<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

5.5.5. Reducerea dicetonelor

Reducerea butan 2,3 dionei cu S.cerevisiae, a fost realizată de Neuberg în 1919. În urma reacţiei se obţine 2,3 butandiolul (77) cu un randament de aproximativ 60% (Figura 33) [[1] ].

Un exemplu interesant de participare a ADH la reacţiile de reducere catalizate de drojdii îl constituie obţinerea diolilor vicinali din  dicetonele corespunzătoare. În timp ce prin reducerea cu drojdii a metil dicetonei (78) se obţine diolul corespunzător, tratarea aceluiaşi substrat cu ADH va conduce la obţinerea hidroxicetonei (79). Hidroxicetona nu mai poate fi redusă cu ADH. Pentru obţinerea diolului (80) hidroxicetona poate fi redusă de glicerol dehidrogenază (GDH). Aceste observaţii sugerează că reducerea dicetonelor la dioli catalizată de drojdii poate fi rezultatul acţiunii secvenţiale a două enzime.

Figura 33. Obtinerea 2,3 butandiolului prin reducere microbiana.

Figura 34.  Mecanismul posibil de reducere a dicetonelor la dioli de cǎtre drojdii.

2,3 Pentadiona şi 2,3 octadiona conduc la amestecuri de produşi de reacţie (Figura 35)

(81)
(82)
(83)
(84)
(82):(83):(84) = 51:36:13
(88)
(89) (S)
(90)(S)
(91)(R)
(89): =71%, e.e.=92%; (90): η =22%; e.e.=98%; (91): η = 7%, e.e.=99%

Figura 35.  Reducerea 2,3 pentadionei si 2,3 octadionei cu S.cerevisiae.

Rezultatele experimentale sugerează că reducerea 1,2 dicetonelor la diolii vicinali corespunzători se realizează prin formarea a două hidroxi cetone izomere. În încercarea de a controla reacţia de reducere, s-a demonstrat că reducerea dicetonei (92) până la  hidroxicetona (93) poate fi realizată  cu randament, selectivitate şi exces enantiomeric ridicat prin utilizarea combinată a metil vinil cetonei (50 mM) şi tratamentului termic al drojdiei (încălzire la 50oC).  Astfel s-a demonstrat că în această biotransformare sunt implicate cel puţin trei enzime diferite. Reducerea dicetonei (92) la hidroxicetona (93) este împiedicată prin încălzirea drojdiei. Reducerea hidroxicetonei (94) la diolul (95) este inhibată prin adăugarea de metil vinil cetonă.

Figura 36.  Reducerea 1,2 dionelor cu drojdii

            Deşi utilizarea inhibării enzimatice selective nu a permis un control stereochimic total al reducerii dicetonei (95), s-a demonstrat că adăugarea în mediu de biotransformare a alcoolului alilic permite obţinerea hidroxicetonei (97) cu configuraţie (S) cu un exces enantiomeric bun în timp ce utilizarea drept inhibitor enzimatic al bromurii de alil conduce la obţinerea alcoolului de configuraţie opusă, ce-i drept cu un exces enantiomeric scăzut [[2] ].

(96)
(95)
(97)

Figura 37. Influenţa inhibitorilor enzimatici asupra configuraţiei produsului.

Prin reducerea 1-acetoxi-2,4 alcandionelor cu S.cerevisiae se obţin hidroxicetonele de configuraţie (S) cu e.e. de 90% şi η =50% (Figura 38, Tabelul 13).

Tabelul 13.  Reducerea 1-acetoxi-2,4 alcandionelor cu S.cerevisiae

R

η (%)

e.e. (%)

CH3

42

82

c2h5

57

90

n-C3H7

48

89

n-C4H9

49

97

n-C4H11

43

95

 

(98)
(99)

Figura 38. Reducerea 1-acetoxi-2,4 alcandionelor.

Derivaţii lactonelor reprezintă intermediari de mare utilitate în sinteza produşilor naturali. Aproximativ 10% din produşii naturali a căror structură a fost elucidată sunt derivaţi ai lactonelor, mulţi dintre ei dovedind activitate biologică [[3] ]. De exemplu, (R)-pantolactona este utilizată ca  intermediar în sinteza coenzimei A. De aceea, au fost puse la punct mai multe metode chimice şi biotehnologice pentru reducerea  cetopantolactonei (94) la (R)-pantolactonă (Figura 39).

Figura 39. Reducerea cetopantolactonei la (R) pantolactona.

Cetopantoil lactona poate fi transformată în pantoil lactonă la pH 4-6 de către un mare număr de microorganisme (Figura40). Totuşi, între raportul D:L pentru pantoil lactona formată şi genul microorganismului care realizează reducerea nu a putut fi stabilită o corelaţie. De exemplu, Mucor racemosus produce aproape exclusiv enantiomerul L, Mucor javanicus conduce la obţinerea racemicului, în timp ce din 9 tulpini de Rhodotorula glutinis, 5 produc racemic, două produc predominant enantiomerul L, iar celelalte două predominant izomerul D [ [4] ].

Figura 40. Excesul enantiomeric şi randamentul molar pentru izomerul reducerea cetopantoil lactonei (a) şi   acidului cetopantoic (b) în funcţie de microorganismul folosit:●ciuperci, □basidomicete, ■actinomicete,○bacterii, ∆ drojdii.

Când se lucrează la pH 7-8 (condiţii în care cetopantoil lactona  este hidrolizată foarte rapid la acid cetopantoic, se obţin rezultate total diferite. Cele mai multe dintre microorganismele care au activitate reducătoare puternică conduc la obţinerea izomerului D. Când cetopantolactona este redusă la pantolactonă cu S.cerevisiae, la o concentraţie de substrat de 20 mM, se obţine un randament de 41% şi 71% e.e. Adăugarea b-ciclodextrinelor măreşte excesul enantiomeric la 93%, randamentul rămânând la 39% [[5] , [6] ,[7] ,[8] ,[9] ].

Figura 41. Reducerea α -acetil γ -butirolactonei.

Abilitatea de a reduce cetopantotenatul de etil este larg răspândită printre drojdii. Tulpinile aparţinând genurilor Hansenula şi Sporobolomyces conduc la obţinerea preponderentă a D pantotenatului de etil, în timp ce drojdiile din genurile Saccharomyces, Pichia şi Rhodotorula produc enantiomerul L (Figura 42).

Figura 42.  Obţinerea pantotenatului de etil prin reducere microbianǎ:  □basidomicete, ○bacterii, ∆ drojdii.

α -acetil γ -butirolactona este utilizată în sinteza triolilor chirali prin reducere stereoselectivă cu drojdii, urmată de scindarea reductivă a ciclului [[10] , [11] , [12] ].

Tabelul 14.  Selectivitatea unor tulpini de drojdie pentru reducerea α -acetil γ -butirolactone.

Microrganism

3R,1`R-2

3S,1`S-2

3R,1`S-3

 

η (%)

e.e (%)

η

e.e (%)

η

e.e (%)

S.cerevisiae ML 77

100

100

-

-

-

-

S.cerevisiae RM 1

-

-

61

44

39

100

S.cerevisiae RM 9

100

44

-

-

-

-

S.cerevisiae RM 74

-

-

100

32

-

-

Yarrowia lipolytica PFL 12A

60

100

-

-

-

-

Yarrowia lipolytica PFL 9CE

100

100

-

-

-

-

Yarrowia lipolytica PFL 5E

36

100

-

-

-

-

 

Tabelul  15.  Reducerea dicetonelor aciclice cu Geotrichum candidum* şi S.cerevisiae**.

R1

R2

η(%)

Conversie(%)

e.e.(%)

Configuraţie

CH3

CH3

35*

90**

100*

90**

74*

99**

S*

S**

CH3

C2H5

60*

100**

100*

100**

99*

99**

2R*

2S**

CH3

CH2=CH(CH2)3

65*

100**

100*

100**

99*

99**

2R*

2S**

CH3

70*

80**

100*

85/15**(a)

90*

98**

3R*

S**

C2H5

C2H5

55*

100**

100*

100**

70*

30**

R*

R**

C2H5

n-C3H7

70*

70**

65/35*

33/67**(b)

99*

98**

R*

R**

 

Observaţii:

(a)-raportul 2-hidroxi-4-cetonă/4-hidroxi-2 cetonă
(b)-raportul 3-hidroxi-5-cetonă/5-hidroxi-3-cetonă

1,3 Dicetonele aciclice pot fi reduse la hidroxicetone cu diferite specii de drojdii, configuraţia produsului obţinut depinzând de specia utilizată în bioproces  (Tabelul 15).

            Reducerea unei singure grupe carbonil în cazul β -dicetonelor prochirale ciclice conduce la formarea unor molecule cu două centre chirale. Unul provine din adiţia hidrogenului la grupa carbonil. Reducerea grupei carbonil transformă atomul de carbon hibridizat sp3, prochiral, de care este legat radicalul R într-un centru chiral.

            Rezultate similare se obţin cu 2,3-hexandiona şi pentan 2,3,4-triona. În acest caz se obţine doar 2,4% 2,3,4-pentantriol.

            Metil glioxalul a fost redus predominant la D-1,2 propandiol cu un randament de 65%.

            Faptul că β-dicetonele de tipul (107) nu sunt reduse printr-un mecanism implicând un enol este sugerat de observaţia că în urma reducerii se formează amestecul de diastereoizomeri. Alte  β-dicetone de acest tip conduc întotdeauna la produşi  care rezultă prin reducerea unei singure grupe carbonil. Nu se formează dioli sau β-hidroxidicetone izomere. de regulă, se obţin alcooli cu configuraţia R, cu randamente variind între 20-60% şi e.e 92-99%.


(107)
(108)
(109)

Figura  43. Reducerea β dicetonelor conduce la obţinerea unui amestec de enantiomeri.

Prin reducerea p-bis(trifluoroacetil)benzenului cu S.cerevisiae se obţine diolul (111) cu un randament de 59% şi cu un raport (R,R):(R,S) de 98:2 [[13] , [14] ] (Figura 44).

Figura 44. Reducerea p-bis(trifluoracetil)-benzenului cu S.cerevisiae.

Dacă una din grupele carbonil este protejată sub formă de 1,3 ditiolan, carbonilul liber este redus la alcoolul de configuraţie (R) cu un randament de 78% şi un exces enantiomeric de 96%.

            Una din cele mai eficiente metode de îmbunătăţire a selectivităţii reducerilor cu drojdii s-a dovedit a fi introducerea grupării carbonil într-un ciclu tiolic. Prin aceasta reducerea are o enantioselectivitate ridicată, eliminarea sulfului fiind uşor de realizat ulterior (Figura 45).

Figura 45. Reducerea dicetonelor cu o grupǎ carbonil într-un ciclu tiolic .

Figura 46. Reducerea 1,3 ciclopentadionelor substituite cu radicali alchil

Reducerea compuşilor din seria 1,3 ciclopentadionei (126) cu S.cerevisiae are selectivitate sin cu randamente de 60-75%, conducând la hidroxicetona (127) în formă optic pură (Figura 46).

Raportul diastereoizomeric depinde de mărimea radicalului R. Cele mai bune rezultate au fost obţinute  cu R= 2-metil-2propenil [[15] ]. S. cerevisiae reduce metil ciclopentadionele (126) cu R= n-C3H7; CH2-CH=CH2; CH2-CH. În primul caz se obţine doar hidroxicetona cu structura (128). În celelalte cazuri se obţine un amestec (128):(127) în raport de 10:1          (R= CH2-CH=CH2; η =75%) şi 2:1 (R= CH2-CH) [[16] ].


(129)
(130)

 

Figura 47. Reducerea 2,2 dimetil ciclohexan 1,3 diona cu drojdii.

Astfel, cel mai simplu membru al acestei clase, 2,2-dimetil ciclohexan-1,3 diona (129) a fost redusă de S. cerevisiae la hidroxicetona de configuraţie (S) cu un randament de 78%. Prin adăugare  în mediul de fermentaţie a 0,2% Triton X, în condiţii aerobe s-a obţinut un exces enantiomeric de 98,8 %, mult superior celui obţinut prin bioconversia cu Klockera magna ATTC 20109 [[17] , [18] , [19] ].

            Este interesant de notat faptul că (S) 2,2-dimetil-3-hidroxi-ciclohexanona a fost obţinută cu exces enantiomeric mai scăzut prin utilizarea unui amestec de DMF/H2O (1:38). Compusul este utilizat ca intermediar în sinteza (S) 2-hidroxi-β-iononei (izolată din mediul de fermentaţie al fungului Aspergillus niger şi folosită ca potenţator al aromei  de tutun).

Figura 48. Reducerea 2 alchil-ciclohexan-dionelor.

Tabelul  16.  Influenţa  naturii radicalului R  asupra reducerii 2 alchil-ciclohexan-dionelor.

R

Dionă recuperată (%)

η (%)

(a:b)

CH3-CH2-CH2-

15

80

22:78

CH2=CH-CH2-

15

80

45:55

CHC-CH2-

20

75

27:73

CH2=C(CH3)-CH2-

20

49

40:60

NC-CH2-CH2-

30

49

30:70

 

Reducerea biciclo[2.2.2.]octan-2,6-dionei conduce la hidroxicetonele corespunzătoare cu selectivitate foarte bună (Figura 49, Tabelul  17) [[20] ].

(134)
(135)

Figura 49. Reducerea biciclo[2.2.2.]octan-2,6-dionelor substituite

Tabelul  17.  Influenţa  naturii radicalilor R1,R2  asupra reducerii  alchil-ciclohexan-dionelor (134).

R1

R2

η (%)

e.e.(%)

H

H

52

95

CH3

H

59

99,5

H

CH3

58

98

AcOCH2CH2

H

71

98,8


(136)
(137)

Figura 50. Reducerea 1,4 dicetonelor.

Spre deosebire de β -dicetone, 1-4 dicetonele sunt reduse de drojdii la diolii corespunzători. Astfel, prin reducerea 1,4 dicetonei (136) se obţine diolul (137) cu configuraţie (+)- cis-anti-cis optic pur (Figura 50). Similar, dicetona alifatică (138)  este redusă la diolul (139) care este apoi transformat prin metode chimice în (-)-(2R,5R)-2,5 dimetil pirolidona (140) [[21] ].


(138)
(139)
(140)

Figura 51. Reducerea 1,4 dicetonelor alifatice.

Reducerea 3,8-dioxo-4-(metoxicarbonil)-9-metil-4(10)-octalinei (141) cu Hansenula anomala, conduce la formarea unui singur izomer (142) cu randament de 36%(e.e.>99%). În acest caz, imobilizarea cu acrilopirolidină sau acrilamidă scade selectivitatea reacţiei [[22] ,[23] ,[24] ].

Figura 52. Reducerea 3,8 dioxo-4-(metoxicarbonil)-9-metil-4(10)-octalinei cu Hansenula anomala.

 


 

[1] SANTANIELLO, E., FERRABOSCHI, P., GRISENTI, P., MANZOCCHI, A., Chem. Rev., 92,1071-1140 (1992).

[2] FORNI, A., MORETTI, I., PRATI, F., TORRE, G., Tetrahedron, 50, 11995-12000 (1994).

[3] MULZER, J., SALIMI, N., HARTL, H., Tetrahedron:Asymmetry,4, 451-471 (1993).

[4] Shimizu,  S., Hata, H., Yamada, H., Agric. Biol. Chem. 51, 2285–2291(1984).

[5] Lanziolatta, R., P., Bradley, D., G., Mc.Donald, K., M.,   Appl.Microbiol. 27,130-136 (1974).

[6] Nakamura,  K., Kondo, S., Kawai, Y., Ohno, H., J.Org.Chem.,56, 4778-4783  (1991).

[7] Nakamura,  K., Kondo,  S., Kawai, Y., Ohno, H., Tetrahedron Lett.32,7075-7078 (1991).

[8] Nakamura, K. Kondo, S., Kawai, Y., Ohno, H.,-Tetrahedron:Asymmetry, 4,1253-1254, (1993).

[9] KING, H., L., Wilken, D., R.,  J.Biol.Chem., 247,4096-4105 (1972).

[10] PELTER, A.,WARD, R., S., SIRIT, A., Tetrahedron:Asymmetry,5,1745-1762, (1994).

[11] FANTIN, G., FOGAGNOLO, M., GIOVANNINI, P., MEDICI, A., PAGNOTTA, E., PADRINI, P., TRINCONE, A., Tetrahedron:Asymmetry,5,1631-1634 (1994).

[12] FANTIN, G., FOGAGNOLO, M., GIOVANNINI, P., MEDICI, A., PAGNOTTA, E., PADRINI, P., TRINCONE, A, Tetrahedron:Asymmetry,3,947-956 (1992).

[13] SPASSOV, G, PROMATAROVA, V., VLAHOV, R., SNATZKE, G., Tetrahedron:Asymmetry, 4,301-302 (1993).

[14] FUJISAWA, T., Tetrahedron,Asymmetry,5,1095-1098 (1994).

[15] Brooks, D., W., Mazdiyasni,  H., Grothaus, P., G., J.Org.Chem., 52,3223-3229 (1987).

[16] BROOKS, D., W., GROTHAUS, P., G., IRWIN, P., L., J.Org.Chem.47,2820-2824 (1982).

[17] MORI, K., MORI, H. , YANAI,  M., Tetrahedron, 42,291-296 (1986).

[18] YANAI,  M, SUGAI,  T. , MORI,  K., Agric.Biol.Chem.,49,2373-2377 (1985).

[19] LU, Y., BARTH, G., KIESLICH,  K., STRONG,  P., D., DUAX,  W., L., DJERASSI, C., J.Org.Chem., 48,4549-4552 (1983).

[20] KITAHARA, T., MIYAKE,  M, KIDO,  M., MORI,  K., Tetrahedron:Asymmmetry, 1, 775-782 (1990).

[21] SHORT, R., P., KENNEDY, R., M., MASAMUNE, S., J.Org.Chem.,54,1755-1761 (1989).

[22] INAYAMA, S., SHIMIZU, N, OHKURA, T., AKITA, H., OISHI,  T., IITAKA,,Y., Chem.Pharm. Bull., 37,712-7 (1989).

[23] SAITO, N., KAWAGUKI, H., OHTUSAKA, Y., SHIMIZU,  N., INAYAMA,  S., Chem.Pharm. Bull., 39,3085-3088 (1991).

[24] SHIMIZU, N, OHKURA, T, AKITA,  H., OISHI,  T., OISHI,  T., IITAKA, Y., INAYAMA, S., Chem.Pharm. Bull., 39,2973-2979 (1991).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU