate pe principiul autonomiei. Chiar în cadrul O.N.U. s-a realizat, prin prevederile Cartei, o foarte netã delimitare a sarcinilor principalelor organe: Adunarea generalã, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelã.

Analizând caracteristicile generale ale O.N.U., Inis L. Claude apreciazã cã organizaţia are un specific esenţial conservator, în sensul cã autorii ei nu au încercat a depãşi faza de organizare internaţionalã din etapa datã pentru a anticipa un guvern mondial, ci au adoptat ca principiu de bazã egalitatea suveranã a statelor membre. O.N.U. are şi un caracter retrospectiv, deoarece a fost conceput într-o manierã menitã a preveni declanşarea unei noi conflagraţii, pornind tocmai de la analiza cauzelor şi a condiţiilor declanşãrii celui de-al doilea rãzboi mondial. Caracterul retrospectiv derivã şi din constatarea cã unele prevederi din Cartã sunt menite a preveni, în primul rând, noi agresiuni ale Germaniei şi Japoniei. În acelaşi timp, Carta oferã o mare perspectivã asupra viitorului, sugerând intenţia de prevenire a unui nou rãzboi, anticipeazã creşterea rolului popoarelor non-europene în soluţionarea problemelor umanitãţii. Carta reflectã, prin urmare, o concepţie lãrgitã asupra rolului organizaţiei internaţionale în afacerile mondiale, preconizând pentru O.N.U. şi agenţiile sale specializate o sferã funcţionalã mult mai ambiţioasã decât cea a Societãţii Naţiunilor. Delegaţiile de la San Francisco au apreciat cã organizaţia îşi va putea îndeplini menirea numai dacã va explora şi structura economicã, socialã şi ideologicã a rãzboiului.

Dupã cum rolul guvernelor în istoria modernã a înregistrat o evoluţie, tot aşa organizaţia internaţionalã a fãcut progrese de la Societatea Naţiunilor la O.N.U. În acest sens, pot fi larg interpretate diferenţele dintre Pact şi Cartã, ele marcând trecerea de la concepţia minimã la una evoluatã asupra funcţiei unei organizaţii internaţionale multilaterale.

Conjunctura în care a fost elaboratã Carta, ca şi influenţa diverşilor factori de influenţã, şi-au pus pecetea asupra specificului Organizaţiei Naţiunilor Unite. Cu plusuri şi minusuri inerente unui document de amploarea şi importanţa Cartei, aceasta a fost supusã confruntãrii decisive cu realitãţile concrete de dupã 1946.

 

Pagina anterioara - Home - Despre autori - Cuprins - Pagina urmatoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Constantin BUSE -  Last update: May, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU