p

8

p

p

 

 

IMUNITATEA MEDIATÃ CELULAR
 

Rãspunsul imun mediat celular s-a evidenţiat înainte de descoperirea diferenţelor funcţionale dintre limfocitele T şi B, odatã cu observaţia cã unele antigene induc reacţii inflamatorii a cãror intensitate nu este corelatã cu titrul  anticorpilor serici. La indivizii la care anticorpii serici nu sunt detectabili, pot fi produse reacţii de hipersensibilitate întârziatã, ca manifestãri directe ale rãspunsului imun mediat celular.

În organism, imunitatea mediatã celular îndeplineşte urmãtoarele funcţii:

- protecţia faţã de infecţiile bacteriene cu localizare intracelularã, faţã de infecţiile fungice, virale şi cele produse de protozoare;

- rezistenţa faţã de multe tipuri de celule tumorale;

- mediator al proceselor inflamatorii asociate cu diferite procese infecţioase;

- respingerea alogrefelor.

În toate aceste cazuri, reacţia imunã mediatã celular se declanşeazã înainte de sinteza anticorpilor.

Rãspunsul imun mediat celular este consecutiv recunoaşterii unei structuri antigenice pe suprafaţa unei celule ţintã, de cãtre limfocitul citotoxic TCD4 sau TCD8, ori de cãtre celulele NK sau K, cu potenţial litic natural. În general, limfocitele TCD4 recunosc antigenele prelucrate, sub forma fragmentelor peptidice, pe suprafaţa celulelor specializate (macrofage), în asociaţie cu moleculele CMH II. 

Fig. 72. Citotoxicitatea mediatã celular. Celulele T (CD8 şi unele celule CD4) recunosc antigenul asociat cu moleculele CMH. Celulele NK detecteazã absenţa moleculelor CMH I autologe pe celula ţintã şi a unor liganzi puţin cunoscuţi pe celulele tumorale. Celulele K recunosc regiunea Fc a IgG legat pe antigenele de suprafaţã ale celulei ţintã (dupã Roitt, 1993).  

Limfocitele TCD8 recunosc antigenele prezentate pe suprafaţa celulelor ţintã, în asociaţie cu moleculele CMH I. Ele au dimensiuni mici şi recunosc celulele proprii infectate cu virusuri sau malignizate, dar şi transplantele alogenice sau xenogenice. Limfocitele TCD8 produc efecte citotoxice asupra celulei ţintã, atât in vivo cât  şi in vitro.

Procesul morţii celulare sub acţiunea limfocitelor Tc specifice, in vitro, se desfãşoarã în trei stadii:

- stadiul de recunoaştere

- programarea pentru lizã

- dezintegrarea celulei ţintã.

Limfocitul Tc recunoaşte antigenul de pe suprafaţa celulei ţintã, prin intermediul receptorului de antigen. 

Fig. 73. Interacţiuni celulare în procesul litic al celulei ţintã.

La contactul cu celula ţintã, mobilitatea limfocitului Tc se accentueazã şi întreaga suprafaţã a celulei ţintã este exploratã în câteva minute. Stadiul de recunoaştere dureazã circa un minut şi necesitã obligatoriu prezenţa cationilor bivalenţi (Ca2+).

Programarea pentru lizã constã în eliberarea moleculelor cu efect citotoxic. In spaţiul îngust al joncţiunii cu celula ţintã, limfocitul Tc elibereazã o proteinã citoliticã (o limfotoxinã) de 70 kD denumitã perforinã şi granzimele (enzime asociate granulelor): serin-proteaza (denumitã granzima B), o cistein-aspartic proteazã (caspazã). Caspazele sunt proteaze din categoria cistein-proteazelor, care necesitã pentru acţiunea lor, intermediari covalenţi cisteinil-aspartat. Ele cliveazã substraturi celulare specifice care produc modificãri ale citoscheletului şi cromatinei ce declanşeazã moartea apoptoticã a celulei ţintã. Specificitatea strictã a acţiunii lor este neobişnuitã la proteaze.

Perforina şi granzimele sunt principalele molecule ale granulelor celulelor TCD8 şi NK. Acţiunea lor este sinergicã.

Proteazele determinã liza rapidã a celulei ţintã, iar celelalte proteine cu efect citotoxic acţioneazã lent. Perforina se polimerizeazã şi formeazã pori transmembranari, cu diametrul de 10 nm. Din acest punct de vedere, modul sãu de acţiune se aseamãnã cu C9 .

Fig.74. Ilustrarea schematicã a celor douã mecanisme ale citotoxicitãţii: exocitoza granulelor de perforinã/granzimã şi citotoxicitatea mediatã prin interacţiunea FasL/Fas, produsã de limfocitele Tc CD8+ şi CD4+.  

Dezintegrarea celulei ţintã se caracterizeazã prin apariţia leziunilor membranare şi dureazã circa 100 minute. Este un proces dependent de temperaturã şi nu necesitã prezenţa limfocitului Tc, deşi în prezenţa sa procesul este accelerat.

Dupã contactul cu o celulã ţintã, limfocitul Tc se deplaseazã pentru a explora alte celule. Procesul de recunoaştere a antigenului este limitat (restrictiv) de identitatea moleculelor CMH I.

Limfocitul Tc este rezistent la acţiunea liticã a proteinelor proprii, deoarece granzimele sunt sintetizate ca prepropeptide. Dupã clivajul peptidelor leader, moleculele sunt transportate prin cisternele golgiene pânã la granulele omologe lizosomilor. Pentru liza unei celule ţintã, limfocitul Tc elibereazã 10% din  conţinutul sãu toxic.

Al II-lea mecanism al citolizei, independent de Ca2+ şi de perforinã (descris în 1993) este mediat de interacţiunea receptorului Fas cu ligandul Fas (FasL). Receptorul Fas (CD95) este exprimat pe celula ţintã, iar ligandul Fas (Fas L = CD95L) este exprimat pe limfocitele T citotoxice.

Fig.75. Reprezentare  schematicã a rolului perforinelor citolitice asupra celulei ţintã (dupã Male şi colab., 1987).

În concluzie, limfocitele T citotoxice pot media liza celulei ţintã, fie prin exocitoza granulelor citolitice, care conţin complexul perforinã-granzimã, fie prin interacţiuni între receptorul Fas şi ligandul Fas.

Fig.76. Dupã eliberarea conţinutului enzimatic, celula efectoare rãmâne viabilã şi funcţionalã faţã de alte celule ţintã.

Acţiunea limfocitelor Tc se evidenţiazã in vitro, în reacţia limfocitarã mixtã(RLM) uni- sau bidirecţionalã. În reacţia unidirec-ţionalã, limfocitele organismului A se cultivã în amestec cu limfocitele organismului B, blocate metabolic prin tratament cu mitomicinã C sau prin iradiere X. Dupã tratament, proprietãţile antigenice rãmân nemodificate, dar limfocitele devin neproli-ferante. În 4-5 zile, limfocitele populaţiei viabile sunt stimulate, pro-lifereazã şi devin citotoxice.

În RLM bidirecţionalã, se produce activarea concomitentã a celor douã populaţii de limfocite Tc cocultivate. Raportul numeric este decisiv pentru evoluţia interacţiunilor. Limfocitul Tc este supus atacului concertat al câtorva limfocite Tc agresoare şi este lizat. Indepãrtarea ionilor de Ca2+ din mediul de cultivare, cu EDTA, previne liza celulei ţintã. Probabil, ionii de Ca au un rol esenţial în exocitoza şi în activarea perforinei.

Limfocitele granulare mari (LGL, Large granular lymphocytes) sunt celule non-T, non-B, efectoare ale citotoxicitãţii mediate celular şi au receptori pentru regiunea Fc a imunoglobulinelor. Ra-portul nucleo-citoplasmatic este mic, cu multe granule azurofile în citoplasmã. Datoritã dimensiunilor mai mari şi densitãţii mai mici, LGL pot fi uşor separate de limfocitele mici, prin centrifugare. Efectul lor citotoxic s-a evidenţiat in vitro, pentru celulele umane şi de şoarece. Ele reprezintã 5-10% din totalul limfocitelor circulante şi recunosc celulele purtãtoare de antigene prin mecanisme distincte.

a) Celulele NK (Natural killer) se identificã, datoritã capacitãţii lor de a adera la suportul de plastic, dupã 24 de ore de incubare a limfocitelor izolate din sângele periferic, cu IL-2 recombinant. Astfel, celulele NK pot fi captate pe suportul de plastic şi separate de limfocitele T, a cãror activare şi exprimare a moleculelor membranare de aderenţã, necesitã o perioadã mai lungã de timp. In vitro, celulele NK lizeazã spontan o varietate de celule maligne, celule infectate cu virusuri sau celule alogenice, într-o interacţiune nespecificã ce nu este restrictivã în raport cu identitatea moleculelor CMH. Imunizarea prealabilã a organismului cu celule sensibile, nu ridicã nivelul citotoxicitãţii nerestrictive în raport cu moleculele CMH şi de aceea se numesc “ucigaşe naturale”.

Nu se cunoaşte receptorul prin care celula NK interacţioneazã cu celula ţintã şi nici structura membranarã a celulei ţintã recunoscutã de celula NK. Moleculele CMH I de pe suprafaţa celulei ţintã, cel puţin uneori, inhibã liza mediatã de celulele NK, aşa cum aratã studiile in vitro. Aceste observaţii au condus la ipoteza cã celulele NK sunt specializate sã recunoascã şi sã lizeze celulele cu nivele scãzute ale moleculelor CMH I. Activitatea lor citotoxicã este stimulatã de interferon. 

Fig. 77. Celulele NK nu lizeazã celulele self normale (A), dar lizeazã celule alogenice (B) sau celulele self care nu exprimã molecule CMH clasa I (C). Celula NK exprimã cel puţin un receptor specific cu rol inhibitor al interacţiunii cu moleculele autologe CMH clasa I. Dupã infecţia viralã sau ca o consecinţã a transformãrii maligne, celulele autologe pierd o proporţie importantã a moleculelor CMH I, fiind înlocuite de peptidele anormale. In ambele cazuri, aceste celule devin sensibile la liza mediatã de celulele NK. Celulele alogenice care exprimã molecule CMH I, neînrudite cu moleculele self, sunt lizate deoarece interacţiunile dintre receptorii NK şi moleculele CMH I nu sunt inhibate eficient.

Efectul litic este rezultatul acţiunii unui factor pe care celula NK îl transferã în celula ţintã, prin contact intercelular direct. Granulele secretorii conţin molecule citotoxice, ca şi cele secretate de limfocitele Tc.

Celulele NK par a avea un rol foarte important în rezistenţa organismului faţã de celulele tumorale şi în liza celulelor infectate cu virusuri. Acţiunea lor este detectabilã la 2-3 zile dupã  infecţia viralã, precedând astfel acţiunea efectorilor limfocitelor Tc specifice şi a anticorpilor.

b) Celulele K sunt limfocite granulare mari (LGL), dar se deosebesc de celulele NK, prin prezenţa receptorilor membranari de înaltã afinitate pentru Fc γ. Celulele K interacţioneazã cu celulele ţintã prin intermediul moleculelor de IgG. Celulele tumorale sau cele infectate cu virusuri leagã moleculele de IgG pe suprafaţa lor, la nivelul situsurilor antigenice şi expun fragmentul fragmentul Fc. Acesta funcţioneazã ca adaptor, permiţând celulei K, prin intermediul receptorului pentru Fc, sã recunoascã şi sã lizeze celulele ţintã tapetate cu anticorpi. Liza celulei ţintã, mediatã de receptorii pentru regiunea Fc, este cunoscutã sub denumirea de citotoxicitate mediatã de anticorpi
(ADCC  = antibody dependent cell cytotoxicity).

Fenomenul ADCC s-a demonstrat indirect, in vivo, la pacienţii injectaţi cu AMC specifici faţã de antigenele unor celule tumorale (melanom, limfom al celulelor B): se produce liza extensivã a celulelor tumorale, atât prin fenomenul ADCC, cât şi liza consecutivã fixãrii complementului.

Alte celule LGL sunt limfocitele NK activate in vitro, sub acţiunea IL-2, cunoscute sub denumirea de celule LAK (lymphokine activated killer).

Fig. 78. Ilustrarea schematicã a mecanismului citotoxicitãţii mediate de anticorpi (ADCC).

Dupã activarea cu stimuli exogeni (de exemplu, IL-2), unele limfocite T şi celulele NK se activeazã: cresc ca dimensiuni, creşte numãrul granulelor şi dobândesc capacitatea de a lega şi de a liza un spectru larg de celule tumorale, celule infectate cu virusuri sau chiar celule tisulare normale. Astfel de celule efectoare, activate de IL-2, s-au denumit LAK (lymphokine activated killer). Celulele LAK se definesc ca limfocite care mediazã citotoxicitatea nerestrictivã în raport cu moleculele CMH, faţã de o varietate de ţinte, dupã activarea in vivo sau in vitro numai cu IL-2 sau în amestec cu alte citochine. Celulele LAK nu reprezintã o categorie specialã de limfocite, ci derivã preponderent din celulele NK, dar şi din limfocitele T. Mai puţin de 1% din totalul celulelor T, care mediazã citotoxicitatea nerestrictivã în raport cu moleculele CMH, sunt pre-cursorii celulelor LAK. Ce-lulele LAK secretã citochine: TNF-α şi interferon.

Celulele purtãtoare de molecule nonself (malig-nizate sau infectate cu virusuri) sunt recunoscute de monocite şi chiar de PMN eozinofile, care au activitate liticã asupra celulelor ţintã.

Macrofagele şi monocitele activate sunt mai mari decât celulele în repaus, exprimã mai intens moleculele CMH II şi au conţinut lizosomal
mai bogat.

Fig.79. Celulele Th au rol esenţial în IMC. Celulele accesorii prelucreazã antigenul şi îl prezintã limfocitelor Th. Prin intermediul IL pe care le secretã, limfocitele Th selecteazã şi activeazã mecanismele efectoare adecvate. Ele pot stimula celulele B sã se diferenţieze în celule producãtoare de anticorpi, sã stimuleze sau sã inhibe alte categorii de celule efectoare: Tc, NK, macrofage, granulocite şi celule K mediatoare ale citotoxicitãţii mediate de anticorpi (dupã Roitt, 1993).

Macrofagele se activeazã sub acţiunea IFN γ, a endotoxinelor bac-teriene, dupã infecţia cu bacterii intracelulare (Mycobacterium, Listeria). Activarea constã în amplificarea ratei metabolice. Macrofagul activat devine citotoxic pentru celula ţintã. Interacţiunea macrofagului cu celula ţintã nu este mediatã de structuri specifice, dar macrofagul activat face discriminare între celulele modificate (malignizate sau infectate cu virusuri) şi cele normale. Macrofagele activate fagociteazã intens şi realizeazã efectul ADCC. Ele produc IFN α cu efect activator asupra celulelor NK, secretã oxid nitric (NO), toxic pentru celula ţintã, H2O2, produşi de oxidare a glucozei cu efect toxic asupra ţintei, secretã IL-1, TNF (tumour necrosis factor), colagenazã.

TNF este o pro-teinã citotoxicã cu efect lent (48-72 de ore) asupra celulei sensibile, foarte asemãnãtoare limfotoxi-nei produsã de limfoci-tele Tc activate. Ambele sunt proteine hidrofobe şi se leagã cu mare afini-tate de aceiaşi receptori ai celulei ţintã.

Eozinofilele au rol important în apãrarea faţã de viermii paraziţi, prin efecte de citotoxi-citate de tip ADCC. Fo-carele de parazitozã sunt asociate cu eozinofilie.

Oricare ar fi celu-lele efectoare ale citoto-xicitãţii mediate celular, limfocitele Th (subsetul Th1) au rol esenţial în stimularea reactivitãţii imunitare mediate celular, prin intermediul cito-chinelor, în special IL-2 şi IFN.

 

MEDIATORII MOLECULARI AI REACTIVITÃŢII IMUNITARE

             

Rãspunsul imun este controlat atât prin interacţiuni directe ale diferitelor tipuri de celule cooperante, cât şi prin produsele de sintezã pe care acestea le secretã.

Factorii moleculari cu rol în reglarea rãspunsului imun, iniţial, au fost denumiţi citochine. Citochinele cunoscute sunt împãrţite în urmãtoarele grupe funcţionale: CSF (Colony Stimulating Factors), IL (Interleuchine), IFN (Interferoni) şi TNF (Tumor necrosis factor), factori de creştere şi chemochine.

Citochinele sunt proteine inductibile, care pot fi secretate de orice celulã din organism, cu posibila excepţie a eritrocitelor.

Citochinele sunt molecule cu activitate biologicã, în concentraţii foarte mici (femto-molar = 10-15), care induc un rãspuns specific al celulelor sensibile. Acestea posedã receptori de mare afinitate pentru diferite citochine şi rãspund prin modificarea ratei sintezei ARN şi a proteinelor. Citochinele sunt parte integrantã a conceptului lui C. Bernard, privind homeostazia mediului intern.

Activitatea citochinelor se manifestã in vivo şi in vitro, la concentraţii foarte scãzute şi din aceastã cauzã au fost denumite imunohormoni sau hormoni reglatori ai rãspunsului imun. Spre deosebire de hormoni, care acţioneazã la distanţã, citochinele acţioneazã la nivel local, iar mecanismul acţiunii lor este similar cu acela al hormonilor peptidici.

Spectrul de acţiune al citochinelor este foarte larg, fiind implicate în toate aspectele patologice. Citochinele nu au activitate enzimaticã, dar produc efectele numai dupã ce se leagã de receptorii specifici de mare afinitate, ai celulelor sensibile. Cele mai multe celule au un numãr mic de receptori (sute, pânã la câteva mii). Pentru a produce un rãspuns maxim, numai un procent al receptorilor trebuie sã lege citochina specificã. Se activeazã cãile de semnalizare intracelularã şi eventual se produce comutarea unui set de gene, care codificã diferite proteine: molecule de aderenţã intercelularã, proteaze, proteine de fazã acutã, enzime ale catabolismului lipidic, NO-sintaza şi citochine, inclusiv cea care a produs stimularea iniţialã a celulei.

În funcţie de efectele pe care le produc, IL se grupeazã astfel:

- IL care stimuleazã mobilitatea orientatã a celulelor (chemochine)

- IL care modificã rata (stimulare sau inhibiţie) diviziunii celulelor şi diferenţierea lor

- IL stimulatoare sau inhibitoare ale funcţiilor specifice ale unor celule

- IL care modificã viabilitatea celulelor (induc apoptoza).

Caracteristicile generale ale citochinelor sunt urmãtoarele:

- majoritatea citochinelor sunt polipeptide sau glicoproteine cu gr. mol. între 5- 30 kD; 

- multe formeazã homodimeri sau homotrimeri (IL-12 este un heterotrimer);

- sinteza lor constitutivã este minimã sau absentã;

- acţiunea lor este limitatã, autocrinã, paracrinã sau chiar intracrinã, dar nu endocrinã, deşi unele se gãsesc în sânge în timpul infecţiilor generalizate. Acţiunea lor este mediatã de receptori de mare afinitate. Unele citochine au spectru larg de acţiune, dar cel puţin  unele efecte ale lor se manifestã asupra celulelor hematopoetice. Citochinele acţioneazã adeseori prin stimularea sintezei sau inhibiţiei altei citochine (cascada de citochine) sau prin modularea exprimãrii  receptorilor pentru alte citochine. Uneori, citochine cu structuri moleculare diferite au acţiuni asemãnãtoare (redundanţã). O singurã citochinã acţioneazã asupra mai multor tipuri de celule şi produce acţiuni multiple (pleiotropism). De obicei, celulele în organism sunt supuse acţiunii concomitente a mai multor citochine cu efect sinergic sau antagonic.  

Fig. 80.a. Acţiunea citochinelor este, în general, localã. Rareori, ele se gãsesc în cantitãţi semnificative în sânge. Acţiunea localã a citochinelor este intracrinã (în interiorul celulei), autocrinã (autostimularea celulei producãtoare) şi paracrinã (acţiunea asupra celulelor din proximitatea situsului sintezei). Semnalele locale pe care le transmit diferitele citochine sunt esenţiale pentru menţinerea homeostaziei celulare, tisulare şi a organismului.
b. Reprezentare diagramaticã a spectrului de activitãţi pe care le induc citochinele asupra celulei eucariote. Cele mai importante sunt activarea metabolismului şi a sintezei diferitelor proteine (ciclooxigenazã, enzime proteolitice, NO-sintazã), diferiţi receptori de aderenţã. Citochinele pot sã modifice ciclul celulei sensibile, producând stimularea diviziunii, inhibiţia ei sau apoptoza. Chemochinele sunt o clasã de citochine mici, care determinã migrarea orientatã a leucocitelor.


INTERLEUCHINE (IL)

Denumirea veche de limfochine sugereazã cã ele sunt sintetizate în primul rând de limfocite. Pentru citochinele produse de celulele seriei monocit-macrofag se foloseşte denumirea de monochine. Denumirea de interleuchine este mai adecvatã, deoarece reflectã rolul lor esenţial, acela de a media cooperarea celulelor sistemului imunitar.

Interleuchinele sunt peptide hidrosolubile, cu rol reglator, sintetizate în special de limfocite, dar şi de alte celule. Efectul lor se exercitã, în primul rând asupra celulelor limfoide, dar şi asupra altor celule.

Producerea interleuchinelor, in vitro, s-a evidenţiat în 1962, prin tehnica incubãrii celulelor din exudatul peritoneal de şoarece, în tuburi capilare plasate în ambianţa materialului solubil eliberat de limfocitele sensibilizate dupã stimularea cu antigen, in vitro. Factorul solubil produs de limfocitele stimulate, inhibã migrarea macrofagelor din tubul capilar şi s-a denumit factorul inhibitor al migrãrii macrofagelor (MIF).

Producerea interleuchinelor in vivo s-a recunoscut în 1967, dupã ce s-a remarcat cã procesele inflamatorii sunt mult mai intense în raport cu titrul anticorpilor sintetizaţi şi cã ele sunt dependente de eliberarea unor factori din limfocitele T activate şi din macrofage. Interleuchinele au rolul de a recruta alte celule, pe care le atrag în focarul inflamator.

Pânã la descoperirea interleuchinelor rãmãseserã neexplicate modalitãţile prin care, o multitudine de celule neconectate anatomic, îşi coordoneazã activitatea în sensul elaborãrii rãspunsului imun, dupã stimularea antigenicã.

Sinteza IL este doveditã de urmãtoarele observaţii:

- existenţa liniilor limfoide, a cãror creştere in vitro este dependentã de IL. Aceste linii celulare se folosesc pentru testarea prezenţei IL într-un lichid biologic;

- unele clone de limfocite, dupã stimularea in vitro cu lectine, produc cantitãţi mari de IL, utilizabile pentru analiza biochimicã.

In vivo, IL sunt produse de limfocitele T (mai puţin de limfocitele B), de celulele seriei monocit-macrofag, de celulele endoteliului vascular, de fibroblastele ţesutului conjunctiv, de cheratinocite etc.
 

IL-1
 

Sursa majorã de IL-1 o reprezintã fagocitele mononucleare (celulele seriei monocit-macrofag). Dar orice tip de celulã nucleatã maturã poate sã sintetizeze IL-1: cheratinocitele, celulele dendritice, astrocitele, microglia, limfocitele B normale, unele clone de limfocite T in vitro, celulele NK, neutrofilele, fibroblastele, celulele endoteliale, celulele musculare netede.

Sinteza IL-1 este indusã de acţiunea unor stimuli biologici (endotoxinele bacteriilor Gram negative, exotoxinele, mureina bacteriilor Gram pozitive, zimosanul din peretele celular al levurilor, complexele imune, C3a, citochinele limfocitelor activate, lectinele mitogene) sau nebiologici (particule de Si, cristale de uraţi). 

Fig. 81. Agenţii declanşatori ai sintezei IL-1.

Sunt douã variante moleculare (IL-1 α şi IL-1β), codificate de gene distincte. S-a identificat a III-a variantã molecularã, IL-1ra (receptor antagonist), care se fixeazã pe receptorii pentru IL-1 α şi IL-1 β, inhibând efectele lor. IL-1 α şi IL-1 β se sintetizeazã ca precursori de 31kD (271 şi respectiv 269 aminoacizi), care sunt clivaţi proteolitic şi rezultã molecule de 17 kD. IL-1 este activã atât în varianta nativã, cât şi forma rezultatã dupã clivare. IL-1 β este clivatã de o cistein-proteazã intracelularã (ICE = interleukin converting enzyme).

Efecte. Dupã ce este produsã local de celulele stimulate, IL-1 acţioneazã autocrin sau paracrin, stimulând rãspunsul inflamator şi rãspunsul imun specific, fiind un mesager cu spectru larg de acţiune. IL-1 este un mediator pleiotropic (cu efecte multiple) al rãspunsului gazdei la infecţii sau la leziuni:

-stimuleazã producerea altor citochine (G-CSF, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-11, PDGF);

Fig.82. IL-1 este produsã de multe tipuri celulare ca rãspuns la leziuni, infecţie sau dupã stimularea antigenicã şi influenţeazã multe categorii de celule şi procese; stimuleazã activitatea citocidã a celulelor NK; activeazã metabolismul PMN şi chimiotaxia spre situsul producerii IL-1; induce expresia moleculelor de aderenţã în endoteliu şi mãreşte permeabilitatea; stimuleazã chimiotaxia şi funcţia citocidã a macrofagelor; stimuleazã proliferarea celulelor Th, exprimarea receptorului pentru IL-2 şi pro-ducerea de citochine; stimuleazã proliferarea şi dife-renţierea limfocitelor B în celule producãtoare de anticorpi.

- stimuleazã prolife-rarea celulelor T, crescând sinteza de IL-2 şi exprimarea receptorilor pentru IL-2 pe celulele T;

- induce exprimarea moleculelor CMH II pe CPA;

- stimuleazã diferen-ţierea limfocitelor pre-B şi maturarea lor în celule B;

- stimuleazã monocitele sã producã IL-1 (buclã autocrinã);

- este chemoatractant pentru leucocite la situsul inflamaţiei, prin inducerea sintezei moleculelor de aderenţã pe endoteliul vascular;

- induce sinteza pro-teinelor de fazã acutã (CRP) în ficat;

- este reglatoare a hema-topoezei, contracarând efectele mielosupresoare ale radioterapiei şi chimioterapiei prin inducerea sintezei SOD (enzimã cu Mn) în mitocondrii;

- stimuleazã producerea de CRH din hipotalamus, cu eliberarea ACTH din hipofizã. IL-1 poate stimula direct eliberarea ACTH. Stimularea axei hipotalamo-corticosuprarenalei induce sinteza glucocorticoizilor. Aceştia au efect reglator prin feed-back, inhibând sinteza IL-1, dar stimulând exprimarea receptorilor pentru IL-1;

- pare a avea rol în distrugerea cartilajului articular, sub acţiunea unei metaloproteaze produsã de condrocite, care caracterizeazã artrita reumatoidã. In aceastã maladie autoimunã, IL-1 activeazã condroclastele şi osteoclastele şi de aici derivã denumirea ei de catabolinã;

- stimuleazã proliferarea fibroblastelor;

- in vitro are efecte citostatice şi citocide pentru unele linii de celule maligne;

- este factorul pirogen endogen, pentru cã stimuleazã sinteza prostaglandinelor (PG3),  active asupra centrului hipotalamic al termogenezei, producând febrã; 

Fig.83. Cãile producerii compuşilor icozanoidici din fosfolipidele membranare. Liniile groase reprezintã conversia enzimaticã, iar cele întrerupte, transformãri neenzimatice. PG = prostaglandinã; Tx = tromboxan; Lt = leucotrienã.


Fig.84. Reprezentare schematicã a “cascadelor” enzimatice ce duc la formarea PG şi LT, mediatori ai efectelor endotoxice şi ai reacţiilor inflamatorii.

- stimuleazã proliferarea celulelor B dupã contactul lor cu Ag;

- este factor contrasupresor, deoarece inhibã activitatea celulelor Ts;

- stimuleazã activitatea metabolicã a macrofagelor şi secreţia enzimelor (colagenazã), uşurând mobilitatea lor în substanţa fundamentalã;

- activeazã limfocitele T şi B;

- produce hipozincemie4 şi hipoferemie şi inhibã creşterea şi diviziunea celulelor bacteriene;

- asupra cortexului cerebral, IL-1 produce inhibiţie (somn), cu unde lente.
 

IL-2
 

IL-2 a fost descoperitã în 1976 de Gallo, în mediul de creştere al limfocitelor normale, stimulate cu PHA. Denumirea veche a IL-2 este TCGF(T-cell growth factor). IL-2 este principalul hormon cu rol esenţial în generarea unui rãspuns eficient şi este factorul esenţial reglator al rãspunsului imun. Este produsã de limfocitele TCD4 activate. Limfocitele TCD4  în repaus nu produc IL-2, dar limfocitele Th1 se activeazã dupã ce recunosc antigenul asociat cu moleculele CMH II şi produc IL-2 şi interferon γ, iar setul Th2 produce IL-4, IL-5 şi IL-6. Unele clone de limfocite TCD8 pot produce cantitãţi mici de IL-2. Limfocitele B infectate cu VEB produc IL-2.  In vitro, IL-2 este produsã de linii celulare T, dupã stimulare cu PHA sau Con A. Alte linii celulare sintetizeazã IL-2 constitutiv, fãrã stimularea prealabilã cu lectine mitogene.

Conformaţia tridimensionalã a moleculei de IL-2 este un α-helix, alcãtuit din 4 catene.

Activitãţi biologice. IL-2 exercitã efect stimulator asupra celulelor care au secretat-o (buclã autocrinã), dar şi asupra altor limfocite (buclã paracrinã), deoarece receptorul de mare afinitate pentru IL-2 se gãseşte pe majoritatea celulelor limfoide.

Limfocitele stimulate prolifereazã şi exprimã, la densitate înaltã, receptorii de IL-2 pe suprafaţa lor. Astfel se produce expansiunea clonalã a limfocitelor care au recunoscut specific un antigen. Interacţiunea IL-2 cu receptorul sãu declanşeazã activarea şi proliferarea celularã.

Rolul primar al IL-2 este expansiunea clonalã a limfocitelor CD4 şi CD8.

IL-2 stimuleazã diferenţierea limfocitelor TCD4, în celule Th1 sau Th2. Asupra celulelor Th1, IL-2 acţioneazã autocrin, iar asupra celulelor Th2 şi CD8 acţioneazã ca factor paracrin. Stimuleazã activitatea citotoxicã a limfocitelor CD8.

Fig.85. IL-2 este sintetizatã de limfocitele Th. Rolul sãu esenţial este stimularea celulelor T şi eliberarea mediatorilor (IFN γ), dar stimuleazã şi creşterea limfocitelor B. Activarea monocitelor şi a celulelor NK este importantã pentru amplificarea rãspunsului imun. La pacienţii cu carcinom renal, precursorii autologi ai celulelor NK pot fi activaţi in vitro, de doze mari de IL-2 (1000 UI/ml) şi genereazã celule LAK (lymphokine-activated killer), utilizate experimental în terapia cancerului.

Limfocitele B, dupã stimularea sub acţiunea IL-2, se activeazã, exprimã receptori de mare afinitate pentru IL-2, prolifereazã intens şi secretã IgG, IgA, IgM. IL-2 stimuleazã comutarea izotipicã din rãspunsul imun secundar.

Celulele NK rãspund la efectul stimulator al IL-2 prin creşterea activitãţii citotoxice, fãrã activarea proliferãrii.

IL-2 stimuleazã activitatea macrofagului, care devine citotoxic pentru celulele tumorale şi pentru bacteriile parazite intracelular. Macrofagul stimulat produce H2O2, NO, PGE2 şi TNF-α. Activitatea antifungicã a granulocitelor creşte mult dupã stimularea cu IL-2. Probabil se intensificã producerea de lactoferinã şi TNF-α.

Sinteza IL-2 este stimulatã de IL-1. La rândul ei, IL-2 stimuleazã sinteza IL-4, 5, 6. IL-2 rãmâne principala citochinã care controleazã rãspunsul proliferativ al limfocitelor CD4.

Sinteza IL-2 este indusã de orice stimul antigenic, dar acţiunea ei este specificã, deoarece determinã numai expansiunea clonelor care au recunoscut determinanţii antigenici.

Gena codificatoare a IL-2 a fost clonatã, ceea ce a permis obţinerea unei cantitãţi suficiente de IL-2 în stare cristalizatã. Este o glicoproteinã de 15,4 kD şi conţine resturi de sialil şi glicozil.

S-a clonat gena codificatoare pentru receptorul IL-2. Receptorul este format din 3 catene polipeptidice: IL-2R α (55kD), IL-2R β (75 kd) şi catena γ, al cãrei rol rãmâne incert. Catena γ este componentã a receptorilor celulari pentru alte citochine: IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 şi de aceea a fost notatã cu γ c (comunã).
S-au identificat trei clase de receptori pentru IL-2:

- receptorul de mare afinitate, format din toate cele trei catene;

- receptorul de afinitate medie, format din catenele α şi β;

- receptorul de micã afinitate, format numai din catena α.

Limfocitele nestimulate antigenic au numai receptorul de micã afinitate. Dupã stimularea antigenicã primarã, se exprimã receptorul de afinitate intermediarã, iar dupã stimularea  secundarã se exprimã, cu o densitate mare, receptorul de afinitate înaltã. Aceasta sugereazã cã intensitatea rãspunsului imun este condiţionatã de disponibilitatea receptorilor de IL-2.

Receptorul de IL-2 funcţioneazã ca un întrerupãtor start-stop (on-off). IL-2 interacţioneazã iniţial, cu catena de 55 kD şi ulterior, cu cea de 75 kD. Interacţiunea este fermã şi de aceea, disocierea este lentã. Dupã disocierea IL-2 de receptor, semnalul de activare a limfocitelor dispare.  

IL-3 este un polipeptid de 140 aminoacizi la şoarece şi 133 la om. Este produsã de limfocitele T şi de celulele NK, iar mastocitele şi eozinofilele stimulate produc cantitãţi mici de IL-3. In reacţiile alergice, IL-3 modificã funcţiile mastocitelor, eozinofilelor şi macrofagelor. Efectele ei se exercitã asupra celulelor din imediata vecinãtate a celor care au produs-o, dar când se produce o activare masivã a limfocitelor (de exemplu, în infecţia gripalã), IL-3 apare şi în circulaţie şi efectele ei sunt sistemice. IL-3 stimuleazã activarea celulelor accesorii (granulocite, fagocite, plachete), cu funcţii de apãrare şi reparare într-un focar inflamator. Stimuleazã diferenţierea celulelor stem în mãduva hematopoeticã, efectul fiind recuperarea funcţionalã a mãduvei osoase consecutivã chimioterapiei citotoxice. 

IL-4 este produsã de câteva seturi de limfocite şi are efecte multiple asupra celulelor limfoide. Sursa majorã de IL-4 sunt limfocitele Th2, o subpopulaţie esenţialã pentru iniţierea RIMH faţã de agenţii patogeni extracelulari. IL-4 acţioneazã autocrin şi determinã stimularea celulelor producãtoare. Stimuleazã exprimarea moleculelor CMH II pe celulele B şi secreţia IgE şi IgG1. De aceea s-a numit factorul stimulator al limfocitelor B. Induce diferenţierea celulelelor TCD4 spre celule Th2, care la rândul lor secretã IL (IL-5, IL-10) stimulatoare ale RIMH. Este o citochinã anti-inflamatorie, producând inhibiţia citochinelor inflamatorii (IL-1, TNF) şi a PG.

IL-5 este secretatã de limfocitele Th2 şi stimuleazã proliferarea şi diferenţierea limfocitelor B în rãspunsul imun. Stimuleazã diferenţierea celulelor stem medulare, în monocite şi eozinofile. Sinteza crescutã a IL-5 determinã eozinofilie. 

IL-6  este o citochinã multifuncţionalã, secretatã de macrofage, de limfocitele T, de celulele endoteliale. Stimuleazã sinteza IgA în structurile limfoide asociate mucoaselor. Efectele IL-6 sunt sinergice cu ale IL-1. IL-6 este un mediator al rãspunsului de fazã acutã. Rãspunsul de fazã acutã este o reacţie sistemicã anti-inflamatoare, consecutivã infecţiei sau leziunii tisulare şi se caracterizeazã prin febrã, leucocitozã, creşterea permeabilitãţii vasculare, scãderea nivelului metalelor (Zn, Fe) şi a steroizilor plasmatici, dar creşte nivelul proteinelor de fazã acutã. Proteinele de fazã acutã sunt sintetizate de hepatocite sub acţiunea stimulatoare a unui factor specific, iar IL-6 are acţiune similarã cu aceea a factorului stimulator al hepatocitelor. 

IL-7 este produsã de fibroblaste. La şoarece, rolul esenţial al acestei citochine este de a stimula diferenţierea celulelor limfoide imature, în limfocite T şi B, în special intrarea şi menţinerea lor în faza S. Situsurile acţiunii sale sunt mãduva osoasã şi timusul. 

IL-8 este produsã de macrofage, fibroblaste, celule endoteliale. Face parte din categoria chemochinelor. Acţiunea sa principalã este cea chemotacticã faţã de neutrofile, eozinofile, limfocite T, în focarul inflamator. Sinteza ei rapidã este indusã de LPS, de infecţia viralã, în celulele mononucleare din sânge, în fibroblaste, în cheratinocite. IL-8 stimuleazã activarea neutrofilelor (migrare transendotelialã, eliberarea enzimelor lizosomale, intensificarea metabolismului oxidativ, generarea anionului superoxid în focarul inflamator). Are efecte asupra celulelor nelimfoide: este haptotacticã(induce migrarea celulelor epiteliale spre suprafaţã). 

IL-9 este sintetizatã de limfocitele  T şi determinã efecte multiple asupra celulelor stem hematopoetice, limfopoetice şi neuronale. Acţiunea sa este sinergicã cu IL-4. In absenţa IL-4, IL-9 stimuleazã activarea limfocitelor B şi  sinteza IgE şi IgG. 

IL-10 are rol reglator important asupra sintezei diferitelor citochine. Este produsã de limfocitele T activate, de monocite, de celulele B, de cheratinocite(dar şi de celulele carcinomului de colon, de melanoame). Celulele Th2 constituie sursa principalã de IL-10, dar este produsã de clone Th1 dupã stimularea cu antigenul specific. Efectele sale multiple se exercitã asupra limfocitelor, monocitelor, celulelor NK, celulelor dendritice. Inhibã activarea macrofagelor şi exprimarea moleculelor CMH II pe suprafaţa lor. Inhibã sinteza citochinelor proinflamatorii.

Fig.86. IL-12 este produsã de macrofage şi are rol central în rãspunsul imun. IL-12 stimuleazã celulele NK şi T sã elibereze interferon γ, iar celulele T neangajate sunt  stimulate sã se diferenţieze spre fenotipul Th1.

IL-11 are ase-mãnãri funcţionale cu IL-6, dar are un spectru mai restrâns de acţiune. Efectele sale se exercitã asu-pra sistemului hema-topoetic, limfopoetic, hepatic, adipos şi neuronal. Este proin-flamatorie şi induce sinteza proteinelor de fazã acutã. 

IL-12 s-a identificat în supernatantul liniilor celulare B transformate, însã celulele B normale (de om şi şoarece) nu sintetizeazã cantitãţi semnificative de IL-12. Sursele principale sunt macrofagele şi celulele dendritice. Macrofagele - primele celule care recunosc antigenul, încep sã producã IL-12. Celulele ţintã ale IL-12 sunt limfocitele T (CD4, CD8) şi NK. In vivo, IL-12 induce diferenţierea limfocitelor TCD4, în celule Th1 care sintetizeazã interferon γ, inductor al anemiei, neutropeniei şi limfopeniei. Este o citochinã de iniţiere a rãspunsului imun, fiind puntea de unire între reacţiile de apãrare nespecificã şi rãspunsul imun specific. Stimuleazã diferenţierea celulelor Th neangajate, în celule Th1, mediatoare ale RIMC. 

IL-13 este produsã de celulele Th2, dar şi de alte seturi de celule Th, de celulele TCD8, de alte celule activate (mastocite, eozinofile, bazofile). Induce proliferarea limfocitelor B care sintetizeazã IgE şi IgG4, sugerând rolul sãu în patogeneza stãrilor alergice. Inhibã activarea macrofagelor şi sinteza citochinelor proinflamatorii, având astfel proprietãţi anti-inflamatorii. 

IL-15 are multe activitãţi biologice comune cu ale IL-2. Catenele β şi γ ale receptorului pentru IL-15 sunt comune şi pentru receptorul de IL-2, iar catena α este specificã. IL-15 are o distribuţie tisularã mai largã decât IL-2. Este factor de creştere pentru celulele T (umane şi de şoarece), pentru celulele B şi NK. Are acţiune sinergicã cu IL-12. IL-15 se gãseşte în lichidul sinovial la pacienţii cu artritã reumatoidã, unde recruteazã limfocitele T şi le stimuleazã pentru a produce IFN γ, TNF-α şi GM-CSF. Rolul reglator al IL-2 nu este compensat de IL-15 şi nici de alte citochine.


Alte citochine
 

Celulele limfoide şi macrofagele sintetizeazã factori proteici, denumiţi limfotoxine, cu efect litic asupra celulelor sensibile. Limfotoxina s-a evidenţiat iniţial, ca un factor citotoxic în supernatantul limfocitelor activate.

Limfotoxinele sunt produse de limfocitele TCD8, de celulele NK şi de macrofagele stimulate. Denumirea de “limfotoxine” derivã de la efectul lor citotoxic sau citostatic, faţã de celulele malignizate sau faţã de cele infectate cu virusuri.

Limfotoxina produsã de limfocitele Tc se numeşte perforinã şi are rol major în liza celulei ţintã.

Limfotoxina poate fi produsã ca proteinã solubilã sau ca proteinã asociatã membranei citoplasmatice a unor celule. Forma solubilã a limfotoxinei este alcãtuitã din trei monomeri de limfotoxinã α (LT α) şi este produsã de celulele Tc (CD8) şi de subsetul Th-1 al limfocitelor CD4.

Limfotoxina se exprimã şi pe suprafaţa celulelor T, într-o altã variantã biochimicã: o subunitate proteicã a LT-α, asociatã cu douã molecule de LT-β.

Macrofagele stimulate cu endotoxine, sintetizeazã o monokinã de 17 kD, denumitã TNF-α sau caşectinã.

TNF-α este o glicoproteinã de 156 aminoacizi, trimericã, produsã în primul rând de macrofage dar şi de alte celule: adipocite, limfocite B, cheratinocite, fibroblaste, granulocite, mastocite, monocite, celule NK, celule musculare netede, celule T.

Factorii inductori ai sintezei TNF-α sunt foarte numeroşi: celulele alogenice şi bacteriene, peptidoglicanul, complexele imune, LPS, intermediarii reactivi ai reducerii O2, celule malignizate, infecţia viralã, zimosanul din peretele levurilor, ionii de Zn etc.

Efecte. TNF-α inhibã ciclul de replicare viralã şi stimuleazã diferite activitãţi biologice: diferenţierea monocitelor în macrofage, activitatea ADCC, sinteza moleculelor CMH I şi II, activitatea fagocitarã, creşterea şi proliferarea fibroblastelor, este un factor pirogen, hipotensiv, favorizeazã regenerarea ficatului, induce sinteza proteinelor de fazã acutã şi apoptoza celulelor ţintã, activeazã celulele endoteliale, stimuleazã distrugerea cartilajului, activeazã limfocitele T şi B, stimuleazã sinteza Ig. Local, TNF-α mãreşte aderenţa limfocitelor TCD8 la endoteliul vascular şi le stimuleazã citotoxicitatea. Este o citochinã proinflamatorie.

TNF-α este implicat direct în distrugerea celulelor B insulare, în diabetus melitus insulino-dependent.

Denumirea de caşectinã pentru TNF-α derivã de la efectul ei stimulator asupra catabolismului, ceea ce explicã apariţia şi manifestarea sindromului de epuizare (caşexia), caracterizat prin pierderea în greutate, la pacienţii neoplazici sau cu infecţii cronice. Caşectina inhibã transcrierea genelor care codificã sinteza enzimelor lipogene.

Receptorii de caşectinã se gãsesc pe hepatocite, pe celulele musculare şi adipoase şi rãspund prin intensificarea catabolismului. Ca urmare, trigliceridele sunt mobilizate din depozite şi creşte concentraţia plasmaticã a lipoproteinelor cu densitate foarte micã.

Factorul inhibitor al migrãrii macrofagelor (MIF) este prima limfochinã ale cãrei efecte au fost descrise. Inhibiţia migrãrii macrofagelor este produsã de o varietate de factori: citochine, mitogene, toxine. Sub denumirea de MIF a fost caracterizatã o proteinã de 12, 5 kD din umoarea apoasã a camerei anterioare a globului ocular, care produce supresia rapidã a citotoxicitãţii mediatã de celulele NK, faţã de endoteliul corneean. Camera anterioarã a globului ocular este consideratã ca situs privilegiat din punct de vedere imunologic. Ţesuturile sale (endoteliul corneean şi cristaloida) nu exprimã molecule CMH I şi astfel devin ţinta atacului litic al celulelelor NK infiltrate. Activitatea inhibitorie a MIF a fost anulatã de anticorpii specifici anti-MIF.


INTERFERONII ŞI MECANISMELE ACŢIUNII LOR
 

Interferonii sunt o categorie specialã de citochine, a cãror sintezã este indusã de diferiţi agenţi chimici sau biologici. Funcţiile lor se caracterizeazã printr-un spectru larg de activitãţi nespecifice, cea mai importantã fiind inducţia stãrii antivirale.

Interferonul a fost descoperit de Isaacs şi Lindenmann (l957). Ei au observat cã injectarea membranei corioalantoice a embrionului de gãinã, cu virus influenza inactivat (denumit virus inductor sau interferent), blocheazã replicarea ulterioarã a virusului influenza infecţios (virus revelator al interferenţei). Autorii au arãtat cã inhibiţia replicãrii virale (interferenţa) se datoreazã unui factor inhibitor, pe care l-au denumit interferon (IFN).

Elucidarea naturii chimice şi a modului de acţiune a interferonilor a constituit o problemã de interes major a biologiei moleculare şi a virologiei în ultimele decenii.

Inducerea stãrii antivirale este cea mai importantã funcţie a interferonilor, dar ei au şi alte activitãţi biologice majore:

- inhibiţia multiplicãrii celulelor normale şi tumorale

- reglarea proceselor de diferenţiere celularã

- reglarea funcţiei imunitare.

Natura interferonilor. Diferitele variante moleculare de interferoni au fost grupate în douã tipuri: interferoni de tip I şi de tip II. Interferonul de tip I cuprinde variantele α, β şi τ. Interferonul de tip II include varianta molecularã γ. Interferonul α este produs de leucocite şi este reprezentat de o varietate largã de molecule, codificate de un numãr mare de gene. Interferonul β este sintetizat de variate celule nehematopoetice (de exemplu, fibroblaste), dupã infecţia cu virus sau dupã ce sunt stimulate cu ARN dublu catenar. Sinteza sa este codificatã de o singurã genã. Interferonul τ, s-a identificat la bovine şi la ovine şi este sintetizat în cantitãţi mari în epiteliul uterin, în perioada care precede implantarea embrionului şi de aceea s-a denumit interferon trofoblastic. Interferonul γ este produs de limfocitele activate sub acţiunea antigenului specific sau a substanţelor mitogene şi reprezintã interferonul de tip II. Deoarece, in vivo, este sintetizat de limfocitele T activate, de limfoblastele seriei B şi de limfocitele granulare mari (celulele NK), interferonul γ este considerat a fi de tip  imun.

Distribuţia interferonilor în cele douã tipuri şi subtipuri se bazeazã pe proprietãţile lor antigenice individuale. Antiserul specific faţã de moleculele de interferon ale unui tip nu precipitã şi nu neutralizeazã acţiunea interferonilor celuilalt tip.

În general, moleculele de interferoni sunt glicoproteine. Interferonii β şi γ au resturi glucidice legate la asparagina 80 şi respectiv 25 şi 97. Majoritatea interferonilor α nu sunt glicozilaţi. Glicozilarea nu este esenţialã pentru exprimarea activitãţilor biologice, ceea ce explicã faptul cã interferonii sintetizaţi în celulele bacteriene, de genele codificatoare clonate, au activitate biologicã.

Interferonii α şi β sunt stabili chiar la pH 2 şi îşi pãstreazã activitatea în prezenţa SDS, ultima fiind o proprietate foarte importantã pentru purificare.

Sinteza interferonilor. In mod obişnuit, celulele normale nu sintetizeazã cantitãţi detectabile de interferoni. Genele codificatoare ale sintezei lor nu sunt transcrise. Sinteza interferonilor este indusã de diferiţi agenţi: virusuri infecţioase sau inactivate, moleculele de ARN dublu catenare helicale, endotoxinele bacteriilor Gram negative (Brucella sp., Listeria monocytogenes), infecţia cu micoplasme, cu rickettsii şi chlamidii, polimerii sintetici, mananii (polizaharide), diferiţi activatori metabolici etc. LPS este un bun inductor al IFN α şi β.

Pentru virusurile cu genom ARN dublu catenar, inductorul sintezei de interferon este chiar genomul viral. Virusurile cu genom ADN, cu excepţia celor din grupul pox, sunt slab inductoare, iar cele cu genom ARN monocatenar sunt inductoare ale sintezei interferonilor, deoarece ARN se replicã printr-un intermediar  dublu catenar.

ARN monocatenar, ADN mono- sau dublu catenar, ca şi hibrizii ADN-ARN nu sunt inductori ai sintezei interferonilor.

Virusurile inactivate (din vaccinuri), ca şi cele ce infecteazã un substrat nepermisiv sunt inductoare ale sintezei interferonilor. În leucocitele mononucleare, sinteza IFN este indusã de glicoproteinele învelişului viral.

In vitro, la 37o, sinteza începe la 4 ore dupã infecţia viralã şi atinge rata maximã concomitent cu sinteza proteinelor virale.

Informaţia geneticã codificatoare a sintezei interferonilor este distribuitã în trei familii de gene. Sinteza interferonului α este codificatã de l4 gene şi 7 pseudogene, localizate pe braţul scurt al cromosomilor perechii a 9-a. Interferonul β este codificat de o genã (sau câteva), cu aceiaşi localizare, iar interferonul γ este codificat de o singurã genã localizatã pe perechea a l2-a de cromosomi. Ca o caracteristicã, nici una din gene nu conţine introni.

Cel mai bun inductor al sintezei de interferon este ARN dublu catenar natural sau sintetic. Mecanismul inducţiei nu este cunoscut. Probabil, ARN dublu catenar induce sinteza unui factor, care, la rândul sãu neutralizeazã represorul specific al transcrierii acestor gene. Factorul determinant al inducţiei este însãşi natura bicatenarã a moleculei de ARN şi nu informaţia geneticã înscrisã în ea. Nu se cunoaşte nici mecanismul inducţiei sintezei interferonului γ (de tip imun), în limfocitele activate de antigenul specific sau stimulate de mitogene.

Inducţia sintezei interferonilor necesitã sinteza ARNm şi traducerea sa în catena polipeptidicã. Inhibitorii sintezei proteinelor (actinomocina D), administraţi simultan cu inductorul, inhibã sinteza interferonilor.

Interferonii secretaţi de diferite specii de organisme sau de diferite categorii de celule ale unui organism, prezintã deosebiri legate de secvenţa aminoacizilor, de conţinutul glucidic, care au stat la baza grupãrii lor în cele trei clase.

Toţi interferonii se sintetizeazã ca precursori de l66 aminoacizi, cu secvenţe semnal N-terminale de 20-23 aminoacizi, necesare secreţiei. Dimensiunle reale ale catenei polipeptidice sunt de l43, l45 şi respectiv de l46 resturi de aminoacizi.

Molecula de interferon are douã domenii cu secvenţe de aminoacizi relativ constante: unul în jumãtatea N-terminalã, care formeazã situsul de legare pe receptorul celular, iar celãlalt, în jumãtatea C-terminalã, pare sã moduleze legarea de receptor şi probabil mediazã funcţiile biologice.

Studiul biochimic al moleculei de interferon a fost înlesnit de obţinerea anticorpilor monoclonali specifici faţã de diferite tipuri de interferon.

Interferonii se sintetizeazã, probabil, la toate clasele de vertebrate.
 

Activitãţi biologice efectoare ale interferonilor
 

Activitatea biologicã principalã a interferonilor este cea antiviralã şi a fost demonstratã experimental. Infecţiile virale sunt mult mai severe la animalele de experienţã, cãrora, odatã cu virusul infecţios li s-a injectat ser imun specific anti-interferon.

Interferonii formeazã prima linie de apãrare umoralã faţã de infecţiile virale, înainte de mobilizarea rãspunsului imun. Interferonii protejeazã celulele de efectele citopatice virale, dar nu eliminã complet infecţia. Starea de protecţie antiviralã, indusã de interferoni dureazã câteva zile şi apoi dispare. Dupã câteva zile de absenţã, starea de protecţie poate fi indusã din nou.

Interferonii nu au acţiune antiviralã directã, ci induc o stare antiviralã.

Interferonii au specificitate de specie, adicã activitãţile biologice şi în special efectul protector antiviral se manifestã faţã de orice virus, în raport cu celulele speciei care a produs interferonul. Baza specificitãţii de acţiune, rezidã în interacţiunea dintre interferon şi receptorul celular. Activitatea biologicã a interferonilor este direct proporţionalã cu afinitatea lor de legare cu substratul celular. Interferonul de şoarece are, in vitro, efect protector faţã de celulele de şoarece, indiferent de virusul infectant. Acelaşi interferon are un efect protector minim (5%) pentru celulele de şobolan, iar pentru celulele umane, efectul protector este nul.

Protecţia antiviralã este dependentã de concentraţia interferonilor. Dozele mari, administrate în sisteme experimentale, in vitro, sunt protectoare faţã de nivelul scãzut al multiplicitãţii de infecţie, asemãnãtor celui natural. Multiplicitatea înaltã de infecţie (cea experimentalã), depãşeşte efectul protector al interferonilor.

Descoperirea interferonilor a condus la revizuirea conceptului imunitãţii celulare şi a rolului sãu în limitarea infecţiilor virale. Sistemul interferonului este primul care îşi exercitã efectul protector, dintre toate sistemele de apãrare cunoscute. El este operativ în decurs de câteva ore de la infecţie.

Cele mai multe virusuri sunt inductoare ale sintezei interferonului şi sunt sensibile, în diferite grade, la acţiunea lui.

Interferonul este produs de celulele infectate, concomitent cu desfãşurarea ciclului multiplicãrii virale. Este eliberat din celule imediat dupã sintezã şi difuzeazã spre celulele învecinate, cãrora le induce starea antiviralã. Astfel, virusul, în ciclul sãu replicativ, întâlneşte o barierã intracelularã. Nivelul activitãţii antivirale, probabil, este dependent de concentraţia extracelularã a interferonului, astfel cã celulele învecinate celor producãtoare de interferon devin cele mai rezistente la infecţia cu virus. Celulele mai îndepãrtate sunt mai puţin protejate.

Eficienţa relativã a diferitelor mecanisme de apãrare, inclusiv a celui mediat de interferon depinde de ruta pe care se rãspândeşte virusul. De la poarta de intrare, virusul se disemineazã spre organele ţintã, pe calea fluidelor organismului (sânge, limfã), prin leucocitele infectate sau pe cale axonalã. Diseminarea pe cale sanguinã şi limfaticã este limitatã de macrofagele asociate capilarelor sanguine şi limfatice. Viremia diminuã şi odatã cu ea diminuã severitatea infecţiei. Experienţele cu administrare de interferon evidenţiazã cã interferonul circulant reduce viremia şi protejeazã organele ţintã. Interferonul este mai puţin eficient faţã de virusurile care se disemineazã pe cale axonalã.

La pacienţii hipogamaglobulinemici, limitarea şi eliminarea infecţiei virale este rezultatul acţiunii interferonului, a reacţiei febrile a organismului, a rãspunsului inflamator şi a imunitaţii mediate celular.

Bazele moleculare ale activitãţii interferonilor
 

Interferonii nu au activitate biologicã în celulele care îi sintetizeazã. Principala lor activitate –cea antiviralã- nu este directã, deoarece interferonii nu sunt molecule efectoare, ci inductori ai stãrii antivirale. Interferonii acţioneazã asupra celulelor neinfectate şi le induc starea de rezistenţã faţã de infecţie, influenţând multiplicarea virusurilor în diferite etape ale ciclului (de exemplu, transcrierea ARNm, traducerea etc.), în funcţie de sistemul celular.

Dupã secreţia din celulele în care a fost sintetizat, interferonul se leagã de receptorul membranar al altor celule, unde funcţioneazã ca o citochinã paracrinã şi activeazã un set de gene specifice. Corespunzãtor celor douã tipuri de interferoni, se cunosc douã tipuri de receptori. Ambele sunt glicoproteine de membranã.

Complexele interferon-receptor sunt endocitate. Internalizarea lor declanşeazã evenimentele nucleare, al cãror rezultat este starea antiviralã şi apariţia unor modificãri ale metabolismului celular.

Interferonii induc sinteza unor proteine, care mediazã efectele lor multiple. Starea antiviralã este produsã pe mai multe cãi. Pot fi inhibate diferite etape ale ciclului de replicare viralã: penetrarea şi dezvelirea, transcrierea ARNm viral, traducerea ARNm viral, replicarea genomului, asamblarea şi eliberarea virusului progen. Decisivã este natura virusului, dar tipul celular poate avea un rol important. Starea antiviralã este, în primul rând, consecinţa sintezei în celulã, a unei proteine inhibitoare a transcrierii şi/sau a traducerii mesajului genetic viral (PIT), care interferã fie cu sinteza ARNm viral, fie cu traducerea sa, fie cu ambele procese. O a II-a cale majorã a inducerii stãrii antivirale este degradarea ARNm viral prin acţiunea 2’-5’ oligo-adenilat-sintetazei şi a riboendonucleazei.

În cele mai multe sisteme virus-celulã, inhibiţia multiplicãrii virale este rezultatul interferenţei cu etapa traducerii ARNm viral. In celulele liniei sensibile L (originarã din fibroblaste de embrion de şoarece), infectate cu virus vaccinal, se produce dezagregarea polisomilor celulari. ARNm viral se asociazã cu ribosomii eliberaţi şi formeazã polisomi ce sintetizeazã proteine specific virale. In celulele tratate cu interferon, înainte de infecţia viralã, ARNm viral nu se asociazã cu ribosomii şi nu se sintetizeazã proteine specifice. In absenţa proteinelor virale, infecţia este abortivã. Efectul este acelaşi dupã infecţia cu reo-, picorna-, toga-, rhabdo-, paramixo-, herpes- sau cu papovavirusuri.

În celulele tratate cu actinomicina D (un inhibitor specific al sintezei proteice), efectul protector al interferonului nu se realizeazã.

Una din proteinele inhibitoare ale traducerii ARNm viral este protein-chinaza dependentã de ARN dublu catenar (PKR), denumitã şi chinaza factorului de iniţiere a sintezei proteinelor la eucariote (eIF-2).

Fig.87. Acţiunile antivirale ale interferonilor (IFN). Interferonii se leagã specific de receptorii de IFN şi produc numeroase efecte, douã dintre ele fiind ilustrate în schemã. IFN induc sinteza proteinelor antivirale – 2’,5’ adenozin-sintetaza  şi o protein-chinazã. Ambele sunt activate de ARN dublu catenar, intermediarul replicãrii virale. Sintetaza induce formarea 2’5’ppp-oligo A, care activeazã o endonucleazã capabilã sã producã degradarea ARNm. Protein-chinaza fosforileazã factorul de iniţiere al traducerii proteinelor, elF2, pe care îl inactiveazã (dupã Male, 1987).

PKR este o chinazã serinã/treoninã, prezentã în celule şi în mod normal se sintetizeazã cu o ratã foarte scãzutã. Enzima, în proporţie de 20% se gãseşte în nucleu (mai ales în nucleol) şi 80% are sediul citoplasmatic. In cea mai mare parte, protein-chinaza citoplasmaticã este legatã de ribosomi şi este mai fosforilatã decât cea nuclearã. Protein-chinaza este inactivã (latentã), dar poate fi activatã de ARN dublu catenar. În celulele tratate cu interferon, nivelul protein-chinazei (o proteinã de 67 kD) creşte de peste 20 de ori.

PKR se activeazã în prezenţa ARN dublu catenar, rezultatul fiind autofosforilarea câtorva resturi de serinã şi treoninã. Autofosforilarea este cel mai probabil, intermolecularã şi se produce între douã molecule de PKR asociate cu aceiaşi moleculã de ARN dublu catenar. In consecinţã, concentraţiile mari de ARN-dublu catenar inhibã procesul autofosforilãrii. Heparina (un polianion) activeazã aceastã enzimã. Substratul fiziologic unic al PKR fosforilate este subunitatea α a factorului de traducere eIF-2. eIF-2 fosforilat nu poate fi reciclat pentru iniţierea traducerii şi produce inhibiţia sintezei proteinelor celulare.

În celula infectatã cu un virus, protein-chinaza, se asociazã cu ARN-dublu catenar, se activeazã şi se fosforileazã. Protein-chinaza activatã, poate fosforila un numãr de substraturi celulare, inclusiv factorul 2 α, de iniţiere a sintezei proteinelor la eucariote (eIF-2 α), la restul de serinã 5l (Kumar, 1998). eIF-2 α fosforilat, blocheazã iniţierea sintezei catenei polipeptidice.

Altã cale activatã de ARN dublu catenar şi de interferon este calea 2’,5’-oligo-adenilat- sintetazei/RN-aza. Interferonii induc sinteza unei familii de enzime denumite 2-5(A)sintetaze, care polimerizeazã ATP în oligo-adenilaţi de diferite lungimi, legaţi 2’-5’. Aceste enzime sunt inactive, dar se activeazã datoritã unei schimbãri conformaţionale care se produce consecutiv legãrii  sale cu ARN dublu catenar. 2’,5’-AS activatã este capabilã sã polimerizeze ATP şi alte nucleotide în legãturi 2’-5’. In molecula de 2’,5’-oligoadenozinã, resturile de ribozã sunt legate prin punţi fosfo-diesterice 2’-5’. Acestea sunt legãturi unice, deoarece toate polinucleotidele naturale conţin legãturi 3’-5’.

2,5’-oligoadenozina activeazã RN-aza L. RN-aza L este detectabilã în toate celulele animale. Majoritatea celulelor conţin o fosfodiesterazã ce poate hidroliza 2-5(A). RN-aza L poate cliva ARN celular şi viral monocatenar la secvenţe specifice UpA, UpG şi UpU. RN-aza L poate manifesta efecte antivirale prin inducţia apoptozei. Aceastã cale este activã în inhibiţia replicãrii picornavirusurilor în celulele tratate cu IFN

Cei mai buni interferoni stimuleazã sinteza interferonilor, care la rândul lor activeazã ambele enzime (adenilat-sintetaza şi protein-kinaza).

Interferonii au acţiune directã,  prin inducerea modificãrilor în membrana plasmaticã a celulei, mãrind rigiditatea stratului lipidic. Acesta poate fi mecanismul efectului inhibitor al interferonului asupra transformãrii maligne a celulelor, sub acţiunea virusurilor oncogene.

Dacã la nivel celular, efectele antivirale ale interferonilor sunt mediate în primul rând prin acţiunea proteinelor antivirale intracelulare, în organism interferonii acţioneazã prin alte mecanisme. Interferonii stimuleazã funcţia imunitarã. Celulele infectate de virusuri sunt lizate de celulele imunitare. Recunoaşterea lor este mediatã de moleculele CMH I, a cãror expresie este stimulatã de interferoni. Interferonii sunt stimulatori ai enzimei nitric-oxid-sintetazã, care prin oxidul nitric(NO) inhibã replicarea virusurilor în anumite celule.

Alte activitãţi biologice ale interferonilor. Interferonii exercitã o gamã largã de acţiuni, cu efecte inhibitoare sau stimulatoare asupra celulelor sensibile

Efectele inhibitorii se exercitã nu numai asupra multiplicãrii virusurilor, ci şi asupra creşterii şi multiplicãrii microorganismelor parazite cu localizare intracelularã, asupra unor activitãţi metabolice tisulare (de exemplu, prin inhibiţia sintezei proteice, interferonul poate sã inducã procese de necrozã celularã), asupra multiplicãrii celulelor tumorale, asupra creşterii şi diviziunii celulelor normale, asupra reacţiilor de hipersensibilitate întârziatã.

Efectele stimulatoare ale interferonilor se exercitã asupra nivelului de exprimare a unor molecule de suprafaţã a celulelor (de exemplu, moleculele CMH, receptorii de mare afinitate pentru regiunea Fc a IgG pe suprafaţa macrofagului, cu consecinţe importante pentru rata eliminãrii complexelor imune prin fagocitozã şi asupra ADCC). 

Fig. 88. Funcţiile IFN γ sunt multiple: activitãţile antiviralã şi antiproliferativã sunt mai puţin intense decât ale IFN α şi β, dar este cel mai puternic inductor al activãrii macrofagelor şi al exprimãrii moleculelor CMH clasa II pe celulele tisulare, fiind sinergic cu TNF α şi TNF β.

Interferonii stimuleazã  activitatea citotoxicã a limfocitelor NK şi activeazã metabolismul oxidativ al macrofagelor, precum şi activitatea lor antitumoralã. Pe suprafaţa limfocitelor T, interferonii intensificã exprimarea receptorilor pentru IL-2. Stimuleazã rãspunsul imun, dacã este administrat concomitent cu antigenul. Efectul imunostimulator se poate atribui unei mai bune exprimãri a moleculelor CMH, ceea ce condiţioneazã o prezentare mai eficientã a antigenului.

Semnificaţia biologicã a interferonilor. Interferonii sunt componente ale reţelei citochinelor. Citochinele sunt molecule active, produse de diferite categorii de celule, sub acţiunea unor stimuli, inclusiv sub acţiunea interferonilor.

Citochinele interacţioneazã cu receptorii altor celule şi regleazã procesele lor de proliferare şi diferenţiere. Deoarece limfocitele stimulate produc interferon γ, aceastã clasã de molecule face parte din categoria limfochinelor.

Adeseori, efectele biologice ale diferitelor categorii de citochine sunt antagonice. Homeostazia celularã este, probabil, rezultatul unui echilibru între efectele induse de o varietate de citochine.

Între interferoni şi hormoni, existã câteva asemãnãri, cu privire la mecanismul secreţiei şi eliminãrii din celulele producãtoare, al interacţiunii cu celulele sensibile, al mecanismului de acţiune asupra celulelor (ca şi hormonii, interferonii activeazã ciclazele GMP şi AMP), precum şi în ceea ce priveşte efectele reglatoare şi modulatoare ale celor douã categorii de molecule asupra reacţiilor imunitare.

Având în vedere aceste asemãnãri, s-a propus ca interferonii sã facã parte din grupul hormonilor “neclasici”, alãturi de EGF (Epidermal Growth Factor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor), NGF (Nerv Growth Factor) etc. 


Perspectivele producerii şi utilizãrii interferonilor
  

În unele celule, sinteza interferonilor este indusã spontan, în absenţa unui inductor detectabil. Interferonii α şi γ sunt produşi de liniile celulare limfoblastice originare în celulele T, în concentraţii variabile, de la l la
l000 U/ml.

Interferonii sunt produşi prin biotehnologii moderne, în celule manipulate genetic. Genele codificatoare ale sintezei interferonilor au fost izolate, secvenţiate şi inserate în vectori de clonare. Aceştia au fost transferaţi în celula procariotã (E. coli) sau eucariotã. Genele codificatoare ale interferonilor sunt transcrise atât în celule bacteriene, cât şi în celule eucariote. Pe aceastã cale, in vitro sau obţinut cantitãţi mari de interferoni (utilizabili în clinicã), fiind sintetizaţi de celulele bacteriene, de levuri şi de celulele de mamifere.

Interferonii se utilizeazã pe scara largã în tratamentul infecţiilor cu virus rabic şi cu virusuri encefalitogene. Efectul lor este ameliorarea sau chiar eliminarea infecţiilor  persistente,  cu virusul hepatitei B, C, cu herpes-zoster sau cu citomegalovirus.

Interferonii au proprietãţi antiproliferative şi se folosesc în tratamentul unor stãri neoplazice umane. Tumorile originare în limfocitele B sau în celulele plasmocitare sunt cele mai sensibile. Cea mai eficientã activitate antiproliferativã o are interferonul α. Varietatea γ este activã în maladia Hodgkin (proliferarea malignã a macrofagelor ganglionare).

Utilizarea interferonilor în clinicã este limitatã de manifestarea unor efecte secundare: febrã, hipotensiune, mialgie, bradicardie


3Membranele biologice sunt depozite pentru precursorii mediatorilor derivaţi din lipide. Rãspunsul celular este Însoţit de remodelarea rapidã a lipidelor membranare sub acţiunea lipazelor activate. Lipazele includ fosfolipaza A2, D şi C. Se genereazã rapid lipide bioactive, cu funcţie de mediatori. PG formeazã o familie de acizi graşi nesaturaţi cu catenã de 20 atomi de C. Precursorul PG este acidul arachidonic (nesaturat), legat esteric de C2 al fosfolipidelor membranare de unde este eliberat sub acţiunea fosfolipazei A2. Acidul arachidonic este precursorul sintezei compuşilor icozanoidici (PG şi leucotriene – LT) şi este convertit la endoperoxizi ciclici (PG) sub acţiunea ciclooxigenazei. Sinteza acestei enzime este inhibatã de aspirinã şi indometacinã, substanţe cu efect antifebril. Efectul lor antifebril se exercitã prin inhibiţia sintezei PG. PG se sintetizeazã În monocite, macrofage, granulocite, dar şi În majoritatea celorlalte ţesuturi ale organismului uman şi animal. Dupã sintezã sunt eliberate În circulaţie şi sunt inactivate În ficat, rinichi şi plãmâni. PG sunt inhibitori ai reactivitãţii imunitare, deoarece diminuã reactivitatea limfocitelor şi macrofagelor.

4Zincul este un element esenţial pentru funcţia imunitarã. Se gãseşte În situsul activ a peste 200 metaloenzime, fiind foarte important pentru metabolism. Sinteza acizilor nucleici este dependentã de metaloenzimele cu Zn (ARN- şi ADN polimerazele). Deficienţa Zn (datoratã ingestiei scãzute sau malabsorbţiei) produce disfuncţii ale limfocitelor T, atrofia timusului, diminuarea numãrului de limfocite T În organele limfoide secundare. In rãspunsul inflamator acut febril(consecutiv unei infecţii), concentraţia plasmaticã a Zn scade la jumãtate din valoarea normalã, fiind sechestrat În hepatocite, timocite şi În mãduva osoasã. Mecanismul sechestrãrii nu se cunoaşte. Deficienţele Zn sunt asociate cu malnutriţia proteicã sau cu malabsorbţia.Unele fibre dietetice Împiedicã absorbţia Zn. In reacţiile de fazã acutã ale stãrilor febrile, balanţa metabolicã a azotului este negativã şi este Însoţitã de scãderea Zn, datoritã sechestrãrii tisulare.

 


<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003