<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

5. Biotransformări cu drojdii

5. 1. Introducere

           Pentru a răspunde presiunilor socio-economice tot mai puternice guvernele solicită tot mai insistent companiilor farmaceutice producerea unor medicamente mai „bune“ la un preţ mai scăzut [ [1] ]. Medicamentele mai „bune“  sunt acele medicamente cu specificitate mai ridicată şi cu mai puţine efecte secundare, ceea ce inevitabil înseamnă molecule complexe. În 1997, de exemplu, 50 din cele mai bine vândute 100 de medicamente au fost comercializate sub forma unui singur izomer [ [2] ].

            Importanţa obţinerii compuşilor enantiomeric puri a căpătat o nouă dimensiune începând cu anul 1992 când Administraţia alimentelor şi medicamentelor din S.U.A. (F.D.A) a impus  producătorilor de medicamente  să sintetizeze, caracterizeze şi testeze ambii enantiomeri  ai oricărei substanţe  chirale ce este introdusă pe piaţă. FDA recomandă să nu fie interzisă comercializarea medicamentelor sub formă racemică, dar aprobarea finală  a produselor farmaceutice să se bazeze pe o informare completă asupra farmacocineticii şi farmacodinamiei fiecărui izomer ca şi a amestecului. De exemplu, printre cerinţele obligatorii este inclusă necesitatea demonstrării biodisponibilităţii medicamentului. Enantiomerii manifestă în general proprietăţi farmacocinetice destul de diferite, ceea ce face ca determinarea biodisponibilităţii să fie un obiectiv complex  care va include separarea enantiomerilor şi investigarea proprietăţilor farmacocinetice ale acestora consideraţi ca entităţi-molecule individuale.

           Această situaţie pare să semene într-o oarecare măsură cu cazul benzinei fără plumb. Autorităţile nu au interzis categoric folosirea benzinei cu plumb, alegând o cale mult mai subtilă pentru a o face mai puţin atractivă  în comparaţie cu benzina fără plumb şi anume prin instituirea de penalităţi. Deşi rezultatul final este practic acelaşi (scoaterea de pe piaţă a benzinei etilate), metoda utilizată a fost mult mai acceptabilă pentru cei vizaţi.

           Deşi atenţia autorităţilor s-a concentrat  în prima etapă asupra medicamentelor şi alimentelor propuse avizării, acestea sunt  îndeaproape urmate de substanţele agrochimice. Deja, în Olanda, folosirea erbicidelor pe bază de acid α -fenoxipropionic sub formă de racemic a fost sever  îngrădită. Tendinţa actuală,  în acord cu principiile ecologice, conduce către utilizarea unor agenţi bioactivi enantiomeric puri.

           Utilizarea sistemelor enzimatice în sinteza organică a devenit un instrument fundamental pentru realizarea unor reacţii selective, cu eficacitate ridicată, atunci când dorim scăderea consumului de solvenţi, condiţii de reacţie blânde şi căi de reacţie mai scurte.

            Principalele aplicaţii se referă la sinteza compuşilor chirali enantiomeric puri şi transformările regio- şi chemoselective ale substraturilor complexe, polifuncţionale, deoarece biocatalizatorii pot discrimina între enantiomeri, între diastereoizomeri, între funcţiuni organice identice existente într-o moleculă organică, etc.

            Progresul înregistrat în obţinerea unor cantităţi mari de enzime purificate cu capacităţi catalitice cunoscute prin utilizarea microorganismelor modificate genetic  a lărgit semnificativ domeniul de utilizare a biocatalizatorilor în sinteza organică fină.

            Este bine cunoscut că enzimele hidrolitice pot fi utilizate ca „reactivi“ datorită faptului că sunt secretate mai uşor, că au o stabilitate bună ce poate fi crescută prin diferite tehnici de imobilizare şi mai ales că nu necesită cofactori.

            Alte enzime cum ar fi oxidoreductazele sunt mai puţin utilizate ca atare în biotransformări  de importanţă industrială, deoarece costul şi stabilitatea enzimelor ca şi regenerarea cofactorilor sunt încă probleme nerezolvate satisfăcător. De aceea, în cazul reacţiilor de reducere sunt preferate biotransformările microbiene. În prezent, dintre drojdii, doar drojdia de panificaţie (S.cerevisiae) este acceptată de chimiştii organicieni ca biocatalizator. Din cele 8 biotransformări publicate în Organic Synthesis, 5 sunt reacţii de hidroliză enzimatică iar 3 de reducere. Dintre ultimele două sunt catalizate de S.cerevisiae.

5. 2. Strategia dezvoltării proceselor de biotransformare microbiană

            Atunci când se proiectează un nou proces ce are drept scop sinteza (chimică sau biochimică) unei substanţe, una din principalele probleme ce trebuie rezolvate o constituie găsirea  unui (bio)catalizator potrivit. Dacă un anumit substrat este transformat cu  o viteză convenabilă şi cu  o enantioselectivitate acceptabilă (eeł95%), se poate preconiza  trecerea la scară industrială. De regulă, succesul integrării unei biotransformări ca etapă cheie în sinteza moleculelor complexe utilizate în industria farmaceutică şi agricultură depinde de îndeplinirea a trei cerinţe [ [3] ]:

·        găsirea unui substrat ieftin care să poată fi transformat cu un randament acceptabil (tehnic şi economic) în intermediarul vizat;

·        intermediarul  respectiv să poată fi funcţionalizat stereo şi enantioselectiv în etapele ce urmează după etapa biochimică a procesului;

·        să poată fi obţinuţi ambii enantiomeri ai intermediarului pentru a asigura sinteza izomerilor optici ai moleculei ţintă [4]

 Această sarcină este considerabil  îngreunată de faptul că  în majoritatea cazurilor substratul ce trebuie transformat este un compus artificial, fiind extrem de dificilă dacă nu imposibilă identificarea  a priori a unui biocatalizator capabil să realizeze transformarea dorită cu enantioselectivitate rezonabilă [ [5] ].

            Obţinerea unor biocatalizatori noi sau cu proprietăţi superioare se bazează pe două tipuri de metode: screeningul  surselor naturale  şi mutageneza. Selecţia  celulelor microbiene, de plante sau animale reprezintă metoda tradiţională de obţinere a unor noi biocatalizatori. Microorganismele sunt preferate datorită vitezei mari de creştere şi a  marii diversităţi de  căi metabolice şi enzime de care dispun.

            În descoperirea  organismelor producătoare de noi enzime se utilizează tehnici de îmbogăţire a culturii, susţinute de metode  de detecţie rapide ce se pretează la automatizare şi miniaturizare (metodele uzuale de analiză utilizate în domeniul biotransformărilor cum sunt cromatografia de gaze sau cea de înaltă performanţă  sunt metode lente). Există doar câteva tehnici de selecţie cu aplicabilitate generală, metodele de selecţie fiind în general specifice cazului investigat.

            O strategie de selecţie a microorganismelor se poate construi în principiu, folosind una din următoarele 3 abordări:

1)      selecţia nişelor ecologice specifice în care este posibilă găsirea activităţii enzimatice dorite;

2)      selecţia materialelor compozite (de exemplu probe de sol) pentru microorganisme cu activităţi specifice în condiţii fizico-chimice speciale de pH, temperatură, concentraţie ionică;

3)      selecţia organismelor deja identificate, existente  în colecţii pentru descoperirea unei noi activităţi enzimatice.

            Mutageneza situs specifică reprezintă alături de evoluţia direcţionată (directed evolution)  căile complementare ce pot fi urmate pentru modificarea structurii şi  specificităţii enzimelor [[6] , [7] ]. Genele ce codifică exprimarea unei enzime cu o anumită enantioselectivitate sunt de regulă izolate direct din organismele provenite din habitate naturale,  în ultimul timp căpătând o importanţă din ce  în ce mai mare identificarea  in silico (pe calculator) din numărul crescând de secvenţe cunoscute, disponibile  în bazele de date.

Deoarece pentru aplicarea acestor metode este necesară cunoaşterea  secvenţei de aminoacizi, a structurii tridimensionale şi a localizării exacte a situsului (situsurilor) activ(e) al(e) enzimelor, în ultimul timp s-au făcut eforturi intense pentru mărirea bazelor de date ce conţin structuri ale proteinelor de interes biotehnologic (între ianuarie 1999 şi ianuarie 2000 au fost introduse  în Protein Data Bank structurile a peste 1000 de proteine).

Tabelul 1. Comparaţie  întreavantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de biocatalizatori utilizaţi în biotransformǎri.

Tip biocatalizator

Avantaje

Dezavantaje

celule

celule întregi

·      nu este necesară reciclarea cofactorilor

·      concentraţii mici de substrat

·      raport mare biomasă/substrat

·      reacţii secundare

celule vii în condiţii fermentative

·      activităţi ridicate

·      cantităţi mari de biomasă

·      cantităţi mari de produşi secundari

celule viabile

·      separare uşoară

·      productivitate scăzută

celule imobilizate

·      separare/purificare mai simplă şi mai ieftină

·      activităţi scăzute

enzime

enzime libere

·      procedură simplă pentru realizarea biotransformării

·      separare uşoară a produsului

·      concentraţii mari de substrat

·      productivităţi ridicate

·      aparatură ieftină

·      este necesară regenerarea cofactorului

enzime imobilizate

·      separarea uşoară a enzimei

·      pierderea activităţii în timpul imobilizării

·      viteze mai reduse de reacţie

 

Una din primele decizii  ce trebuie luate  în cazul utilizării biocatalizatorilor se referă la alegerea  între celule şi enzime. O comparaţie  între avantajele/dezavantajele utilizării celor două tipuri de biocatalizatori este prezentată  succint în  Tabelul 1.

De regulă, celulele microbiene sunt preferate atunci când enzimele ce catalizează biotransformarea sunt intracelulare (mai dificil de separat şi deci mai scumpe), sunt labile şi/sau  necesită cofactori. Utilizarea celulelor permite regenerarea cofactorilor pe seama consumului unor surse de carbon ieftine cum sunt glucoza sau zaharoza, asigurând şi stabilitatea biocatalizatorului (enzime şi cofactori) la acţiunea mediului exterior.

            Biotransformările microbiene au o productivitate scăzută comparativ cu cele enzimatice deoarece  substratul  şi produsul  biotransformării sunt toxice pentru celule fiind tolerate în concentraţii mici (0,1-0,3%). Deoarece pentru  mărirea vitezei biotransformării se utilizează cantităţi mari de biomasă (mai ales în cazul drojdiilor) –motiv pentru care drojdia e considerată de multe ori „reactant“- separarea produselor este îngreunată.

            În cazul utilizării celulelor viabile doar o cantitate mică din sursa de carbon este consumată pentru regenerarea cofactorului (<5%), cea mai mare parte fiind transformată în biomasă şi metaboliţi care cresc dificultatea etapelor de separare şi purificare a produsului biotransformării.

5. 3. Principiile stereodiferenţierii: recunoaşterea chirală

            După cum se ştie cei doi enantiomeri ai unui amestec racemic au proprietăţi fizice şi chimice identice  în condiţii normale. Plasaţi  într-un mediu chiral, enantiomerii au proprietăţi diferite. Aceasta permite unei substanţe chirale (cum este o enzimă) să facă diferenţa între cei doi enantiomeri pe baza configuraţiei sterice diferite. Acest fenomen este cunoscut sub numele de diferenţiere sau recunoaştere chirală. Recunoaşterea chirală poate fi  întâlnită şi  în cazul interacţiei dintre molecule achirale şi unii reactivi sau catalizatori chirali.

5.3.1. Sinteza asimetrică versus separare cinetică

            Există două metode principial diferite prin care un substrat achiral poate fi transformat  într-un compus chiral: separarea cinetică şi sinteza achirală.

            Separarea cinetică se bazează pe faptul că cei doi enantiomeri ai unui amestec reacţionează cu viteze diferite cu un reactiv sau catalizator chiral cum este o enzimă. Pe de altă parte, sinteza asimetrică  implică transformarea unui compus achiral (prochiral)  într-un compus chiral prin introducerea  în moleculă a unui centru de chiralitate (stereogen). Se mai spune că substratul conţine un centru de prostereoizomerism.

            Separarea cinetică implică existenţa selectivităţii de substrat  în timp ce sinteza asimetrică se bazează pe selectivitatea de produs. Pentru a deosebi aceste două tipuri de enantioselectivitate unii autori se referă la prima metodă ca fiind enantiospecifică  în timp ce ultima este enantioselectivă (în separarea amestecurilor racemice prin metode chimice s-a  încetăţenit termenul enzime D sau L specifice).

