Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

 

ONCOGENELE VIRUSURILOR POLYOMA

 Numele de virus polioma se datorează pluripotenţei transformante a diferitelor tipuri celulare din diverse organe la şoareci unde poate induce tumori până la 100%.

Virusul polyoma aparţine grupului mare de virusuri DNA/Papova. Este un virus mic, icozaedral de 45 nm şi 72 capsomere. Genomul DNA dublu catenar conţine în medie 5000 perechi de baze.

În infecţia permisivă, o catenă a genomului transcrie RNAm timpuriu, iar cealaltăRNAm târziu. Aceasta conduce la structurarea tuturor proteinelor ce pot edifica noi capside. Dacă infecţia este nepermisivă sunt codificate numai proteinele timpurii cunoscute ca Ag.-T (antigeni tumorali): Ag.T-L (large = mare), Ag.T-M (middle = mediu) şi Ag.T-S (small = mic).

Aceste proteine provin dintr-un singur transcript, ceea ce determină o similaritate a regiunilor lor N-terminale. Ag.T-L este format din 785 resturi aminoacizi, Ag.T-M din 421 iar Ag.T-S din 195.

Antigenul T mare polyoma (Ag.T-L Po)

În ciclul litic al virusului, Ag.T-L se cuplează la DNA viral lângă promotorul timpuriu şi, de asemenea, supresează transcrierea timpurie prin blocarea cuplării polimerazei RNA II. În acest mod Ag.T-L iniţiază replicarea DNA viral.

Ag.T-L Po are o mare afinitate de cuplare şi la anumite secvenţe ale genomului celular de şoarece (1). Introdus într-o linie de keratinocite primare de şobolan via plasmidei PLT 214 care poartă numai capătul N-terminal al genei, determină transformarea şi imortalizarea acestei linii celulare (2,3).

S-a demonstrat că proteina Ag.T-L Po se leagă de proteinele celulare p53 şi p105 considerate antioncogene. Se apreciază că formarea complexelor p53 + Ag.T-L Po şi p105 Rb (a genei retinoblastomului) + Ag.T-L Poamplifică capacitateatransformantă a oncoproteinei Ag.T-L Po, care însă, nu este suficientă pentru transformarea carcinogenică (4).

În timp ce transformarea celulară de către micile virusuri DNA implică "ţintirea" produsului genei p53 de către o proteină virtual codificată, nici unul din cei trei antigeni T polioma (Ag.T Po) nu interacţionează cu p53.

S-a demonstrat că fibroblastele embrionare primare de şoarece şi celulele REF-52 care în privinţa oncogenelor cooperante necesare transformării seamănă cu celulele primare, nu pot fi transformate de oncogena Ag.T-L Po în exclusivitate. Aceste celule însă, pot fi transformate de regiunea timpurie completă a virusului, respectiv Ag.T-L, Ag.T-M şi Ag.T-S. Totuşi, Ag.T-L Po poate transforma fibroblastele embrionare de şoarece lipsite de p53 funcţională, şi de asemenea, celulele DNA-REF-52 ce conţin o p53 dominant negativă.

În celulele transformate de polioma (Po-REF-52) nu se constată acumulare semnificativă de p53, spre deosebire de celulele transformate de SV40 (SV-REF-52) în care cantitatea de p53 este ridicată.

Tratarea celulelor Po - REF-52 cu raze X duce la o rapidă creştere a nivelului p21/WAF1 şi MDM2 induse de p53. În celulele REF-52 netransformate, iradierea determină activarea p53 care duce la blocarea celulelor în fazele G1/S şi G2/M ale ciclului celular. În urma expunerii la radiaţiile X în celulele Po-REF-52 se constată absenţa blocării G1/S. Deci, în contrast cu majoritatea altor virusuri DNA tumorale, polyoma nu interferă cu lezarea DNA, induce activitatea de transactivare a p53, iar absenţa unei p53 funcţională poate media transformarea de către oncogena Ag.T-L Po în absenţa altor oncogene cooperante (5).

Miofibroblastele sunt un tip major de celule efector în fibrogeneza ficatului, unde se crede că derivă din celulele stelate. Miofibroblaste umane hepatice s-au imortalizat cu Ag.T-L Po prin transfectarea unei plasmide ce conţinea secvenţe codificante pentru Ag.T-L Po. Acest procedeu produce însă, o activitate crescândă a liniei celulare GREF-x, care nu exprimă   Ag.T-L Po. După un pasaj îndelungat, celulele GREF-x sunt imortalizate şi seamănă cu miofibroblastele hepatice primare. Aceste celule nu sunt transformate, deoarece se colorează pozitiv cu markerii miofibroblastelor pentru actină-alfa din muşchii netezi şi deasemenea, secretă molecule matriciale. Ele pot capta şi esterifica (3H) retinol sugerând că, derivă din celulele stelate hepatice. Răspund la TGF-beta, un mediator major al fibrogenezei hepatice, prin secreţia crescută de fibronectină şi plasminogen activator-inhibitor tip 1 (6).

Se admite că acele căi care reglează proliferarea şi diferenţierea, dacă sunt alterate în jocul lor reciproc normal, pot duce la inducţia unei morţi celulare programate.

Ag.T-L Po interferă in vitro cu diferenţierea terminală a mioblastelor scheletale, prin cuplarea antioncogenei RB. Inhibiţia RB apare după activarea unor trepte timpurii ale procesului miogenic. Prin urmare, mioblastele care exprimă Ag.T-L Po tip-sălbatic supuse la stimuli de diferenţiere suferă apoptoza. Astfel, în mioblastele care exprimă Ag.T-L Po, apoptoza începe după îndepărtarea factorilor de creştere fiind temporar corelată cu expresia markerilor timpurii ai diferenţierii miogenice.

Blocarea cu TGF- beta sau FGF bazic a evenimentelor iniţiale ale miogenezei, previne apoptoza indusă de Ag.T-L Po, pe când accelerarea acestui proces prin hiperexprimarea factorului MyoD, reglator al muşchilor, amplifică moartea celulelor în acest sistem. MyoD poate determina mioblastele ce exprimă Ag.T-L Po să acumuleze RB, p21 şi gene specifice muşchilor, dar nu poate induce oprirea ciclului celular în faza Go.

Câţiva markeri ai diferitelor faze ale ciclului celular, precum ciclina A, cdk-2, nu pot fi subreglaţi, sugerând apariţia progresiei ciclului celular în prezenţa unui semnal contrastant cum este deprivarea de factori de creştere (7).

Liniile celulare derivate din tumorile mamare induse de virusul polyoma sunt rezistente la acţiunea inhibitorie a IFN-beta. Replicarea virusurilor heterologe (virusul stomatitei veziculare şi virusul encefalomiocarditei) nu este inhibată de IFN-beta în aceste celule. datorită inhibării expresiei genei IFN-beta de către Ag.T-L Po. Activarea factorului 3 al genei stimulată de IFN este inhibată în celulele derivate dintr-o tumoră indusă de Ag.T-L Po tip-sălbatic, dar nu de cele cu mutanta căreia îi lipseşte Ag.T-L Po, locul de cuplare la pRB. Similar, expresia genei IFN-gamma inductibilă este, de asemenea, inhibată în celulele transformate de virusul tip-sălbatic, deoarece Ag.T-L Po cuplează la TK-1 Janus şi inactivează semnalizarea prin R-IFN. S-a identificat astfel, un mecanism al rezistenţei virale la acţiunea interferonilor (8).

Linia clonală de celule Sertoli (42 GPA9) de la şoarecii transgenici maturi sexual se multiplică indefinit exprimând Ag.T-L Po, dar şi aspecte biochimice proprii celulelor Sertoli normale (9).

Relaţiile Ag.T-L Po cu proteinele oncogenelor şi ale altor factori celulari sunt încă puţin cunoscute. Aportul acestei oncoproteine virale la procesul transformării este incontestabil puternic dependent de alţi factori celulari şi virali.


Antigenul T mijlociu polyoma (Ag.T-M Po)

 

Folosirea virusului polioma tip-sălbatic a determinat transformarea celulelor, fapt care a condus la testarea anumitor gene ale virusului în ideea identificării acelora cu proprietăţi oncogene. Se constată astfel, că mutaţiile stabilite în genele Ag.T-L Po şi Ag.T-M Po încetinesc sau chiar anulează potenţialul oncogenic al virusului. Deleţiile a 13 perechi de baze, între nucleotidele 1347 şi 1360, deci în regiunea unde se codifică o parte din proteina Ag.T-M Po, anulează funcţia transformantă a genelor (10).

Proteina Ag.T-M Po se cuplează la membrane direct sau în complexe cu alte proteine facilitând transmiterea de semnale, sau intervine în diferite reacţii moleculare destinate evoluţiei ciclului viral. În aceste activităţi ea interferă cu diferite molecule celulare modificând evoluţia ciclului celular. De aici concluzia că, localizarea subcelulară a proteinelor oncogene este importantă pentru funcţiile lor.

În cazul proteinei Ag.T-M Po (al virusului tumoral DNA polyoma) pentru activitatea sa în procesul transformării celulare este esenţială localizarea pe membrana celulară, într-o manieră specifică.

O regiune bogată în aminoacizi bazici şi adiacentă domeniului transmembranar al Ag.T-M mediază în detergent, asocierea cu citoscheletul insolubil. Cooperarea între segmentul bazic şi domeniul de cuplare la membrană rezultă în localizarea specifică a proteinei pe locuri particulare ale membranei caracterizate prin asocierea cu structuri subcelulare ce par a fi citoscheletale. Astfel, localizarea celulară a Ag.T-M este reglată de cel puţin două determinante: o secvenţă transmembranară care conferă cuplarea la membrană şi un sector bazic care specifică pentru locul particular din membrană (11).

Ag.T-M Po este o oncogenă potentă care induce transformarea celulară prin cooperare cu activităţile TK asociate la receptorii factorilor de creştere celulari. O componentă crucială a transformării este abilitatea acestei oncoproteine de a cupla şi stimula activităţile kinazelor familiei src.

Tirozinfosforilarea Ag.T-M de către kinaza src oferă locuri de cuplare pentru domeniul SH2. Având două secvenţe în regiunea 185 la 210, fiecare constând dintr-o arie de bază urmată de o serină sau de o treonină, acestea reprezintă secvenţele pentru interacţiunea cu kinazele src.

Substituirea unui reziduu de cisteină în locul Thr 203 din Ag.T-M nu are efect pentru cuplarea cu pp60src, arătându-se că acest loc interacţionează cu kinazele src   printr-un nou mecanism care nu reclamă fosforilarea (12).

Adenovirusul recombinat posesor al genei c-src şi al genei Ag.T-M Po se hiperexprimă în celulele umane 293. Sinteza ambelor proteine este crescută, iar nivelul activităţii tirozinkinazei asociată cu Ag.T-M este mai înalt, comparativ cu acela din celulele în care se exprimă exclusiv Ag.T-M Po.

În celulele transformate de virusul polyoma se constată prezenţa complexelor proteice Ag.T-M-pp60c-src, care au o înaltă activitate tirozinkinatică, comparativ cu pp60c-src necomplexată cu Ag.T-M. Mutantele cu deleţii în capătul N-terminal al proteinei virale au relevat că primii 6 aminoacizi ai antigenului sunt indispensabili activării funcţiei kinazice a pp60c-src ca şi trnsformării celulelor (13, 14).

Formarea complexelor proteice între antigenul viral şi kinaze este frecventă în celulele infectate, iar după unii autori sunt indispensabile pentru transformare.

O mutantă în care glicina ocupă locul alaninei în poziţia a doua, se deosebeşte de tipul-sălbatic, deoarece nu se miristilează şi deci nu se cuplează la plasmalemă. Mutanta insă, îşi păstrează capacitatea de a se cupla cu Ag.T-M, condiţie în care acest complex se asociază cu plasmalema. Capătul C-terminal este acela care se cuplează la plasmalemă pe care menţine întregul complex (15). Ag.T-M are astfel abilitatea de a forma complexe cu diferite tirozinkinaze celulare, dar în acelaşi timp nu poate acţiona decât cu o singură kinază.

Ag.T-M - pp60c-src şi Ag.T-M - pp59fyn interacţionează independent cu aceeaşi fosfoproteină, respectiv p81/p85, probabil componentă a fosfatidil inozitol kinazei. Dacă prin mutaţii se modifică locusul de cuplare a Ag.T-M cu pp60c-src se perturbă şi capacitatea transformantă a proteinei Ag.T-M Po (16, 17).

Se apreciază că transformarea are loc numai când se formează complexe proteice de tipul proteină-Ag.T-M şi proteina unei protooncogene, asociere care se corelează cu capacitatea transformantă, cum este cazul complexului Ag.T-M - pp60c-src. Un asemenea complex se constituie şi între Ag.T-M şi p62 yes. Dacă Ag.T-M prezintă defecţiuni structurale, devineinabil în a interacţiona cu proteina p62 yes sau pp60 c-src (18).

Fosforilarea Ag.T-M Po specific depinde de ciclul celular. Măsurându-i nivelul fosforilării în diferitele faze ale ciclului celular, s-a constatat o creştere a masei sale moleculare în faza G2 şi în mitoză, în timp ce în faza G1 nivelul revine la cel iniţial. În ce priveşte relaţia cu antioncogenele se fac numeroase aprecieri pro- sau contra transformării.

Se cunoaşte că p53 tip-sălbatic induce două răspunsuri biologice distincte: oprirea ciclului celular şi apoptoza. Câteva mici virusuri DNA tumorale codifică proteine ce cuplează p53 blocând astfel funcţia acesteia, ceea ce reflectă probabil, capacitatea acestor virusuri de a preveni oprirea ciclului celular şi apoptoza indusă de p53 pentru a permite astfel replicarea DNA.

Spre deosebire de SV40, Ag.T-L Po nu cuplează p53 şi este neclar dacă particulele virale polyoma blochează p53.

În celulele J3D de limfom T de şoarece purtător de p53 tip-sălbatic sensibili la temperatură, s-a introdus Ag.T-M Po şi Ag.T-S Po singuri sau împreună. Aproape jumătate din celulele ce exprimă cei doi antigeni sunt rezistente la apoptoza indusă de p53. Inhibitorul fosfatidil inozitol 3-kinază abrogă parţial efectul protectiv al Ag.T-M, dar nu al Ag.T-S asupra apoptozei indusă de p53.

Se sugerează că Ag.T-M Po previne această apoptoză pe calea transducţiei semnalului fosfatidil inozitol - 3 kinazei. S-a stabilit astfel, un mecanism pentru inhibarea funcţiei p53 mediată de virusul polyoma (19).

Virusul polyoma, patogen natural al şoarecilor este înalt oncogenic pentru şoarecii H-2K ce poartă superantigen endogen codificat de provirusul Mtv-7 al tumorilor mamare la şoareci. Acest super antigen endogen rezultă prin deleţia TCR V beta6 al CTL CD8+ specific expresiei poliomei şi este efector critic contra tumorogenezei indusă de polyoma.

S-a izolat linia celulară CTL CD8+ de la şoarecii H-2K care lizează specific celulele infectate cu virusul polyoma sinergic dar şi celulele tumorale infectate cu polyoma. Aproape toate clonele CTL exprimă V beta 6 şi sunt restrictate în recunoaşterea celulelor infectate cu virus.

Folosindu-se peptide sintetice predicate a cupla cu DK, pentru care nu se cunoaşte segmentul consens de cuplare a peptidului, s-a identificat un peptid corespunzător pe o secvenţă de 9 aminoacizi (de la 389 la 397) în C-terminus al proteinei Ag.T-M Po, care a fost recunoscută de toate clonele CTL V beta 6 + CD8+.

Inabilitatea CTL reactive la Ag.T-M Po (389-397) de a recunoaşte celulele infectate cu o mutantă în Ag.T-M (389-397) trunchiat chiar proximal acestei secvenţe, arată că acest antigen este un peptid procesat natural. Frecvenţa precursorilor CTL specifice pentru particulele virale cu Ag.T-M (389-397) este similară, arătând că acest antigen este epitopul imunodominant la şoarecii H-2K.

Şoarecii rezistenţi la infecţia cu virusul polyoma posedă frecvent precursori CTL specifici Ag.T-M (389-397) de 10-20 de ori mai mult decât şoarecii susceptibili. Acest răspuns înalt la virusul polyoma oferă un model animal util pentru investigarea in vivo a activităţiCTL contra neoplaziei indusă de virus (20).

Recent s-a identificat epitopul imunodominant pentru CTL virus specifice şi anume peptidul Ag.T-M 389-397 asociat DK derivat din oncoproteina virală Ag.T-M Po.

Un alt peptid de restricţie- DK-, care corespunde reziduurilor 236-244 ale Ag.T-M este recunoscut de aproape toate clonele CTL Ag.T-M 389-397 dar reclamă concentraţii mai înalte pentru a sensibiliza sinergic celulele ţintă pentru liză. Se arată că T-M 236-244 nu este omolog cu T-M 389-397, cu excepţia a 3 reziduuri şi cuplează DK de 2-3 ori mai puţin decât T-M 389-397.

Inducţia cu virusul polyoma lipsit de T-M 389-397 şi cu cel mutant T-M 236-244, induce CTLvirus specificecare nu recunosc ambii epitopi.

Valabilitatea CTL specifice -epitop imunodominant-, capabile să recunoască un epitop secund în Ag.T-M (proteină virală esenţială pentru tumorogeneză) poate servi la amplificarea răspunsului CTL la epitopul imunodominant şi preveni apariţia unor virusuri fără epitop imunodominant ca şi apariţia de tumori induse de virus (21).

Ag.T-M Po acceleraează diferenţierea în celulele HeLa, ca răspuns la agenţii ce induc diferenţierea monocitelor şi granulocitelor. Celulele care exprimă Ag.T-M tratate cu acid retinoic (inductor granulocitar) sau cu 1,25 - dihidroxi- vitamina D3 (inductor monocitar) s-au diferenţiat cu 24 de ore mai devreme decât linia parentală.

Apariţia rapidă a diferenţierii se corelează cu creşterea nivelului proteinei Ag.T-M şi a doi markeri (produsul genelor paxillin şitransglutaminaza), ca inductori ai acidului retinoic în celulele HeLa-60. Răspunsul accelerat al diferenţierii funcţionale şi expresia markerilor ce induc acidul retinoic arată că Ag.T-M joacă un rol cauzal în procesul diferenţierii. Expresia Ag.T-M a virusului polyoma în celulele HeLa amplifică astfel, o varietate de schimbări moleculare asociate cu procesul diferenţierii celulelor (22).

 

 

Virusul polyoma la om

 

Tipul JCV al virusului polyoma la om a fost izolat pentru prima dată în 1971 din ţesutul cerebral de la un pacient cu leucoencefalopatie multifocală progresivă Ekhart. Tipul BKV (Baby Kidney Virus) infectează rinichii copiilor fiind prezent la majoritatea acestora.

 

JCV

Genomul JCV prezintă 5130 perechi de baze în lanţul DNA circular, dublu catenar, care codifică şi oncoproteinele Ag.T-L şi Ag.T-S. Deşi nivelele omologiilor dintre virusurile JCV şi SV40 sunt de 69%, iar dintre virusurile JCV şi BKV sunt de 75%, acestea prezintă şi deosebiri remarcabile la nivelul structurilor primare ale genomului (23).

Tulpina JCV Tokyo-1 introdusă intracranian noilor născuţi de şobolani din linia 5D induce tumori între 21-61 de zile de la inoculare la 75% din animale. Înaintea apariţiei tumorilor în creierul nou născuţilor de hamsteri s-a detectat prezenţa Ag.T-L -JCV. La trei zile după infectare, Ag.T-L se constată în nucleii celulelor granuloase ale cortexului cerebral, ca ulteriorsă dipară şi să reapară la 30 de zile de la inoculare (24,25).

Genomul JCV introdus în cultura de neuroni de la un embrion uman (HFB) transformă celulele care produc şi proteinele virale Ag.T. Toate celulele transformate conţin fragmente timpurii ale DNA-JCV, atât integrate cât şi episomale (26).

Secvenţe DNA Ag.T se găsesc atât în celulele normale ale colonului cât şi în cele din tumorile colorectale. De asemenea, s-au detectat în xenogrefele de celule tumorale colorectale apărute la şoareci nuzi şi în linia umană SW 480 de cancer de colon. Un număr mai mare de copii virale este prezent în celulele canceroase decât în celulele normale ale colonului. Deci, DNAJCV din structurile colonului ridică problema posibilităţii ca virusul să joace un rol în instabilitatea cromosomilor în carcinogeneza colorectală (27).

Leucemia la copii, probabil cea limfoblastică acută în special, poate avea etiologie infecţioasă. S-a sugerat că evenimentele infecţioase cronice apar în timpul sarcinii, identificându-se ca agent cauzal virusul polyoma JCV. Dar, pentru că genomul virusurilor JCV şi BKV nu s-au observat în celulele leucemice, se apreciază că totuşi nu ar interveni direct în leucemogeneză (28).

 

BKV

Virusul BK poate fi asociat cu diferite tumori; DNA BKV episomal este prezent în tumorile primare ale creierului, sarcomului Kaposi, în liniile celulare ale sarcomului Young şi în sarcomul osteogen (29).

La şoarecii transgenici, antigenii T BKV induc carcinomul renal şi tulburări limfoproliferative. Carcinomul renal se declanşează la 60%-78% din cazuri, însoţit şi de o marcată hiperplazie timică. În unele cazuri, de la hiperplazie se poate ajunge şi la timom şi chiar la limfom. Toate tumorile renale conţin un DNA -BKV amplificat şi arată modificări ale DNA celular (30).

Pentru transformarea celulelor BHK şi NIH 3T3 s-a precizat că resturile de aminoacizi de la 356 la 384 din Ag.T.BKV sunt indispensabile pentru menţinerea stării de transformat (31).

În procesul transformării, Ag.T-S BKV cuplează proteinele celulare de 23, 36, 51, 61, 85kD, cuplarea cu proteina 85kD ducând la transformarea cu efect maxim.

Leucoencefalopatia multifocală progresivă şi scleroza multiplă sunt boli de demielinizare a sistemului nervos central. Leucoencefalopatia multifocală progresivă apare îndeosebi la subiecţii cu imunitatea afectată de SIDA şi se crede că ar fi cauzată de JCV polyoma. În scleroza multiplă însă, este suspectat un virus neurotrop -HHV6- care este un virus herpes beta comensal, de obicei benign. Şi în etiologia leucoencefalopatiei multifocale progresivă există o coinfecţie în oligodendrocite cu JCV şi HHV6, ceea ce sugerează că HHV6 poate fi un cofactor în procesuldemielinizării (32). Omul poartă astfel două virusuri polyoma: JCV şi BKV, care sunt latent stabilizate în tractusul urinar şi în sistemul nervos central.

JCV ar putea cauza, de asemenea, leucoencefalopatie multifocală progresivă iar cei cu SIDA (60) excretă BKV în urină. BKV poate fi astfel demonstrat în urină, lichid cefalorahidian, ţesut ocular, rinichi şi în polimorfonuclearele sangvine (33).

Virusul polyoma determină nefrite interstiţiale acute şi stenoze ureterale la om, dar rar şi la animale. La 12 din 57 maimuţe, după 3-11 săptămâni de imunosupresie impusă pentru a promota acceptarea alo-sau xenogrefelor renale, s-a detectat un virus polyoma necunoscut.

Ulterior, acesta a fost numit CPV (Cynomolgus Polyoma Virus), dovedindu-se înrudit cu SV40. Nucleii celulelor epiteliale ale ductelor colectoare din medula şi cortexul renal reacţionează cu un anticorp anti-SV40 Ag.T-L şi conţin arii masive paracristaline de particule virale.

Ca şi polyoma, CPV determină nefrite interstiţiale, animalele infectate manifestând disfuncţii renale şi nefrite tubulo-interstiţiale cu incluziuni nucleare, apoptoză şi distrucţia progresivă a ductelor colectoare. CPV s-a detectat, de asemenea, în uroteliul uretrelor grefate, unde induce uretrite şi infecţii renale. Infecţia se remarcă şi în celulele musculare netede ale peretelui ureterului, celule care suferă apoptoza. La trei luni de la infectare nici un animal nu mai posedă virus în ţesuturi.

Imunosupresia predispune maimuţele la infecţia cu virusul polyoma, cu consecinţe clinice destul de similare infecţiilor cu BKV la om, inclusiv disfuncţia renală. Se sugerează că aceasta poate fi baza patogenezei pentru incidenţa semnificativă a apariţiei târzii a stenozei ureterale observată la aceste animale (34).

 

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU