Capitolul VI

Hortensia Papadat Bengescu
sau o cameră separată

 

Preambul – The Difference of View

 

În epoca în care Hortensia Papadat Bengescu lucra la celebrul său ciclu al familiei Hallipa, o altă scriitoare remarcabilă a secolului XX, Virginia Woolf[1] publica un celebru studiu, A Room of Your Own, tradus recent de Editura Univers sub titlul O cameră separată. Într-o prefaţă sintetică, Andreea Deciu analizează această carte, a cărei teză fundamentală este că, pentru a scrie romane, femeia scriitoare ,,are nevoie de bani şi de o cameră separată”. Textul Virginiei Woolf funcţionează pe cel puţin trei paliere diferite: primul, descrie femeile şi felul lor de a fi, cel de-al doilea relaţia între femei şi literatura scrisă de ele, iar cel de-al treilea studiază modul în care femeile apar în literatura scrisă de bărbaţi. Vocea narativă se subdivide în câteva roluri diferite, într-o estetică a măştilor şi instanţelor narative. Fiecărui palier de semnificaţie îi corespunde un narator, numele acestora  fiind compuse pornind de la atât de comunul nume Mary. Astfel Mary Seaton reproşează bărbaţilor faptul că în interiorul imaginarelor universităţi Oxbridge şi Fernham, doamnele nu erau primite în bibliotecă decât dacă erau însoţite de un student al colegiului de sex masculin sau dacă intrau în posesia unei scrisori de recomandare. Mary Hamilton, reprezentata femeilor scriitor, cea care emite şi teoria camerei separate, în ciuda atacurilor feministei radicale Elaine Showalter, e considerată de Andreea Deciu, pe bună dreptate, una dintre teoreticienele feminismului moderat. În literatura universală, dominată de scriitori şi critici bărbaţi, principiul ,,camerei separate” în care ar trebui încadrată literatura feminină adesea nu a fost respectat. Virginia Woolf făcea într-unul din volumele sale de critică literară, referindu-se la una dintre precursoarele sale de geniu din epoca victoriană, George Eliot, următoarele interesante precizări: ,,for a woman writer, the burden and the complexity of womanhood were not enough. She must reach beyond the sanctuary and pluck for herself the strange fruits of art and knowledge. In the same time she wouldn’t renounce her own inheritance, the difference of view, the difference of standard”. A fi femeie şi scriitor în acelaşi timp înseamnă a fura cunoaşterea din sanctuarul bărbaţilor, păstrându-ţi aceea diferenţă de punct de vedere, care ar putea să te legitimeze drept scriitoare. Femeia ar trebui să valorifice avantajul camerei separate, în care bărbatul a exilat-o, şi să-l folosească cu scopul de a îşi întări statutul său identitar. Foarte puţine texte critice pornesc de la o asemenea premisă teoretică, iar o recitire a operei Hortensiei Papadat Bengescu nu printr-o mărginită grilă feministă ci printr-o cât mai exhaustivă lectură feminină ar putea produce câteva surprize plăcute. Chiar pentru istoria literară, în contextul mai larg al literaturii noastre interbelice, prozele Hortensiei au nevoie, în tabelul virtual al elementelor lui Mendeleev, de o căsuţă separată. Autorul acestui studiu nu poate avea pretenţia că e membrul unei generaţii spontanee în critica literară, pentru că există câteva precedente în bibliografia critică a Hortensiei, dintre care cel mai important rămâne studiul de psihanaliză literară propus de Ovid S Crohmălniceanu în Cinci prozatori în cinci feluri de lectură. Ne-am propus să urmărim, de asemenea, dată fiind tema lucrării de faţa, relaţia prozelor Hortensiei cu atât de controversatul ciclu proustian al Căutării timpului pierdut. Dar să lăsăm această discuţie pentru mai târziu şi să trecem puţin în revistă cronicile contemporane primei perioade a operei Hortensiei Papadat Bengescu, care debuta în 1919 cu volumul Ape adânci, ce, aşa cum am văzut fusese întâmpinat cu onoruri de către Garabet Ibrăileanu[2]. Cu riscul de a repeta unele idei deja expuse, voi cita din articolul criticului Vieţii Româneşti chiar pasajul în care Garabet Ibrăileanu are aproximativ aceleaşi idei cu ...Virginia Woolf: ,,Când ai isprăvit de citit volumul dnei.. Hortensia Papadat Bengescu, din suma impresiilor care-ţi rămân două se degajează mai întâi: originalitatea operei şi caracterul ei eminamente feminin. Dar în ultimă analiză, aceste două însuşiri se condiţionează sau se presupun una pe alta. În adevăr, numai cine are o personalitate puternică se poate sustrage de la influenţa modelelor, adică a literaturii curente. Şi cum modelele sunt datorate bărbaţilor, creatori ai întregii literaturi – numai o femeie cu personalitate puternică se va putea sustrage influenţei acestor modele, va rămâne originală şi deci feminină. Altmintrelea, opera sa nu va fi decât o contrafacere imaginii pe care o produce realitatea trecută prin prisma sensibilităţii masculine”. Fără o personalitate puternică, femeia scriitor va fi atrasă de câmpul magnetic al lumii bărbăteşti, va fi extrasă din camera separată a alterităţii sale, a diferenţei de sex ce ar trebui să-i îmbogăţească opera . În ceea ce priveşte structura interioară a prozelor din Ape adânci acestea par destul de apropiate de fluxul conştiinţei, experimentat de aceeaşi Virginia Woolf. Cu toate că prozatoarea britanică avea să debuteze cu un roman destul de clasic în 1915 Călătorie în larg, continuat în 1919 cu Noapte şi zi, un alt roman realist, ruptura cu adevărat importantă producându-se odată cu Camera lui Iacob (1922), pentru ca procedeul fluxului conştiinţei să fie rafinat în capodoperele Doamna Dalloway (1925) şi Spre far (1927). E o diferenţă de intensitate între oricare dintre romanele acestea şi prozele cam naive din Ape adânci, dar în structura de adâncime cele două tipuri de texte sunt totuşi apropiate. Virginia Woolf, care avea în plus capacitatea de a teoretiza pe marginea cărţilor importante ale culturii europene îşi exprimase admiraţia faţă de Proust şi Joyce, pe care îi privea unul în descendenţa celuilalt: ,,Proust s-a înverşunat zadarnic să separe în parcele infime materia impalpabilă pe care a adus-o la suprafaţă din adâncul personajelor sale, în speranţa de extrage nu ştiu ce substanţă anonimă din care ar fi alcătuită întreaga umanitate, căci de îndată ce cititorul închide cartea, printr-o irezistibilă mişcare de atracţie, toate aceste particule se lipesc unele de altele, se amalgamează într-un tot coerent, cu contururi precise, în care ochiul exersat al cititorului recunoaşte un bogat om de lume îndrăgostit de o femeie întreţinută, un medic ajuns, credul şi stupid, o burgheză parvenită şi o aristocrată snoabă, care se vor alătura într-un muzeu imaginar unei vaste colecţii de personaje romaneşti”. Citatul extras din studiul Virginiei Woolf e cu atât mai interesant cu cât subliniază faptul că în momentul Proust se produce acea revoluţie ce va conduce la evoluţia romanului european spre procedeul fluxului conştiinţei. Fără Marcel Proust, Joyce şi Virginia Woolf nu ar fi existat. Proust a împins prin procedeul memoriei involuntare dar şi prin structura aparent fără centru a textului său foarte departe frontierele romanului european. El constituie, şi aici Camil Petrescu sau Mihail Sebastian aveau dreptate, o bornă în evoluţia acestei specii literare căci el înlocuieşte analiza psihologică de tip clasic cu o diseminare a caracterelor, care dau, totuşi, textului impresia de adeziune şi coerenţă. Principiul e acela, foarte modern, al coeziunii obţinută prin ruptură. Remarca lui Ibrăileanu[3] privind structura stelată a prozelor de început merită a fi citată în întregime: ,,Bucăţi ca Marea sau Femei, între ele sunt lucrări în miniatură, executate pe dimensiuni de frescă. Este drept că uneori simţi nevoia să te înarmezi cu o lupă, ca să poţi distinge bine contururile – atât de mult se îmbulzesc impresiile şi nuanţele – căci scriitoarea nu are senzaţii simple de la lucruri, are serii, are mănunchiuri de senzaţii. Ea nu ne dă melodii, ca să deseneze evenimentele; ea ne dă armonii de senzaţii, care aduc ceva din intimitatea profundă a lucrurilor. De aici şi stilul său, cu fraze lungi, cu incidente, cu reveniri, cu ezitări”. Nici E. Lovinescu nu rămâne indiferent la debutul marei scriitoare, pe care o va fura lui Ibrăileanu pentru a o atrage printre membrii activi ai cenaclului Sburătorul, unde va insista ca prozatoarea să se obiectiveze. Dacă mulţi critici văd în această operaţiune lovinesciană un câştig, eu consider că Hortensia Papadat Bengescu va avea foarte multe de pierdut din cauza renunţării la aşa numita literatură subiectivă, impresionistă sau feminină, cum este ea catalogată de mai toţi comentatorii.

E. Lovinescu va avea, în seria binecunoscutelor sale ,,revizuiri”, mai multe intervenţii în revistele literare ale epocii, nuanţându-şi ideile. Dacă proza lui Rebreanu parcurgea traseul ,,rural”–,,urban”, proza Hortensiei urma aceeaşi evoluţie pe care ,,poezia epică” lovinesciană o urma pe traiectul ,,subiectiv”–,,obiectiv”. De altfel paternitatea autoarei ar putea fi şi ea pusă la îndoială, nuvelele şi mai apoi romanele, au fost citite pe măsură ce au fost redactate în cenaclu, într-un exerciţiu de creative writing colectiv, după cum ne asigură şi menţiunea de pe frontispiciul Concertului din muzică de Bach: ,,acest roman s-a citit pe măsură ce a fost scris şi a fost lucrat pe măsură ce s-a citit  în şedinţele literare ale cercului Sburătorul din anul 1925”. Doamna Monica Lovinescu, ce a avut ghinionul să vină pe lume în timpul citirii unui astfel de roman, povestea că, deşi criticul a fost anunţat că are o fiică, acesta s-a declarat deranjat de faptul că doamna Hortensia Papadat Bengescu fusese întreruptă din lectură!

La primul contact cu volumul de debut, în cronica de întâmpinare a cărţii, E. Lovi-nescu [4] însuşi îşi formulase deja câteva din ideile pe care mai târziu, într-o formă sau alta, le va transforma într-o teorie asupra romanului. Depăşind aspectele formale, formula de poem în proză aleasă de scriitoare, criticul surprinde o estetică a adâncimii: ,,În genere, literatura dnei. H. P.-B., deşi nu povesteşte încă nimic şi nici nu creează, adânceşte, ea prinde o serie de momente psihologice fără legătura unei acţiuni. Procedeul e încă stângaci în Marea, peste care pluteşte umbra lui Maeterlinck. Bănuiesc în dna H. P.-B. o mare admiratoare a acestui poet al tăcerii, care n-a prins niciodată nimic din realitate, subtilizând numai în marginea ei”. Caracterizarea scriiturii propriu zise e, de asemenea, teribil de exactă: ,,Arabescuri uneori interesante în jurul unor subiecte întâmplătoare ale simţului comun, piroteală filosofică, cu mici extazuri (n.n corespunzând în planul scriiturii feminine hierofaniilor textuale teoretizate de Joyce), cu mici izbucniri lirice; adevărata putere de răspica lucrurile în firicele nevăzute; observaţii drepte, cu îngrămădiri de icoane ce vor să subtilizeze şi mai mult cugetarea din care însă nu se poate ascunde sforţarea şi oboseala – iată cea dintâi formă a literaturii dnei. H. P.-B.”. Singura piesă care primeşte notă de trecere e Femei, între ele pe care E. Lovinescu o consideră o probă a faptului că prozatoarea ,,se îndreaptă spre romanul de analiză”. Scurtele paragrafe din volumul de Critice închinate celor două volume care aveau să urmeze Apelor adânci, Scrisorilor Biancăi Porporata şi Femeia în faţa oglinzii aduc precizări importante pentru trasarea profilului literaturii feminine (criticul român devenind astfel un precursor al teoreticienilor scriiturii feminine). Scriind despre nuvelele Hortensiei, criticul[5] se foloseşte de texte ca de un mediu proiectiv, camuflându-şi propriile idei fixe într-un discurs despre literatura scrisă de femei: ,,Cum o femeie nu vorbeşte, ci şopteşte, nu se declară ci sugerează, literatura ei devine o adevărată criptografie; un zvon de cuvinte misterioase, de senzaţii acoperite pe jumătate, de vag poetic, o literatură cu cheie. Lipsită de orice iniţiativă în dragoste şi fără putinţa expresiei clare a bătăii inimii sale, femeia ne-a dat, în chip firesc, o literatură de umbră şi de şoaptă, de mister şi de alcov capitonat”. Concepţia lui E. Lovinescu ar fi mai potrivită pentru definirea femeii medievale, căci în modernitate, femeile par să preia iniţiativa şi să câştige în timpul unor adevărate turniruri, inima bărbatului iubit! Cu toate acestea, E. Lovinescu nu e departe de adevărul nuvelelor atunci când afirmă: ,,În mijlocul unei literaturi de taină, opera scriitoarei e o scufundare a principiului solar în colţuri de umbră. O sfâşiere, o profanare chiar...” Pentru a putea înţelege aceasta structură, voi face apel la distincţia simpatie – dragoste, absenţa acestora explicând potrivit lui Steinhardt incapacitatea lui Gide de a deveni romancier. Dragostea nu ar oferi prozei un liant suficient, inducându-i o structură lirică şi vâscoasă (comparaţia între Fructele pământului şi Marea sau Sephora ar trebui făcută cândva), în timp ce doar simpatia pentru personaje ar fi suficientă autorului pentru a configura un univers epic suficient de rotund, de interesant. Criticul adaugă o mulţime de nuanţe şi descrie deosebit de exact trestia pascaliană a naratoarelor din proza de tinereţe: ,,Eroina tipică a literaturii scriitoarei e în continuă mişcare cu un suflet vibrant în care iubirea se dezlănţuie în uragane, iar dezrobirea pândeşte la orice cotitură a vieţii. Nimic nu e însă mai mişcător şi mai nobil decât acest zbucium peste care pluteşte suflul fatalităţii antice. Îi ierţi şi frenezia şi nevroza şi o mare duioşie şi milă ne cuprind în faţa condiţiei umane care, între două neante, a creat această sublimă frământare fără rost, ca o protestare împotriva liniştii eterne ce o aşteaptă”. Cu toate că E. Lovinescu e criticul interbelic care a promovat cel mai mult literatura feminină interbelică, transformând pe Hortensia Papadat Bengescu într-un scriitor paradigmatic pentru modernitatea noastră literară, domnia sa dă foarte firave semne că ar dori să iasă din universul său, al culturii falocentrice. Frenezia şi nevroza naratorilor vibranţi nu îi produc criticului decât două (serii) de sentimente inferioare: milă şi duioşie! Judecăţile critice capătă valori oraculare, scriitura feminină fiind asociată în mod organic subiectivităţii: ,,De la o femeie nici nu ne putem aştepta decât la o literatură subiectivă. Până aici scriitoarea îşi urmează, deci condiţia sexului”.

Diferenţa specifică, cea care o deosebeşte de exuberanţa senzorială a contesei de Noailles sau de languroasa clamare a dreptului la fericire de care abuzează femeile din epoca romantică, este analiza psihologică, ,,apriga incizie a unui instrument de precizie în jocul complicat al inimii feminine”. Prin această putere de disecţie autoarea împrumută o ,,rece pasiune, de cercetător al adevărului” care n-ar fi în fapt decât ,,o atitudine bărbă-tească, fără duioşie şi sentimentalism, pornită din setea cunoaşterii pure”. Împărţirea aceasta destul de naivă în literatură feminină, scrisă cu inima şi literatură bărbătească, scrisă cu mintea mi se pare destul de arbitrară (mai ales că psihanaliza lui Jung ar putea relativiza foarte uşor asemenea dualităţi, aparent foarte exacte). Reacţiile lui E. Lovinescu de a construi modernitatea românească în jurul unor concepte tari, masculine, merg oarecum în răspăr cu evoluţiile culturale din Viena începutului de secol, în care aşa cum demonstrează Jacques Le Rider[6] în Modernitatea vieneză şi crizele identităţii,  traseul intelectual mergea spre o feminizare radicală. Aplicând asupra prozei Hortensiei grila procustiană a teoriei evoluţiei prozei de la subiectiv la obiectiv, E. Lovinescu se substituie imaginii “soţului castrator”, acelui pater familias burghez împotriva căruia se declanşase de fapt revolta scriitoarei. În paginile consacrate Femeii în faţa oglinzii  aceeaşi imagine a ascunderii misterioase, scriitura feminină devine una retrasă în spatele zăbrelelor realităţii: ,,Ţintuită după zăbrelele vieţii, inima nu arde numai pe rugul amorului imaginar, crescut de vânturile dorinţelor, ci se susţine şi pe rugul unei sensibilităţi ce freamătă la orice adiere. Silită la inactivitate în dosul obloanelor realităţii, ea e în activitate continuă. Ecourile din afară o răscolesc; sângele curge năvalnic, dând impresiei o mişcare iniţială grăbită. Prin spaţiile înguste ale zăbrelelor vin zvonurile lumii pentru a sufla peste bieţii nervi ai lirei umane cu o egală intensitate; lucrurile mari, ca şi cele mici, produc aceleaşi reacţiuni, de unde şi lipsa de echilibru a acestei literaturi în care nu există planuri, ci totul se aruncă deodată în flacăra devoratoare a unei sensibilităţi exagerate”. Scriitoarea este descrisă cu ajutorul unei comparaţii surpriză cu harfa eoliană a poeţilor romantici englezi. O undă de simpatie poate fi simţită aici, căci ,,zăbrelele” şi imaginea ,,camerei separate” privită drept celulă în care cel de-al doilea sex a fost închis vreme de secole coincid, mutatis mutandis, cu mesajul feministelor contemporane. Materia fundamentală a scriiturii, cea care îi împrimă ritmurile interioare, acea fluiditate extraordinară a prozelor din volumul Ape adânci, este bine înţeles sângele, căci mareea interioară are ecou în structura intimă a scriiturii feminine. Mult mai aproape de o viziune contemporană (şi mă refer aici în primul rând la studiile Juliei Kristeva, Simonei de Beauvoir sau Mary Douglas) e articolul lui Tudor Vianu[7] publicat în 1919 în revista Sburătorul şi intitulat chiar O ideologie feminină: Criticul, care încă mai cocheta cu recenzia de întâmpinare salută apariţia Apelor adânci comparând procesul analizei psihologice cu o imersiune cu ajutorul costumului de scafandru sau al batiscafului în recifurile de corali ai sufletului feminin: ,,un gest, o privire, nemişcarea chiar îi dă prilejul de a săpa în adâncime, adânc până în ultimele straturi etice ale fiinţei noastre, purtând cu sine, în conturnata coborâre, lumina străbătătoare a Scafandrului: inteligenţa sa. Fărâmele neînsemnate ale existenţei capătă un înţeles; absurdul se motivează. E o expediţie proprie sufletului modern”. Dincolo de purismul mallarmean al imaginilor de critica tip în care stilistica ,,jocului secund” este anticipată prin sonurile ce vorbesc despre structurile îngheţate, reci, cristalizate ale intelectului, Vianu surprinde în acest articol mai amplu apariţia unei noi sensibilităţi care conduce la naşterea ideologiei feminine în cultura română. Citând pe Charles Maurras, T. Vianu pune pentru prima dată chestiunea sincronizării noastre europene în termeni de gender: ,,Genul feminin revine asupra lui însuşi şi se pune în formule pentru a se cunoaşte şi a se descrie. El nu mai iubeşte. În loc de a iubi el cugetă iubirea şi se cugetă”. Apariţia acestei reflexivităţi scoate literatura feminină din zona hachiţoasă a sentimentelor şi o transportă în spaţiul mai rarefiat al ideilor, rezervat altă dată doar bărbaţilor. De altfel, cu câteva paragrafe înainte, Tudor Vianu îşi recunoştea dificultatea de comunicare cu sexul complementar: ,,În afară de întretăierea furtunatică a curentelor sociale, închisă în mucenicatul ei de aşteptare, rugă şi veghere, veşnic pusă, femeia, în faţa universului, o conştiinţă singuratică. Sub vidul unei asemenea cupole, şoapta însăşi se amplifică în unde solemne şi năvălitoare. De aici pentru o conştiinţă feminină, importanţa, adeseori exclusivă, a faptului mic”. Imaginile acestea foarte barbiene sunt, din păcate, construite pornind de la o premisă greşită, care sub-evaluează rolul femeii în opera de resincronizare a culturii române cu cea occidentală. Observaţia lui Ibrăileanu care atrăgea cândva atenţia asupra rolului remarcabil jucat de femeie e deopotrivă justă şi pertinentă. Poate că ar trebui rescrisă istoria noastră modernă, poate chiar de către o femeie, pornind de la această ipoteză de lucru. Şi la Vianu întâlnim aceeaşi imagine a recluziunii, filtrată de această dată printr-o tradiţie monahală, călugăriţa substituindu-se domniţei care plânge şi suspină pe broderia sa în timp ce domnitorul conduce oastea spre moarte în cruciada anti-otomană.

Persistenţa valorilor şi cutumelor descrise de Georges Duby[8], în excelenta sa carte Evul mediu masculin, până în epoca interbelică demonstrează inerţia extraordinară a unei culturi falocentrice, ce se vedea pusă în poziţia de a îşi revizita critic o tradiţie care aruncase femeia în camera separată a celulei de penitenciar a familiei burgheze. În acest sens celebra temă camil-petresciană a duelului şi a amorului cavaleresc nu e decât o asemenea reminiscenţă dintr-o epocă destul de îndepărtată temporal, dar din care în anumite clipe avem senzaţia că nu am ieşit nici până în ziua de astăzi. Vianu încurajează noua ideologie feminină nu în latura radicală a feminismului pe care îl consideră simplă ,,agitaţie puţin ridicolă”, ce ţinea oarecum de spaţiul mondenităţii, ci pe cea profundă, cea care încearcă o redefinire a feminităţii. Însă, mai mult decât bărbaţii, femeile par prinse între cele două niveluri de percepere a realităţii imediate, ce redefinesc cu mult mai bine ,,inima” şi ,,creierul” despre care vorbea E. Lovinescu şi anume ,,instinctul” şi ,,intelectul”. În interiorul noii ideologii, noii regândiri a feminităţii numai inteligenţa adaugă nobleţe funcţionării instinctului căci ,,o frumoasă proastă- oricât de calde ar fi îmbrăţişările sale, oricât de bogate ar fi darurile ei – are ceva din spaimele creaţiunii începătoare”. Proza de început de drum a Hortensiei Papadat Bengescu are ceva de faună primitivă, iar imaginea barbiană a cryptogamelor vorbeşte despre această tentativă a spiritului femeii de a se elibera din închisoarea vâscosului: ,,Existau în vârstele geologice (ţinuturile calde şi umede ne mai oferă încă exemplare) plante grase, cryptogame cu ţesuturi aproape animale. Te apropii de ele cu împotrivire. Simţi că vietatea haotică se va smulge deodată, o pasăre archeopterix bătând năucită din aripi. E spaima misterului organic şi scârba fecundării cu spasme greoaie. La jumătate de drum, lipseşte încă nobleţea regnului superior. Din hibriditatea instinctului omenesc, neumanizat, noua feminitate vrea să se smulgă”. Prin amestecul de regnuri vegetal, animal, din fecundarea falicelor cryptogame ,,cu ţesuturi aproape animale” rezultă un homunculus arhaic, deloc simpatica reptilă pasăre cu aripi de cauciuc şi cu dinţi ataşaţi pliscului Archeopterix. Prin această descriere Tudor Vianu surprinde ambivalenţa cu care nivelul instinctual atrage şi respinge în acelaşi timp pe individul evoluat, superior. Teorii mai recente, cu o sursă clară în tratatul lui Sartre Fiinţa şi neantul  dar şi în cartea Simonei de Beauvoir Al doilea sex  atribuie feminităţii tocmai acest atribut al vâscozităţii. Julie Kristeva[9] în Powers of Horror stabileşte o tipologie a ororii pornind de la orificiile şi graniţele corpului. Singurul acceptabil e corpul social, cel curat şi pur, dar tot ce rezultă din corp, în urma proceselor interne, intră în categoria abjectului. Kristeva consideră că abjecţia se poate îndrepta cel puţin în trei direcţii diferite: în direcţia mâncării sau a încorporării în interiorul corpului, în direcţia produselor secundare ce rezultă în urma unor reacţii interne, ce iau formă acută prin oroarea de cadavru şi în direcţia semnelor unei diferenţieri sexuale. Fluidele corporale joacă un rol foarte important, căci ele vorbesc despre o oroare de necunoscut, care se infiltrează, care sapă sau care se scurge din corp. Pe acestea nu le putem controla, nu le putem socializa, acţiunea lor durează o lungă perioadă de timp şi sunt înconjurate de un set multiplu de tabu-uri. Acţiunea lor conduce în final la acel punct terminus, moartea, ce înseamnă căderea întregului corp dincolo de limită, de graniţă (etimologic, substantivul latinesc cadaver provine din verbul cadere). Mary Douglas, pornind de la ideile lui Sartre care asocia Neantul cu structurile vâscoase consideră fluidele ca fiind definitorii pentru stabilirea unei identităţi feminine. Fluidul, vâscosul, prin continua lor metamorfozare sunt oribile în sine. Bărbatul riscă să se dilueze în aceasta vâscozitate şi de aici rezultă oroarea de feminitate, considerată murdară, de această teribilă vagina dentata. Luce Irigaray, una dintre reprezentantele ,,filierei franceze”, considera în This Sex Which Is Not One, că fluidele sunt în mod implicit asociate feminităţii, materiei şi corporalităţii în timp ce masculinul este asociat identităţii de sine, Unului, solidului şi unificatului. În acest context, titlul volumului de debut al Hortensiei Papadat Bengescu capătă o nouă semnificaţie. Într-o povestire de lungă întindere cum e Marea, naratoarea, se retrage la moşia prietenei sale Alina, ce îi pregăteşte o ,,cameră separată”, biblioteca, în care va descoperi imaginarele scrisori, convenţia literară care ar trebui să camufleze absenţa autenticităţii. Descrierea bibliotecii e şi ea încărcată de simboluri: ,,Biblioteca era o odaie lungă şi cărţile acopereau un perete întreg, misterios şi atrăgător; scoarţa galbenă a romanelor moderne, legăturile delicate ale poeţilor celebri, scoarţe strălucitoare, scoarţe rase şi volume desfrunzite. După ce le-am privit în treacăt am deschis numaidecât uşile largi cu geamuri mari, care, legate din stejar, se împingeau anevoie şi am ieşit pe terasa care dădea în ograda gospodăriei. (...) Pe biroul din mijloc erau, într-un pahar, trei trandafiri albi – de atunci ştiu ce dulce parfum au trandafirii albi: un parfum de regret şi de amintiri. Alături divanul mic aştepta lenea trupului. Patul se ascundea în umbra odăii, în dosul unui paravan pe care alergau acele ciudate, copilăreşti şi enigmatice desenuri ale artei japoneze. Lângă bibliotecă se rezema o scară uşoară de frânghie de mătase împletită”. Camera separată este mobilată cu grijă iar o analiză atentă ar putea arunca o nouă lumină asupra sufletului feminin. Prezenţa trandafirilor albi indică o posibilă apropiere de o sensibilitate simbolistă iar divanul mic, cel aşteaptă scufundarea corpului transformă lectura într-o abandonare de sine. Prezenţa paravanului pictat adaugă arabescuri petelor de culoare stinsă pe care le emană delicatele legături ale cărţilor. Scara de frânghie împletită pare să provină dintr-un idilic ,,romance” decât să servească unui scop practic, celui de a putea coborî cu uşurinţă cărţi din rafturile bibliotecii.

 


[1] Virginia Woolf – O camera separata, Bucureşti, Ed. Univers, 1999, p. 14.

[2] Garabet Ibrăileanu – “Ape adânci”, în Însemnări literare, nr. 1, 2 februarie 1919.

[3] Idem, 211.

[4] E. Lovinescu – “Ape adânci”, în Lectura pentru toţi, nr. 3, februarie 1919.

[5] E. Lovinescu – Critice,  vol. VII, Bucureşti, Ed. Ancora S. Benvenisti, 1929, pp. 78–118.

[6] Jacques Le Rider – Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 1995.

[7] Tudor Vianu – “O ideologie feminină. Noua feminitate”, în Sburatorul, I, nr. 3, din 3 mai 1919.

[8] Georges Duby – Evul mediu masculin, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 12.

[9] Julie Kristeva – Powers of Horrors, An Essay on Abjection, New York, Columbia University Press, p. 207.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home