Sebastian faţă cu Gide

 

În jurnalul romanului său, Edouard, personajul scriitor din romanul lui Gide[85] Les Faux Monnayeurs, definea obiectivele romanul pur: ,,Să despoi romanul de toate elementele care nu sunt specifice romanului. Aşa cum, odinioară, fotografia a debarasat pictura de grija unei anume exactităţi, fonograful va curăţi ca mâine romanul de dialogurile relatate, din care, de prea multe ori realiştii îşi fac o adevărată glorie. Evenimentele exterioare, accidentele, traumatismele aparţin cinematografului; se cuvine deci ca romanul să i le lase lui. Chiar şi descrierea personajelor nu mi se pare că ar aparţine exclusiv acestui gen. Da, într-adevăr, nu mi se pare că romanul pur (în artă, ca în orice domeniu, pentru mine doar puritatea contează) ar trebui să se ocupe de descrierea personajelor. Aşa cum nu se ocupă nici drama (…) De obicei, romancierul nu se încrede îndeajuns în imaginaţia cititorului”. Dacă n-am şti în ce an a fost scris acest eseu, am putea crede că apelul la imaginaţia cititorului aparţine generaţiei lui Mircea Nedelciu. Deşi ar dori să scrie o carte alegându-şi drept temă tragedia proustiană, în cărţile lui Sebastian pot fi descoperite adesea ecouri ale operei lui André Gide. Sebastian, aidoma simpaticului animal al anticului Buridan, se situează la egală distanţă de cei doi autori, fără să fie capabil să exprime o alegere. În Jurnalul[86] său zilnic, autorul reproduce la un moment dat formula prin care Max Blecher îl introduce iubitei sale, Maria Ghiolu, caracterizându-l drept un scriitor ,,mai inteligent decât Gide”. Scriitorul evreu o îndeamnă pe doamna Ghiolu să citească romanul gidian De două mii de ani. Nu ştiu cum arăta prima ediţie a romanului, dar în reeditarea sa la Humanitas, publicarea primei părţi, De două mii de ani, alături de „dosarul” receptării propriu-zise în Cum am devenit huligan, repetă, într-un paralelism perfect, structura Falsificatorilor de bani. Dacă Jurnalul de roman al Accidentului nu a mai fost publicat, aspiraţia gidiană avea să se împlinească deplin în această carte cu subtext politic. Autorul ei, Mihail Sebastian, nu protestează şi le reproduce în Jurnalul său, semn că aceste consideraţiuni ale prietenului său Blecher par să-i facă plăcere. Nu ştiu dacă Sebastian este într-adevăr mai inteligent decât Gide, nu ştiu dacă mai putem susţine astăzi cu argumente literare o asemenea afirmaţie, care conţine şi o amicală supra-apreciere. Cu toate acestea pot afirma un singur lucru: Sebastian şi apoi Eliade fac parte din familia rasată a romancierilor de nivel teoretic înalt, profesionişti în adevăratul înţeles al cuvântului, pentru care realitatea şi imaginea reflectată în oglindă, scrisul înfiorat dar şi surprinderea procesului de şantier, de naştere a scriiturii ocupă poziţii egale. Romanul fundamental al lui Gide, Les Faux Monnayeurs, considerat pe bună dreptate de Sebastian un jalon important pe drumul sinuos al evoluţiei speciei, a modificat total perspectiva din care scriitorii români privesc fenomenul. Un jurnal asemănător, subintitulat chiar Jurnal de roman[87] surprinde laboratorul creaţiei unui roman, pe care Iosif Hechter l-a publicat în Cuvântul, un jurnal scris mai mult pentru uzul confraţilor de breaslă decât pentru folosul cititorilor. Gestul său nu trece neobservat din moment ce scriitorul va avea o convorbire cu romancierul Liviu Rebreanu, într-un compartiment de tren, în timpul căreia autorul ardelean şi-ar fi exprimat, potrivit afirmaţiei lui Sebastian însuşi, fixată pentru posteritate într-un interviu, deopotrivă interesul şi admiraţia pentru noua metodă. Romanele româneşti devin din ce în ce mai mult Menine narative, iar vechiul realism este înlocuit pe măsură ce romanul lepădă pieile vechi de şarpe cu un realism mai rafinat, aproape stendhalian sau cu un gust pentru experimentul literar. Arta poetică a romancierului debutează cu o profesiune de credinţă strict gidiană: ,,Lucrez la un roman. Într-o zi mi-am dat seama că un anume lucru îi scapă consideraţiei critice şi studiului direct. Cuvintele ocoleau sensul profund al unui moment şi frazele nu angrenau în mersul lor adevărul pe care mă străduiam să-l spun. Dintr-o astfel de improprietate şi sărăcie de expresie, nevoia de-a gândi în fapte şi de a realiza o idee în mişcări s-a impus netedă. Simt că există o întreagă lume abstractă ce nu se lasă cuprinsă decât de logica anecdotei şi nu trăieşte decât prin ea. Nu gândesc atunci decât în măsura în care povestesc”. Spaţiul narativ, clar delimitat de la bun început, nu poate fi discriminat decât prin revenirea la ,,recit”, la fabula autentică. Numai o asemenea purificatio  poate genera un spaţiu virtual al scriiturii, o lume posibilă iar singura logică a acestei lumi poate fi numai scrisul însuşi. Logica cartezianului ,,gândesc deci exist” poate fi înlocuită cu logica narativului ,,gândesc deci narez” Faptul de viaţă nud, mergând până la reportaj, simplu colaj al fenomenelor, reducerea acestora la ,,epicul pur” toate acestea conduc în final la relaţia cu realitatea şi ontogeneza romanului. Romanul presupune ,,nevoia de a gândi în fapte şi a realiza o idee în mişcare” iar lumea ficţională a oraşului de provincie unde se învârt cele câteva personaje e ,,o lume abstractă ce nu se lasă cuprinsă decât de logica anecdotei”. Dar scopul acestei operaţiuni nu este neapărat adăugarea de ,,plus-valoare” literară ci experienţa în sine: ,,Detaşat de o pagină scrisă ea mă interesează mediocru. În mersul ei însă, în aşteptarea frazei ce vine şi a expresiei potrivite ce se anunţă în viaţa imediată a scrisului, în mişcarea gândului prezent acum când scriu aceste rânduri, în această activitate ce posedă marea calitate a prezenţei îmi aflu înţelesul lucrului şi bucuria lui. Nu mă complac de aceea în ,,inspiraţie” sau  ,,absenţă”. Faptul scrisului mă găseşte conştient şi aproape de el, gata să-l înţeleg şi să-l supun, nici o dată lăsat în voia condeiului antrenat.” Ca şi Anton Holban, Mihail Sebastian consideră observaţia principala sursă de obţinere a substanţei narative dar toate aceste consideraţiuni ale sale sunt mult mai nuanţate, pătrunse uşor de spiritul proustian. Romancierul e un colecţionar de mici întâmplări, aparent banale, neînsemnate, de fizionomii sau de gesturi care alcătuiesc împreună un uriaş puzzle: ,,Fişe imaginare îmi ordonează descoperirile mici ale zilei care trece: o strângere de mână ciudată, un salut ceremonios, o întâmplare neobişnuită, doi logodnici în vizită, un dansator neîndemânatec într-o sală de bal. Niciodată lumea nu mi s-a arătat mai crudă si mai deosebită decât acum, în aceste mici exerciţii de reportaj intim.” Nimic nu este prezentat ceremonios, frânturi de realitate banală, înregistrată în curgerea ei discontinuă, fluidă dar împrumutând metoda prietenului său Max Blecher şi împingând toate aceste detalii la marginea unei irealităţi imediate, Sebastian revalorizează asemenea fenomene, caută să le surprindă misterul ascuns cu grijă: ,,E destul să te apropii mai insistent de un lucru, pentru ca să-ţi dai seama că ceea ce tu socoteai elementar şi cunoscut e multiplu şi tainic. Altul e conturul şi alta lumina, altele sunt feţele oamenilor, pe care aveai naivitatea şi suficienţa de a-i crede ştiuţi. Încerci un sentiment de instabilitate fizică din clipa când ai început să fii atent. Expresiile se despart de noţiune şi echivalenţele se dezmint. Prin apropiere, toată această ridiculă ştiinţă de teatru şi cabotinaj se distruge şi faţa omului prinde o nobilă independenţă a înţelesurilor sale, o admirabilă spontaneitate, tălmăcirea senzaţiilor. Observaţia exclude fotografia. Maniera ei de înţelegere ţine de caricatură”. Noua structură, noul realism va provoca totodată reumanizarea şi acea ,,nobilă independenţă a feţei umane, distrugând senzaţia unei lumi de marionete, de oameni ,,fără însuşiri” care trăiesc între zâmbete artificiale şi clişee lingvistice. Aidoma lui Holban, cel care studia reacţiile domnului cu caramel, pierdut într-o sală de operă, Sebastian studiază un trecător citind o gazetă. La prima vedere acesta e un personaj grotesc: ,,Domnul, care a trecut adineauri cetind o gazetă, avea nasul gardistului din colţ şi pasul vecinului meu. Cu puţină bunăvoinţă, retuşat, ar putea fi redus la o unitate caracteristică străzii lui, dacă nu întregului oraş. Mi-l închipui limitat între câteva ,,figuri”, pe care le ştie pe dinafară, între câteva graţiozităţi repetate cu o promptitudine de gramofon”. Metoda de construire a acestui personaj este tipică pentru romanul balzacian sau pentru toţi cei care creează caractere more geometrico, cum le-ar fi denumit Camil. O reglare a obiectivului, o concentrare a acestuia pe detalii conduce la concluzii diferite: ,,Trăsăturile s-au declanşat de parcă a pleznit un arc şi iată-le, se grupează cu apropierea şi îşi schimbă unghiul cu perspectiva. Clişeul e spart şi iluzia trece. Omul cu gazeta şi-a improvizat o altă linie a nasului şi pasul lui alert taie aerul cu nu ştiu ce izbucnire personală. Mă înspăimânt. Sentimentul acesta al nestabilităţii n-ar putea trece drept un pirandellism de ocazie?”  Personajul se rearanjează, are o structură, pirandelliană. Într-un fragment din acelaşi serial critic, Consideraţii.... Sebastian avea să conteste formula pirandelliană a romanului lui Felix Aderca Omul descompus, admiţând ca valabile doar romanul lui Miguel de Unamuno Brouillard şi novelele sale ,,exemplare”. Personajul din romanul lui Luigi Pirandello, Răposatul Matia Pascal, i se pare artificial construit: ,,Disocierea personalităţii nu este în drama lui Mathias Pascal un adevăr intim şi lăuntric, ci numai o situaţie penibilă, datorată unor contingenţe sociale. Observaţi că dedublarea eului rămâne acolo o mistificare de stare civilă şi nu o reală împărţire a individului. Între Mathias Pascal şi Adrian Mais sunt doar deosebiri de înregistrare poliţienească, dincolo de care se identifică aceeaşi existenţă egală cu sine însăşi, logică, ordonată, consecventă. Este de mirare cum nu s-a observat că disocierea pirandellistă nu este o problemă sufletească ci una socială, că ea se înfăţişează sub forma unei confuzii, perfect străin de adevărul lăuntric al eroului”. Concluzia lui Sebastian îl contrazice pe Salvatore Bataglia[88] care vedea în Matia Pascal prototipul descompunerii personajului romanelor europene. Felix Aderca este acuzat că în romanul mai sus citat îşi construieşte demonstraţia în mod livresc, descompunând psihologia eroului său printr-un simplu ,,truc de paginaţie”. Singurul scriitor care reuşeşte să mute dezagregarea personajului într-un plan interior e Miguel de Unamuno. Din această magmă de trăsături caleidoscopice se vor desprinde treptat personajele principale şi conflictele importante. Jurnalul ne oferă, dacă îl citim cu atenţie, punctuale mărturii ale admiraţiei faţă de maestrul Gide: ,,Mon roman cesse de m’intereser lorsque je cesse d’y travailler” notează Gide, în momentul în care lucrează fără prea mare tragere de inimă la L’Ecole des femmes. Am dat aseară întâmplător peste această frază (tăiam volumul XV din Oeuvre completes) şi am primit-o ca pe un avertisment. Dacă nu revin imediat la manuscrisul meu, îl pierd”. Scrisul lui Mihail Sebastian, pe urmele maestrului său, este cel al unui febril experimentator, iar aceasta scriitură a prezenţei şi contiguităţii, odată aşezată pe hârtie aproape nu mai prezintă nici un fel de interes. Iar Jurnalul de roman acesta falsifică cu bună ştiinţă toată această trăire a febrilităţii actului de creaţie, disecând-o, analizând-o cu maximum de luciditate şi de profesionalism. Nu voi insista asupra calităţii jurnalului scrierii romanului Oraşul cu salcâmi pentru că notaţiile acestuia au fost deja inserate în subcapitolul dedicat analizei romanului. Valoarea acestuia nu se ridică nici pe departe la valoarea Jurnalului Falsificatorilor de bani. Cu toate acestea voi transcrie drept final prefaţa acestui jurnal, ce nu a fost încă publicat, din păcate, de nici un editor împreună cu romanul: ,,Paginile de faţă au fost scrise cu hotărârea de a nu fi niciodată publicate. Ele nu reprezentau pentru scriitorul lor decât ,,un carnet de lucru”. O foaie de observaţie, într-o muncă prea lungă şi prea complicată. Exemplu lui Gide, care a scris un jurnal al romanului Les Faux Monnayeurs mi-a fost de folos. N-am ezitat nici o clipă să adopt o metodă, care mi se părea fericită”. Împrumutând o metodă ca aceasta, scriitorul se plasa în avangarda romanului românesc. De altfel, în epocă, Mihail Sebastian se situează printre puţinii comentatori care au o viziune globală în ceea ce priveşte evoluţia romanului. Astfel publicistul declara că vede în romanul lui Gide Les Faux Monnayeurs o piatră de hotar, ,,o confirmare a genului, o experienţă de mare însemnătate depăşind orice teoretizare şi abstracţie”. Prin Falsificatorii de bani romanul s-a autodepăşit, lărgindu-şi sfera dincolo de epic, ,,părăsind uneori anecdota pentru pur patetism şi acţiunea strânsă, datată după norme elementar dramatice pentru singura înlănţuire a unui dinamism interior”.

Specializarea aceasta continuă a artelor ar trebui să conducă la eliberarea romanului de sub povara dialogurilor sau portretelor unor personaje. Pentru prima oară scriitorul semnează un contract de lectură cu cititorii săi, dându-le libertate maximă de interpretare, pentru întâia oară este instituită în literatura franceză dictatura imaginaţiei. Mersul romanului european e dinspre epic spre liric, în răspăr cu direcţia indicată de E. Lovinescu. Indivizii au fost părăsiţi iar psihologia mulţimii, descrisă de sociologul Gustave Le Bon la sfârşitul secolului al XIX-lea, a ,,gloatei” (termenul a fost, desigur, împrumutat de la G. Călinescu), devine centrul de interes al noilor epopei sociale, odată cu ridicarea omului masă. Pe urmele lui Julien Benda, Mihail Sebastian crede că romanul va evolua spre o ,,pură stare afectivă, o înţelegere imediată a lucrurilor, fără orice deformare intelectualistă”. Intriga este abolită iar scânteia epică este asigurată de explozia “actului gratuit” definit în manieră gidiană. Această explozie poate fi explicată şi prin disoluţia psihologiei individuale: ,,Omul nu mai este o persoană ci o posibilitate de infinite personalităţi, succedându-se fortuit” iar romanul rezultat va fi astfel privat de orice ,,logică a construcţiei şi acţiunii”. Romanul european se îmbogăţeşte, anexându-şi noi teritorii, aventura şi biografia fiind doar două dintre acestea. Gaetan Picon cu a sa Panoramă a literaturii contemporane nu este departe de categoriile lui Sebastian atunci când vorbeşte despre evoluţia romanului de la o ,,scriitură a aventurii” la o ,,aventură a scriiturii”.

Capitolul din studiul lui Sebastian care ne interesează însă cel mai mult se intitulează chiar Romanul pur. În acesta este descrisă încercarea scriitorilor moderni de a reduce romanul la ,,povestea” sa propriu-zisă, de a elimina din roman ,,poezia, teza, morala, filosoficul, retorica”. Astfel romanul ar trebui să conţină povestea pură iar faptul divers şi actul gratuit sunt acele aparate de măsură foarte fine care ar putea înregistra mişcarea pură a evenimentelor. Deşi aparent nu poate fi dezlegat, actul gratuit are o explicaţie la nivelul psihanalizei abisale: ,,Actul gratuit reprezintă cea mai nudă izbutire epică dar noi îl considerăm act manque. Numai după un astfel de tratament psihanalitic lacătele misterelor lui ar ceda”. Comentând în final articolele lui Sebastian, trebuie să observăm că punctul terminus propus de comentator pentru romanul european, liricul, nu e nici pe departe unicul posibil. În ciuda revoluţiei propuse de Gide, romanul european nu a triumfat prin a fi doar liric, romanele de idei au continuat să joace un rol important în ecuaţia genului, iar criza romanului a fost depăşită cu uşurinţă, căci puterea sa de regenerare  întrece orice imaginaţie. Predominanţa liricului asupra celorlalte genuri a fost depăşită iar ,,romanul pur” a rămas doar un experiment databil, cu prea puţine reuşite autentice în proza interbelică propriu-zisă. Un astfel de roman şi un asemenea personaj propune chiar Gide în autobiografia sa, Si le grain ne meurt. Mihail Sebastian, într-un articol dedicat memorialistului Gide, sublinia că acesta introduce în literatură un mod nou de raportare la evenimentele propriei sale vieţi. El nu este capabil să dea semnificaţie propriilor sale amintiri şi, jenat parcă de întâlnirea cu sine, nu poate oferi o explicaţie pentru asocierea unor amintiri întâmplătoare: ,,De ce oare aceste două amintiri s-au legat cu mine în această clipă? Nu ştiu, or fi având poate un înţeles.” Madleina lui Proust dispare, poate şi pentru că scriitorul este ,,un tip motor” iar ,,memoria lui Gide nu devine sensibilă decât  în prezenţa actului rupt din ambianţa lui psihologică şi redus la un diametru mecanic” iar ,,singurele raporturi pe care inteligenţa lui le stabileşte sunt cele ale faptelor.” Rezultatul acestei operaţii este o mască, o persona autobiografică, apropiată de ,,eul profund” la care făcea trimitere Proust, dar care transformă existenţa unui personaj într-o ,,coexistenţă de momente (mă tem să scriu succesiune), un şir de situaţii care nu se angrenează, care nu se motivează reciproc, un şir de acte nu însă o acţiune”. Astfel ,,între două momente ale aceluiaşi erou lipseşte termenul mediu, trăsătura care să-i raporteze personalitatea la acelaşi meridian sufletesc”. În momentul în care acest termen mediu va fi descoperit, psihologia personajului ar putea fi explicată. Comparaţia e cu atât mai surprinzătoare cu cât termenul ales e Stephen Dedalus, eroul romanului lui Joyce Ulysse, respins de Camil Petrescu: ,,Povestea vieţii lui Gide e doar o schemă anecdotică. Ceea ce pentru Gide e un punct oarecare, pentru Stephen Dedalus e un punct nevralgic, un centru de senzaţii complet consumate, un complex sufletesc în care tremură un înţeles şi licăreşte o virtualitate. Eroul se surprinde refulând un gând, atent şi lucid opreşte gândul între uitare şi realitate, pentru ca să-l lumineze, să-i afle toate adâncimile”. Dincolo de limbajul freudian, trebuie apreciată acuitatea deosebită a analizei celui mai avansat dintre romanele moderniste ale epocii. Onoarea pierdută a criticilor şi  prozatorilor români va fi salvată de un autor interbelic mai puţin cunoscut azi, Ion Biberi. Căutând cronica lui Ion Biberi la Lumina ce se stinge publicată în Revista Fundaţiilor Regale, am descoperit un text al acestuia despre James Joyce. Aici există prima prezentare onorabilă a fluxului interior ce depăşeşte în inteligenţă şi pertinenţă consideraţiunile similare ale lui Camil: ,,Pentru a reda acest univers profund, autentic în veşnică frământare, scrisul obişnuit e impropriu. Există un decalaj evident între expresia structurată şi logică a expunerii literare şi cadenţa surdă a scurgerii sufleteşti. Fraza scrisă, comportând subiect şi predicat, sintaxă şi ritm, dezvăluie o armonie proprie, valabilă pentru ea însăşi, pentru arta scrisului dar nu în raport cu procesul intim pe care vrea să-l exprime.” Ion Biberi[89] dă, pentru prima dată la noi, o definiţie exactă monologului interior: ,,Monologul interior aduce o primă inovaţie tehnică. Expresia e directă, imediată, dând impresia că surprinde viaţa în momentul desfăşurării. Memoriul, jurnalul sau expunerea la a treia persoană oferă expunerea unui fapt consumat, descris retrospectiv sau actualizat. Monologul interior se desfăşoară concomitent cu procesul de conştiinţă.”

 Şi Ion Biberi îl consideră pe rusul Fiodor Dostoievski drept creator al procedeului în nuvela sa Krotkaia, în timp ce în alte dicţionare de termeni literari sau Enciclopedia Brittanica îl preferă pe Edouard Dujardin cu al său Dafinii sunt tăiaţi. Neputând avea acces la originalul englezesc sau la excelenta traducere (rescriere) românească a romanului aparţinând lui Mircea Ivănescu, Ion Biberi apelează la varianta franceză revăzută de Valery Larbaux . Reproşul lui Camil Petrescu privind aparenta împrăştiere a senzaţiilor este contrazis de Biberi, care pune faţă în faţă, pe două coloane, un citat din Ulysse cu un citat dintr-un text al unui bolnav psihic. Criticul şi romancierul român îi depăşeşte în prezenţă de spirit pe criticii sau romancierii francezi, ce au primit cu destulă răceală romanul irlandezului iar sentinţa din finalul articolului lui Ion Biberi îşi păstrează, după atâta vreme, actualitatea: ,,Opera irlandezului James Joyce reprezintă cea mai remarcabilă experienţă poetică a vremii.” La această afirmaţie nu avem nimic a obiecta, cu toate că de momentul scrierii articolului ne despart mai bine de şapte decenii!

 

La taifas, cu André Gide

 

Chiar dacă despre André Gide s-a scris mai puţin, interesul prozatorilor şi criticilor români interbelici pentru opera sa nu a fost deloc mai mic decât cel manifestat pentru opera lui Proust. Ca şi în lui Proust, primul din seria mai lungă a comentatorilor operei lui Gide este Benjamin Fundoianu[90], cel care, în Imagini şi cărţi din Franţa, încă din 1922, consacra lui Gide nu mai puţin de două studii. Primul, Masca la André Gide, discuta tezele autorului francez despre clasicism în timp ce al doilea[91], intitulat chiar André Gide e o trecere în revistă a operei, graniţele alese fiind Fructele pământului şi Prometeu, rău înlănţuit. Singurul critic român care s-a ocupat pe larg de cele două studii e Mircea Martin[92], cel care în Introducere în opera lui Benjamin Fundoianu a acordat un spaţiu larg analizei volumului publicat în 1922, cu un an înainte de stabilirea definitivă a autorului Priveliştilor în Franţa. Fundoianu notează că primele cărţi de Gide pe care le citeşte sunt cele două volume de Pretextes, cele ce i-au impus o anumită ,,disciplină a lecturii” astfel încât ,,am învăţat să-l stimez pe Gide, să-l tem şi să-l respect”. Artistul faţă cu ordinea socială are cel puţin trei opţiuni posibile: ,,să o accepte aşa cum este” transformându-se pe sine în artistul burghez şi plat, ,,să o respingă ca urâtă” sau ,,să construiască una mai bună”. Ipocrizia, atât de prezentă în operele literare şi considerată de creştinism un viciu e în realitate ,,un fel de supapă necesară, pentru a evita conflictul între individ şi morală”. Dacă la Greci ,,moravurile erau prezentate pe faţă şi zeii le protejau” spectatorul căuta pe scenă omul exagerat până la a deveni erou, deci masca urca pe scenă. Grecii trăiau realitatea dar tragedia o ocolea, singurul moment în care aceasta pătrundea în piesă fiind partitura corului, ce exprima, potrivit afirmaţiilor unuia din fraţii Schlegel, glasul cetăţii. În epocile mai noi ,,moravurile şi masca se mută în sală” iar ,,spectatorul mascat interzice tragediei să-i ofere o nouă mască” solicitându-i în schimb o ,,copie fidelă după sentimentele, actele şi obrazul lui” în ceea ce obişnuim să numim ,,un teatru de moravuri”. Astfel ,,tragicul caracterelor” a fost înlocuit de ,,tragicul situaţiilor”. Gide apreciază teatrul în care masca e în scenă (Iphigenia lui Goethe sau piesele lui Racine). Numai o schimbare a moravurilor poate naşte din nou masca, căci moravurile sociale vor urma întotdeauna pe artist. Benjamin Fundoianu crede că a descoperit secretul rafinării artistice, căci ,,în epocile cele mai ipocrite arta a înflorit cel mai mult”. Pentru a evoca dimensiunea clasică a operei de artă Benjamin Fundoianu citează un fragment dintr-o „soţie”, Prometeu, rău înlănţuit, în care Gide afirma că: ,,în curgerea veşnică a lucrurilor opera de artă oferă singurul echilibru în afară de timp căci ea are o sănătate artificială”. Cu toate acestea Fundoianu critică ideea lui Gide că nici o artă nu a rezultat dintr-o morală religioasă sau vreo formă oarecare de monoteism arab sau evreiesc, căci contraexemplele sunt mulţime, de la Cântarea Cântărilor la O mie şi una de nopţi. Chiar acest clasicism al lui Gide ar fi diferit de cel al tradiţiei franceze, e unul de tip nou, care n-ar cere sau presupune o religie sau o morală, căci scriitorul urăşte gloata şi iubeşte pe aristocraţi. El presupune reforma, revoluţia artistică, romantismul având o mumă de origine latină şi un tată barbar din triburile france. În mod surprinzător, Benjamin Fundoianu utilizează în demonstraţia sa literară teorii împrumutate fie din economie (pesimismul lui Ricardo căruia i se opune teoria optimistă a lui Carrey, cel ce susţinea că ultimii cuceritori s-au ales cu terenurile cele mai mănoase), fie din genetică. Astfel, aplicând legile lui Mendel la opera şi biografia lui Gide, caracterele dominante ce sunt foarte vizibile în prima generaţie poartă bagajul genetic al latinităţii în timp ce cele recesive, descoperite abia ulterior poartă informaţia transmisă de zona barbară. Printr-o evoluţie similară avea să treacă şi cultura română, caracterele dominante fiind accentuate de cronici sau Şcoala Ardeleană, în timp ce cele recesive aveau să iasă la suprafaţă abia prin Getica lui Vasile Pîrvan sau prin textul, renegat ulterior, aparţinând lui Lucian Blaga, Revolta fondului nostru nelatin. Observaţia lui Benjamin Fundoianu referitoare la opera lui Gide ne ajută să construim un nou model teoretic pentru a explica pasiunea bruscă a unor istorici interbelici pentru tracisme de tot soiul (nu lipsită de legătură cu ascendenţa ideologiilor totalitare ale secolului XX, care avea să evolueze ulterior înspre forme aberante de protocronism). André Gide face, de asemenea, apologia influenţei, punând accentul nu pe tradiţie care i se pare o ,,baltă prea stătătoare”, ci pe ,,obstacolul ales ca un gard de spini peste care trebuie să sari”. Metafora hipică îi aparţine lui Fundoianu, iar reacţiile artiştilor transformaţi în cai sunt la rândul lor diferite şi în acelaşi timp amuzante – unii ,,sar peste”, alţii ,,,îşi rup capul” iar alţii ,,nu sar deloc”! Cel de-al doilea articol despre Gide din cartea lui Fundoianu nu mai dezbate o temă generală ci este consacrat analizei punctuale a universului gidian. În ciuda părerii comune care atribuie scriitorului francez proprietatea intelectuală asupra anticalofiliei, Fundoianu îşi deschide studiul cu o afirmaţie surprinzătoare. Astfel scriitorul francez ,,îşi geluieşte cuvintele ca să le subţieze sensul” iar ,,ideile lui nu cresc ca nişte ciuperci din hazardul ploii sau al asociaţiilor de idei”. În aceeaşi ordine de idei, referindu-se la celebra prefaţă a Fructelor pământului, Benjamin Fundoianu crede că frazele sunt despoiate ,,ca un deget care mai are pe el luciul inelelor, înadins scoase”. Observaţia, de mare rafinament intelectual, atrage atenţia tuturor interpreţilor grăbiţi, gata să vorbească despre un autor sau altul doar în clişee critice că anticalofilia nu reprezintă decât o formă de calofilie cu semn schimbat şi absenţa ornamentelor nu este în fond decât un alt tip de ornament. Personalitatea scriitorului era destul de controversată căci se născuse în familia unui ţăran hughenot Paul Gide iar mama sa, Juliette Rondeaux, deşi de educaţie protestantă, aparţinea unei vechi familii romano-catolice stabilită la Rouen. Preluând spiritul protestant de la mama sa, Gide îşi obligă cititorul, care îi deschide cărţile, să formuleze o interpretare. Nici Benjamin Fudoianu nu scapă acestei tentaţii căci descoperă şi formulează tema tuturor textelor lui Gide, căci eroii acestuia au o singură problemă şi o singură preocupare- au pornit în căutarea fericirii. Regele Candaule îşi risipeşte averea şi îşi cedează femeia ca să atingă fericirea, ce ar trebui să rezulte din recunoaşterea celorlalţi, regele David o fură pe Betshabe ca să o găsească, dar se declară dezgustat de viaţa trupească, Alisa, eroina din La porte etroite şi-o refuză, iar fecioara din Simfonia pastorală alege să moară virgină, Isabela are „contuar sexual” dar eroul o refuză. Benjamin Fundoianu remarcă, destul de maliţios, că ,,nu e nici măcar o singură femeie în roman pe care Gide să o fi dezbrăcat”. Prietenii şi cititorii fideli ai scriitorului francez ştiu de ce! Cea de-a doua temă a textelor lui Gide e chiar căutarea de sine. Copilul prodige fuge de acasă ca să se găsească pe sine, motivul fiind în fapt un împrumut biblic al parabolei fiului risipitor, bătrânul, căzutul, pricepând elanul fratelui său mai mic, al celuilalt său Eu, conducându-l cu lampa în mână spre acelaşi drum de unde abia sosise şi spunându-i să aibă grijă la treptele peronului. Dar cea mai mare atenţie o acordă Fundoianu povestirii Paludes. Subiectul acesteia a fost rezumat de Gourmont în Le livre du masques: ,,l’histoire des animaux vivant dans les cavernes tenebreux et qui perdent la vue a force de ne pas s’en servir”. Reducând povestirea doar la acest plot, Gourmont operează o simplificare periculoasă. Paludes nu poate fi redusă la o singură explicaţie pentru că fiecare are explicaţia lui. Astfel naratorul crede că ea reprezintă ,,l’histoire de qui ne peut voyager” şi se declară enervat că Angela nu înţelege acest lucru atât de simplu. Apoi, ajuns în Jardins de Plantes va contempla câteva minute câteva varietăţi de Pomatogeton, această acţiune inutilă dându-i ideea să scrie Paludes: ,,c’est meme un peu cela qui m’a donne l’ideee d’ecrire Paludes”. Toţi eroii fac câte ceva, trăiesc, mănâncă, fac afaceri, dau de pomană dar în realitate singurul care face ceva, care ,,agisează” e eroul care scrie Paludes. Întrebat de ce scrie această povestire, el dă un răspuns deconcertant prin însăşi simplitatea lui: ,,je ne sais pas, problablement que c’est pour agir.

Eroul povestirii nu este Tytire, ci sunt chiar eu, căci povestirea la persoana a treia nu înseamnă nimic dacă ,,nu-i comunic bucuria mea, conştiinţa mea”. Astfel, numai eu îl pot convinge pe Tytire că e ,,un normal, un mizer, un stătător pe loc”, pentru că eu cititorul îi dau lui neliniştea şi conştiinţa. Gide ,,îşi trăieşte cartea şi ca să nu se confunde cu Tytire ca să nu steie pe loc voiajează în locul lui” dar voiajul acesta îl dezgustă ,,pentru că el trebuie să steie pe loc şi să scrie Paludes”. Imaginile eseistului sunt deosebit de vii, şi dezvăluie predilecţia lui B. Fudoianu pentru termenii de comparaţie aleşi din lumea vegetală. Astfel, Gide strigă oamenilor ,,sunteţi fericiţi pentru că staţi pe loc” doar atât cât durează magia povestirii Paludes căci în general ,,practicăm ideile cum castorii îşi ţin în marsupiu puii. Când au ajuns mari, îi lepădăm ca să naştem alţii”. Cea de-a doua imagine pare desprinsă din Viaţa insectelor, cartea savantului francez Fabre, ce-l fascinase şi pe Eliade în copilărie căci ,,furnicile înţeapă rădăcina unei plante ca să poată trăi în hipertrofia provocată acesteia” iar ,,fiecare carte este istoria unei nelinişti”. În finalul articolului Fundoianu se opreşte, fără a fi prea convingător, asupra Simfoniei pastorale, pe care o consideră o continuare la douăzeci de ani distanţă a povestirii Paludes. Un alt comentariu deosebit de interesant al simbolurilor încuiate în subtextul povestirii lui Gide poate fi întâlnit în articolul lui Paul Zarifopol[93] Estetica tinerilor. În acesta, răspunzând invitaţiei formulate de Gide, de a nota pe o hârtie toate ideile pe care textul i le putea declanşa, criticul se lansează într-o serie de asociaţii libere, un exemplu de rafinat reader’s response critic: ,,Paludes  c’est l’histoire du terrain neutre, celui est a tout le monde. Le pere fait des ecritures, la mere tient la maison, un grand garcon donne les lecons chez les autres.... Il y a aussi la cuisiniere... La femme s’appele Ursule... Et remarquez que tous, ils font la męme chose exactement tous les jours. J’habite les bas-fonds et je ne songe pas trop a me hisser sur les colines. L’homme normal (ce mot m’exaspere) c’est le residu qu’apres la fonte ou les particularites se  subtilisent, ont retrouve au fond des cornues”. Intrând în jocul prozatorului, care alesese el însuşi două dintre cele mai importante propoziţii ale povestirii, lăsând un spaţiu alb care ar fi trebuit să fie completat cu alte citate, Zarifopol îşi confecţionează propriul său ,,colaj”, în spatele căruia se ascunde propria variantă a interpretării povestirii propriu zisă: “Entre tous, les grands paysages m’attirent – les landes monotones – et j’aurais fait de longs voyages pour trouver des pays d’etanges, mais je trouve ici qui m’entourent. Je suis Tytire et solitaire et j’aime un paysage ainsi qu’un livre qui ne me distrait pas de ma pensee. Parfois a la surface des eaux croupies s’etale une irisation merveilleuse... la pellicule qui s’y diapre est formee de matieres decomposees. Paludes, c’est l’histoire de l’homme couche”. Citatul ales, cel al irizărilor minunate formate în peliculele ce conţin materie intrată în descompunere, aminteşte de încercarea aceluiaşi critic de a defini estetica lui Marcel Proust prin prisma ,,florilor răului”. De altfel, Tudor Arghezi, cel ce echivala poetica lui Baudelaire în poemele ,,florilor de mucegai”, scria undeva că Dumnezeu s-ar ascunde şi în urina boilor. Paul Zarifopol cade astfel în capcana jocului de corespondenţe culturale, în care cad cam toţi criticii modernişti. Paul Zarifopol, un boier veritabil, unul dintre ultimii mari stilişti ai criticii literare din epoca sa, ştie în schimb să capteze, deosebit de exact, cu ajutorul stetoscopului analizei, pulsul veritabil al operei literare. Fraza, dincolo de senzaţia de imponderabil, de aerostat pe care o dă cititorului, ascunde o observaţie lucidă, deosebit de tăioasă, o judecată critică greu de ignorat: ,,Gide, probabil, arată atât de clar scheletul abstract al satirei sale, tocmai pentru că povestirea îl ascunde, iară şi iară, cu atât de nouă şi delicată măiestrie. Bătaia de joc, superb potolită, se amuză cu impertinenţă amabilă şi genială. Peste tot şi prin toate circulă febril şi uşor inocenţa detracării. Cu ea artistul se joacă şi neîndurat infiltrează monotonia atotputernică, basul urât al mediocrităţii lucrurilor şi oamenilor. Sonoritatea aceasta ternă, crud accentuată prin sclipiri poetice, pătrunde bolnăvicios. Râsul ştrengarului inteligent se înverşunează până a te apropia de spaima surdă din pragul dezolării. Pamflet poetic al mediocrităţii şi monotoniei fundamentale, Paludes nu-i o recostumare a uzatelor furii romantice, cu atât mai mult a foiletonului pesimist a la Maupassant. E gândul şi vorba nouă a unui artist care priveşte cu ochii şi cu spiritul, dar mai ales cu râsul tânărului. Un gust original, aspru şi răcoros se strecoară din autoironia cărţii. În ea răsună lipsa de grijă şi veselia băiatului care ştie, profund, că se amuză şi se va amuza, că şi din exasperări sau tristeţe tot râs va scoate, de ar fi şi nervos câteodată”. Dacă primei părţi a demonstraţiei i se poate reproşa chiar supralicitarea dimensiunii patetice, cea de-a doua radiografiază cu precizie importanţa auto-ironiei gidiene, delimitând-o clar de tradiţia prozei romantice. Este surprinzătoare capacitatea aceasta de a percepe elementele de modernitate la un critic considerat de mulţi ca aparţinând vechii gărzi a primei generaţii post-maioresciene. Dar să închidem această lungă şi necesară paranteză şi să revenim la articolele teoretice scrise de Benjamin Fondane.

Nici în Franţa scriitorul francez de origine română nu va abandona studiul operei lui André Gide. În Caietele Benjamin Fondane, editate în Israel sub coordonarea lui Leon Volovici[94], cercetătorul temei poate descoperi alte aspecte inedite ale acestei preocupări. În primul rând în articolul dnei.. Monique Duprin sunt trecute în revistă toate cărţile ce au figurat în biblioteca lui Fondane din România şi apoi din Franţa. Aici Gide figurează cu Falsificatorii de bani, exemplar cu sublinieri păstrat în fondul bibliotecii de Royaumont, şi cu Paludes şi Fructele pământului, de asemenea subliniate, ce s-au păstrat în fondul Gadoffre al Universităţii de Marne. Articolul propriu zis, citează un alt articol intitulat Gide suivant Montaigne[95] (ce a devenit, ulterior, un capitol de sine stătător al volumului La Conscience mahlereuse).

Articolul La ,,ligne generale” de Gide conţine, încă din titlu, o amară ironie îndreptată împotriva scriitorului care, abandonând complet teoriile de până atunci, fusese cuprins de orbirea comunistă: ,,Gide rompt avec son passe de dilettante, d’incredule, de sceptique, d’immoraliste, voire de chretien; il rompt avec Numquid et Tu, en meme temps qu il lache Montaigne. (...) Ce n est pas que Gide change, pour la premiere fois il se fixe, ce n’est pas qu’ il choisit, pour la premiere fois il est choisi”. În realitate, crede Fondane, Gide care mersese pe aceeaşi cale cu Montaige, Nietzsche şi Hristos, se trezeşte tovarăş de drum cu Lenin. Dar Gide ,,n-a rupt nimic, n-a părăsit nimic, nu a făcut decât să-şi conserve trecutul. Nu se pune problema unei convertiri, pe drumul Damascului, ce l-ar fi obligat să-şi ardă în sine punctele traseului spiritual parcurs până atunci, nimic de felul acesta. ,,Nu vorbiţi despre o convertire, eu nu am părăsit niciodată calea, am mărşăluit întotdeauna drept înainte, şi voi continua să o fac”. Gide, în mod cu totul şi cu totul paradoxal, nu l-ar fi descoperit pe Lenin pe drumul lui Montaigne ci pe cel al lui Hristos, Nietzsche, şi Dostoievski trecând prin Blake. Discipolii lui Andre Gide au demonstrat că acesta nu a deviat niciodată, că în opera sa  a existat în stare latentă o critică feroce a capitalismului, o analiză acerbă a contradicţiilor burgheze. Multă vreme rădăcina aceasta critică a rămas nevăzută. dar prin gestul său Gide a adus-o la suprafaţă. Dar de ce respinge Fondane ideea conversiunii? Poate pentru că progresul, ideea evoluţiei conţine în ea nevoia de a împărţi calea într-o infinitate de puncte, de a progresa lent, de a prefera tranziţia invizibilă. Convertirea presupune salturi neaşteptate, mutaţii (pe care Dostoievski sau Kierkegaard le numeau les soudains, respectiv les tout-a-coups) iar această formulă de transformare rapidă a ideilor va rămâne mereu suspectă în ochii raţiunii. Poate fi privită evoluţia, linia generală a lui Gide dacă acesta în ,,trama” sa spirituală prezintă elemente de ruptură, contradicţii, salturi de la Hristos la Montaigne, de la Montaigne la Lenin? Cu toate acestea nimic din opera lui Gide nu pare să-i fi prefigurat opţiunea actuală, iar eseistul îşi pune, pe bună dreptate, întrebarea care dintre cărţile autorului francez ar putea figura într-o ipotetică bibliotecă virtuală a Comsomolului, poate singura valoare cu adevărat progresistă din întreaga lui operă fiind dimensiunea anticlericală a romanului Pivniţelor Vaticanului. Din acest punct de vedere, Lafcadio Wluiki nu este un personaj edificant, iar suprarealiştii l-au descris adesea pe Gide ca fiind un soi de Lafcadio comunist. Singurul scriitor interbelic care atrăgea atenţia asupra acestei convertiri e, după ştiinţa mea, Max Blecher[96]. Prozatorul evreu ce publica exclusiv în gazete de stânga, consacrase deja un larg articol recenzie melodramei proletare Persephone. În debutul acestui lung articol, presărat cu citate în limba franceză din piesă, se aduce un elogiu autorului ei: ,,Cu fiecare operă nouă pe care o publică André Gide, d-sa pare că vrea să câştige un nou pariu interior. Domnia sa a încercat pe rând toate genurile literare, reuşind, bine înţeles în toate. Gide este poate înainte de toate figura intelectuală a celor mai largi posibilităţi şi realizări din vremea noastră. În al doilea rând vedem în d-sa un iniţiator şi scriitorul de cea mai netăgăduită influenţă asupra generaţiei tinere de azi. Quietudinea olimpică şi ineficace a consumării unei glorii universale nu-l interesează pe d-sa. Şi acum, în crepusculul unei vieţi strălucit îndeplinite, Gide se aruncă din nou în lupta polemică prin trecerea la comunism”. Poemul dramatic, reprezentat la Opera din Paris, rezultat în urma adaptării piesei, avea textul libretului semnat de André Gide, muzica scrisă de Stravinsky, mis en scena lui Jaques Coupeau şi era interpretată de celebra balerină Ida Rubinstein, într-un spectacol care reprezenta un ,,summum al artei unei epoci”. Într-un alt articol publicat în Nouvelle Revue Francaise şi care poartă acelaşi titlu cu articolul de faţă Benjamin Fondane analizase Regele Candaule ca pe o confruntare între un proletar, Gyges şi un capitalist, regele, pe care primul îl va asasina. Prin intermediul acestuia Gide ar fi prevăzut moartea monarhiei şi ridicarea la luptă a proletariatului. Benjamin Fondane revine asupra Regelui Candaule, textul dramatic pe care îl analizase şi pe vremea când se găsea încă în România. Această operaţie are loc în urma sinuciderii unei aristocraţii, ce moare din pricina prea multelor ei calităţi. Regele Candaule reprezintă încarnarea problemei gidiene cele mai importante, cea a bunătăţii, iar tema, a călătorit de-a lungul mai multor opere ale sale, pentru a-şi găsi loc în Oedipul său. Gide nu-i refuză lui Gyges demnitatea şi mândria şi nu-i dispreţuieşte sărăcia, dar ce scriitor din literatura universală nu priveşte cu milă mizeria umană. Dar cum ar fi putut obţine fără această sărăcie admirabila figură a regelui Candaule ce întruchipează ,,nobilele calităţi ale aristocraţiei”, a cărei supremă virtute era puterea de a se sinucide? E admirabilă figura Nyssiei, soţia regelui, împinsă de acesta în braţele lui Gyges, care se culcă cu regina şi îl ucide pe rege, pentru a avea posibilitatea să exhibe în faţa altora frumuseţea pură a femeii, declanşând mecanismul unei drame proletare. Concluzia lui Fondane e că Gide reneagă convertirea pentru că aceasta ar fi însemnat renunţarea la trecutul său onorabil dar deloc anti-burghez. El preferă convingerile, care se pot modifica din mers. Convertirea înseamnă fixare, un punct mort. Benjamin Fondane crede că gestul lui Gide de adeziune la Partidul Comunist Francez e numai un act confuz, o încercare prin care Gide îşi riscă eclectismul, cultura, bogăţia sa. E aproape o formă de sinucidere. Din fericire, pentru Gide, orbirea nu durează prea mult, în urma celebrei călătorii în URSS Gide revine, printr-o altă schimbare de traseu la calea sa iniţială, un semnal al faptului că observaţia lui Fondane este corectă şi că marelui scriitor francez nu-i plac deloc convertirile ce au loc pe drumul Damascului.

 


[85] Andre Gide – Falsificatorii de bani, Bucureşti, Ed. RAO, 1996, p. 126.

[86] Mihail Sebastian – Jurnal, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 98.

[87] Mihail Sebastian – ,,Jurnal de roman”, în Eseuri. Cronici. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, p. 76.

[88] Salvatore Bataglia – Mitografia personajului, Bucureşti, Ed. Univers,  1976, p. 43.

[89] Ion Biberi – ,,James Joyce”, în Revista Fundaţiilor Regale, din 1 mai 1935, p. 393.

[90] Benjamin Fundoianu – ,,Masca la Andre Gide”,  în Imagini şi cărţi din Franţa, Bucureşti,
ed. Librariei Socec & Co, 1922, pp. 101–121.

[91] Idem, 366, pp. 185–197.

[92]  Mircea Martin – Introducere în opera lui Benjamin Fundoianu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, p. 45.

[93] Paul Zarifopol – Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 195.

[94] Benjamin Fondane – ,,La “ligne generale” de Gide”, în Cahiers Benjamin Fondane, nr. 4, din 2000–2001, p. 59.

[95] Benjamin Fondane – ,,Gide suivant Montaigne”, în Cahier Bleu, no. 14–15, din 10 mai 1934.

[96] Max Blecher – Vizuina luminată, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1971, p. 230.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004