De aş fi… Marcel Proust!

 

În anii imediat premergători redactării celebrului studiu Creaţie şi analiză, criticul ieşean a fost absorbit în întregime de universul proustian, dacă vom da crezare mărturiei lui Al. Rosetti[16]: „Era pe atunci cu totul subjugat de arta lui Marcel Proust, într-atât încât îşi confecţionase singur un index proustian pentru repedea aflare a personajului dorit. Găsise în Proust, mai presus de un artist, un frate întru suferinţă, căci Ibrăileanu era el însuşi un anxios şi îşi descoperea în fiecare zi o nouă maladie”. Dacă reciteşti fragmentele din eseul mai sus numit dedicate prozatorului francez rămâi uimit de exactitatea multora din judecăţile critice exprimate în acest studiu. Într-o epocă în care influenţa scriitorului francez abia începea să se facă simţită, definiţiile lui Garabet Ibrăileanu propuneau soluţii curajoase de interpretare, încă proaspete şi actuale după ce asupra lor au trecut atâtea zeci de ani. Tratamentul geloziei în romanul său fluviu constituie hârtia de turnesol, cea care poate semnala originalitatea ,,metodului” proustian. Astfel, punând totul sub semnul Eului, autorul creează ,,realităţi sufleteşti” de sine stătătoare. Amorul sau Gelozia devin ,,monografii ale unui sentiment”. Starea de suflet se transformă în Personaj: ,,starea de suflet s-a detaşat de subiect şi chiar de personaj, căpătând o existenţă independentă. Ea nu e o stare noţională ci o stare vie, concretă cu toată puterea ei afectivă”. Proust aboleşte dihotomia între creaţie şi analiză, topind cele două etape într-una singură: ,,Analiza lui este creaţie, fie că se analizează pe sine, fie că-i analizează pe alţii. Această analiză este o descriere a sufletului, mai bine zis o povestire a sufletului. El face portretul şi romanul epic al unor stări de suflet, el creează lumi sufleteşti.” Fiecare asemenea radiografie sondează subconştientul iar criticul dă dovadă de cunoştinţe freudiene aprofundate atunci când precizează că ,,scafandrismul lui Proust în inconştient este o invenţie gratuită” şi că, dincolo de sofismul comis de unii critici, ,,nimeni nu se poate coborî în inconştient”. Ibrăileanu pune lucrurile la punct, descriind textura, ţesătura textului proustian criticul defineşte indirect fluxul conştiinţei involuntare, principala invenţie a modernismului european. Bogăţia acestor senzaţii obligă pe cititor la un efort de interpretare: ,,La Proust subconştientul varsă mai mult în conştient… Mirosul unei odăi vechi îi provoacă atâtea senzaţii încât nu mai găsim în noi cu ce să pricepem cuvintele lui. Or n-am avut aceste senzaţii, deci ele nu pot să se reproducă”. Percepţia inconştientului pur este imposibilă iar viziunea aceasta a unui subconştient ca o debara, în care au fost ascunse lucruri inutile sau vechi, este foarte apropiată de teoria lui Sigmund Freud. Paradoxal, cu toate că multe dintre senzaţiile lui Proust ni se refuză ca eventualitate a prezenţei lor fizice ele se adresează fondului nostru antropologic comun şi nu ne sunt deloc străine. Pentru a putea defini influenţa noului tip de temporalitate efectele acestei durate interioare criticul foloseşte spre exemplificare paradoxul filosofului grec Zenon: ,,o stare de spirit care pentru noi este dreaptă pentru el este o linie de zeci de ori frântă.” Intuiţia e cu atât mai exactă cu cât anticipă geometria sufletească a personajului proustian cea pe care scriitorul o descria în scrisoarea trimisă prinţului Antoine Bibescu. În urma acestui paradox, durata devine una relativă, se interiorizează, iar personajele interacţionează mult mai puternic cu mediul şi ,,variază cu impresia pe care o produc asupra altor personaje”.

Rezultatul este vizibil cu ochiul liber, tot acel unic perspectivism, despre care va vorbi mai apoi Camil Petrescu în studiul său privind ,,Noua Structură şi care, prin negaţie, avea să-l conducă la jocul multiplu al punctelor de vedere din Patul lui Procust. Complexitatea inteligenţei centrale este direct proporţională cu fineţea ,,aparatului mental” al naratorului, iar tehnica asociaţiilor întâmplătoare, dintre care cea mai celebră rămâne mica prăjiturică înghiţită odată cu ceaiul mătuşii, madlena (forma ei de scoică e la rându-i purtătoare de semnificaţii secrete), produce o ,,eflorescenţă psihică foarte bogată”, frizând aproape anormalitatea, căci aceasta rezultă din excesul psihicului care se întoarce asupra ,,sinelui”. Din acest motiv. Proust nu este din acest motiv un scriitor subiectiv, ci unul obiectiv. Iată argumentaţia lui Ibrăileanu: ,,Dacă un anatomist ar putea să disece propriul trup, n-ar face subiectivism… Creaţiile lui Proust sunt lumi sufleteşti care stau la dispoziţia noastră pentru studii asupra sufletului omenesc. Opera lui Proust prezintă piese pentru uzul oricui. Ele sunt vii, ca viaţa, întocmai ca acele preparate ale lui Carrel, ţesuturi care trăiesc, inimi care pulsează încă in vitro.” Există în eseul deja citat un fragment dedicat lui Proust, poate cea mai frumoasă şi blecheriană (stranie coincidenţă de scriituri!) descriere a introspecţiei din întreaga literatură postbelică. Dacă introspecţia cere obiectivare, ea cere şi puterea de a diseca propriul corp, aşa cum un anatomist în loc să studieze cadavrele altora ar opera cu bisturiul asupra lui însuşi. A sculpta cu organe omeneşti, preparându-le pentru a reţine în ele pulsaţia vieţii, iată o preocupare comună cu Max Blecher, prozatorul ce descria simetriile extraordinare ale ţesuturilor unor jumătăţi de animale tăiate, descărcate în faţa unei măcelării. Introspecţia – având la limită modelul Proust – nu e numai o superficială privire în oglindă, ci şi o complicată operaţiune de auto-dezmembrare orfică. Puţini critici literari ai lumii au reuşit să surprindă amestecul de obiectiv şi subiectiv din opera lui Proust. Dacă ar fi să explicăm structura ei prin termenii inventaţi de Nicolae Manolescu, romanul lui Proust păstrează destul din scheletul romanului doric, împrumută analiza din romanul ionic dar primeşte anumite elemente printre care primatul artei (conceptul de artă pentru artă) de la decadenţi şi din zona corinticului. Chiar natura lui Proust ar fi obiectivă, ea nu există în realitate, căci Balbecul, Combray sau natura tablourilor lui Elstir alcătuiesc Natura Proust. Definiţiile lui Ibrăileanu sunt cu necesitate exacte, multe dintre ele contrazic locurile comune ale exegezei proustiene din toate timpurile şi din toate culturile iar afirmaţia că, odată cu Proust, analiza fuzionează cu creaţia, transformă ciclul Căutării timpului pierdut într-o importantă ,,piatră de hotar”, pe firul evoluţiei romanului european. Nu am dori să încheiem această scurtă prezentare a pasajului închinat artei lui Proust din studiul Creaţie şi analiză, fără să cităm polemica uşoară în care Ibrăileanu intră cu colegul său de generaţie Paul Zarifopol[17]. Acesta din urmă intuieşte că reproşul adresat tinerilor, ce nu sunt în stare să-şi amintească trăsăturile chipului propriei iubite este un afront indirect la adresa marelui prozator francez. Zarifopol infirmă teoria personajului, construită pe o pripită inducţie incompletă. Exemplul ales e din romanul lui Proust: ,,spune că i se întâmpla să nu-şi aducă aminte figura Gilbertei, cu toate că o vedea zilnic şi era îndrăgostit de dânsa. Aceasta înseamnă, cred, că Proust avea vizualitatea slabă; lucrurile vizibile îl captivau numai ca semne de stări psihice şi în acest caz, desigur, le vedea cu o rară inteligenţă. De altfel, el mărturiseşte categoric că nu era vizual. Despre Gilberta spune că-i uita figura fiindcă toată atenţia lui era concentrată asupra vorbelor fetei (...) Proust era un groaznic tiran pentru sufletul amantelor şi ale prietenilor săi, şi potrivit cu această orientare a intereselor sale sentimentale, imaginile vizuale rămâneau palide şi secundare”. În ceea ce priveşte identitatea dintre creaţie şi analiză, Paul Zarifopol nuanţează judecăţile lui Ibrăileanu, explicând diferenţele în folosirea metodei de creaţie în prima şi a doua parte a operei lui Marcel Proust: ,,Proust întrebuinţează reminiscenţe şi asociaţii mărunte şi ciudate; omul comun, matur şi practic, simte un fel de jenă să le ţie minte, îi e frică să nu-şi compromită seriozitatea spiritului, dând atenţie unor atât de ciudate mărunţimi. În lucrurile sufleteşti, ca şi în cele exterioare (...) Proust creează tocmai cu ajutorul nimicurilor bizare: şi fiindcă, cel puţin în părţile de la începutul operei, el nu sacrifică detaliul exterior în favoarea celui pur psihic, figurile lui sunt strălucit create. Mai pe urmă, atitudinea ştiinţifică invadează; figurile se desfac în grupe de generalităţi, detaliile nu mai apar localizate şi concrete, ci devin exemple care, oricât ar fi de ingenios extrase, nu mai pot opera efect artistic”. Construcţia ciclului Timpului pierdut, tot mai pulverizat spre final, indică o tendinţă de ,,descompunere a romanului”, ce va înlocuit de ,,carnetul de note” interesante şi variate, de cartea strict autobiografică, urmând ca povara ficţională a speciei literare dispărute să fie preluată de cinematograf.

Garabet Ibrăileanu, revine apoi asupra temei în cel puţin două ocazii. Primul dintre texte, reprodus în Scriitori români şi străini şi intitulat Ultimele două tomuri ale lui Marcel Proust este construit pornind de la distincţia deja utilizată în Creaţie şi analiză între scriitorii moralişti, cei care îi observă pe alţii şi cei analişti, care observă în special sufletul omenesc, analiza presupunând preexistenţa unei bogate vieţi sufleteşti interioare.

După ce trece în revistă structura compoziţională parentetică a ciclului Căutării, succesiunea parantezelor fiind destinată plonjării în abisul sufletesc, Ibrăileanu observă că psihologismul rezultat în urma acestui demers „pare că uneori are lacune. Şi aceste lacune sunt umplute cu moralistul Proust. Marcel Proust înlocuieşte uneori observaţia pur analitică, în genul Bourget sau France – desigur, cu mai mult conţinut psihologic”. Această observaţie e cu atât mai importantă cu cât majoritatea comentatorilor români preiau tema unui Proust moralist de la colegii lor francezi (vezi textele unor Ionescu, Ralea sau Sebastian) fără să-şi pună întrebarea cum se împacă aceasta cu cealaltă temă, cea a unui Proust analist. În altă ordine de idei, contrazicând pe autorul cărţii de faţă şi pornind de la premisa că Marcel Proust nu poate fi imitat, Ibrăileanu crede că la noi nu există epigoni proustieni autentici: ,,Există la noi încercări de autoanaliză beletristică în care autorii îşi expun liric stările lor sufleteşti, stări foarte particulare. Altul este cazul lui Proust. El redă complet, viu, sufletul omenesc. Acest analist este un mare creator chiar când este autoanalist”. Autorul are dreptate însă numai parţial, pentru că o influenţă proustiană nu presupune deloc calchierea integrală a metodei, ci numai preluări parţiale ale tehnicilor sau motivelor romanului lui Marcel Proust. Acelaşi Paul Zarifopol[18], contemporanul lui Ibrăileanu, scrie în aceeaşi perioadă Gusturi şi prejudecăţi. O notă despre Proust (1929). Stilul eseistului e memorabil, dar informaţia transmisă e în proporţie de 99,9% falsă: ,,De la un capăt la altul, Proust se desfăşoară ca un geniu al infectului. Infectul domneşte complet.… Odaie cu ferestre lipite. Odaie unde copilul scrofulos, buhav, clorotizat de viciu solitar, îşi face toate trebuinţele încuiat ermetic ca să nu răcească. Rufe murdare, stătute, ciorapi dospiţi, camizole săptămâni de zile încleiate de năduşeala artritică a babei care cocoloşeşte băiatul cu schelet de zgârciuri şi carne de melc. Ruine de organism blestemat să se topească în gelatina preorganică. E regnul şi geniul moluscului. Orice imagine căzută aici îşi veştejeşte culorile, se desosifică şi se slănineşte, se lăţeşte în piftia descompunerilor fără nume. Conturele sănătoase ale formelor se îmbălează în indistincte desene de mucigai. Proust este, invariabil, artistul absolut al descompunerii. De ar vorbi de flori, de fete zdravene şi rumene de soare plin, de arbori proaspeţi – totul se face dejecţional şi cadaveric, în magia aceasta a putrejunii perpetue. Toată culoarea, toată vigoarea realităţii sensibile sunt redate aşa cum un stomac înăcrit de ulcere, varsă mucilaginoasa şi spălăcita carne în floare a unor fructe strălucite. Îţi astupi desperat ochii, nările, gura, şi alergi nebun la aer. Aer vrei, şi lumină hotărâtă, conture curate, culori elementare, violente. Vrei să vezi sclipind metal, să pipăi fildeş neted, tare şi rece, să te pătrunzi că lucrurile au schelet, au formă dinăuntru, că vor să existe în sfârşit, pentru că le e bine să existe, oricum, clipe şi veacuri, şi să-şi simtă prin conturare înverşunată, farmecul indefinibil al existenţei. În Proust, de sinistră evocaţie, cele mai hotărâte imagini devin asemenea melcilor fără coajă (n.n. limacşilor) ce cu urmele lor băloase par, la fiecare împinsătură lipicioasă, să regrete că trebuie să se deosebească, dezlipindu-se dintr-o cleioasă informitate.  Dacă din lucru scris, de când scriu oamenii, aş putea să distrug ceva total, pe Proust l-aş distruge. Un volum de Proust mă face să visez inundaţii de formol, Niagare de acid fenic, arderi de milioane de volţi. Proust este cântăreţul morţii murdare. Maestrul greţosului continuu …  Înţelegeţi: nu este vorba de figuri dezgustătoare sau de scene scârboase; ci prin apucătura luide a descompune, prin geniul său – care e poate doar forma unei impotenţe – geniul de a nu isprăvi niciodată: orice, dar orice se gelatinează respingător. Prin fleşcăirea neîncetată a orice, el nu te lasă să scapi de sub apăsarea unei distrugeri neîntrerupte, blajină şi neîndurată. La fiece pas se repetă aceeaşi gradaţie – de la searbăd spre vomitiv. Proust îmbălează şi clefăie, clefăie impresiile până le topeşte forma, culoare, savoare – şi icneala intervine fatal, ţinând loc de ritm. În formulă abstractă – se devalorizează tot cuprinsul posibil al experienţei, şi această devalorare se face potolit, printr-o morfolire lentă şi într-o târâire damblagie – lucruri de spaimă pentru un suflet de normală vigoare. (…) Metoda lui de artă e metoda mozolelii tenace, alternată cu tresăririle unui stomah dezolat de dispepsie. Ca şi cum un apetit sexual neajutat de organele corespunzătoare ar căuta consolare prin icneli şi vărsături.”

Dacă ar trebui să jupuim la rândul nostru textul lui Zarifopol ar trebui să spunem că acesta încearcă un ecorşeu al textului lui Proust. El ar trebui interpretat ca expresie a unei exasperări rezultată dintr-un exces de iubire. Putem bănui că dincolo de suculenţa deosebită a cuvintelor, dincolo de universul proustian împins spre grotesc, cititorul atent poate descoperi o lectură inversă a lui Proust prin grila Florilor răului sau prin cea a florilor de mucigai argheziene. Dincolo de imaginile critice cam prea biliare, care transformă în text părţi ale corpului uman, chiar dacă tonalitatea e excesivă şi sarjată, textul conţine câteva adevăruri esenţiale. Există o zonă abisală în opera lui Proust. Chiar dacă, în general, personajele sale se feresc să discute despre moarte, în cel puţin două ocazii tema aceasta iese la suprafaţă: în foarte scurtul episod al morţii bunicii şi în galeria personajelor, care apar brusc îmbătrânite în casa familiei Guemantes din Timpul regăsit. Proza lui Proust ar avea o structură microscopică, iar analiza lui epidermică, se situează întotdeauna la suprafaţa pielii obiectelor, ea consemnează strict ecourile în conştiinţă ale unor stări şi evenimente trecute, cu participarea tuturor analizatorilor. Paul Zarifopol, spirit conservator, se repliază, instinctiv, pe poziţia anti-Proust a lui G. Călinescu. O notă despre Proust, expresia unei exasperări, e cel mai viu, e cel mai interesant manifest anti-proustian compus în interiorul literaturii române. Vom inventaria acum, pe scurt, tabăra susţinătorilor lui Proust, analistul.

 

Holban versus Proust

 

Anton Holban este singurul scriitor interbelic care are puterea să recunoască deschis şi chiar să problematizeze în marginea ei, influenţa scriitorului francez. Astfel scriitorul declara: ,,Proust a fost una din cele mai mari încântări ale vieţii mele. Pe Swann l-am urmărit, rând pe rând, şi nici o paranteză a lui nu mi s-a părut de prisos. Dar cum d-l M. Sebastian a remarcat foarte bine, cred că mă leagă multe asemănări de temperament de Proust şi nu doresc să-l copiez. Fiecare porneşte de la propria sa experienţă. Eu scriu numai ce-am remarcat personal, aşa că nu mi-e frică de reminiscenţe străine, oricât de departe ar putea merge comparaţia”. De altfel, aşa cum era de aşteptat, vinovaţii principali sunt criticii literari, care, ataşând lui şi colegilor săi de generaţie eticheta de proustian, nu fac decât să sărăcească, să lipsească de sensuri o literatură ce are dreptul să fie analizată autonom.

Printre primii comentatori care apropie pe Holban de Proust figurează şi Eugen Ionescu[19] care, într-o cronică analiza romanul O moarte care nu dovedeşte nimic.. Sandu, eroul narator, nu are capacitatea de a intui pe Irina căci are aplecarea de a explica totul până la atom. Introspectivul nu poate cunoaşte pe oameni decât principial, căci în final se va rătăci într-un labirint de presupuneri. El disecă totul până la gol, până la inexistenţă. Tragedia analiştilor constă în faptul că aceştia nu reuşesc să decidă sau să voiască. Cu toate acestea scriitura celor doi e foarte diferită, în timp ce Holban dizolvă personalitatea umană prin disecţia introspectivă, printr-o mişcare paradoxală ce fragmentează toate aceste părticele în părticele şi mai mici, Proust o reconstituie căci scriitorul francez are intuiţia vieţii sentimentale. În romanul său ,,sentimentele sunt mobile, fluctuează, sau trăiesc”. Dacă în jurnalul unui Amiel acesta explică fără să nareze, scriitura sa fiind descriptiv exterioară, romanul lui Proust e epic interior, căci scriitorul nu sacrifică naraţiunea de dragul analizei. Astfel Anton Holban s-ar înrudi mai mult cu Amiel decât cu Proust. Eugen Ionescu[20] va reveni asupra acestei comparaţii într-un alt articol intitulat chiar Integrarea lui Proust în tradiţia franceză. Analistul împrumută o definiţie care fusese formulată de André Gide. Materia din care Proust îşi va fi modelat capodopera e un metal tare, impurificat de esenţe care îl viciază, îl fac uşor maleabil. Proust se înscrie în linia unei tradiţii a memorialisticii (Saint Simon, Montaigne) sau a romanului de analiză francez (Adolphe – B. Constant, Dominique – Fromentin sau chiar jurnalul lui Amiel). Principala diferenţă între Amiel şi Proust ar consta în faptul că stilului primului analist îi lipseşte principiul coagulator iar substanţa psihică se atomizează. Diferenţa nu este de natură ci de grad. Dacă Amiel nu face decât să izoleze elementele, Proust le izolează şi apoi le recoagulează. Altfel spus, folosind un concept contemporan putem afirma că ochiul lui Amiel descompune, în timp ce ochiul lui Marcel Proust deconstruieşte. Pompiliu Constantinescu aducea relativ aceeaşi obiecţie romanului Ioana. Proust, scria criticul foiletonist, reconstituie un sentiment cu ajutorul unui număr infinit de tentacule foarte subţiri. Scriitorul nu dă piese moarte de anatomie morală, la el analiza nu anulează sinteza. Definiţia lui P. Constantinescu se apropie foarte mult de mai vechea formulă a lui Garabet Ibrăileanu. Romanul lui Anton Holban i se pare prea didactic, ,,citind romanul rămâi pe masă cu două cadavre” iar sentimentul morţii ce străbate cartea dând un fior tragic întregii poveşti îi lasă cititorului un ,,gust de cenuşă”.  Deşi teoretizează importanţa observaţiei şi a conceptului de ,,autenticitate”, Holban nu se poate abţine să nu literaturizeze viaţa, asemenenea maestrului său, Marcel Proust. Coincidenţa între un eveniment livresc, dispariţia şi apoi moartea Albertinei, cu un eveniment autobiografic transformat în livresc, sinuciderea Irinei, închid definitiv această buclă spaţio-temporală, suprapun definitiv literatura peste realitate. Gestul pisoiului Ahmed de a adormi pe un volum deschis din Albertine disparue capătă într-un asemenea context o altă semnificaţie, introducând opera lui Proust în universul imediat, în universul familiar lui Sandu. O operă scrisă sub zodia autenticităţii ar trebui să conţină numai secrete dar autorul e nevoit să facă multe concesii literaturii. Scria Holban[21] în acelaşi Testament literar: ,,Aş vrea să scriu numai secrete personale. Totuşi a trebuit să fac multe concesii literaturii. Chiar şi un jurnal intim, scris pe când nu te gândeai să-l publici, trebuie refăcut. Căci nu poţi să oferi lectorului o sută de pagini şi pe fiecare să scrie acelaşi lucru: am aşteptat o scrisoare de la iubita mea. (n.n aluzie evident intertextuală la textul romanului lui Marcel Proust). Combini, dai la o parte, subliniezi o serie de procedee, care pentru cei ce caută o oglindă perfectă a vieţii se numeşte trişare”. În scenariul spiritual al biografiei lui Proust, Anton Holban[22] pune accent pe dimensiunea patetică a existenţei acestuia, propunând teoria ,,autenticului” Proust, căci acesta ,,a fremătat la tot ceea ce a văzut şi a simţit” iar opera lui e o încercare de a mai salva ceva în faţa morţii care se apropia, o încercare de a se reconstitui, de a lăsa impresia unui om viu, care nu putea să renunţe la lume. Paul Souday, cel mai stângaci dintre comentatorii lui Proust, citat însă de Holban, considera marele ciclu proustian ,,o operă în care fiecare detaliu era preţios, scris cu vibraţie”. Se pare că Holban caută în romanul lui Proust propria sa operă! Cu toate acestea, Anton Holban reproşează lui Proust tocmai artificialitatea unor procedee literare, pe lista cărora trece şi celebra madlenă. Dacă ar fi fost autenticist, Proust ar fi folosit în roman chiar pâinea prăjită! Printre reproşuri figurează: indiferenţa personajelor în faţa morţii, lipsa de compoziţie, repetiţii şi confuzii, contraziceri. Odată cu Camil Petrescu, Holban crede că Proust era anticalofil căci scriitorul scrie defectuos, cu multe greşeli de tipar. Al. Călinescu[23] observa primul această respingere de către Holban a literaturizării, a acelor ficelles, fire care ar trebui să rămână invizibile”, căci autorul român este convins că inabilitatea tehnicii lui Proust conduce, pe alocuri, la distrugerea autenticităţii. Toată această presupusă căutare a autenticului, aplicată operei proustiene, nu este în fond decât un abuz de interpretare. Artificializarea universului proustian rezultă dintr-o opţiune fundamentală. Auto-analiza practicată de Marcel îşi alege drept decor de fundal creaţii culturale din cele mai variate domenii ale spiritului, fie că este vorba de catedrale sau biserici, fie de universul pictural al imaginilor din tablourile-metafore ale lui Elstir, fie că se referă la romanele lui Bergotte sau rezistă în timp prin cele câteva clipe în care actriţa Berma interpretează pe Phedra lui Racine, fie se manifestă sub forma unei singure fraze muzicale, fie sub forma unui cvatuot, ambele având ca autor pe celebrul compozitor Vinteuil. Peste realitate, Proust aşează un voal al unei lumi culturale inefabilă, prin această supra-impresiune el creează textului său un univers estetic transcendent, obţinând două clişee care intră unul în altul, fuzionează, printr-un efect de supraimpresiune, tot aşa cum în marinele lui Elstir de la Balbec, graniţa între mare şi plajă este ştearsă definitiv. Marcel Proust recurge la un singur narator dar în fluxul sufletesc al continuului său anamnesis, introduce pe lângă poveşti, „texte” diferite, naraţiuni vizuale sau auditive, care îi invită în scenă pe creatori ca Elstir sau Vinteuil, ce îşi desăvârşesc operele şi mor sub ochii noştri. Proust împărtăşeşte astfel gustul decadenţilor pentru artificial şi toţi creatorii lui, inclusiv Marcel, respectă principiul sacrosant al  ,,artei pentru artă”. Există totuşi deosebiri importante între modurile în care scriitorii interbelici valorizau experienţa lecturii romanului În căutarea timpului pierdut. Holban privea această lectură ca pe un act de necesară auto-analiză: ,,A ceti pe Proust este a te cerceta pe tine însuţi, un travaliu de o infinită răbdare, în timp îndelungat şi în cea mai perfectă intimitate.”

Spre deosebire de Camil Petrescu, ce îl respingea pe Joyce, Anton Holban[24] laudă ,,lipsa de plan” a cărţilor lui Proust, considerând că doar un singur pas îl desparte de Joyce şi de stilul fără punctuaţie. Dacă în prima etapă a receptării lui Proust textul acestuia părea comentatorilor români dezlânat şi lipsit de organizare, sau construit printr-o simplă adiţionare, mai târziu odată cu textele unor T. Vianu, M. Sebastian sau E. Ionescu arhitectura deosebită a ciclului iese la iveală şi abilităţile de constructor ale lui Proust vor fi recunoscute în integralitatea lor.

Revenind la Testamentul literar[25], textul teoretic fundamental conceput de Holban ca prefaţă la Jocurile Daniei, vom pune în discuţie distincţia pe care scriitorul o propunea între romanul dinamic şi cel static. Amândouă categoriile de romane sunt atipice, aparţin în exclusivitate autorului citat. Primul aşează cititorul pe poziţia măgarului lui Buridan, îl obligă să-şi pună întrebări retorice: ,,Ce s-a întâmplat cu eroina? A murit? Îl înşeală pe Sandu? Oscilaţia între două bănuieli. Curiozitatea lectorului va fi întreţinută până la ultimul rând. Şi mai departe dacă se poate.” Romanul dinamic e unul deliberativ, avocăţesc, în care se prezintă în faţa unei instanţe imaginare probele care să disculpe sau dimpotrivă să conducă la condamnarea naratorului sofist. În realitate, din punctul de vedere narativ, acesta creează un fals dinamism, o structură binară oscilând între adevăr şi fals, când se ştie bine logica naraţiunii se situează dincolo de bine şi de rău, dincolo de asemenea valori ale logicii tradiţionale, aristotelice. Logica narativă aparţine în mod evident falsului, iar numai un text cu pretenţii autenticiste poate genera un asemenea sofism textual. Logica narativă a personajului sau în genere a lumii virtuale a literaturii este mai curând o logică a atribuirii, a acordării unui set de trăsături unui spaţiu ficţional sau unei entităţi având acelaşi statut ontic, logica narativă este apropiată logicilor descriptive sau deontice. Romanele “dinamice” teoretizate de Holban păstrează totuşi o intrigă minimală, un set de evenimente narative, care le apropie de romanele vechi, tradiţionale. Cele mai incitante ca model teoretic sunt însă romanele ,,statice”. Modelul este în mod evident conţinut în indicaţiile pe care le dădea romancierilor Aldous Huxley[26] prin al său autor, alter-ego şi porte-parole, Philip Quarles. Acesta, eroul romanului Point. Counterpoint, e un alter-ego al romancierului ce îşi desemnează un reprezentant pentru a examina în numele lui toate întâmplările din povestire. Presupusul romancier, care ar dori să recurgă la ajutorul unui asemenea narator confratele său englez îi cere să analizeze exhaustiv aspectele chestiunii tratate, modulând de la aspectul religios sau emotiv, la cel economic sau ştiinţific. Acest fapt ar putea avea drept consecinţă o dictatură a autorului, dar se întreabă Quarles, oare e necesar ca autorul să fie în continuare atât de retras, ca în romanul tradiţional. Modulând mereu ideile s-ar putea obţine un contrapunct interior, fără să contrapunctezi acţiunile personajelor sau gândurile lor, la modul exterior, prin simplu montaj narativ. Idealul oricărui prozator ar deveni astfel muzicalitatea ficţiunii, obţinută prin modularea permanentă, nu numai de la o cheie la alta ci şi de la un mod la altul. Principiul este cel al variaţiunilor infinite pe aceeaşi temă, ca în muzica clasică, întâi enunţi tema, apoi o dezvolţi, o schimbi, o deformezi imperceptibil până când această se modifică complet. Quarles practică cu succes şi metoda mimetismului intelectual, putându-se infiltra la fel de bine în mintea unui episcop unitarian sau în cea a unei fete, dar precizează că ,,eu vreau să privesc cu ochii lor în acelaşi timp”. Relaţia între naratorul acesta explicit şi personajele sale e tradusă în termeni aproape medicali. Prin capacitatea lui de a simula diferite fiinţe, fără a se identifica la modul subiectiv cu ele, naratorul îşi parazitează personajul ca un virus. Comportamentul lui poate fi aproximat prin comparaţia cu o amoebă: ,,amoeba, când găseşte o pradă, se apropie de ea, o asimilează şi elimină o secreţie. Mintea lui lucra ca o amoebă.” Prin această mobilitate naratorul explicit (sau naratorul din interiorul naratorului) distruge nucleul tare al personajului, acel set de trăsături sociale sau morale şi se transformă în emiţător, în simplu înseminator de teorii. Caracterul unui personaj se rezumă la ideile pe care acesta le propagă, şi care, aşa cum ar trebui să ne aşteptăm, sunt de asemenea foarte mobile. Romanul acesta de idei ar trebui (nu sunt naraţiunea şi muzica arte ale timpului!) să capete un eşafodaj simfonic. O altă modalitate de trompe l’oeil este metatextul, spargerea perspectivei unice prin prezentarea simultană a textului şi producerii lui, cum procedează Gide în romanul său Les Faux Monnayeurs. Astfel bătrânul Gide devine capăt de serie unui şir important de prozatori, cu prelungiri până în zona literaturii postmoderne. Philip Quarles propunea însă o altă soluţie, cea a matrioşkăi de naratori. Astfel, dacă plasezi un romancier într-un roman, acesta va servi ca pretext pentru toate generalizările posibile, extrasele din opera sa pot ilustra căile posibile sau imposibile de a scrie o povestire, iar dacă va relua în povestirea lui părţi din povestirea ta, vei obţine o variaţiune pe aceeaşi temă. Dar această poveste poate fi prelungită adăugând un al doilea romancier în povestirea primului, etc. romanul virtual transformându-se într-o structură asemănătoare cu reclamele epocii în care Huxley îşi scria romanele, cele de pe cutiile fulgilor Quaker Oats, ce aveau desenate pe ele un quaker ţinând în mână o cutie cu fulgi de ovăz pe care se află imaginea unui quaker ţinând în mână o cutie cu fulgi de ovăz şi aşa la infinit. Dacă am ajunge la cel de-al zecelea nivel de reprezentare am obţine un romancier care îşi povesteşte romanul doar cu ajutorul formulelor algebrice. Romanul ar deveni o structură deschisă, o infinită bandă a lui Mobius, o buclă închisă tocmai prin deschiderea ei infinită, asemănătoare gravurii lui Escher, în care două mâini se desenează una pe alta, fără oprire. Demonstraţia lui Holban urmează pe Quarles: ,,În Ioana se cunoaşte intriga de la început. O temă care trebuie să capete, în diferitele pasagii, cât mai multe forme. După cum Brahms, pe o temă de Handel, inventează o serie de variaţiuni. Subiectul nu mai are nici o valoare, numai lucrul”. Furat de plăcerea teoriei, Holban uită un singur fapt, să citeze numele autorului originar. Romanele statice vor fi fost aşadar apropiate de muzică, căci aveau o structură contrapunctată, muzicală, aparţin de artelor timpului şi nu celor ale spaţiului, dacă ar fi să preluăm celebra distincţie din eseul lui Lessing, Laokoon. Romanul static, e, în mod  paradoxal, mai profund: ,,Staticul are şi un înţeles mai adânc pentru acei care nu socotesc literatura numai ca un divertisment, şi cred că este expresia vieţii celei mai intime. Nu mai inventezi nimic, căci orice evoluţie, combinare de fapte presupune o invenţie. Jocul transformărilor noastre interioare este prea ascuns ca să-l sesizăm, după cum ştim cu toţii că îmbătrânim dar numai la distanţă observăm schimbarea, şi nu vom sesiza clipă cu clipă cum se îndeplineşte această schimbare. Când acţiunea este statică, avem o enumerare de observaţii de care suntem siguri, că sunt înţepenite iar nu în devenire. (…) Şi Proust studiază oameni care rămân cu aceleaşi caracteristici. Se descopăr deodată bătrâni, dar nu asistăm la clipele când se petrece această îmbătrânire.” Construcţia uriaşului ciclu proustian În căutarea timpului pierdut funcţionează, din nou ca o epură, în care Anton Holban îşi proiectează propriile idei literare. Deşi conceptul de roman static rămâne în continuare insuficient de bine clarificat, o asemenea carte te obligă ,,să rămâi în interiorul oamenilor”. Ştim însă cu certitudine azi că romanul static al lui Holban este înrudit cu romanele de idei ale lordului Aldous Huxley.


[16] Cornelia Ştefănescu – „Reacţii româneşti faţă de inovaţia proustiană”, în Marcel Proust şi românii, Ed. Elion, 2001, p. 200.

[17] Paul Zarifopol – ,,Creaţie şi analiză”, în Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amar-cord, 1998, p. 391.

[18] Paul Zarifopol – ,,Gusturi şi prejudecăţi”, în Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 432.

[19] Eugen Ionescu – Război cu toată lumea, vol. I, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994,  p. 210.

[20] Eugen Ionescu – Război cu toată lumea, vol. I, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994, p. 183.

[21] Anton Holban – ,,Testament literar”, în Jocurile Daniei, Bucureşti, Ed. Minerva, 1982, p. 8.

[22] Anton Holban – ,,Sărbătorirea lui Proust la Fundaţie”, în Opere, vol, 3, Bucureşti, Ed. Minerva, 1975, p. 210.

[23] Al. Călinescu – Anton Holban – Complexul lucidităţii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1972, p. 45.

[24] Anton Holban – ,,Sărbătorirea lui Proust la Fundaţie”, în Opere, vol. 3, Bucureşti, Ed. Minerva, 1975, p. 210.

[25] Anton Holban – ,,Testament literar”, în Jocurile Daniei, Bucureşti, Ed. Minerva, 1982, p. 5.

[26] Aldous Huxley – Punct. Contrapunct, Bucureşti, Ed. Z, 1992, cap. XXII, ,,Din însemnările lui Philip Quarles”, p. 241.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004