 

Figura 1. Stereoselectivitatea în reducerea cetonelor a) enantioselectivitate b) diasteroselectivitate

            Separarea cinetică  este probabil cea mai utilizată metodă pentru obţinerea substanţelor enantiomeric pure [ [8] ]. Există însă două dezavantaje majore ale aplicării acestei metode. Pe de-o parte,  randamentul teoretic de obţinere a unuia din enantiomeri este de 50%, iar pe de altă parte separarea produsului de substratul nereacţionat necesită în multe cazuri aplicarea unor proceduri laborioase şi costisitoare. În prezent sunt puse la punct metode alternative pentru transformarea directă a  racemicului  în enantiomerul dorit. Aceste metode  constau în combinarea secvenţială sau simultană a unei transformări enzimatice enantioselective cu o racemizare spontană, catalizată chimic sau enzimatic, a enantiomerului nereacţionat.  Pe acest principiu general se bazează metodele  de separare/re-racemizare ciclică, separare dinamică ca şi cele de stereoinversie [ [9] , [10] , [11] , [12] ].

5.3.2. Sinteză enantioselectivă versus sinteza diastereoselectivă

            Aşa cum s-a arătat anterior, sinteza enantioselectivă implică reacţia unei molecule prochirale cu o moleculă chirală. Un al doilea tip de sinteză implică formarea preferenţială a unui singur  diastereoizomer prin crearea unui nou centru de chiralitate  într-o moleculă chirală (sinteză diastereoselectivă). În ambele cazuri se produce o inducţie asimetrică. În cazul sintezei enantioselective, asimetria, adică stereoselectivitatea,  este indusă cu ajutorul unui catalizator chiral (extern). Spre deosebire de aceasta, o sinteză asimetrică nu necesită un catalizator chiral. Centrul stereogen preexistent în moleculă este capabil să inducă stereoselectivitatea, în ipoteza că se porneşte de la un singur enantiomer.

 

5. 4. Biotransformări mediate de drojdii

            Drojdia de panificaţie (Saccharomyces cerevisiae) şi cea de bere (Saccharomyces carlsbergensis) sunt microorganisme industriale produse în industria alimentară în cantităţi mari (în SUA se produc anual 70-80´106 kg drojdie de panificaţie şi aproximativ 55´106 kg drojdie de bere).Drojdiile au jucat un rol foarte important în dezvoltarea biocatalizei în ultimii 30 de ani. Mulţi chimişti organicieni au încercat să obţină molecule chirale cu ajutorul drojdiilor. De aceea se poate afirma că biotransformările mediate de drojdii au avut un rol formativ extrem de important. Alături de numeroasele reacţii de interes academic, drojdiile sunt utilizate, de asemenea, în procese tehnologice industriale. Deşi metabolismul drojdiei S.cerevisiae a fost unul din domeniile investigate intens, motiv pentru care producerea şi reglarea enzimelor implicate în metabolismul carbohidraţilor în timpul creşterii şi fermentaţiei este relativ bine cunoscută, despre biotransformările substraturilor neconvenţionale există foarte puţine informaţii sistematice. Încercările de raţionalizare şi sistematizare a acestui tip de informaţii nu au fost încă încununate de succes datorită complexităţii interacţiunilor dintre aceste substraturi şi celule. Principalele aspecte ce sunt investigate în scopul  realizării unor biotransformări eficiente sunt: (a) reproductibilitatea; (b) condiţiile de operare; (c) identificarea activităţilor enzimatice, izolarea enzimelor determinarea preferinţelor stereochimice, studierea -condiţiilor de biosinteză a enzimelor; (d) îmbunătăţirea selectivităţii prin modificarea substratului, inhbiţia selectivă a unei enzime, efectul solvenţilor organici, efectul imobilizării; (e) separarea şi purificarea produsului; (f) utilizarea microorganismelor modificate genetic.

5.4.1. Reproductibilitatea

            Reproductibilitatea biotransformărilor microbiene  este  inferioară standardelor din sinteza organică. În cazul biotransformărilor, asigurarea unei reproductibilităţi acceptabile impune cel puţin utilizarea aceleiaşi tulpini, crescută în aceleaşi condiţii şi realizarea biotransformării cu aceleaşi cantităţi de celule şi de substrat. În cele mai multe din biotransformările mediate de drojdii publicate în literatură se utilizează drojdie proaspătă sau uscată disponibilă în băcănii sau supermarket. Este bine cunoscută diferenţa de activitate fermentativă existentă între diferitele sorturi de drojdii disponibile în comerţ şi nu e de mirare că acestea au activităţi enzimatice diferite în biotransformarea substraturilor neconvenţionale. Atunci când sunt folosite în reacţii de reducere, diferenţele între vitezele de reacţie şi stereochimia produşilor de reacţie între diferitele mărci sunt relativ reduse [ [13] ]. Aceste diferenţe provin probabil din capacitatea drojdiilor de a produce o cantitate suficientă de coenzimă care să menţină activitatea enzimatică. Existenţa  unor sisteme enzimatice cu viteze de reacţie şi selectivităţi diferite ce acţionează asupra aceluiaşi substrat va conduce la produşi cu compoziţie enantiomerică diferită în cazul limitării prin coenzimă. Diferenţele în cantitatea de coenzimă disponibilă provin atât din tulpinile utilizate cât şi din vârstele diferite ale biomasei şi conţinutul de glucide din produsul condiţionat. Între reacţiile catalizate de drojdii, de un mare interes sunt biotransformările care nu au fost întâlnite în reacţiile catalizate de enzime. Produsul biotransformării este deseori rezultatul mai multor reacţii enzimatice consecutive. Micile diferenţe existente între activităţile enzimatice ale diferitelor microorganisme în condiţii de reacţie asemănătoare se cumulează conducând la manifestarea unor capacităţi catalitice surprinzătoare şi obţinerea unor produşi extrem de interesanţi [ [14] , [15] ].

5.4.2. Condiţiile de operare

            Condiţiile de operare sunt foarte importante în biotransformările cu drojdii deoarece determină  în mod hotărâtor calitatea şi cantitatea produsului obţinut, deci eficienţa procesului. Evaluarea performanţei se poate face prin calcularea productivităţii exprimată în (mmol produs/kg biomasă x h). În biotransformările enzimatice se obţin productivităţi de câteva zeci de mii. Atunci când biocatalizatorul este celula microbiană ce conţine o cantitate redusă de enzimă pe unitatea de substanţă uscată se obţin productivităţi  de 20-100, sau chiar mai mici.

            De regulă, drojdia este dispersată în apă şi amestecată cu sursa de carbon (în majoritatea cazurilor un glucid timp de 30-60 minute înaintea adăugării substratului. Substratul se adaugă peste soluţia ce conţine drojdia în fermentaţie la temperaturi cuprinse între 25-36oC ca atare sau dizolvat în etanol. În timpul biotransformării care poate dura între câteva ore şi câteva zile se adaugă cantităţi suplimentare de drojdie şi sursă de carbon la intervale fixe. În timpul incubării iniţiale glucidele sunt utilizate ca donori de hidrogen pentru producerea NAD(P)H, necesar pentru reducere. Totuşi, trebuie subliniat faptul că reducerea substratului reprezintă un eveniment accidental în economia celulei, în sensul că înainte ca echivalenţii de reducere din celulşă să fie transferaţi substratului se produc un mare număr de reacţii enzimatice.Energia necesară este asigurată prin metabolizarea  glucidelor şi enzimele reducătoare sunt sintetizate la sfârşitul acestor căi metabolice. Substratul neconvenţional  va fi în competiţie cu cel natural (acetaldehida) pentru a fi redus.

În majoritatea cazurilor reducerea dorită nu este foarte eficientă din punct de vedere energetic comparativ cu consumul endogen al puterii reducătoare. Utilizând drojdia de panificaţie ca reactiv microbian în reacţii de reducere, sunt produşi sute de moli de etanol pentru fiecare mol de produs dorit, deci doar o mică fracţie din NAD(P)H este folosit în reacţia dorită [[16] ].

Puterea reducătoare generată în acest tip de biotransformare este de obicei foarte mare. În timpul fermentaţiei se formează metaboliţi secundari cum ar fi agenţii activi de suprafaţă şi bioxidul de carbon, care îngreunează separarea şi purificarea produsului biotransformării. Valoarea pH scade de la 7 până în jur de 3, valoarea exactă depinzând de condiţiile concrete de reacţie. Deşi echilibrul între NAD(P) şi NAD(P)H (şi între forma redusă şi oxidată a substratului) este considerabil influenţat de pH, valoarea pH a mediului exterior celulei nu influenţează foarte mult concentraţia ionilor de hidrogen din interiorul celulei. Oricum, pH are o influenţă semnificativă asupra biotransformării. Se ştie că reducerea 3-oxo esterilor la (S) şi (R) 3-hidroxiesteri este catalizată de enzime NADPH dependente. Consumul de glucoză pentru regenerarea substratului (Figura 2)  este de aproximativ 5 ori mai mare decât NADPH consumat pentru reducerea substratului. Deoarece reducerea continuă şi după epuizarea glucozei, s-a presupus că în aceste condiţii este consumat etanolul format în timpul regenerării cofactorului.

Figura 2.  Regenerarea NADPH în drojdiile ce folosesc glucoza ca sursă de energie.

 

            Utilizând etanolul ca sursă de carbon şi energie, s-a observat că viteza specifică de consum a acestuia este de aproximativ două ori mai mare decât cea de reducere a substratului. Reducerea are loc în condiţii aerobe, dar este complet blocată în condiţii anaerobe. Randamentele de transformare şi compoziţia produsului de reacţie pentru cele două surse de energie sunt comparabile, etanolul prezentând avantajul absenţei produşilor secundari. 

            Pentru regenerarea cofactorilor în cazul utilizării etanolului ca sursă de energie, au fost propuse două mecanisme (Figura 3, 4). În primul caz, valabil pentru reducerea acetolului la propilenglicol de către alcool dehidrogenaza NADH dependentă, etanolul este oxidat la acetat care intră apoi în ciclul acizilor tricarboxilici. Această reacţie pare a nu fi influenţată de aerare. În cel de-al doilea caz, aplicabil pentru reducerea acetoacetatului de etil de către cetoester reductaza NADPH dependentă, NADP+este regenerat pe seama transformării malatului în piruvat, eficienţa reacţiei fiind puternic influenţată de aerare.

Figura 3.  Mecanismul regenerǎrii NAD+ în reducerea acetolului la propilen glicol cu drojdii.

Figura 4.  Mecanismul regenerǎrii NADP+ în reducerea 3-oxo-butiratului  la 3-hidroxibutirat cu drojdii utilizând etanolul ca sursǎ de energie.

             O alternativă la biotransformările cu drojdie în condiţii fermentative o reprezintă utilizarea resting cells. În acest caz, cofactorul este regenerat pe seama glucidelor de rezervă din celulă. De obicei biomasa (drojdie liofilizată sau drojdie presată) este activată o scurtă perioadă de timp (30 minute) după care este centrifugată,  spălată şi suspendată în mediul de biotransformare (apă sau soluţie tampon). Principalul dezavantaj al acestei proceduri îl constituie viteza de reacţie mai mică şi necesitatea utilizării unei cantităţi mai mari de biomasă. Astfel, pentru reducerea 2-oxo-ciclopentan carboxilatului de etil în condiţii fermentative au fost necesare 2 g drojdie/g substrat (productivitatea 50 mmol/kgh), în timp ce în cazul reducerii acetoacetatului de etil cu resting cells s-au folosit 25 g drojdie/g substrat (productivitatea 5 mmolkgh). Din acest motiv, această variantă de realizare a biotransformării se pretează foarte bine pentru lucrări la nivel de laborator. Principalele avantaje  ale evitării condiţiilor fermentative sunt modul de lucru mai simplu (nu necesită aparatură sau cunoştiinţe de specialitate) şi simplificarea procedurilor de separare şi purificare datorită absenţei produşilor secundari (este mai curată).

            Unii autori susţin că utilizarea celulelor imobilizate prezintă avantaje semnificative comparativ cu celulele suspendate în mediu. Prin imobilizarea celulelor de drojdie pe alginat de sodiu şi utilizarea biocatalizatorului astfel condiţionat într-un reactor cu pat fluidizat a fost posibilă realizarea unor reduceri cu drojdie în sistem de operare continuu timp de mai multe săptămâni. Stabilitatea biocatalizatorului s-a menţinut aproximativ constantă după 4 cicluri de regenerare. Deşi în unele cazuri imobilizarea poate îmbunătăţi excesul enantiomeric, randamentul global al procesului nu este îmbunătăţit semnificativ prin imobilizare, separarea biomasei neinfluenţând preţul de cost al produselor cu valoare mare.

            Utilizarea solvenţilor organici este o alternativă extrem de interesantă, mai ales în cazul substraturilor cu solubilitate redusă în mediu apos. Deoarece inhibiţia prin produs constituie în majoritatea biotransformărilor o problemă, scăderea raportului produs/substrat în mediu apos prin utilizarea solvenţilor organici reprezintă o metodă eficientă de îmbunătăţire a performanţei bioprocesului. De asemenea, această alternativă permite evitarea reacţiilor secundare nedorite ce au loc în mediu apos cum ar fi reacţiile de hidroliză a produsului sau a substratului. Solvenţii organici permit micşorarea rezistenţelor la transferul de substanţă atât prin permeabilizarea peretelui celular, cât şi prin mărirea disponibilităţii substratului datorită adeziunii biomasei la faza organică. Creşterea excesului enantiomeric sau chiar schimbarea configuraţiei produsului de reacţie ce au fost observate în unele cazuri pot fi datorate fie inhibiţiei selective a unei enzime, fie măririi diferenţei de reacţie dintre două enzime competitive, fie modificării concentraţiei substratului în interiorul celulei.

Solvenţii organici afectează permeabilitatea membranei plasmatice fără ca integritatea întregii celule să fie distrusă. Astfel, substratul va avea acces la enzimele intracelulare mărindu-se viteza biotransformării. Însă, deoarece celulele aflate în această stare nu mai sunt viabile, şi proteinele se degradează rapid în celulele neviabile, unul din criteriile ce stau la baza selectării solvenţilor pentru biotransformări îl constituie menţinerea viabilităţii biomasei. Au fost propuse mai multe proceduri de mărire a permeabilităţii membranei pentru utilizarea biomasei astfel condiţionate în biotransformări. În cele mai multe cazuri se utilizează etanolul, alcoolul izopropilic, toluenul sau amestecurile lor [ [17] , [18] , [19] ].

            Asocierea solvenţilor organici cu agenţi tensioactivi poate conduce la formarea unor emulsii foarte stabile în care celulele sunt solubilizate. Aceste celule sunt viabile şi permit obţinerea unor productivităţi ridicate. Separarea produşilor de reacţie cu mase moleculare mici este însă  practic imposibilă în aceste condiţii.

5.4.3. Selectivitatea

            Principalul scop al transformărilor biocatalitice îl reprezintă utilizarea marii selectivităţi manifestate de enzime.

            În cazul biotransformărilor catalizate de celulele microbiene, selectivitatea  este redusă comparativ cu cea obţinută în sinteza asimetrică din chimia organică datorită acţiunii mai multor enzime cu preferinţe stereochimice diferite ce acţionează asupra substratului.

            Configuraţia şi puritatea optică a produsului depind de o serie de factori ce influenţează biosinteza şi activarea enzimelor sau regenerarea cofactorilor.

            Biotransformările pot concura cu metodele chimice de sinteză doar dacă produsul obţinut are puritate optică ridicată şi nu trebuie separat de izomeri sau de substratul nereacţionat. Din acest motiv sunt intens studiate metodele ce pot conduce la mărirea selectivităţii procesului.

            În principiu, orice parametru ce influenţează creşterea şi metabolismul celular poate fi utilizat pentru îmbunătăţirea selectivităţii. Cele mai  bune rezultate au fost obţinute în practică prin modificarea structurii substratului, inhibiţia selectivă a enzimelor şi prin utilizarea solvenţilor organici. De exemplu, modificarea restului alchil alcoolic din cetoesteri poate modifica puritatea optică şi chiar configuraţia hidroxi esterului rezultat în urma reducerii microbiene. Acest concept pare general valabil pentru reducerea grupării carbonil. Cu cât diferenţa de volum dintre cei doi radicali legaţi de gruparea carbonil este mai mare cu  atât selectivitatea reducerii creşte. Trebuie menţionat că acest tip de modificare a structurii substratului are rezultate slabe în cazul reducerii cetoesterilor substituiţi când se obţin amestecuri de diastereoizomeri.

            Pentru inhibiţia selectivă a enzimei ce conduce la obţinerea produsului nedorit este suficientă introducerea în amestecul de reacţie de inhibitori enzimatici care în majoritatea cazurilor sunt compuşi organici cu mase moleculare mici. Printre cei mai utilizaţi în cazul reducerilor microbiene se numără alcoolul alilic, bromura de alil, vinil metil cetona, ciclohexanona, cloracetatul de etil, diferiţi acizi carboxilici, 2-propanolul, ciclopentanolul.

            Inhibitorii sunt adăugaţi de obicei în concentraţii mai mari decât cele corespunzătoare valorilor stoechiometrice corespunzătoare cantităţii de enzimă sau celei de substrat  implicate în reacţie.   

            Deşi cercetările au vizat un număr mare de substraturi din clase diferite (cetone, dicetone, esteri α şi β cetonici şi derivaţi ai acestora) datele nu au putut fi sistematizate astfel încât atât structura cât şi concentraţia inhibitorului se determină experimental.

5.4.4. Drojdii modificate genetic

            Deşi există numeroase lucrări ce tratează introducerea şi exprimarea unor gene străine în genomul drojdiilor, există puţine date privind comportarea acestor noi organisme în biotransformări. Majoritatea cazurilor descrise în literatură se referă la producerea unor proteine specifice sau la modificarea metabolismului microbian în scopul acumulării unui anumit compus. O excepţie interesantă o constituie introducerea genei ciclohexanon-monooxigenazei din Acinetobacter sp. în S.cerevisiae pentru a realiza oxidarea Baeyer-Viliger

Figura 5.  Oxidarea Baeyer-Viliger a derivaţilor ciclohexanonei cu S.cerevisiae  15C(pHR001).

            Oxidarea derivaţilor ciclohexanonei catalizată de acest nou microorganism a fost realizată la scară de 1 mmol. Randamentele de transformare au fost bune, selectivitatea procesului fiind îmbunătăţită la concentraţii celulare mici (când reducerea cetonei a fost neglijabilă). Spre deosebire de oxidarea Baeyer-Viliger clasică realizată cu Acinetobacter sp., în cazul drojdiei nu a fost necesară incubarea prealabilă a microorganismului cu substratul în scopul inducerii enzimei.

5.4.5. Separarea produsului

            Separarea produsului din amestecul de reacţie poate fi realizată fie prin extracţia directă cu solvenţi, dacă nu se formează emulsii stabile, fie prin extracţia supernatantului rezultat în urma separării biomasei prin filtrare sau centrifugare.

            O variantă ce elimină necesitatea separării prealabile a biomasei constă în amestecarea mediului reacţie cu un volum egal de solvent şi separarea fazelor după câteva ore. După separarea fazei apoase, stratul organic este filtrat (de exemplu prin pat de celită). Faza ce conţine biomasa poate fi reextrasă cu solvent.

            Alte variante de separare constau în utilizarea schimbătorilor de ioni (Amberlite, XAD7, etc.) în special în cazul compuşilor hidrofili sau parţial solubili în apă. Separarea răşinii se poate face prin filtrare pe filtre de sticlă sinterizată de porozitate adecvată.


[1] LYE, G., WOODLEY, J. –TIBTECH 17, 395-402 (1999).

[2] STIMSON, S., C., Chem.Eng.News 76, 83-104 (1998).

[3] JOHNSON, C., WELLS,  G.,  Curr. Opin. Chem.Biol 2, 70-75 (1998).

[4] BRADSHAW, C., W., HUMMEL, W., WONG, C., H.,  J.Org.Chem 57, 1532-1536 (1992).

[5] BECCU, E., HERBERT, C., GIANFERRARA, T., LINDA, P., Biotechnol. Bioeng., 35, 928-934  (1990).

[6] BRADSHAW, C., W., HUMMEL, W., WONG, C., H.,  J.Org.Chem 57, 1532-1536 (1992).

[7] BRADSHAW, C., W., FU, H., SHEN, G., J., WONG, C., H.  J.Org.Chem 57, 1526-1531 (1992)

[8] AZERAD, R., BUISSON, D., Curr. Opin. Biotechnol. 11, 565-571 (2001).

[9] STECHER, H., FABER, K., Synthesis, 1-16  (1997).

[10] STRAUSS, U.,T., FELFER, U., FABER, K., Tetrahedron - Asymmetry 10,107-117 (1999).

[11] KROUTIL, W., FABER, K., Tetrahedron - Asymmetry, 9,2901-2913 (1998).

[12] El GIHANI M, T., WILLIAMS,  J., M., J., Curr Opin. Chem Biol, 3, 11-15 (1999).

[13] PEREIRA, R., S.,  Appl.Biochem.Biotechnol. 55,123-132 (1995).

[14]  Takesita, M., Akutsu, N., Tetrahedron:Asymmetry 3, 1381-1384 (1992).

[15] Meth-Cohn, O., Horak, R., M., Fouche,  G.,  J.Chem.Soc.Perkin Trans. I 1517-1527 (1994).

[16] Bucciarelli, M., Forni, A., Moretti I., Torre, G., Synthesis 897-899 (1983).

[17] Inonue, Y., Tsuchiyama, H., Kimura, A., Process Biochem. 29, 271-275 (1994).

[18] Liu, Y., Hama, H., Fujita, Y., Kondo, A., Inonue, Y., Kimura, A., Fukuda, H., Biotechnol. Bioeng 64, 54-60 (1999).

[19] Liu, Y., Fujita, Y., Kondo, A., Fukuda, H., J.Biosci Bioeng. 89, 554-558 (2000).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU