<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

4.2.  Studii farmacologice preclinice asupra biomasei de S.cerevisiae utilizată ca probiotic

Biomasa de S.cerevisiae ICCF 3.20/30-2 a fost separată prin centrifugare din mediul de cultură, spălată de două ori cu apă distilată şi liofilizată (liofilizator de laborator MIM). Deşi liofilizarea este un procedeu relativ scump, permite menţinerea viabilităţii celulelor, păstrarea nealterată a proprietăţilor produsului şi asigurarea unei solubilităţi ridicate la administrare.

Principalele condiţii ce trebuiesc îndeplinite de biomasa liofilizată sunt :

- viabilitate: [UFC/g] >5 x 109;

- umiditate < 5 %.

Trebuie menţionat faptul că drojdia liofilizată utilizată în testele de farmacologice a avut o viabilitate de minim 1 x 1011  [UFC/g].

Testele farmacologice preclinice au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Farmacodinamie al ICCF şi au urmărit:

- stabilirea toxicităţii acute la administrarea orală la şoareci;

- efectul administrării subacute a două doze asupra organismului animal  cu verificarea viabilităţii celulelor de drojdie la nivel intestinal;

- stabilirea efectului specific de normalizator biologic al florei saprofite intestinale;

- stabilitatea microbiologică.

4.2.1. Testarea toxicităţii acute şi subacute

În urma administrării orale,  în doză unică  (1-10g/kg corp) a pulberii de S.cerevisiae la şoareci (şoareci albi linia SWISS, masculi) nu s-au înregistrat  tulburări la nivelul SNC ale animalelor de experienţă după 14 zile de observaţie. De aceea se poate considera că puberea de drojdie este lipsită de toxicitate, iar doza de 10 g/kg corp poate fi considerată doza maximă admisibilă (DMA)

În cadrul testării toxicităţii subacute s-a urmărit efectul administrării repetate a pulberii de S. cerevisiae asupra parametrilor biochimici (glicemie, lipemie, colesterolemie, proteinemie), hematologici şi asupra principalelor organe interne ale animalelor tratate timp de 10 zile corespunzătoare la 1/10 (1g/kg corp), respectiv 1/20 (0,5 g/kg corp) DMA, stabilită la şoareci.

Tabelul 10. Valorile parametrilor biochimici ai loturilor de animale tratate cu pulbere liofilizată de drojdie.

LOT/Parametru
Glicemie
(mg/100)
Lipemie
(mg/100)
Colesterolemie
(mg/100)
Proteinemie
(g/100)
Martor
108 ± 7
179± 8
60 ± 4
6,2 ± 1,2
1g/kg
111± 9
182± 2
59 ± 3
6,1 ± 0,1
0,5 g/kg
106 ± 5
188± 9
57 ± 2
5,9 ± 0,3

 

Din Tabelul 10 se observă că administrarea repetată a celor două doze de pulbere  liofilizată nu a indus modificări semnificative ale valorilor parametrilor biochimici .

Examenul anatomopatologic  (observaţii macroscopice ale principalelor organe şi  examinarea histologică a fragmentelor acestor organe) nu  a evidenţiat existenţa modificări faţă de lotul martor, cu excepţia tubului digestiv unde apare hiperemia şi edemul destul de marcat în submucoasa gastro-intestinală.

4.2.2. Stabilirea viabilităţii celulelor de drojdie

Viabilitatea celulelor de S. cerevisiae la nivel ileo-cecal  stabilită la sfârşitul experimentelor ce au urmărit determinarea toxicităţii probioticului sunt prezentate în Tabelul 11. Aşa cum se poate observa, administrarea sub formă de pulbere liofilizată înglobată în hrana umedă zilnică a animalelor  conduce la persistenţa celulelor viabile  de drojdie în tractul digestiv. Deşi viabilitatea celulelor a prezentat o uşoară scădere, trebuie remarcat că ordinul de mărime al numărului de celule viabile se păstrează.

Tabelul 11. Viabilitatea celulelor de drojdie la nivel intestinal la sfârşitul
administrării subacute la şobolani (Titrul iniţial 6,8  x108 /g).

Titrul UFC/ ml
LOT 1 (1 g/kg)
LOT 2 (0,5 g/kg)
2 x108 /ml
3,6 x 108/ml

 

4.2.3. Stabilirea efectului de normalizator biologic al pulberii de S.cerevisiae

Pentru stabilirea efectului de normalizator biologic al florei intestinale (probiotic) s-au făcut studii experimentale pe iepuri albi în comparaţie cu produsul ENTEROL (Saccharomyces boulardii). Animalele de experienţă au fost împărţite în 4 loturi după cum urmează:

Lotul 1 –martor

Lotul 2 –iepuri cărora li s-a administrat antibiotice

Lotul 3 - iepuri cărora li s-a administrat antibiotice, trataţi  cu trataţi cu pulbere de S.cerevisiae.

Lotul 4 - iepuri cărora li s-a administrat antibiotice, trataţi  cu ENTEROL

Animalelor din lotul 1 li s-a administrat apă distilată în volum de 2,5 ml/kg corp. Loturile 2, 3, 4 au primit o dată pe zi, un amestec format din următoarele antibiotice: ampicilină 25 mg/kg/zi, neomicină 15 mg/kg/zi şi metronidazol 15 mg/kg/zi. Antibioticele au fost alese pe baza datelor din literatură, în dozele cunoscute a produce un dismicrobism intestinal (doze maxime terapeutice) şi au fost administrate în soluţie apoasă, prin gavaj, în volum de 2,5 ml/kg corp. Durata administrării a fost de 5 zile după care o parte din animalele lotului 1 şi 2  au fost sacrificate pentru evidenţierea florei microbiene şi s-au prelevat probe din principalele organe interne pentru examen anatomopatologic.

La lotul 3 după 5 zile de antibioterapie a fost administrat preparatul liofilizat de S.cerevisiae, per os, într-o singură priză/24 h, sub formă de suspensie microbiană realizată în apă distilată sterilă, cu o concentraţie de 4,32 x 109 UFC/ volum de 2 ml/animal. Durata tratamentului a fost de 4 zile.

Lotul 4 a primit corespunzător timp de 4 zile, preparatul probiotic   ENTEROL conţinând liofilizat de S.boulardii   per os, într-o singură priză/ 24 h, sub formă de suspensie microbiană realizată în apă distilată sterilă, cu o concentraţie de 4 x 109 UFC/ volum de 4 ml/animal.

Au fost urmărite zilnic: apetitul, greutatea şi semnele de diaree.

După perioada de tratament animalele au fost sacrificate pentru evidenţierea florei microbiene şi în vederea examenului anatomopatologic.

Pentru evidenţierea florei microbiene intestinale au fost recoltate de la fiecare animal, fragmente de tub digestiv conţinând joncţiunea ileo-cecală de dimensiuni aproximativ egale. Prelevatele cu conţinut intestinal au fost fragmentate, suspendate în apă distilată sterilă, şi agitate timp de 5-10 minute pentru omogenizare. Suspensiile omogene au fost folosite pentru realizarea unor diluţii zecimale care să permită numărarea coloniilor pe mediile de cultură agarizate. Ca medii de cultură s-au folosit:

- geloză cu pH 7,0-7,2 pentru evidenţierea florei aerobe;

- geloză suplimentată cu acid tioglicolic 0,06% (incubare în condiţii special create anaerobioză pentru evidenţierea florei anaerobe);

- mediul Istrate-Meittert pentru evidenţierea Enterobacteriaceaelor (E.coli, Proteus, Shigella);

- mediu Chapman pentru evidenţierea stafilococilor;

- mediu Rogoza (MRS) pentru evidenţierea florei lactice.

Antibioterapia, deşi  rămâne cea mai valoroasă metodă terapeutică antibacteriană, conduce la tulburări digestive care sunt de fapt expresia  unor modificări profunde ale microflorei normale. Astfel, în urma antibioterapiei, unele specii microbiene saprofite, constante şi caracteristice pentru anumite segmente ale tractusului digestiv se reduc cantitativ sau chiar dispar; în schimb apar alte specii sau tulpini microbiene atipice, străine, patogene şi neîntâlnite în asemenea proporţii în condiţii normale. Din acest punct de vedere lactobacilii, enterobacteriaceele şi E.coli sunt indicatori foarte preţioşi.

Antibioticele pot conduce la dezechilibre ale florei, fiind deja cunoscute efectele administării prelungite sau a unor doze mari pe perioade scurte astfel:

- cefalosporinele conduc la reducerea cu două ordine de mărime până la eliminarea totală a lactobacililor din microflora normală; la fel acţionează şi cloramfenicolul, neomicina singură sau asociată cu metronidazolul;

- tetraciclina, ampicilina, conduc la aşa numita diaree de putrefacţie, al cărei agent patogen este genul Proteus, responsabil al dezvoltării excesive a florei de putrefacţie în detrimentul speciei E.coli;

- administrarea de neomicină cu metronidazol conduce atât la scăderea numărului de lactobacili, cât şi la reducerea florei anaerobe.

Pentru a elimina efectele nedorite ale antibioterapiei şi a restabili echilibrul acestui ecosistem se administrează aşa numitele tulpini probiotice (bacterii, drojdii) care tranzitează în stare vie tubul digestiv, colonizează temporar acest loc şi prin mecanisme directe (antagonism microbian, acţiune enzimatică) sau indirecte (stimularea imunităţii gazdei) conduc la refacerea florei locale atât ca structură cât şi ca număr.

Amestecul de antibiotice utilizat în cursul experimentărilor preclinice a fost ales astfel încât să se provoace un dezechilibru al florei intestinale după cum urmează:

- perturbarea raportului floră aerobă-floră anaerobă;

- diminuarea florei lactice, a stafilococilor;

- depresia selectivă a familiei Enterobacteriaceaelor.

Tabelul 12. Analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după antibioterapie.

LOT martor
LOT antibioterapie
Flora aeroba
3,1 x 107
8 x 106
Flora anaaeroba
1 x 107
5 x 105
Coci Gram (+)-stafilococi
1,32 x 107
2,4 x 104
Enterobacteriaceae
8,3 x 107
++
E.coli +++Proteus
5 x  105
+++
Proteus

 

În Tabelul 12 este prezentată analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după antibioterapie.

În urma terapiei intensive cu antibiotice se evidenţiază următoarele aspecte:

- raportul dintre flora aerobă-flora anaerobă este perturbat prin reducerea considerabilă a florei anaerobe la animalele tratate faţă de martor ca urmare în special a acţiunii metronidazolului (chimioterapic);

- depresia selectivă a florei intestinale în sensul diminuării florei lactice cu aproape două ordine de mărime şi scăderea uşoară a numărului de coci Gram (+) –stafilococi;

- dezechilibru în cadrul familiei Enterobacteriaceae unde se constată o diminuare numerică de aproape un ordin de mărime, dar mai ales o schimbare a spectrului microbian. La lotul martor se constată o floră microbiană dominată de E.coli, iar la lotul supus antibioterapiei se evidenţiază o scădere semnificativă a numărului  coloniilor acestei tulpini cu creşterea excesivă a florei de putrefacţie dominată de tulpina Proteus.

Observaţiile macroscopice au relevat o scădere a apetitului după începerea administrării antibioticelor la loturile 2,3,4 (obiectivat prin scăderea aportului alimentar) şi apariţia scaunelor decolorate. De asemenea s-a constatat o scădere în greutate a acestor loturi în medie cu 2,1± 0,4 (%) în a 5-a zi de antibioterapie faţă de lotul martor la care greutatea a crescut  în medie cu 1,8±0,4 (%) în aceiaşi perioadă.

La 24 de ore de la începerea tratamentului cu pulbere de S. cerevisiae şi respectiv ENTEROL , s-au observat: redobândirea apetitului, normalizarea scaunelor şi o creştere în greutate cu 0,44±0,17 (%) pe zi la lotul tratat cu S. cerevisiae respectiv 0,37 ± 0,12 (%) pe zi la cel tratat cu ENTEROL .

În Tabelul 13 este prezentată analiza calitativă şi cantitativă a florei microbiene după tratament cu probiotice.

La loturile tratate cu probiotice postantibioterapie se observă o normalizare a florei microbiene atât cantitativ cât şi calitativ.

În cazul lotului tratat cu pulbere liofilizată de S. cerevisiae  analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene intestinale a relevat următoarele aspecte:

- recuperarea florei anaerobe la valoarea martorului;

- recuperarea florei lactice;

- revenirea la normal atât numeric cât şi ca spectru al Enterobacteriaceaelor.

În cazul lotului tratat cu  ENTEROL se constată o redresare a florei microbiene fără a se ajunge la valorile normale (obţinute în cazul martorului) după o perioadă de tratament de  4 zile.

Tabelul 13. Analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după tratament cu probiotice.

 

LOT martor

LOT

S. cerevisiae

LOT ENTEROL™

Floră aerobă

3,84 x 107

1,5  x 107

8 x 106

Floră anaaerobă

2 x 105

7,4 x 104

2,2 x 104

 

Enterobacteriaceae

4 x 106

++E.coli

+++Proteus

3,4 x  106

++E.coli

+++Proteus

< 1 x  106

++E.coli

+++Proteus

 

În urma terapiei intensive cu antibiotice (neomicină, ampicilină) şi metronidazol se constată un dezechilibru al florei microbiene intestinale atât cantitativ, dar mai ales calitativ. Macroscopic, acest dezechilibru se traduce prin diminuarea apetitului, decolorarea scaunelor şi scădere în greutate.

Tratamentul postbioterapie cu probioticul obţinut conduce la o normalizare a florei intestinale, comparabilă cu martorul  (netratat) atât ca valoare numerică cât şi ca spectru. Macroscopic,  se observă normalizarea apetitului şi a scaunelor urmată de creşterea în greutate.

Conform specificaţiei produsului franţuzesc ULTRALEVURE TM –probiotic de uz uman- s-a testat stabilitatea microbiologică a probioticului  obţinut în cadrul laboratorului nostru atât sub formă de pulbere liofilizată ca atare cât şi condiţionată în capsule operculate. Fişa produsului ULTRALEVURE TM (liofilizat de S. cerevisiae) prevede determinarea viabilităţii celulelor de drojdie/capsulă valoarea admisă fiind 5 x 109 imediat după fabricaţie, respectiv 1 x 109 la sfârşitul termenului de valabilitate a produsului (3 ani).

Se menţionează că determinarea viabilităţii şi a umidităţii  (max. 5 %) sunt principalele garanţii ale calităţii produsului –liofilizat activ conţinut în capsulă.

În acest sens, lucrările efectuate au urmărit viabilitatea prin testarea liofilizatului imediat după liofilizare (respectiv imediat după condiţionare în cazul capsulelor) cât şi după stocarea acestora timp de 2,4 şi 5 luni.

Tabelul 14. Stabilitatea microbiologică a liofilizatului de S.cerevisiae.

Titru [UFC/g] sau [UFC/capsulă]

Timp – luni

[UFC/g]

To

2

4

5

1

2,3 x 1011

-

-

5,0 x 108

2

1,2 x 1011

-

3,55 x 107

-

[UFC/capsulă]

To

2

4

5

3

1,0 x 1010

-

5,9 x 105

4

1,25 x 1010

-

-

1,1 x 107

5

3,19 x 1010

6,3 x 109

-

 

           

Rezultatele obţinute evidenţiază o scădere semnificativă a viabilităţii înregistrate atât la liofilizat cât şi la capsule. Scăderea nu este proporţională cu timpul de stocare, diferenţele fiind probabil cauzate de alţi factori (umiditatea produsului, temperatura de păstrare a produsului între liofilizare şi condiţionare, etc).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU