Mircea Eliade –

Şantierul romancierului miop

  

Mai mult decât util se va dovedi acest citat (uriaş) din Istoria  lui G. Călinescu[1] ce ne-ar putea servi deopotrivă drept introducere şi pretext pentru formularea propriei noastre teze: ,,Mircea Eliade este cea mai integrală (şi servilă) întrupare a gidismului în literatura noastră, gidism pe care îl întâlnim şi la Camil Petrescu sub forma ororii de caligrafie. După André Gide, sensul artei fiind autocunoaşterea (înţelege instruirea de esenţe pe cale mitologică), un artist e cu atât mai adânc cu cât pune mai multe probleme, care nu sunt însă propoziţii inteligibile ci trăiri, experienţe. Şi cum eticul e aspectul fundamental al destinului uman, problema trebuie pusă ca experienţă morală. Artistul nu ia atitudine, ci trăieşte binele şi răul eliberându-se de amândouă, rămânând cu o intactă curiozitate. De unde acel ,,imoralism”(faţă a preocupării morale) care la Gide se vădeşte în interesul pentru adolescenţă, delicvenţi, viţiile insolite, crimă, revoluţiile sociale, exotic, experi-mentate toate cu hotărârea de a nu se opri nicăieri. Cine nu cunoaşte mai de aproape literatura lui André Gide ar putea să remarce banalitatea ascunsă sub aceste subtilităţi estetice, căci un Balzac era tot atât de curios şi experimenta în eroii săi cu aceeaşi atenţie virtutea şi viţiul. În realitate André Gide nu e creator de oameni (ca mai toţi teoreticienii trăirii) şi înţelege cunoaşterea nu în chipul creării de eroi ci în sensul unei experienţe interioare largi a artistului însuşi. Literatura lui e o prelungire a cultului eului şi n-are decât un singur erou, pe autorul însuşi, care îşi notează cu răceală experimentele în caiete. O consecinţă a acestui experimentalism egotist în artă este, cum am văzut, dispreţul de literatură. Orice rând trebuie să fie autentic (documentar în sensul experienţei interioare) şi atunci stilul e un fel de a te prefera pe tine adevărului şi o primejdie de alterare a momentului trăit. Scriitorul, în loc să creeze, transcrie din caiete automatismele, cu toate erorile gramaticale şi mai adesea simulează autenticitatea textului.” Citatul are marcate grafic toate cuvintele cheie, care definesc opera lui Gide, şi aduce pentru prima oară în prim plan chestiunea gidismului lui Mircea Eliade, afirmând tranşant afinitatea spirituală ce se stabileşte între cei doi scriitori. Deşi la început am fost destul de sceptic în faţa judecăţilor critice călinesciene din celebra sa Istorie, în privinţa fragmentului citat nu as putea formula obiecţii majore. Ba chiar aş spune că nu exista în epoca interbelică un critic care să înţeleagă mai bine mecanismele textului gidian. Ca şi Benjamin Fondane, G. Călinescu înţelege că singurul erou al acestuia este autorul însuşi, că toate experienţele trebuie transcrise exact în caiete, de unde, prelucrate sau nu, vor oferi material narativ scriitorului. O observaţie foarte exactă vizează faptul că nu există autenticitate în mod absolut, că aceasta ţinând de retorica textului, poate fi simulată mai bine sau mai rău, în funcţie de talentul autorului. O altă observaţie vizează ieşirea literaturii dincolo de bine şi de rău, imoralismul personajelor, care îi împinge pe aceştia spre un experimentalism fără graniţe şi chiar spre infernul viciului. Singura care rămâne vie e curiozitatea copilărească aproape cu care eroul gidian deschide ochii asupra realităţii înconjurătoare. Scriitorul gidian nu este unul mimetic, romanele sale nu respectă deloc verosimilitatea absolut necesară romanelor sociale sau de analiză psihologică, plot-urile pot părea schematice, descărnate, epicul este suspendat între parantezele unor discuţii interminabile. Toate scrierile sale de tinereţe sunt romane de idei şi conversaţie, în spatele fiecărui personaj se poate ascunde o ideologie, personajele însele au foarte puţin din structura îngheţată a caracterelor tradiţionale, urmărind nu atât o trăsătură socială, exterioară, un statut social acordat de obicei din interior, ci tocmai procesul de autocreaţie individuală, sub puternica polarizare a zonelor abisale ale psihismului omenesc. Dar asupra tuturor acestor trăsături vom reveni pe parcursul excursului nostru.

 

Patimile fecioarei Isabel

 

În 1929, când tânărul scriitor Mircea Eliade[2] se scufunda definitiv în aventura scrierii romanului Isabel şi apele Diavolului, experimentul său indian se găsea în plină desfăşurare. Mărturisirile din Memorii[3] atribuie această nevoie sentimentului de înstrăinare provocat de exilul lingvistic şi cultural autoasumat, angoasei provocate de îndepărtarea de filonul limbii şi culturii române. Aceasta, cred eu, este unul din motoarele creaţiilor cu statut ficţional ale lui Mircea Eliade, iar nuvelele sale fantastice sau romanul său de maturitate, Pădurea interzisă, par să fi răsărit din aceeaşi rădăcină. Poate părea paradoxal, dar tânărul care primeşte o bursă de 90 de rupii de la un bogat majarajah local pentru a-şi achita chiria la pensiunea anglo-indiană a doamnei Perris din Ripon Street, porneşte în acest aventuros quest – termenul englezesc fiind doar parţial traductibil prin cel de ,,itinerariu spiritual”– prin a încerca să-şi expliciteze filosofia asiatică şi sfârşeşte prin a descoperi rădăcinile propriei sale culturi. Celălalt poate fi înţeles doar când rădăcinile lui coboară adânc în sine. Naratorul din Isabel, un posibil alter-ego al autorului, se refugiază la rândul lui în redactarea unei teze de doctorat despre arta asiatică, aşa cum Eliade însuşi îşi scrie teza despre Yoga. Salutat la apariţie de colegii săi de generaţie, romanul lui Eliade poartă la rândul lui toate semnele unor maladii de creştere, anunţând însă apariţia unui nou romancier, unul foarte atent la scriitura propriu-zisă, mai calofil decât colegii săi. Ca şi în cazul Gide, modelul declanşator al acestor experimente literare, scrisul, devine o experienţă fundamentală de viaţă, putând fi pus (pe acelaşi plan?) cu studiul comparativ al religiilor lumii. Toate romanele de tinereţe, scrise de Mircea Eliade sunt într-un mod latent cu mult mai valoroase decât media creaţiilor interbelice, ascunzând în straturile abisale ale epicului miza superioară a metafizicului. Acesta dă însă, mai tuturor romanelor, aerul cam prăfuit şi vetust de artă cu tendinţă, uşor atinsă de pana unei ideologii, pe alocuri puţin prea vitalistă. Romancierul este adesea deficient, prea grăbit poate pentru a dezvolta structuri epice de mari dimensiuni, dar pe fragmente mici dezvoltă mici bijuterii narative, pentru care ar putea fi invidiat de acei romancieri cu pas greu, capabili să scrie câteva sute de pagini în doar o săptămână. Dedicaţia romanului Isabel... va părea autorului, la întoarcerea în ţară, pretenţioasă şi umflată: ,,Fratelui Mihail şi oarbei Lalu, cerşetoare în Babu Street, dedic această carte”. În Memorii[4] însă, autorul cărţii vine cu precizări suplimentare – Mihail nu este altul decât prietenul său, Haig Acterian, iar oarba Lalu este unul dintre milioanele de personaje ale pestriţei metropole indiene: ,,Dedicaţia aceasta m-a iritat mai târziu, prin pretenţioasa ei fervoare. Totuşi, într-o după amiază fierbinte de mai, cerşetoarea mă ajutase să ies dintr-o criză  de melancolie şi deznădejde. Era atât de cald, că nu se mai oprea nimeni să-i azvârle un ban de aramă în poale. Mi se părea că doarme. Apropiindu-mă, am crezut o clipă că e moartă şi i-am pus mâna pe braţ. S-a trezit şi mi-a zâmbit, apoi mi-a vorbit mult, mulţumindu-mi pentru bănuţii pe care-i dădusem. I-am vorbit şi eu, în bruma mea de bengaleză pe care o învăţasem, amestecată cu hindustani. Am ajuns acasă împăcat. Mi se părea că la judecata de apoi aş putea fi mântuit datorită lui Lalu.” Episodul acesta, trădând delicateţea sufletească a tânărului Eliade, ar fi putut fi introdus cu uşurinţă în roman, dar autorul îl trece sub tăcere, semn că ,,autenticitatea” sub semnul căreia G. Călinescu punea romanul e una jucată, şi de acea ireală. Doctorul, fiinţa de hârtie, naratorul întregii poveşti e o entitate surprinsă în fază de cristalizare, e o fiinţă în tranziţie, care încearcă să-şi modifice structura sufletească amorfă, topind-o într-o formă. El se aseamănă acelei bucăţi de marmură în care există în mod latent toate sculpturile, până când ochiul unui antic Fidias vine şi descoperă ascunsă în piatră unica statuie posibilă. Dacă Aldous Huxley folosea amöeba ca metaforă a personajului modern, Mircea Eliade îşi defineşte personajul conştiinţă ca fiind un vampir al formelor, o fiinţă care împrumută ceva din conturul obiectelor din lumea înconjurătoare. Poate din această cauză doctorul studiază istoria artei decorative asiatice. O asemenea perspectivă conduce în mod neapărat la falsificarea naturii înconjurătoare. Vocea caietelor mărturiseşte că nu mai poate face descrieri de natură: ,,Dacă aş scrie pentru alţii m-aş desfăta zugrăvind ceea ce nu simt nevoia pentru mine. Aş folosi o paletă vastă cu văpsele crude şi stranii. Aş caligrafia: cerul şi senzaţia albastrului lichid mi-ar înfierbânta pumnul. Cuvintele s-ar aşterne crispate, neputincioase să cuprindă senzaţia albastrului ce-mi dilată sufletul. Şi aş caligrafia cu acelaşi condei al vedeniei: colinele… Munţii răsturnaţi, cu păduri dospite în flori, platformele de piatră albă, albul devastând vegetaţia şi soarele sus”. Deşi declară că din cauza obişnuinţei de a admira miniaturile asiatice nu poate “prinde în gheaţa senzaţiilor gândite spinările din Nilgirs Hill”, descrierea dealurilor din Sudul Indiei îi reuşeşte doctorului destul de bine. Aceeaşi afectată neputinţă afişa şi Anton Holban, iar Camil Petrescu va suferi de aceeaşi maladie a anti-calofiliei, iar această atitudine are sigur legătură cu romanele şi povestirile gidiene. Pentru prima oară raportul natură sălbatică versus natură construită vizual este inversat în favoarea celei de-a doua. Pentru doctor parcurile oraşului nu au farmec, sunt mai puţin vii decât natura perfectă din stampele japoneze: ,,Aceiaşi palmieri languroşi şi aceeaşi iarbă şi aceiaşi mărăcini uriaşi. Şi umbra arborilor mango, şi parfumul rânced şi roşul tufelor mă obosesc. E penibil să le descoperi oglindite în afara proporţiilor intime. Spasmul vegetal, goana animală le găsesc în mine. ”Eul naratorului ionic recurge adesea la artificiul reducţiei fenomenologice. Dar aceste imaginile trădează şi o atenţie acordată sintaxei, atât celei gramaticale cât şi celei narative, care trimite mai curând în direcţia unei înstăpâniri calofile în fluxul scriiturii. Ca în vechea pictură barocă, natura desenată se suprapune peste geamul prin care poate fi admirată natura cea reală, înlocuind-o, substituindu-se acesteia, abolind-o, prin frumuseţea ei de joc secund, mai pur. Doctorul, aşa cum îi stă bine oricărui cercetător al artei asiatice, apreciază în egală măsură simetria naturii construite (străzile, casele) cât şi zona de echilibru rupt, grotescă, extrasă poate din stampele mai sus citate.

Există cel puţin două straturi ale romanului Isabel şi apele Diavolului. Primul, cel verosimil, prezintă un erou care vieţuieşte la pensiunea familiei Axon din Calcutta, o variantă românească a pensiunii doamnei Harris. Cel de-al doilea strat, cel mai interesant în opinia mea, este stratul romanului în oglindă, a romanului ,,abîmée”, o meta-naraţiune ce anticipă celebrele povestiri, care se scriu pe sine, postmoderne sau optzeciste. Acesta se suprapune peste un jurnal metafizic, cu discursuri puţintel cam patetice despre Diavol şi existenţa sau şi prezenţa Răului universal şi peste un alt roman al existenţelor posibile, al ,,visului unei nopţi de vară”, când, vrăjit de cântecul Indiei, naratorul poartă capul de măgar al unuia din multiplele destine posibile ale personajului central. Dar tânărul nostru romancier ar dori să poată interacţiona cu personajele sale. Cunoscându-şi poziţia demiurgică ar dori să fie aidoma acelor savanţi entomologi, care, modificând temperatura la care ţin larvele în laborator, modifică metamorfoza propriu-zisă, obţinând astfel exemplare de fluturi cu aripi purtând pe suprafeţele lor nuanţe rare, neobişnuite. Crezul romancierului, conştient că dorinţa sa de a procrea e una purificată, că el supravieţuieşte ,,în creaturile duhului meu” este totodată crezul naratorului, o variantă autohtonizată a învăţăturilor scriitorului francez André Gide: ,,Vreau ca rezultatul experienţelor mele să modifice vieţile celorlalţi”. Un personaj feminin foarte viu deşi e doar o schemă, o posibilă epură a diavolulului, e miss Roth, cea care îl iniţiază pe erou pe potecile răului. Ea face apologia instinctului primar: ,,interesante sunt instinctele nu formele de viaţă împrumutate”. Ea îi revelă astfel doctorului satisfacţia perversă de a violenta o femeia, este cea care provoacă efectiv sărutul aplicat pe obrazul fecioarei Isabel. Mânat de acelaşi demon meschin, la începutul romanului dar şi al experimentului, naratorul chinuie într-o piscină un grup de persoane dezabilitate fizic:

,,Dar am observat că genunchiul tânărului ce zâmbea mai usturător era schilod. Ceilalţi aveau umeri subţiri, piept milog, pântec roz. M-am zvârlit în bazin şi am înotat surprinzător de elastic, de liniar.  Simţeam grumazul încordat pe pânza apei. M-am ridicat în faţa grupului. Vânturându-mi braţele, i-am stropit şi nu mi-am cerut iertare ci am râs. O voluptate nouă: a umili şi a fi bădăran. În acel minut eram asemenea hamalilor adolescenţi. Mă zvârleam în apă, scuipam, răsăream în faţa grupului şi îi stropeam ca din nebăgare de seamă. Tinerii au hohotit, încercând să mă dispreţuiască, mirându-se de asemenea fapte. Dar eu mi-am mişcat rotula genunchiului, mi-am umflat pieptul, mi-am lărgit umerii, descoperind un exerciţiu şi secându-le bucuria. Eram rău, eram crud şi aceasta mă desfăta.” Exemplu tipic de act gratuit, ce anticipă acţiunile eroului din Don Juan, romanul lui Nicolae Breban, episodul sadismului orientat spre cei cu trupuri debile pare să aibă legătură cu o ideologie a preamăririi trupului, care este prezentă pretutindeni în roman. Vitalismul şi amoralismul nietzschean determină  trăsăturile anticreştine ale naratorului, care descoperă trupul gol cu aceeaşi satisfacţie cu care arta propagandei regimurilor totalitare îşi construieşte pornind de la acesta un nou umanism. Scena tipică pentru înţelegerea unei asemenea noi religii a corpului este cea în care naratorul şi profesorul de gimnastică Tom, fratele Isabelei, se întrec ca doi efebi în palestra unui gimnaziu, în final naratorul îngenunchind într-un veritabil gest de adoraţie a trupului tânărului: ,,Oasele se frângeau şi se împleteau cu o inedită elasticitate, lăsând acea neasemuită senzaţie de dilatare, care e mai mult morală decât fiziologică. Braţele căutau şi găseau puncte de sprijin neaşteptate. Ochii priveau covorul sau colţuri din pat raze din oglindă sau fâşii de tapet. Îmi amintesc pauze de gând, speranţe copilăreşti, sentimente umilitoare. Sub muşchii lui Tom ghiceam zvâcnind acelaşi sânge din trupul meu răscolit.” Cele două trupuri au aspect sculptural, fapt deloc întâmplător pentru că doctorul narator studiază, aşa cum am anunţat deja, arta asiatică. Găsirea de sine e un proces de cristalizare echivalent sculpturii, modelării unei forme perfecte. Sculptura şi formele unduitoare ale artei asiatice devin astfel metafore ale cunoaşterii de sine. Lupta propriu zisă nu e una pur animalică, ci e dublată de augmentarea puterii de analiză. Prinse în fluxul zig-zag-at al conştiinţei involuntare, senzaţiile întregesc puzzle-ul stărilor momentane dând pasajului o remarcabilă fluiditate. Ochiul naratorului devine “oglinda cu păcate” kierkegaardiană în care se reflectă trupul nud, păstrând trăsăturile perfecte ale corpurilor ale efebilor din Antichitatea greco-latină, preluate ulterior de arta Renaşterii italiene: ,,Instructorul avea trupul brun, zvelt, cu pieptul larg. Elevul, trupul alb, înalt, cu pulpe lungi. Ne descopeream frumuseţea în fiecare seară, cu strigăte şi felicitări. Descopeream rotunzimea umărului, rotunzime pietroasă, cu vine de muşchi. Descopeream platoul pieptului, cu sânul oblong încordat spre subsuori, şi pântecul frumos, lung, ascunzând urâciunea proceselor, şi coapsele strânse, cu oase late şi sexul tânăr, robust, calm, admiram genunchii fără gropi, genunchii legând pulpe cu  talpa sigură, înfiptă în talpa liberă şi călcâiul plin.” În gestul de a îngenunchea în faţa trupului tânărului sunt închise câteva experienţe foarte diferite: în primul rând una fizică, în al doilea rând una morală, ,,la mijloc de Rău şi Bun” şi abia în al treilea rând una estetică (destul de asemănătoare fazei religioase din teoria lui Kierkegaard) şi poate tocmai de aici provine sentimentul de vină, de încălcare a normelor creştine. Cei doi plâng şi se îmbracă creştineşte, ca doi fraţi, purificaţi de orice atracţie homosexuală. Influenţa asupra lui Tom, fratele Isabelei, va fi exercitată în clipa când doctorul îi cere acestuia să fugă de acasă. Episodul anticipă situaţii similare din Huliganii sau Întoarcerea din rai. Relaţiile dintre personaje sunt unele de putere, guvernate, strict, de o psihologie adleriană, ca mai târziu în romanele lui Nicolae Breban şi în special în capodopera absolută a acestui romancier, Bunavestire. Doctorul din Isabel şi apele diavolului e strămoşul lui Grobei, măruntul comis-voiajor ce se va metamorfoza, complet, în cea de-a doua parte a romanului. Ce ne deranjează însă cel mai mult în romanul lui Eliade este tocmai această nevoie de spiritualitate care încarcă cu un balast inutil actele gratuite gidiene. La Mircea Eliade totul trebuie trecut prin arcanele unei spiritualităţi în formare, prin şantierul unei conştiinţe surprinse în plin proces de autoconstrucţie, la jumătatea traseului între ,,diletantismul” creator (termenul din articolele teoretice ale prozatorului apare citat ca atare în roman) şi statutul său ,,doctoral”.

Eroina Isabel din caiete, ,,fiinţa de hârtie” e despărţită de Isabel cea din realitate. Ca şi eroinele lui Aldous Huxley, analizate de Mircea Eliade într-un celebru articol, ea pare un amestec ciudat de mister oriental şi de personaj de roman comercial. Ea este aproape incapabilă să înţeleagă arta orientală: ,,Aproape o îndrăgisem în acea zi când a răsfoit în câteva minute reproducerile în culori ale lui Kezan. Peştii cu ochi mari şi crinii nu o înduioşau. Umbra albastră a munţilor nu o ispitea să viseze. Isabel prefera pictura unei reclame de ceai, după cum prefera blonda buclată a cutiilor cu biscuiţi Riva chipului fără seamăn al Fetii întristate de Busho Hara”. Bărbatul, fiinţă metafizică, este singurul care are acces la realitatea de ordin secund a artei stampelor japoneze sau a statuetelor anamite. Isabel din caiete e doar o eroină bovarică, modelată de romanele pe care le-a citit sau de filmele pe care le-a privit. Lumea aceasta ternă îşi încolăceşte tentaculele în jurul naratorului a cărui dorinţă secretă este cea de a nu ajunge individ comun. Un autor de roman trebuie să recurgă la auto-analiză pentru a-şi putea ordona seriile de senzaţii: ,,Dacă voi continua să scriu pagini la voia unui toc comod, n-am să mă înţeleg niciodată. Nu poftesc o viaţă inconştientă, instinctivă. Instinctele se dezlănţuie prin serii continue de explozii, dar eu trebuie le cunosc şi să-mi înţeleg situaţia.(…) Nu vreau să fiu comun. Aceasta este spaima sufletului şi a trupului meu. E strigătul pe care îl aud pe orice drum aş apuca.” Luciditatea aceasta, orientată spre sine, bine-cunoscută cititorilor din capitolul consacrat analizei romanelor lui Anton Holban, îşi poartă în sine grăuntele de sadism: ,,Sunt, oarecum, sadic. Îmi port lanţurile cu mine. O icoană, câteva fotografii, un vechi registru inchizitorial. Fiecare pagină mă durea scriind-o. De ce făceam aceasta ? Ca să-mi dovedesc că nebunia şi visul sunt preferabile sănătăţii. Nu, sunt mai frumoase. Dar frumuseţea îmi usca sufletul. Ajunsesem steril şi străveziu.” Spre deosebire de Holban, naratorul lui Mircea Eliade vede în luciditate, în bisturiul cu care îşi disecă propriul suflet un instrument al Inchiziţiei. Caietele în care scrie sunt mijloace de tortură moderne iar iezuitul Ignazio de Loyola poate fi un bun tovarăş tânărului care se caută pe sine (să nu uit să menţionez aici că patetismul uşurel exagerat al unora dintre pasaje aduce imediat în mintea cititorului romanul lui Giovani Papini, Un uomo finito, atât de drag tânărului Eliade). Romanul acesta de tinereţe e o gâlceavă a filosofului cu lumea, constituindu-se în acelaşi timp într-o psihomahie şi o gnoseomahie. Definirea adolescenţei ca vârstă a luptei cu diavolul e pagina poate cea mai reuşită a romanului metafizic ascuns printre rânduri: ,,Ultima descoperire a adolescenţei mele a fost Inchiziţia şi Exerciţiile lui Ignaţiu de Loyola. Eram în acelaşi timp victimă, judecător şi călău. Am ars pe un rug sincer şi cumplit trupuri, suflete, cărţi, ispite. Dimineţile mi le petreceam exercitându-mă, gândind, ridicând planuri de întunecată strategie. A fost singura epocă fecundă, pentru că atunci aveam curajul să aleg, să spânzur şi să laud. (…) Amorful, neprecisul, sterpiciunea, amestecurile, turburările erau îndepărtate cu o siguranţă de inchizitor”. Din toate aceste experienţe a rezultat o carte numită de critici ,,cel mai izbutit coşmar al unui modern” (un cocktail filosofic care conţine un gram Nietzsche, două grame Cioran şi un miligram de Giovani Papini) iar din cele două sute de pagini ale romanului Isabel a rezultat portretul unei fiinţe ciudate, o ,,figură obsedată, posedată, alchimică, medievală.”. Naratorul nota undeva ,,se spune că diavolul mă vizita în visurile mele, mă chinuia ca un zburător iar eu luptam asemenea inchizitorilor, că aveam un rug, un genunchier, o cruce, un cleşte.” Cu un arsenal de tortură atât de divers cunoaşterea de sine nu poate fi decât completă! Problematica alterităţii, specifică filosofiei existenţialiste, nu putea să lipsească nici ea din romanul de care ne ocupăm. Acest dialog vizează pe Celălalt ca partener al unei poveşti de dragoste, dar relaţia este imposibilă, pentru că dragostea, un vehicul foarte capricios, nu te transportă în mintea iubitei ci în interiorul nălucirilor acesteia. Un alter ego este umbra Celuilalt din propriul tău corp, pe care o poţi scoate la iveală doar printr-un exerciţiu ascetic de auto-cunoaştere. Un pandant al acestuia este lectura, o lectură dezordonată, observată mereu cu luciditate: ,,procesul de creaţie a doctorului se desfăşoară lent, dar continuu în mintea lui, cu prea puţine gânduri şi mai puţine cărţi. Lucrurile apar atunci complicate, fantastice, obscure, cu serii infinite de specii, cu nuanţe de necuprins. Numai o minte aglomerată, cu creierul supraexcitat de lecturi poate pune ordine în fapte, poate simplifica şi ordona, şi lumina. De fapt, viziunea cea mai clară a lumii şi a spiritului, eu am avut-o întotdeauna în preziua surmenajelor (…) Cel mai fecund katharsis nu e creaţia, ci neputinţa de a crea .”

Deşi experimentele erotic-cognitive s-ar dori inspirate de L’Imoralliste, ele se ridică azi cel mult la nivelul romanului Garconne, punctul de rezistenţă constituindu-l aceste solilocvii narative de clară inspiraţie gidiană ce trădează un talentat tânăr prozator. Contrapunctul între naraţiune şi părţile reflexive, notaţiile despre scrierea propriu-zisă a romanului respectă reţeta din povestirea lui Gide, Paludes. Năzuinţele Isabelei sunt banale, comune, asemănătoare viselor de altădată ale eroinei lui Proust, Albertine – să se mărite cu un ,,şampion”, să ajungă vânzătoare într-un magazin de modă, să participe la matchuri de box, sau să meargă la cinema. Naratorul simte acut pericolul de a fi absorbit în romanele comerciale, scrise după reţetă, de a fi descompus de lichidele secretate de toate personajele sale bovarice, rezultate în urma consumului de literatură şi cinematograf: ,,Am înţeles că, dacă pot activa în sufletul unor asemenea personagii, activez ca un reactiv propriilor lor structuri, sunt adoptat şi asimilat după nevoile organismului propriu. E umilitor să mă descopăr schimbat, comprimat sau retuşat pentru a putea pătrunde în sufletul unei fete sau a unei femei. Trebuie să mă supun legilor lor intime, să corespund tiparului crescut din visele, filmele şi romanele lor. Să fiu acum un soţ perfect, acum un amant original, un prieten idilic sau un confesor. Să asist la descompunerea mea în bucăţele cu deliciu masticate, alimentând piepturile lor înguste, sângele lor subţire, ritmul lor capricios şi minor”.

Romanul pur simte, ca o sabie a lui Damocles deasupra capului, presiunea continuă a contextelor. Cel care refuză să se lase asimilat e de data aceasta naratorul bărbat. Cu toate acestea puternicele accente de melodramă iar finalul romanului în care Isabel se dă unui simplu soldat, nr 11871, Algie, imaginându-şi că se lasă iubită de doctorul narator, are drept corespondent simetric episodul în care Maitreyi se dăruieşte unui vânzător de fructe, demonstrează că Eliade nu reuşeşte încă să evadeze pe de-a întregul din paradigma literaturii de consum. Şi sub aspect sexual, zona cea mai puţin reuşită estetic, asistăm la dorinţa de a epuiza toate fantasmele sexuale specifice vârstei; pe de o parte naratorul admiră trupul perfect al lui Tom, răspunde avansurilor vicioasei minore Verna al cărei corp i se pare unul ,,întârziat şi redus, cuprins de monstruosul spasm sexual al unei păpuşi, bruschează pe Isabel şi sărută pe sora ei, Lilian, este atras într-un triunghi de miss Roth şi o altă tânără, asistă la o repriză de dragoste safică, într-un cuvânt, epuizează toate posibilităţile de a privi sau a se implica în această zonă. Sexualizarea anarhică a lumii ficţionale se transformă în piedica principală în calea autenticităţii. Deşi pare greu de crezut, miza pare să fie alta decât lubricitatea fără sfârşit a unui Don Juan instinctual. Chiar definiţia pe care tânărul Eliade o dă lui Don Juan ar trebui să indice natura metafizică a acestui quest erotic: ,,Izbânzile mele erotice erau principiale, erau pricinuite de idei, de raporturi, de experienţe intime. De acea am scris cândva că Don Juan trebuie să fie un teolog, în sens substanţial iar nu de erudiţie. O femeie mă interesează prin virtuţile şi viciile ei. când le cunosc, mă dezgustă. În cele mai nebuneşti îmbrăţişări, eram indiferent. Luciditatea mea deschidea mii de ochi noi şi savura priveliştea membrelor desfăcute sau incinerate”. Luciditatea se transformă într-o uriaşă lupă care măreşte, într-un imens ochi compus, ce împiedică sentimentele să se dezvolte normal, ce te împiedică să devii Don Juan. Mult mai interesantă şi mai complicată este miss Roth, profesoara doctorului în artele orientale, cu care discută, într-un fel de divan ad-hoc, subiecte foarte diferite: literatura lui Robert Louis Stevenson, arta indiană, eternul feminin etc. În casa acesteia, doctorul este sedus la modul cel mai pur de curgerea absolută a formelor, golite, aproape descărcate de orice materialitate: ,,Pe mine, iremediabil pătimaş al nimicurilor artificiale şi al virtuozităţilor tehnicei asiatice, colecţia de bronzuri mă ţintuieşte în sala de aşteptare; cei doi balauri nepalezi, cu capete hidoase şi trupuri lungi, uscate, cu muşchii răsuciţi grotesc, şi colosalul Naga, cu nouăsprezece capete şi spinare de şarpe negru; şi grupul înmărmuritor al demonului Mahishasura. Cu deosebire acest bronz (…) mă stăpâneşte: lucrătura frunzelor şi basorelieful coroanei mimând elefanţi în joc şi demoni cu aripi de gândaci zburători; ochii mei, indiferenţi frumuseţilor carnale şi rotunzimilor pinacotecilor europene, urmăresc cu luciri senzuale torsul celor două apasaras şi pulpele încrucişate, şi sânii mari, iar zâmbetul cu care ţin acea vioară vina, şi braţul întins ca o coardă, şi ochii largi, şi podoabele grele îmi rănesc ochii şi-mi mângâie ciudata mea poftă de curiozităţile mitologice ale zeiţei Kali.” Acest bronz al universului, creat de zeiţa dansatoare Kali, surprinde naşterea Cosmosului dar şi nevoia tânărului savant de grotesc, de alunecarea barocă a formelor imperfecte, constituindu-se, ea însăşi, într-un altfel de perfecţiune manieristă. Romanul acesta de tinereţe, conţine undeva, în palimpsestul scriiturii gidiene, un foarte frumos şantier al autocreaţiei. Iată un alt fragment foarte frumos, recuperat din „zgura” ideologică, ce îneacă cea mai mare parte a acestui roman de debut: ,,Hârtia mă înspăimântă; nu hârtia albă, ci cea pe jumătate scrisă. Graficul mă zăpăceşte, pentru că eu ştiu că tot ceea ce se scrie sunt, în parte, neadevăruri. Sunt un om ce gândesc prin forme, aşadar, un om întreg. Cei care scriu suferă felurite şi multiple mutilări. Eu gândesc prin forme, prin echilibruri şi dezechilibruri, prin sunete, prin piatră, prin culori. Scrisul a slăbit cumplit puterea gândului, depărtând mintea de la cuvânt şi depărtând-o, firesc, de la idee. Acestea le spun ca să se înţeleagă de ce povestirea mea pare bolnavă. Orice se scrie, fatal, e depărtare de realitate. Ca să capete o urmă de realitate în scris, anumiţi oameni au închipuit o altă realitate, pe care cred că o exprimă prin fraze simple, cu noţiuni precise, cu raporturi gramaticale clare. Sunt unul dintre puţinii cărora le repugnă claritatea grafică…” Fragmentul citat instituie o nouă autenticitate a scrisului, pentru că, în mod fatal, cea veche se dovedeşte a fi insuficientă. Instituirea ei se poate face printr-un artificiu, înlocuind sintaxa învechită a scriiturii cu o gândire matriceală, a formelor constitutive ale materiei, cu o recuperare a mai vechilor teorii platoniciene a formelor pure. Critica scrisului nu se mai face pornind de la argumentele lui Socrate, ci de la legile asianismului artei asiatice. Scrisul îşi instituie propria sa realitate, la fel de fantomatică cu şi realitatea cea reală iar sintaxa formelor este singura capabilă să exprime adevăruri de rang secund. Cred că, după atâţia ani de la apariţie, doar acest palier metafizic al romanului Isabel şi apele diavolului, primit cu onoruri de congenerii săi. De pildă, Mihail Sebastian aprecia într-o cronică, apărută în 1932, că, publicată în Franţa, cartea ar fi putut primi premiul literar Goncourt. Chiar Eliade nota, răspunzând la o anchetă iniţiată de Virgil Ierunca, publicată sub forma unui appendix la Memorii, ce-şi alesese drept temă paralelismul între opera sa beletristică cu cea ştiinţifică, faptul că încă din 1934, unul din studenţii săi, Voita ,,scrisese o carte arătând cum toată activitatea mea literară, filosofică şi ştiinţifică îşi găsea punctul de plecare în Isabel şi apele diavolului. Din nefericire, cartea a apărut fragmentar în revistele epocii, iar tânărul s-a pierdut şi, ,,deşi mi se părea că împinge prea departe simetriile şi corespondenţele”, cartea ,,nu era deloc lipsită de ingeniozitate”. Şi pentru că nu dorim să răpim în totalitate plăcerea cititorului, care poate descoperi aceste perle presărate pretutindeni în volum încheiem cu un scurt pasaj surprinzător, ce ar fi putut figura în oricare din nuvelele din Nostalgia lui Mircea Cărtărescu: ,,…am lăsat o propoziţie fără punctuaţie ca să pot fuma sau să mă gândesc la Isabel.”

Marian Papahagi[5] în studiul său din Eros şi utopie consacra un articol foarte serios temei seducţiei în romanul lui Eliade. Observaţiile lui Marian Papahagi merg în direcţia consideraţiunilor obişnuite privind gidismul lui Mircea Eliade: ,,Isabel este o confesiune rămasă pe marginile ficţiunii”. Această apreciere, formulată pentru prima oară de Pompiliu Constantinescu, închide în ea un binom compoziţional semnificativ al romanului modern. Între ,,confesiune” şi ,,ficţiune” oscilează într-adevăr Mircea Eliade – confesiunea pură este cea din Amintiri şi Jurnal, fondul teoretic al ficţiunii pure este dat de cercetările masive, impresionante, de istoria religiilor, a căror cunoaştere este de neînlocuit când e vorba de a interpreta povestirile şi romanele ,,fantastice” ale prozatorului” . Trebuie să precizăm că simetria între textele cu structură confesivă ale lui Eliade şi Gide e perfectă. Astfel, prozei autobiografice din Si le grain ne meurt … îi corespunde Autobiografia lui Eliade, pe când zona de maturitate şi bătrâneţe e cuprinsă în cazul ambilor scriitori în Jurnal. Jurnalul de tinereţe a fost prelucrat şi publicat sub forma autobiografiei. De ce a ales Eliade această soluţie? Probabil că răspunsul îl putem afla răsfoind mai recenta La apa Vavilonului, autobiografia Monicăi Lovinescu, criticul literar alegând să suprime importante părţi din jurnalele de tinereţe, prelucrându-le, pentru că i se păreau prea imature pentru a putea fi publicate. În cazul lui Mircea Eliade, o parte din materia Jurnalului de tinereţe a fost recuperată în Autobiografie sau în romane, în aşa fel încât pierderea nu e iremediabilă. Dincolo de această observaţie, revenind la textele propriu zise, ar trebui să relevăm structura barocă a textului, situată la graniţa textului experimental e mai curând o prefigurare a ceea ce Andre Gide însuşi numea soţie, exemplu cel mai bun fiind chiar Pivniţele Vaticanului, pe care dacă l-am considera un roman fantastic l-am reduce la un concept prea sărac. Observaţia lui Marian Papahagi merge şi ea oarecum în aceeaşi direcţie – faza de tranziţie e unaexperimentalistă iar soluţia gidiană a jurnalului nu este numai o modalitate exterioară de organizare, căci ea implică, pentru Mircea Eliade, congenialitate, coincidenţă, chiar la nivel tipologic: “doctorul”, personajul central al romanului are ceva din Lafcadio sau din imoralistul lui Gide.” Multe dintre persoanele personajelor lui Eliade sunt generări ale aceluiaşi model tipologic gidian, doctorul din Isabel, apoi bibliotecarul din Lumina ce se stinge, fiind doar câteva din variaţiunile aceluiaşi model arhetipal, Lafcadio, personajul atipic al romanului european modern. Din nefericire, nu cred că tema kierkegaardiană, devenită ulterior brebaniană, a seducţiei, salvează romanul, după cum stadiile filosofiei lui Kierkegaard sunt prea evidente pentru a mai juca vreun rol de semn ascuns în interiorul scriiturii. Ca şi în Huliganii sau Întoarcerea din rai refugiul în sexualitatea pură dă apă la moară lubricului G. Călinescu, cel care povesteşte cu delicii în Istoria sa toate aventurile erotice ale Don Juanului metafizic, distrugând orice şansă de a citi în acestea palimpsestul lor spiritual. Prin exerciţii spirituale doctorul îşi mortifică de fapt trupul şi nu poate avea acces la pasivitatea pură a seducătorului. Ca şi Rogulski, personajul din romanul lui Nicolae Breban, doctorul e un anti-seducător, unul care foloseşte strategii negative şi prin aceasta e un produs al Răului, al Diavolului care-i bântuie visele. El e prea implicat pentru a fi un seducător, e prea atras de demonia Supraomului sau a Antihristului pentru a avea acea detaşare care să-l ajute să ducă la bun sfârşit seducţia. Nici măcar dorinţa de a trăi prin progenitura sa, de a supravieţui prin procreaţie nu reuşeşte, din moment ce romanul se încheie cu episodul Algie, o alunecare în melodrama cea mai siropoasă. O altă observaţie corectă a criticului Marian Papahagi vizează structura romanului: ,,Notaţia de jurnal, aparenta discontinuitate a personajului (în interiorul unei cărţi foarte ,,construită”), confesiunea abruptă, dialogul fragmentat şi adesea tern, sunt modalităţile acestei respingeri. (…) Intelectualismul lui Mircea Eliade presupune în ultimă instanţă, respingerea atât a sondajului psihologic cât şi a obiectivităţii romaneşti, cele două căi pe care înainta romanul românesc interbelic.” Mircea Eliade sondează o ,,a treia cale”, pe care o va descoperi însă abia mai târziu. Judecata critică regretatului Marian Papahagi surprinde într-un stil riguros preocupările lui Eliade, care era ca şi Mihail Sebastian, influenţat de teoriile aceluiaşi Gide, îngrijorat de fractura personajului. Intelectualismul lui Mircea Eliade găsise în Gide sau Huxley, doi importanţi predecesori şi aliaţi, scriitorul britanic putând fi făcut răspunzător şi pentru abundenţa discuţiilor ideologice, a banchetului de idei, ce suprasaturează uneori textul Huliganilor sau Întoarcerii din rai.

 

Adolescentul miop, alias noul Tytire

 

Setea de autenticitate îl va conduce pe tânărul autor la acţiuni disperate. Nu există nici măcar un singur roman, aparţinând acestei perioade de creaţie, care să nu aibă, uneori în subsidiar, o miză autenticistă. Romanul adolescentului miop[6] se dorea de asemenea o reacţie la medelenizarea literaturii române, iar autorul ne asigură, în Amintirile sale: ,,Era mai mult decât un roman autobiografic. Voiam să fie în acelaşi timp un document exemplar al adolescenţei. Îmi propusesem să nu înfrumuseţez nimic şi cred că m-am ţinut de cuvânt. Chiar scrisorile de dragoste ale fetelor erau autentice. Transcrisesem pur şi simplu câteva din scrisorile primite de amicul Dinu Sighireanu. Capitolele în care descriam societatea noastră Muza, petrecerile la prieteni, dificultăţile cu Papadopol şi Banciu erau alcătuite urmând îndeaproape Jurnalul, şi, uneori, transcriind pasaje întregi. Ţineam cu orice preţ ca dialogurile să fie autentice, ca fiecare personaj să folosească exclusiv vocabularul lui specific. Valoarea pe care o acordam eu Romanului adolescentului miop era în primul rând documentară.” Volumul avea să rămână timp de decenii inedit, nefiind publicat decât spre sfârşitul anilor 80, prin strădania lui Mircea Handoca. Dacă eroul lui Gide din celebra Paludes trăia într-un turn înconjurat de mlaştini şi povestea tuturor prietenilor subiectul nuvelei la care lucra, naratorul miop din romanul lui Mircea Eliade se ascunde de lumea dezlănţuită în mansarda sa şi îşi începe primul capitol cu o hotărâre care avea să-i schimbe în mod esenţial destinul: ,,Trebuie să scriu un roman”. Zis şi făcut. Iar pentru că, vorba lui Camil Petrescu, singura modalitate de a scrie onest despre tine însuţi este să scrii la persoana întâi, eroul se va apuca să-şi transcrie viaţa din Caietele în care o consemnase cu destulă migală: ,,Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu am nevoie de inspiraţie; trebuie să scriu doar, viaţa mea, iar viaţa mi-o cunosc şi la roman mă gândesc de mult. (…) Romanul îl voi scrie altfel. Eroul sunt eu, fireşte. Mă tem, însă, că viaţa mea – stinsă între copii şi cărţi – nu va interesa cititorii.” Maniera stilistică destul de primitivă trimite cu gândul la romanul autobiografic al lui Gide din 1891, Caietele lui André Walter, cel la care făcea aluzie şi G. Călinescu în fragmentul deja citat. Pentru că un roman fără o eroină este un non-sens, adolescentul miop scriitor introduce un personaj feminin, făcând apel la experienţa în materie a prietenului său Dinu şi la unele observaţii proprii, care avuseseră drept obiect pe fetele cizmarului vecin, ce nu puteau seduce un adolescent. Una din verişoarele sale şi-ar fi dorit ca romanul să conţină scene melodramatice, cu eroine salvate într-un conac părăsit de cavalerul alb dar autorul intenţiona să scrie un roman cerebral, în care asemenea scene nu şi-ar fi găsit locul. Pentru a se păstra în aceeaşi zonă autenticistă Autorul se gândeşte că ar putea insera în roman un apel la colegele  din cursul superior, ca acestea să-i furnizeze jurnale sau scrieri ce l-ar ajuta să se documenteze asupra misterului eternului feminin. Dar, ca şi Tytire, eroul nostru avea unele probleme cu subiectul şi cu conflictul: ,,Conflict, între cine? Iată ce mă împiedică să încep primul capitol. Nu mi-am hotărât intriga. Eroul sunt eu; aceasta este tot ce ştiu. Romanul va cuprinde crizele şi sfârşitul adolescenţei mele, fireşte. Mă voi zugrăvi şi analiza alături de atâţia prieteni şi tovarăşi de şcoală. Dar subiectul romanului trebuie să-l inventez”. În realitate, călcând pe urmele lui André Gide, Mircea Eliade (alias naratorul miop) inventează romanul fără subiect, fără conflict. Ca şi Edouard, naratorul miop ezită considerabil în momentul alegerii titlului sau subiectului. Încercarea de a vorbi despre schema romanului pe care îl scrie se transformă pe nevăzute în chiar romanul propriu-zis. A scrie un roman de dragoste era un fapt puţin probabil, având în vedere faptul că nu fusese niciodată îndrăgostit, dar un simplu roman de moravuri şcolăreşti ar fi fost, de asemenea, insuficient. Nici romanul psihologic nu e indicat, pentru că naratorul cuprins de setea autenticistă crede că analizele l-ar putea ajuta să se falsifice. Din acest punct de vedere jurnalul oferea mai multe garanţii de confidenţialitate. Din această dilemă nici un romancier adolescent serios nu poate ieşi!

Naratorul îşi descoperă treptat personajele, în scenă intră un al doilea prieten, Robert, un confident căruia primul îi povesteşte aventura primului sărut. Într-o structură perfect circulară, naratorul din roman apare ca personaj într-o piesă de teatru scrisă chiar de Robert: ,,Robert nu e un geniu, aceasta o ştiu. E numai un băiat frumos ca o fată, care iubeşte teatrul şi plănuieşte să scrie piese în trei acte. Într-una din ele am şi eu un rol principal. Mă va închipui în mansarda mea, în bluză aspră rusească, aşa cum port eu vara, cu ochelari şi cu zâmbet încruntat. Voi fi un fel de ,,raissoneur”. Aş vrea să ştiu ce crede Robert despre mine; nu ceea ce spune ci ceea ce crede. Ştiu că mă dispreţuieşte mult pentru că, spune el, nu cunosc viaţa. Eu stau între cărţi. El îşi pierde timpul sau citeşte romane. El spune că ,,trăieşte”. El e complicat pentru că a cunoscut mai multe fete ca mine şi se plimbă duminica la Şosea.” Cu un asemenea ascendent poate că ar fi trebuit ca Robert să fie autorul Romanului adolescentului miop. Toate personajele cărţii sunt adolescenţi, întrucâtva asemănători eroilor din Falsificatorii de bani. Naratorul e un mic Edouard[7], cel care perora sus şi tare împotriva naturalismului şi a tranşelor de viaţă: ,,Romanul meu nu are subiect. Da, ştiu, pare stupid ce spun. Să zicem însă, dacă vă convine mai mult, că nu va avea un subiect. ,,O felie de viaţă”, spunea şcoala naturalistă. Dar această şcoală avea marele cusur de a tăia felia totdeauna în acelaşi sens: în sensul timpului, în lungime. De ce nu în lăţime? Sau în adâncime? În ceea ce mă priveşte aş vrea să nu tai deloc. Vă rog să mă înţelegeţi: aş vrea ca în acest roman să intre totul. Nici o tăietură de foarfecă pentru a-i întrerupe substanţa aici mai degrabă decât dincolo. De mai bine de un an de când lucrez la roman, introduc în el tot ce mi se întâmplă, şi nu vreau să las pe dinafară nimic din ceea ce văd, din ce simt, din ce mă învaţă viaţa mea şi a altora.” În aceste câteva rânduri se găseşte concentrată estetica prozei de tinereţe a lui Mircea Eliade. Edouard[8] va inventa în acest scop personajul narator, un intelectual (aici intervin obiecţiile unei partenere de dialog, Sophroniska, cea care susţine că intelectualii sunt plicticoşi, spun neghiobii şi pot părea abstracţi) iar subiectul cărţii va deveni ,,lupta între ceea ce îi oferă realitatea şi ceea ce pretinde el să facă din ea.” O asemenea operă nu poate respecta un ,,plan”, orice planificare falsificând realitatea, planul urmând să fie dictat de realitatea însăşi. Metoda expusă de Edouard este asemănătoare celei îmbrăţişate de romancierul miop: ,,Am o metodă foarte ciudată de lucru, pe care nu v-o ascund: notez într-un carnet zi de zi starea în care se află acest roman în mintea mea; da, ţin un fel de jurnal, cum ai scrie despre un copil. (…) Dacă vreţi acest carnet conţine critica neîntreruptă a romanului meu; sau mai bine spus, a romanului în general. Gândiţi-vă ce interes ar fi prezentat pentru noi un asemenea carnet ţinut de Dickens sau Balzac; dacă am avea jurnalul Educaţiei sentimentale sau al Fraţilor Karamazov! Istoria operei, a gestaţiei ei! Dar ar fi pasionant… mai interesant decât opera în sine…”. Eliade nu duce la bun sfârşit radicalismul estetic al lui Gide, rezumându-se să consemneze doar experienţele adolescentului narator şi abandonând posibilul jurnal al scrierii jurnalului, epura de grad secund. Din nefericire romanul se concentrează în exclusivitate asupra răfuielilor cu cei câţiva profesori care îl chinuie pe eroul narator, abundă formulele matematice sau chimice, şi textul insistă prea mult asupra sesiunii de corigenţe, abătându-şi atenţia de la reprezentantele sexului slab dar frumos. Partea a doua a romanului e cu mult mai romanescă. Elevii, ceva mai mari, par acum mai preocupaţi de ceremoniile de absolvire, de societatea culturală Muza care îşi are sediul în aceeaşi mansardă şi de piesa de teatru în care s-au imortalizat pe ei şi pe dascălii lor. Proiectele de cărţi sunt acum diferite. Într-un caiet gros, ce anticipă volumele manuscrise legate în hârtie broşată ale târgoviştenilor Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu sau Costache Olăreanu, naratorul adună fragmentele unui roman atipic: ,,Voiam să scriu la început un roman. Eu eram amantul, logodnicul, şi soţul. Biblioteca îmi era amantă. După o sută de pagini, am înţeles că n-am să scriu niciodată ,,roman”. În loc să povestesc întâlniri între îndrăgostiţi, eu scriam laude virginităţii cărţilor. Scriam comentarii asupra femeilor din Balzac şi mă convingeam că e mai desfătătoare mângâierea unei elzeveriene decât cea a unei curtezane. Un capitol îl închinasem cărţilor cu semnături şi dedicaţie. Un altul culorilor copertelor, altul insignelor editoriale. Capitolele acestea aveau şase pagini fiecare. Scrisesem cincisprezece capitole. Într-o seară am descoperit absenţa intrigei.” Proiectul, intitulat Călătorie în jurul bibliotecii mele, este foarte repede abandonat dar, prin utilizarea aceluiaşi procedeu al ,,punerii în abis”, Romanul adolescentului miop va fi construit urmând principii similare. În această a doua parte, romanul devine, după modelul pirandellian, o piesă de teatru în care autorul îşi caută personajele, textul e întrerupt de scurte solilocvii în care se simte influenţa papiniano-d’annunziană. Adolescentul merge cu Moş Ajunul, un insert al autobiograficului de tip Ion Creangă, este frământat de pofte carnale şi îşi însoţeşte prietenii în case de toleranţă, se simte un om sfârşit deşi nici măcar nu-şi începuse încă traseul existenţial, dă bacalaureatul şi îl ia cu brio, în tot acest timp lucrând cu sincope la romanul care pare că nu vrea să se mai încheie. Odată cu împlinirea celor optsprezece ani naratorul se desparte de caietele sale de amintiri şi singura modalitate de a ucide adolescenţa, cam searbădă  ce-i drept, poate din pricina apropierii cărţilor, poate dintr-un talent insuficient încă de romancier, este aceea de a o consemna în interiorul coperţilor unui roman. Acestea se închid perfect simetric, într-un cerc existenţial al metaliteraturii, ce împachetează într-o buclă temporală experienţele naratorului: ,,Mansarda mea a rămas aceeaşi: blândă, singură, tristă. Eu am să scriu Romanul adolescentului miop. Dar am să-l scriu ca Jurnal al autorului. Cartea mea nu va fi un roman, ci comentarii, note, schiţe pentru roman. E singurul mod de a surprinde realitatea, firesc şi dramatic.” Dialectica falsului şi a autenticităţii, a substituirii permanente între jurnal şi roman, l-a cuprins pe naratorul adolescent în mrejele ei, închis, incapabil să aleagă în bucla lui Möbius a texistenţei, despre care va vorbi, câteva decenii mai târziu, unul din teoreticienii postmodernismului românesc, poetul Mircea Cărtărescu. De altfel un roman oarecare nu este suficient de autentic pentru a surprinde caleidoscopul de situaţii din realitate aşa că toţi cititorii vor primi numai instrucţiunile de folosire pentru un roman ,,instant”, un roman care începe acolo unde ar fi trebuit să se termine. Dilema roman-jurnal este şi ea tranşată definitiv şi, ca un disc de celuloid stricat, Jurnalul se încheie acolo de unde trebuie să înceapă romanul: ,,Vreau să închei Jurnalul în această zi de toamnă. Îl închei pentru că mă arde dorul de a începe chiar acum romanul. Voi scrie: “Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar acum Romanul adolescentului miop… Sunt fericit că în grădină plouă…” Paul Zarifopol[9] făcea, într-un text amplu despre metoda lui Proust, observaţia corectă că Gide a introdus în literatură băieţii, adolescenţii, cei puşi pe şotii, pe când Proust a folosit copilul, ambele vârste rămânând în atenţia scriitorilor până azi, în postmodernitate.

 

Şantier sau dimensiunea speculara a jurnalului

 

Prefaţa romanului publicat în 1935 conţine câteva note polemice ce pot fi trecute cu vederea foarte uşor. Polemica, ce îi opunea pe G. Călinescu pe de o parte, şi pe cealaltă tabără, cea intelo, având printre autori sau critici pe E. Lovinescu, Camil Petrescu sau Eliade va continua, la distanţă, cu câteva note acute în jurul posibilităţii de a scrie sau nu un roman având drept protagonist pe Eminescu. G. Călinescu se opunea, susţinând că personajele romanului ar proveni în mod obligatoriu din clase sociale inferioare în timp ce Camil, adversarul înfocat al personajelor ce ,,consumau” la o terasă trei măsline şi o bucată de brânză, respingea brutal o astfel de ipoteză.

Susţinând ,,romanul indirect” Eliade se plasează şi el în tabăra intelectualilor: ,,Nu înţeleg de ce ar fi roman o carte în care se descrie o boală, o meserie oarecare sau o cocotă – şi n-ar fi tot atât de roman o carte în care s-ar descrie lupta unui om viu cu propriile gânduri, sau viaţa unui om între cărţi şi vise. Descrierea fazelor unui cancer nu e întru nimic mai justificată – din punctul de vedere al realităţii sale – decât descrierea fazelor unei cunoaşteri oarecare. De ce ,,analiza sufletească” a unei cocote ar fi mai interesantă decât transcrierea justă a dramei lăuntrice a unui matematician sau metafizician?” O asemenea interogaţie retorică punea în discuţie fundamentul romanului realist, cu varianta lui psihologistă, pentru că, trebuie spus, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna la înălţimea proiectelor, acestea din urmă conţin, în mod virtual, cele mai avansate modele teoretice ale majorităţii romanelor noastre interbelice. Mircea Eliade[10] respinge însă convenţia manuscrisului găsit, care i se pare puerilă, asumându-şi paginile acestea ce descriu experienţa indiană ca fiind una pe deplin consumată: ,,Trebuie să mărturisesc din capul locului că jurnalul intim pe care îl public în această carte nu l-am găsit prin hârtiile nici unui prieten. Jurnalul este al meu, mai exact era al meu. Acest ,,era” nu exprimă nici o melancolie, ci o constatare. Cândva a fost al meu, era scris de mine şi poate mă oglindea – atât cât pot oglindi mărturisirile unui om tânăr sufletul acelui om tânăr. Au trecut de atunci câţiva ani – nu prea mulţi – şi jurnalul a încetat de a mai fi al meu. Îl public fără nici un sentiment de jenă. Nu mă recunosc aproape în nici una din paginile sale. Sau mă recunosc aşa cum se recunoaşte orice om în anumite cărţi ale epocii. (…) Cu acest domn care mi-a purtat atâta vreme numele, şi care răspundea la semnalmentele mele, autorul a dus o lungă şi penibilă luptă.” Romanul acesta indirect surprinde una din ,,pieile” uitate în trecut, doar o fotografie a ipostazei când, atât de fragmentata conştiinţă a Autorului se găseşte la un moment dat în timp, dar şi cruzimea jocului cu tine însuţi şi autenticitatea presupune acea luptă, despre care vorbea într-o altă manieră şi Proust, cu eul biografic, cel superficial. Interesează aici Eul profund, cel ce se manifestă cu adevărat în operă, cel al intelectului halucinat, dornic să se nuntească prin cunoaştere cu o lume exotică. Fiind un ,,roman indirect”, autorul lui va suprima toate numele şi personajele reale, lăsând doar una sau două persoane cu numele întreg sau va ascunde identitatea acestora sub iniţiale, protejându-le de o popularitate nedorită, semn că tânărul romancier miop s-a maturizat puţin. De asemenea va suprima toate spaţiile pline ale romanului realist psihologic (analize, notaţii sau reflexii), păstrând numai urzeala acestuia. Romanul poartă apelativul de ,,indirect” pentru că aşa cum crede autorul lui, porneşte ,,de la mine, de la voinţa mea de a cunoaşte, respinge sau păstra oamenii”. Dacă în Romanul adolescentului miop metoda gidiană era aplicată pe un material naiv, nu la fel se întâmplă lucrurile în Şantier. Experimentul literar nu este, se pare, o descoperire a postmodernităţii, iar romanul acesta ,,descărnat”, schematic, i-ar putea  aduce lui Mircea Eliade o binemeritată recunoaştere a statutului său de romancier novator. Supus unei prelucrări, a eliminări bavurilor de realitate prea grosieră, romanul pierde în directeţe, în realism dar câştigă în supleţe şi inteligenţă. Poate de aceea India apare atât de convenţională, iar personajele, simple siluete, fără psihologie sunt aproape nişte fantome. Autorul notează, mai bine spus se notează în paginile acestui simil-jurnal. Doctorul din Isabel şi apele diavolului capătă o proiecţie bolnavă, speculară, transformându-se în savantul ce încearcă să înveţe tainele sanscritei, miss Roth devine dr. Stella Kramrish, pensiunea doamnei Harris devine pensiunea doamnei P., filosoful Dasgupta se ascunde şi el în spatele unei iniţiale. O a doua oglindă, ulterioară şi mărturisit indirectă, e cea a amintirilor din Autobiografie, care, după spusele autorului au folosit mult material preluat din cele câteva cărţi indiene. Instalat într-un birou, la mii de kilometri de casă el reia experienţa mansardei: ,,Sunt de numai şase zile instalat aici. Şi aş vrea să plec mai departe, spre Benares de pildă. Gândul că mă voi înscrie la Universitate mă sufocă. Voi urma iar cursuri, mă voi lăsa iar în seama lecturilor, voi cumpăra iar cărţi. Azi mi-am închiriat un birou şi o lampă de lucru. Trebuie să mărturisesc că a fost trist. Îmi spun că am de dus la capăt o muncă grea- dar dorul de vagabondaj mă face trist, mă umileşte.” Din aproximativ aceeaşi perioadă datează şi relectura Fructelor pământului, romanul lui Gide inspirându-l pe Eliade atunci când acesta îşi propune să-şi alcătuiască naraţiunea din ,,stări”. Spre deosebire de Gide, care se rezumă la stări percepute cu ajutorul simţurilor, stări senzuale, propunându-şi să scrie despre aşteptări, despre fosforescenţă, despre beţie, despre culcuşuri, ferestre sau cafenele, Mircea Eliade ambiţionează să prezinte stări ale gândirii pure, ale zonelor superioare ale intelectului. Un caz mult mai evident de influenţă gidiană poate fi descoperit în Exuviile Simonei Popescu, textul scriitorului francez declanşând un dublu schimb intertextual. Astfel, îndemnul lui Gide, ,,Nathanael, trebuie să arzi în tine toate cărţile”, conţinut în Rondelul pentru a adora ceea ce am ars, devine un leit motiv declanşator al intertextului Cuiburilor de hârtie, ce adună, ca straturile unui zăcământ geologic străvechi, textele unor scriitori foarte diferiţi: Blecher, Gide, Proust. Din Max Blecher, Simona Popescu preia motivul ,,locurilor rele”, din Gide preia monografia unor stări sufleteşti, iar din Proust, preia ceva din sensibilitatea exagerată a naratorului. Pe de altă parte el aminteşte cititorului de replica lui Menalque din L’Immoraliste: ,,Vous brulez ce que vous adoriez.” Revenind la Şantier, trebuie spus că autorul romanului respectă cu sfinţenie regula eliminării oricărei analize, rezumându-se să reproducă ,,stări de suflet trecătoare, incoerente, fragmentare”, transformându-şi jurnalul într-un ,,flux al conştiinţei” la persoana întâi. Cele două niveluri de reprezentare, cel al tânărului însetat de cunoaştere absolută şi cel al vagabondului prin India, vor fi întreţesute şi presărate din loc în loc cu portrete de doar câteva rânduri a unor personaje foarte pitoreşti, anglo indieni sau străini, cu chipuri ale unor celebri profesori de orientalistică întâlniţi acum sau cu un scurt intermezzo, descriind revoluţia non-violentă condusă de celebrul Gandhi. Eroul jurnalului e un ascet, în recluziunea şi liniştea aproape monahală el studiază cu pasiune vocalele din sanskrită cu răbdare de călugăr benedictin: ,,Aflarea unei rădăcini sanskrite e o adevărată voluptate, descifrarea unui text întreg e aproape un ritual. Îl săvârşesc pe îndelete, savurând întreg ceremonialul, fără să sar nici o etapă. Chiar dacă ştiu cuvântul, îl caut încă o dată în dicţionar, în declin în gând, îi cercetez toate legile fonetice la care e supus. Un cuvânt, o ţigară. Este aproape o euforie adâncă aceasta în amănuntul nesemnificativ, pasiunea aceasta pentru lucruri extrem de mici, inutil de dificile. Idealul meu, acum, este să ştiu tot despre coalescenţa vocalelor în limbile ariene.” Învăţarea devine ceremonial, este însoţită de aceleaşi tabieturi şi analiza, de data aceasta, în loc să fie îndreptată înspre sine, aşa cum era cazul în romanele lui Holban sau spre alţii, se îndreaptă spre inofensivele rădăcini sanskrite. Uneori zilele îi rezervă ciudate senzaţii de alienare, de irealitate imediată, de delir oniric: ,,Am scris câteva scrisori, aproape inconştient. Am mâncat. Am scris iarăşi. Dar eram străin. Şi totuşi nu aveam încă acel lapsus, care mă loveşte la răstimpuri, şi care mă deprimă formidabil. Am adormit greu. Pasămite, oboseala a crescut în somn, şi de abia atunci a început ,,lapsusul”. când mă deşteptam nu prea înţelegeam ce se întâmplă cu mine. Auzeam zgomote. Ţânţarii ţiuiau pentru urechile mele în febră, groaznic. Un şoarece care chiţcăia ca de obicei, mi-a dat palpitaţii. Visam vise ciudate, neurotice, din care nu-mi amintesc decât scene fără legătură. (…) În zori nu mai puteam dormi. Ţânţarii intraseră sub polog. Încercam să-mi înfrâng ,,inconştienţa”.” Într-un ,,roman indirect”, asemenea stări blecheriene, persoana umană care se trezeşte transformată într-un automat, care suferă de halucinaţii venind poate dintr-o prea ascuţită luciditate stă sub semnul mai general al înstrăinării, alienării ce anticipă romanul existenţialist. Autorul ,,romanului indirect” e un Meursault, unul cuprins de friguri şi de febră, el aude acut, ca în câteva poeme antume eminesciene, cele mai mici zgomote din încăpere, iar visele acestea întrerupte sunt ,,puneri în abis” (aici cititorul ar trebui să prindă jocul de cuvinte care trimite şi spre abisul existenţial) ale scriiturii din roman. Dus în ispită de un cunoscut, Marconi, electricianul unor studiouri de film, se gândeşte chiar să abandoneze studiul pentru a scrie scenarii de film, pentru a învăţa un nou limbaj, un nou mod de semiotizare a realităţii ce îl înconjoară: ,,Propunerea lui, cu scenariul, mă cucereşte. Îmi spune multe lucruri despre viaţa din atelierele cinematografice de aici, şi toate astea mă farmecă. Mă gândesc că foarte multe din efluviile mele fantastice, care mă alimentează zilnic, care mă împovărează uneori până al nevroză, ar putea să se ,,realizeze” în film. Niciodată n-aş cuteza să scriu aceste lucruri. Şi cu toate acestea le simt foarte ,,ale mele””. Tânărul Eliade merge la cinema pentru a se elibera de curgerea dureroasă a timpului. Ieşirea din timp, unul din motivele importante ale prozei sale fantastice de mai târziu, apare atât în Isabel cât şi în Şantier. În primul roman, joaca naratorului cu timpul preia soluţia din basmul lui Ispirescu Tinereţe fără bătrâneţe. Apa vie este chiar scrisul, în momentul în care autorul îşi aşterne pe hârtie romanul el aboleşte, ucide timpul. În romanul indirect curgerea aceasta a timpului îl aduce pe autorul jurnalului în pragul neurasteniei: ,,Noaptea în pat m-am zbătut un ceas. Simţeam cu o formidabilă sensibilitate, luciditate, atenţie, claritate – cum fiecare clipă îngroapă pe celelalte, cum tot ce ne încântă sau ne tulbură e sclipăt efemer. Criza durează şi acum când scriu. De ce nu pot găsi puncte stabile, absolute, eterne? când capăt conştiinţa timpului care curge fără ca o putere să-l poată opri – mă cutremur. Mi se pare că ori înnebunesc – ori trebuie să fac urgent, o faptă mare”. Pentru ca, peste câteva rânduri doar, să deplângă excesiva pasivitate: ,,Mă voi observa mai mult şi mă voi sili să sorb, să mă tăvălesc, să mă îmbăt de viziuni asiatice, de sunete, de mirosuri. Nu vreau să treacă viaţa pe lângă mine, înţelege că nu vreau!”. Dar drumul de la intenţie până la realizarea propriu zisă este lung. Jurnalul indian din Şantier conţine şi aspiraţia lui Eliade de a deveni Gide, dar aparatul senzorial nu-l ajută, tânărul român e prea intelectualizat pentru a fi capabil să prezinte India doar cu ajutorul unor analizatori. Diferenţa între cei doi apare semnalată chiar de Eliade: ,,Astăzi sfârşind Si le grain ne meurt…, m-am simţit dilatat şi macerat de aceeaşi fervoare pe care am simţit-o citind Les nourritures terrestres, acum cinci ani. ”Idealul” meu de acum o săptămână (ştiinţa, orientalistica) ca şi cel de ieri (stilul existenţei, stilul asiatic) mi se pare depărtat, străin, rece, împrumutat. Să fie o influenţă asupra lecturii? Nu-mi vine a crede. Germenii sunt totdeauna în mine.(…) Astăzi vreau să cultiv, iarăşi, extremele. Vreau rătăciri, băi de lumină, efuziuni, ritm vegetal, fantastic, viciu. Nimic din Gide: acesta e doar o epavă adevăratului demonism pe care îl simt în mine mult mai violent, mai sincer, mai eruptiv şi totuşi mai logic susţinut de concepte, de raţionamente.” Demonismul lui Eliade este numai aparent unul gidian, în palimpsestul teoriilor acestuia găsindu-se propriile idei despre roman, ca posibilă foaie de observaţie a unei conştiinţe de metafizician. Dar mesajul lui Gide, adresat lui Nathanael la începutul Fructelor ,,după ce mă vei fi citit, aruncă această carte şi pleacă  din oraşul tău, din familia ta, din odaia ta, din cugetul tău. Cartea mea să te înveţe să te preocupi mai mult de tine decât de ea, apoi de tot restul mai mult decât tine” a fost bine recepţionat. La un moment dat autorul observă transformarea alchimică ce are loc în el: ,,Sunt zile când îmi simt creierul, inima, trupul întreg, ca o uzină stranie în care se adună substanţe vrăjmaşe, culese din văzduh, din arbori, din cărţi-substanţe care sunt necontenit prefăcute, asimilate. Este un sentiment exilirant, toată această asimilare, toată această alchimie pe care o ghicesc în carnea şi în creierul meu.(…) Parcă aş avea mii de guri şi mii de braţe, care culeg totul, adună totul, mestecă totul – şi transformă toate aceste substanţe străine mie într-un sânge şi o inteligenţă care sunt ale mele. (…) Am stat azi dimineaţă lungit în chaisé longue şi simţeam cum intră în mine cicloane de lumină, de căldură, de clorofilă. Câteodată am senzaţia că ţeasta mea primeşte concret toate cărţile pe care le înghit, toate gândurile cu care mă lupt, tot haosul căruia încerc să-i dau o formă.” Cărţile, ideile altora, vor trece prin oala alchimică a conştiinţei, vor fi topite, arse pentru a reînvia într-o Carte, pe care cititorul va trebui să o scrie singur. Senzaţii venite de pretutindeni, din lumea înconjurătoare vor fi internalizate, vor fi transformate organic  în sânge şi inteligenţă proprie. Scrisul are la rândul lui o importanţă deosebită în acest ,,şantier”, în acest proces de cristalizare al unei puternice personalităţi. Senzaţiile sunt atroce: ,,Mă întrerup din lucru, ca să însemn aici ce fioroasă şi ce dulce este, în acelaşi timp pentru mine, munca scrisului. Fumez ţigară după ţigară, beau necontenit apă de la gheaţă şi ceai rece, ferestrele sunt oblonite ca să nu pătrundă arşiţa, ventilatorul aleargă (ah, vâjâitul acela fratern şi năucitor pe care l-am visat apoi ani de-a rândul, care a pătruns în inima visurilor mele şi de care s-au legat atâtea amintiri penibile, pe care altminteri poate le-aş fi uitat) lampa de pe biroul meu arde ca în toiul nopţii. Nu are nimeni voie să intre. După câteva ceasuri de scris obţin acea oboseală, care îţi permite să spui totul, să spui şi ce ţi s-a întâmplat şi ce ai fi vrut să ţi se întâmple, ce ai ascuns chiar în visele tale. Simt că nu mai sunt stăpân pe condei, pe gând, pe şirul de litere, care se cheamă cum vor, se împreună cum vor. Înţeleg de ce sunt câteodată paralizat în orice muncă, de ce atunci sunt silit să ,,fac literatură”, de ce pe vremuri mă apucam de scris romane, rămase neterminate. sunt incapabil de orice altceva. Romanul acesta mă odihneşte extenuându-mă, dându-mi o febră, de care gramatica sanskrită mă apăra cu grijă.” Scrisul se transformă în dicteu automat, iar literatura devine o simplă gimnastică intelectuală, un exerciţiu al minţii şi nu un scop în sine. Creierul o secretă ca pe o substanţă care îi permite să recupereze efortul depus în învăţarea gramaticii sanskrite. Un simbol al metodei sunt ,,monştrii”, agende uriaşe care proliferează necontrolat, în care impresiile indiene, schiţele de roman, senzaţiile, visele, imaginile se adună, ca într-un pântece alchimic, de unde pornesc în direcţia mai multor caiete sau se pierd pur şi simplu, semn că o bună autenticitate presupune editarea de text şi o selecţie foarte riguroasă. Autenticitatea despre care vorbea G. Călinescu, de origine gidiană, este şi ea pusă sub semnul întrebării, fiind în permanenţă subminată de propensiunea spre fantastic, spre oniric, spre supranatural chiar. Ar trebui să facem precizarea că în cazul lui Gide există cel puţin două straturi de autenticitate: primul, caracteristic Caietelor lui André Walter sau jurnalului Elissei din La porte étroite e cel în care naratorul se închide pe sine în închisoarea jurnalului. Cel de-al doilea, jurnalele de ordin secund, cum e cel ţinut de Edouard sunt doar puneri în abis, monezi calpe, falsificate, jucând un rol absurd în farsa naraţiunii. Proza de tinereţe a lui Mircea Eliade conţine, din păcate, de multe ori, doar primul strat. Drumul europeanului spre rădăcinile spiritualităţii asiatice e concentric, în centrul acestui cerc magic stă Maestrul; maieutica relaţiei din studenţie cu magistrul său, Nae Ionescu, va fi şi ea  prelungită într-o foarte specială relaţie cu dascălul său, Dasgupta. Pe acesta îl analizează cu luciditate plină de cruzime, îi surprinde ticurile, stranietăţile, semn că adaptarea la noua lume presupunea acceptarea unui alt sistem de valori culturale Lecţiile ţinute de acesta oferă un spectacol inedit pentru un european. Iată un exemplu: ,,D. s-a întrecut astăzi pe sine. Vorbea despre logica lui Candrakîrti comparată cu cea Kantiană. A fost admirabil. Dar din când în când se întrerupea ca să râgâie sau ca să-şi ridice discret o fesă şi să se abandoneze unei voluptăţi de imperfectă dar sinceră digestie. (A trebuit să ascult multe lecţii ca să înţeleg în justa lor funcţiune toate aceste gesturi, care mă dezolau.) Observ că ceilalţi studenţi, chiar studenta vedantină, nu acordă nici o însemnătate acestor întreruperi. Îşi reglementează, numai, respiraţia; respiră cu gura închisă, pe nări, foarte lent, cu foarte multă economie. Cu aceste lucruri trebuie să mă învăţ. Şi sunt dator să iubesc aceşti oameni, cu toate straniile lor indecenţe.” Maestrul transformă orice, ca un mitologic rege Midas, în lecţie despre India. Participând alături de tânărul învăţăcel la ceremonia funerară a mamei sale, guru-ul Dasgupta, ras în cap şi pe faţă (,,seamănă şi mai mult, acum, cu o broască”, comentează elevul), îi explică întreaga ceremonie, îi traduce versurile vedice prea grele, îi lămureşte amănuntele. Lecţia despre India se prelungeşte din sala de curs în viaţă, tânărul pătrunde în intimitatea lumii profesorului, îi cunoaşte familia şi participă la evenimentele speciale din biografia lui Dasgupta. Se pare că preţuirea e reciprocă de vreme ce D. îşi pune mari speranţe că tânărul sosit din România va reuşi ceea ce mulţi intelectuali europeni nu au izbutit: să înţeleagă India. Replica lui Dasgupta e memorabilă şi mai mult decât adevărată: ,,D-ta, care vii atât de tânăr în Asia, ai şanse să ghiceşti lucruri esenţiale, care au scăpat europenilor până astăzi. Europenii născuţi în Asia sunt de cele mai multe ori brute, ignoranţi sau frivoli: căci nu se poate obţine o educaţie europeană, aici, la noi. Iar europenii maturi care vin după ce s-au format, sunt ori sentimentali, ori erudiţi. Nici unii, nici alţii, nu au cum să se apropie de sufletul asiatic. Nouă nu ne trebuie oameni care să ne iubească pentru poezia lui Kalidassa sau pentru democraţie. Ne trebuie oameni care să ne cunoască, întâi, şi apoi să ne iubească. De aceea nu te pripi cu dragostea d-tale. Dacă ai să izbuteşti să ne cunoşti, cu vârsta pe care o ai, vei fi un miracol.”

Cu toate că maestrul îi ironizează preocuparea de a scrie romane, care i se pare secundară şi lipsită de miză şi o piedică în calea desăvârşirii spirituale, Eliade nu  abandonează această preocupare, rezultatul fiind romanul Isabel şi apele diavolului (titlul iniţial, Typhoon, fiind probabil o aluzie la taifunul de care Eliade a fost surprins în perioada musonică, descris pe larg în cartea de impresii de călătorie India). Titlul iniţial era însă prea englezesc, prea puţin comercial, în condiţiile în care exista cel puţin un roman în literatura engleză cu acelaşi titlu.

Cel de-al doilea cerc în proba labirintului, cel in care tânărul iniţiat pătrunde, e cel din jurul lui Rabinadrath Tagore şi a grădinii ce înconjoară palatul, o adevărată Academie a Orientului, Shantiniketan. Întâmpinat de un servitor ce aduce o lampă vizitatorul întreabă de ce lipseşte curentul electric dar i se răspunde că aici nu veghează nimeni, că toată lumea se trezeşte dimineaţa devreme. Lecţiile au loc în aer liber, studenţii fiind aşezaţi în jurul unui copac, doar în sezonul musonului ei fiind închişi în clase. Locul e utopic, ca abaţia Thélemé din Gargantua şi Pantagruel, o veritabilă transpunere pe tărâm indian a Castaliei din Jocul cu mărgelele de sticlă.  Întâlnirea cu Tagore a fost reţinută în aproape toate cărţile cu subiecte indiene, ea fiind unul din cele câteva momente de epifanie, în care Eliade simte cu adevărat India. Iată seara care precede această întâlnire, aşa cum a fost transcrisă în Şantier: ,,Acum, când scriu, încerc să definesc întreaga emoţie care mă străbate. Nu pot dormi şi briza e destul de plăcută.(…) Milioane de greieri, şi totuşi nu se poate spune că parcul acesta nu e liniştit. Şi parfumul! Cerul e cu adevărat exasperant; un european n-ar putea munci sub un cer ca acesta. Te îndeamnă pur şi simplu la evanescenţă. Mâine voi vedea pe Tagore. Lucrul acesta mi se pare atât de ireal, atât de teatral. Parcă mă văd pe mine, ca într-un vis, făcând şi vorbind altfel decât pot face eu de obicei.” În apropierea Poetului, emoţiile sunt la fel de mari ca la întâlnirea cu celălalt mare scriitor admirat, Giovanni Papini. Jurnalul notează sec, toate descrierile de natură, tot exotismul paradisului întrupat care poartă numele Shantiniketan (în traducere românească ,,sălaş al liniştii”). În India, cartea ce conţine câteva din reportajele publicate în serialul din Cuvântul intitulat chiar Ce am văzut în India, autorul îşi permite să prezinte aceeaşi grădină pictural, prin medierea unor adevărate arabescuri stilistice, ce fac din Eliade un bun pictor peisagist: ,,Salcâmi uriaşi, alături de arbori mango şi svelţi cocotieri, alcătuiesc parcul din jurul casei de rugăciune aceluiaşi unchi, acum mauzoleu cu vitraliuri şi scări de marmoră. Alături, un arbore colosal, cu ramurile joase şi împletite ca o umbrelă birmană – cu flori albe, miresmate, căzând parcă artificial – e locul unde medita unchiul, înainte de ivirea zorilor şi de apusul soarelui. Locul acesta e straniu de copleşitor, s-ar putea spune că gândurile bune şi senine, toate beatitudinile meditaţiilor lui de sfânt s-au statornicit prin preajma ramurilor şi a florilor. (…) După ,,casa de găzduire”, parcul îşi pierde solemnitatea, arborii se apropie şi se înlănţuiesc, iarba şi florile năpădesc peste tot – pe treptele de piatră, pe terase, prin ungherele odăilor”. Împărţind substanţa experienţei indiene consemnată în jurnalul ei în mai multe cărţi, repartizând reportajele de atmosferă în India, Mircea Eliade nu face decât să fărâmiţeze o realitate atât de diversă, reducând, astfel, forţa de impact estetic a propriului său text. În romanul Şantier[11] însă asemenea momente de lirism peisagistic sunt cenzurate cu grijă. Însoţit de Dasgupta şi de fiica acestuia Maitreyi, înlăturată cu grijă din toate relatările indiene, altele decât romanul cu acelaşi nume, tânărul Mircea Eliade află aici la Shantiniketan, graniţa paradisului terestru. Replica lui Shastri, cel mai competent filolog al Bengalului, care învaţă pe o rogojină pe un lama tibetan să transcrie un manuscris pe coli albe, uriaşe, merită citată: ,,Toţi cei care au trecut pe aici s-au îndrăgostit de Shantiniketan şi au jurat să se întoarcă. Şi nu ştiu dacă au fost doi sau trei care s-au ţinut de cuvânt. Vezi, d-ta, nimeni nu vrea să recunoască sincer că a ajuns la marginea fericirii şi să încerce să se oprească acolo. Ei spun că locul acesta e cel mai frumos din lume, că se vor întoarce aici – şi totuşi se duc mai departe, şi caută alte locuri.” Scena în care cei trei intelectuali (Eliade, Dasgupta, Tagore) discută, e puţin teatrală, Dasgupta se preface că nu ascultă tot acest “emontional stuff” iar Eliade urmăreşte vrăjit mâna poetului care descrie cercuri magice în aer: ,,Tagore tuşeşte foarte uşor după fiecare frază spusă. Stă pe un fotoliu nemişcat, mâna dreaptă rezemată de genunchi, mâna stângă schiţând gesturi fascinante, de o superbă eleganţă. Şi vocea şi gestul îi sunt fascinante. În ochii lui, deşi blânzi, anevoie te poţi uita. Părul miroase a cel mai oriental parfum.” Gesturile sale sunt apropiate de gesturile profesorului Nae Ionescu, descrise într-un articol al lui Mircea Vulcănescu, studentul întârziat ce n-a mai avut curajul să intre în amfiteatrul Facultăţii de Litere şi a urmărit cursul magistrului prin gaura cheii! Conversaţia celor trei, reprodusă în interiorul aceluiaşi reportaj de călătorie, India, alunecă şerpuitor de la impresiile de călătorie în Bucureşti, unde Poetul fusese invitatul Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria, la esenţa sufletului indian. Pe alocuri cuvintele se transformă în scurte poeme, metaforele abundă, purtând în ele spiritualitatea unui popor pentru care metafora a rămas vie: ,,Ei, ai văzut D-ta licuricii noştri, vara, aici în Bengal? Atârnă ciorchini de safire pe pomi, sboară scântei şi se opresc pe mâini, pe umeri. Şi ce bucurie te cuprinde când norocul îţi dăruieşte nestematele acestea vii, mici filoane de lumină, lampioane înaripate. Şi te întrebi: de ce-mi dă Dumnezeu atâta bucurie, mie, netrebnicul?! De ce mă copleşeşte cu extazul minunilor sale pe care eu nu le înţeleg şi, orb, nu le văd? Începi să te rogi din bucurie şi să plângi în neştire. Atâta viaţă, atâta dor, atâta dans şi atâtea imnuri în jurul nostru.” Poetul indian Tagore se transformă într-un apostol, el predică o religie a simplităţii şi bucuriei simple, o cunoaştere apofatică a semnelor lui Dumnezeu ascunse în fiinţele umile, în licurici sau în plante, una dintre trăsăturile fundamentale ale budhismului. Sfinţii Occidentului cei mai apropiaţi de acest panteism sunt sf. Francisc din Assisi sau sf. Neuman, dar din păcate învăţăturile lor nu mai pulsează în inima acestui Occident aproape mort, căzut în rigiditatea absolută a dogmatismului. Lecţia lui Tagore, ce anunţa profetic moartea inteligenţei şi a vieţii interioare a Occidentului, pare să fie o anticipare a teoriei sacrului şi profanului, formulată de profesorul Mircea Eliade decenii mai târziu. La profetismul românesc din articolele de tinereţe ale lui Eliade se adaugă acest fragment de profetism indian. Dacă am dori să fim maliţioşi am putea spune că, deşi au trecut câteva decenii de atunci, Europa îşi vede, în continuare, liniştită de treburile ei, iar India n-a devenit între timp o mare putere culturală. India poate însă reînvăţa Europa ,,că viaţa spirituală e bucurie, e voluptate şi dans, câteodată tumultoasă şi sălbatecă, asemenea apelor Bengalului, altădată calmă şi elevată, asemenea culmilor himalayene”. Exemplu pe care Tagore îl alege ne interesează de două ori pe noi cititorii, căci priveşte actul lecturii: ,,Ai văzut hamali citind noaptea la lumina felinarelor, în Calcutta, povestea Ramayanei. Cititul nu e frivol şi exterior, cum e de obicei în Europa, printre cei de rând. Lectura unei cărţi sfinte – şi ele sunt puţine în India, de aceea fiecare nu le cunoaşte decât pe ele, dar le cunoaşte bine, le ştie aproape pe de rost – e un exerciţiu de punere în scenă şi de dramă care se realizează în sufletul cititorului. Cititorul e hipnotizat de epica şi de drama religioasă la care asistă, şi de care e emoţionat, superumanizat şi ameliorat sufleteşte după fiecare nouă lectură…” Dacă n-ar fi fost atât de emoţionat de întâlnirea cu marele poet, Eliade ar fi observat că acest paragraf este construit pe un sofism, că hamalii europeni care citesc Biblia ar trebui să trăiască aproximativ aceleaşi sentimente, că lectura unui text sacru diferă net de lectura literară a oricărui text profan. Cu bateriile reîncărcate, descoperind o lumină interioară şi dornic să se întoarcă la o viaţă ascetică, eroul din Şantier profită din plin de experienţa Şantiniketanului şi se aşterne pe scris la întoarcerea la pensiunea din Rippon Street, unde porneşte imediat şantierul unui alt roman, Petru şi Pavel, rămas neterminat. Romanul acesta, un episod „pilot” al unei trilogii romaneşti, va fi, în final abandonat, dar că cele două personaje care-i dau numele vor trece în Huliganii şi în Întoarcerea din rai. Referinţele la Şantier din Autobiografie pot pune pe gânduri pe criticii ce au brodat destul în jurul noutăţii conceptului de ,,roman indirect”. Autorul, ce nu pare deloc mulţumit de produsul rezultat, şi regretă că nu a dat un jurnal complet al experienţei indiene: ,,Dar Delafras crezuse că-i voi da un roman. Într-adevăr îi vorbisem despre Şantier ca de un roman indirect (şi am scris o prefaţă ca să explic ce înţelegeam prin acest termen). Asta m-a silit, pe de o parte, să renunţ la o seamă de observaţii, note, reflecţii, impresii de călătorie, care alcătuiau un aspect important şi caracteristic al jurnalului. Pe de altă parte m-am silit să accentuez elementul ,,romanesc”, subliniind şi îngroşând anumite episoade, şi adăugând în paranteze, tot felul de detalii în legătură cu pensiunea doamnei Perris- ceea ce, în cele din urmă, dăuna unităţii de stil a jurnalului.” Pentru că materia trecuse deja în Maitreyi, autorul se vede nevoit să suprime şi ,,experienţele mele indiene cele mai autentice”, deşi o tratare a episodului amoros cu Maitreyi, surprins între oglinzi paralele ale romanului şi jurnalului, ale ficţiunii şi realităţii ar fi fost o soluţie mai indicată. Chiar autorul, în aceleaşi Memorii, îşi va exprima regretul că Jurnalul indian, pe care noi ne chinuim să-l reconstituim, nu a fost publicat în integralitatea sa: ,,Şantier prezintă aproape exclusiv viaţa mea într-o pensiune anglo-indiană, şi insistă, exagerat, asupra aspectelor ei cele mai exterioare. Când, câţiva ani mai târziu, îmi spuneam că ar fi trebuit să public Jurnalul în întregimea lui, cu foarte puţine adnotări şi fără să încerc să-l transform în roman indirect, adică fără adaosurile mai mult sau mai puţin patetice cu care-l împănasem ca să-l fac mai senzaţional. Nu m-am consolat niciodată că, în acei ani când îmi îngăduiam toate libertăţile, am ales soluţia hibridă a ,,romanului indirect”. Dacă l-aş fi publicat integral, Jurnalul indian ar fi fost o carte semnificativă. Ar fi inaugurat, în România, un gen literar care probabil că va deveni popular în literatura europeană peste vreo zece–douăzeci de ani”. Dacă scriitorul tânăr ar avea mintea şi experienţa maturului! Autenticitatea gidiană este adesea completată în direcţia spectaculosului prin concesii făcute gustului public şi prin asezonarea solilocviului filosofic cu trăsături ale literaturii de consum. Sinceritatea liminară a diaristului este înlocuită cu poza autorului de roman, conştient de doza de falsitate pe care trebuie să o ofere tribut publicului cititor. Contraponderea comică a episodului indian poate fi descoperită în admirabila parodie a lui Nicolae Steindardt[12] publicată în volumul În genul tinerilor (1934). Funcţia critică a parodiei îşi etalează aici întreaga putere, căci, dincolo de discursul parodic, se găsesc în fragment toate poncifele etapei indiene a scrisului lui Eliade. Steinhardt îşi construieşte parodia pornind chiar de la episodul întâlnirii celor trei în grădinile Shantiniketanului: ,,Am încercat să citesc dar n-am reuşit. Am aruncat cartea Karastakruopatavana, sinteza înţelepciunii bengalice, pe care o citesc într-o excelentă traducere franceză. Mă las întreg şi nud melancoliei indice. Ţin un solilocviu. Trec în gându-mi imagini ce par obscene aici. Îmi aduc aminte cum panditul Rahimsedwathan Penga îmi spunea: ,,Mă, băiatule, mă, asta o ştii tu de la mine, că eu i-s popă…” în grădinile fantastikului Marawharwar, pe când Rabinadranath Tagore cu un zâmbet biblic îşi mângâia barba  ireversibilă. (…) Ce voi face? Mă invadează o nelinişte medopersică, mă îndeamnă să aprind candela dezamăgirii şi să încep non viaţa. Valurile sunt aproape, mai departe se disting havuzurile oraşului, e uşor să-mi pierd virginitatea în apa mumă. Dacă însă am ajuns de acum aici, vreau să ajung la mal ca să nu se rotească despre mine un vechi proverb înţelept al Indiei, care revelează caracterul ei organicistic şi haotic: L amallunag itac taceni as (adică, s-a înecat ca ţiganul la mal.)” Parodia e atât de reuşită încât păstrează până şi modelul sintactic al textului lui Eliade iar fragmentul introspecţiei, al privirii în oglindă e o capodoperă a genului parodic din literatura noastră: “Dar de ce să nu aplic străvechiul procedeu indic, de care am aflat într-o seară apolinică, pulsativă, de mitologizare ascendentă şi care poartă nume: Ajukateatru? O mască nu am la îndemână şi nici nu trebuie. E de ajuns un efort… privesc iar în oglindă şi văd că am reuşit. sunt acelaşi şi nu mai sunt. Modern mister al Schimbării la faţă! Privirea mea a luat ceva dramatic întrânsa, care revelează o mistică terifiantă, o maximalizare a specificităţii din mine…” Şi auto-mistificarea, specifică unor scurte pasaje ale scriiturii lui Eliade din anii indieni, este luată în tărbacă în continuare, eroul confecţionându-şi diferite fizionomii, care mai de care mai caraghioase. În cazul fericit al parodiilor lui Nicolae Steinhardt, originalul şi parodia au valori sensibil apropiate. În prefaţa volumului din care cităm, autorul său, Antistihus anunţa intenţia de a continua tradiţia lui Maiorescu din studiul celebru Beţia de cuvinte, iar per ansamblu volumul ironizează locurile comune sau întunecarea conştiinţei contemporanilor, cei mai afectaţi de simptomele descrise de Maiorescu fiind, după umila mea părere, câţiva dintre membrii generaţiei Criterion-iste. Nu spui cine, însă aceştia erau şi sunt în continuare personalităţi importante ale culturii noastre.

 

Fantasmele unei lumi încărcate de sexualitate

 

Proza de tinereţe a lui Mircea Eliade în totalitatea ei era suprasaturată de sexualitate. În Jurnal  autorul oferă o posibilă explicaţie care conduce la o posibilă influenţă gidiană, asumată pe deplin: ,,Gide îşi întemeiază morala şi filosofia epocii sale (îndeosebi L’Immoraliste, Les Faux Monnayeurs) pe lecţia ştiinţelor naturale. Aminteşte-ţi paginile despre fauna suboceanică, ,,morala” peştilor care rezistă şi la apa desărată din Les Faux Monnayeurs. sunt ultimele consecinţe ale lui Darwin şi Nietzsche, purificate de incongruenţe, făcute accesibile ,,elitelor de mare public”. În fond, cu toate că s-a ferit să cadă în truismul ,,adevărurilor contemporane”, Gide este un om al epocii sale. Opera lui oglindeşte perfect efortul ştiinţei mijlocii a timpului său”. Observaţia repetă ideile lui Camil din studiul ,,Noua structură” şi opera lui Marcel Proust, dar numele aparţinând paradigmelor ştiinţifice sau filosofice sunt altele. ,,Mă gândesc că morala şi filosofia unui mare romancier modern, care ar vrea să oglindească în opera sa efortul de cunoaştere al contemporaneităţii, nu se mai poate mulţumi cu lecţia ştiinţelor naturale, la modă pe vremea tinereţii lui Gide. Ea va trebui să ţină seama de tot ce au revelat un savant ca Heisenberg, un Ueskull, un Heidegger, un Frobenius – şi îndeosebi de tot ce ar putea revela descoperirea lumilor arhaice, ale miturilor şi ale simbolurilor”. Un citat foarte scurt din romanul lui Gide întăreşte afirmaţia lui Mircea Eliade, iar asocierea între morală şi ştiinţele naturii poate oferi chiar o nouă cheie de interpretare replicii lui Lilian[13]: ,,Ştiai că în America se construiesc acum vapoare cu ferestre pe laturi ca să poţi vedea de jur împrejur, în fundul oceanului? Se pare că e ceva minunat. Se pot vedea corali vii şi… şi… cum le zice? Madreporari, spongieri, alge, bancuri de peşti. Vincent spune că există soiuri de peşti care mor când apa devine prea sărată, în timp ce alţii, dimpotrivă, suportă variaţiile de salinitate şi stau pe marginile curenţilor, acolo unde apa devine mai puţin sărată, şi-i mănâncă pe primii când pe aceştia îi lasă puterile.” Roland Barthes[14] pune punctul pe i atunci când scrie: ,,Jurnalul va permite criticului de mâine să remarce gustul lui Gide pentru Ştiinţele Naturii. ,…Mi-am ratat vocaţia; naturalist aş fi vrut, naturalist ar fi trebuit să fiu.” Acest gust i-a permis să observe îndelung şi atent lumea formelor.” Romancierul francez împrumută de la naturalişti curiozitatea bolnăvicioasă cu care aceştia studiază morfologia plantelor sau animalelor, transferând această evoluţie în planul metamorfozei romanului. Imoralismul gidian capătă astfel o justificare ştiinţifică, iar Eliade e primul care profită de o asemenea explicaţie. Ca şi Mihail Sebastian, Eliade se arată îngrijorat de corecţia aplicată de G. Călinescu în exhaustiva şi ultra-canonica sa Istorie. În pasajul deja citat din Jurnal autorul, după ce reciteşte Huliganii şi Întoarcerea din Rai răspunde acuzaţiilor lui G. Călinescunu: ,,Îmi dau seama, de data asta, de totala absenţă a moralei în ele. Eroii fac ce vor, fără nici o rezistenţă; fetele cedează uşor, nimeni nu se căsătoreşte şi nimeni nu face copii. Există o problemă metafizică, poate şi una socială, dar morala erotică nu apare încă. De ce? G. Călinescu se mulţumeşte să constate repulsia mea faţă de nuntă dar nu se întreabă: de ce?! În fond asta ar fi treaba criticului: să explice. Mai ales un scriitor de felul meu, obsedat de ,,probleme”. Adevărul este că, la mine, obsesia metafizicului şi a biologicului nu mai lasă loc pentru nici o altă problematică. Erosul la mine avea o funcţie metafizică.(…) Şi mai e ceva: eu am rămas impresionat de lexicul şi simbolismul iubirii indiene (vaishnava) care exprimă iubirea mistică în termeni de adulter iar nu de nuntă, tocmai pentru a marca transcendenţa oricărei experienţe mistice, esenţa ei ,,străină” acestei lumi. Dragostea, la mine, este în primul rând o aventură de structură metafizică. Mă interesează reacţia oamenilor faţă de ea ca atare, ca legată de propriul lor destin – şi numai în subsidiar implicaţiile ei morale şi sociale. Personagiile mele se îndrăgostesc şi fac dragoste oricum şi cu oricine, pentru că pe mine, autorul lor, mă interesează exclusiv această experienţă a dragostei, care revelează un destin – iar nu consecinţele ei sociale.” Pentru că m-am ocupat cam superficial de temă în analiza romanului Isabel şi apele diavolului voi insista acum asupra ei, căutând să elucidez misterul ciudatei imoralităţi a prozei de tinereţe. Mai ales că demersul lui Eliade e perfect contemporan cu o direcţie a literaturii erotizante, vizibilă în romanele unor autori modernişti ca D. H. Lawrence sau Henry Miller (deşi în Jurnal Eliade se declara nemulţumit de lectura celor două Tropice, reducând experienţele erotice ale eroilor lui H. Miller la folosirea unor expresii tabuizate, fiind deranjat în primul rând de licenţiozitatea limbajului). Ar putea fi acuzat tânărul Eliade de pornografie? Da, dar ar fi o greşeală, erosul la Mircea Eliade fiind prea legat de zonele superioare ale conştiinţei. Spre deosebire de literatura pornografică, scenele erotice din proza sa de tinereţe sunt prea teziste, prea subordonate ideii unei desăvârşiri spirituale. O asemenea împletire există şi în Şantier, unde, respectând ideologia indiană, toate personajele trăiesc într-o prea sfântă neruşinare. Un asemenea personaj este panditul care-l meditează pe Eliade la sanskrită, cel ce se îndrăgosteşte de Hellen, fiica doamnei Perris. Povestea aceasta de dragoste este imaginea răsturnată în oglindă a idilei dintre europeanul Alan şi indianca Maitreyi. Panditul îi scrie lungi scrisori frumoasei englezoaice, cu metafore împrumutate din Kalidasa, îi scrie versuri sanskrite, îi desenează flori, păsări şi palate etc. Într-o discuţie cu acesta panditul îi lămureşte faptul că numai într-o societate atât de împărţită în caste, atât de stratificată, se putea dezvolta ,,spiritul şi setea violentă de ,,eliberare”(mukti)”.Cele două ipostaze ale erosului indian sunt senzualitatea luxuriantă şi asceza desăvârşită. În câteva notiţe asupra spiritului indian pe care tânărul  învăţăcel le citeşte maestrului Dasgupta, Eliade pune în centrul filosofiei erosului indian pe zeul Shiva: ,,Zeul asceţilor indieni e Shiva cu imensele lui potenţe sacre, iraţionale şi primitive. Se neglijează orice echilibru, se trece peste orice limite. Dar e ceva mai mult. Shiva e, în acelaşi timp, zeul ascetismului violent şi al orgiei violente.” Sub un asemenea patronaj erosul indian nu poate fi decât excesiv. Cele două stări opuse alternează chiar în Jurnalul propriu-zis, naratorul pendulând între pe de o parte dorinţa de asceză, de închidere în chilia sa, alături de cărţi şi gramatici sanskrite şi pe de altă parte, năzuinţe erotice împlinite măcar virtual, cu ajutorul imaginaţiei narative. Poate de aceea suferinţele panditului sunt atroce şi el nu s-ar da la o parte de la comiterea chiar a unui viol. Scriitorul îi descrie chinurile şi îi reproduce replicile: ,,Suferă nu numai sentimental, dar şi de-a dreptul în carne. Dacă ar şti că are vreo şansă, s-ar repezi asupra Hellenei şi ar viola-o. ,,E fructul copt. După un an va fi femeie, va avea prea multe întunecimi pe trup.”” Proza de tinereţe a lui Mircea Eliade abundă în descrierea unor asemenea ,,experienţe eliberatoare”, trădând în realitate o filosofie macho, în care femeia devine un simplu receptacul al plăcerii, o fiinţă inferioară, incapabilă să-l însoţească pe bărbat pe culmile rarefiate ale experienţelor metafizice. Uneori, unor asemenea cruzimi le cad victimă fecioare nevinovate. Una dintre colegele de curs, după ce i se face rău, este dusă acasă de un şofer de taxi, care opreşte pe câmp şi o violează. Neputând face faţă şocului, fata îşi pune capăt zilelor. Alteori violul are conotaţie politică, este folosit ca armă de represiune ca în perioada războaielor din fosta Iugoslavie, situaţie descrisă şi de Matei Vişniec în piesa sa Sexul femeii ca un câmp de luptă. Astfel, în episodul revoltei indiene, influenţat, fără îndoială, de stilul senzaţionalist al reportajelor apărute în ziare, femeile de la sate sunt siluite cu bastoanele de către ocupanţii englezi. În realitate violul nu ar trebui să figureze în nici un caz printre experienţele ce conduc la acumulări în plan metafizic, pentru că prea adesea acestea se produc cu preţul distrugerii sufleteşti a partenerei fără voie. Dar pe planeta prozei imoralismului gidian (şi a celui specific culturii indiene) asemenea consideraţiuni etice nu-şi găsesc locul. Femeile prezente la pensiunea Perris împrăştie în jurul lor senzualitate. Fie că este vorba de Hellen şi Iris, cele două fiice ale  sau de Catherine, dansatoarea şi fiica unui pastor, naratorul, transformat în spion, asistă la scene erotice, perechile de îndrăgostiţi se întâlnesc în grădină, la umbra întunericului şi curtea se umple de suspinele dragostei. Cu toate acestea prezenţa lor rămâne castă, eroul nereuşind să le smulgă decât câteva îmbrăţişări. Singura experienţă erotică asumată integral e cea cu Ruth, o anglo-indiancă ce avea să întrerupă perioadele de asceza ale învăţatului prin descătuşarea energiilor sexuale, ce-i biciuie simţurile cu aceeaşi putere ca opiumul încercat pe la diversele party-uri. În timpul acestora mitul Don Juanului european este înlocuit de jocul întâmplării: ,,Se stabilise şi o uşoară frivolitate directă, ca de obicei. Perechile se sărutau şi pulpele primeau orice mângâiere. Orgiile acestea ipocrite, făţarnice, au un farmec nespus tocmai prin limitele lor făţarnice. Recunosc că nimic nu mă odihneşte mai mult, nimic nu mă ajută să rezolv brutal o serie de probleme sufleteşti – decât un asemenea spectacol. când constat toate superstiţiile în legătură cu virginităţile emble-matice (căci reale nu le au niciodată, europencele) şi, de asemenea, toate superstiţiile legate de Don Juanul european. Nu există victime, există numai întâmplare.” Fără să o iubească, tânărul caută în relaţia cu fata care i se dă, pe jumătate beată, energia sexuală care să constituie motorul aventurii de descoperire a Indiei. Dar acest personaj ridică un mare semn de întrebare în privinţa autenticităţii unor personaje din Şantier. Prototipul real al personajului Ruth ce poate fi întâlnit în Autobiografie, e Jenny, o englezoaică pornită şi ea în căutarea Indiei secrete, de care tânărul se ataşează în timpul călătoriei sale  tibetane şi care va locui o perioadă chiar la pensiunea doamnei Perris din Rippon Street. Ruth cu sânii mici şi cenuşii e epura de cerneală a modestei Jenny, care pleacă chiar în clipa când i se cere acest lucru, ascunzându-şi cu demnitate suferinţa.

 


[1] G. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985, p. 956.

[2] Mircea Eliade – Isabel şi apele diavolului, Bucureşti, Ed. Iri, 1993, p. 43.

[3] M. Eliade – Memorii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991,  p. 234.

[4]  Idem, op. cit., p. 191.

[5] M. Papahagi – Eros şi utopie, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1980, ed. II, p. 101.

[6] Mircea Eliade – Romanul adolescentului miop, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1989.

[7] Andre Gide – Falsificatorii de bani, Bucureşti, Ed. RAO, 1996, p. 91.

[8] Idem, p. 67.

[9] Paul Zarifopol – Încercări de precizie literară, Bucureşti, Ed. Amarcord, 1998. p. 297.

[10] Mircea Eliade – Şantier, Bucureşti, Ed. Rum-Irina, 1991. p. 7.

[11] Mircea Eliade – Şantier. Roman indirect, Bucureşti, Ed. Rum-Irina, 1991, p. 3.

[12] N. Steinhardt (Antistihus) – În genul lui Cioran, Noica, Eliade..., Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996, p. 55.

[13] Andre Gide – Falsificatorii de bani, Bucureşti, Ed. RAO, 1996, p. 71.

[14] Roland Barthes – Romanul scriiturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1987, p. 35.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003