>>

1.2.1. Contextul social al modernizării

 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Modelul cultural țărănesc, care a fost foarte persistent în România, se caracterizează prin: căsătoria precoce, familiile de mari dimensiuni, propensiune puternică spre maternitate, stabilitatea familiei și inexistența divorțului [1].

Dimensiunea, structura, funcțiile, relațiile ce definesc acest model de familie s-au modificat sub impactul unor factori precum: industria, comerțul, dezvoltarea orașelor, instrucția școlară, igiena, nivelul de trai, circulația oamenilor, mișcarea ideilor, laicizarea organizării sociale, evoluția rolului social al statului.

Vom analiza în continuare existența unora dintre acești factori în societatea românească și relația lor cu evoluția familiei.

a. Urbanizarea

In ciuda unei simplificări aparente, indicele de urbanizare măsoară realități sociale foarte diverse dar este un revelator (cel puțin în Europa) al nivelului de industrializare, al nivelului de instrucție, al dezvoltării comerțului și comunicațiilor. O mai mare concentrare a habitatului impune constrângeri diverse asupra familiei (anonimat, penuria spațiului, segmentarea rolurilor sociale) prea puțin propice supraviețuirii familiilor numeroase. În România, creșterea masivă a populației urbane a început după 1950[2].

b. Industrializarea

Deși industrializarea este importantă prin repartiția sectorială a forței de muncă, ceea ce contează este natura industrializării: măsura în care utilizează forța de muncă feminină; concentrarea geografică; măsura în care se pretează modului de producție familial; ramurile pe care le dezvoltă etc.

În România, industrializarea masivă și forțată de după 1950 a utilizat două rezervoare de forță de muncă: populația rurală și femeile. De aceea, scăderea populației ocupate în agricultură a fost rapidă, paralel cu creșterea ponderii femeilor în forța de muncă[3] . Aceasta a dus la decădereagospodăriei țărănești tradiționale și la transformarea vieții familiale. Nupțialitatea precoce și fertilitatea legitimă ridicată ne apropie de un model de industrializare denumită a "cărbunelui și oțelului". În schimb, dezvoltarea asistenței medicale, scăderea mortalității generale și a celei infantile, generalizarea învățământului obligatoriu, dezvoltarea legislației sociale, transformarea condiției feminine nu apropie de industrializarea numită "a automobilului".

c. Instrucția școlarã

Deși învățământul general obligatoriu are o lungă tradiție în România (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), analfabetismul și decalajul de nivel de școlaritate între bărbați și femei au dominat societatea românească anterioară celui de al doilea război mondial. Astfel, înrolarea în diferite forme de învățămă/nt a copiilor între 5 și 19 ani a evoluat în modul următor: - 1938 - 40%; 1956 - 46,6%; 1950 - 66,3%; 1970 - 79,1%; 1980 - 91%[4] . În ceea ce privește raportul dintre sexe, situația este următoarea:

Tabel I.1

Diferența între cele două sexe în ceea ce privește înrolarea în diferite niveluri de învãțământ.

 

Forma de

învățământ

Populație școlară/

Sex

1938/

1939

1948/

1949

1960/

1961

1970/

1971

1980/

1981

Primar și gimnazial

Total

B

F

100

51,9

48,1

100

52,4

47,6

100

52,8

47,2

 

100

51,2

48,8

100

51,3

48,7

Liceal

Total

B

F

100

58,7

41,3

100

52,5

47,5

100

55,3

44,7

100

48,4

51,6

100

52,4

47,6

Profesional

Total

B

F

100

83,8

16,2

100

87,2

12,8

100

72,7

27,3

100

8,6

14

100

67,2

32,8

Superior

Total

B

F

100

74

26

100

68,9

31,1

100

66,5

33,5

100

56,0

43,1

100

57,4

42,6


Sursa: Anuarul statistic al R.S.R, 1981, ed. cit., p.580-581.


Ponderea femeilor în populație școlară ce a depășit nivelul primar de școlaritate a crescut în perioada postbelică (Grafic I.1.).

Grafic I.1

Nivelul de instrucție (în special cel feminin) are o mare putere explicativă în ceea ce privește comportamentele demografice și familiale (mortalitatea infantilă, nupțialitatea, structura familiei, fertilitatea). Acestea se modifică esențial pe măsură ce crește ponderea femeilor ce au depășit nivelul studiilor primare. Acest indicator, simplu la prima vedere, cumulează complexe efecte sociale și psihologice.

d. Laicizarea

Religia (și biserica) ortodoxă nu a avut un rol social și politic atât de manifest precum catolicismul. Totuși, ortodoxia este profund implicată în modelarea mentalităților tradiționale din societatea românească. Statul modern român și, apoi, regimul comunist ateu, au redus însă mult influența religiei asupra valorilor și comportamentelor familiale.

e. Difuziunea culturalã

În afara tendințelor endogene, familia românească s-a modernizat și ca urmare a influențelor culturale. Astfel, modelul familiei restrâns și-a creat cale de pătrundere în Tările Române pornind din Banat și Transilvania, în epoca în care acestea erau provincii habsburgice[5] , deci sub influența culturală a Europei Centrale. Nu putem înțelege mutațiile istorice ale familiei fără a lua în considerare capacitatea societății românești de deschidere față de exterior, de penetrabilitate culturală. Un rol important în acest proces l-a avut progresul mass-media.

f. Evoluția politică

Crearea statului modern a avut importante consecințe asupra familiei. Autoritatea sa a început să se substituie autorităților tradiționale (inclusiv familiei) în numeroase domenii: educația, protecția socială, reglarea juridică a căsătoriei, divorțului, nașterii copiilor, moștenirii, igiena și sănătatea, securitatea. Dacă orice stat modern are atribuții în aceste domenii, statul comunist a încercat să le monopolizeze, creând un veritabil paternalism.

Regimul comunist a afectat profund evoluția familiei românești. Prin răsturnările sociale brutale și dureroase a impus un nou tip de organizare socială, un nou context economic, social și politic, un nou mod de viață. În perioada interbelică tendința de modernizare a familiei românești, deși lentă, era perfect conturată. După război, evoluția a fost accelerată în mod forțat prin mijloace exogene, străine familiei, ostile sau chiar represive. Trăsăturile familiei moderne (dimensiunea redusă, scăderea numărului de copii, schimbarea statutului social al femeii, modificarea funcției economice, decăderea autorității parentale) au fost consolidate în prima etapă a comunismului (1948-1965) prin rupturi sociale de amploare: colectivizarea opresivă, exodul sat-oraș, impunerea ideologiei totalitare, industrializarea agresivă.

Este indiscutabil că, în această perioadă, a avut loc o ameliorare a nivelului de trai și a situației sanitare a populației - oglindită în evoluția mortalității infantile și a speranței de viață. Această ameliorare a fost însă practic stopată în ultimul deceniu al comunismului.

În a doua etapă a regimului comunist român (1965-1989) a avut loc însă o distorsionare a tendințelor firești de evoluție a familiei:

- legislația restrictivă cu privire la avorturi și la divorțuri;

- morala comunistă puritană, impusă deseori prin mijloace administrative;

- penuria de bunuri ce a obligat familia să se limiteze de multe ori, la găsirea unor mecanisme de supraviețuire;

- relativa izolare a țării ce a impiedicat difuziunea culturală.


g. Mobilitatea socialã

Densitatea mijloacelor și căilor de comunicare duce la o mai mare intensitate a schimburilor, la o mai mare difuziune și omogenizare culturală pe spații mari. Izolările se prăbușesc, migrațiile interne se dezvoltă, tradițiile slăbesc.

Prin comunicații înțelegem șosele, căi ferate, comerțul, telecomunicații, traficul poștal, curentele migratorii (deosebit de intense în perioada postbelică).

Cea mai mare pondere în migrația internă a avut-o, după 1950, migrația rural-urban. Orașele au populația cea mai mobilă, satele furnizează cohorte mari de migranți, ele rămânând însă cu o proporție foarte ridicată a localnicilor[6] . Migrația masivă rural-urban a avut consecințe atât asupra structurilor familiale și demografice din mediul rural și asupra comportamentelor și modelelor culturale ale unei întregi populații - ce a fost transplantată într-un mediu social cu totul nou - din punct de vedere ecologic, ocupațional, cultural.[1] Trebici, op. cit., p. 134.

[2] În 1912, gradul de urbanizare a fost 16,3% (V. Trebici, Hristache, Demografia teritorială a României, Editura Academiei, București, 1986, p. 28) cf. Anuarului statistic al României, 1994, București, C.N.S., p. 100: în 1930 procentul populației urbane era 21,4; 1948 - 23,4; 1956 - 31,3%; 1966 - 38,1%; 1985 - 50,0%; 1993 - 54,5%; 1994 - 54,7%.

[3] Cf. Anuarului statistic al României, 1977, București, D.C.S., p. 101, procentul populației ocupate în agricultură a scăzut astfel: 1950 - 74,l; 1955 - 69,5; 1960 - 655,4; 1965 - 56,5; cf. Anuarului statistic al României, 1984, p. 158: 1980 - 29,4: 1990 - 28,1.

[4] Apud; Anuarul demografic al R.S.R., 1974, D.C.S., pp. 10-21, Anuarul statistic al R.S.R., 1981, D.C.S., p. 55; p. 576.

[5] Apud J.C. Chesnais, op. cit., p. 348.

[6] Vl. Trebici, I. Hristache, op. cit., p. 136.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC