1. Considerații generale

1.1. Ecologie medicală

 

În natură, la orice nivel de organizare  a materiei vii, fiecare organism își conturează un anumit spațiu de existență numit habitat. În cadrul său, între membrii aceleiași specii se stabilesc relații de interacțiune biologică care stau la baza formării și funcționării unei comunități biotice. În mod inevitabil însă, pentru a-și asigura supraviețuirea biologică, orice comunitate biotică trebuie să-și dezvolte un sistem propriu de relații cu mediul abiotic din jurul lor, astfel încât, prin condiționări și adaptări succesive, între acestea se stabilesc complexe mecanisme de interacțiune, organizate într-o structură unitară și dinamică numită sistem ecologic sau ecosistem.

Ecosistemele naturale prezintă nu numai o largă distribuție spațială, ci și o amplă variabilitate temporală, în funcție de numeroasele interacțiuni ecologice dintre diferitele tipuri de comunități biotice și mediul lor natural, astfel încât, deseori, în cadrul  unui anumit ecosistem pot acționa mai multe comunități biotice, în care fiecare specie își individualizează o nișă ecologică distinctă prin care exercită o anumită funcție în cadrul populației din care face parte. În acest fel, relațiile de interdependență biologică dintre diferitele specii care populează același sistem ecologic duc, în mod inevitabil, la constituirea biocenozelor care, la rândul lor, variază în funcție de condițiile environmentale specifice în care s-au format.

Știința consacrată studiului tuturor tipurilor de relații existente între diversele organisme și mediul lor de existență sau acțiune se numește ecologie, dar ea poate îmbrăca diverse forme de reprezentare, în funcție de natura specifică a comunității sau speciilor biotice care populează un anumit tip de mediu. Astfel, ecologia medicală analizează complexul sistem de relații ce se stabilește între unul sau mai multe tipuri de agenți / microorganisme patogene și diferite specii biotice într-un mediu fizic, biologic sau social dat.

1.1.1.Tipuri de organisme patogene

În cadrul aceleiași sau a diferitelor tipuri de biocenoze, omul, ca specie biologică distinctă, vine în contact cu numeroase alte forme de viață aflate la diferite niveluri de evoluție, stabilind cu ele multiple și variate forme de interacțiune. Din nefericire însă, unele dintre aceste ființe biologice, inferioare omului, pot exercita asupra lui diverse efecte negative, afectându-i total sau parțial integritatea anatomică și fiziologică, motiv pentru care acestea sunt considerate drept organisme patogene deoarece, prin dereglarea  echilibrului biologic inițial, ele pot determina îmbolnăvirea omului și pierderea temporară sau definitivă a capacității sale productive.

De regulă, asemenea organisme patogene, denumite și agenți patogeni deoarece transmit germenii specifici unei anumite maladii, sunt forme inferioare de viață, ale căror dimensiuni variază de la cele microscopice, caracteristice organismelor unicelulare de tipul virușilor, chlamidiilor, micoplasmelor, ricketsiilor, bacteriilor, fungilor și protozoarelor, la cele de ordin macroscopic, caracteristice organismelor pluricelulare de tipul metazoarelor, viermilor parazitari și insectelor.

La capătul inferior al acestei structuri ierarhice de agenți patogeni se află grupul aparte al virușilor, care sunt alcătuiți numai dintr-un nucleu, compus din acizi, înconjurat de  straturi succesive de substanțe proteice și uneori, de acizi grași, în timp ce la capătul superior se află marea clasă a artropodelor, care cuprinde nenumărate și variate specii patogene, de tipul insectelor (ordinele Diptera, Anoplura, Hemiptera, Siphonaptera și Himenoptera) și Arachnidelor (ordinele Acarina, Scorpiones și Araneae) (vezi 2.3.2).

1.1.2.  Originea organismelor patogene

Asemenea (micro)organisme patogene pot proveni din două tipuri de focare patogene: naturale și antropice.

Focarele patogene naturale, care prezintă o amplă variabilitate geografică, pot fi punctiforme (localizate în jurul unor unități fizico-geografice bine individualizate de tipul lacurilor, bălților, vizuinilor etc.) sau areale (extinse pe mari suprafețe sau regiuni biogeografice de tipul pădurilor, deșerturilor, stepelor etc.). De multe ori, prin ample migrații sau explozii ecologice, focarele primare, de tip punctiform, se pot extinde spațial, transformându-se în focare secundare, de tip areal.

Focarele patogene antropice, comune omului și animalelor, pot apărea fie prin migrarea diverselor specii patogene în mediile antropice, fie prin transformarea, prin influența omului, a celor naturale, originale.

1.1.3. Răspândirea organismelor patogene

Din focarele lor de formare, organismele patogene se răspândesc în mediul din jurul lor pe mai multe căi de diseminare care pot fi grupate în două categorii principale: non-vectoriale și vectoriale.

Calea non-vectorială de diseminare este cea mai directă și se referă la transmiterea agenților patogeni de la o persoană la alta prin contact bilateral. Infecțiile sau bolile transmise pe această cale se numesc non-vectoriale deoarece germenii patogeni se propagă de la o gazdă la alta fără ajutorul unei gazde intermediare numită gazdă-vector sau simplu, vector, ce poate fi reprezentată fie de un anumit gen de purtător biotic, fie de un anumit tip de mediu contaminat (aer, apă, sol).

Transmiterea bolilor non-vectoriale se poate efectua prin patru tipuri de contacte directe între purtătorii patogeni:

- contact aerian prin contaminarea aerului cu minuscule particule de salivă exhalate în aer de persoanele infectate și inhalate apoi de persoanele sănătoase, ca în  cazul gripei sau tuberculozei;

- contact digestiv prin contaminarea apei sau hranei cu materii provenite de la persoana contaminată, ca în cazul holerei sau hepatitei A în care igiena deficitară devine principalul factor patogen;

- contact de inoculare produs prin transfuzii de sânge, ca în cazul hepatitei B;

- contact intim (sexual), prin care se transmit boli infecțioase de tip SIDA sau cronice (degenerative) de tipul mononucleozei.

Calea vectorială de diseminare a bolilor presupune existența unui circuit mai complex de transport a germenilor patogeni, datorat intercalării unor numeroase verigi trofice adiționale. Rolul esențial în acest tip de transport revine gazdei intermediare, numită gazdă-incidentală, gazdă-vector, sau vector deoarece, în interiorul organismului său, agentul patogen își desfășoară total sau parțial ciclul biologic de evoluție iar contaminarea nu ar fi posibilă în absența acestuia (de exemplu, nimeni nu poate contacta malaria în mod direct, prin contact inter-uman, ci numai prin înțepătura produsă de anumite specii de țânțari anofeli care găzduiesc plasmodiul malaric).

Bolile transmise pe cale vectorială se numesc boli vectoriale și, în funcție de natura și tipul gazdei-vector, ele se pot contacta prin:

- difuzie vectorială mecanică, în care agentul-vector este de natură fizică, ca în cazul aerului, apei sau solului;

- difuzie vectorială biologică, în care agentul-vector este reprezen-tat de orice specie biotică, de tipul insectelor, viermilor, păsărilor, animalelor și chiar omului.

Totuși, în natură, organismele patogene se răspândesc în mediul din jurul lor pe mai multe căi concomitente astfel încât procesele de contaminare patologică pot urma variate scenarii de evoluție, care devin cu atât mai complicate cu cât tipurile probabile de contact dintre diversele specii biotice sunt mai numeroase. De exemplu, numai în focarul primar, de tip natural, contaminarea / infecția omului se poate:

- limita doar la persoanele care vin în contact direct cu focarul patogen respectiv;

-  propaga inter-uman prin diverse forme de contact direct;

-  difuza în rândul comunității umane prin intermediul speciei-vector;

-  disemina la populațiile locale de vectori care o transmit ulterior omului;

- transmite la animalele sălbatice sau domestice care se constituie ca gazde temporare sau definitive ale agenților patogeni ș.a.m.d.

1.1.4. Efectele organismelor patogene

În cazul în care, într-un ecosistem dat, relațiile de echilibru dintre organismele patogene, specia umană și celelalte specii conlocuitoare se modifică în sensul multiplicării extreme a agenților patogeni și intensificării agresivității lor, atunci, se produce contaminarea  mediului respectiv.

Cu toate acestea, contaminarea cu un anumit tip de agent patogen nu se poate produce decât în condițiile atingerii unei concentrații patogene maxime în focarul inițial sau în rândul populației vectoare de unde acesta este preluat apoi de om. Cu totul altfel stau însă lucrurile în cazul contaminării polietiologice, în care starea de boală este produsă fie prin acțiunea sinergică a mai multor tipuri de agenți patogeni, fie prin influența aceluiași tip de agent, provenit însă din medii de contaminare diferite.

De asemenea, gradul de contaminare cu agenți patogeni al unei anumite comunități biotice mai depinde și de mărimea și natura focarului patogen; în primul caz șansele de contaminare crescând direct proporțional cu dimensiunile focarului; iar în al doilea caz, relațiile de interacțiune dintre specia-gazdă și specia-vector degenerându-se cu atât mai mult cu cât agresivitatea agentului patogen este mai mare; precum și de virulența și cantitatea inoculului (dozei infectante). Desigur, este util să menționăm faptul că orice modificare ulterioară contaminării, a  relațiilor ecologice dintre speciile gazdă, vector și cele patogene, poate determina atenuarea sau chiar anihilarea totală a infecției, prin întreruperea lanțului său de transmitere.

În acest punct se cuvine însă să arătăm că asemenea procese de contaminare a omului cu microorganisme patogene pot avea durate variabile, iar bolile rezultate din acestea pot fi:

- infecțioase (vectoriale sau non-vectoriale), în cazul în care starea de contaminare este temporară iar structurile fiziologice ale organismului uman sunt reversibile;

- cronice, când starea de contaminare este definitivă iar organismul uman este incapabil de a-și mai reface structurile fiziologice inițiale;

- genetice, în care starea de contaminare a atins profunzimi atât de mari încât leziunile provocate de agenții patogeni au determinat modificarea structurilor cromozomiale ale celulelor, astfel încât dereglările funcționale produse de aceștia sunt transmise, prin flux genetic, din generație în generație.

1.1.5. Distribuția spațială a contaminării

Dacă starea  de contaminare cu agenți patogeni este permanentă în rândul unei anumite comunități biotice, fără ca relațiile ecologice dintre acestea să fi suferit vreo modificare, iar procesul de multiplicare a organismelor infecțioase se desfășoară relativ lent, fără a duce la creșterea lor explozivă, atunci boala rezultată din aceasta este enzootică, dacă afectează o comunitate de specii animale, sau endemică, dacă afectează însăși comunitatea umană. În acest caz, trebuie totuși să atragem atenția că răspândirea enzootică / endemică a vreunei infecții sau boli nu înseamnă că speciile animale sau umane, după cum este cazul, își mai pot menține nealterată starea lor funcțională inițială. Dimpotrivă, deși contaminarea endemică are un caracter destul de limitat, ea determină totuși, degradarea sănătății și productivității speciilor receptoare. Regiunile geografice în care o mare parte a populației (animale sau umane) găzduiește germenii acestor tipuri de infecții / boli se numesc regiuni enzootice  / endemice sau regiuni – rezervor, iar perimetrul lor de extindere poate fi influențat de o multitudine de factori environmentali, biologici, sociali, culturali și chiar genetici.

Dacă însă gradul de contaminare al populației respective crește exagerat de mult, astfel încât numărul cazurilor de morbiditate depășește anumite limite de toleranță ale speciei, sau dacă procesul de contaminare se extinde areal, cuprinzând și comunități adiacente, inițial necontaminate, atunci starea de infecție / boală produsă de aceasta devine epizootică, în cazul animalelor, sau epidemică, în cazul populației umane. Bolile epidemice reprezintă, de obicei, fenomene regionale de contaminare deoarece ele nu se pot manifesta decât în anumite condiții environmentale. De exemplu, populațiile umane din regiunile temperate nu au nici cel mai mic motiv să se teamă de vreo epidemie de tripanosomiaze (”boala somnului”) deoarece musca țețe care constituie principalul său vector, nu se găsește și acționează decât pe o suprafață restrânsă din Africa, situată pe o distanță de cel mult 140 N sau S, la înălțimi de maxim 1250 metri.

Cu toate acestea, există însă situații când un anumit proces infecțios debutează ca o boală regională, pentru a se extinde apoi la nivel continental, sau chiar planetar, ca în cazul diferitelor forme de gripă care au continuat să afecteze întreaga omenire încă de la începutul acestui secol sau, mai recent, a mult temutei SIDA declanșată de nu mai puțin înspăimântătorul virus HIV. În acest caz, contaminarea a atins proporții pandemice, iar evoluția ei epidemiologică nu mai poate fi controlată prin factori environmentali, ci doar sociali sau culturali.

Desigur, toate aceste forme de contaminare pot fi stăvilite la diferite niveluri și în diverse proporții, prin organizarea unei eficiente scheme de acordare a asistenței medicale sau prin intensificarea educației sanitare în vederea reducerii maxime, pe cale medicală sau culturală, a potențialilor purtători ai agenților patogeni. Nu este mai puțin adevărat însă că acest deziderat nu poate fi atins cu atât de mare ușurință deoarece diferitele forme de manifestare ale vreunei infecții sau boli sunt influențate nemijlocit și de factori subiectivi, legați de vârsta, starea de sănătate, gradul de imunitate sau sexul indivizilor – gazdă. Astfel, bătrânii, copii și femeile au fost și vor fi întotdeauna cele mai expuse categorii de populație, necesitând măsuri suplimentare de protecție atât din partea celorlalți membri ai comunității, cât și din partea organismelor sanitare sau social – politice. În plus, disparitățile economice dintre diferitele tipuri de societăți pot contribui substanțial la localizarea sau, dimpotrivă, la extinderea bolilor, știut fiind faptul că populațiile din țările sau regiunile sărace au un acces foarte limitat, sau nu au deloc, la serviciile medicale de bază. În mod categoric, problema extinderii spațiale a proceselor patologice nu putea să scape nici atenției organizațiilor internaționale care încearcă prin deciziile politice pe care le adoptă, să împiedice, sau cel puțin să limiteze la maxim, riscurile oricăror forme de contaminare, mai ales a celor infecțioase. În acest sens, legislația sanitară internațională prevede unele măsuri obligatorii de identificare, declarare și supraveghere a bolilor în vederea adoptării celor mai eficiente mijloace de prevenire și combatere a răspândirii lor în colectivitățile umane.

                          1.2. Epidemiologie

Complicatele relații de interacțiune dintre diferiții agenți patogeni și oamenii dintr-o anumită biocenoză, care determină declanșarea și evoluția vreunui proces patologic constituie obiectul de studiu al epidemiologiei care, spre deosebire de ecologia medicală, analizează nu numai ”cauzele apariției, extinderii și distribuției entităților morbide infecțioase și neinfecțioase în rândul populației umane, ci și metodele lor de prevenire și combatere, în vederea eradicării lor” (OMS, 1998). Dar asemenea tipare locale, regionale sau globale de localizare și repartiție a agenților patogeni sau bolilor de orice fel nu pot fi pe deplin înțelese decât prin explicarea posibilelor reacții de interacțiune dintre organismul uman și celelalte microorganisme patogene din jurul său.

1.2.1. Relațiile organismului uman cu microorganismele patogene

Încă de la începutul existenței sale, organismul uman intră în contact cu variați factori de mediu (fizici, chimici și biologici) care acționează asupra lui, în diferite moduri, de cele mai multe ori însă acestea având doar efecte negative. Asemenea influențe nocive se pot exercita încă din timpul existenței sale intrauterine, determinând ample tulburări de organogeneză și modificări evolutive (malformații congenitale) sau chiar moartea sa.

După naștere însă, între organismul uman și microorganismele din jurul său se stabilesc variate raporturi de interacțiune. Astfel, de cele mai multe ori, omul vine numai incidental în contact cu cea mai mare parte a acestor microorganisme, dar, cu unele dintre ele poate stabili chiar strânse relații de interacțiune și, uneori, de conviețuire.

În mod normal, imediat după naștere, epiteliul cutanat și mucoasele majorității organelor interne ale omului sunt invadate treptat de o mulțime de microorganisme care alcătuiesc microflora normală a organismului uman, a cărei conservare constantă în limitele unui anumit mediu, asigură sănătatea acestuia. Asemenea relație de simbioză poate, uneori, deveni folositoare pentru ambii parteneri (ca în cazul sintezei unor vitamine esențiale de către unii coli intestinali) dar, deseori, ea poate dobândi aspecte de comensualism prin care microorganismele componente ale microflorei normale depind, din punct de vedere nutrițional, de gazda care le adăpostește, fără a-i aduce prejudicii.

Această conviețuire se bazează însă pe un echilibru destul de instabil de forțe astfel încât, atât factori externi (environmentali), cât și interni (ce țin de organismul – gazdă) pot modifica relațiile de interdependență în sensul transformării acestora în microorganisme condiționat patogene care, profitând de orice ”locus minoris resistentiae”, pătrund spre țesuturile sensibile, provocând adevărate traume  fiziologice. Dacă, însă, asemenea microorganisme nu se pot dezvolta decât în organismul omului sau al unor animale, afectându-le sănătatea, atunci între cei doi membri ai ecuației se stabilește o relație de parazitism.

Microorganismele care pătrund și invadează țesuturile organismului - gazdă, unde se multiplică și determină tulburări morfologice sau / și funcționale, sunt considerate microorganisme patogene, iar acțiunea lor patogenă depinde numai de posibilitatea de a găsi cea mai convenabilă poartă de intrare spre structurile fragile ale organismului uman. Dimpotrivă, simpla lor prezență pe suprafețele epiteliale ale organismului – gazdă, fără ca ele să se multiplice, caracterizează numai starea de contaminare. Pentru realizarea stării de infecție este necesară pătrunderea și multiplicarea microorganismelor patogene în țesuturile organismului – gazdă, iar dacă interacțiunea dintre microorganismul patogen și gazda umană pe care acesta parazitează se materializează prin leziuni manifeste și contra-reacții din partea gazdei, atunci rezultă starea de boală (clinică sau subclinică).

1.2.2. Factorii de influență ai infecției

Infecția nu este urmată, în mod obligatoriu, de starea de boală și nici, dacă aceasta apare totuși, de același gen de boală la toate persoanele  infectate cu același tip de agent patogen. Formele de manifestare ale infecției depind de numeroși factori determinanți legați de:

- agentul infecțios, care stimulează declanșarea infecției atât prin virulența, cât și prin inoculul (doza infectantă) de germeni pe care îi conține ;

- organismul – gazdă, care dispune de diferite mijloace de rezistență și reactivitate ;

- mediul extern, care cuprinde o multitudine de componente geografice, sociale, economice și culturale de interacțiune.

Complicatele relații de interdependență dintre organismul – gazdă, microorganismele patogene și factorii de mediu generează multiple forme de evoluție infecțioasă, în funcție de rolul și poziția acestora în lanțul de transmitere a bolii. Astfel, se știe că agentul patogen se stabilește numai pe acele țesuturi și organisme care pot să-i asigure supraviețuirea, dar acestea pot fi atât gazde-rezervor, care contribuie la menținerea microorganismelor în mediul dat și, deci, la întreținerea focarului de infecție, cât și gazde-intermediare (vectori), care asigură distribuția agenților patogeni în natură. În cazul specific al acestor tipuri de gazde, organismele patogene nu ajung decât rareori să-și parcurgă întregul ciclu biologic de evoluție, astfel încât, dezvoltarea lor completă depinde de existența unei gazde-finale care, de cele mai multe ori, este chiar omul însuși.

Lumea animală, în general, constituie un uriaș rezervor de agenți patogeni pentru om și animale astfel încât, în raport cu densitatea populațiilor respective, numărul maxim de gazde-rezervor se întâlnește în rândul mamiferelor, al căror rol epidemiologic se limitează însă, la numai câteva specii, urmate de păsări, importante pentru transportul la distanță a agenților patogeni și, foarte rar, de reptile, pești și moluște.

Dispunând de avantajele ”liberei-circulații” între focarele lor inițiale și diferitele tipuri de gazde, agenții patogeni suferă diferite fenomene de adaptare biologică, astfel încât infecția generată de aceștia poate îmbrăca variate forme de manifestare care vor fi cu atât mai insidioase cu cât, în lanțul circuitelor biologice dintre organismele biocenozei, agenții patogeni prezintă mai multe predispoziții biologice de răspândire la noi gazde, determinând astfel cuprinderea unor verigi adiacente în lanțul de transmitere patologică.

Vectorii se intercalează în ciclul răspândirii infecției, asigurând ampla circulație a agenților patogeni. Ei servesc fie ca gazde-incidentale (intermediare) sau purtători de paraziți, fie ca gazde-rezervor adiționale, dacă agentul patogen întrunește condițiile dezvoltării și multiplicării sale complete, și pot transmite agenții patogeni pe cale mecanică sau biologică. Cei mai eficienți vectori sunt artropodele, care devin și vectori obligatorii pentru anumite tipuri de germeni patogeni, formând rezervoare permanente sau verigi indispensabile în ciclul infecțios, urmați de mici mamifere rozătoare și păsări, moluște, pești sau viermi.

Infecția umană se produce numai prin contactul omului cu focarul de infecție (care, în condiții ecologice speciale, se poate transforma într-un focar zoonotic), sau cu gazdele incidentale (vector), deși existența unor infecții care astăzi apar proprii numai omului (ca rujeola sau dizenteria) ar putea infirma  aceste mecanisme de contaminare, dar se știe că, în aceste cazuri, infecția a fost ”umanizată” ca urmare a unui lung proces de evoluție filogenetică.

1.2.3. Formele de manifestare ale infecției

Infecția umană prezintă multiple forme de manifestare în funcție de acțiunea specifică a tuturor factorilor menționați anterior. Deosebit de importante prin frecvența, diversitatea și urmările lor sunt manifestările subclinice (latente) ale infecției, reprezentate prin: infecția inaparentă, infecția latentă, boala subclinică, boala virală cu evoluție lentă și starea de purtător cronic de germeni ; în timp ce manifestările clinice se diferențiază, după amploarea procesului infecțios, în boală infecțioasă locală, boală infecțioasă regională și boală infecțioasă generală sau sistemică.

Infecția inaparentă se desfășoară asimptomatic, agentul patogen putând fi identificat numai prin mijloace de laborator. Ea are o evoluție acută și ciclică, fiind urmată de imunitate din cauza slabelor calități patogene ale agentului infecțios sau rezistenței crescute din partea organismului-gazdă (ex : difterie, rubeolă).

Boala subclinică evoluează tot fără nici o expresie clinică, dar se deosebește de infecția inaparentă prin faptul că ea expune anumite tulburări funcționale sau leziuni organice care, deși sunt lipsite de aspecte clinice vizibile, pot determina cronicizarea infecției (ex : hepatita virală).

Infecția latentă constituie o altă formă de infecție asimptomatică care însă, în timp, se poate activa și transforma într-o infecție evident clinică deoarece agenții patogeni care s-au menținut în stare vie în țesuturile organismului-gazdă își pot intensifica activitatea patogenă prin acțiunea unor factori favorizanți (cum este cazul infecției herpetice latente care poate fi activată prin stress, iritație mecanică, febră sau expunere la căldură).

Boala virală cu evoluție lentă (infecțiile cu ”slow-virusuri”) se caracterizează prin degenerarea lentă și progresivă a sistemului nervos central, ca în cazul bolii Kuru care afectează populațiile de canibali din Noua Guinee, cu manifestări progresive de dereglare a funcției motorii și psihice, urmate de demență și exitus (moarte).

Starea de purtător de germeni este, de fapt, definitorie pentru orice persoană care adăpostește germeni patogeni. Deși multe dintre acestea par sănătoase, ele constituie, totuși, potențiale focare adiționale de contaminare, cu atât mai mult cu cât, în practică, numărul lor este mult mai mare decât al celor clinic afectate. În cazul acestor purtători ”aparent sănătoși”, infecția se rezumă numai la procesul de multiplicare locală a germenilor, deoarece gradul mai mare de rezistență sau imunitate al individului afectat împiedică răspândirea și multiplicarea agenților patogeni în întregul lor organism (această situație fiind tipică pentru purtătorii virusului hepatitei B).

Infecția locală se caracterizează prin faptul că agenții patogeni se cantonează și se multiplică la poarta de intrare și în vecinătatea acesteia (ca în cazul furunculului stafilococic sau rinitei virale). În ciuda perioadei relativ scurte de incubație a agenților patogeni, evoluția infecției locale diferă totuși de la o persoană la alta, în funcție de numărul agenților patogeni, de viteza lor de multiplicare și de rezistența organismului contaminat.

Infecția focală (de focar) este o formă particulară a infecției locale care evoluează în sens cronic, caracterizându-se prin simptome locale minime sau total absente care, în evoluție latentă pe un teren anterior sensibilizat, pot genera efecte morbide la distanță (cum este otita, mastoidita, sinuzita, amigdalita, prostatita etc.)

Infecția regională cuprinde un teritoriu mai extins, de preferință cel aferent porții de intrare a agentului infecțios, caracterizându-se prin infectarea vaselor și ganglionilor limfatici din zona sa de acțiune (de exemplu : tuberculoza, pesta bubonică, limfogranulomatoza).

Infecția generală (boala sistemică) este o formă infecțioasă destul de gravă deoarece germenii patogeni se diseminează, pe cale sanguină, în întregul organism, afectând variate țesuturi și organe interne. Ea prezintă două forme: boala infecțioasă ciclică, caracterizată printr-o evoluție regulată, cu etape ce se succed în mod constant într-un timp, de regulă, limitat (ca în cazul rujeolei sau tifosului exantematic care expun o perioadă de incubație, de debut, de stare, de declin și, în final, de convalescență) și septicemia, caracterizată printr-o evoluție clinică neregulată, imprevizibilă și, de obicei, foarte gravă, în care procesele de rezistență imunitară sunt aproape total anihilate.

Infecția cronică reprezintă o formă evolutivă a bolilor infecțioase în care agentul patogen persistă și acționează vreme îndelungată în țesuturile organismului-gazdă (cum ar fi, de exemplu, dizenteria bacteriană cronică, hepatita virală cronică sau malaria). O formă particulară a bolii infecțioase cronice este aceea cu multiple recrudescențe, care oferă bolii un caracter ondulatoriu, bazat pe un complex mecanism de influențare reciprocă între procesul infecțios și cel de auto-imunizare.

1.2.4. Dinamica procesului infecțios

Pentru  realizarea infecției sau a bolii în sine, fiecare microorganism patogen utilizează una sau mai multe căi specifice de pătrundere în organismul uman, fie prin țesuturile cutanate sau diferite mucoase, fie prin inoculare directă în sânge, prin înțepătura agenților – vectori hematofagi. De la poarta de intrare în organism, agentul patogen se răspândește apoi spre toate țesuturile prin:

- extindere locală, în suprafață (stomatita) sau în profunzime, cuprinzând mai multe straturi tisulare (apendicita);

- extindere regională, bazată pe exploatarea căilor limfatice de transport celular (ca în cazul majorității infecțiilor cu coci patogeni);

- diseminare sanguină, prin inocularea agentului infecțios direct în sânge (ca în cazul malariei sau encefalitei);

- diseminare neuronală, caracteristică virusurilor neurotrope de genul rabiei sau poliomielitei.

Din fericire însă, în asemenea situații de alertă, organismul uman adoptă variate și eficiente relații de rezistență, opunându-se procesului de diseminare a agenților patogeni. Astfel, barierele specifice de apărare se ridică progresiv, în funcție de natura, virulența și doza infectantă a agentului patogen. Procesul inflamator local are rolul de a localiza infecția la nivelul fluxului de sânge în reticulele limfatice ; sistemul sanguin se apară prin fagocitoză și mecanisme umorale, iar, în final, bariera hematoencefalică previne intrarea în creier a unor substanțe patogene existente în sânge.

Intervalul de timp cuprins între momentul infectării și cel al apariției primelor simptome și semne ale bolii (locale și generale) reprezintă perioada de incubație a bolii și ea depinde nu numai de gradul de adaptare (multiplicare și diseminare) a agenților patogeni în organism sau de cantitatea de toxine și timpul necesar acestora pentru a-și exercita efectele nocive, ci și de gradul de rezistență și reactivitate a organismului uman, precum și de timpul necesar formării leziunilor și apariției tulburărilor care să dea expresie clinică bolii instalate. În funcție de durata medie a perioadei de incubație, bolile infecțioase se împart în:

- boli cu incubație scurtă (1-7 zile): guturai, gripă, difterie etc.

- boli cu incubație medie (8-21 zile): febra Q, febra tifoidă, oreion, malarie, rubeolă, tetanos, tuse convulsivă, varicelă, variolă.

- boli cu incubație lungă sau foarte lungă : amibiaza (săptămâni-luni), hepatita virală B (60-80 zile), leishmanioza (săptămâni-20 luni), lepra (luni-ani), rabia (30-90 zile-luni-ani ?).

După perioada de incubație, bolile infecțioase ciclice se desfășoară în faze progresive care cuprind :

- invazia care provoacă debutul brusc, gradat sau lent al bolii;

- perioada de stare ce se caracterizează prin manifestările esențiale ale bolii;

- perioada de declin ce se manifestă prin descreșterea proceselor patologice;

- perioada de convalescență care asigură tranziția spre normalitatea perfectă, permițând tuturor structurilor organice să se reintegreze în sistemul biologic anterior. De asemenea, prin măsuri de protecție și control, ea poate preveni recurența, agravarea sau cronicizarea bolii;

- anularea / terminarea bolii poate deschide trei perspective diferite, în funcție de diverși factori obiectivi (condiții environmentale externe sau interne agravante) sau subiectivi (gradul de reactivitate psihică și somatică a organismului –gazdă), reprezentate de vindecarea completă (restitutio ad integrum sau starea de purtător de germeni) sau parțială (sechele funcționale sau organice care determină reducerea capacității funcționale sau invaliditate).

1.2.5. Rezistența față de infecții și boli

Organismul uman se apără împotriva agenților patogeni care-l înconjoară atât prin mijloace specifice, cât și nespecifice, cu diferite potențiale de eficiență. Activitatea lor sinergică exprimă capacitatea normală de apărare a individului față de infecție denumită rezistența față de infecții, care are o accepțiune mai largă decât cea de imunitate, ce cuprinde numai mijloacele specifice de luptă împotriva factorilor infecțioși selectivi.

Starea de rezistență la infecții este expresia unui îndelungat proces de evoluție și adaptare filogenetică, la care se adaugă rezistența dobândită în cursul vieții, în mod variabil, de fiecare organism în parte, ca urmare a contactelor sale cu diverși agenți infecțioși din mediul înconjurător. Acestor factori normali de rezistență împotriva infecțiilor li se adaugă intervențiile active de producere artificială a stărilor de imunitate specifică, prin administrarea de seruri, vaccinuri și anatoxine.

1.2.5.1. Mijloacele nespecifice de rezistență împotriva infecțiilor se dezvoltă succesiv, în funcție de agresivitatea, aria de extindere și doza infectantă a agentului patogen:

- tegumentul și mucoasele acționează atât ca bariere anatomice, cât și prin diverse mecanisme fiziologice desfășurate la nivelul microflorei lor normale;

- fagocitoza, care din punct de vedere evolutiv reprezintă cea mai veche reacție de apărare (ea întâlnindu-se și la nevertebratele fără sistem nervos dezvoltat), este o modalitate de apărare celulară a organismului prin care acesta reușește ca, prin intermediul unor celule diferențiate microfage și macrofage, să distrugă orice particulă străină sau microorganism patogen care a reușit să pătrundă în spațiile tisulare, limfatice sau sangvine ;

- sistemul complement, alcătuit dintr-un ansamblu de 11 proteine plasmatice integrate într-un complement cu 9 fracțiuni, numerotate (C1 – C9) din care prima fracțiune C1 conține un complex de trei subunități C1q, C1r și C, joacă un rol deosebit de important în apărarea antiinfecțioasă nu numai prin distrugerea (liza) virusurilor și a  celulelor infectate cu viruși sau a micoplasmelor, protozoarelor etc., ci și prin intensificarea producției de anticorpi care conferă sângelui o anumită putere bactericidă;

- interferonul, care este o glicoproteină naturală sintetizată de celulele infectate cu viruși sau prin acțiunea endotoxinelor bacteriene, acționează cu predilecție în infecțiile virale nu în sensul împiedicării pătrunderii acestora în celule, și în cel al inhibării sintezei proteinelor și ARN-ului viral.;

- inflamația reprezintă o reacție nespecifică de apărare locală împotriva invaziei unor corpuri patogene străine și se caracterizează prin dilatarea și creșterea permeabilității vaselor limfatice sau sangvine ;

- factorii nutriționali conferă rezistenței antiinfecțioase valențe pozitive sau negative în funcție de aportul lor caloric, important nu numai pentru formarea anticorpilor, cât și pentru intensificarea fagocitozei. Un rol esențial revine vitaminelor, în general, și, mai ales vitaminelor A și C care desfășoară o ridicată activitate antimicrobiană și antifungică, precum și fierului;

- factorii endocrini pot modifica predispozițiile la infecții în funcție de conținutul de corticosteroizi sintetizați în organism;

- sistemul nervos central influențează mecanismele imunogene prin rolul unui centru nervos situat în regiunea hipotalamică, ce controlează funcția fagocitozei; știut fiind faptul că orice stare neurodepresivă scade rezistența organismului față de infecții;

- vârsta afectează procesele imunogene în sensul reducerii ritmului și eficienței acestora la copii și bătrâni;

- imunitatea de specie, caracteristică fiecărui tip de specie biotică în parte, este o imunitate naturală datorată constituției genetice specifice. Cu toate acestea, membrii aceleiași specii pot expune diferite grade de imunitate dacă, în decursul existenței lor au dobândit stări de imunodepresie prin iradieri prelungite, medicații imunosupresive sau boli debilitante (de tip neoplasm, lepră, rujeolă etc.).

1.2.5.2. Mijloacele specifice de rezistență antiinfecțioasă, adică imunitatea propriu-zisă, rezultă ca urmare a pătrunderii în organismul uman a microorganismelor sau produselor lor patogene care, luând contact cu elementele sistemului celular imunocompetent, vor determina următoarele tipuri de reacții :

- imunitatea umorală, ce se exprimă prin producția de anticorpi specifici (imunoglobuline Ig) de către celulele imunologice active (limfocitele B), sintetizate în anumite celule ale măduvei osoase, față de antigenii diferiților agenți patogeni.

- imunitatea celulară, ce deține un rol esențial în rezistența antiinfecțioasă prin stimularea producției de limfocite T și K care sunt celule specializate în identificarea și declanșarea producției de anticorpi.

Cu toate acestea, cele două tipuri de imunitate, umorală și celulară, deși apar ca sisteme imunitare separate, conlucrează permanent în apărarea antiinfecțioasă a organismului uman.

După modul în care organismul uman și-a dobândit imunitatea specifică antiinfecțioasă, putem aprecia că aceasta este:

- imunitate naturală, definită ca acea stare de rezistență antiinfecțioasă ce a fost dobândită prin naștere, și este condiționată genetic (imunitatea de specie);

- imunitatea dobândită în mod activ, după boli infecțioase sau infecții inaparente, sau pasiv, prin transfer transplacentar sau administrarea de seruri imune care au însă efect temporar.

1.2.6. Măsuri de prevenire și combatere a infecțiilor și bolilor

Profilaxia bolilor infecțioase, care reprezintă peste 65% din totalul bolilor ce afectează comunitățile umane de pe Glob, cuprinde o serie de măsuri care pot fi grupate în patru categorii : măsuri preventive permanente, măsuri la apariția unui caz de boală, măsuri de combatere a epidemiilor și măsuri legislative internaționale.

Măsurile  preventive permanente au scopul de a identifica și anihila sursele de infecție, de a supraveghea sau bloca căile lor de transmitere și, în fine, de a proteja masa receptoare.

În primul caz, un accent deosebit se pune nu numai pe depistarea și înregistrarea tuturor potențialelor surse de infecție, ci și pe izolarea lor, atunci când este posibil, sau îndepărtarea lor din anumite medii socio-profesionale.

În al doilea caz, măsurile menite să întrerupă căile de transmitere a bolilor se referă la utilizarea oricăror mijloace mecanice (ultrasunete), fizice (încălzire, iradiere),  chimice (clorurare, iodurare etc.) sau biologice (terapia cu antibiotice) pentru dezinfectarea și aseptizarea mediilor contaminate.

Dacă aceste procedee sunt relativ operaționale în cazul infecțiilor de contact, a celor transmise pe cale vectorială sau a celor digestive, în care un rol esențial îl au igiena personală   sau  colectivă, igiena alimentară și protecția sau filtrarea apei, ele prezintă  mari  deficiențe  în infecțiile aerogene, în care se impun măsuri complexe de antisepsie faringiană a receptorilor, pe lângă cele total ineficiente de dezinfecție a aerului.

În fine, măsurile pentru protejarea masei receptoare sunt cele mai complexe, dar și cele mai eficiente deoarece, în practică, este imposibilă anihilarea tuturor surselor de infecție și efectului lor asupra indivizilor comunităților umane. De aceea, se consideră că, din punct de vedere economic și social, aceste tipuri de măsuri sunt totodată, și cele mai accesibile și ele se referă la profilaxia specifică, care se realizează  prin imunizare activă (vaccinuri) sau pasivă (seruri specifice) și chimioprofilaxie, reprezentată de tratamentul cu antibiotice.

Măsurile care se iau la apariția unui caz de boală  privesc strict numai bolnavul în cauză, motiv pentru care acestea au un spectru foarte restrâns de acțiune. Ele constau în diagnosticarea și declararea bolii, izolarea și tratarea persoanei contaminate, dezinfectarea mediului și supravegherea contacților.

Măsurile antiepidemice cuprind o serie de indicații speciale urgente, care urmăresc împiedicarea sau limitarea răspândirii unei epidemii în rândul populației; efectul lor fiind valabil până la lichidarea completă a infecției.

Măsurile legislative internaționale presupun acceptul tuturor țărilor de a adopta normative menite să garanteze starea de sănătate a diverselor populații prin controlul epidemiologic în cazul călătoriilor, migrațiilor, refugierilor etc. Succesul profilactic al acestor tipuri de măsuri nu poate fi asigurat decât în condițiile unei bune organizări a activității sanitare  și medicale din întreaga lume sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, care elaborează programe obligatorii de conduită în vederea menținerii sănătății și siguranței omenirii.
© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC