<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

5. 5.7 Reducerea legăturilor C=C

            Capacitatea de a reduce dublele legături C=C a fost atribuită enzimei enoil reductaza din complexul acid gras sintetază [1]]. Reducerea asimetrică a dublei legături prochirale reprezintă o metodă generală de obţinere a compuşilor chirali. Realizarea acestei reacţii necesită activarea dublei legături de grupări puternic polare.

            Capacitatea de a reduce dubla legătură a fost găsită atât în drojdii cât şi în alte tipuri de microorganisme (în special în genul Clostridium), cu productivităţi de 10 până la 100 de ori mai mare decât cea obţinută în cazul drojdiei de panificaţie.

              Hidrogenul se adiţionează la dubla legătură C=C trans [ [2] ], preferinţele stereochimice fiind diferite pentru alchenele E faţă de cele Z, existenţa posibilităţii de izomerizare Z-E, micşorând excesul enantiomeric.

            Enoat reductaza din drojdii nu este capabilă să reducă acizii sau esterii α, β, nesaturaţi în afara cazului în care X (Figura 66 ) este halogen. Grupările ce activează substratul sunt –CHO sau NO2. Alcoolii alilici pot servi drept substrat deoarece alcool dehidrogenaza prezentă în drojdii îi  transformă în aldehide (Figura 67 ).

            În Figura 66 sunt prezentate două tipuri de alchene triplu substituite ce pot servi drept substrat pentru enoat reductază împreună cu produşii rezultaţi în urma reducerii. În general, creşterea concentraţiei oxigenului dizolvat măreşte capacitatea de reducere a dublelor legături C=C.

Figura 65.  Obţinerea compuşilor chirali prin reducerea legǎturii C=C activate.

Figura 66.  Substraturi pentru enoat reductazǎ.

Rezultatele experimentale obţinute prin reducerea compuşilor din Figura 65 au demonstrat că în funcţie de structura substratului se obţin produşi cu configuraţie diferită.

            Mecanismul reducerii dublelor legături activate este prezentat în Figura 67 , iar un model al reducerii substratului de către enoat reductază care explică configuraţia produşilor obţinuţi prin adiţia trans în Figura 68.

Figura 67.  Mecanismul reducerii legǎturii C=C activate cu drojdii.

Figura 68. Modelul de acţiune al enoat reductazei pentru reducerea dublelor legǎturi triplu substituite.

Reducerea mediatǎ de drojdii a dublelor legǎturi endociclice (Figura 69) a fost utilizatǎ pentru sinteza R-goniotalaminǎ [ [3] ]].Este interesant de menţionat că s-a observat şi reducerea selectivă a dublei legături  C=C în prezenţa grupării carbonil conjugate.

Figura 69.  Reducerea dublei legǎturi endociclice.

Compuşi de tipul celor din Figura  (R'= Me ) sunt reduşi preferenţial la cetone saturate. Cetona nesaturată este aproape complet transformată în cetona saturată înainte să apară vreun alcool saturat în amestec.

Figura 70.  Reducerea cetonelor α,β nesaturate.

Pornind de la compusul de origine naturală (200b), biotransformarea care are loc permite formarea cetonei naturale din cu miros de fragi (201b). Reducerea are loc şi atunci când  se foloseşte drept catalizator  concentratul de enzime din drojdii (Sigma tip II ) în prezenţa NADPH sau NADH.

 

5.5.8 Formarea legăturilor C-C

Printre marele număr de reacţii realizate biocatalitic, formarea legăturilor C-C ocupă un loc special datorită marelui interes de care se bucură această reacţie fundamentală în chimia organică. Totuşi, comparativ cu alte bioconversii microbiene, obţinerea compuşilor asimetrici prin formarea unei legături C-C  a fost mai puţin studiată, majoritatea semnalărilor din literatura de specialitate referindu-se la utilizarea enzimelor.

Deşi  în drojdii au fost descoperite mai multe aldolaze, transcetolaze, acil-CoA sintaze, etc., acestea nu pot fi folosite în biotransformările de formare/scindare a legăturilor C-C deoarece au o specificitate de substrat foarte îngustă şi nu acţionează asupra substraturilor nenaturale.

Exprimarea fructozo-difosfat aldolazei în S. cerevisiae şi utilizarea celulelor în biocataliză a permis transformarea fenil acetaldehidei (). Deşi randamentul reacţiei este scăzut datoritǎ consumului substratului de cǎtre celulele de drojdie, este remarcabil faptul că celulele furnizează atât cosubstratul (dihdroxiacetonă fosfat) cât şi fosfataza necesară hidrolizei fosfat esterului format în urma condensării.

Figura 71. Utilizarea celulelor cu activitate ridicatǎ a fructozo-difosfat aldolazei pentru condensarea fenil acetaldehidei.

Figura 72.  Ciclizarea lanosterolului de cǎtre drojii cu activitate lanosterol ciclazicǎ.

Ciclizarea epoxidului (207) este catalizatǎ de cǎtre sterol ciclazǎ [ [4] ]. Pentru realizarea acestei reacţii cu analogi ai epoxidului (207) este necesarǎ pretratarea drojdiei cu ultrasunete.

Cea mai studiatǎ biotransformare ce implicǎ formarea legǎturilor C-C este condensarea aciloinicǎ.

Prima reacţie de acest tip a fost realizată cu mai bine de 80 de ani în urmă (Liebig,1913) (Figura 73).


(209 )
(210 )
( 211)

Figura 73. Reducerea aldehidei furfurilice de cǎtre drojdii.


(212 )
( 213)
(214 )

Figura 74. Condensarea aciloinicǎ a benzaldehidelor substituite mediatǎ de drojdii.

Drept substrat al condensării aciloinice pot servi şi aldehidele nesaturate, caz în care produsul final al bioprocesului îl reprezintă diolii optic activi corespunzători. Astfel, aldehida cinamică (R=H) (215a) şi a-metil cinamică (215b) (R=CH3) conduc la diolii de configuraţie (2S,3R) cu un randament de 25% şi e.e.85-95%. Omologii superiori (R=C2H5,C3H7) nu reacţionează.

Figura 75. Condensarea aldehidelor nesaturate.

Tabelul 30. Condensarea aciloinică a unor benzaldehide substituite.

R

 η(%)

e.e. (%)

anti/sin

H

30

97

97/3

p-OCH3

22

97

97/3

p-CH3

28

99

98/2

p-Cl

27

98

98/2

p-F

26

97

98/2

o-CH3

7

97

97/3

o-Cl

32

97

99/1

o-F

31

97

99/1

m-F

30

97

93/7

 

Un intermediar valoros pentru sinteza vitaminei E pură enantiomeric a fost sintetizat pornindu-se de la a-metil-b-furil-acroleină (218) din care, după o condensare şi o reducere  mediate de drojdii, se obţine diolul (219) cu un randament de 15-20%. A fost izolat de asemenea şi produsul de reducere (220) precum şi urme din alcoolul nesaturat   (221).

(218)

(219)

(220)

 

(221)

Figura 76. Condensarea aciloinica a α-metil-β-furil-acroleinei.

Enzima ce catalizează acest tip  de reacţie este piruvat decarboxilaza ( 2-oxo-acid-carboxi-liaza; EC 4.1.1.1.) [ [5] , [6] , [7]] Deoarece ea acceptă un mare număr de acizi cetonici drept substrat, au fost utilizaţi şi cetoacizi nenaturali (Figura 77). Importanţa acestei reacţii constă în faptul că deşi ambele substraturi sunt nenaturale, reacţia are loc. La pH 5,5 S.cerevisiae transformă benzaldehida în  hidroxicetona corespunzătoare (223). La pH 7,5 hidroxicetona este redusă la diolul (224). Randamentul este de 15-20% dar excesul enantiomeric depăşeşte 95%. Dacă mediul de bioconversie nu conţine glucoză, se poate evita în mare măsură formarea (R)-acetil-fenil carbinolului. Reacţia nu are loc pentru R=fenil, 2-furil, izopropil, acid propionic.

 

(222)
R=C2H5 ,
n-C3H7
(223)
(224)

Figura 77. Condensarea benzaldehidei cu α-cetoacizi.

5.5.9. Reacţii de hidroliză

            Mamoli (1938) a fost primul  care a semnalat hidroliza esterilor catalizată de drojdii, ca reacţie secundară la reducerea steroizilor.

            Deoarece hidrolazele nu necesită cofactori sunt preferate ca biocatalizatori pentru separarea amestecurilor racemice, mai ales dacă ţinem seama de faptul că randamentele  şi excesul enantiomeric al reacţiilor de hidroliză mediate de drojdii sunt în general scăzute.

Tabelul 31.  Influenţa substituenţilor R1 şi R2 asupra randamentului şi  selectivităţii hidrolizei esterilor propargilici.

 

R1

R2

 η(%)

e.e. (%)

t [h]

η(%)

e.e. (%)

t [h]

a

CH2CH(CH3)2

H

22

91

24

19

72

35

b

CH2CH(CH3)2

CH3

10

94

24

56

<10

24

c

n-C5H11

H

29

>97

26

21

74

48

d

n-C7H15

H

7

91

24

36

18

18

e

CH2CH=CH2

H

10

95

9

33

35

18

f

CH2COOEt

H

37

91

18

40

>97

15

g

C6H5

H

14

86

9

45

64

17

h

(CH3)C=CHC2H5

H

66

87

23

42

37

35

Hidroliza esterilor alcoolilor propargilici poate fi realizată atât de bacterii (Brevibacterium ammoniagenes, Bacillus subtilis) cât şi de fungi (Rhizopus nigricans)  şi de drojdii. Un exemplu interesant îl constituie hidroliza acetaţilor alcoolilor propargilici catalizată de S.cerevisiae liofilizată [ [8]].

succinat de (d,l) mentil

l (-)-mentol Succinat de (d)-mentil
(225)
(226)
(227)

Figura 78. Obţinerea (-) mentolului prin hidroliza microbiana a succinatului de mentil racemic.

Tabelul  32  Influenţa solventului asupra hidrolizei succinatului de mentil cu R.minuta (var.texensis).

Substrat

Solvent

Activitate relativă

(d,l) mentil succinat de amoniu

Tampon fosfat (T.F.)

(T.F.:MeOH) =75:25

(T.F:DMFA) = 50:50

(T.F:CH3CN) = 50:50

(T.F:CH3CN) = 80:20

100

67

19

7

42

Succinat de (d,l)mentil

Benzen saturat cu apă

Cloroform saturat cu apă

Sisteme bifazice:

(T.F.: solv. org.) = 1:5

Acetat de butil

Benzen

Benzen:n-heptan = 50:50

Benzen:n-heptan = 30:70

Benzen:n-heptan = 10:90

n-heptan

1

0

0

0

32

35

53

75

102

 

O metodă de obţinere a mentolului constă în hidroliza esterilor racemici (obţinuţi prin sinteză chimică) cum ar fi acetatul sau succinatul de mentil. În cazul acetatului, S.cerevisiae  dă randamente scăzute (η=14%), rezultate superioare obţinându-se cu S.cerevisiae var.ellipsoideus (η=41,8%). Rezultate mai bune (e.e. =99,2 %) se obţin cu tulpini din genul Rhodotorula. Dacă se lucrează cu sarea de amoniu (solubilă în apă) a succinatului de (d,l) mentil se poate utiliza biomasa de Rhodotorla minuta (var. texensis)- care are o activitate esterazică ridicată- în mediu apos. Deoarece (-) mentolul nu este solubil în apă, se va acumula la suprafaţa celulelor de drojdie determinând scăderea activităţii. De aceea s-au făcut numeroase studii pentru determinarea condiţiilor optime de bioconversie în mediu de solvenţi organici (Figura 78, Tabelul 32).[1] DUGAN, R., E., SLAKEY, L., L., PORTER, J., W., J.Biol.Chem 245, 6312-6316 (1970)

[2] SEDGWICK, B., MORRIS, G., J.Chem.Soc.Chem.Commun. 96-97 (1980).

[3] FUGANTI, C., PEDROCCHI-FANTONI, G., SARRA, A., SERVI, S., Tetrahedron:Asymmetry 5, 1135 (1994).

[4] HOSHINO, T., WILLIAMS, H., J., CHUNG, Y., S., SCOTT, A., I., Tetrahedron 47, 5925-5932 (1991).

[5] OHTA, H., OZAKI, K., KONISHI, J., TSUCHIHASHI, G., Agric. Biol. Chem. 50, 1261-1266 (1986).

[6] LONG, A., JAMES, P., WARD, O., P., Biotechnol. Bioeng 33, 657-660 (1989).

[7] Rogers, P., L., Shin, H., S., Wang, B, Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 56:33-59 (1997).

[8] Garry, R., P., Chalchat,  J., C., „Bioconversion de terpenes:Obtention de molecules aromatisantes et parfumantes“ In: Minutes des XXIII-čmes Journées d`Aromatique et de Phytologie: Applications biotechnologiques en aromatologie et cosmetologie,  Lyon,  janvier 1992, Editions de Santé,  Paris,  (1992).

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU