Gide contra Gide

 

Articolul lui Mihai Ralea despre Gide, publicat în anii 20 în revista Viaţa Românească şi reluat în ediţia de studii, îngrijită de Petre Anghel, porneşte de la doi Gide, primul privit prin ochii criticului de la Nouvelle Revue Francaise, Jacques Riviere iar cel de-al doilea filtrat prin perspectiva celui mai înfocat adversar al scriitorului, ,,livid de ură şi dispreţ” Henry Massis. Primul îl considera pe Gide ,,cea mai adâncă conştiinţă morală a timpului său” în timp ce al doilea vedea în scriitorul francez un ,,Socrate satanic, un corupător al moravurilor tineretului francez”. Această viziune fracturată, între înger şi demon, are sens întrucât chiar opera sa este la rândul ei divizată, dualistă căci, potrivit afirmaţiei autorului ei, ,,les extremes me touchent”.

În omul Gide s-au întâlnit extremele – omul din Nord cu omul din Sud, septentrionalul caracterizat prin ponderenţă, reflecţie, prudenţă şi opusul său, meridionalul măcinat de febrilitate, senzualitate şi imaginaţie. Toate facultăţile sufleteşti ale autorului sunt duble, într-o sinteză de tip hegelian conţin în ele simultan teza şi antiteza. Gide e creştin şi păgân, catolic şi protestant, cast şi voluptuos, orgolios şi umil, simbolizând procesul dialectic al procesului disocierilor sufleteşti prezent în sufletul oricărui om modern. În fiecare om există două aspiraţii sufleteşti simultane, una spre Dumnezeu şi cealaltă spre Satan. Caracterul uman nu poate scăpa contradicţiei, pentru că sufletul omenesc nu este o ecuaţie matematică iar contradicţia e succesivă. Gustul acestuia pentru contradicţie denotă, potrivit lui Mihai Ralea, predilecţia sa pentru Dostoievski. Astfel Stavroghin, unul din eroii săi şi un precursor al imoraliştilor gidieni, afirma că poate simţi plăcerea de a face o faptă bună şi în acelaşi timp să simtă plăcerea de a face o faptă rea. Ralea compară acest tip foarte special de discontinuitate morală cu teoria ,,intermitenţelor sufletului” din romanul lui Marcel Proust. Ca fapt divers şi amuzant, Ion Negoiţescu într-un foarte clar exemplu de ,,lectură inversă” credea că poate descoperi în dialectica gândirii lui Stănică Raţiu, calchiată de G. Călinescu după cea a avocatului Nae Caţavencu, ,,ceva din structura fluă a lui Lafcadio din Les caves du Vatican (de asemenea român, conform afirmaţiei lui Gide) iar ,,estetismul funciar şi absolutizant al lui G. Călinescu are ceva din ideea explozivă a libertăţii, a actului gratuit”. Dacă la un moment dat consideram, în glumă, sinuciderea lui nenea Anghelache un act gratuit de ce n-am fi de acord că saltul dialectic peste opoziţii, acel celebru “echilibru între antiteze” al filosofului Heliade Rădulescu ar putea constitui trăsătura definitorie a gândirii româneşti! Lăsând gluma la o parte, trebuie să observăm că gândirea dialectică a conului Leonida sau a lui Caţavencu este o parodie a tezelor naiv hegeliene a paşoptiştilor români şi că fac parte din acea ,,deşteptăciune” specifică poporului nostru, care ne-a împins, uneori, în superficialitate şi derizoriu. Mihai Ralea pare însă să susţină teza unei trăsături antropologice, din moment ce un scriitor francez are o atât de pronunţată antipatie pentru caracterele ,,prea hotărâte, unificate, simpliste, abstracte” ce pot fi recunoscute în personajele unor Racine, Corneille sau Balzac. Gide ar fi, potrivit afirmaţiei lui Massis, ,,l’homme qui se refuse” iar Riviere credea că ,,une idee pour Gide, c’est surtout plusiers d’autres”. Gide însuşi scria: ,,Mi-e frică să nu mă compromit, vreau să spun, să nu limitez prin ceea ce fac ceea ce aş putea face, mi-e frică să mă gândesc că fiindcă fac lucrul acesta nu-l voi putea face pe celălalt”. De la prezenţa tuturor motivelor nu mai e decât un singur pas până la absenţa oricărui motiv. Din acest raţionament rezultă definiţia gidiană a omului ca animal capabil să întreprindă acte gratuite. Astfel, aflat într-un compartiment de tren, Lafcadio Wluiki comite o crimă din cauza bunei dispoziţii, după care salvează nişte copii dintr-un incendiu, Binele şi Răul acţionează asupra lui ca în cazul lui Stavroghin cu putere egală. Mihai Ralea crede că ,,răul dezinteresat, ca şi binele, îl faci din lux, din ideea de a cheltui, din joc” iar în cazul particular al lui Gide ,,disponibilitatea” se asociază automat cu ,,imotivarea”. Dar această sinceritate gidiană e una lipsită de intenţionalitate, căci Mihai Ralea citează opinia lui Paul Riviere, care credea că ,,a fi sincer în cazul lui Gide nu înseamnă a alege ci a avea toate gândurile”. Potrivit lui Mihai Ralea, Gide e un geniu ratat un reformator al individualismului, şi, ca să-l cităm pe Ernst Robert Curtius, un profet care pregăteşte terenul pentru o morală care va veni.

 

Gide şi chestiunea actului creator

 

În 1934, când publica articolul său Actul creator la André Gide, tânărului Emil Gulian[97] îi apărea unicul său volum de versuri Duh de basm, care îl va plasa în Istoria literaturii române de la origini până în prezent a lui G. Călinescu în capitolul dedicat poeziei ermetice. Este mai puţin cunoscut faptul că poetul era un foarte bun traducător din literatura franceză, din care a tradus din Paul Claudel, Valery Larbaud, George Duhamel sau Francois Mauriac iar în 1938, Emil Gulian a dat literaturii române prima traducere completă a poeziilor lui Edgar Allan Poe. Moare în 1942, la doar 35 de ani, rămânând în istoriile literare ce descriu perioada dintre cele două războaie mondiale (E. Lovinescu, G. Călinescu, Ovid S. Crohmălniceanu) printre poeţii vădit influenţaţi de versurile lui Stephane Mallarme sau Ion Barbu. Titlul articolului publicat iniţial în Revista Fundaţiilor Regale intră în consonanţă cu ideile lui Mircea Eliade, care îşi exprima obsesia creaţiei în câteva eseuri, adunate în volumele sale de tinereţe, Oceanografie (1934) şi respectiv Fragmentarium (1939). Demonstraţia porneşte de la un citat extras din prologul piesei Le Roi Candaule: ,,Am vrut să fac operă de artă pur şi simplu. Dar pentru că arta nu mai există şi fiindcă nu mai e nimeni care să o înţeleagă, trebuie să scot înainte partea de idei, tocmai acea care în ochii mei nu e cea mai importantă, cea care trebuie să rămână – cred eu – în serviciul frumuseţii”. Nu ideologia, comentariul critic contează, în viziunea lui Gide, iar Gulian crede că cele două tind să se substituie operei, ci aceasta din urmă. Gide caută să surprindă rădăcina iraţională a creaţiei, existentă dincolo de orice şansă de legitimare logică: ,,Deoparte e logica şi de alta ceea ce scapă logicii. Inimii mele, chiar dacă Raţiunea nu-i dă dreptate că bate, eu tot îi dau dreptate... Prin lipsurile logicii iau cunoştinţă de mine”. Emil Gulian citează apoi un fragment din aceleaşi caiete gidiene ce ar putea da o bună imagine a raportului dintre scriitor şi personajele sale: ,,un personaj nu mă interesează niciodată prea mult, decât când e creat în întregime, ca Eva, din chiar carnea autorului; nu atât observat, cât inventat – şi aici e secretul celor mai profunzi ,,analişti”. Mă gândesc la Dostoievski, la Stendhal şi am cea mai mare recunoştinţă faţă de M... care remarcă în numărul pe Septemvrie din N. R. F. că Stendhal nu era decât un observator destul de mediocru, dar care scotea din el ce avea mai bun. Nu că aceşti autori s-ar fi pictat cu exactitate în vreunul din personajele lor; dar aproape fiecare dintre ele nu e la drept vorbind decât proiectarea unei nelinişti personale particulare. Dostoievski el însuşi trăieşte răspândit în eroii săi, fără să se adune totuşi niciodată într-unul singur”. Autorul nu se ascunde niciodată sub masca unui singur personaj ci trăieşte diseminat în fiecare dintre eroii unei cărţi. Urmează chestiunea mai spinoasă a autenticităţii gidiene, din care se nutreşte şi conceptul camilpetrescian, cea care este generată tocmai de antagonismul existent între emoţie şi expresie, căci dacă prima poate strica linia conducătoare a operei, cea de a doua nu poate falsifica niciodată emoţia. Gide, stilistul, intervine aici, sfătuindu-i pe scriitori: ,,Nu te preocupa  decât de formă; emoţia vine în mod natural să o locuiască. O locuinţă perfectă găseşte întotdeauna un locatar”. Spre deosebire de Proust, Gide nu este atras de stilul muzical, de stilul ornat, de stilul profetic ci de stilul exact, denudat, ,,până la uitarea completă a oricărei pretenţii personale” şi cu o forţă de persuasiune care să-i întovărăşească animaţia sa interioară, profundă. Ceea ce constituie pentru artist o mare lecţie de sacrificiu, aceea de a renunţa la artificiile bizare şi frapante şi a-l obliga să creeze doar ceea ce este cu adevărat valoros. Singura care va fi elocventă şi desăvârşită e opera de artă care ,,va trece la început neobservată, care chiar nu se  va remarca; în care calităţile cele mai contrare, cele mai contradictorii în aparenţă – forţa şi delicateţea, ţinuta şi graţia, logica şi părăsirea, preciziunea şi poezia – vor respira cu atâta uşurinţă încât vor părea naturale şi deloc nesurprinzătoare. Ceea ce face ca primul lucru la care trebuie să renunţi să fie dorinţa de a-ţi uimi contemporanii”. Dar în spatele oricărei opere stă ascuns întotdeauna creatorul ei şi de acesta se va ocupa în continuare Emil Gulian, comentatorul operei lui André Gide. Omul artist va fi personajul central al acestei drame. Creatorul face parte din categoria oamenilor a căror glorie e ascunsă iar portretul robot, schiţat de Gulian, e foarte aproape de adevăr: ,,E un interior care se mişcă greu între oameni zgomotoşi, între oameni voliţionali, sociabili. E timid şi neadaptabil, deci de multe ori ridicol şi veşnic în necomuniune cu ceilalţi, fiindcă multe din gândurile sale sunt aşa de proprii, încât nu sunt transmisibile. Chiar personalitatea lui îl izolează şi-l elimină dintre ceilalţi. (...) Renunţând pentru totdeauna la o înţelegere, mai ales că mulţi dintre ceilalţi nu fac decât să trişeze, nu-i mai rămâne decât un singur lucru de făcut: masca. În conversaţie cu ei ,,singura mea preocupare este de a avea aerul că-i urmăresc” spune Gide ca atunci când ,,încă copil mă sileam să înţeleg conversaţiile oamenilor mari... Şi dacă trebuie să-mi ţin partea, nu reuşesc decât gafe...-Înduraţi-vă deci şi nu mă ascultaţi. N-am nimic a vă spune. Nu credeţi deci, că trebuie să vă prefaceţi, din politeţe, că daţi importanţă vorbelor mele. Tot ce vă spun şi vă voi spune, nu e decât absurd. Continuaţi să vorbiţi între voi, ca şi cum eu nu aş fi de faţă”. Pentru Gide o operă de artă nu contează decât dacă e inutilă într-un mod absolut superior, dacă nu urmăreşte un scop direct, ci printr-un fel de raccourci.

E ceea ce Gide admiră la Baudelaire, Stendhal, sau chiar Proust: ,,Şi deodată opera lui Proust, aşa de dezinteresată, de gratuită, ne apare mai profitabilă decât atâtea opere în care utilitatea sigură e scopul”. Utilitatea operei de artă trebuie să fie una indirectă, căci ea îşi găseşte drept unic ţel în fecunditatea noilor frământări pe care le produce în mintea şi sufletul cititorilor ei. În al doilea rând creatorul îşi defineşte acţiunea altfel decât oamenii obişnuiţi, care nu percep o activitate petrecută în mintea cuiva ca fiind o acţiune. Naratorul din Paludes notează undeva ,,Ce n’est pas des actes que je veux faire naitre” iar pentru el verbul ,,agir” are cu totul alt sens decât pentru ceilalţi, fiind verbul acţiunii interioare specific actului de creaţie. De altfel în Paludes, viaţa interioară şi cea exterioară fuzionează. Emil Gulian crede că ,,această miraculoasă carte înfăţişează viaţa creatorului şi inadaptabilului, dominat de viaţa lui interioară. Gide are aici o minunată putere de a reda gândirea în stare născândă, de a o împleti cu ceea ce spune personajul, cu ceea ce face, cu ceea ce i se atribuie şi cu ceea ce crede el că i se atribuie. Veşnic chinuit doar de ideile născute din el orgnic, victimă a rigidităţilor de familie care trebuie înfrânte, maniac al tuturor combinaţiilor pe care le face cu ele – aşa e acest scriitor (...) Această continuă scrutare interioară dezvoltă hipertrofic unele gânduri în detrimentul altora. Proporţiile se pierd. În lumea acestui om sunt valabile alte dimensiuni şi alte raporturi. Iar în lumea de afară nu mai străbat decât ipocrite, ridicole, egoiste manifestări sterile, gesturi inadaptate de neurastenic, ridicol, distrat, nespontan, atât de individulizat încât nu se poate mişca liber în viaţa socială. Eforturile spre disciplină ca notele făcute în agendă, pozele de om activ nu reuşesc să-l facă şi mai ridicol, îl strâng în el până la sterilitate, îi paralizează generozitatea şi îi dă fenomene de inhibiţie care durează ani întregi”. Perioadele de goliciune sufletească, de vid al inspiraţiei, alternează cu altele de maximă intensitate şi scriitorul scrie cu febrilitate într-un vagon de tren, în metrou: ,,Când o frază urmează alteia, se naşte din alta, încerc, simţind că se măreşte, o încântare aproape fizică. Cred că această ţâşnire arteziană e rezultatul unei lungi preparaţii inconştient. Mi se întâmplă să fac apoi acestei prime notaţii câteva retuşuri, dar puţine. Numai facerea legăturilor e uneori foarte penibilă şi cere o mare stăpânire a spiritului”. Dar opera de artă presupune sacrificiul creatorului, sfâşierea de sine, căci altfel riscă să rămână doar un joc, o ,,simplă potriveală de elemente culese cu talent şi inteligenţă de ici  colo, cum sunt cele mai multe cărţi bine făcute, inteligente, interesante, produse de virtuoşi care mimează cu uşurinţă dar care nu poată marca aceea de autenticitate operantă”, de aici rezultând interesul pentru document şi adevăr narativ, căci opera nu mai doreşte să se lase înşelată de ficţiuni. Modernitatea fiind o epocă maşinistă şi-a dezvoltat curiozitatea de a demonta, de a vedea cum e făcut fiecare lucru, de a privi opera în devenire, în stare născândă, de tendinţa spre creaţie, de procesul intim creator, de dificultăţile lucrului, de etapele de pregătire, de meşteşug şi psihologia artistului, de şantierul în care opera se cristalizează. Acest şantier este conţinut, în cazul lui Gide în opere ca Le journal des Faux monnayeurs, în Journal, în Paludes, sau în caietele sale intitulate Divers. În toate acestea Gide radiografiază propria sa operă descriind ,,o mulţime de preocupări de tehnică, note şi obiective ale propriilor stări, remarce ale unor greşeli făcute, note ale unor idei care nu trebuie să se piardă, o aglomerare de material surprinsă în mişcare ca de un aparat fotografic, în sfârşit tot aparatul unei lucrări pe şantier”. Chiar dacă sunt mai greu depistabile, asemenea ,,semnale” există şi în opera de tinereţe a lui Mircea Eliade, aşa cum ne-am străduit să demonstrăm într-un capitol precedent, şi spre marea noastră mirare au fost trecute cu vederea de către criticii, care s-au declarat, în mod surprinzător, uimiţi de noutatea absolută a romanelor lui Nicolae Breban. Personajele conlocutori, ca Rusul din romanul lui Nicoale Breban Don Juan, înzestrate cu capacitatea de a emite idei şi teorii filosofante, provin din tradiţia interbelică a romanului de idei, fie el românesc şi universal, nume ca Huxley, Musil sau Gide putând fi oricând invocate pentru a fixa pe patriarhii speciei. Observaţia lui Emil Gulian e însă una esenţială, André Gide e unul din părinţii metatextului de tip postmodernist, un iniţiator al operei deschise, al operei în mişcare. Artistul devine astfel un meşteşugar, un şlefuitor de forme care se chinuie să exprime autenticitatea trăirii sale interioare. În tehnică el topeşte elementele de construcţie exterioară dar şi selecţiunea interioară, ,,deprinderea de a sfredeli cu analiza pentru a descoperi elementele primare care determină opera, dar şi ştiinţa de a le ascunde cu grijă, pentru ca opera să-şi elibereze viaţa proprie”. Meşteşugul presupune însă daruri înnăscute dar care trebuie cultivate cu mare atenţie. Romanul nu va fi pentru Gide doar o copie a vieţii interioare sau a faptelor exterioare observate cu grijă, ci le va trata pe acestea din urmă drept simple pretexte pentru a crea unele asemănătoare, dar nutrite din substanţa interioară a autorului. De aici rezultă pericolul unui individualism exagerat, al unui schematism al romanului, prea mult apropiat de lumea ideilor şi prea puţin în contact cu lumea realul, cu lumea faptelor propriu zise. Analiza foarte exactă a actului creator în opera lui Gide conţinută în articolul lui Emil Gulian ne indică faptul că acesta era familiarizat cu opera marelui scriitor francez iar stilul uşor eseistic, dar pe de altă parte foarte clar în care a fost scris textul poate fi un semnal al unei posibile contaminări de ordin stilistic.

 

Bughi, mambo, rag (II)

 

Preocupările lui Nicolae Steindardt[98] pentru opera lui André Gide datează din tinereţe, din epoca în care tânărul eseist colaborează la Revista Fundaţiilor Regale, în care publică, în 1945, studiul din care am mai citat, André Gide ca romancier.  Eseistul literar, ce îl considera pe Gide un amestec de ,,Edouard şi Passavant”, urmează un traseu ideatic foarte sinuos. Articolele sale critice, mai puţin celebre decât articolul lui Camil Petrescu despre Proust, oferă imaginea unui spirit deschis şi a unui cap critic foarte ascuţit. Astfel admiraţia lui Gide pentru Dostoievski ar traduce de fapt invidia lui pentru romancieri. . Citând pe Edmond Jaloux, Steinhardt crede că dorinţa de a scrie un roman (un roman în sine) l-a frământat pe Gide din cel puţin două motive: ,,întâi că ar fi reuşit să arate că noţiunile lui (disponibilitate, contradicţie, libertate absolută...) pot întemeia un univers, al doilea că şi-ar fi satisfăcut atracţia pentru lumea normală, creând ceva valabil în condiţiunile obişnuite”. Pentru scriitorul obsedat de ceea ce nu are, simţul moral ergo simţul social, scrierea unui roman ar fi însemnat izbăvirea. El nu poate însă crea un roman deoarece concepţia lui despre lume este nenaturală: ,,nu vrea să vadă deloc evenimentele, stă deoparte de realitate, în regiunea ironiei, a unui idealism deviat.” Romanelor sale le lipsesc personajele, iar universul său e lipsit de fiinţare. Ca şi surprinzătorul studiu al universului operei lui Caragiale, fundamentul teoriilor lui Steinhardt e unul creştin.. Argumentele anti-Gide din studiul lui Massis, citate, aşa cum am văzut deja şi în studiul lui Mihai Ralea, pornesc de la un comentariu al unei afirmaţii a scriitorului francez cel mai religios al epocii, Paul Claudel, care făcea observaţia justă că nu poţi compune nimic pornind de la rău: ,,Cu răul nu poţi compune nimic înseamnă că, fără elementele binelui, o lucrare, o compoziţie, o creaţie, nu e cu putinţă. Răul pur nu se învoieşte unei prefaceri în elemente vii. (...) Romanul e organic şi viu, iar Gide e departe de natura omului, priveşte neantul. Răul e un element strict negativ. A nu fi voit să ia în seamă noţiunile de bază ale vieţii a însemnat pentru Gide falimentul romancierului. Dar şi al omului pe care şi l-a închipuit ”. Creaţia presupune întotdeauna reguli, singura regulă în care crede Gide, sinceritatea liminară a scriitorului, conduce automat la trecerea de la povestirea la persoana a treia la paginile de jurnal dar autobiografia nu are simţ social. Răul e unic, gol, steril, se fărâmiţează în schimb orice lume fictivă e legată de legile ei, ca o vietate de simţurile sale. Gide nu are sentimentul libertăţii umane astfel încât personajele sale devin scheme vizibil stăpânite de Autor. Cu toate că-şi mărturiseşte invidia pentru romancieri, Gide nu poate scrie un roman pentru că nu poţi crea personaje în absenţa noţiunii de persoană umană, deoarece concepţia scriitorului despre lume este una nenaturală, păstrându-se în regiunea ironiei pure sau celei unui idealism deviat. Sinceritatea absolută, liminară a scriitorului francez nu poate ţine locul regulilor de compoziţie absente, iar aşa zisele romane ale lui Gide sunt alcătuite din succesiunea, destul de monotonă, a unor povestiri la persoana a treia, care sunt întrerupte, în toate momentele de sinceritate ale personajelor, de inserturi ale unor pagini de jurnal. Deşi e mereu tentat să devină romancier (,,Ceea ce mă tentează e genul epic” îşi notează în Jurnal) refuză să se precizeze, să extragă din el fiinţele vii. Îi este mai uşor să primească sau să refuze în numele altora decât în numele lui, îi vine greu să fie el însuşi, dar îi este foarte uşor să se depersonalizeze total. Nu întâmplător Nicu Steinhardt citează acum pe Philip Quarles, eroul din romanul lui Aldous Huxley Counterpoint, şi compară mişcarea sufletească a scriitorului francez cu puterea lui Quarles de a lua forma vasului în care este pus, cu sufletul de tip amoebă, caracteristic personajului modern. Lui Gide îi lipseşte simpatia (un concept cheie în creştinism), fiind incapabil să perceapă emoţia altuia ca fiind a lui. Caracterizarea lui Edouard aparţinând criticului Schwob ,,se urmăreşte fără încetare pe el însuşi, printre toţi, printre toate” şi ,,e un amator, un ratat”, se potriveşte, în egală măsură, şi lui Gide însuşi. Gide nu e un romancier pentru că nu-şi iubeşte personajele, lumea despre care scrie. Dacă simpatia de tip creştin are legătură cu romanul, dragostea, amorul, sentimentul predominant în Fructele pământului fiind unul liric. Gide nu-şi iubeşte personajele dar se iubeşte pe sine, el creează umbre şi nu fiinţe, iar dacă nu se identifică cu el eroii lui nu au consistenţă. Toate acestea se întâmplă din varii motive: scriitorul nu ştie să asculte iar opera lui e un îndelung monolog. Gide, a cărui operă poate fi pusă sub semnul lui Narcis, e un autobiograf, iar nu un romancier. Narcis însuşi nu poate fi un romancier.. Am ajuns în final la teza fundamentală: MATERIALUL CĂRŢILOR LUI GIDE ÎL CONSTITUIE IDEILE IAR NU OAMENII. Un roman în care apar în exclusivitate idei nu poate trăi. Nicolae Steinhardt formulează şi observaţia că mai toţi eroii lui Gide sunt oameni singuri, celibatari sau fără descendenţi, deci fără obligaţii sociale. Personajele lui sunt orfani absoluţi, care nu au obligaţii sociale, trăiesc în afara legilor, nu au stăpâni sau scrupule absolut liberi şi spontani sfârşesc prin a-l jigni chiar pe romancierul însuşi.

Eu n-aş fi la fel de categoric în a afirma că Gide nu este romancier ci aş spune că scriitorul francez e un altfel de romancier, unul care mută interesul de pe construcţia exterioară pe autoconstrucţie şi pe elementele de şantier interior. Massis descoperă aceeaşi structură când examinează pe Alissa din La porte etroite. Această metamorfoză demonstrează că în absenţa simţului social, romancierul scrie autobiografie iar nu roman şi ,,arată că răul e unic, că monotonia sa nu poate fi ruptă decât prin intervenţia noţiunilor morale, că răul e gol, că singur se fărâmiţează şi nu poate fi folosit la o clădire decât cu ajutorul valorilor ierarhice”. Un alt contestatar al talentului de romancier al lui Gide e Rene Schwob[99]. Acesta, remarcând în textele autorului francez absenţa sentimentului libertăţii umane, crede că eroii care îi populează ,,romanele” ,,în loc de a deveni persoane libere rămân scheme stăpânite de autor”, se cantonează într-o neîncetată atitudine negativă sau, mai bine spus, folosind cuvintele lui Schwob ,,trăiesc reacţionând, trăiesc refuzând şi se privesc cum refuză”. Chiar dacă îşi afirmă în mai toate textele dorinţa de a deveni romancier,  drama lui provine din incapacitatea sa de a deveni personajul lui. Drama lui Gide nu este cea rimbaldiană, conştiinţa faptului că Eu este Altul, fapt care conduce la celebra depersonalizare, dezumanizare modernistă, având drept consecinţă moartea Autorului ci constatarea că Eu nu poate fi decât Eu. Idealul lui este să devină alţii şi nu poate, fapt ce îi provoacă o imensă gelozie, căci nu-i poate stăpâni, nu-i poate transforma în personaje pentru că îi lipseşte un dram de simpatie. Deşi în texte personajele recurg adesea la aceasta, Eveline, împrumutând accentul englezesc în conversaţia cu un englez, iar Edouard declarând că inima lui nu bate decât prin simpatie, că poseda facultatea de a se depersonaliza într-atât încât să simtă ca fiind a lui emoţia altuia, Gide şi opera lui dovedesc o lipsă de simpatie care atinge chiar depersonalizarea. Du Bos crede, de asemenea, că lui Gide îi lipseşte devotamentul, că firea lui ,,e complexă dar nu îmbelşugată”. De altfel, atunci când sfătuieşte în Les nourittures terestre pe Nathanael să preţuiască dragostea şi nu simpatia, Gide se dă de gol. Arată astfel că sentimentul predominant al cărţilor sale este amorul, preponderent liric, ce exclude nuanţa şi care nu se potriveşte cu romanul. De altfel amorul propriu al scriitorului îl împiedică să-şi îndrăgească personajele. Se iubeşte atât de mult pe sine încât îi este imposibil să se bucure sau se întristeze alături de celelalte fiinţe. Eroii săi se identifică cu el, altfel îşi pierd adevărata lor consistenţă, rămân simple umbre, simple proiecţii ale sale iar nu fiinţe diferite. De aceea, tocmai el, teoreticianul părăsirii de sine, n-a vrut sau n-a putut să iasă din universul lui. De aceea celebrul lui sfat ,,Părăsiţi-vă!” nu e decât ,,un simplu sfat tehnic, pe care nu l-a putut urma, ce şi-l dă un romancier în spe, nu o regulă morală”. Gillbert Durand[100], reluând o parte din ideile lui Roger Bastide[101], găseşte o explicaţie tragicei discontinuităţi ce constituie nucleul operei scriitorului francez: ,,Atunci, în această operă clasică, dilema este rezolvată prin soluţia cvasi-existenţialistă a actului gratuit, iar determinismele, identităţile care rezultă din el definesc fiinţa” prin însăşi mişcarea care o leagă cu urzeala evenimentelor şi care o face să devină ceea ce  este. (...) Dar ceea ce eşti, fiinţa a ceea ce eşti, este vidă, deci nu poate deveni decât prin alegerea unei libertăţi absolute, ,,actul care îl distinge pe om de animale”. Faimosul act gratuit stă, într-adevăr, la temelia unei părţi din fiinţa ,,etică” a literaturii contemporane: de la ,,seriosul” spontaneităţii bergsoniene a Datelor imediate, la mai puţin serioasele Drumuri ale libertăţii şi în sfârşit la jocul lui Harry Haller, Siddhartha şi altor magister ludi (pentru că ,,jocul cu mărgelele de sticlă” e unul absolut gratuit). Aşa cum bine subliniază Bastide: ,,Căci actul gratuit a lui Gide e mai mult decât un act dezinteresat, e un joc”. Observaţia lui Roger de la Bastide e perfect adevărată, logica soţiei e una a gratuităţii, a agonului, şi poate că aici se găseşte explicaţia perfectei modernităţi a textului gidian, atât de actual încă în epoca postmodernă, o epocă literară care celebrează jocul.

Revenind la demonstraţia lui Nicolae Steinhardt, vom relua firul demonstraţiei insistând asupra cu o observaţiei privind structura dialogică a romanului, ideea ce ar fi putut să fi fost împrumutată din studiul lui Bahtin despre romanele lui Dostoievski. Prea narcisiace, textele lui Gide nu sunt decât lungi monologuri, lipsite de tensiune, căci numai dialogul duce, în chip firesc, la dramă şi la roman. Dialogul ar presupune remuşcarea, ezitarea, stări de care Gide nu este capabil, să le trăiască şi apoi să le exprime în scris. El se mulţumeşte să-şi înregistreze doar sentimentele, fără a se întreba ce valoare au ele, fără a căuta dimensiunea lor general umană, căci e interesat mai puţin de legile generale ale sufletului omenesc ci de variaţiile particulare ale temperamentului său. Nici eroii săi nu scapă din capcana acestui narcisism. Ei nu au o existenţă exterioară şi socială reală. Fiecare dintre ei sunt mulţimi de relaţii de scrupule, idei şi dorinţe. Dar Andre Gide, ca romancier, nu ar trebui doar să-şi personalizeze ideile literare cu ajutorul personajelor ci e obligat să prezinte oameni foarte diferiţi, fiecare cu ideile lui. Un romancier nu-şi poate doar prezenta, servindu-se de eroii săi, multiplele sale idei ci ar fi trebuit să retrăiască persoane multiple, în mintea şi inima cărora să se dea lupte între tendinţe multiple. Steinhardt pune degetul pe rană în momentul când, în mijlocul unor polemici aprinse în jurul existenţei sau non-existenţei romanului de idei, ale căror ecouri au răsunat şi în câteva articole ale unor scriitori descrişi în lucrarea de faţă, Steinhardt neagă romanul de idei. Romanul nu ar trebui să piardă din vedere ceea ce comentatorul crede că alcătuieşte esenţa lui: ,,cercetarea sufletului”. Cu aceeaşi obsesie a socialului, Nicu Steinhardt credea doar în romanele în care ,,analiza psihologică este ţinută în frâu de prezentarea unor realităţi sociale”, în caz contrar senzaţionalul patologic (Boris, un copil bolnav de nervi, se sinucide fără un motiv aparent în finalul Falsificatorilor de bani) înlocuind psihologicul pur. Eroii lui Gide sunt singuri, copii unici, orfani, celibatari, fără descendenţi, nu au trecut, sunt liberi şi spontani şi jignesc pe romancier, care nu poate obţine de la ei decât creaţii fără valoare. Ei nu fac concurenţă stării civile, nu au nume de familie, sunt orfani absoluţi. Comparaţia lui Gide cu Proust poate fi mai mult decât relevantă, în timp ce primul îşi alege drept alter-ego mitic pe Narcis, cel de-al doilea îl deplânge pe Noe, plictisindu-se pe arca sa, departe de oameni şi societate. În autobiografica Si le grain ne meurt, Gide mărturisea: ,,Nu, prietenul care mi-ar fi trebuit poate e cineva care m-ar fi învăţat să mă interesez de soarta altuia şi care m-ar fi ajutat să ies din mine însumi: un romancier”. Ramon Fernandez contrazice, însă, toate declaraţiile lui şi Gide şi admite că acesta nu concepe o altă viaţă decât a lui, nu descrie decât un personaj, la persoana întâi. Ar fi trebuit să scrie în engleză unde pronumele personal la persoana întâi se scrie cu literă mare: I. Fernandez îl acuză pe Jerome că faţă de Alissa e leneş iar Steinhardt traduce acest termen prin lipsă de interes şi simpatie, prin incapacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi. Romancierul trebuie să fie un creator, un mic Dumnezeu care împrumută vitalitatea sa unor personaje: ,,nu creează ex nihilo, dar indirect, la puterea a doua; însufleţeşte pe termen şi pe rând. Şi după cum Dumnezeu nu este zeul întâmplării nici al fatalităţii, romancierul nu poate crea nici sub imperiul unui destin orb, nici în afara principiilor logice. Îi trebuie romancierului, ca şi vieţii, pentru a miji, dreptatea şi libertatea”. Ultima parte a studiului lui Nicolae Steinhardt se ocupă de singurul text subintitulat de autorul său roman, şi am numit aici Falsificatorii de bani. Aceasta i se pare o culegere de idei moderniste, în maniera lui Aldous Huxley, cel din Point. Counterpoint cu care foloseşte în comun câteva sugestii şi tipuri. Lady Grifith e o a doua Lucy Tantamount, femeie rea, vampă poliglotă, ale cărei rochii, pijamale şi giuvaericale sunt de un lux superb, fantastic şi demonic. Cu toate că ne-am fi aşteptat ca această comparaţie să fi fost făcută din iniţiativa lui N. S. ea provine dintr-un studiu al lui André Maurois. Eroii lui Gide ţin cuvântări avântate  despre ştiinţele naturale iar Maurois împarte complimente Huxley e mai curând fizician iar Gide e mai degrabă naturist. Steinhardt îl suspectează degeaba pe Gide de diletantism, autorul asigurându-ne în Jurnalul său de dorinţa sa sinceră din adolescenţă de a deveni naturalist. Vincent, ca şi eroii lui Aldous Huxley, e capabil să “umple pagini despre obiceiurile peştilor, despre fauna acvatică, oceanografie şi animale fosforescente”. Ca şi în romanul lui Huxley, Gide prezintă în romanul său cercurile literare ale timpului, clici artistice şi personaje cu cheie din lumea scrisului, care discută despre vitalitate, una dintre principalele teme ale filosofiei lui Nietzsche. Şi ideologia propriu zisă a romanului e modernistă: ,,Modernist e Bernard, care pleacă de acasă şi vrea ,,lucruri mari” fără a şti care lucruri mari anume, care ,,îndrăzneşte orice”. Modernişti sunt şi colegii de clasă ai lui Bernard, care întemeiază o societate secretă şi fac un complot, toţi copiii luaţi din faptele diverse ale ziarelor, obraznici şi necinstiţi. Iată tot ce se putea cere unui roman modernist în 1925–1926: o bandă de copii care distribuie monede false, condusă de vărul Marelui Corupător, un tânăr nenorocit de o femeie fatală, un personaj misterios care râde din umbră, un cenaclu”. Nu lipseşte nici elementul horror, supranatural, Diavolul este adesea invocat iar Bernard moare în fundul Africei nebun, crezând că s-a transformat în acesta! O atmosferă de senzaţional învăluie faptele (vezi şi romanele lui Mircea Eliade Huliganii, Lumina ce se stinge sau Întoarcerea din rai) iar întâmplările sunt extravagante, de pildă episodul sinuciderii unuia dintre copii în prezenţa bunicului lui. Când nu apare totuşi senzaţionalul, acesta este înlocuit de neplăcut. Scenele, în care oamenii nu ştiu ce să-şi spună sau îşi spun răutăţi subtile, sunt în situaţii false sau dau drumul unei sincerităţi nepotrivite, se succed cu repeziciune, palidă imitaţie după Posedaţii lui Dostoievski, în viziunea lui Steinhardt. Pensionarul Vedel Azais rezumă lumea lui Gide – pe de o parte câţiva protestanţi nespuşi de proşti, de încăpăţânaţi, de falşi, veritabili crustacei, pe de alta parte câţiva copii cinici şi indiscreţi. Singurii eroi simpatici sunt cei doi judecători Profitendieu şi Molinier, iar primele treizeci şi cinci de pagini, care descriu lumea magistraţilor şi lumea studenţilor sunt la un nivel incomparabil mai ridicat decât restul romanului. De altminteri în Jurnalul tipărit abia după apariţia romanului, Gide însuşi recunoaşte că Profitendieu e mai interesant decât i se părea iniţial şi îşi exprimă regretul de a nu se fi ocupat mai mult de el. Criticii francezi considerau că elementul cel mai puţin realizat al romanului e tocmai caracterul schematic, simplificat al lumii sociale a romanului. Ilia Ehrenburg credea că Les Faux Monnayeurs nu e ,,o carte cu oameni, ci un roman despre romane şi romancieri”. De asemenea Benjamin Cremieux afirma că Falsificatorii de bani e ,,romanul unui roman” iar Ramon Fernandez credea că romanul e expunerea unei drame profesionale, drama creaţiunii tehnice a unui roman. Care, fie vorba între noi, poate fi la fel de adâncă cu drama oricărui erou din romanul tradiţional. Preluând toate aceste sugestii Steinhradt însuşi crede că romanul ,,ne pune în faţa eforturilor şi piedicilor pe care le întâlneşte în cale un om cult şi inteligent, care se apropie de cel mai dificil gen literar de azi”. Şi dacă personajele sale sunt false, pentru că interesul se îndreaptă pentru prima oară nu în direcţia eroilor ci a autorului, acesta e un personaj ,,sincer, interesant, limpede, atrăgător şi superior” În concluzie, ,,Gide a reuşit să facă din problema creaţiei o adevărată dramă” şi a reuşit ,,să treacă în rândul temelor mari omeneşti această nouă amărăciune: a tehnicii”. Şi prin aceasta a deschis romanului european un nou orizont. Acest text despre Calpuzanii este reluat cu unele variaţii în volumul Între viaţă şi cărţi[102] (ar trebui semnalată aici coincidenţa dintre traducerea titlului romanului lui Gide, aparţinând lui Steinhardt şi titlul romanului lui Silviu Angelescu, publicat în anii 80, care, la o privire mai atentă, nu e deloc întâmplătoare). Astfel eroii pe care Autorul îi admiră cel mai puţin, Molinier şi Profitendieu, (numele acestuia din urmă vorbind de la sine) şi care simbolizează ceea ce Autorul urăşte cel mai mult, autoritatea, siguranţa şi împăcarea cu sine, faţada şi onorabilitatea burgheză, cele mai fugare şi mai contestate personaje, tocmai cei doi transmit cititorului senzaţia de contact cu persoane reale. Sărind peste uriaşa „burtă” de date biografice, vom trece în revistă doar analiza Jurnalului Calpuzanilor ,,gen propriu lui Narcis, pus în slujba unei sincerităţi totale, incontestabile, cuceritoare” în care ,,totul e simplu, grav şi cald” deci autentic. Acesta adaugă operei propriu-zise un studiu asupra urzelii sale, anticipând lectura de tip structuralist, printr-o analiză de tip spectroscopic, o metodă prin care Autorul urcă pe canapeaua roşie de piele psihanalistului, negativul romanului, reversul obţinut astfel reprezentând cu totul altceva decât imaginea sa exterioară. De altfel tipul de romancier modernist este reprezentat de cuplul Edouard-Philip Quarles, care ,,nu se pot preciza, nu pot fi ei înşişi şi se substituie continuu celorlalţi”. Romancierul modernist e ,,înzestrat cu putere de asimilare, îşi încoporează sufletele altora ca o amoebă care îşi cuprinde prada, e fluid, e în stare să umple orice vas, se poate infiltra pretutindeni, se dă, ca metalul turnat, după orice tipar, dar nu cunoaşte eul leal la care să revină în fiecare seară”. Prin această forţă a romancierului orice unitate omenească este abolită, iar de aici rezultă comicul bergsonian al trăsăturilor noastre umane, mulţimea de ticuri şi fraze şablon, ce ne transformă într-o simplă interacţiune de arcuri şi resorturi mecanice. Gilbert Durand[103] are deci dreptate să afirme că Menalque distruge orice raţiune a existenţei unei durate, că viaţa nu e făcută decât din vârfuri numeroase alternând cu alte numeroase văi. Actul său gratuit celebrează discontinuitatea umană, în timp ce bergsonianismul sau existenţialismul încercau să salveze o metafizică unitară, să salveze fiinţa lui Parmenide printr-un plonjon în teoria lui Heraclit. De aceea, nu personajele sunt cele care contează ,,factice, neconsistente, vagi contururi ectoplasmatice sau şubrede holograme”, singurul care merită toată atenţia e Autorul, singurul personaj sincer şi interesant. Cel de-al doilea studiu din această serie e foarte important, disipat şi el în mai multe texte, încearcă să îl reconstituie pe Autor, pe André Gide pornind de la biografia sa. De altfel, conceptul de simpatie pe care criticul îl recomanda drept liant principal al romanului, e de multe ori acea hârtie de turnesol care îi joacă feste în aprecierea corectă a valorii operelor literare. Critica literară trebuie să se ferească să simpatizeze, să fuzioneze cu opera, altfel riscă să se transforme în simplă lectură de identificare. Cu toate că utilizează elemente biografice Nicolae Steinhardt se fereşte să cadă în sainte-beauve-isme, în bârfa critică ce transforma opera literară într-un simplu pretext pentru emiterea unor răutăţi pe seama autorului ei. În Personalitatea lui André Gide Nicolae Steinhardt[104] dă tabloul cel mai exact al personalităţii scriitorului francez. Biografia acestuia ar putea fi redusă la patru termeni cheie, pe care îi vom explica, pe rând: familia, averea, munca şi cultura.

 

A. Familia

 

Gide a fost unicul fiu al lui Paul Gide şi al Juliettei Rondeaux. Familia tatălui său, renumit profesor universitar de drept internaţional şi economie politică provenea dintr-o veche familie de ţărani din sudul hughenot şi protestant, în timp ce mama sa, de origine normandă, deşi crescută în dogmele religiei protestante, aparţinea unei familii romano-catolice din Nord, stabilită cu mult timp în urmă la Rouen, oraş înstărit şi auster. Bunicul pe linie paternă era un preşedinte de tribunal, un unchi era de asemenea profesor iar unul dintre strămoşi fusese amiral în armata franceză, aşa încât cel mai mare adversar al familiei a venit pe lume într-o foarte bogată familie burgheză franceză.

 

B. Averea

 

Gide era un om foarte bogat, a căpătat la majorat abilitatea de a-şi administra propriul său avut, a fost întemeietorul şi comanditarul din 1908 revistei Nouvelle Revue Francaise, nava amiral a literaturii franceze post-simboliste, ce avea să stea la baza înfiinţării editurii franceze Gallimard. De altfel binecunoscuta revistă franceză avea să inspire structura Revistei Fundaţiilor Regale, al cărui comanditar era bineînţeles regele Carol al doilea, mai puţin iubit de istorici dar care a fost unul din marii protectori ai artelor şi literaturii române. Gide ştia, de asemenea, să-şi promoveze volumele pe care le prezenta în ediţii rare, preţioase, prezentate într-o atmosferă de mister, în tiraje secrete, destinate unor clici. Paul Souday afirma chiar că toată literatura lui André Gide e cu totul esoterică, e cu totul o literatură de cenaclu. Când André Gide şi-ar fi scos biblioteca la licitaţie a preferat să trateze afacerea ca un cămătar normand, în loc să doneze colecţia de volume conţinând mii de exemplare de lux dăruite de autori, mai toate însoţite de dedicaţii, statului francez.

 

C. Munca

 

Scriitorul e un mare muncitor, un apologet al inspiraţiei şi teoretician al dispreţului pentru artă. Astfel activitatea sa de documentare pentru a scrie Falsificatorii de bani a fost exhaustivă, scriitorul a citit zeci de romane, a muncit ani de zile la scrierea cărţii. Nicolae Steinhardt îl indică drept corespondent posibil pe Gustave Flaubert, l’idiot de la famille, un romancier fără geniu, dar cu un capital imens de răbdare, un autor „ce nu are har ci o putere imensă de muncă, în timp ce alţii se joacă el suflă din greu”. Împotriva acestei comparaţii se ridica însă Paul Zarifopol[105], un duşman declarat al lui Flaubert, criticul român ce declanşase o campanie de resuscitare a stilului, ucis de teoriile anticalofile ale unor scriitori ca Gide. Acesta este inserat într-o tradiţie franceză: ,,Dacă Valery ar dori să proclame că socoteşte arta lui identică cu cea a lui Boileau, dacă Gide vrea să creadă că Promethe mal enchaine, Paludes, Les Faux Monnayeurs sunt balzaciene sau stendhaliene, iar Cocteau făcând pe profetul lui Balzac şi al contelui Beyle scrie totuşi Thomas l’Imposteur, o compoziţie care străluceşte de îngrijire clasică – accentele lor teoretice ne amuză, iar practica lor, eminamente artistică, ne încântă”. Preferinţa lui Paul Zarifopol pentru scriitura artistă, ce a acumulat constructiv experienţa simbolistă sau decadentă, deşi are un aer uşor desuet (această inapetenţă pentru Stendhal a fost imediat sancţionată de Mihail Sebastian, Mircea Eliade sau Mihai Ralea) îi provoacă îngrijorarea, exprimată în scris: ,,În vagonul de dormit, în Palace şi în cluburile sportive se citeşte Paul Morand, Kessel, du Gard, şi chiar – mă întreb îngrijorat de ce? – Corydon, l’Immoraliste, Si le grain ne meurt, şi în general La Nouvelle Revue Francaise, dar nicidecum Gustave Flaubert sau Chateaubriand”. Eterna problemă a luptei dintre clasici şi moderni, cu asocierea, cel puţin ciudată, a numelui lui Gide cu doi scriitori francezi de literatură de consum, Paul Morand şi Kessel. Paul Zarifopol punea o bună etichetă literaturii române, împărţită între admiraţia pentru Balzac şi cea pentru Stendhal. În alt articol acelaşi critic semnalează, la bursa modelor literare, descensiunea accelerată a lui Flaubert şi ascensiunea rapidă a lui Stendhal: ,,Maeştrii artei literare de astăzi, Cocteau şi Gide, de exemplu, condamnă pe Flaubert pentru excesul de intenţie artistică; îi supără artificialitatea lui prea aparentă, zic ei. De aceea îl coboară pe Flaubert şi înalţă cu atât mai sus pe Balzac şi Stendhal”. Iar observaţiile sale privind pericolul imitării celor doi mari scriitori francezi ar putea fi luate în considerare: ,,Balzac şi Stendhal sunt proaste modele pentru plăpândele literaturi începătoare, care încă nu au scăpat de slăbiciunea imitaţiei naive. Amândoi provoacă şi întreţin diletantismul, la peu pres tehnic, procedura expeditivă de dragul, cum se crede, al ideilor şi al psihologiei. Diletantul îşi face imediat iluzii asupra valorii aventurilor sale – sufleteşti. Pe astfel de oameni, destinaţi să rămâie pe dinafară artei literare, Balzac şi Stendhal îi tentează în mod dezastruos să facă literatură trăită...”. Pericolul acesta al diletantismului nu era unul real având în vedere faptul că G. Călinescu era suficient de rafinat încât nu producea imitaţii calpe de Balzac ci rescrieri cu teză teoretică a unei metode în timp ce Sebastian sau Camil Petrescu ştiau să reţină din Stendhal şi alte elemente în afara simplei analize psihologice.

 

D. Cultura

 

Gide e un scriitor cult, care a citit şi recitit cei mai buni autori ai epocii sale, din care citează adesea, dovedind cea mai atentă lectură. Opera sa e un imens intertext. În deşert ascultă Simfonia a treia a lui Schumann, citeşte din Vergiliu Egloga către Polio, propovăduitorul lepădării de gândire ce îi cerea în Fructele pământului lui Nathanael să ardă în sine toate cărţile, el citea cuminte, şcolăreşte, temeinic pe Bossuet, Moliere, Goethe, Corneille, La Fontaine, dramele istorice ale lui Shakespeare. Aflat la Praga citeşte din Goethe, iar la Berlin răsfoieşte pe Zola. Nu s-ar putea spune despre el că a citit toate cărţile şi e trist căci găseşte mereu unele noi sau le redescoperă pe cele vechi. Îi plac romanele rusului Fiodor Dostoievski sau ale lui Roger Martin du Gard, şi ia în balon romanul german a lui Romain Rolland, Jean Christophe. Deşi declară în Imoralistul că ar vrea să trăiască cu oamenii cei mai brutali, sub masă în plin deşert nu se desparte de Bossuet. Călătoreşte la capătul lumii, în Africa, departe de civilizaţie, când nu cântă poezia palmierului şi nu citează pe Menalque, se uită cu indiferenţă la stânci, e obosit de şi plictisit şi i se face cumplit de dor de Europa, de cărţi şi de artă. Când se găseşte în Normandia, expus ploilor monotone, e cuprins de nostalgie după ploile africane. Stilul său e considerat de critici ca Henry Massis clasic, asemănător celui al lui Racine. Du Bos îi compară stilul cu muzica lui Mozart în timp ce Ramon Fernandez îi caracterizează stilul drept conformist. Dintre eroii antichităţii îl alege pe Hercules, cel care a şovăit perpetuu între viciu şi virtute. De altfel, ca şi Mihai Ralea, Nicolae Steinhardt îl dezvăluie pe dublul Gide. În interiorul sufletului scriitorului francez e închisă o eternă contradicţie, între un tată protestant din Languedoc şi o mamă catolică din Normandia, între Nord şi Sud, între bine şi rău, între divin şi diabolic, între multiplu şi variabil, între pro şi contra, între dispoziţia de a fi gata să creadă totul şi cea de a nu fi dispus să nu creadă nimic. În această adunare a contrariilor el ar dori să-i fie preşedinte pentru ca să poată suna clopoţelul, ridica şedinţa şi a-i lăsa pe ceilalţi să se descurce cum pot. Se declară comunist, călătoreşte în Rusia sovietică şi abjură, declanşând un scandal pe plan internaţional. Gide ne înfăţişează tabloul nostru, al tuturor, căci contradicţia e universală, cine nu se zbate între Nord şi Sud, cine nu prezidează, clopoţelul cine nu l-ar suna, doar că puţini dintre noi avem curajul să facem toate aceste gesturi. 

Nicolae Steinhardt îşi continuă încercarea foarte exactă de reconstituire a biografiei lui Gide cu o comparaţie, care multor cititori nu le mai spune nimic. Pornind de la faptul că Henry Massis face elogiul lui Barres şi face rechizitoriul lui Gide, Nicolae Steinhardt mută accentul şi se simte obligat să evidenţieze trăsăturile comune. Cei doi împărtăşesc aceeaşi teologie panteistă, în timp ce Gide luptând pentru acea Căsătorie a Cerului cu Infernul (Nicolae Steinhardt trimite la titlul poemului lui William Blake, The Marriage of Heaven and Hell), Barres predică unirea catolicismului cu pământul, dacă Gide e atras de Bergson, Barres e alături de Renan, dacă Gide are mistica anticonformismului, Barres o are pe cea a conformismului. Amândoi cred la fel de puţin în forţa inteligenţei, nesocotesc raţiunea, dar au o credinţă oarbă în intuiţie, în puterile ei ascunse, iraţionale, ale zonei subconştiente. Barres cântă pământul, Gide fructele pământului dovedind acelaşi pragmatim originar, acelaşi naturism arhetipal. Gide nu ar fi, în opinia lui Steinhardt, decât un Barres protestant. Paul Souday, criticul care l-a inspirat pe Steinhardt, admite că cei doi cad de acord asupra esenţialului. Chiar şi actele gratuite din teoria lui Gide pot fi uşor aproximate prin actele făptuite de omul liber al lui Barres. Potrivit afirmaţiei altui critic francez, Seilliere, Bernard, eroul din Calpuzanii nu e decât un tânăr adept a lui Gide care devine barresian, el pleacă de acasă cu ideile lui Nathanael şi se întoarce cu ideile lui Barres! Deşi se declară un adept al stilului clasic, din când în când ,,furtuna şi avântul” romantic străbat la suprafaţă şi Gide îşi uită masca. Când nu e creator, ştie să fie critic, detaşat de propriile sale opere şi de operele celorlalţi. Îndeamnă la sinceritate dar recunoaşte că ipocrizia e una din condiţiile artei. E apropiat de Rousseau, propune omul fără educaţie, copilul care trebuie să devină, se va vedea pe parcurs ce, în nici un caz ceva dinainte stabilit, învăţând de la natură. Şi cu toate acestea de a lungul îndelungatei sale vieţi citeşte, călătoreşte, nu încetează nici măcar o clipă procesul fără sfârşit al auto-educaţiei. În Africa (a se vedea Voyage a Congo) oscilează între realism, între descrierea bolilor tropicale şi a efectelor mizeriei şi subdezvoltării şi accese romantice, lirice. André Gide, prin biografie şi prin operă, nu e decât paragonul omului modern, în care se luptă, antinomic, într-o perfectă coincidenţă a opuselor, trăsăturile cele mai diferite.

 


[97] Emil Gulian – ,,Actul creator la Andre Gide”, în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 9, din 1934, pp. 655–662.

[98] Nicolae Steinhardt – ,,Andre Gide ca romancier”, în Revista Fundatiilor Regale, decembrie 1946.

[99] Rene Schwob – Le vrai drama d’Andre Gide, Paris, Grasset, 1932, p. 132.

[100] Gilbert Durand – Figuri mitice şi chipuri ale operei, Bucureşti, Ed. Nemira, 1998, p. 260.

[101] Roger Bastide – Anatomie de Gide, Paris, PUF, 1972, p. 234.

[102] Nicolae Steinhardt – ,,Andre Gide – Calpuzanii”, în Între viaţă şi cărţi, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1976, p. 196.

[103] Gilbert Durand – Figuri mitice şi chipuri ale operei, Bucureşti, Ed. Nemira, 1998, p. 261.

[104] Nicolae Steinhardt – ,,Personalitatea lui Andre Gide”, în Prin alţii spre sine, Bucureşti, Ed. Emi-nescu, 1988, p. 84.

[105] Paul Zarifopol – ,,Despre stil, şi nu despre altele”, în Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 419.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004