În chestiunea stilului lui Proust

 

Deşi dezbaterea în jurul personajului proustian e poate cea mai vie şi mai palpitantă, am decis să o amânăm, pentru că în capitolele precedente cititorii au putut cunoaşte câteva din luările de poziţie formulate în epoca interbelică. Am decis să ne ocupăm în schimb de chestiunea puţin mai tehnică a stilului lui Proust. Articolul lui Paul Zarifopol[51] Despre metoda şi stilul lui Proust (1939) oferă un excelent punct de pornire. Ca şi ceilalţi comentatori din tabăra susţinătorilor psihologismului lui Proust, Zarifopol avansează teza unei similitudini de structură între romanul lui Proust şi filosofia lui Bergson, o filosofie cinică, potrivit aprecierii formulate de Mihai Ralea: ,,Rudă şi prieten cu Bergson a fost Marcel Proust, şi Proust e oarecum cel mai ,,cinic” dintre artiştii stilului modern, fără ca, de altminteri, să fie atât de consecvent bergsonian cu ar fi dorit ortodocşii”. În fraza lui Proust, Zarifopol nu vede ca Pierre Quint ,,o reluare şi o recreare a stilului tradiţional al secolului al XVII-lea şi al XVIII-lea” ci o manieră impresionistă, surprinzător de asemănătoare cu stilul moraliştilor Saint Simon sau Montaigne, cei pe care Thibaudet îi consideră scriitori impresionişti avant la lettre: “Fraza lungă a prozatorilor francezi din secolul XVII, oricât de multe qui şi que ar avea e totdeauna construită după o simetrie elementară şi uşor vizibilă; membrele ei îşi fac echilibru simplu şi evident. Fraza lui Proust merge în sinuozităţi cu totul libere, vrea să modeleze cât se poate capriciile şi surprizele gândirii imediate. Nu e decât o singură formă de construcţie care seamănă, uneori până la identitate, cu forma lui Proust: e fraza germană a lui Kant şi Hegel...”. Citând un fragment din Le cote de Guermantes, Paul Zarifopol numără şaptesprezece ocurenţe diferite ale pronumelor il, le, lui, prin abuzul acestora obţinându-se o coerenţă sintactică, perfect paralelă celei din tratatul lui Kant, Critica puterii de judecată. Dacă la filosoful german repetiţia aceasta a formei neaccentuate a pronumelui personal e uneori un simplu expedient, la Proust procedeul e un efect al ,,tendinţei de a urmări cât mai de aproape conturul gândirii imediate; pronumele, în care trăieşte încă latent ceva din gestica şi mimica primitivă, este expresia cea mai potrivită a blocului intuitiv care se şi arată, la sfârşitul frazei citate... Imprecizia pronumelui dă spiritului putinţa de a reţine întrucâtva complexul intim de dispoziţii şi tendinţe pe care substantivul îl deformează strângându-l în cadrul simplu şi, prin urmare, neadecvat formei difuze a datelor sufleteşti imediate”. Cu toate că ne-am obişnuit să-l considerăm pe Proust creatorul unor fraze fără sfârşit, comentatorul devenit statistician arată că media frazelor lui Proust nu depăşeşte cinci sau şase rânduri, o amplitudine ca cea a fragmentului din Le cote de Guemantes, care ,,se întinde pe două pagini întregi şi are şaptezeci şi patru de rânduri” constituind, mai degrabă, o excepţie în ansamblul operei proustiene. Chiar atunci când descrie chipul Odettei de Crecy, procedeul proustian nu e foarte diferit de cel utilizat în descrierea diferitelor stări interioare: ,,detaliile persoanei fizice se înşiră în lunecare înceată, cu înconjururi, abateri şi întreruperi, întocmai ca în împletitura tablourilor psihologice. Ca şi în acestea din urmă, faptele – aici amănuntele figurii şi ale îmbrăcămintei – sunt întretăiate de comentarii, aşa încât nu ajung să se organizeze în imagini unitare, ci se preling în grămezi mobile, care umplu când mai tare atenţia, fără să o fixeze, după regulile literare tradiţionale, prin vreo culminaţie care să se ridice eruptiv peste nivelul egal al acestei curgeri continue”. Uneori, aşa cum se întâmplă în episodul din Le cote de Guermantes în care este descrisă odaia lui Saint Loup impresiile sensibile (zgomotele focului, bătaia unui ceasornic) ies la suprafaţă ,,din lanţul analizelor infinite”, cu toate că Proust le adaugă surdina unor pasaje didactice în care autorul teoretizează, dă lecţii. Acestea sunt întrerupte de o altă imagine sensibilă, cea a laptelui care fierbe iar Z. identifică acelaşi tip de procedeu la Huysmans, într-un pasaj din En rade. Pasaje de mare forţă vizuală sunt conţinute în imaginile care descriu ,,interiorul hotelului din Doncieres, marea şi oamenii la Balbec, turnurile din Martinville” dar Marcel îşi mărturiseşte inferioritatea vizuală faţă de Swann şi Saint Loup, amândoi având o privire de artist plastic. Preferinţa lui Proust pentru abstractizare şi idei generale e mărturisită într-o scrisoare către amicul său Louis de Robert: ,,nu mă ataşez decât de ceea ce pare că mă va ajuta să decelez câteva legi generale”.

Aceasta ar putea fi explicaţia faptului că Marcel doreşte permanent să o revadă pe Gilberte sau pe profunda Albertine, cărora le uită chipul, cu toate că e îndrăgostit nebuneşte de ele. Căci, aşa cum scria unui alt prieten, lui Fernand Gregh, în 1905: ,,tu ştii la fel de bine ca şi mine că fuziunea emoţiilor morale şi a senzaţiilor naturale, care este singura poezie adevărată, tinde întotdeauna să dea stilului o nuanţă abstractă”. Trăsătura cea mai importantă a stilului lui Proust este tocmai această utilizare extensivă a generalizării, prin care ,,Proust întinde peste lumea impresiilor o perdea de gândire abstractă din ce în ce mai deasă”. În descrierea sălii de teatru şi a ocupanţilor lojelor în care Proust foloseşte drept termen de comparaţie divinităţi marine. Paul Zarifopol crede sincer că ,,ornamentul” nu are decât efectul de a obosi pe cititor deşi criticul Benjamin Cremieux observa, în acelaşi pasaj, o notă de ironie. Dacă acumularea de epitete aruncate pe capul telefonistelor ,,Vierges vigilantes, Toutespuissantes, Danaides de l’Invisible, Ironiques furies” are un sens ironic, acelaşi tip de procedeu aplicat febrei sau mercurului din termometrul bunicii muribunde i se pare comentatorului lipsit de gust. În realitate e vorba doar de un joc manierist, cu funcţie magică, având aproape valoarea unui descântec. Paul Zarifopol crede, pe bună dreptate, că, pe măsură ce Proust avansează spre sfârşitul romanului, stilul său devine tot mai ,,cinic”: ,,Expunerea ia caracter de memorii din ce în ce mai intime: omul spune tot ce-i vine, şi aşa cum îi vine, absolut fără nici o grijă de a aranja cât de puţin în vederea atenţiei şi a fantaziei altcuiva. Numai fraza a continuat să modeleze cât de aproape sinuozităţile capricioase ale meditaţiei celei mai spontane; şi cu cât mai subiectivă se face viaţa autorului, cu atât mai târâtoare, până ajunge a fi un polip care atacă atenţia pe mai multe puncte, lovite fără plan, nici gradaţie”. Foarte frumoasă această comparaţie a frazei lui Proust cu un polip carnivor, care îşi suge cititorii în interiorul ,,lumii Proust”, o lume construită în absenţa oricărui plan!

Dacă în primele patru volume ar fi posibilă  o armonizare a impresiilor cu abstracţiunile, acestea din urmă ,,se lăţesc şi le înăbuşă” pe primele astfel încât ,,elementul artistic” este ros de un ,,psihologism didactic hipertrofiat”. Paul Zarifopol nu găseşte vreo scuză pentru repetarea obsesivă a temelor vechi, neadmiţând nici scuza unei structuri de tip simfonic (leitmotivul wagnerian fiind izvorul compoziţiilor lui Vinteuil care ,,pun în abis” acest tipar de construcţie muzical). Prospeţimea şi culoarea artei lui Proust dispar odată cu sfârşitul cărţilor Le cote de Guermantes, căci abstractizarea şi observaţia socială de cancan devin în ultimele volume predominante. Omul a dat la o parte pe artist şi materialul a fost redus la câteva teme ideologice: snobismul, homosexualitatea, gelozia.

Din cauza utilizării procedeului memoriei involuntare opera sa ,,descompune” iar compoziţia nu poate fi decât exclusă: ,,Originea şi natura operei exclud compoziţia. Viaţa interioară imediată e curgere fără capăt, care nu se opreşte pentru a lua figură precisă. Procedeul lui Proust, tinde, din principiu, la descompunerea oricărei forme, şi nu-i indiferent că el avusese intenţia să publice toată opera fără capitole şi aliniate”. Când se ocupă de chestiunea timpului narativ la Proust, citând pe Ramon Fernandez, criticul la care trimitea şi Steinhardt, Zarifopol ajunge la aceeaşi concluzie a unui proust atemporal: “E mai exact, cred, să zicem că în procedarea lui Proust timpul este indiferent; cuprinsul memoriei este distribuit în blocuri de imagini, şi  aceste blocuri aparţin toate, aproape în acelaşi grad unui trecut definitiv închis. (...) Timpul lui Proust e mort prin definiţie: pentru dânsul, problema timpului actual, bergsonian, a duratei cum se zice nici nu se pune, deşi în treacăt el vorbeşte interesant de timpul durată”.

Deşi nu egalează în putere de analiză pe Paul Zarifopol, un text viu şi colorat despre stilul lui Proust ne-a lăsat Benjamin Fundoianu în Imagini şi cărţi din Franţa, publicat în 1922, în chiar anul morţii scriitorului francez. El precede cu 4 ani studiul lui Ibrăileanu şi e, după ştirea mea, primul semnal serios al operei lui Proust în literatura română, detronând pe criticul ieşean care a fost în mod eronat, timp de ceva vreme. considerat primul cronicar important al lui Proust în cultura română. Nu e întâmplător nici faptul că tânărul scriitor româno-francez Benjamin Fundoianu are ca şi Proust, rădăcini semite. Articolul Arta lui Marcel Proust începe cu o mărturisire sinceră: ,,Mă refuz încă să-l iubesc pe Marcel Proust, dar îl citesc bucuros”. Explicaţiile posibile pot fi mai multe, poate că întâlnirea cu Proust s-a produs prea târziu, dar timpul nu e pierdut căci comentatorul ştie că în epocile de formare ,,în pământul gras seminţele cresc monstruos de repede” iar ca şi la plante (Fundoianu împrumută un citat din botanistul de Vries) căci ,,trecerea de la o sensibilitate la alta se face spontan şi admiraţia e bruscă”. Citind pe Proust, Fundoianu pătrunde ,,într-o cameră în care totul e creaţie şi unde învăţ o limbă a unor vieţi profund deosebite de a mea, unde nu regăsesc nimic din gândirea mea conştientă”. A-l citi pe Proust înseamnă a te plimba, vorba lui Umberto Eco, prin pădurea narativă. Plimbările diferă însă de la autor la autor: ,,Naturaliştii aveau prostul obicei să-şi ia cititorii de mână şi să-i ducă în pădurea anecdotei celei mai contradictorii, apoi presărau puţin pietriş şi-l conduceau pe cititor în altă pădure apoi alta şi presărau din nou iar cu ajutorul pietrişului îl aduceau pe cititor înapoi. Marcel Proust te duce în anecdotă pe o singură cărare, dar te opreşte în fiecare secundă, în faţa fiecărei buturugi, în faţa fiecărei pietre pentru a-ţi spune istoria buturugii sau a pietrei”. Nici creatorul imensei Comedii Umane, Balzac nu este uitat: materialul romanelor acestuia proliferează monstruos, căci ,,odată isprăvit, creşte la loc ca mistreţul din Walhala”. Esenţa operei lui Proust este digresiunea, citându-se o serie de văitături ale servitoarei Francoise din debutul volumului Le cote de Guermantes, naratorul deschizând imediat o paranteză ,,cum ai deschide poiata pentru ca gâştele asociaţiei de idei să se poată plimba”. A se observa că Fundoianu încearcă să pastişeze pe Proust, folosind în maniera lui Camil Petrescu, o multitudine de comparaţii. Nici Proust nu fugise de pastişe, prozele sale scurte din Pastiches et melange stând mărturie. Diferenţa între comparaţiile lui Proust şi cele ale lui Camil poate fi înţeleasă dacă revenim cu un citat din acelaşi studiu al lui Nicu Steinhardt: ,,Un procedeu stilistic, întrebuinţat cu predilecţie şi cu sistem se impune pe primul loc. E acela al explicaţiei prin comparaţii măreţe”. Exemplul ales e cel al domnului de Camembrer, care, după ce glumeşte pe seama cuiva îşi priveşte victima râzând în timp ce, saşiu fiind, o bucată de pupilă apare pe întinsul alb al ochiului. Cele două comparaţii citate de Nicolae Steinhardt sunt cea a irisului comparat cu un cer înnorat ,,tot astfel un moment de lumină pune puţin albastru în cerul căptuşit cu nori” şi ,,monoclul care apără ca un geam un tablou de valoare”, protejând toată această operaţiune delicată. Comparaţia lui Proust e de fapt o metaforă, nu are nimic din valoarea tranzitivă cu care Camil Petrescu utilizează, de obicei, procedeul. Am discutat pe larg comparaţia pe care Eugen Ionescu[52] o făcea între stilul lui Camil şi cel al lui Proust. Voi relua aici doar cei trei paşi ai stilului lui Proust care erau parcurşi ori de câte ori acesta descria un personaj sau o stare sufletească:

– ,,Reliefează un caracter sau un personaj pornind de la un incident de detaliu” (sau de la o impresie, dacă am urma raţionamentul lui Zarifopol)

– ,,Îl luminează printr-o imagine care să susţină observaţia – conţinută de obicei într-o propoziţie incidentă”.

– ,,Îl confirma prin motivaţia unei generalităţi”.

Drumul descrierii e la Proust întotdeauna de la concret spre abstract în timp ce Camil, cu câteva excepţii notabile, îşi alege termenii de comparaţie din registrul umil al cotidianului, al banalului. O altă teză foarte personală e cea a ,,miopiei” lui Proust. Scriitorul francez e unul al detaliilor infinitezimale iar comparaţia  cu Dostoievski îi serveşte pentru a pune în lumină aparenta lipsă de organizare a acestor detalii: ,,În Dostoievski, toate amănuntele se supun unui plan, nu sunt iscate la lumină decât în secunda necesară pentru progresiunea, în memoria sa, a eroului sau a anecdotei”. Amănuntele la Proust sunt comparate cu ,,furnicile care mişună în pământul proaspăt şi găurit”: ,,să le ghicesc, e o imagine agreabilă, să le număr ar fi o halucinaţie”. În fiecare frază a sa este închis un muşuroi, căci ,,acolo unde nu vezi de departe nimic, de aproape vezi numai detalii”. Camil Petrescu[53]  însuşi îşi descrie metoda, referindu-se indirect la Proust: ,,În mod simplu voi lăsa să se desfăşoare fluxul amintirilor. Dar dacă tocmai când povestesc o întâmplare îmi aduc aminte, pornind de la un cuvânt, de o altă întâmplare? Nu-i nimic, fac un soi de paranteză şi povestesc toată întâmplarea intercalată. Dar dacă îmi strică fraza? N-are nici o importanţă. Dacă îmi lungeşte aliniatul? Nu-i nimic, nici dacă digresiunea durează o pagină, două, 30 ori 150. Asta se întâmplă de altfel de câteva ori cu A la Recherche du Temps perdu”. În realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple la Proust, dar Camil nu pare să-şi facă probleme. El simplifică realitatea supraetajată a frazei lui Proust, şi foloseşte destul de rar procedeul în romanele sale, semn că teoreticianul e mai radical decât practicianul romanului. Sfatul pe care Autorul îl dă lui Fred Vasilescu ,,îmi vei fi de folos numai dacă îmi vei da material, cât mai mult, chiar de ţi s-ar părea încurcat şi de prisos, fii prolix, cât mai prolix. Foloseşte, când vrei să te explici, comparaţia. Încolo, nimic....” vorbeşte mai mult despre stilul camilpetrescian mai mult decât zece istorii literare la un loc!

Dacă am pus în discuţie chestiunea arta digresiei la Proust prin paranteze se pare că există cel puţin un caz când Proust alege situaţia din Patul lui Procust, cea a digresiei la subsol. În articolul despre stilul lui Flaubert, făcând comparaţie între prozator şi Descartes, Proust pune un asterisc şi la subsol se ceartă pe câteva pagini scrise cu litere petit cu câţiva comentatori ai lui Descartes! Asta e cu adevărat aplicaţie pentru digresiune! Finalul articolului revine la definirea stilului impresionist al lui Proust în care ,,desenul e înlocuit de culoare, viziunea de emoţie, plasticitatea de muzică”, iar imaginea ,,puţin clară şi puţin materială, se difuzează în tine ca un ceas de amurg”. Senzaţiile lui Proust nu sunt ,,voluminoase” iar cititorul romanului poate prin empatie retrăi senzaţia lui Benjamin Fundoianu: ,,am senzaţia că mă aflu într-un creier în care noţiunile preferă să nu se aşeze una peste alta în etaje ci să se răzleţească în centru, în uitare”. Memoria lui Proust ,,n-a cunoscut funcţiunea elementară care triază noţiunile” adică ,,inhibiţia”. Deşi nu este strict un articol despre stilul lui Proust am ales ca o încheiere un text în care nodurile celor două capitole precedente se vor aduna. Este vorba de prefaţa semnată de Tudor Vianu[54] la prima ediţie integrală Proust în limba română, în traducerea lui Radu Cioculescu.

T. Vianu semnalează întâi de toate marele eveniment cultural: ,,Publicarea operei lui Marcel Proust în traducerea ei românească este un mare eveniment al limbii şi literaturii noastre”, căci ,,lucrarea care apare astăzi înseamnă încercarea diligentă şi îndrăzneaţă de a extinde şi adânci posibilităţile graiului nostru, pentru a-l face capabil să exprime reprezentările unei fantezii evocatoare şi nuanţele unei gândiri atât de subtile, încât întreaga lume contemporană a recunoscut, în opera marcată prin aceste calităţi, un fenomen literar de o însemnătate unică şi hotărâtoare”. Faptul că acest discurs encomiastic era pronunţat cathedratic de o personalitate de talia lui Vianu arată că prefaţa respectivă marca tocmai însemnătatea deosebită a primei serii de traduceri din opera scriitorului francez. Vianu renunţă la orice scrupule critic şi consideră romanul ca aparţinând în totalitate genului memorialistic: ,,Am vorbit tot timpul despre opera lui Proust ca despre nişte memorii, şi, fără îndoială, atitudinea centrală a scriitorului, aceea fără de care opera sa n-ar fi luat niciodată fiinţă, este atitudinea memoriei faţă de evenimentele trecute, pe care scriitorul doreşte să le înţeleagă în resortul lor exact. Din această pricină, În căutarea timpului pierdut a fost deseori comparată cu clasicele Memorii ale lui Saint Simon. Ipoteticul caracter memorialistic a înarmat zelul cercetătorilor de a suprapune un nume şi o persoană reală peste fiecare din personajele ei. Proust însuşi a căutat să tempereze acest zel, lămurind că fiecare din oamenii cărţilor sale a întrunit mai multe trăsături ale celor întâlniţi în viaţă şi că aşa zisele chei propuse pentru identificarea eroilor lui nu funcţionează totdeauna exact. Este incontestabil că, asemănată cu opera altui istoric al timpului şi societăţii sale, cu Comedia umană a lui Balzac, fresca lui Proust conţine mult mai numeroase elemente memorialistice”. Deşi nu facem decât să deschidem una din numeroasele paranteze digresive, care, vă asigur, nu sunt decât o aplicaţie a metodei proustiene vom spune că tema cheilor îi preocupă şi pe alţi comentatori. Mihail Sebastian[55] avea să discute damblaua interpreţilor proustieni de a recurge la tot soiul de chei în acelaşi foileton despre roman publicat iniţial în Cuvântul: ,,Publicul are ceva din perversitatea celui care preferă sexului un cache sex” şi toţi cititorii suferă parcă de aceea indiscreţie a Autorului din Patul lui Procust care te împinge să la ,,lectura tainică a unui vraf de scrisori găsite într-un sertar închis, într-un budoar care nu este al femeii tale”. Sebastian este de acord cu Jacques de Lacretelle că ,,Proust avea dreptate să scrie că personajele sale sunt de a dreptul inventate şi că nu există nici o cheie pentru personajele sale”: Mergând pe aceeaşi cale spinoasă Eugen Ionescu crede că a descoperit cheia personajelor din Patul lui Procust, pe care o dă la sfârşitul studiului critic publicat în Nu dar lista de nume ale unor persoane reale, indicată de tânărul critic este necesară dar nu şi suficientă. De altfel orice asemenea listă este condamnată prin însăşi natura ei să rămână incompletă!

Revenind la prefaţa lui Tudor Vianu, trebuie să spunem că acesta îşi va nuanţa ulterior demonstraţia, surprinzând nu doar pe memorialist ci şi pe romancier. O nuanţă specială este introdusă întâi în pasajul în care, memoriile lui Proust, prin lipsa lor de finalitate practică, o diferenţă specifică foarte importantă, sunt extrase din mulţimea de memorii existente în literatura universală: ,,Printre diferiţii autori de memorii şi confesiuni, sunt unii care le-au întreprins pentru a-şi învinovăţi epoca sau pentru a se acuza pe ei înşişi, nădăjduind mântuirea în viaţa de dincolo sau pacea conştiinţei lor de pe acum, prin actul acestei autoflagerări, alţii care au vrut să dovedească relele ce au putut decurge  pentru vremea lor din faptul că părerea lor n-a fost ascultată, alţii pentru a stabili un exemplu în favoarea descendenţilor, alţii pentru a ilustra, prin mărturisirea mizeriei lor, mizeria însăşi a condiţiei umane, alţii pentru a arăta fericita potrivire a întâmplărilor vieţii, planul ascuns al unei existenţe umane, din care se desprinde atenţia binevoitoare a Providenţei sau armonia fericită a Naturii, alţii pentru a reţine simpla amintire a trecutului sau pentru a oferi viitorului un document şi pentru a-l ajuta în dificultăţile lui de viaţă. Care le-ar putea repeta pe ale autorului, alţii numai pentru plăcerea de a umple cu evocarea trecutului momentele de vid şi de urât ale omului îmbătrânit şi care, retras din vârtejurile vieţii, simte că nu-i mai rămâne decât să şi le reamintească pe cele ale trecutului”. Chiar dacă unii cititori vor strâmba din nas pentru că au fost obligaţi să citească această frază uriaşă, respectând întocmai preceptele proustiene, am citat-o în întregime pentru forţa şi poezia tipologiei, în a căror categorii se integrează una sau alta dintre cărţile de memorii existente. Lista autorilor de memorii este de asemenea variată iar compararea lui Proust cu toţi aceştia poate părea, cel puţin la prima vedere, surprinzătoare: ,,Augustin, Grigore din Nazians, Rousseau, Goethe, Cassanova, Tolstoi, Kropotkin, Nietzsche”. Lipsesc câţiva autori ca Gide sau Eliade şi literatura memo-rialistică a tuturor epocilor şi-ar trimite în studiul lui Vianu reprezentaţii cei mai de marcă. Proust nu doreşte însă nici ,,să dea o lecţie de morală”, nici ,,să se amelioreze pe sine sau pe alţii”, nici ,,să înscrie o pagină în arhiva istoriei”, nici ,,să provoace la reflecţii generale asupra soartei omului”, nici ,,să închine un imn Naturii sau Divinităţii”, nici ,,să-şi consoleze răgazurile dureroase ale bătrâneţii şi bolii”. Scopul pentru care autorul francez îşi scrie romanul e chiar prezentarea unei mulţimi de fiinţe ,,înţelese în mobilurile care le mişcă, în vanităţile şi umilinţele lor, dincolo de aspra lor goană pentru plăcere, mai departe de dorinţele şi posesiunile lor”, o lume în faţa căreia ,,nu se deschide drumul vreunei bunăvoinţe” şi deasupra căreia ,,nu se arcuieşte cercul vreunei speranţe”.

Lumea lui Proust e o lume de automate, roase de inexplicabile tristeţi metafizice iar episodul Timpului regăsit şi a îmbătrânirii bruşte a personajelor în salonul ducilor de Guermantes capătă o explicaţie mult mai exactă ca cea descoperită de Holban: ,,Autorul îşi regăseşte vechile lui cunoştinţe, mai rigide în deprinderile lor, mai subjugate de gheara cumplită a viţiilor practicate, purtând întipărirea devastatoare a vremii scurse. Timpul nu trecuse deci pentru a crea, ci pentru a înmulţi şi adânci automatismele, pentru a spori materialitatea mecanică a lumii, nu pentru a elibera spiritul şi puterea lui de creaţie. Nici o fiinţă tânără nu vine să aducă Vestea ei în această lume îmbătrânită, care se pregăteşte să moară fără speranţă. Peste această umanitate deznădăjduită, în acest cer întunecos, se desfăşoară însă curcubeul artei, bucata de zid luminată de soare în tabloul lui Vermeer şi, cel mult, imaginea patriei franceze, iubită pentru frumuseţile ei dăruite de natură sau produse de artă, pentru peisajele sau catedralele sale, pentru operele poeţilor, dar şi ale muzicienilor şi pictorilor ei”. Într-o lume damnată, singura şansă adevărată de salvare şi supravieţuire o oferă opera de artă, care prin gratuitatea ei adaugă o lume paralelă, secundă realităţii celei adevărate.

 

Proust şi tropismele

 

Mircea Eliade[56], cel care consacrase un întreg studiu tropismelor din romanele lui Aldous Huxley, publica în 1944, în Vitrina literară un articol dedicat poeticii lui Proust, intitulat Romanul oceanografic. Pentru a se putea defini pe sine, romancierul modern ar trebui să uite ,,totodată pe Stendhal şi pe Proust” şi să facă ,,analiza oceanografică a unui grup uman”, ,,să descrie fiinţele umane aşa cum sunt, moderne şi civilizate”, prezentând ,,aceleaşi tropisme intelectuale”, ,,aceleaşi expresii verbale” căci conştiinţa omului modern ar fi apropiată de cea ce Ortega Y Gasset numea într-un eseu celebru ,,omul masă”. Ideile de clară inspiraţie gidiană nu sunt noi, multe din acestea fiind exprimate în fragmentele despre roman presărate în cele două volume de eseuri din tinereţe, Oceanografie şi Fragmentarium. Dacă am analiza cu mare atenţie teoriile despre roman ale lui Mircea Eliade, am discerne un model teoretic foarte modern, cu o structură cuaternară, în care concepte foarte diferite cum ar fi ,,autenticitatea”, ,,proza de idei”, ,,creaţia” şi ,,tropismele” se amestecă şi interacţionează. Conceptul de bază, ca şi în teoria lui Camil Petrescu, fundamentul întregii teorii este chiar celebru principiu al ,,autenticităţii”. Deşi criticii literari sunt unanimi în a-i atribui laurii inventării conceptului lui Camil Petrescu, tânărul Eliade[57] e chiar mai nuanţat când analizează relaţia dintre autenticitate şi scriitură:

,,<Autenticitatea> tinde întotdeauna să exprime ,,concretul”: este deci o tehnică a realului, o reacţiune împotriva schemelor abstracte (romantice sau pozitiviste), împotriva automatismelor psihologice. <Autenticitatea> este un moment în marea mişcare către concret, care caracterizează viaţa culturală a ultimului sfert de veac (succesul fenomenologiei, Proust, noul hipocratism în medicină, valoarea acordată ,,experienţei iraţionale” în cercetarea religiilor, interesul pentru etnografie şi folclor. Autenticitatea nu poate fi integrată mentalităţii secolului XIX; căci nu confundă ,,realul” cu ,,pipăibilul”. Acordă importanţă ,,documentelor”, experienţelor numai pentru că acestea participă la real; evită, astfel, automatismele, schemele formale, iluziile. Departe de a trăda o atitudine anti-metafizică, <autenticitatea> exprimă o puternică sete de cunoaştere ontologică a realului.” Într-o formă foarte concisă Eliade marca acel zeigeist gnoseologic, delimitând zonele liminare conceptului, tot astfel cum Camil Petrescu punea în legătură opera lui Proust cu dezvoltările din filosofia şi ştiinţa contemporană. Aceasta nu e singura glossă pe marginea fenomenului, luările de poziţie în favoarea ,,autenticităţii” abundă în opera de tinereţe a lui Mircea Eliade[58], toate acestea adăugând nuanţe interesante. Dar, spre deosebire de existenţialişti, tânărul Eliade[59] judecă oamenii în funcţie de organicitatea unui destin şi de o permanentă stare de creaţie: ,,Suntem, întrucât viaţa noastră este un organism – adică o structură bine articulată, în care seva circulă fără obstacole, în care formele se împlinesc unele pe altele, în care a supravieţui înseamnă a te crea neîncetat pe tine. (…) Apreciez un om, o operă, o gândire – după autenticitatea lor; adică după gradul de apropiere de coincidenţa existenţă = creaţie”. Creaţia, valoarea fundamentală a generaţiei criterioniste, se poate chiar substitui conceptului mult mai vag de autenticitate. Implicaţiile acestui concept poate nu întotdeauna foarte exact definit ating şi sfera personajului literar, cel la care doream să ajungem. Mircea Eliade surprinde foarte exact o dilemă din care creatorii de caractere nu pot ieşi, un romancier modern fiind nevoit ,,să insufle personajelor o viaţă interioară inautentică, formată din sentimente demodate şi truisme, pentru că majoritatea contemporanilor tăi nu cunosc alt mecanism psihologic, nu au alte experienţe interioare. Şi atunci romanul pare învechit, vieţile de acolo par cunoscute. Într-adevăr, romancierul modern trebuie să aleagă: sau acordă personajelor dreptul la o viaţă interioară veritabilă, şi în acest caz romanul nu mai este real, nu mai este adevărat şi autentic; sau reproduce personajele, aşa cum sunt, şi atunci ele îşi descoperă o viaţă interioară automatizată, alimentată de aceleaşi vechi scheme şi aceleaşi sentimentalisme, şi atunci romanul nu mai e modern, personajele nu mai sunt autentice. Dar într-un roman adevărat autenticitatea este egală cu inautenticitatea personajelor”. Această observaţie răstoarnă teoriile interbelice despre autenticitate, din moment ce, prin însăşi textura lor, personajele nu pot fi autentice. Dacă până acum în majoritatea textelor teoretice se făcea apologia autenticităţii, în acest pasaj influenţa gidiană îşi spune cuvântul. Efecte secundare în planul artistic pot determina ca aceste personaje să pară ,,învechiţi, tipuri cunoscute, oameni neutri”. Eliade (ca şi Holban într-unul din romane) este înspăimântat de  posibilitatea de a putea înregistra pe o placă de gramofon fluxul interior al gândirii: ,,Dacă am putea prinde pe o placă de gramofon reveriile, sau gândurile, sentimentele unui om modern ne-ar înspăimânta gradul lui de inferioritate” în ciuda faptului că acelaşi om ,,poate vorbi foarte frumos despre relativitate, despre expresionism sau despre noua biologie”. Urmărind firul demonstraţiei, Mircea Eliade[60] surprinde foarte exact forma vidă, fără fond, a personajului din romanul modern. Să ne reamintim definiţiile date de tânărul scriitor personajelor feminine din romanele şi povestirile lui Huxley, ce ar putea fi extrapolate întregii noii structuri a personajului modern, cel care trăieşte printr-o serie de tropisme şi de reacţii momentane. Iar ideile sale sunt apropiate de spiritul gidian – poate părea ciudat dar pulsul romanului european pare să fie simţit mult mai bine de tineri ca Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Anton Holban sau Mihail Sebastian decât de mari critici ca T. Vianu, E. Lovi-nescu, G. Călinescu, sau Vl. Streinu. Iată ce scria Eliade: ,,Aş vrea să citesc un roman în care oamenii să nu aibă păreri. Cred că aceasta ar fi cea mai mare autenticitate îngăduită creaţiei literare; personaje care nu au păreri personale – ci le împrumută, le argumentează, le critică după împrejurări. Observaţi bine un om modern: la el împrejurările contează. Într-o anumită zi, într-o anumită întâmplare susţine un lucru, crede în el, îl susţine şi îl promovează. În alte împrejurări, crede şi susţine, dacă nu contrariul, cel puţin un lucru deosebit, alături de cel susţinut altădată (…) Oamenii moderni nu au opinii; împrumută felurite opinii sau credinţe, după împrejurări. (…) Oamenii vorbesc de cele mai multe ori nu pentru a-şi exprima anumite păreri, sau pentru a colabora la lămurirea unui adevăr – ci vorbesc ca să exprime împrejurarea, evenimentul sufletesc de atunci, liniile de forţă de atunci”. Psihologia modernă, cea care a renunţat treptat la nucleele imuabile ale personalităţii umane, devine din ce în ce mai mult o psihologie de tip contextualist-relativist iar romanul nu putea nici el rămâne insensibil la o asemenea (r)evoluţie. ,,Graţioasa Grace” (e cam prea tautologică această denominaţie), cea care fusese desemnată drept modelul Daniei, devine în acest fel un personaj totemic al romanului european. Pe măsură ce societatea burgheză se democratizează, accentul în cultura burgheză se mută de pe episteme pe doxa. Relativismul acesta psihologic al personajului de roman era pus în evidenţă şi în studiul lui Camil Petrescu, cel care invoca şi argumente de natură hermeneutică, citând studiile clasice lui Dilthey asupra înţelegerii, comprehensiunii, care ar fi luat locul ,,conceptelor” imuabile din filosofia clasică. Această soluţie dă fenomenelor istorice un aspect organic şi un caracter de unicitate care lipsea fenomenelor situate în tiparele prea fixe ale unor manifestări tipice şi automatizate. Mircea Eliade împinge însă psihologia personajului spre graniţa maximului relativism: ,,Se spune că oamenii se schimbă. E o exagerare. Nu se schimbă – pentru că nu sunt niciodată. Din zecile de împrejurări prin care trec – şi în care vorbesc, în jurul cărora gândesc – sunt câteva care se repetă, sau sunt mai viguroase, mai accentuate. Evident, din împrejurările care se repetă, oamenii alcătuiesc un fel de schelet teoretic, un ,,sistem” embrionar. Pe care îl părăsesc lesne, evident; şi atunci se spune că şi-au ,,schimbat” ideile”.

Definirea personajului numai cu ajutorul intermediul ideilor sale, dincolo de substanţa sufletească sau de cea psihologică, îl situează pe Eliade în compania unor romancieri ce construiesc personaje problematice, cum ar fi Dostoievski sau Huxley. Mircea Eliade[61] nu separă ,,teoria” de romanul propriu-zis, respingând teza gidiană a epicului pur, susţinută de acelaşi Mihail Sebastian: ,,Romane cu idei sunt cel puţin jumătate din capodoperele romanului. Toată opera lui Dostoievski e copleşită de idei; Dickens e şi el plin de discuţii erudite...”

Deşi Irina Mavrodin se arăta surprinsă de noutatea extraordinară a teoriilor lui Eliade, ne reamintim că, înainte ca Nathalie Sarraute să-l folosească, termenul ,,tropism” fusese folosit de André Gide. Articolul lui Eliade n-a rămas fără urmări, căci Mihai Rădulescu[62] publică în Revista Fundaţiilor Regale în 1945 studiul critic M. Proust şi spiritualitatea reflex. Textul critic nu are nici o legătură cu teoriile lui Mircea Eliade, aşa cum crede Irina Mavrodin[63] ce notează în subsolul prefeţei sale la volumul Swann, în care trece în revistă receptarea lui Proust pe teritoriu românesc: ,,Nu ştim dacă Mihai Rădulescu nu a împrumutat acest termen (n.n. tropism) din textul lui Mircea Eliade, unde este folosit într-o manieră foarte apropiată de cel pe care i-l dă cea care se va impune ca romancieră a tropismelor, Nathalie Sarraute”. Dacă ar fi verificat direct la sursă, Irina Mavrodin ar fi putut afla că punctul de pornire al eseului lui Mihai Rădulescu este un volum al criticului francez Ramon Fernandez, intitulat chiar Proust şi apărut în 1943, la editura Nouvelle Revue Francaise. Mihai Zamfir[64], criticul român care a pus la dispoziţia cititorilor un ghid al receptării operei lui Proust, ,,urbi et orbi”, caracterizează foarte lapidar acest volum: ,,În el, avem prima monografie aproape completă, după faza admiraţiei totale reprezentată de Pierre Leon Quint. Marile teme ale romanului proustian (iubirea, arta, dispariţia) sunt analizate nu doar în determinările lor psihologice, ci puse în contextul literaturii franceze contemporane. Jurnalismul şi universitarismul documentar ajung îmbinate superior şi depăşite în această carte”. Studiul lui Fernandez are la rându-i o sursă iniţială, o notă dintr-o carte mai veche  a criticului, Messages (1926), în care semnala ,,lipsa de spiritualitate a operei proustiene”. ,,Denivelarea” spirituală descrisă de criticul francez nu e simpla diminuare de spiritualitate, remarcată de unii comentatori, mergând de la începutul operei spre finalul ei ci ,,o funcţiune în raport cu diversele variabile ale realităţii”, care ,,nu alcătuieşte şi nu ocroteşte o spiritualitate independentă”.

Tema e marginal tratată de alţi comentatori. Pierre Leon Quint o ignoră cu desăvârşire, iar Albert Beguin[65] în celebra L’ame romantique et le reve  îl consideră pe Proust urmaş al marilor poeţi romantici, ,,cel mai mistic dintre marii visători moderni, în căutarea pasionată a unui centru, a unei unităţi interioare”. Mihai Rădulescu exclude din demonstraţia sa clişeele, locurile comune din exegeza proustiană, citând cazul lui Albert Thibaudet, cel ce avea să-l absolve pe Proust de acuzaţiile de ,,snobism, superficialitate, frivolitate şi vid interior” punând toată societatea fictivă din universul proustian sub semnul unei categorii tipic modernist, e cea a ,,mondenităţii pure”, (asociată imediat, de comentator, cu ,,poezia pură” a abatelui Breton). Purismul, trăsătura fundamentală spre care aspiră modernul, nu putea să lipsească din demonstraţie. Nici acuzaţia de imoralitate nu poate fi susţinută cu probe, căci Proust nu e un moralist de vreme ce ,,nu alege şi nu împarte: lumea lui e luminată plat şi egal, fără emisfere de umbră şi lumină; el primeşte deopotrivă toate lucrurile, se apleacă asupra lor cu mare curiozitate şi amabilă complezenţă, fără a fi însă nici prieten, nici duşman cu ele. Aşa cum dorea Fiul Risipitor al lui Rilke, dar cu totul în alt sens, Proust ajunsese la aceea ,,innige Indifferenz seines Herzens”. Acesta este punctul terminus al acestei sensibilităţi atât de vii şi al acestei inteligenţe atât de lucide: o imensă neutralitate, o extraordinară indiferenţă a acestei inimi...”

Comentatorul se apropie de poziţiile unor Camil Petrescu sau Anton Holban, care îşi dezvoltau, în marginea conceptului proustian de aceea ,,secheresse”, de aceea uscăciune sufletească, propriile teorii ale ,,lucidităţii”. Există o singură categorie care se rupe din această lume, artiştii. Cele două volume ale Timpului regăsit răstoarnă perspectiva iar ,,omul Proust se împlineşte prin artistul Proust” evitând astfel o teribilă damnare. Mihai Rădulescu dă o definiţie superbă Timpului pierdut (foarte mulţi critici atrag atenţia că acesta poate fi simultan şi timp pierdut, şi timp de pierdut) care rivalizează cu oricare din definiţiile contemporane: ,,lumea operei proustiene rămâne acea a timpului pierdut, care a fost până la urmă recâştigat, dar care ar fi putut fi câştigat clipă cu clipă, pe măsură ce era trăit. Bine înţeles, dacă acest timp n-ar fi fost pierdut, opera n-ar fi existat. Ea există însă, monument exemplar al unei vieţi aşa cum nu trebuie trăită. A trăi din plin înseamnă a opta, a alege, a te sacrifica, şi a da la o parte; pentru a participa la ceva, pentru a fi cu adevărat prezent, trebuie să hotărăşti, să te limitezi, să jertfeşti”. Autorul acestui studiu, Mihai Rădulescu însuşi, unul din personajele enigmatice ale elitei noastre interbelice, al cărui Jurnal a fost publicat recent la editura Humanitas, a intrat la rându-i în categoria celor care plătesc cu viaţa, a fost încarcerat în închisorile comuniste şi şters multă vreme din conştiinţa publicului, pentru această voinţă participativă. Ramon Fernandez, pentru a sugera tocmai această ,,disponibilitate” totală a ,,eu-lui proustian, aflat la egală distanţă de toţi oamenii, toate locurile şi peisajele sau toate evenimentele, foloseşte drept termen de comparaţie amoeba lui Aldous Huxley căci ,,Proust se aşează automat la nivelul obiectului care îl preocupă, răzpunzând în mod total lucrului care îl preocupă”, această totală aderenţă conducându-l la un ,,amorfism moral”, omul transformându-se dintr-o instanţă morală, care transfigurează lumea potrivit unui pattern interior, a unui disegno interno de tip spiritual într-un ,,animal critic care se modelează după obiecte, îmbrăţişându-le conturul”. Din această fuziune de orizonturi a subiectului cu obiectul, acesta din urmă iese sărăcit, sleit, iar imensul relativism ce rezultă de aici, faptul că omul este obligat să-şi modifice criteriile de apreciere pentru fiecare din ele conduce la ,,marasm, la egala nimicire a tuturor lucrurilor şi a oamenilor, care rămân supuşi celui mai orb determinism”. Acesta din urmă este chiar primul semnal al degradării acestei lumi, căci oamenii lui Proust sunt total aserviţi legilor oarbe ale naturii, determinismul depăşind în intensitate pe cel din romanele naturaliste, în opinia lui Mihai Rădulescu & Ramon Fernandez. Romanele lui Proust, ca şi cele ale lui Anton Holban sau ale Hortensiei Papadat Bengescu, sunt statice: ,,În acest sens s-ar putea spune că A la Recherche du Temps perdu este mai puţin decât orice un roman de acţiune. Nu fiindcă i-ar lipsi întâmplările, ci fiindcă Proust nu acordă acţiunilor eroilor săi decât un interes clinic, acela de a trăda un anume complex de împrejurări şi o anumită structură a personajului. Încolo, nici un interes pentru acţiunea în sine, pentru rostul şi valoarea ei. Nu e de altfel decât o consecinţă firească, de vreme ce aceste acţiuni nu au în ele nimic liber, nimic originar, nimic creator cu adevărat. Simple ,,tropisme” superioare, în descurcarea cărora Proust se afundă cu delicii”. Originea termenului ,,tropisme” poate fi căutată fie în teoriile deosebit de moderne ale lui Mircea Eliade despre personajul romanului modern, fie direct la sursă, în Gide sau Huxley, cu ideile cărora textul lui Mihai Rădulescu vine adeseori în atingere. Procedeul memoriei involuntare, ,,fixatorul” şi ,,revelatorul” unor stări psihologice, printr-o sinestezie, o asociere între oameni, întâmplări, locuri şi culori, frânturi de melodie sau gustul unei prăjituri nu reprezintă o experienţă spirituală, ci un act automat. Prima presupune acţiunea memoriei voluntare căci actul creator se desface din tirania momentului şi implică forţă, voinţă şi puterea de a schimba. Lui Proust îi lipseşte acest activism, e înclinat spre automatism prin felul său de a trăi iar episodul morţii bunicii, pe care el îl percepe abia după câteva zile, prin acea monstruoasă ,,intermittence du coeur”, printr-un accident, în vreme ce episodul real nu a tulburat decât superficial apele sufleteşti. Mihai Rădulescu precizează: ,,Este aici o incapacitate de a participa direct la faptele de viaţă, de a fi cu adevărat prezent în ele: lumea reală, consistentă, e îngustată la exces de o lume de umbre, al cărei corolar este automatismul. Voinţa este modalitatea de manifestare a lumii libere şi active, automatismul a celei determinate şi pasive. Lăsându-se în voia acestui automatism, ridicat la rang de mistică literară, Proust face încă un act de dezertare morală. Este încă un mod – şi unul categoric – de a se deservi obiectelor, de a nu fi prezent printre ele ca o forţă activă şi ordonatoare”. Dacă citim cu atenţie pasajul şi luăm în calcul anul în care a fost scris textul, 1945, putem considera că interpretul prefigurează câteva din tezele mişcării existenţialiste, care vorba lui Derrida, se găseşte încă în a-venir. Astfel în nucleul acestui episod al morţii bunicii, se găseşte, ca pădurea eminesciană închisă într-o singură ghindă, tot romanul existenţialist iar Marcel suferă la rându-i din cauza aceleiaşi neputinţe de a trăi în prezent. Singura portiţă spre ficţional, spre transcendent a rămas arta, cea care îi poate extrage pe artiştii Bergotte, Elstir sau Vinteuil din condiţia de om-critic. În episodul morţii lui Bergotte, tot arta, simbolizată de zidul galben din pânza lui Vermeer rămâne singura soluţie. Singura salvare, singurul acces în eternitate (despre care Gide vorbeşte într-unul din eseurile sale despre Dostoievski) e oferită tot de artă: ,,Dar în Proust nu există victorii decât pentru Vinteuil sau Elstir. Afară de artişti, toţi eroii Timpului Pierdut sunt osândiţi infernului unei morţi totale, neluminat de nici o scânteie de nădejde”. Tot astfel, în cele patru plus unul neterminat romane ale ciclului Hallipilor nu există decât artişti sau monştri, personaje destul de asemănătoare celor din Timpul regăsit, pe care naratorul Marcel le priveşte ca pe o expoziţie de măşti groteşti în salonul ducelui de Guermantes. Spre deosebire de Mihail Sebastian, care credea că descoperă în Proust un creator de oameni, Mihai Rădulescu şi Ramon Fernandez văd în el un creator de umbre, de fantome. Comparaţia universului proustian cu lumea deşertăciunilor din Eclessiast e deopotrivă frumoasă şi sugestivă: ,,în acest univers de fantome, cu un sens mai total şi mai cumplit decât al Eclessiastului, totul e zădărnicie”. ,,Deşertăciunea deşertăciunilor şi vânare de vânt”. Concluziile articolului, la care ne grăbim să subscriem, sunt categorice: ,,Opera proustiană nu poartă în ea decât spiritualitate reflex, asemenea luminii împrumutate de lună de la soare (...) Cealaltă modalitate – a ,,spiritualităţii active”, caracteristică literaturii de imaginaţie, îi lipseşte. De aceea ea ar putea fi considerată de o foarte mare puritate estetică, dar în acelaşi timp o anomalie estetică”.

Revenind însă la prefaţa semnată de criticul Tudor Vianu, trebuie să spunem că aceasta dă, în cel puţin două contexte, o definiţie absolut exactă a metodei narative, de această dată aparţinând maestrului Proust. Elementul de maximă originalitate îl constituie tocmai această stranie îmbinarea dintre memorii şi roman. Aceasta poate fi considerată drept trăsătura cea mai inovatoare a metodei lui Proust, sau cu cuvintele lui Vianu ea ,,explică marile inovaţii ale lui Proust în arta povestirii. Căci vechii romancieri au faţă de evenimentele narate o atitudine care priveşte din viitor în trecut; ei cunosc, şi prin toată structura operei lor, doresc să motiveze viitorul, adică sfârşitul întâmplărilor povestite, finalul romanului. Memorialistul priveşte însă din trecut către viitor, el urmează cursul evenimentelor povestite, simulând că nu ştie încotro se îndreaptă, imitând mişcarea neprevăzută a vieţii. Având atitudinea unui memorialist, Proust a privit oamenii cum trăiesc, cum se transformă şi cum îmbătrânesc, cum pasiunile lor se ofilesc şi cum caracterul lor se modifică. Devenirea psihologică, viaţa în timp este adevăratul subiect al romanului lui Proust şi aici stă poate principala deosebire a artei sale faţă de formula clasică a romanului. Căci pe când acesta vrea să înfăţişeze unul sau mai multe caractere, gata din primul moment şi concepute oarecum în afară de timp, în luptă cu lumea şi în destinul lor, care nu este decât o proiecţie a acestui caracter, Proust este liber de prejudecata ,,caracterelor” constituite şi are privirea pregătită pentru a sesiza contradicţiile prin care poate trece un suflet omenesc, ,,intermitenţele” inimii sale, eclipsele şi reînvierile lui. Reacţiunile sufleteşti ale omului proustian nu sunt apoi simple produse ale raţiunii sau ale pasiunilor mai mult sau mai puţin cunoscute de el, ci foarte des reflexe ale subconştientului său. Un parfum, o frază muzicală, un cuvânt auzit, un gest întâmplător pun în mişcare serii întregi de sentimente sau idei, învie emoţii aţipite, urcă din adâncuri remuşcări chinuitoare, declanşează patimi. Nici unul dintre romancierii moderni nu ne-a dat, în aceeaşi măsură ca Proust, impresia multiplicităţii de planuri în profunzime a sufletului omenesc”. Nici unul dintre comentatorii români interbelici  ai lui Proust, poate cu excepţia lui Mihai Ralea, n-a definit atât de exact multiplicitatea personajului proustian. De asemenea studiul lui Vianu se întâlneşte cu cel al lui Camil Petrescu, în momentul când afirmă evadarea romanului proustian din paradigma veche, cea a romanului de ,,caractere”. Cel de-al doilea citat, comentat de Nicolae Manolescu în Arca lui Noe, surprinde structura narativă a acestui uriaş fluviu romanesc: ,,Caracterul fluvial, deseori observat, al romanului lui Proust, face cu neputinţă rezumarea şi povestirea lui în alţi termeni; o împrejurare accentuată şi de faptul că mai mult decât evenimente scriitorul ne redă intervalele dintre ele, ocupate de senzaţiile, reflecţiile şi de sentimentele povestitorului sau ale eroilor săi. Raportul dintre plinuri şi goluri stă nu numai la baza artei arhitectonice, dar şi la cea a romanului. ,,Golurile” introduc într-o construcţie desemnul; ,,plinurile” introduc masa şi culoarea. Când un romancier narează unele fapte, el lasă între ele mai multe spaţii libere. Chiar atunci când povestitorul notează un dialog, el elimină din notaţia sa tot ce se agită în sufletul personajelor care pronunţă replicile şi întreg ecoul pe care acestea îl trezesc în mintea şi sensibilitatea convorbitorilor. Acţiunea poate astfel propăşi cu rapiditate şi desemnul operei devine ferm, captivant. Proust a răsturnat însă în arta lui narativă raportul tradiţional dintre goluri şi plinuri, dintre desemn şi masă. În jurul notaţiei gestului celui mai neînsemnat, al replicii celei mai obişnuite, el a sporit, prin actul unei nemaiîntâlnite scormoniri psihologice, asociaţiile cele mai neaşteptate şi a scos la iveală implicaţiile cele mai ascunse şi mai neprevăzute. Întocmai ca în drama wagneriană, unde orchestra continuă să răsune singură, atunci când eroii, prin gestul şi cântecul lor, ajung la limita puterii lor de exprimare, tot astfel Proust prelungeşte în abundentul şi neistovitul său comentariu psihologic şi liric notarea faptelor şi spuselor ,,personajelor sale. Însemnarea întâmplării cele mai modeste devine astfel o unitate complexă, al cărei corespondent sintactic şi stilistic sunt lărgite perioade, amplu ramificate, şi întinsele paragrafe, ca tot atâtea blocuri ciclopeene, care împrumută operei lui Proust masivitatea ei monumentală. Din această pricină, desemnul ei este mai puţin limpede şi variat şi uşurinţa cititorului de a urmări progresul faptelor este oarecum stânjenită. Cititorul trebuie deci să găsească o atitudine potrivită faţă de această operă, care îi va vorbi mai cu seamă prin excepţionalul ei interes psihologic, prin lirismul ei pur şi vibrant, prin masa şi culoarea acestei structuri unice, care se înalţă la orizontul timpului nostru ca o impunătoare catedrală romană”. Acest al doilea citat merită la rândul său o cercetare amănunţită. În primul rând, pentru a putea explica structura operei lui Proust, Tudor Vianu împrumută din limbajul arhitectural jocul ,,plinurilor” şi ,,golurilor”, procedând într-un mod similar cu Eugen Ionescu sau cu alţi critici francezi. Originală e în schimb viziunea romanului drept construcţie de ,,plinuri” şi ,,goluri” ce îl plasează pe estetician alături de E. M. Forster, cel ce în mini „tratatul” de naratologie Aspecte ale romanului (1927) emitea o teorie similară. În al doilea rând, prefaţa lui Vianu pastişează pe Proust căci nu e deloc întâmplător faptul că termenii comparaţiilor aleşi de critic (muzica lui Wagner, catedralele romane) sunt conţinute în însuşi opera marelui scriitor francez. Dar procedeul proustian nu e decât o evoluţie firească a literaturii europene, mişcare perfect sincronizată cu evoluţiile din anatomie: ,,Îndată după Renaştere, arta povestirii şi-a mutat centrul ei dinafară înăuntrul omului, de la fabulaţie la analiză, de la captarea interesului prin vivacitatea acţiunii la bucuriile cunoaşterii interne a omului. (...) Ştiinţa naturalistă a vremii execută şi ea o mişcare identică în direcţia cunoaşterii omului fizic. După lucrările anatomiştilor Renaşterii, începe descrierea marilor organe şi a principalelor funcţiuni fiziologice. Statuia musculară, din vechile planşe anatomice ale Renaşterii, face loc ansamblului de funcţiuni, propulsate de marile organe, pe care le descrie deopotrivă ştiinţa fiziologică mai nouă. În acelaşi sens şi mai departe se descoperă, într-un plan mai adânc al intimităţii organice, structurile histologice, glandele interstiţiale şi secreţiile lor. Interesul cercetărilor se mută de la marile mase musculare şi de la principalele organe, în interiorul lor şi în spaţiile dintre ele. Ochiul naturalistului nu mai este un instrument suficient de cercetare; microscopul a devenit necesar. Proust execută o mişcare analogă în domeniul cunoaşterii omului moral. Obiectul studiului său nu mai este făcut din ,,marile pasiuni” şi din caracterele ,,tipice”, în faţa cărora se opreau Shakespeare, Moliere sau Balzac. Viziunea microscopică a lui Proust descoperă spaţiile ignorate ale complexiunii morale, pătrunde în interstiţii şi obţine astfel o altă icoană a omului interior decât aceea lăsată de cei mai de seamă dintre poeţii şi moraliştii trecutului. Poate din această cauză oamenii lui Proust nu mai au măreţia simplă şi clară a vechilor creaţii epice si dramatice. Împrejurarea este însă larg compensată prin abundenţa îi adâncimea tuturor acelor analize, prin care Proust a dus atât de departe cunoaşterea sufletului omenesc”. Fragmentul acesta rezonează perfect cu spiritul studiului lui Camil Petrescu, Tudor Vianu rezumându-se doar la un aspect al weltanschaung-ului, al paradigmei ştiinţifice cu influenţe subterane asupra artei povestirii. Romanul vechi, cel al caracterelor (n.n. doric) se e perfect similar cu o anatomie a organelor şi a muşchilor, descrise doar cu ajutorul observaţiei vizuale, în timp ce romanul nou (n.n. ionic) coboară în interiorul ţesutului, analizează interstiţiul şi cărămizile mici, deci necesită un instrument de observaţie mult mai puternic: microscopul. Viziunea microscopizantă a lui Proust, deşi fusese remarcată de Ibrăileanu sau Ralea, nu fusese niciodată atât de clar teoretizată până la sus-amintita prefaţă, ce deschidea, în 1945, prima tentativă de traducere integrală a romanului lui Proust în româneşte. Iar despre această traducere avea să se pronunţe însuşi prefaţatorul volumului: ,,Domnul Radu Cioculescu a dus totdeauna biruitor la capăt munca sa migăloasă şi exactă, găsind echivalenţele unei gândiri şi ale unei sensibilităţi atât de pătrunzătoare şi delicate, şi acordând instrumentul limbii române, pentru a-l face să redea cu naturaleţe amplele polifonii franceze. Nici un scriitor român n-a mânuit în trecut o peridiologie atât de complexă ca aceea pe care o impunea opera originală, şi traducătorul ei nu putea să se orienteze, în lucrarea versiunii lui, după vreun model naţional. Traducătorul şi-ar fi putut face sarcina mai uşoară, secţionând perioadele proustiene şi oferindu-ne astfel un text mai uşor de parcurs. El n-a consimţit însă niciodată la această simplificare a textului, care l-ar fi lipsit de unul din principalele lui caractere stilistice şi, învingând dificultăţile, a făcut să răsune limba noastră într-o bogată şi fastuoasă orchestraţie. Un autor atât de specific francez ca Marcel Proust şi care a reflectat cu multă insistenţă la faptele limbii, aşa cum o dovedeşte comentariul său oprit de nenumărate ori în faţa acestor fapte, putea da loc cu uşurinţă unei versiuni artificioase. Domnul Radu Cioculescu a ştiut să înlăture şi această primejdie, salvând traducerea sa de impresia decalcului nedibace şi păstrând pretutindeni graţiile şi subţirimile originalului. Prin toate aceste însuşiri, lucrarea domnului Radu Cioculescu, fructul unei aplicaţii entuziaste şi devotate într-un lung răstimp de ani, ocupă locul unui eveniment de seamă al limbii şi literaturii române”. Când discutăm influenţa lui Proust asupra prozatorilor interbelici trebuie să pornim de la premisa, că în afara lui Mateiu Caragiale, stilul proustian a fost crâmpoţit şi că literatura noastră are prea puţini prozatori ,,sintaxieri”. Nici traducerea lui Radu Cioculescu n-a instituit un model, dar există şi o explicaţie pur pragmatică pentru acest fapt, şi anume că brevitatea şi lapidaritatea stilului din romanul românesc ar putea avea motiv şi o creştere de viteză în sintaxa acestei foarte pretenţioase specii a genului epic. Dacă anumite metode de construire ale personajului sau chiar anumite motive au fost împrumutate de autori ca Holban, Hortensia sau chiar Camil Petrescu, nu acelaşi lucru se poate spune despre nivelul sintactic, unde s-a preferat varianta comodă a stilului prolix, neîngrijit, considerat ,,autentic”. Dacă în planul structurii personajului sau a tematicii romanului toţi aceşti autori, sunt, în grade diferite, proustieni, stilistic prin neglijenţa stilului lor tranzitiv, sunt mai curând gidieni sau stendhalieni.


 

[51] Paul Zarifopol – ,,Despre metoda şi stilul lui Proust”, în Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 299.

[52] Eugen Ionescu – Război cu toată lumea, vol. I, Bucureşti,  Ed. Humanitas, pp. 134–139.

[53] Camil Petrescu – ,,’Noua structură’ şi opera lui Marcel Proust”, în Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională, 1936, Romanul românesc interbelic, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998, p. 216.

[54] Tudor Vianu – prefaţă la volumul “Swann”, Bucureşti, Ed. Fundaţiilor Regale, 1945, p. 5.

[55] Mihail Sebastian – ,,Consideraţii asupra romanului modern”, în Eseuri. Cronici. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972 pp. 58–59.

[56] Irina Mavrodin – prefaţă la În căutarea timpului pierdut. Swann, Bucureşti, Ed. Univers, 1987, p. 16.

[57] M. Eliade – ,,Fragmentarium”, în Drumul spre centru, Bucureşti, Ed. Univers, 1991, p. 148.

[58] Idem, op. cit., p. 34.

[59] Ibidem, op.cit., p. 35.

[60] Mircea Eliade – ,,Despre Aldous Huxley”, în Drumul spre centru, Bucureşti, Ed. Univers, 1991, p. 285.

[61] Idem, op. cit., p. 140.

[62] Mihai Rădulescu – ,,Proust sau spiritualitatea reflex”, în Revista Fundaţiiilor Regale, an XII, nr. 6, iunie 1945, pp. 661–672.

[63] Irina Mavrodin – ,,O mereu sporită uimire”, prefaţă la volumul În cautarea timpului pierdut. Swann”, Bucureşti, Ed. Univers, 1987, p. 14.

[64] Mihai Zamfir – Imaginea ascunsă. Structura narativa a romanului proustian, Bucureşti, Ed. Univers, 1974.

[65] Albert Beguin – Sufletul romantic şi visul, Bucureşti, Ed. Univers, Bucureşti, 1998, p. 460.

[66] Mihail Sebastian – “Cetind pe Marcel Proust”, în  Opere, vol. 1, Ed. Minerva, 1990, p. 90.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004