<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

4.1. Studii biologice, biochimice şi tehnologice privind drojdiile consumatoare de etanol

4.1.1. Drojdii consumatoare de etanol

           Obţinerea biomasei  pe diferite substraturi cu ajutorul microorganismelor a fost şi este în continuare  un capitol important al industriei de biosinteză. Dacă la început această masă celulară, cunoscută sub denumirea de „proteine monocelulare” (Single Cell Protein) a fost utilizată în special ca aditiv furajer pentru îmbogăţirea hranei animalelor în proteine şi vitamine, astăzi destinaţiile ei s-au diversificat. Biomasa microbiană este utilizată ca:[ [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] ]:

                    - biocatalizator pentru obţinerea unor produşi optic activi utilizaţi în industria de medicamente;

                    - produse de tip ``aliment-medicament``  pentru uz  uman, în special ca normalizator bi ologic (probiotic) al florei intestinale saprofite [ [7] , [8] , [9] , [10] , [11] ];

                    - aditivi în hrana umană.

                    - drojdiile sunt utilizate în alimentaţia umană de mii de ani, fiind stâns legate de istoria civilizaţiei umane (pâine, vin), atfel încât nu mai trebuie să depăşească bariera psihologică ce apare la introducerea în alimentaţia/terapia umană a unui nou produs biotehnologic;

                    - datorită marii adaptabilităţi pot utiliza diferite surse de carbon cu randamente de transformare suficient de ridicate pentru a le face atractive ecconomic;

                    - datorită dimensiunilor mai mari pot fi separate  mai uşor din mediul biologic în care se dezvoltă, fără a necesita aparatură scumpă.

           În literatura de specialitate sunt citate numeroase specii de drojdii utilizate (utilizabile) pentru obţinerea de biomasă pe etanol, cele mai multe aparţinând genurilor Saccharomyces[ [12] , [13] , [14] , [15] , [16] , [17] , [18] ] şi Candida (Candida acidothermophilum, C. ethanothermophilum, C. utilis) [ [19] , [20] , [21] , [22] , [23] , [24] , [25] , [26] ], Hansenula (Hansenula anomala)

           Laskin [ [27] ] citează drojdii din genurile Candida, Debaromyces, Endomycopsis, Hansenula, Mycoderma, Pichia, Rhodotorula şi Saccharomyces pentru care compania Exxon-Nestle a inţiat proiecte de dezvoltare a unor procese de obtinere a biomasei pe substrat de etanol.

           Hitzman [[28] ] menţionează tulpini de drojdii din genurile Candida, Pichia, Hansenula şi Torulopsis testate de compania Provesta-Philipps în cursul dezvoltării unor procese de obţinere a biomasei de drojdie la densităţi celulare mari. Principalele criterii de selecţie a tulpinilor pentru utilizare industrială s-au referit la obţinerea unor randamente de substrat mari şi constante, stabilitatea tulpinii pe parcursul unor bioprocese cu durată mare în timpul cărora pot apărea condiţii de cultivare adverse determinate de disfuncţionalităţi ale utilajelor, apariţia contaminării, etc. Deoarece biomasa obţinută de firma Provesta-Philipps era destinată utilizării  în alimentaţie  un conţinut proteic în jur de 60% reprezenta un parametru esenţial în alegerea tulpinii producătoare.

4.1.2. Aspecte biochimice ale creşterii drojdiilor pe etanol

           Drojdia S.cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote, cu o mărime a genomului  doar de trei ori mai mare decât al  bacteriei E.coli. Metabolismul acestei drojdii este extrem de adaptabil, ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de substraturi, în condiţii favorabile putând creşte  în prezenţa unor concentraţii mari de etanol [ [29] ]

           Figura 1 ilustrează calea metabolică de utilizare a etanolului de către drojdii, prezentând importanţa ciclului glioxilatului pentru metabolizarea etanolului.

           În prima etapă, etanolul este oxidat la acetaldehida. Shachar-Nishri şi Freeman [ [30] ] prezintă două căi metabolice prin care poate avea loc această reacţie:

           1. Reducerea etanolului la acetaldehidă cu ajutorul alcool - dehidrogenazei,  conform reacţiei:     

     

aceasta reacţie este specifică drojdiilor S.cerevisiaei, Candida utilis.

          2.Oxidarea etanolului la acetaldehidă cu ajutorul alcool-oxidazei :  

reacţie caracteristică speciilor Candida boidinii şi Pichia pastoris .

Figura 1. Reactiile biochimice ale ciclului glioxilatului

           Acetaldehida formată este oxidată în continuare la acetat. Ca rezultat al acestor oxidări,  se produc 2 molecule de NADH pentru fiecare moleculă de etanol transformată în acetat. Acetatul produs se poate acumula în mediul extracelular sau poate fi transformat în  acetil-CoA,  în funcţie de concentraţia de etanol şi activitatea metabolică a microorganismului. Acetil-CoA formată intră în ciclul TCA,  transformandu-se în malat.

           Indiferent de sursa de carbon folosită, drojdiile elimină în mediu oxalilacetat şi alţi intermediari metabolici. În cazul microorganismelor ce cresc pe substrat C2 (etanol, acetat) alimentarea cu precursori  ai acidului oxalilacetic este realizată cu ajutorul enzimelor izocitrat liaza [[31] , [32] ] şi malat sintetaza. Acţiunea acestor două enzime cheie  permite compusului C2 (acetil-CoA) să intre într-un al doilea punct în ciclu,  având drept rezultat sinteza intermediarilor din ciclul TCA (acizilor tricorboxilici). S-a demonstrat  că această cale este controlată de concentraţia intracelulară de fosfoenolpiruvat, care inhibă activitatea izocitrat liazei.

         Atunci când singura sursă de carbon disponibilă este un compus C2 (acetat sau etanol) este necesară utilizarea ciclului glioxilatului, acesta fiind necesar şi suficient pentru reaprovizionarea  cu intermediari în timpul creşterii pe etanol. Acest ciclu este supus controlului exercitat asupra sintezei şi activităţii izocitratliazei. Deşi mecanismele de reglare nu sunt perfect cunoscute, s-a emis ipoteza conform căreia atât controlul genetic cât si cel al activitătii enzimatice sunt realizate prin intermediul concentraţiei aceluiaşi compus: fosfoenolpiruvatul.

          Atunci când sursa de carbon utilizată este un zahar, intermediarii ciclului TCA sunt menţinuţi la un nivel suficient astfel încât nu mai este necesară sinteza izocitrat liazei. În cazul unui aport insuficient de fosfoenolpiruvat,  va fi derepresată sinteza izocitratliazei, creîndu-se astfel posibilitatea utilizării acetatului (ca produs de metabolism al etanolului)

          Un alt mecanism al căii metabolice de utilizare a etanolului de către drojdii este propus de Humphrey [[33] ], completând teoria anterioară.

         O parte din acetil-CoA intră în ciclul TCA şi evoluează direct la malat. În acest caz,  cea mai mare parte din NADH citoplasmatic este implicat în oxidarea etanolului astfel încât malatul este transformat mai degrabă în piruvat pentru sinteza componenţilor celulari şi creşterea microorganismului,  decât în oxalilacetat care necesită NAD. Pe măsură ce concentraţia de etanol scade şi acetatul extracelular este adus înapoi în celulă de o variaţie în echilibrul acetatului,  mai mult NAD devine disponibil pentru transformarea malatului în oxalilacetat. Astfel o proporţie crescută de acetil CoA trece prin întreg ciclul TCA. Deci la concentraţii scăzute de etanol şi ridicate de acetat,  o mai mare parte a substratului este utilizată pentru menţinere, decât pentru creşterea celulară.

Figura 2. Metabolismul celular al etanolului.

          De aceea este posibil să se observe o creştere a coeficientului respirator atâta timp cât un procent mare din acetil CoA trece prin tot ciclul,  deoarece se produce mai mult CO2 în timp ce consumul de oxigen ramâne acelaşi. În plus,  nivelele de NADH scad o dată cu declinul conversiei etanolului si creşterea consumului de acetat extracelular.

          Utilizarea etanolului în celulă este prezentată Figura 2. Etanolul este oxidat la acetaldehidă de către alcool dehidrogenază (izoenzima ADH II) [ [34] , [35] , [36] , [37] , [38] ].

          Obţinerea etanolului ca produs final al glicolizei şi utilizarea acestuia ca sursă de carbon şi energie  pentru creştere, depind de activitatea acestei enzime [ [39] ]. Izoenzimele ADH din S.cerevisiae reprezintă o familie de enzime NAD dependente, diversificate funcţional  [[40] [41] [42] , [43] , [44] ]. Ele aparţin grupului de enzime Zn-dependente prezentând identitate secvenţială [ [45] ,[46] , [47] , [48] ].

          ADH I, izoenzima fermentativă clasică, localizată în citosol, este responsabilă pentru ultima etapă din ciclul glicolitic la drojdii (reducerea acetaldehidei la etanol) [[49] , [50] ]

          ADH II, izoenzima oxidativă este represată în condiţii fermentative  [[51] ] şi derepresată în absenţa unaui zahar ce poate fi fermentat, cum este glucoza. În celula drojdiilor, ADH II oxidează etanolul la acetaldehidă, intermediar în gluconeogeneză  [ [52] ,[53] ]. Enzima este extramitocondrială. ADH 2, gena structurală pentru ADH II este reglată la nivel transcripţional de represia catabolică prin intermediul unui efector pozitiv specific, codificat de gena ADR 1.

          Izoenzima ADH III a fost descoperită de Lutsdorf  şi Megnet   [ [54] ]. Este localizată în mitocondrii, fiind prezentă la drojdii crescute pe glucoză sau etanol. Funcţia metabolică a acestei enzime nu este clar cunoscută, dar există indicaţii că nu funcţionează fermentativ: tulpini ce conţin doar ADH III nu pot supravieţui ca tulpini „petit” care obţin energia doar prin fermentaţie. Este posibil ca ADH III  să fie implicată în metabolismul respirator, ţînând seama şi de localizarea ei mitocondrială.

          Genele structurale ADH 1 şi ADH 2 care codifică izoenzimele ADH  I şi ADH  II sunt cunoscute şi caracterizate [[136], [55]]. La S.cerevisiae au fost identificate încă două gene ADH: ADH 3  [ [56] , [57] ] care codifică enzima mitocondrială şi ADH 4 care nu manifestă nici-un fel de similaritate semnificativă cu celelalte gene ADH [[58] , [59] ].

          Următoarea etapă în metabolizarea etanolului este oxidarea acetaldehidei la acetat, reacţie catalizată de acetaldehid-dehidrogenază. Au fost izolate două acetaldehid-dehidrogenaze (ACDH) din S.cerevisiae [ [60] , [61] , [62] ]. Una dintre aceste enzime este localizată în mitocondrii şi poate folosi atât NAD + cât şi NADP+, fiind activată de K+ şi de diverşi tioli [[63] , [64] , [65] ]. Cea de-a doua enzimă este activată de Mg2+, este  NADP+ dependentă şi este localizată în citosol [ [66] , [67] , [68] ].

          Cercetările experimentale au demonstrat că enzima mitocondială are un rol important în creşterea drojdiei pe etanol; mutantele ce nu au această enzimă nu cresc pe etanol [ [69] ]. Enzima citosolică pare a fi implicată în sintetizarea acetil-CoA din acetaldehida produsă de PDC în cazul creşterii drojdiei pe glucoză. Aceste reacţii au ca rezultat reducerea concomitentă a 2 NAD+. Acetatul este apoi transformat în acetil-CoA, cu ajutorul acetil-CoA sintetazei, ATP dependente,  din citoplasmă [ [70] , [71] ]. Grupările acetil activate pot urma în principal două căi. Ele pot intra în ciclul  glioxilatului  localizat în citoplasmă în cursul căruia două grupări acetil se unesc  pentru a forma succinat [ [72] ]. Succinatul poate intra în matricea mitocondrială pe ruta malat-succinat [ [73] ]. Alternativ, grupările acetil pot intra în mitocondrie direct pe ruta acetil carnitinei. Pe această cale, grupările acetil sunt transferate de la CoA la carnitina din citoplasmă prin acţiunea carnitin-acetil transferazei. Ele intră apoi  în matricea mitocondrială unde sunt transferate înapoi la CoA.

           Succinatul format în ciclul glioxilatului  desfăşurat în citoplasmă, intră în ciclul TCA din matricea mitocondrială. Excesul de succinat iese din ciclul TCA sub formă de malat care va fi transformat în oxalilacetat, cel ce va intra pe calea gluconeogenezei din citoplasmă. O anumită parte a acestui traseu metabolic va fi funcţională doar în absenţa glicolizei. Astfel, piruvat kinaza [(PK) EC 2.7.1.40] şi fosfoenolpiruvat carboxikinaza (PEPCK) EC 4.1.1.49 sunt prezente în celulă în acelaşi timp, dar catalizează reacţii opuse: prima este obligatorie pentru gluconeogeneză, iar cea de-a doua pentru glicoliză [[74] ]. Enzimele cheie pentru gluconegeneză şi glicoliză sunt bine caracterizate în multe microorganisme, inclusiv în S.cerevisiae [ [75] , [76] , [77] ].

           Reacţiile specifice catalizate de PEPCK şi PK sunt antagoniste metabolic; când aceste două enzime şi piruvat carboxilaza  [(PC) EC 6.4.1.1.] sunt prezente în celulă în acelaşi timp ele intră într-un ciclu metabolic (care se repetă) şi care duce la irosirea energiei celulare [ [78] ].

           În drojdia S.cerevisiae piruvatul este un intermediar cheie în catabolismul zaharurilor, ca şi un precursor în sinteza unor aminoacizi cum sunt alanina, leucina, izoleucina şi valina  [[79] ]. În cazul creşterii pe etanol sau acetat, piruvat kinaza nu participă la catabolismul sursei de carbon, dar prezenţa ei este necesară pentru sinteza aminoacizilor menţionaţi anterior. Sinteza piruvatului se poate face teoretic prin două mecanisme: (1) din fosfoenolpiruvat sub acţiunea piruvat kinazei şi  (2) prin decarboxilarea malatului  sub acţiunea enzimelor participante le metabolismul malatului [[80] , [81] ].

           Creşterea drojdiilor pe compuşi C2 depinde de activitatea enzimelor din ciclul glioxilatului, una dintre cele mai importante fiind izocitratliaza. Activitatea aceastei enzime este extrem de redusă în cazul creşterii pe glucoză, devenind importantă către sfârşitul fermentaţiei atunci când în mediu se acumulează etanol şi acetat. Conform datelor prezentate în literatură, factorii ce afectează activitatea izoenzimei ADH II influenţează şi activitatea izocitratliazei.

4.1.3. Toleranţa la etanol

           Drojdia S.cerevisiae fiind o tulpină cu multiple întrebuinţări industriale a constituit obiectul  unui număr mare de studii privind influenţa unor factori de stres asupra vitezei specifice de creştere şi a celei de fermentaţie a zaharurilor. Deşi influenţa etanolului a fost intens studiată, concluziile asupra concentraţiilor inhibitoare şi asupra comportării culturilor de drojdie sunt foarte diferite. În Figura 3 este prezentată influenţa concentraţiei etanolului asupra vitezei specifice de creştere a drojdiei S.cerevisiae  [[82] [83] [84] [85] , [86] , [87] [88] ]. Aşa cum se poate observa influenţa etanolului exogen (adăugat în mediul de cultură)  diferă de cea a etanolului endogen (produs de celule).  Una din dificultăţile determinării toleranţei la etanol provine din faptul că nu există un mod de definire  a acestei noţiuni şi o tehnică de determinare unanim acceptată [ [89] , [90] , [91] ].

           Au fost propuse mai multe mecanisme pentru a explica inhibiţia prin etanol [[92] , [93] ].  Acestea includ afectarea proprietăţilor de permeabilitate  ale membranei celulare, efecte directe asupra enzimelor implicate în metabolismul etanolului, inhibiţia prin produs sau acumularea de metaboliţi toxici [ [94] , [95] , [96] , [97] ]

Figura 3. Efectul alcoolului etilic asupra vitezei specifice de crestere [137] μ = viteza specifica de crestere ; μ m= viteza specifica maxima de crestere ;
Sursa de etanol : -- adaugat, ------ autogen
a) Continuu [138] ; b) Batch [139] ; c) Continuu [140] ; d) Continuu [141] ; e) Batch [142] ; f) Batch [143] ; g) Continuu; h) Batch [144]

            Studii relativ recente [[98] ] s-au ocupat de toleranţa la etanol a drojdiilor.   Autorul presupune trei efecte majore ale alcoolului în concentraţii mari asupra celulelor de drojdie. Etanolul afectează creşterea celulei,  viabilitatea ei şi capacitatea fermentativă. Conform aceleiaşi surse bibliografice,  etanolul exogen, adăugat unei culturi de S.cerevisiae,  este mai puţin toxic decât etanolul endogen produs de drojdie [[99] ].

            Locurile de atac ale etanolului în celula de drojdie sunt ilustrate în Figura 4.

Figura 4. Tintele posibile ale etanolului în celula de drojdie (D`AMORE (1990).

            Unul din efectele etanolului poate fi alterarea organizării şi permeabilităţii membranelor. Jimenezşi Van Uden [[100] , [101]]  au propus o metodă bazată pe acidificarea extracelulară pentru testarea rapidă a toleranţei la etanol a drojdiilor. Conform autorilor citaţi, drojdiile etanol - tolerante vor manifesta o valoare de pH extracelular mai scăzută decât drojdiile netolerante. Acest comportament se bazează pe faptul că etanolul provoacă o reintrare pasivă accelerată a protonilor în celulă,  ceea ce are ca efect general creşterea valorii de pH  extracelular. Celulele etanol - tolerante vor fi mai puţin afectate de etanol şi, de aceea,  vor avea o valoare mai scăzută a pH-ului extracelular.

            Prell şi colab. [145] explică în lucrarea lor legatura dintre fluxurile de ioni provocate de adăugarea etanolului şi concentraţia oxigenului dizolvat în mediul de cultură în cazul drojdiei Candida utilis.

             Scopul studiului lor este elucidarea influenţei presiunii parţiale a oxigenului în faza gazoasă asupra activităţii catabolice,  transportului de ioni prin membrana plasmatică şi stării energetice a populaţiei de celule.

          Candida utilis poate metaboliza etanolul numai în condiţii aerobe. Atunci când este folosit numai aerul,  viteza de oxidare a etanolului a fost relativ scăzută. O parte mai mare din etanol este complet oxidat la CO2 si H2O şi o fracţie mai mică de acetat este eliminată din celulă. În concordanţă,  viteza de acidificare a mediului cauzată de eliminarea ionilor H+ şi acizilor din celulă este,  de asemeni scăzută.

            S-au făcut observaţii pentru celulele aflate la începutul fazei de lag şi pentru celulele în creştere exponenţială. În cazul primelor,  după două ore de cultivare cu limitare de etanol,  valorile de pH extern şi ale concentraţiei K+ sunt aproximativ aceleaşi indiferent de pO2  în aerul introdus în bioreactor. În cazul cultivării continue,  pentru celulele aflate în faza exponenţială de creştere, efluxul H+ este mult mai puternic, depinzând de rata de diluţie. Schimbul H+K+conduce la formarea unei diferenţe de pH transmembranare care este treptat

Figura 5. Procesele ce au loc dupa adaugarea etanolului în mediu în cazul drojdiei C.utilis.

mascată de producerea şi eliminarea de acetat şi lactat, o dată cu scăderea presiunii parţiale a oxigenului dizolvat în mediu. Prin analogie cu alte specii de drojdie (S.cerevisiae, Kluyveromyces lactis) Prell  presupune că acizii sunt eliminaţi din celulă sub formă de anioni (transport activ),  în timp ce intrarea lor în interiorul celulei are loc prin simpla difuzie sub forma moleculelor nedisociate. Procesul este prezentat schematic în Figura 5.

            Eliminarea de lactat şi acetat este însoţită de un influx de potasiu  şi o scădere a concentraţiilor de ATP, ADP şi piruvat intracelulare. Corespunzător,  o scădere în încărcarea energetică a celulei dă naştere unui eflux de K+[[102] ]. Variaţiile în nivelul piruvatului intracelular reflectă producerea de intermediari şi energie prin metabolizarea etanolului ceea ce afectează metabolismul endogen. Acetatul şi lactatul sunt rapid eliminate din celule,  probabil datorită acţiunii rapide a alcoolului, a aldehid-dehidrogenazei şi lactat dehidrogenazei. Dispariţia lor ulterioară rapidă din mediu se poate pune pe seama pornirii procesului metabolic propriu-zis,  în care se consumă aceşti acizi.

            O dată cu scăderea concentraţiei O2 din mediul de cultură,  consumul de acetat şi de lactat se diminuează şi nivelul concentraţiilor lor din mediu creşte din nou. La concentraţii scăzute de etanol, în condiţii de limitare de O2,  viteza de consum a acetatului şi lactatului extra/intra celular depăşeşte viteza de producere şi eliminare din celule.

            Eliminarea lactatului în mediu este o dovadă a limitării prin O2pentru că lactatul apare din fermentaţia substanţelor de rezervă cum este glicogenul. Eliminarea acetatului este o consecinţă a timpilor morţi (cauzaţi de vitezele de reacţie scăzute) ce apar în etapele ciclului TCA după formarea acetatului,  sau în reacţiile şuntului glioxalic,  precum şi a reglării pH intracelular într-un domeniu optim pentru celule.

            Oscilaţiile nivelelor de acetat şi lactat extracelulare reflectă dinamica vitezei pe fiecare treaptă atât în oxidarea etanolului cât şi în metabolismul endogen [[103] ].

            Diferenţa de pH transmembranar depinde direct de nivelul de etanol din mediu. Eliminarea etanolului înseamnă dispariţia barierei de pH datorită consumului rapid de H+.  oglindit de efluxul K+. Nivelul ridicat de etanol nu creşte permeabilitatea pasivă a membranei celulare pentru ionii H+. Concentraţia inhibitoare de etanol încetineşte formarea barierei de pH,  modificând fluxurile H+ şi K+. Indiferent de concentraţia de etanol din mediu,  fluxul ionilor de potasiu îl depăşeste pe cel al ionilor de hidrogen,  dar diferenţa devine mai mare la concentraţii inhibitoare de etanol.

            Natura complexă a acţiunii etanolului asupra celulei sugerează implicarea unui mare număr de gene în achiziţia toleranţei la etanol.

            Etanolul prezent în concentraţii mari este fără îndoială un factor de stres pentru celulă [[104] ]. Un răspuns imediat al drojdiei este producerea unor compuşi cu rol de protecţie a componentelor celulare de efectele distructive ale stresului [[105] , [106] , [107] , [108] , [109] ]. Sunt activate imediat căile de producere a semnalelor ce au ca efect ulterior inducerea exprimării mai multor gene. Produşii controlaţi de acestea conferă protecţia celulei [ [110] , [111] ].

            Un aspect interesant al răspunsului la stres al celulelor de drojdie este fenomenul dobândirii rezistenţei la stres care se produce atunci când celula este supusă în prealabil unei forme de stres similară sau nu cu cea la care se doreşte să se capete rezistenţă dar în condiţii mai puţin severe [ [112] , [113] , [114] ].

            De exemplu, atunci când celulele sunt expuse la şocuri blânde de temperatură, ele capătă rezistenţă la acţiunea diferiţilor factori de stres, care în mod normal  le-ar fi letale [[115] , [116] , [117] ]. Toleranţa la stres poate fi indusă fie prin tratamente termice, fie prin tratamente cu substanţe chimice cum ar fi etanolul [ [118] ].  Expunerea celulelor la acţiunea factorilor de stres poate determina inducerea formării unui grup de proteine cunoscute sub numele de „proteine de şoc termic” -hsp (heat shock protein). O mare parte din proteinele de şoc termic sunt constitutive fiind prezente în celulele crescute la temperaturi normale. S-a arătat că în S.cerevisiae inducerea hsp 104  neexprimată la temperatură normală, este necesară pentru a dobândi toleranţa la tratamente termice prelungite [[119] , [120] ]. În acelaşi timp, preexpunerea la şocuri de temperatură conduce la dobândirea de toleranţă la etanol [[121] ], dar sistemul nu funcţionează şi în sens invers [[122] , [123] ].

            Un alt factor potenţial important în dobândirea termotoleranţei  este prezenţa trehalozei. Termotoleranţa drojdiilor este crescută chiar în absenţa proteinei hsp 104 , dacă în celulă există acumulări de trehaloză [ [124] , [125] ].

            Expunerea la etanol determină sinteza unor proteine hsp [[126] ]. În timpul expunerii la o concentraţie de 7% [v/v] etanol, sunt sintetizate 6 proteine, dintre care 4 sunt similare ca mărime cu hsp sintetizate atunci când celulele sunt supuse unui şoc termic de la 23 la 37oC [[127] ].

4.1.4. Aspecte tehnologice ale obţinerii biomasei  cu drojdii consumatoare de etanol

           Cercetările din ultimile două decenii  asupra obţinerii biomasei cu drojdii s-au orientat în două direcţii [[128] ]:

           -utilizarea unor substraturi regenerabile (deşeuri celulozice) cu preţ foarte scăzut pentru obţinerea unor produse de uz furajer şi

           -obţinerea unor produse cu calităţi superioare,  pornindu-se de la substraturi cu grad ridicat de puritate si compoziţie constantă destinate consumului uman (etanol).

           În comparaţie cu substraturile clasice, etanolul are câteva avantaje demne de subliniat aşa cum reiese din Tabelul 1.

            De exemplu,  etanolul poate fi produs din cereale sau alte surse regenerabile,  cu o puritate ridicată. Ca urmare,  este acceptat ca materie primă în industria alimentară. Etanolul este uşor de depozitat şi de transportat,  comparativ cu alte substraturi,  de exemplu metanul. Nu este toxic ca alcoolul metilic. Este complet solubil în apă (spre deosebire de metan,  motorină) ceea ce permite obţinerea unui mediu de cultură omogen,  impunând astfel cerinţe mai reduse pentru asigurarea transferului de masă în timpul bioprocesului.

           Etanolul nu este un inhibitor marcant al activităţii microorganismelor (în special  a drojdiilor) ceea ce permite utilizarea unui domeniu mai mare de concentraţii în timpul procesului de biosinteză şi realizarea unor productivităţi ridicate.

Tabelul 1. Avantajele şi dezavantajele utilizării etanolului ca substrat pentru obţinerea biomasei.

Avantaje

Dezavantaje

Disponibil ca materie primă foarte pură

Cost relativ ridicat         

Acceptat ca ingredient alimentar

Volatilitate relativ mare în soluţii diluate

Uşor de manipulat şi depozitat

Poate fi utilizat de multe specii de microoganisme, prezentând deci un risc ridicat de contaminare

Complet solubil în apă

 

Nu este un inhibitor marcant pentru majoritatea microorganismelor

 

Datorită gradului de reducere scăzut, necesită mai puţin oxigen pentru metabolizare şi degajă o cantitate mai mică de căldurăîn comparaţie cu n-parafinele

 

Poate fi obţinut în cantităţi mari, cu o calitate ridicată şi din materii prime noi

 

 

           Fiind un produs parţial oxidat,  alcoolul etilic necesită pentru metabolizare mai puţin oxigen şi degajă mai puţină căldură. Consumul mai scăzut de oxigen este un avantaj tehnologic foarte important ţinând seama de faptul că majoritatea proceselor industriale de biosinteză funcţionează în regim cu limitare de oxigen, acesta fiind unul din impedimentele majore ale operării proceselor la concentraţii celulare ridicate.Un consum de oxigen mai scăzut conduce la reducerea cantităţii de căldură degajată pe două căi :

           -se reduce cantitatea de caldură generată în timpul proceselor metabolice şi

           -se reduce puterea consumată prin agitare care se regăseşte în cele din urmă tot sub formă de căldură ce trebuie îndepartată din proces pentru menţinerea  unei temperaturi constante.    

           Din punct de vedere tehnologic eliminarea căldurii generate este o problemă costisitoare deoarece creşterea temperaturii apei de răcire este limitată la maxim 8-10o

           Aceste avantaje sunt parţial contrabalansate de câteva dezavantaje,  prezentate de asemenea în Tabelul 1.

           Volatilitatea ridicată în soluţiile diluate existente în bioreactor duce la pierderi de substrat în aerul exhaustat, scăzând astfel randamentul global.

           Datorită faptului că etanolul poate fi utilizat de multe specii de microorganisme,  se impun condiţii mai severe pentru operarea aseptică a procesului.

Tabelul 2.Randamente în procesele de obţinere a biomasei din etanol.

Sursa bibliografică

X [g/l]

t[h]

S0[g/l]

Randament

limitare de etanol

Ziegler (1979)

41, 7

19, 5

60, 5

0, 69

Prokop (1978)

15, 0

9, 0

20, 0

0, 75

Laskin (1977 )

12, 0

12, 0

16, 0

0, 75

fără limitare de etanol

Watteeuw (1977)

13, 0

35

37, 2

0, 35

Laskin (1977)

7, 0

-

0, 46

MOR (1968)

4, 7

-

0,46

                        * X = concentratia de biomasa uscata ; So = concentratia de etanol alimentat

         Atunci când microorganismul este crescut în condiţii de limitare de etanol,  se poate atinge un randament de 0,75 g biomasă/g etanol. Datele din literatură sugerează că rezultatele optime se obţin  pentru tulpinile din genul Candida la viteze de creştere cuprinse între 0,25-0,35 [h-1]. Atunci când se lucrează la concentraţii celulare mari, în domeniul 40-60 [g/l], consumul pentru menţinere creşte. Explicaţia acestui comportament  ţine seama de energetic superior menţinerea unor concentraţii mari etanol şi metaboliţi în interiorul celulei,  necesare păstrării activităţii celulare la densităţi [135].

            În cazurile în care etanolul nu limitează creşterea celulară,  se obţin randamente variate, dar mai scăzute. Valori de 0,35 [g biomasă/g etanol] sunt destul de obişnuite [ [129] ](Tabelul 2).

            Date cinetice asupra comportării unei tulpini de Saccharomyces cerevisiae H1022 în cultivare continuă sunt prezentate de Mor şi Fiechter  [[130] ]-Tabelul 3.

Tabelul 3.Comportamentul drojdiei S.cerevisiae in cultivare continuă (Mor şi Fiechter,  1968).

D

X

S

Y

Qo2

Qco2

RQ

[h-1]

[g/l]

[g/l]

[ml/g.h]

[ml/g.h]

0, 011

4, 08

0, 12

0, 43

9, 9

5, 6

   0, 57

0, 029

4, 39

0, 09

0, 461

21, 8

12, 6

   0, 57

0, 066

4, 71

0, 06

0, 493

45, 1

23, 3

   0, 52

0, 071

4, 70

0, 07

0, 493

45, 3

28, 3

   0, 53

0, 102

4, 77

0, 07

0, 500

64, 3

31, 1

   0, 49

0, 127

4, 78

0, 22

0, 509

76, 9

38, 3

   0, 49

0, 150

4, 69

0, 39

0, 508

87, 9

44, 1

   0, 47

0, 166

1, 87

4, 43

0, 362

99, 9

47, 3

   0, 47

 

Obs. X= conc. biomasă ;Y = randamentul de substrat ; Q = consumul specific de oxigen, respectiv degajarea bioxidului de carbon; RQ= coeficientul respirator; S=concentraţia substratului.

            După cum se poate vedea din acest tabel, la valori mici ale ratei de diluţie randamentul de substrat are valori mici. Pe masură ce rata de diluţie creşte, consumul pentru menţinere se păstrează relativ constant, devenind deci relativ mai puţin important, astfel încât randamentul de substrat creşte. În condiţiile unor diluţii mari se observă din nou o scădere  a randamentului de substrat.

            Paca si Gregr [[131] ] au studiat dezvoltarea drojdiei Candida utilis pe substrat de etanol într-un fermentator tip coloană cu agitare la o rată de diluţie de 0,33[h-1]. Concluziile lor pot fi rezumate astfel:

            1. Utilizarea fermentatorului  tip coloană cu agitare în mai multe trepte permite utilizarea unor concentraţii mari de etanol fără pierderi însemnate de etanol în aerul exhaustat;

            2. Asigurarea unei recirculări controlate asigură o reinoculare continuă cu celule de drojdie adaptate la concentraţii crescute de etanol, ceea ce permite folosirea unor diluţii mărite;

            3. Concentraţia maximă de acid acetic este atinsă în cea de-a doua treaptă. În etapele următoare,  acidul acetic este folosit ca sursă de carbon de către celule,  deşi există o concentraţie suficientă de etanol;

           4. O concentraţie mare de etanol în alimentare şi un randament acceptabil în biomasă fac posibilă atingerea unor concentraţii de substanţă umedă mari  în al patrulea etaj;

            5. O rată de diluţie şi concentraţie de etanol în alimentare mari asigură  o productivitate bună;

            6. Creşterea concentraţiei de etanol în alimentare peste 20 [g/l] nu are nici-un efect asupra conţinutului în proteină al celulei;

            7. Ţinând cont de randament, de viteza de transfer  a oxigenului, de conţinutul în proteină al celulei şi de productivitatea procesului,  valoarea de 50 [g/l] este optimă pentru concentraţia de etanol în alimentare,  la o rata de diluţie de 0, 3 [h-1]. Valorile   numerice sunt prezentate în Tabelele 4şi 5;

Tabelul 4.Creşterea drojdiei Candida utilis într-un fermentator multietajat  (Paca şi Gregr, 1977 ).

Parametrul

Etajul 1

Etajul 2

Etajul 3

Etajul 4

So

X [g/l]

5

6

7

8

10

9, 5

9, 8

10

10, 2

20

13

16

20

22

50

17

22

27

30

75

5

6

8

10

80

3

5, 5

8, 5

11

100

Yx/s

60

72

45

0

10

59

37

47

0

20

51

40

48

5

50

53

42

38

15

75

32

17

15

22

80

40

60

55

21

100

Obs: So=concentratia de etanol in alimentare

Tabelul 5.Conţinutul de proteină (Cp) în funcţie de concentraţia de etanol în influe

So[g/l] 10 20 50 65 75 80
Cp (Etajul 1) 62 37 37 37 36 34
Cp (Etajul 2) 48 30 29 30 29 29

            Figura 6 ilustrează  variaţiile în randament şi productivitate calculate pentru întregul sistem.Valoarea maximă a randamentului (66%) se obţine la So=10 [g/l]. În domeniul de concentraţie So=20-75 [g/l],  randamentul scade de la 55 la 45%. Depăşind concentraţia 75 g/l apare o scădere bruscă a eficienţei utilizare sursei carbon.

            Productivitatea fermentatorului creşte o dată cu concentraţia de etanol în alimentare până la valoarea de 75 [g/l]. Peste această valoare  şi productivitatea  înregistrează o scădere drastică. Productivitatea maximă -2, 2 [g/l/h]- se obţine la So = 75 [g/l]. Acest maxim se datorează realizării celei mai mari concentraţii de biomasă. Dar la această valoare a lui So pierderea de etanol în efluent este prea mare.Ţinând cont de acest aspect,  concentraţia optimă de etanol în alimentare este de 50 [g/l],  caz în care treapta a 4-a a fermentatorului este alimentată cu 0, 6 [g/l],  iar productivitatea globală atinge valoarea de 1,7 [g/l/h].

Figura 6. Influenta concentratiei substratului asupra randamentului si productivitatii.

            Într-o comunicare ulterioară [[132] ],  aceiaşi cercetători demonstrează că o presiune parţială mărită a oxigenului în gazul cu care este alimentat fermentatorul duce la creşterea concentraţiei de biomasă,  a randamentului şi,  implicit a productivităţii,  comparativ cu condiţiile standard. Pentru determinarea regimului optim de aerare s-a studiat concentraţia de oxigen dizolvat în fiecare din cele 4 trepte ale fermentatorului.Cum era de aşteptat,  ultima treaptă funcţionează în regim de limitare de oxigen. Această observaţie explică scăderea concentraţiei biomasei observate anterior. Introducându-se aer îmbogaţit în oxigen (Po2=263,5 tori) se observă o creştere a concentraţiei de oxigen dizolvat în toate cele patru trepte,  creşterea fiind mai mare în cea de-a 4-a treaptă comparativ cu primele  trei.

            Utilizarea aerului îmbogăţit în oxigen determină creşterea concentraţiei celulare în cea de-a 2-a şi în cea de-a 4-a treaptă şi scăderea ei în prima treptă. Aceste rezultate experimentale pot fi explicate dacă admitem existenţa unui efect inductor al oxigenului la concentraţii moderate  şi a unuia inhibitor în cazul concentraţiilor mari.Astfel,  în prima treaptă este posibilă manifestarea unui efect inhibitor combinat datorat concentraţiilor mari de etanol şi oxigen (în aceste condiţii o parte semnificativă din substrat este oxidată la acetat). Prezenţa unei concentraţii crescute de acetat demonstrează că celulele de drojdie au o capacitate scăzuta de a utiliza acetatul via TCA şi glioxilat,  ceea ce duce la o generare modestă de energie în procesul fosforilării oxidative.

            Deoarece utilizarea aerului îmbogăţit în oxigen măreşte substanţial preţul de cost al produsului finit,  Paca(1980) studiază posibilitatea utilizării unei alimentări periodice cu aer îmbogăţit în oxigen. Procedura optimă de aerare propusă de autorul menţionat constă în folosirea unei Po2 = 263,5 tori în aerul alimentat timp de 24 de ore,  urmată de o perioadă de 50-55 h de aerare normală (Po2=165,9 tori). Acest procedeu economiseşte 55-60% din oxigenul pur comparativ cu procedeul de aerare continuă cu aer îmbogăţit în oxigen. În Tabelul 6 se prezintă câţiva parametri ai procesului în 3 variante de operare:

            I.  Utilizarea unui aer îmbogătit în oxigen Po2 = 263,5 tori timp de 24 h,  după care se continuă aerarea cu aer obişnuit Po2 = 165, 9 tori

            II. Aerare normală Po2 =165, 9 tori

            III. Menţinerea unei Po2=208 tori constantă, în aerul alimentat,  corespunzatoare aceluiaşi consum de oxigen pur ca şi în primul caz.

Tabelul 6.Parametrii procesului de obţinere  a biomasei pe etanol în sistem continuu în funcţie de aerare.

  X4[g/l] S4[g/l] Yx/s [g/g] Pr[g/l/h]
I 34 0,5 0,69-0,7 2,55-2,6
II 17 15-18 0,51-0,52 1,4
III 25 14 0,61 1,74

             Schugerl şi colab. [[133] ] compară parametrii procesului de obţinere a biomasei cu Candida boidinii,  în funcţie de sursa de carbon şi energie utilizată pentru creştere (Tabelul 7).

Tabelul 7.Compararea valorilor μm,  Yx/s, Yo,  pentru o tulpina de Candida boidinii,  pe diferite substraturi.

Substrat So[g/l] μm[h-1] Yx/ss Yo
Metanol 5 0,104 0,42 0,38
Etanol 5 0,208 0,68 0,66
Glucoza 5 0,327 0,48 1,42

 

             În cazul creşterii fără limitare de substrat se obţine cea mai mare productivitate folosind glucoza şi cea mai mică atunci când substratul este metanolul. Dacă creşterea este limitată  de transferul de masă al oxigenului,  cele mai mari productivităţi se înregistrează tot pentru glucoză datorită randamentului mare faţă de oxigen.Cele mai mici productivităţi se obţin tot în cazul metanolului din cauza valorilor scăzute ale coeficientului de transfer de masă şi a randamentului faţă de oxigen. Etanolul are o poziţie intermediară în ceea ce priveşte productivitatea din cauza valorilor medii pentru μmşi Yo. Randamentul de substrat are însă valoarea cea mai mare pentru etanol [[134] ].

4.1.5. Obţinerea de biomasă liofilizată cu tulpini de Saccharomyces cerevisiae

4.1.5.1. Tulpini de drojdii utilizate

            Pentru obţinerea de biomasă proteică viabilă s-au utilizat trei tulpini de drojdii din genul Saccharomyces:  Saccharomyces cerevisiae  224; Saccharomyces cerevisiae  225; Saccharomyces cerevisiae  226.

4.1.5.2. Medii de cultură

            Mediul de cultură pentru inocul şi pentru faza de fermentaţie conţine % (W/V):KH2PO4 0,2, (NH4)2SO4 0,2, extract de porumb 0,2, MgSO4×7H2O 0,05, microelemente 1 ml, pH 4,5, etanol 0,3.

4.1.5.3. Echipamente şi sisteme de cultivare

            Echipament - Inoculul s-a cultivat în baloane Erlenmeyer de 500 ml cu 100 ml mediu de cultură. Procesul de fermentaţie s-a realizat într-un bioreactor tip LKB, la un volum util de 9l. Parametrii de cultivare au fost: temperatura 280C, agitare 600 – 900 rpm, aerare 0,8 – 1,3 l/l/min. Nivelul oxigenului dizolvat a fost monitorizat de un electrod galvanic (Pb/Ag). Concentraţia de CO2 din aerul exhaustat a fost măsurat cu ajutorul unui analizator  IR tip Infralyt 4 (Junkalor Dessau, Germania).

            Fermentaţia - Cultivarea celor 3 tulpini de drojdii din genul S. cerevisiae s-a realizat în sistemul de cultivare batch, după care biomasa a fost separată din mediul de cultură prin centrifugare şi supusă procesului de liofilizare într-un liofilizator tip L – MIN – D.

4.1.5.4. Metode analitice utilizate

            Biomasa uscată (DCW) a fost determinată prin centrifugarea mediului de fermentaţie la 5.000 rpm timp de 30’, apoi spălarea celulelor cu apă distilată şi uscarea acestora până la greutate constantă la 1050C. Etanolul a fost analizat gaz – cromatografic. Densitatea optică (DO) a fost citită la un spectrofotometru Karl Zeiss Jena, la λ= 570 nm.

4.1.5.5. Parametrii de cultivare şi caracteristicile biomasei liofilizate

            Evoluţia parametrilor de cultivare în sistem batch a celor 3 tulpini de S. cerevisiae precum şi rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 8 şi Figura 6 şi 7.

Tabelul 8. Parametrii de cultivare în sistem discontinuu a celor 3 tulpini de S. Cerevisiae.

Duratacultivare (ore)

Aer (l/l/m/m)
Agitare (rpm)
pH
Concentratie etanol (%)
0
6
600
4,1
0,25
4
6
600
4,0
0,32
8
9
800
4,0
0,12
12
12
900
4,2
0,26
16
12
900
4,0
0,37
20
14
1000
4,1
0,18
24
15
1000
4,0
0,23

 

            Dezvoltarea biomasei de Saccharomyces cerevisiae s-a realizat prin menţinerea constantă a pH la valoarea 4 şi a concentraţiei de etanol din mediul de cultură între 0,1 – 0,35%, ajungându-se la 24 ore de cultivare la un DCW de 41,25 g/l. Odată cu creşterea concentraţiei de biomasă, concentraţia O2 dizolvat a scăzut şi s-a menţinut la pragul de 30%, prin creşterea ratei de aeraţie de la 0,8 la 1,3 l/l/m/m, şi a agitării de la 600 rpm la 1000 rpm.

            Durata procesului de cultivare a fost de 24 de ore, obţinându-se 370 g biomasă prin consumarea a 612 g etanol. Consumul specific de etanol a fost de 1,65, iar randamentul de bioconversie în biomasă a fost de 60,5%. Viteza specifică de creştere a celor 3 tulpini de drojdii pe tot parcursul celor 24 ore de cultivare a fost de 0,1 h-1, iar productivitatea celulară a atins 5,77 g×l-1×h-1, cu un TD = 4,95 h.

            Biomasa proteică a fost separată din broth prin centrifugare şi a fost supusă apoi procesului de liofilizare, după ce în prealabil s-a adăugat mediu de protecţie (zaharoză 10%), având după procesul de liofilizare o viabilitate de 7,53×10 16 celule/g biomasă. Caracteristicile fizico – chimice ale biomasei liofilizate sunt prezentate în Tabelul 9.

Tabelul 9. Caracterizarea analitică a biomasei liofilizate de S. cerevisiae  224, 225, 226.

Nr. crt.
Parametrii
Valori
1
Aspect
Biomasa liofilizat, amorfa
2
Culoare
Alb - bej
3
Miros
Caracteristic
4
Pierdere prin uscare (%)
4,67
5
Rezidiu sulfatat (%)
4,97
6
Metale grele (%)
Absent
7
Azot total (%)
6,913
8
Azot amoniacal (%)
0,313
9
Proteina totala (% s.u.)
43,27
10
Acizi nucleici (%)
2,8
11
Lipide (%)
6,1

 

            Biomasa obţinută în urma procesului de liofilizare şi caracterizată fizico – chimic şi din punct de vedere al viabilităţii celulelor de drojdii a fost apoi formulată ca produs probiotic sub formă de capsule gelatinoase.


[1] . TANG  Jenny., BRACKENRIDGE  I., ANDREW J.; Tetrahedron 51: 13217-13238 (1995).

[2] . GOCHO S., TABOGAMI N.; KOMAI T.; Biosci. Biotechnol. Biochem. 59:1571-1572 (1995).

[3] . FUGANTI C., SARRA Antonella, SERVI S.; Tetrahedron :Asym. 5: 1135-1138 (1994).

[4] . KOUL S., KROUT D.H.G., TAX J.; J.Chem. Soc. Perkin.Trans. 1, 23: 2969-2988 (1995).

[5] . CHARTRAIN M., KATZ L., KING A.; Bv. SUA 5 474 919 (1995).

[6] . PATEL R., LIU M., SZARKA L.M.; Bv. SUA 5 393 663 (1995).

[7] . BERGOGNE-BEREZIN E.; La Presse Medicale 24:145-156 (1995).

[8] . DOBIAS J., EBRINGER L.; Bv. SK 172897 (1999).

[9] . DZJAVGO L.A., MASLOV D.V., PANKRATOVA Tatiana M.; Bv. RU 2119796 (1998).

[10] . FULLER R.;  J.Appl. Bacteriol. 66: 365-378 (1989).

[11] . Kung L. J.r., Kreck E.M., Tung R.S., Hession A.O., Sheperd A.C., Cohen M.A., Swain H.E., Leedle J.A.; J Dairy Sci  80:2045-2051 (1997).

[12] . JONG-GUBBELS, Patricia, VAN DIJKEN J., PRONK J.; Microbiology 142:1399-1407 (1996).

[13] . LARSSON C., PAHLMAN INGA., GUSTAFSSON LENA.; Yeast 14:347-359 (1998).

[14] . KEULERS M., SUZUKI  T., KURIYAMA H.; Yeast 12: 673-682 (1996).

[15] . KEULERS M., SUZUKI  T., KURIYAMA H.; FEMS Microbiol. Lett. 142:253-258 (1996).

[16] . RAHMAN D.R.J., SUDBERY P.E., MARISON I.W.; J. Gen. Microbiol. 134:2241-2248 (1988).

[17] . BAKER W.;  Biochem. Ed. 23:216-217 (1995).

[18] . SATROUTDINOV A.D., KURIYAMA H., KOBAYASHI H.; FEMS Microbiol Lett. 77:261-267 (1992).

[19] . PRELL A., PACA J., SIEGLER K.; Folia Microbiol. 37:39-42 (1992).

[20] . PACA J., VOTRUBA J.; Folia Microbiol. 36: 478-484 (1991).

[21] . PACA J., VOTRUBA J.; Folia Microbiol. 36: 485-492 (1991).

[22] . PACA J., VOTRUBA J.; Folia Microbiol. 39: 65-70 (1994).

[23] . VOTRUBA J., PACA J.; Folia Microbiol. 37: 133-139 (1992).

[24] . PRELL A., PACA J., SIEGLER K.; Appl. Microbiol. Biotechnol. 36:236-239 (1991).

[25] . MINKEVICH I.G., BAUMANN F., HEINRITZ B., Acta Biotechnol 8: 435-444 (1988).

[26] . PRELL A., SAFAR H., SOBOTKA M.; Lecture 4 –Lucrarile Conferintei  CHISA 1997, Srni, Rep. Ceha (1997).

[27] . LASKIN A.;  Biotechnol. Bioeng. 7: 81-103 (1977).

[28] . HITZMAN D.O.; Ultra high  cell density fermentation, presented in connection with People to People Citizen Ambassador Program (1984).

[29] . WILLS C; Critical  Rev. in Biochem.  Mol. Biol. 225: 245-280 (1990).

[30] . Shachar – Nishri Y., Freeman A.;  Appl. Biochem. Biotechnol. 39/40: 387-399 (1993).

[31] . HEINISCH J.J., VALDEZ E., ALVAREZ J.; Yeast 12:1285-1295 (1996).

[32] . FERNANDEZ E., MORENO F., RODICIO R.; Eur.J.Biochem. 204:983-990 (1992).

[33] . Humphrey A.E. (1980); "Production of Single Cell Protein from Ethanol"; Presented at Symposyum held in London,  Ed.Pergamon Press Toronto

[34] . CHENG L., LEK L.; FEBS Lett 300: 251-253 (1992).

[35] . MAGONET E.; HAYEN  P., REMACLE J.; Biochem. J. 287: 361-365 (1992).

[36] . GUOQIANG D., KAUL. R,  MATTIASSON. B.; Biotechnol. Prog 11: 187-193 (1995).

[37] . CHO J-Y, JEFFRIES T.; Appl. Environ. Microbiol. 64: 1350-1358 (1998).

[38] . BENITEZ T.,  MARTINEZ P., CODON A. C.; Microbiologia 12: 371-384 (1996).

[39] . HEICK H. N. C.; Can. J. Microbiol 18: 23-28 (1972).

[40] . VALLARI R. O., COOK W. J., MORGAN N. J.;  Mol. Cell. Biol 12: 1663-1673 (1992).

[41] . GOULD R.M., PLAPP V.B.; Biochemistry 29: 5463-5468 (1990).

[42] HOFFMANN K.H., POLNISH E.;  J. Basic Microbiol. 30 333-336 (1990).

[43] PALMIERI  L., WALKER I.E.; FEBS Lett 417: 114-118 (1997).

[44] TRIVIC S, LESKOVAC V.; Biochem.  Mol. Biol. Inter 32: 399-407 (1994).

[45]   REID M.F., FEWSON C.A.; Crit. Rev. Microbiol. 20: 13-56 (1994).

[46] PETKOVA Elena .B.; Folia Microbiol 43: 210-211 (1998).

[47] MACIVER F.H., DAWE I.W. GRANT C.M.; Curr. Genet. 31: 119-121 (1997).

[48] SCHJERLING C.K., HUMMEL R., HANSEN J.K.; J.Biol. Chem. 271:22514-22521 (1996).

[49] CIRIACY M.; Mutat Res. 29: 315-326 (1975).

[50] GRIMM C., SHAER P., NUNZ P., KOHLI J.; Mol. Cell. Biol. 11: 289-298 (1991).

[51] CHAO J.Y., JEFFRIES T. W.; Appl. Environ. Microbiol. 64:1350-1358 (1998).

[52] RUSSEL D.W., SMITH M.; J.Biol.Chem 258: 2674-2682 (1983).

[53] JONG- GUBBELS Patricia., VAN DIJKEN J.P.; Yeast 11 407-418 (1995).

[54] LUTSDORF U., MEGNET R.; Arch. Biochem.Biophys. 126:933-944 (1968).

[55] WILLIAMSON V.M., COX D. , YOUNG E.T., SMITH M.; Mol. Cell .Biol. 3: 20-31 (1983).

[56] YOUNG E.T., PILGRIM  D.; Mol. Cell .Biol. 5: 3024-3034 (1985).

[57] YANG V.W.; MARK J.A. DAVID, B.P., JEFFRIES T.W.; Appl. Environ.Microbiol. 60:4245-4254 (1994).

[58] SHAIN D.H., DENIS C.L.; Mol.Gen. Genet. 232:479-488 (1992).

[59] MAZZONI C., SALIOLA M., FALCONE C.; Mol. Microbiol. 6:2279-2286 (1992).

[60] MEADEN P.G., DIKINSON F.M., BUSHEL H., Yeast 13: 1319-1327 (1997).

[61] BUSHELL H., KABACK D.B., ZHOUG W; Proc. Natl. Acad.Sci. USA 92: 3809-3813 (1995).

[62] Wang X., Mann C.J., Bai Y., Ni L., Weiner H.; J Bacteriol.  180:822-30 (1998).

[63] DICKINSON F.M., HAYWOOD G.W.; Biochem J. 247: 377-384 (1987).

[64] DICKINSON F.M.; Biochem J. 315: 393-399 (1996).

[65] Tessier W.D., Meaden P.G., Dickinson F.M., Midgley M.; FEMS Microbiol. Lett.  164:29-34  (1998).

[66] SAIGAL D., CUNNINGHAM S.J., FARRES J., WEINER H.; J. Bacteriol. 173:3199-3208 (1991).

[67] FELDMANN H., AIGLE M., AJINOVICI G.; EMBO J. 13: 5795-5809 (1994).

[68] . GIETZ R.D., WILLEMS A.R., WOODS R.A.; Yeast 11: 355-360 (1995).

[69] FLIKWEERT M.T., VAN DER ZANDEN L., PRONK J.T.; Yeast 12: 247-257 (1996).

[70] SHU C.H., YANG S.T.; Appl. Environ. Microbiol. 62: 3152-3157 (1996).

[71] DE VIRGILIO C., BURCKERT M., BARTH G., NEUHAUS J.M; Yesat 8:1043-1051 (1992).

[72] MONTEIRO G.A., Sa-Correia I.; Biochim. Biophys Acta 1370: 310-316 (1998)-cf. Medline PMID 9 545 589.

[73] HAARASILTA S., TASKINEN L., Arch. Microbiol.   113: 159-165 (1977).

[74] WILSON A., BHATTACHARJEE J.K.; Can. J. Microbiol. 32: 969-972 (1986).

[75] LARRSON C., PAHLMAN I.L., ANSELL R., GUSTAFSSON L.; Yeast 14: 347-357 (1998).

[76] JIMENEZ J., OBALLE J.; Mol. Gen. Genet. 245:86-95 (1994).

[77] FITTON V., RIGOULET M., OUHABI R., GUERIN B. Biochemistry 33:9672-9698 (1994).

[78] BOLES E., JONG-GUBBELS Patricia, PRONK J.T.; J.Bacteriol. 180:2875-2882 (1998).

[79] PRONK J.T., STEENSMA H.Y., VAN DIJKEN J.P.; Yeast 12:1607-1633 (1996).

[80] VILJOEN M., SUBDEN R.E., KRIZUS A.VIUREN H.J.J.; Yeast 10:613-624 (1994).

[81] FERNANDEZ M.J. MADRANA M., RUZ AMIL M, LASADA M.; Eur.J.Biochem. 3:11-18 (1967).

[82] Hoppe G. K.,  Hansford G. S.; Biotechnol. Lett. 4  39 – 44 (1982).

[83] Bazua C. D., Wilke C. R., Biotechnol. Bioeng. Symp. 7:105 – 118 (1977).

[84] HolzbergI.,  Finn R. K.,  Steinkraus K. H.; Biotechnol. Bioeng. 9: 413 – 427 (1967).

[85] Ghose T. K.,  Tagi R. D.;  Biotechnol. Bioeng. 21: 1401 – 1420 (1979).

[86] Egamberdiev N. B.,  Ierusalimskii N. D.; Microbiologiya 37: 687-694 (1968).

[87] Aiba S.,  Shoda M., J. Ferment. Technol. 47: 790 – 794 (1969).

[88] Strehaiano P.,  MorenoM.,  Goma G.; C. R. Acad. Sci. Ser. D. 286: 225-242 (1978).

[89] CARLSEN E., DEGN H., LLOYD D.; J. Gen.Microbiol. 137: 2879-2883 (1991).

[90] IGLESIAS R., FERREAS J.M., LLOYD D.; Biotechnol. Bioeng. 37:389-391 (1991).

[91] ROSA M.F., SA-CORREIA I.; FEMS Microbiol Lett. 135: 271-274 (1996).

[92] Oliveira S.C., Paiva T.C., Visconti A.E., Giudici R.; Appl Biochem Biotechnol  74:61-72 (1998).

[93] Ciesarova Z, Smogrovicova D, Domeny Z.; Folia Microbiol. 41:485-488 (1996).

[94] KOUKON A.I., TSAUKATOS D., DRAINAS C.; J.Gen. Microbiol. 136: 1271-1277 (1991).

[95] JONES R.P.; Enz. Microb. Technol  9:334-338 (1987); Jones R.P., Greenfield P.F.: Yeast 3:223-232 (1987).

[96] JONES R.P., GREENFIELD P.F.; Enz. Microb. Technol  11:130-153 (1989).

[97] Ciesarova Z, Domeny Z, Smogrovicova D, Patkova J, Sturdik E.; Folia Microbiol  43:55-58 (1998).

[98] D' Amore T., Panchal C., Russell I., Stewart G.G.; Crit. Rev. Biotechnol. 9:287-304 (1990).

[99] Dassari G. ,Worth M.A., Connors N.A, Pamment N.B.; Biotechnol. Bioeng., 35:109-122 (1990).

[100] Jimenez J., van Uden N.; Biotechnol. & Bioeng. 25:1596-1605 (1985).

[101] Jimenez J., Benitez H.; Trends Biotechnol. 4 :40-46 (1987).

[102] Sigler K., Knotkova A., Kotyk A.; Biochim. Biophys. Acta 643: 572-582 (1981).

[103] Lenbury Y, Neamvong A, Amornsamankul S, Puttapiban P.; Biosystems  49:191-203 (1999).

[104] HOFFMANN S., MAGER W.H.; ``Yeast Stress responses`` (1997) Springer Verlag, Heidelberg, Germany.

[105] SINGH K.K., NORTON R.S.; Arch. Microbiol. 150:38-42 (1991).

[106] MAGER W.H., VARELO J.C.S.; Mol. Microbiol 10:253-258 (1993).

[107] CHOWDHURY S., SMITH K.W., GUSTIN N.C.; J.Cell Biol 118: 561-571 (1992).

[108] Alexandre H., Plourde L., Charpentier C., Francois J.; Microbiology  144:1103-1111 (1998).

[109] Hounsa C.G., Brandt E.V., Thevelein J., Hohmann S, Prior B.A.; Microbiology  144 :671-680 (1998).

[110] MAGER W.H., DE KRUIJFF A.J.J.; Microb.Rev 59: 506-531 (1995).; Biochem.J. 290:1-13 (1993).

[111] MAGER W.H., MORADAS FERREIRA P.N.; Biochem.J. 290:1-13 (1993).

[112] DAVIES J.M., LOERY C.V., DAVIES K.J.A.; Arch. Biochem Biophys. 317:1-6 (1995).

[113] COOTE P.J. COLE N.B., JONES M.V.; J.Gen. Microbiol. 137: 1701-1708 (1992).

[114] Parascandola P, de Alteriis E, Sentandreu R, Zueco J.; FEMS Microbiol Lett  150:121-126 (1997).

[115] TAMURA K., MIYASHITA M.., IWAHASHI H.; Biotechnol.. Lett. 20:1167-1169 (1998).

[116] COUTO J.A., PINA C., HOGG T.; Biotechnol. Lett. 19:487-490 (1997).

[117] KOMATSU K.., KAUL S.C., OBUCHI K.; FEMS Microbiol. Lett. 72:159-162 (1990).

[118] TANJI K., NATAORI S., SEKIMIZU K.; Biochim. Biophys. Acta 1129: 172-176 (1992).

[119] HOTTIGER T., DE VIRGILIO C., HALL N.N., BOLLER T.; FEBS Lett. 219:187-193 (1994).

[120] IWAHASHI H., KAUL S.C., KOMATSU K.; FEMS Microbiol Lett. 80: 325-328 (1991).

[121] . SANCHEZ Y., TAULIEN J.; EMBO J. 11: 2357-2364 (1992).

[122] PIPER P.W. FEMS Microbiol Lett. 134: 121-127 (1995).

[123] PIPER P.W.; FEMS Microbiol Rev. 11: 339-356 (1993).

[124] DE VIRGILIO C., HOTTIGER T., WIEMKEN A.; FEBS Lett. 219:179-186 (1994).

[125] VAN DIJK P., THEVELEIN J.M.; Appl. Env. Microbiol. 61: 109-115 (1995).

[126] GOLD R.S., HUTKINS R., CONWAY T..; J.Ind. Microbiol 10:45-54 (1992).

[127] VOLKER U., MACH H., HECKER M.; J. Gen. Microbiol. 38:2125-2135 (1992).

[128] Anghel I., Herlea Victoria, Vassu Tatiana, Segal B., Berzescu P., Oancea  Ioana  (1991)  "Biologia si Tehnologia Drojdiilor " Ed. Tehnica  Bucuresti.

[129] PEJIN D.; RAZMOV S.K.I. R.; J.Appl. Bacteriol. 80:53-55 (1996).

[130]Mor J., Fiechter A.; Biotechnol. Bioeng.10:159-176 (1968).

[131] Paca,J., Gregr,V.;  Biotechnol. Bioeng19:539-554 (1977).

[132] PACA, J.; Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 9:93-100 (1980).

[133] Schugerl K.; Adv. Biochem. Bioeng. 8 p.106 (1978).

[134] Shkidchenko A. N.; Mikrobiologiia  53:58-62 (1984).

[135] JIMENEZ J., BENITEZ H.; Trends Biotechnol. 4 :40-46 (1987).

[136] RUSSEL D.W., SMITH M.; J.Biol.Chem 258: 2674-2682 (1983).

[137] HOPPE G. K., HANSFORD G. S.; Biotechnol. Lett. 4 39 - 44 (1982).

[138] BAZUA C. D., WILKE C. R., Biotechnol. Bioeng. Symp. 7:105 - 118 (1977).

[139] HOLZBERG I., FINN R. K., STEINKRAUS K. H.; Biotechnol. Bioeng. 9: 413 - 427 (1967).

[140] GHOSE T. K., TYAGI R. D.; Biotechnol. Bioeng. 21: 1401 - 1420 (1979).

[141] EGAMBERDIEV N. B., IERUSALIMSKII N. D.; Microbiologiya 37: 687-694 (1968).

[142] AIBA S., SHODA M., J. Ferment. Technol. 47: 790 - 794 (1969).

[143] AIBA S., SHODA M., J. Ferment. Technol. 47: 790 - 794 (1969).

[144] STREHAIANO P., MORENO M., GOMA G.; C. R. Acad. Sci. Ser. D. 286: 225-242 (1978).

[145] PRELL A., PACA J., SIEGLER K.; Folia Microbiol. 37:39-42 (1992).

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU