Narcis contra Narcis

 

În istoriile literaturii engleze există o denumire cel puţin ciudată, care desemnează una dintre şcolile literare importante ale epocii elisabetane: tribul lui Ben. Aceasta nu denumeşte un trib normand, ci este o simplă etichetă a unei şcoli literare, centrate în jurul unei personalităţi puternice, celebrul Ben Johnson. Parafrazând, putem afirma că prozatorii români interbelici fac parte fie din tribul lui Marcel (Proust), fie din tribul lui André (Gide). Cele două triburi exercită în epocă o influenţă egală, ca două sfere metalice, încărcate cu doi curenţi de semn opus, iar situarea unui scriitor în interiorul unei tabere sau alta devine o chestiune mai mult sau mai puţin arbitrară. Nicolae Manolescu[1] în Arca lui Noe preferă, pentru a descrie pe membrii celor două triburi, distincţia dintre ,,autorii-Personaje” şi ,,personajele-Autori”. Iată pasajul semnificativ:
,,Prototipul pentru cel din urmă este romanul proustian: s-a afirmat, pe drept cuvânt, că uriaşa construcţie din Căutarea... se poate reduce la această singură frază: Marcel scrie un roman. Eram pe punctul să spun că prototipul pentru celălalt este Gide, în al său Jurnal sau în altele; dar mi-am amintit că, în ciuda cultivării ,,experienţei”, a veridicului şi a documentului biografic, Gide rămâne un artist şi că singurul personaj al cărţilor lui este el-însuşi-scriind-aceste-cărţi.”. În mod paradoxal, romanul francez din şcolile Proust şi Gide, şi implicit cel al discipolilor români, e construit, pornind de la două formule foarte diferite de narcisism. Romanul proustian ar putea fi definit ca încorporare a unui narcisism al analizei, în timp ce cel gidian este rezultatul unei alte formule, al unui narcisism al construcţiei. Marcel Proust inventează romanul la persoana întâi, camuflează în spatele unor personaje cunoscuţi iar André Gide îşi construieşte romanele din substanţa propriei sale vieţi, căci toate operele sale sunt profund autobiografice. În cazul lui Marcel Proust, narcisismul este proiectat asupra naratorului, Marcel, în timp ce André Gide e numai discipolul eroului său preferat, Narcis. Pierre Rivičre punea la rândul său problema în aceeaşi termeni cu Nicolae Manolescu: ,,În opera lui îl voi căuta pe André Gide însuşi. De altfel, nu-l voi putea găsi decât pe el”. De asemenea, un alt critic francez, René Schwob observa că, de la bun început, deşi vrea să pară interesat numai de alţii, Gide e preocupat, în realitate, numai de sine însuşi. Dacă Narcis îşi contempla chipul în apa unui izvor, Gide stă în faţa oglinzii, sau mai bine spus poartă această oglindă în călătoriile sale (dacă am putea împrumuta definiţia lui Stendhal, cu sursă în mimesisul platonic). Opera lui întreagă e un imens tratat de narcisism, în care se descrie, se iubeşte numai pe el: şi ,,de aceea nu e romancier ci autobiograf. Opera lui e un lung monolog, o nesfârşită mărturisire. El, şi numai El”. Romanul lui Marcel Proust, e numai indirect autobiografic, căci intenţia autorului e de a camufla propria sa biografie în spatele destinelor individuale ale personajelor romanului său.

Pentru înţelegerea cât mai exactă acestui raport între spaţiul ficţional al operei lui Gide şi romanele sale cu caracter autobiografic, ar trebui să invocăm conceptul lui Phillipe Lejeune[2] de „spaţiu autobiografic”. Astfel, acesta acoperă perfect intenţia autorului, care ar dori „să creeze o imagine de sine prin punerea în joc a textelor celor mai diverse, fie prin formă, fie prin chiar selecţia lor”. În acest mod, romanele de tinereţe ale lui Mircea Eliade, care fac la un moment dat obiectul analizelor noastre, pot fi considerate ca alcătuind un asemenea „spaţiu autobiografic” pentru autobiografia şi jurnalul acestuia, operele sale de maturitate. Pornind la drum cu intenţia de examina textele teoretice despre roman ale prozatorilor şi criticilor literari interbelici, eseista Dana Dumitriu[3] a constatat caracterul hibrid al acestor teorii şi a rămas total dezamăgită. Pentru că am considerat această intenţie deosebit de valoroasă, studiul de faţă recurge adesea la argumente extrase din astfel de texte. Astfel a rezultat un discurs secundar, ce tratează chestiunea evoluţiei personajului, în special a celui feminin, în contextul mai larg al romanului european, dar şi o analiză detaliată a modului în care prozatorii români preiau şi folosesc procedeul modernist al fluxului conştiinţei. Nu lipsesc din lucrarea noastră trimiteri la alţi câţiva romancieri importanţi ai epocii, la Aldous Huxley, James Joyce, Lawrence Durrell sau Virginia Woolf, dar aceştia erau, de obicei, incluşi în epocă sub umbrela mai largă a unuia din cele două triburi majore, proustianismul sau gidismul. Astfel proza de idei al lui Aldous Huxley este asociată de Mircea Eliade experimentelor de tip gidian, în timp ce, adesea, numele lui James Joyce este pus în relaţie de Anton Holban cu Marcel Proust.

Nu ne asumăm, însă, meritul de a fi remarcat primii importanţa cuplului Proust-Gide în epoca dintre războaie, căci diferenţa formală între cei doi romancieri model a fost formulată în termeni foarte clari, încă din epoca respectivă, de Camil Petrescu. Ruptura între proustieni şi gidieni este marcată foarte clar chiar de Camil Petrescu[4] într-un subsol al studiului său <Noua structură> şi opera lui Marcel Proust, publicat iniţial în Revista Fundaţiilor Regale şi reluat în volumul Teze şi antiteze – ,,se va deosebi sensul acestei experienţe autentice de cel apocrif, de experienţă echivocă, trăită literar de o parte din tineretul ce urmează exemplul lui André Gide.” Depărtarea lui Camil de Gide este evidentă, în textul său închinat romanelor poliţiste, pe care le respinge în bloc şi le compară cu ,,dosarele de existenţe” din Sechestrata din Poitiers sau Curtea de Juri. Cu toate acestea, chiar subsolurile din Patul lui Procust ar putea fi considerate veritabile „dosare de existenţă”, în descendenţa gidiană. Autenticitatea propusă de Camil Petrescu se doreşte o formă superioară a autenticităţii gidiene, caracterizată în termeni, destul de duri, drept o “experienţă apocrifă”! De altfel, lupta între generaţii se declanşase deja, iar Camil şi Sebastian, pe lângă promoţia lui Eliade sau Cioran, făceau figură de bătrâni. Primii doi erau proustieni declaraţi, în timp ce cei tineri îşi aleseseră drept „el lider maximo” pe generalul... Gide!

Atacul lui Camil Petrescu avea probabil, drept ţintă, pe tinerii din grupul ce semnaseră manifestul Crinului Alb, mai deschişi faţă de experimentele textuale ale lui André Gide. De altfel pentru a aduce argumente în favoarea acestei polarizari, semnificativ este şi faptul că printre temele conferinţelor Criterionului figurează, în a doua jumătate a anilor treizeci, şi André Gide iar pe Marcel Proust Fundaţiile Regale îl sărbătoresc în 1932. Metoda lui Gide, dacă am lua în considerare reproşurile lui Camil, poate părea, pornind de la toate aceste consideraţii, prea artificială şi prea literară pentru a putea stinge setea de autenticitate a unei generaţii de scriitori, ce trebuia să se sincronizeze rapid cu proza europeană. Cu toate acestea, cu siguranţă că rădăcinile conceptului de autenticitate din literatura noastră, se găsesc undeva în teoriile lui André Gide, deşi scriitorul francez va fi ulterior renegat de Camil, printr-un gest simbolic de ucidere al tatălui. Camil Petrescu e mai apropiat de metoda lui Proust şi îşi mărturiseşte aceasta afinitate în eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust: ,,Ca să evit asemenea grave contradicţii, ca să evit arbitrariul de a pretinde că ghicesc ce se întâmplă în sufletele oamenilor, nu e decât o soluţie- să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti, dar aceasta-i realitatea conştiinţei mele, conţinutul meu psihologic. Din mine însumi eu nu pot ieşi (s.n.) (…) Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi.” Ca şi Anton Holban, Camil Petrescu scrie aproape exclusiv literatură la persoana întâi. Drumul romanului la persoana întâi fusese larg deschis de directorul Vieţii Româneşti, Garabet Ibrăileanu, care, în eseul său Creaţie şi analiză, teoretizând importanţa romanului de analiză, pregătise terenul pentru experimentele autenticiste din romanul nostru interbelic. Tocmai de aceea ne-am văzut nevoiţi să inserăm romanul acestuia Adela în studiul nostru. O astfel de selecţie a proustienilor sau gidienilor români nu poate fi decât subiectivă şi incompletă, de aceea la lista propusă de noi, cititori pot adăuga şi alte nume, omisiunile fiind şi ele purtătoare de sens.

Am pornit deci, să recitim operele scriitorilor români interbelici, pe deplin conştienţi de dificultatea misiunii şi ipoteza noastră iniţială ne-a fost în totalitate confirmată, şi anume că în Proust şi Gide îşi au originea axele principale ale romanului românesc interbelic. Facem însă precizarea că nu întreprindem o cercetare stilistică ci mai curând am dori să studiem înrudirea tematică între operele scriitorilor români şi a celor francezi. Din raţiuni de spaţiu, am fost nevoiţi să ne rezumăm la proză, pentru că o analiză a felului în care Jurnalul lui Gide a acţionat ca un model pentru interbelici ar putea constitui tema unui alt studiu, separat În acelaşi timp, fiecare din cele şapte capitole îşi împrumută cheile critice (incluzând lecturi feministe, tematiste sau psihanalitice), din zona ideologică proximă operei literare, într-o altă manieră, apropiată de cea a faimoasei cărţi a profesorului Ovid S. Crohmălniceanu, Cinci prozatori în cinci feluri de lectură. Studiul oferă cititorilor şi un tablou al epocii interbelice, privită strict sub grila acestor două „influenţe”, analizând doar o părticică a fenomenului mult mai amplu al procesului sincronizării lovinesciene şi al dialogului intens şi atât de fructuos cu cultura franceză, sora noastră latină mai mare, cea care a jucat şi joacă încă un rol foarte important în formarea profilului nostru spiritual naţional, oferindu-ne o trambulină spre universalitate. În finalul lucrării, am oferit un spaţiu larg descrierii atât de controversatului fenomen al receptării în spaţiul românesc a celor doi mari scriitori francezi. Aşa cum spuneam, prin limitări de ordin temporal şi prin opţiuni de gust, studiul de faţă nu operează decât o selecţie foarte restrânsă, numărul autorilor interbelici influenţaţi de cei doi „granzi” ai literaturii franceze fiind în realitate mult mai mare. Efortul depus de noi a fost cu atât mai intens cu cât absenţa unor serii de opere sau a unor ediţii critice nu face decât să limiteze accesul cercetătorilor la informaţie. Recitind teza, am avut sentimentul că aceasta nu e decât un imens şantier, o operă în mişcare, şi că domeniul acesta foarte vast nu a fost sondat decât superficial. Rămânem, însă, cu speranţa că alte cercetări vor aprofunda informaţiile adunate de noi şi vor scoate la lumină aspecte noi ale fenomenului influenţei unor autori ca Proust sau Gide asupra prozei româneşti interbelice.

 

Influenţă şi intertextualitate

 

Orice analiză de felul celei întreprinse de noi nu poate să nu ţină seama de contextul ceva mai larg al teoriei lovinesciene a sicronizării. Astfel legea imitaţiei a sociologului francez Gabriel Tarde, folosită în prealabil de Gherea, prezenta avantajul sincerităţii liminare prin care stabilea raporturile dintre culturile mari şi cele mici. Prin amendamentul propus acestei teorii, cu ajutorul ,,mutaţiei valorilor estetice” criticul interbelic reuşea chiar să îndepărteze ideea unui raport servil între cultura care imită şi cea care se lasă imitată. Cartea de faţă, propunându-şi să studieze influenţa, fără să se aplece asupra detaliilor teoretice ale acesteia (studiile unor Rene Ettiemble şi la noi, Adrian Marino, ar putea fi foarte uşor să invocate aici) se va izbi de toate mai vechile inconveniente ale definirii unei influenţe, de caracterul oarecum evanescent al acesteia, de imposibilitatea de a o proba.

Anton Holban însuşi îşi compara textele cu arhitextul proustian, căci el însuşi suferă de ,,proustată”, nereuşind să evadeze din închisoarea tradiţiei, pe care împrumutând termenii lui Harold Bloom o vom denumi ,,angoasa influenţei”. În Ioana, el îşi analiza cu detaşare şi autoironie acest complex, respectând perfect regula onestităţii la persoana întâi (pentru că în cazul lui A. Holban complexul lucidităţii, pus în evidenţă de Alexandru Călinescu, este dublat de un complex al incapacităţii de a fi un veritabil proustian): ,,Mă recitesc. Aşa găsesc de asemănătoare unele motive cu ale lui Proust, că mi se pare inutilă această povestire, care nu poate fi decât o copie palidă a unui original magistral. De altfel, nici nu ştiu dacă mirajul lui Proust nu mă face, din cauza unor asemănări exterioare, să-mi complic starea sufletească. Poate dacă n-aş fi citit Albertine disparue aş fi suportat dispariţia Irinei. Proust ne îmbracă ca într-o haină care nu ni se potriveşte. Când te gândeşti că în nopţile mele albe mototolesc perna şi bîigui până la epuizare ,,ce s-o fi făcut Irina” doar din pricina unei influenţe literare!“ Mihail Sebastian credea, la rândul său că “pe Proust scriitorii noi îl poartă inconştient şi îl utilizează la fel. Gândirea şi arta lui Proust sunt terorizante. Într-un articol din 1932, intitulat Destinul lui Proust, Camil Petrescu îşi reafirma admiraţia sa necondiţionată pentru marele scriitor francez: ,,Nu era numai cel mai profund cunoscător al dinamismului sufletesc din cîţi a avut Franţa de la Stendhal şi Balzac încoace, dar şi cel mai lucid dintre toţi tehnicienii creaţiei. În Ŕ la recherche du temps perdu sunt risipite ici şi colo unele dintre cele mai profunde consideraţii asupra artei şi mijloacelor ei din câte s-au publicat vreodată. Acest deosebit prestigiu, de care se bucura Proust în anii treizeci în cultura română, poate fi pus în evidenţă în urma lecturii în paralel a tuturor celor trei fragmente, cu precizarea că cel puţin în cazurile lui Holban şi Sebastian, forţa influenţei proustiene e dată de abisurile inconştientului, din moment ce le provoacă celor doi emuli angoasă şi teroare. Revenind la studiul lui Harold Bloom[5], ar trebui să precizăm de la bun început faptul că analizele criticului american se referă, în special, la poezie, dar că majoritatea concluziilor sale din The Anxiety of Influence ar putea fi la fel de bine extrapolate în cazul prozei româneşti interbelice. Harold Bloom îşi formulează teoriile, pornind de la două citate din Oscar Wilde. Primul, formulat în Portretul domnului W. H., analizează, cu mare luciditate, forţa deosebită a influenţei literare: ,,Influenţa este pur şi simplu un transfer de personalitate, un mod special de a dărui ceea ce e mai preţios în cineva, iar exerciţiul ei produce un sens, şi poate, tocmai de aceea dă senzaţia unei pierderi. Fiecare discipol preia ceva de la maestrul său”. După numai doi ani, Oscar Wilde va rafina toate aceste consideraţii într-o observaţie din romanul său Portretul lui Dorian Gray, închisă în interiorul unei replici prin care lordul Henry Wotton îi transmite lui Dorian ideea că influenţa ar fi, de fapt, un act imoral, „pentru că a influenţa pe cineva înseamnă a-i da propriul tău suflet. El nu îşi va mai gândi ideile sale naturale şi nu îşi va mai trăi pasiunile lui proprii. Virtuţile şi păcatele lui vor fi de asemenea împrumutate de la alţii. El va deveni un ecou al muzicii cântate de altcineva, un actor care interpretează un rol ce nu a fost scris pentru el”. Rădăcinile teoriei lui Harold Bloom se găsesc în cărţile a doi marii gânditori ai secolului XX, Nietzsche şi Freud, în Genealogia moralei, dar şi în studiile privind complexul lui Oedip, cele două surse fiind deosebit de importante pentru apariţia acestei teorii a „angoasei influenţei”. Procesul acesta descris de Harold Bloom nu funcţionează totuşi decât în cazul poeziei. Reproducem totuşi, cele şase categorii, poate şi pentru frumuseţea deosebită a demonstraţiei. Prima, clinamen, termenul fiind preluat din Lucreţiu, exprimă aceea mişcare de deviere, de abatere de la poezia predecesorilor, printr-o „misreading”, printr-o lectură eronată a operei acestora. Cea de-a doua, tessera, care reprezintă simultan antiteza şi completarea, a fost preluat din arta mozaicului, sau din aceea a arheologiei, unde semnifică faptul că dintr-un fragment foarte mic al unui vas, alăturat unor alte fragmente provenind din aceeaşi epocă istorică, vasul iniţial poate fi reconstituit. Poetul completează, antitetic, pe precursorul său, reţinând o parte din termenii poetici iniţiali, şi împingând experimentul poetic mai departe. Cea de-a treia, kenosis, termenul fiind împrumutat de la Sf. Pavel, la care era utilizat pentru a descrie umilinţa cu care IIisus acceptă reducerea sa de la statutul divin la cel uman, desemnează procedeul prin care poetul se goleşte pe sine în comparaţie cu poemul precursorului său. Urmează, nu neapărat în ordine cronologică, fenomenul daemonizarii, ceea ce s-ar putea traduce printr-o mişcare către un Contrasublim personalizat, ca o reacţie la Sublimul precursorilor. Daimonul a fost împrumutat din gândirea neo-platonică, unde desemna o fiinţă intermediară, nici om, nici zeu, care intra într-un adept pentru a-l putea ajuta. Astfel poetul cel mai tânăr îşi deschide sufletul pentru ca o fiinţă, diferită de cea a poetului care a declanşat influenţa, să pătrundă în el şi să declanşeze actul creaţiei. A cincea categorie, askesis, termenul fiind preluat de Bloom de la practicile unor şamani presocratici din „tribul” lui Empedocle, desemnează aceea mişcare de autopurgaţie interioară, pe care o atinge doar în momentele de singurătate. Spre deosebire de kenosis, care e în principal o mişcare de vidare interioară, în askesis el va ciunti, prescurta sau restrânge opera iniţială. Ultima categorie, apophrades sau întoarcerea celor morţi, era preluată din sărbătoarea ateniană a morţilor care considera că, la o anumită dată din an, se întorceau să locuiască în casele în care au locuit în vremea când erau încă în viaţă. Într-un mod similar, poetul supus influenţei îşi deschide cu generozitate Sinele poetic, pentru a se lăsa locuit de spiritul marelui său predecesor. Studiul lui Harold Bloom propune o structură a liricii universale, construită, de această dată, în jurul chestiunii arzătoare a influenţei. Poate că, în cazul prozei, lucrurile nici măcar nu sunt atât de complicate ca în cazul poeziei, căci una sau alta din aceste categorii declanşează raporturile între capodoperă şi textul care suferă influenţa ei.

Harold Bloom[6] nu va abandona nici un moment această temă a influenţei, reluând-o în cel puţin alte trei studii, A Map of Misreading (1975) în care dezvoltă şi amplifică teoria revizionismului, o variantă poetică, inspirată din Kabbală a celebrelor „revizuiri” lovinesciene şi Agon. Towards a Theory of Revizionism (1982), după părerea mea cea mai frumoasă din seria de patru eseuri critice dedicate influenţei literare. De altfel, acest ultim volum al seriei realizează trecerea la vârsta poststructuralistă a operei lui Harold Bloom, aprofundând preocupările sale dintr-un volum anterior, Kaballah and Criticism (1975), în care cunoaşterea de tip gnostic servea drept important punct de reper pentru înţelegerea mecanismelor poetice. Astfel, potrivit lui Bloom, gândirea despre poezie ar fi dominată de tropii restituirii în timp ce vastul său sistem teoretic ar miza pe o serie de tropi defensivi, între aceştia figurând „spargerea recipientului”, „revizionismul”, „uzurparea” sau „crima”. Cărţile lui Harold Bloom n-au rămas nici ele fără ecou în cultura noastră, efectul lor fiind apariţia în 1989 a eseului Monicăi Spiridon[7] Melancolia descendenţei, în a cărei postfaţă autoarea îşi caracterizează tropul critic care dă titlul cărţii ca făcând parte din categoria tropilor integrării sau ai recuperării (caracteristici tuturor culturilor postmoderne). Modelul teoretic propus de Monica Spiridon la sfârşitul anilor optzeci, traduce aceea privire înţelegătoare, pe care autorul român postmodern o aruncă trecutului şi tradiţiei literare. În 1966, precedându-l cu zece ani pe Harold Bloom, în eseul devenit clasic Revolution in Poetic Language, Julie Kristeva[8] inventează conceptul de intertextualitate, pentru a pune în evidenţă interdependenţa textelor literare, a fiecărui text literar cu toate textele care i-au preexistat. Afirmaţia ei era că textul literar era un fenomen deloc izolat, ci era alcătuit dintr-un mozaic de citate şi că fiecare text rezultă în urma unui proces complex de „absorbţie şi transformare” a celorlalte texte. Dar să cităm pasajul originar: „Termenul intertextualitate denotă transpoziţia a unuia sau a mai multe sisteme de semne, unul în altul, dar pentru că termenul a fost înţeles în sensul cel mai banal de „studiu al surselor” preferăm termenul de transpoziţie, pentru că specifică faptul că trecerea de la un sistem de semnificare la altul cere o nouă articulare a theticului – a poziţiei enunţiative sau a celei denotative”. Apariţia acestui concept a constituit o provocare importantă la adresa teoriei clasice a influenţei, căci acest fenomen al intertextualităţii constituie o transpoziţie a unuia sau mai multe sisteme de semne, şi nu are nici o legătură cu efortul căutarii surselor, cu „sursologia” din domeniul comparatismului. Sistemele de semne nu sunt în mod necesar alcătuite doar din cuvinte, fenomenul intertextualităţii putând fi depistat uşor şi în artele plastice, muzică sau literatură. „Transpoziţia” este, de fapt, un termen împrumutat din teoria lui Sigmund Freud, dar Julie Kristeva îl utilizează nu pentru a semnifica modul în care textele îşi găsesc ecou unul în celălalt, ci pentru a arăta modul în care discursurile sau sistemele de semne sunt astfel transpuse unul în celălalt, astfel încât sensurile unui discurs sunt suprapuse cu sensurile celuilalt discurs. Julie Kristeva[9] indică şi sursa teoriei sale, într-un alt eseu intitulat Word, Dialogue and Novel, care nu este alta decât teoria dialogică a lui Mihail Bahtin. Dacă influenţa, în accepţiunea clasică a termenului, presupunea o relaţie de tip maestru-discipol, o relaţie de putere, de tip stăpân-sclav, ca în filosofia lui Nietzsche sau în psihologia lui Adler, în interiorul relaţiei intertextuale cele două discursuri coexistă iar relaţia dintre ele e una biunivocă. Influenţa era unidirecţionată temporal, dinspre trecut spre prezent, era strict sintagmatică în timp ce mai tânăra intertextualitate permite trăirea simultană, şi este paradigmatică. Revenind asupra acestei noţiuni, Julie Kristeva o va defini într-un interviu acordat în 1985 drept „un segment care va fi rezultanta intersectării unui număr de voci, a unui număr de interveţii textuale, ce sunt combinate într-un unic spaţiu semantic”. Termenul acesta de intertextualitate alături de cel de textualism a căpătat rapid o dezvoltare semantică deosebită, devenind unul din marotele favorite ale criticilor literari, care, în anumite cazuri, îl folosesc în contexte care pun în evidenţă faptul că în timp el s-a desemantizat, şi-a pierdut încărcătura de idei originară. Am reprodus definiţiile Juliei Kristeva, tocmai pentru a le reaminti acestor avocaţi ai conceptului semnificaţia lui iniţială. Pornind de la aceste definiţii chiar obiectul cărţii de faţă se relativizează, căci se poate întâmpla ca din dorinţa de a scoate în evidenţă o posibilă influenţă, autorul cărţii de faţă să analizeze un simplu fenomen de intertextualitate, avant la lettre. Singurii autori români ce utilizează în mod conştient acest procedeu sunt prozatorii optzecişti, care, pe urma târgoviştenilor, au folosit procedeele intertextuale în textele lor. Astfel, dacă în epoca interbelică puteam vorbi despre existenţa unei veritabile angoase a influenţei, în proza contemporană fenomenele de intertextualitate ar putea constitui o etapă diferită, o a doua vârstă a receptării autorilor francezi Proust şi Gide în cultura română. Dar asupra acestei a doua vârste vom reveni, poate, într-o altă carte.

 


[1] N.Manolescu- Arca lui Noe, Bucureşti, Ed Gramar, 1998, p. 449.

[2] Phillipe Lejeune – Pactul autobiografic, Ed. Univers, 2000, p. 123.

[3] Dumitriu, Dana – Ambasadorii, sau despre realismul psihologic, Bucureşti, Cartea Românească, 1976.

[4] Camil Petrescu – ,,Noua structura şi opera lui Marcel Proust”, în Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională, 1936, p. 34.

[5] Bloom, Harold – The Anxiety of Influence, A Theory of Poetry, Second Edition, Oxford University Press, 1997, pp. 6–7.

[6] Harold Bloom – A Map of Misreading,Oxford University Press, 1975 şi Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford University Press, 1982, Kabbalah and Criticism, Continuum, New York, 1990.

[7] Monica Spiridon – Melancolia descendenţei, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, p. 259.

[8] The Kristeva Reader, edited by Toril Moi, Columbia University Press, 1986, p. 111.

[9] The Kristeva Reader, edited by Toril Moi, Columbia University Press, 1986, p. 37.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003