<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

3.9. Proces biotehnologic de obţinere a biomasei proteice prin cultivarea tulpinii mutante
Hansenula polymorpha 6
pe substrat mixt, metanol – glucoză
 

           Hansenula polymorpha este o drojdie facultativ metilotrofă capabilă să metabolizeze, fie metanolul ca singură sursă de carbon şi energie, fie o varietate de compuşi organici mult mai complecşi. Pentru mărirea vitezei specifice de creştere (μ) a cantităţii de biomasă şi a randamentului de bioconversie a substratului s-a utilizat tulpina mutantă de drojdie Hansenula polymorpha 6, într-un proces de creştere diauxică prin utilizarea simultană a două surse de carbon, metanol şi glucoză. Procesul a fost realizat într-un bioreactor „Biotec LKB”, având capacitatea de 8 l. Compoziţia mediului de cultură pentru sistemul de cultivare batch şi cel continuu a fost similară cu cea utilizată în cultivările tulpinei Hansenula polymorpha 15 – 50. Substratul mixt utilizat a fost format din glucoză şi metanol în raport de 1:6. Pe durata bioprocesului concentraţia metanolului din mediul de cultură s-a menţinut la valoarea 0,3%, iar cea a glucozei la 0,05%. pH a fost corectat la valoarea 4,0 cu soluţie amoniacală 12,5%.

           Parametrii de biosinteză şi caracteristicile procesului de cultivare în sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt sunt prezentaţi în Tabelele 19, 20 şi Figura 14.

           La sfârşitul celor 40 de ore de cultivare în sistem batch s-au obţinut 370 g biomasă, consumându-se 240 g metanol şi 60 g glucoză. Randamentul de bioconversie a substratului mixt în biomasă a fost de 40,10%, iar consumul specific de 2,5. Concentraţia biomasei celulare obţinute a fost de 46,85 g×l-1, fiind mai mare decât concentraţia biomasei celulare obţinute cu Hansenula polymorpha 15 – 50 pe substrat metanol. Consumul specific de metanol la Hansenula polymorpha 6 a fost de 2, faţă de 2,63 la Hansenula polymorpha 15 – 50, acest fapt demonstrând că glucoza stimulează utilizarea mai eficientă a metanolului în cazul cultivărilor pe substrat mixt.

Tabelul 19. Parametrii de cultivare şi caracteristicile bioprocesului de fermentaţie în sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt.

Parametrii de cultivare şi caracteristicile bioprocesului

Valori experimentale

Durată bioproces, ore

40

Temperatură, 0C

37

Rată de aerare, l/l/m/m

1

Agitare, rpm

900

Fosfor iniţial, ppm

590

Fosfor final, ppm

130

Potasiu iniţial, ppm

730

Potasiu final, ppm

225

Azot iniţial, ppm

440

Azot final, ppm

275

Fier initial, ppm

12

Fier final, ppm

1,7

Consum specific metanol, kg/kg

2,5

Consum specific amoniac, kg/kg

1,05

WCW/DCW , g×l-1

46,85

Conţinut în proteină totală, %

48,7

Randament de bioconversie, %

40,10


Tabelul 20. Concentraţia metanolului şi a glucozei, consumul de fier şi concentraţia biomasei celulare umede (WCW) şi uscate (DCW) în cadrul bioprocesului de cultivare în sistem batch a drojdiei metilotrofe Hansenula polymorpha 6, pe substrat mixt.

Durată bioproces, ore

Metanol,

%

Glucoză,

%

WCW,

g×l-1

DCW,

g×l-1

Consum fier, ppm

0

0,197

0,050

-

-

12,0

8

0,210

0,055

18,20

4,50

9,0

16

0,205

0,052

31,20

7,50

7,4

24

0,187

0,046

75,40

14,20

5,1

32

0,213

0,056

130,20

30,60

3,4

40

0,205

0,048

147,30

46,85

1,7

 

Figura 14. Consumul de fosfor, potasiu şi azot în cadrul bioprocesului de cultivare în sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt

           Evoluţia concentraţiilor biomasei celulare în cadrul cultivării tulpinii Hansenula polymorpha 6 în sistem batch pe substrat mixt este prezentată în Tabelul 21.

Tabelul 21. Evoluţia funcţiilor X (t) şi μ (t) din cadrul bioprocesului în sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6, pe substrat mixt.

 

Nr. probe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t, ore

8

12

16

20

24

28

32

36

40

X, g×l-1

4,00

5,60

7,50

10,30

14,20

23,40

30,65

38,25

46,85

ln X

1,38

1,72

2,01

2,33

2,65

3,15

3,42

3,64

3,85

ln X – ln (X – 1)

-

0,34

0,29

0,32

0,32

0,50

0,27

0,22

0,21

μ, h-1

-

0,085

0,073

0,080

0,080

0,125

0,068

0,055

0,053

 

μmediu = 0,077 h-1; TD =  =  = 8,96 h; μmax =  = 0,125 h-1

          Viteza maximă de creştere celulară în sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt a fost de 0,125 h-1, iar pe glucoză de 0,168 h-1.

          Cultivarea continuă s-a realizat la o rată de diluţie de 0,140 h-1, timp de 72 de ore.

          Rezultatele cultivării tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 în sistem continuu, pe substrat mixt sunt prezentate în Tabelul 22.

Tabelul 22. Bioproces de cultivare în flux continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt (metanol – glucoză) la D = 0,140 h-1.

Durată bioproces, ore

Metanol, %

Glucoză, %

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

P, ppm

K, ppm

N, ppm

Fe, ppm

C.P., %

0

0,295

0,048

147,30

46,85

130

225

275

1,7

48,70

8

0,187

0,055

140,50

43,20

137

240

280

2,3

48,90

16

0,196

0,040

138,90

38,40

141

243

290

2,6

47,50

24

0,275

0,048

136,40

37,50

146

237

282

2,2

49,20

32

0,206

0,056

137,50

37,80

145

247

280

2,4

50,25

40

0,214

0,046

135,40

36,20

152

250

275

2,5

49,30

48

0,195

0,051

136,90

38,10

150

253

277

2,1

48,70

56

0,283

0,042

138,20

37,60

154

260

290

2,6

49,50

64

0,185

0,053

137,10

38,25

153

258

288

2,6

50,50

72

0,203

0,051

137,35

38,30

155

255

285

2,5

49,30

 

           Durata bioprocesului a fost de 72 de ore, iar concentraţia biomasei de 39 g×l-1. Debitul de alimentare corespunzător acestei rate de diluţie a fost de 1,12 l×h-1. S-au obţinut 3,145 kg biomasă, consumându-se 7,076 kg substrat mixt şi 2,673 kg amoniac. Consumul specific de substrat mixt a fost de 2,25 (kg/kg), de amoniac 0,85 (kg/kg), iar de metanol 1,80 (kg/kg). Productivitatea celulară la această rată de diluţie a fost de 5,46 g×l-1×h-1, iar randamentul de bioconversie a substratului mixt în biomasă a fost de 44,45%, biomasa proteică având un conţinut în proteină totală de 49,18%. Timpul de dublare a concentraţiei celulare la D = 0,140 h-1 a fost:

TD =  = 4,92 ore

           Comparând rezultatele obţinute prin cultivarea drojdiei Hansenula polymorpha 15 – 50 şi Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt (metanol – glucoză), se observă că ele sunt superioare celor obţinute pe o singură sursă de carbon, atât în sistem batch, cât şi în sistem continuu (Tabelul 23).

Tabelul 23. Rezultatele comparative privind procesul de cultivare a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 pe substrat metanol şi a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt (metanol – glucoză).

Tulpina de drojdie

Sistem de cultivare

DCW, g×l-1

Consum specific substrat, g/g

Consum specific amoniac, g/g

Rată de diluţie, h-1

μ max, h-1

Produc-tivitate, g×l-1×h-1

Randa-

ment de biocon-versie, %

C.P., %

Hansenula polymorpha 15 – 50

Substrat metanol

Batch

43,92

2,63

1,76

-

0,130

-

40,00

45,00

Continuu

36,16

2,30

0,96

0,130

-

4,70

43,47

47,05

Hansenula polymorpha 6

Substrat mixt

Batch

46,85

2,50

1,05

-

0,125

-

40,10

48,70

Continuu

39

2,25

0,85

0,140

-

5,46

44,45

49,18

           Consumarea simultană a două surse de carbon (metanol – glucoză) în sistem batch, de către tulpina mutantă Hansenula polymorpha 6 este pentru prima dată prezentată în literatura de specialitate. În funcţie de raportul de amestecare a celor două substraturi, creşte viteza de utilizare simultană a lor, care influenţează viteza de creştere şi de formare a biomasei.

           În cercetările efectuate cu tulpina mutantă Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt în raport de 4:1 (metanol – glucoză) în sistem batch s-a obţinut o concentraţie a biomasei celulare de 25 g×l-1, iar la raport 6:1, concentraţia biomasei celulare a crescut până la 46 g×l-1 în sistem batch şi 39 g×l-1 în sistem continuu la rata de diluţie de 0,140 h-1.

           Studiile prezentate în literatura de specialitate de către Egli şi alţii [1], Brinkmann şi alţii [2], Bryers şi Yeh [3], Bobel şi alţii [4] se referă la cultivarea diferitelor tulpini de Hansenula polymorpha pe substraturi mixte (inclusiv metanol – glucoză), dar numai în sistem continuu la diferite raporturi dintre metanol – glucoză şi la diferite rate de diluţie, de la 0,1 h-1 la 0,3 h-1, constatându-se că, la rate de diluţie sub 0,2 h-1 are loc consumarea simultană a celor două surse de carbon, iar la rate de diluţie mai mari de 0,2 h-1, se consumă de preferinţă glucoza, metanolul acumulându-se în mediul de cultură.

           Rezultatele obţinute cu tulpina Hansenula polymorpha 6 sunt comparabile cu cele prezentate în literatura de specialitate în ceea ce priveşte raportul dintre cele două surse de carbon şi rata de diluţie optimă, 0,140 h-1, la care are loc utilizarea simultană a lor, dar sunt mai mari decât cele referitoare la concentraţia biomasei celulare şi la randamentul de bioconversie (Tabelul 24).

Tabelul 24. Comparaţie între rezultatele din literatura de specialitate referitoare la cultivarea diferitelor tulpini de Hansenula polymorpha pe substrat mixt şi rezultatele obţinute cu tulpina mutantă Hansenula polymorpha 6.

Tulpina de drojdie

Rată de diluţie, (h-1)

DCW, (g×l-1)

Raport C1 – C6

Randament de bioconversie, %

Hansenula polymorpha (studii de literatură)

0,1 – 0,35

2 - 22

3 – 1

4 – 1

5,6 – 1

8 - 1

33 – 39

Hansenula polymorpha 6

0,14

25 - 46

4 – 1

6 - 1

40,10 – 44,45

           Tulpina Hansenula polymorpha 6, obţinută prin mutageneză în prezenţa metanolului şi glucozaminei prezintă un metabolism diauxic prin consumarea simultană a două surse de carbon, atât în sistem batch, cât şi în sistem continuu, cu un randament de bioconversie a substratului mixt de 44,45%, la un raport C1 – C6 de 4:1 şi 6:1.

           Biomasa de Hansenula polymorpha obţinută pe substrat mixt a fost liofilizată şi utilizată la realizarea unui produs probiotic original de uz veterinar, denumit „Bactoprolact”, care a fost brevetat în anul 1998.

3.9.1. Producerea unor metaboliţi de către drojdiile metilotrofe

           În afară de biomasa proteică, drojdiile metilotrofe sunt capabile să producă, diferiţi produşi chimici comerciali de fineţe cum ar fi formaldehida, formiatul, peroxidul de hidrogen, dihidroxiacetona, ATP, FAD şi o proteină specifică alcooloxidaza. Aceste produse sunt obţinute cu tulpini de drojdii mutante sau recombinante.

           Treptele primare ale metabolismului metanolului în drojdii sunt prezentate schematic în Figura 15. Metanolul este oxidat la CO2, via formaldehidă şi formiat, reacţiile fiind catalizate de două enzime peroxizomale, alcooloxidaza şi catalaza şi de două enzime citosolice, formaldehid-dehidrogenaza şi formiat dehidrogenaza (FADH respectiv FAH). Aceste ultime enzime generează NADH şi energie pentru biosintezele celulare. Formaldehida este primul intermediar în biosinteza celulei şi intră în calea de asimilaţie prin reacţie cu xilulozo – 5P. Această reacţie este catalizată de o altă enzimă peroxizomală, în special o traschetolază (dihidrixiaceton – sintaza, DHAS) şi rezultă două triose – gliceraldehid – 3P şi dihidroxiacetonă (DHA). Ultima este fosforilată de către o kinază specifică (DHAK) la dihidroxiacetonfosfat (DHAP), care este în mod uzual folosit în biosinteza constituenţilor celulari, ori este convertit la gliceraldehid – 3P, implicat în regenerarea xilulozo – 5P, care este acceptorul primar al formaldehidei în calea de asimilaţie [5].

          

 

Figura 15. Treptele primare ale metabolismului metanolului la drojdii.

           Tulpinile sălbatice de drojdii metilotrofe sunt incapabile de a produce metaboliţi în stadiile primare de asimilaţie, de aceea au fost dezvoltate procese biotehnologice bazate pe tulpini mutante. Studiile au fost axate pe căile de reglare a enzimelor cheie în metabolismul compuşilor C1. Din acest punct de vedere tulpinile de drojdii mutante implicate în reglarea metabolismului metanolului au nevoie pentru producerea de diverşi metaboliţi, să se dezvolte pe substraturi mixte (C1 + Cn). Pentru aceasta s-a studiat influenţa mecanismului metabolic de represie/inactivare a enzimelor C1 implicate în stadii primare ale metabolismului metanolului, la compuşi policarbonaţi cum sunt glucoza şi etanolul. A rezultat că tulpinile sălbatice de drojdii metilotrofe sunt incapabile de a utiliza simultan compuşi C1 şi în special Cn în sistemul de cultivare batch.

           Câteva tulpini mutante implicate în represia catabolică ale enzimelor primare C1, au fost selectate din clone rezistente la 2 – deoxy – D – glucoză. Aceste mutante sunt atractive pentru producerea de aditivi furajeri şi în tratamentul apelor industriale uzate, care conţin metanol şi pentoze [6].

           De asemenea s-a izolat o tulpină mutantă de Candida boidinii cu un conţinut ridicat de alcooloxidază capabilă să producă formaldehidă cu un randament foarte mare (Tabelul 25) [7].

Tabelul 25. Producerea de aldehide din alcooli de către Candida boidinii S2.

Substrat

Produs (mM)

Timp de reacţie (h)

Randament (%)

pH optim

Metanol

Formaldehidă (1090)

10

36

6

Etanol

Acetaldehidă (430)

1,5

100

7,5 – 8,5

4 – propanol

Propionaldehidă (8+)

1,5

100

7,5 – 8,5

Alcool etilic

Acroleină (540)

2

62

6 – 5

 

          Pentru permeabilizarea celulelor de drojdie, acestea au fost tratate cu un detergent cationic, eliberându-se din celulă formaldehida, formiat-dehidrogenaza, catalaza, dar nu şi alcooloxidaza (AOX) (Tabelul 26).

           Au fost izolate de asemenea câteva tulpini de mutante (leu-) de Hansenula polymorpha care şi-au pierdut abilitatea de a se dezvolta pe metanol. La mutantele de primul tip (AOX-), nu s-a evidenţiat activitate alcooloxidazică. Tulpina W218 care este defectivă de formiat dehidrogenază (FDH-), acumulează formiat în timpul incubării pe mediu cu metanol şi prezintă o foarte slabă activitate alcooloxidazică (Tabelul 26).

Tabelul 26. Producerea de intermediari primari ai metabolismului metanolului de către tulpini mutante de drojdii metilotrofe.

Produs (mM)

Candida boidinii S2

Hansenula polymorpha

Randament (%)

R9

65

W218

practic

teoretic

Formaldehida

1090

1530*

 

 

 

36

50*

100

Formiat

 

 

 

0,7

5

100

Peroxid de hidrogen

 

7,5

 

 

4

100

Dixidroxiacetonă + glicerol

 

 

81

 

19

25

* tratament cu detergent cationic

           Un nou bioproces de obţinere a formiatului a fost dezvoltat de către japonezi utilizându-se un sistem enzimatic imobilizat format din alcooloxidază, catalază şi formaldehid dismutază, cuplat cu un sistem mixt de celule intacte de Hansenula polymorpha şi Pseudomonas putida  [8].

           În acest proces metanolul a fost prima dată oxidat la formaldehidă, apoi aceasta a fost transformată în formiat şi metanol de către formaldehid dismutaza bacteriană. Prin repetarea acestor reacţii enzimatice secvenţiale, tot metanolul adăugat a fost stoichiometric transformat în formiat. Stabilitatea sistemului celular mixt a fost asigurată prin imobilizare. Imobilizarea sistemului celular a fost efectiv utilizată în conversia mai multor alcooli alifatici (C1 – C4) în acizii corespunzători.

           Alt tip de mutante izolate, deficiente în catalază (CAT - ) şi care nu pot creşte pe metanol, dar produc peroxid de hidrogen, au fost incubate în mediu cu metanol. În aceste experimente acumularea de H2O2 de către mutanta Hansenula polymorpha 9 (Tabelul 25) nu a fost lineară cu timpul. În primele ore ale incubării cu metanol se observă o excreţie întârziată de H2O2, şi moartea celulelor. Această concentraţie mare de H2O2, duce şi la inactivarea alcooloxidazei.

           Mutantele defective în dihidroxiacetonkinază (DAK - ), sunt de asemenea de interes practic. Aceste mutante au o capacitate diminuată de a creşte pe metanol sau dihidroxiacetonă, dar se pot dezvolta pe glicerol datorită prezenţei glicerolkinazei şi gliceraldehid-dihidrogenazei. Aceste mutante produc dehidroxiacetonă şi glicerol din metanol cu 20% mai mult decât sistemul celular folosit anterior (Tabelul 25).

           Ingineria genetică a drojdiilor metilotrofe s-a dezvoltat foarte rapid şi în prezent tulpini mutante de Pichia pastoris şi Hansenula polymorpha sunt utilizate pentru producerea de diverşi metaboliţi. [9]

           Sistemul celular Pichia pastoris este ideal pentru producerea câtorva proteine heterologe la scară comercială: β - galactozidază, factorul de necroză tumorală (TNF), proteină virală, antigenul de suprafaţă (HBsAg) şi câteva proteine de secreţie, ca invertază şi lizozimul bovin (Tabelul 27).

Tabelul 27. Proteine heteroloage de expresie şi secreţie din drojdia metilotrofă Pichia pastoris.

Mod de expresie

Proteină

Producţie
% din proteina celulară

g/l în cultură

Citoplasmic

β - galactozidază

Factor de necroză tumorală (TNF)

HBsAg

25

30

 

4

-

10

 

0,4

Secreţie

Invertază

Lizozim bovin

90

70

3

0,25

 

           Tulpinile de drojdii au fost cultivate în sistem continuu la concentraţii foarte mari, cca 130 g/l (substanţă uscată). Pentru producţia de proteine heterologe în Pichia pastoris, aceasta s-a cultivat într-un proces în două stadii. În primul stadiu tulpina a fost cultivată în mediu minimal cu glicerol ca sursă de carbon pentru inhibiţia alcooloxidazei. După consumarea glicerolului, cultura a fost trecută în stadiul al doilea, de producţie, pe mediu cu metanol.

           Biosinteza ATP s-a bazat pe utilizarea unui sistem celular de drojdie pentru oxidarea directă a metanolului la CO2 cu formaldehid-dehidrogenaza şi formiat-dehidrogenaza, care reduc NAD şi pentru fosforilarea oxidativă a ADP la ATP, în lanţul respirator. S-au utilizat celule de drojdii tratate cu zimoliază sau sorbitol. Substratul iniţial pentru sinteza ATP a conţinut AMP sau adenină şi adenozină, ortofosfat care este mai bun ca metanolul sau formiatul ca sursă de carbon şi energie (Tabelul 28). Cantitatea de ATP obţinută a fost de 100 g/l sau 200 mM, iar rata de conversie din adenozină a fost de 77% [10].

Tabelul 28. Producerea eficientă de ATP de către drojdia metilotrofă candida boidinii.

Substrat

Produs

Randament %

Metanol + Adenozină (245 nM)

ATP (198 mM)

77

Metanol + AMP (40 mM)

ATP (22 mM)

60 – 70

Formiat + AMP (18 mM)

ATP (12 mM)

60 – 70

 

           În diferite studii referitoare la fiziologia drojdiilor metilotrofe se atrage atenţia asupra acumulării de flavine în cultura dezvoltată pe metanol. În mod special, creşterea nivelului de alcooloxidază care conţine 8 molecule de FAD pentru fiecare moleculă de enzimă este corelată cu conţinutul de flavine din celulele de drojdie. Enzimele cheie în biosinteza FAD sunt FMN adenilil transferaza şi FAD pirofosforilaza. Metanolul acţionează ca inductor pentru biosinteza FAD. Riboflavina şi FMN adăugate în mediul de cultură cu metanol sunt transformate în FAD, observându-se în final o producţie de 45 mg/l [11].

           Studii detailate privind căile de reglare a biosintezei flavinelor arată că nivelurile intra- şi extracelulare de flavine sunt controlate de condiţiile de cultivare, cum ar fi de exemplu rata de diluţie (Tabelul 29).

Tabelul 29. Biosinteza flavinelor de către Hansenula polymorpha pe mediu cu metanol.

Rata de diluţie, h-1

Nivelul flavinelor

FAD

μM/g proteină

FMN

Riboflavină

in

ex

in

ex

in

ex

0,025

5,1

0

0,3

0

0

0,04

0,1

3,5

0

0

0

0

0,37

in – intracelular

ex - extracelular

           Analiza HPLC a FAD extras dintr-un preparat omogenizat de alcool oxidază şi din celulele de Hansenula polymorpha relevă diferenţe în timpul de retenţie în comparaţie cu forma clasică t – FAD, dintr-un produs comercial extras din D – L – aminoacidoxidază. (Figura 16). Forma specifică a FAD din alcooloxidază şi celulele de Hansenula polymorpha a fost desemnată ca modificată şi notată m – FAD (Tabelul 30) [12].

Figura 16. Separarea prin HPLC a diferitelor forme de FAD izolate din:

A – extract celular de Hansenula polymorpha cultivată în sistem batch

B – preparat comercial de D – aminoacid – oxidază

C – preparat omogenizat de alcooloxidază

Tabelul 30. Biosinteza diferitelor forme de FAD, din celule de Hansenula polymorpha, crescută pe metanol la diferite rate de diluţie.

Rata de diluţie, h-1

m – FAD, mmol/mg

t – FAD, din proteină

Metanoloxidază, U/mg de proteină

0,05

0,85

0,32

0,67

0,1

0,42

0,44

0,32

0,18

0,07

0,28

0,1

m – FAD – formă modificată

t – FAD – formă clasică

           Alcooloxidaza prezintă un mare interes biotehnologic, deoarece poate fi utilizată la generarea peroxidului de hidrogen, la producţia primară de aldehide şi compuşi flavinici şi în producţia de alcooli. De aceea identificarea factorilor limitativi în formarea alcooloxidazei este esenţială pentru optimizarea producţiei de alcooloxidază în aplicaţiile industriale.

           În concluzie dezvoltarea viitoare a producţiei de proteine şi metaboliţi pe bază de metanol, depinde de stabilirea exactă a reglajului metabolic şi genetic în drojdiile metilotrofe a enzimelor cheie şi în special al alcooloxidazei. Sistemele biogenetice de control a metanolului în drojdiile metilotrofe apar ca foarte promiţătoare şi eficiente pentru aplicaţiile industriale.


[1] Egli, T., Bosshard, C., Hamer, S., Biotechnol. Bioeng., 28, 1735-1741 (1986).

[2]  Brinkmann, U., Mueller, R. H., Bobel, W., FEMS Microbiol. Lett., 87, 261-266 (1990).

[3] Bryers, J., Yeh, T., Biochem. Eng., 589, 315-332 (1990).

[4] Bobel, W., Brinkmann, U., Muller, R. H., Acta Biotechnol., 13, 211-242 (1993).

[5] Trotsenko, V. A., Bystrysh, L. V., Biotech. Adv., 8, 105 – 119, (1990).

[6] Tani, Y., Sawai, T., Sakay, Y., Biotechnol. Bioeng., 32, 1165 – 1169, (1988).

[7] Tani, Y., Yondrada, T., Sakai, Y., Yoon, B. O., Microbial Growth on C1 compounds, 282 – 288, (1987).

[8] Kats, N., Mizuno, S., Imada, Y., Shimao, M., Sakazawa, C., APPL. Microbiol. Technol., 27, 567 – 571, (1988).

[9] Sreekrishna, K., Potenz, R. H. B., Cruse, J. A., McCombie, W. R., Poeker, K. A., Nelles, L., Mazzaferro, P. K., Holden, K. A., Harrison, R. G., J. Basic. Microbiol, 28, 265 – 278, (1988).

[10] Yonehera, T., Tani, Y., No. 2201, J. Ferment. Technol, 65, 255 – 260, (1987).

[11] Shimizu, S., Ishido, M., Tani, Y., Ogata, K., J. Ferm. Technol., 55, 630 – 632, (1977).

[12] Bystrykh, L. V., Romanov, U. P., Steczko, J., Tratsenko, Y. A., Biotechnol. Appl. Biochem., 11, 180-186, (1989).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU