I N T R O D U C E R E


Geografia medicală a cunoscut variate și, uneori, confuze definiții, în legătură, probabil, și cu sensul în care a evoluat și s-a extins conceptul în sine. Cea mai simplă dintre acestea susține că geografia medicală reprezintă ”studiul tiparelor de distribuție spațială a bolilor umane” (Howe, 1977) dar, în prezent, ea a dobândit o accepțiune mai largă, transformându-se în ”studiul repartiției spațiale a tuturor bolilor transmisibile și netransmisibile care afectează comunitatea umană” (Meade, 1980), deplasându-și astfel accentul spre abordările sociale și lărgindu-și foarte mult sfera de acțiune logistică.

De fapt, din cauza numeroaselor sale interferențe explicite sau implicite cu diferite alte ramuri ale biologiei, ecologiei, medicinei și sociologiei, conceptul de geografie medicală este destul de controversat, unii specialiști propunând denumiri alternative de ”geografia ecologiei medicale”, ”geografie patologică” sau ”geografia asistenței medicale”, după cum direcția lor prioritară de cercetare aplicativă se îndreaptă spre biomedicină în primul caz, demografie în cel de-al doilea caz și sociologie  în ultimul caz. Cu toate acestea, indiferent de terminologia adoptată, acestei ramuri geografice i se recunoaște meritul de a poseda o mare flexibilitate conceptuală și operațională astfel încât, indiferent de accentul său intrinsec, ea și-a conturat un solid statut de entitate științifică independentă, deși operează cu noțiuni și concepte sau exploatează metode de cercetare derivate și din alte discipline ne-geografice precum: ecologia, în speță ecologia medicală, medicina, statistica, economia, sociologia sau demografia față de care prezintă însă certe avantaje gnoseologice.

Astfel, spre deosebire de abordările pur ecologice ale fenomenelor patologice, care oferă mai mult o perspectivă statică, insistând asupra aspectelor lor formative, cele geografice deschid o perspectivă dinamică asupra multiplelor forme de interacțiune biologică, oferind o viziune alternativă extrem de utilă pentru înțelegerea tiparelor și tendințelor lor evolutive. De asemenea, față de ecologia medicală care cercetează cu predilecție tipurile de relații ”in situ” stabilite între unul sau mai mulți agenți patogeni și diferite alte specii biotice, geografia medicală permite, prin produsele sale grafice specifice (hărți), demontarea unui fenomen patologic areal în elementele sale polare constitutive, favorizând formularea unei axiologii medicale superioare.

Avantajul ilustrativ al fenomenelor patologice spațiale plasează geografia medicală într-o poziție privilegiată deoarece reprezentările sale grafice îndeplinesc un vital rol informațional care avertizează asupra posibilelor riscuri și direcții de răspândire a maladiilor, permițând adoptarea unor prompte și eficiente măsuri de prevenire și combatere. În plus, în geografia medicală, metoda selecției statistice, atât de frecvent exploatată de aridele studii statistice, își pierde caracterul de reprezentativitate din cauza numeroșilor factori subiectivi care estompează diversele forme de manifestare ale bolilor, astfel încât numai o perspectivă spațială permite evaluarea corectă, a legilor statistice de probabilitate a producerii unui anumit tip de boală.

Totodată, cunoașterea exactă a principalelor zone de acțiune și rute de difuzare a bolilor constituie un valoros mijloc de evaluare a riscurilor și costurilor economice pe care o anumită comunitate umană le-ar putea suporta în cazul unei contaminări care, astfel, ar determina scăderea potențialului său productiv și implicit, a performanțelor sale economice.

În fine, deși nu în ultimul rând, spre deosebire de abordările socio-logice care pun accentul pe mediul comunitar de acțiune interumană, cele geografice permit identificarea nu numai a influențelor sociale și culturale, ci și a celor environmentale asupra sănătății și integrității speciei umane.

Fără a epuiza lista ”atuurilor” sale aplicative, nu putem însă să nu amintim faptul că  studiile de geografie medicală oferă cele mai eficiente mijloace de cercetare a proceselor și tendințelor demografice, reprezentând cel mai consistent suport faptic de evaluare a potențialului uman dintr-o anumită regiune și conturând jaloanele normativelor de planificare demografică.

Ținând cont de toate aceste premise, putem trage concluzia că geografia medicală, în calitate de entitate științifică independentă, și-a conturat un domeniu distinct de cercetare teoretică și aplicativă, prin care își propune:

- să identifice sursele/focarele de contaminare/infecție;

- să analizeze factorii și legile proceselor patologice;

- să delimiteze arealele contaminate/infectate;

- să evalueze căile de diseminare a agenților patogeni ;

- să traseze rutele de difuzie ale infecțiilor/bolilor ;

- să elaboreze previziuni referitoare la riscurile distribuției spațiale a proceselor  infecțioase ;

- să ofere asistență logistică în cazul situațiilor de criză (epidemiilor);

- să studieze impactul fenomenelor patologice asupra celor demo-grafice, sociale,  culturale și politice ;

- să formuleze recomandări privind prevenirea și combaterea bolilor sau protecția masei receptive ;

- să stabilească locurile optime de amplasare a dotărilor igienico-sanitare și de asistență medicală, în vederea menținerii unui raport constant echilibrat între forțele patogene și cele sanogene. 

Asemenea obiective nu pot fi însă atinse decât printr-o riguroasă organizare a materialului faptic și o laborioasă planificare a metodelor de studiu astfel încât posibilele erori de judecată să determine o cât mai slabă deformare a proiecției spațiale a fenomenului patologic analizat. Din vastul inventar al metodologiei sale, menționăm însă numai cele mai frecvent utilizate procedee:

- investigația/ancheta epidemiologică se referă la cercetările de teren menite să identifice nu numai sursele de infecție, ci și principalele lor căi de transmitere, analizându-se totodată  și mijloacele lor mecanice sau biologice de propagare ;

- supravegherea curentă se realizează prin continua actualizare a datelor referitoare la numărul și aria de răspândire a receptorilor patogeni;

- calculul statistic constă din culegerea, prelucrarea și interpretarea datelor epidemiologice în vederea evaluării, pe baza legilor probabilității statistice, a șanselor apariției și extinderii proceselor infecțioase în teritoriu;

- analiza istorică, menită să studieze evoluția temporală a bolilor infecțioase, permite evaluarea tendințelor lor de progresie sau regresie în sânul diverselor comunități umane de-a lungul timpului, facilitând aprecierea gradului de imunizare naturală ;

- reprezentarea grafică constituie, prin proiecțiile sale spațiale specifice, una dintre cele mai specializate mijloace de evaluare a fenomenelor studiate.

Integrând așadar toate aceste metode într-un sistem unitar de operare, geografia medicală s-a impus, cel puțin în sistemul științelor geografice, ca un domeniu distinct de cercetare teoretică și aplicativă, ale cărui rezultate specifice exercită profunde influențe științifice la distanță, prin deschiderea unor noi perspective de abordare a relațiilor dintre specia umană și mediul biotic sau abiotic din jurul său.
© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC