--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--
 

6. Morfosintaxă familiar-argotică

 

E cert că argourile se caracterizează în primul rând prin lexic, în vreme ce la nivel sintactic prezintă trăsăturile generale ale limbajelor predominant orale: o sintaxă populară simplă, cu discontinuităţi, elipse şi redundanţe. Există totuşi anumite particularităţi sintactice ale limbajului familiar şi argotic contemporan: manifestate prin frecvenţa mare a unor construcţii verbale şi prepoziţionale specifice.

 

Construcţii verbale

 

Limbajul familiar actual foloseşte, în mare parte, cuvintele comune, atribuindu-le sensuri noi, uneori în combinaţii sintactice inedite. În vorbirea argotică şi familiară se întâlnesc, de exemplu, unele construcţii ale verbelor fundamentale cu prepoziţii uzuale: a se lăsa cu..., a (o) pune de..., a o da pe... Sensul lor nu este totdeauna transparent, pentru că atât verbele cât şi prepoziţiile în cauză sunt polisemantice; cine le-ar întâlni pentru prima dată într-o listă de cuvinte nu ar şti care din sensurile lor trebuie actualizate. Cum însă asemenea structuri apar în situaţii simple, clare, de dialog, contextul le lămureşte perfect semnificaţia. E interesant că aceste combinaţii nu sunt cuprinse în dicţionarele uzuale ale limbii române: fie pentru că sunt foarte recente, fie pentru că nu au prea fost înregistrate în scris.

În momentul actual, aceste forme atrag atenţia şi pentru că au pătruns în limbajul publicistic (exemplele de mai jos provin dintr-o serie largă de ziare şi reviste), creând contraste stilistice. Acţiunea lor stilistică este destul de subtilă: nu şochează lexical, pentru că folosesc cuvinte standard – dar reuşesc să atribuie enunţului în care apar un caracter colocvial foarte marcat.

În forma a se lăsa cu... (deci reflexiv şi construit cu prepoziţie), verbul a se lăsa se foloseşte, impersonal, cu sensul „a se produce, a se întâmpla; a fi iminent“: „se lasă cu nori dinspre U. S. “ (CI 26, 1991, 4); „se lasă şi pentru bietu' Gigi cu un week-end scurt“ (TL 723, 1992, 5) „Se va lăsa oare cu epurări la Interne? “ (Cotidianul 260, 1995, 7). Când verbul are un subiect – sensul său este „a produce, a avea ca efect“: „Transferul lui O. H. la Samsunspor s-a lăsat cu apariţia băncii turco-române“ (EZ 942, 1995, 2).

Verbul a pune intră în altă combinaţie specifică: a (o) pune de...a face“; „a pregăti“; „a începe“: „Liceenii din Dante Alighieri o vor pune de-o revistă“ (Ziua 151, 1994, 6); „Ungurii pun de-un Parlament în România“ (Ziua 154, 1994, 5); [unii] „mai pun, din când în când, de o orgie“ (EM 15, 1994, 8). Şi acest verb apare într-o construcţie impersonală, a se pune de...: „La Guvern / Se pune de-o învârtită“ (RL 1156, 1994, 3).

Cel de-al treilea exemplu îl oferă verbul a da în construcţie cu un pronume neutru şi cu o prepoziţie: a o da pe... „a trece la... “; „a începe să facă... “: „Plictisiţi de lucrări, / Delegaţii la Conferinţa UIP au dat-o pe excursii“ (EZ 1006, 1995, 5).

În limbajul popular, familiar şi argotic, acest gen de structuri gramaticale e destul de răspândit. Într-un articol despre pronumele „o“ cu valoare neutră[1], Gabriela Pană Dindelegan observa numeroasele structuri echivalente, în variaţie liberă, de tipul: a rări vizitele – a o rări cu vizitele; a termina întâlnirile – a o termina cu întâlnirile; a lua tonul oficial – a o lua pe tonul oficial etc. Existenţa lor constituie, în mod evident, un model, pe care pot să apară noi variaţii, prin simpla substituţie a verbelor sau a prepoziţiilor de bază. 

Cum se vede din exemplele de mai sus, de multe ori construcţiile familiare sunt folosite pentru a relata evenimente politice – în intenţia de a evita tonul sec, oficial şi de a introduce o perspectivă ironică asupra faptelor. Amestecul stilistic este deci intenţionat. Cum se întâmplă adesea, devierile vor deveni, prin uz şi abuz, tot mai puţin perceptibile, şi combinaţiile citate se vor apropia, poate, de limbajul standard. 

 

Un fenomen lingvistic universal face ca în limbi diferite verbele fundamentale, cu sens foarte general – a da, a lua, a face, a pune – , să stea la baza unui mare număr de expresii şi locuţiuni, să intre în multe îmbinări sintactice cu grade diferite de stabilitate. Ca şi în cazul prepoziţiilor, selecţia unuia sau a altuia din aceste verbe e idiomatică, imprevizibilă, şi pune adesea probleme de traducere: aceeaşi acţiune este exprimată într-o limbă cu ajutorul verbului a face (în construcţie cu un substantiv), în alta cu verbul a da sau a pune. În monografia pe care a dedicat-o acum cîteva decenii subiectului, Dimitrescu 1958 discuta pe larg acest fenomen, indicând verbele cele mai frecvente în română, explicând semantic afinităţile lor de combinare şi comparând situaţia cu cea din alte limbi europene. Există desigur şi diferenţe de „productivitate“ frazeologică a verbelor, dar acestea sînt foarte greu de cuantificat: mai întîi pentru că verbele, chiar cînd au aparent acelaşi sens, intră în sisteme diverse: locuţiunile româneşti cu a pune ar trebui comparate cu cele din limbi în care aceeaşi zonă semantică este împărţită între două verbe (de exemplu, în franceză, mettre şi poser; existenţa verbului românesc a aşeza, care nu are acelaşi grad de generalitate şi nu formează – cu minime excepţii – locuţiuni, nu ajută la echilibrarea sistemului). Nu folosesc prea mult nici dicţionarele de expresii: ele pot da o idee generală despre ponderea anumitor construcţii, dar depind de deciziile luate de autorii lor asupra modului de înregistrare sau asupra graniţei dintre îmbinarea fixă şi asocierea liberă. În DELR, expresiile cu verbul a face ocupă aproximativ 23 de pagini, cele cu a da 18 pagini, cu a pune 14. Acestea sînt, oricum, seriile cele mai ample, dacă excludem din discuţie construcţiile cu statut mai controversat care conţin verbele a fi (17 pagini) şi a avea (14 pagini). În sistemul locuţiunilor româneşti ocupă o poziţie solidă şi verbul a băga: corespondentele sale din alte limbi nu sunt la fel de frecvente în frazeologie.

Cu toate precauţiile necesare, cred că merită să ne oprim puţin asupra verbului a da, a cărui poziţie pare a fi extrem de puternică în frazeologia actuală. La expresiile populare vechi şi stabile, intrate în limba standard (a da buzna, a da din umeri, a se da de-a dura), ca şi la calcurile culte acumulate în timp (a da satisfacţie, a se da în spectacol), se adaugă mereu alte expresii colocvial-argotice, dintre care unele urmează tiparele predefinite, iar altele impun chiar modele de construcţie noi. Numeroase expresii pornesc de la structuri obişnuite ale verbului, în care introduc elemente noi, adesea figurate: aşa sînt cele care desemnează acţiunea de a produce o rană, o pierdere, o pagubă (a da buzunar, a da cep, a da gaură, a da ţeapă etc.), sau cele care indică metonimic un act prin instrumentul utilizat: a da cu mangla, a da cu vastul = „a fura“ (prin extindere glumeaţă şi a da cu porcu' = „a sforăi“); alte construcţii se recunosc în a da din buze, a-şi da cu stîngul în dreptul, a-şi da cu firma-n cap, a-şi da talente etc.

Dintre structurile mai noi am amintit deja (p. 231) a o da pe... „a trece la...; a începe să facă...“. Foarte la modă e şi reflexivul a se da urmat direct de un substantiv sau un adjectiv, „a se prezenta ca..., a pretinde, a se preface că este într‑un anumit fel“: „Ne dăm intelectuali?“ (Preda 1988: 136); „vicepreşedintele (...), se dă «epurat politic»“ (RL 2116, 1997, 19); „Îmi pare foarte rău că dînşii, care se dau moderni şi deştepţi, stagnează acum reforma în învăţămînt“ (RL 2419, 1998, 3); „30 000 de olteni se dau persecutaţi politic“ (RL 2277, 1997, 3); „F.S.N.-ul (...) s-a dat rănit de structuri, comploturi şi puciuri“ (Tinerama 51, 1991, 16). Un caracter şi mai marcat îl au combinaţiile în care substantivul sau adjectivul conţine deja o figură semantică: rănit, zglobiu. În combinaţie cu o serie de termeni metaforici, construcţia se foloseşte mai ales cu sensul „a fi înfumurat, a-şi da importanţă“: se dă mare, se dă grande, se dă balenă sau lebădă, rotund, cocoş etc.

În fine, e interesantă şi foarte folosită şi structura a da bine: pe lîngă sensul fundamental „a face impresie, a produce un efect favorabil“, aceasta transmite o notă constantă de ironie, implicând o vagă depreciere a lucrului evaluat şi al evaluării înseşi, plasate exclusiv la nivelul aparenţelor: „Dă bine puţin zgomot degeaba pe ţambalul de hîrtie“ (AC 5, 1992, 1); „S-a prins că o morgă scîrbită asezonată cu rafale scurte şi rare de lătrături la obiect dau bine la popor“ (EZ 1708, 1998, 6); „agresivitatea e unul din acele lucruri care dau bine la televizor“ (Dilema 410, 2000).

 

Prepoziţia „pe“

 

Folosirea prepoziţiilor e, cum bine se ştie, unul dintre fenomenele cele mai puţin controlabile şi previzibile. În această zonă lingvistică nu se pot formula reguli, iar sensurile de bază nu sunt de mare folos: deseori, aceeaşi relaţie se exprimă în diverse limbi prin prepoziţii diferite. Faptul se explică prin numărul foarte mare de raporturi, mai mult sau mai puţin abstracte, care se exprimă printr-un număr redus de prepoziţii; complicaţia e amplificată de mulţimea expresiilor neanalizabile semantic în care intră prepoziţiile. De altfel, există diferenţe substanţiale de utilizare a prepoziţiilor chiar în interiorul aceleiaşi limbi, în diverse momente din evoluţia ei, în diverse variante regionale sau culturale. Vorbitorii fac deseori confuzii sau produc extinderi de uz, care sfârşesc uneori prin a fi acceptate. Unele dintre schimbările de utilizare a prepoziţiilor au drept cauză moda lingvistică, calchierea construcţiilor străine sau analogia internă; la acestea se adaugă uneori tendinţa vorbitorului de a analiza sensul unui raport sintactic, de a-l considera absurd şi ilogic şi de a-l înlocui cu altul care i se pare mai motivat. Al. Graur amintea, în mai multe lucrări (1968 şi în câteva articole culese în volumele Puţină gramatică)[2] de scrisorile pe care le primea de la cititori sau ascultători indignaţi de presupusa absurditate a unor construcţii prepoziţionale – altminteri, perfect normale şi vechi în limba română („a-şi pune pălăria în cap“, „pahar de apă“ etc.).

Şi în momentul de faţă se vorbeşte mult de extinderea folosirii unor prepoziţii precum vizavi sau datorită; în situaţia de cuvânt la modă se află şi asupra. Cazurile citate aparţin mai ales registrului cult al limbii (în varianta sa conversaţională, în cea jurnalistică, sau chiar în cea ştiinţifică). Mai puţin observate sunt tendinţele din alte registre, deşi influenţa lor asupra limbii culte este evidentă. Limbajul familiar şi argotic, de pildă, manifestă preferinţe clare pentru anumite prepoziţii, care apar în tot mai multe contexte; în această situaţie privilegiată mi se pare a fi în primul rând pe (nu mă refer acum la valoarea sa de marcă a complementului direct personal, ea însăşi într-o variaţie stilistică foarte interesantă în uzul actual). Evident, unele din combinaţii noi în care apare prepoziţia sunt explicabile, bazându-se pe analogii cu sprijin în uzul comun al limbii: în cele 12 pagini consacrate prepoziţiei pe în DLR (Tomul VIII, partea a 2-a, 1974) sunt adunate suficiente cazuri care pot fi considerate modele pentru extinderile ulterioare (de pildă, construcţiile idiomatice de genul pe aici, pe furiş, pe sărite, pe româneşte). O dată ce există o construcţie locală de tipul pe drum, pe stradă, pe hol (conţinând o anume aproximaţie sau o generalitate a spaţiului), nu ne miră foarte tare că au apărut combinaţii care nu erau înainte în uz şi în care pe substituie alte prepoziţii consacrate (în, la): „Cum şi-a «tras» Termovest clădire pe centru... “ (titlu, în RL 2115, 1997, 6; corespondentul standard este „în centru“); „Ne găseşti pe ştrand, la Snagov“ (TL 738, 1992, 5; în limba standard, s-ar fi folosit prepoziţia la); „I-au furat valiza pe tren“[3]. Folosirea tot mai frecventă a lui pe e simţită probabil ca un fapt de expresivitate orală, care nu ţine cont de ipotetice justificări logice. Foarte numeroase sunt şi expresiile şi locuţiunile familiare şi argotice în care pe este elementul de relaţie (pe şest, pe blat, pe cinstite, pe bune, pe de-a moaca, pe mâna/ barba lui, a fi pe mână cu, a o lua pe ulei etc.): „în timp ce scria despre vodcă, redactorul era pe vodcă“ (AC 32, 1997, 2). Una dintre construcţiile cele mai tipice apare în formula (cu multe atestări orale şi pentru care mi se pare plauzibilă explicaţia prin evoluţie internă) „are bani pe el“. 

 

Prepoziţia „la“

 

O extindere asemănătoare poate fi urmărită şi în cazul prepoziţiei la – al cărei specific colocvial se manifestă mai ales prin apariţia în construcţii modale. Valorile obişnuite şi cele mai numeroase ale prepoziţiei la sunt cele spaţiale; le urmează ca importanţă şi frecvenţă cele temporale, precum şi cele abstracte, cu sens derivat din plasarea spaţială sau temporală: în primul rând exprimarea ocaziei sau a scopului, dar şi a relaţiei sau a instrumentului. Construcţiile modale cu prepoziţia la sunt totuşi destul de puţine. Unele au fost calchiate după franceză – la pas (fr. au pas), la trap, la galop; la discreţie (ŕ discrétion), la perfecţie (ŕ perfection). Cele populare provin din evoluţia semantică a unor circumstanţiale de loc sau, în sens larg, de la indicaţii spaţiale, vizuale, eventual instrumentale: a fi la strâmtoare sau la ananghie; a ajunge la ţanc; a fi (prieten) la cataramă, la toartă; a fi cu cineva la cuţite etc.

Lista construcţiilor familiar-argotice cu prepoziţia la e destul de bine individualizată şi conţine mai multe categorii semantice. Una e mai puternic legată de ideea de scop, prezentând acţiunile ca făcute fără o intenţie precisă, fără o planificare: la nimereală, la plesneală/plezneală („N‑aţi observat că nu are nimic scris în faţă...? Totul la plezneală“, Adevărul 403, 1991, 1); modelul său sintactico-semantic ar putea fi la întâmplare (probabil calc din fr. au hasard, mai ales că primele sale atestări alternează cu cele ale unei variante şi mai apropiate de modelul sintactic francez: la toată întâmplarea, cf. à tout hasard). Alte expresii descriu modul de a acţiona pentru a obţine mici avantaje (la ciupeală) sau, în mod arbitrar, pentru a nedumeri, a crea confuzie: la derută („Cereţi apoi la derută o bute“, AC 37, 1992; „Chestia cu România e pusă la derută, TL 585, 1992, 2), la abureală ( „un mitan secund jucat la abureală“, AC 23, 2000, 15). Modul de a se comporta şi de a vorbi tipic argotizant şi juvenil este la şme (la şmecherie) sau la mişto. În aceste exemple nu mai apare nuanţa de scop; cum nu apare nici în construcţia la meserie, pur modală. Alte sintagme sunt construite mai ales cu verbele a lua, a merge: la sigur, la sentiment. O serie caracteristică e cea a vestimentaţiei: cineva e la costum („până şi C.T. Popescu s-a tras la costum, 22, 19, 1999, 3), la patru ace, la ţol festiv; prin analogie, se exprimă la fel şi absenţa hainelor: la bustul gol. Mai normală sintactic, expresia argotică la varice obţine un efect comic prin saltul semantic şi printr-o anume polivalenţă: la are în acest caz o valoare spaţială (ca în circumstanţiale de tipul la cârciumă, la bar, la masă, la tejghea etc.), dar şi una consecutivă sau finală: „(acolo unde stai în picioare) aşa încât / ca să capeţi varice“. Cu cât perspectiva e mai puţin atrăgătoare, cu atât o eventuală invitaţie obţine un efect umoristic mai puternic. Construcţiile temporale evoluează spre o semnificaţie modală: la viaţa („La viaţa mea... “). În cazul expresiei la fix cred că pot fi imaginate mai multe evoluţii semantice, dintre care una ar putea porni de la precizarea temporală; aceasta nu mai e însă prezentă în utilizările curente („se vede la fix“). Oricum, specificul familiar-argotic s-a stabilizat în mod neechivoc prin adăugarea unui atribut: la (marele) fix. Construcţia e comparabilă cu o alta, la mica înţelegere, în care atributul e obligatoriu pentru a conferi sintagmei autonomie: „Aceştia [salariaţii], la «mica înţelegere», conveneau să beneficieze de respectivul drept prin rotaţie“ (RL 666, 1992, 5); „Preţurile se negociază după algoritm sau la mica înţelegere“ (EZ 2472, 2000, 8). În absenţa adjectivului mica, secvenţa la înţelegere poate apărea doar în construcţie cu un verb anume (a cădea la înţelegere). Una dintre cele mai interesante construcţii familiare cu lala o adică – are o oarecare vechime (e înregistrată în DA, care furnizează şi o explicaţie pragmatică a evoluţiei sale) şi e încă perfect în uz („doi actori care, la o adică, nu ştiu multe“, EZ 2297, 2000, 2). La persistenţa expresiei a contribuit poate şi Caragiale, care a pus-o în replicile lui Jupân Dumitrache – „ţiu cînd e vorba la o adică la onoarea mea de familist“; pregnantă e mai ales apariţia ei repetată şi lăsată în suspensie în finalul primului act al Nopţii furtunoase, unde devine un substitut ironic al întregii teorii a personajului şi un exemplu perfect de eufemism comic: „mă ştii că ţiu când e la o adică... “ (Caragiale 1959, I: 20, 47).

 

Un pronume neutru: „o“

 

O construcţie specifică limbii române în variantele ei populare, familiare şi argotice este aceea în care forma pronominală o apare, în poziţie de complement direct, pe lângă un verb, însoţindu-l în toată conjugarea sa: a o păţi, a o tuli, a o mierli[4]. În asemenea situaţii, o este considerat un pronume cu valoare neutră (generică, nedefinită), vid de sens şi chiar lipsit de funcţie sintactică: inclus pur şi simplu în structura unei locuţiuni.

O ar putea să pară un accident istoric: rezultatul întâmplător al înlocuirii unui substantiv dintr-o locuţiune sau dintr-o expresie prin pronumele corespunzător. În unele cazuri forma iniţială e chiar uşor de reconstituit: locuţiunea familiară a o da în bară, de exemplu, provine din limbajul sportiv, iar pronumele substituie, cu siguranţă, substantivul mingea. Locuţiunea argotică a o scăpa la găleată („a fura“, găleată fiind o metaforă pentru „buzunar“) trimite prin o, în mod cât se poate de transparent, la cuvântul mână (sau la un echivalent argotic al său). Sunt destule cazuri însă în care explicaţiile etimologice rămân simple ipoteze – în a o pune de mămăligă, sau a o lua din loc, de exemplu; adesea, aşa cum observa Sextil Puşcariu 1976, „nimeni n-ar putea spune precis ce reprezintă acest o“. Cel mai comod e să reduci toate aceste situaţii obscure la cazuri de analogie, de extindere formală a unui model iniţial motivat. Succesul modelului trebuie însă oricum explicat; cu atât mai mult cu cât extinderea încalcă uneori restricţii gramaticale, o ataşându-se unor verbe intranzitive: a o tuli, a o uşchi etc. Granser 1992 observa că sunt foarte multe construcţii în care substantivul absent are un sens sexual, deci în care omiterea sa poate fi considerată ca pseudo-eufemistică: ascundere, dar şi evidentă trimitere indirectă. De fapt, mai interesant decât a încerca regăsirea substantivului absent ar putea fi a surprinde o explicaţie mai generală pentru folosirea lui o. E totuşi evident că, oricât de diferite ar fi punctele de pornire, respectiv numele înlocuite, rezultatele sunt convergente: forma feminină de acuzativ a pronumelui apare ca un stabil purtător al valorii neutre. Fenomenul e şi el specific limbii române, fiind ilustrat de diverse cazuri în care valoarea „neutră“ e exprimată printr-o formă feminină: pronume demonstrativ („ce-i cu asta? “; „asta e!“), nehotărât (una, alta: „până una-alta“), relativ („ceea ce e sigur…“), adesea cuprinse în locuţiuni adverbiale (de aceea, de-aia,). Cele mai răspândite dintre cuvintele cu sens vag şi general care pot substitui alţi termeni mai concreţi sau enunţuri întregi sunt şi ele feminine: chestie, treabă (în limbajul familiar), situaţie, problemă (în cel standard).

De altfel, chiar forma neaccentuată o cu valoare neutră funcţionează în română, în afara locuţiunilor, în situaţii în care reia sau anticipă un enunţ: „am spus-o“, „o declar“… Interpretarea pronumelui depinde aici întru totul de contextul în care e plasat. Construcţiile de acest tip sunt tratate de unii lingvişţi ca perfect normale, integrate sistemului limbii române. Iordan 1943 considera că respectivele construcţii sunt livreşti, artificiale, deci nerecomandabile: ele ar reprezenta aplicarea unui model străin în cazuri în care româna ar prefera construcţia absolută („ştiu“, „am aflat“ – nu „o ştiu“, „am aflat-o“) sau un demonstrativ („ştiu asta“). De aceeaşi părere e şi Mioara Avram (în Gramatica pentru toţi, 1986). Acceptând totuşi un pronume ca asta, trecerea la o nu are cum fi neobişnuită: fie şi doar prin intermediul unor enunţuri de tipul „asta o ştiu deja“, „asta am spus-o eu“ etc.  

Până la urmă, aspectul cel mai interesant al construcţiilor cu o mi se pare a fi caracterul lor marcat activ, tranzitiv: mimând acţiunea care afectează un obiect, locuţiunile de tipul a o şterge, a o încurca, a o îmbulina sporesc participarea subiectului la acţiune. În raport cu a muri, al cărui subiect gramatical e, fatalmente, un „pacient“, sinonimul argotic a o mierli induce, paradoxal, ideea de acţiune, de implicare intenţională. Nu întâmplător, semnificaţia verbală de plecare rapidă este exprimată printr-o serie foarte bogată de asemenea construcţii: a o şterge, a o rade, a o tunde, a o tăia, a o tuli, a o întinde, a o lua din loc, a o lua la picior etc.: prin suprapunerea sensului literal peste cel metaforic, deplasarea e prezentată ca marcată nu numai activ şi intenţional, dar şi prin afectarea unui obiect nedefinit. Vorbirea populară şi argotică transformă mişcarea într-o acţiune mai puternic orientată, chiar violentă. E o tendinţă pe care o confirmă şi alte expresii în care acţiunea de a pleca e prezentată ca afectând un substitut metonimic ori metaforic al agentului – a-şi muta hoitul, a plimba ursul – sau al cadrului, al mediului: a curăţa locul, a simpifica peisajul. Tranzitivitatea gramaticală corespunde astfel unei trăsături semantice mai adânci (de intensificare a acţiunii); nu credem că ar fi exagerat să vedem în ea şi un semn al narativităţii pe care limba vie a comunicării orale o preferă şi o amplifică. 

 

„A-şi da cu părerea“

 

Una dintre expresiile şi locuţiunile colocviale care trezesc câteodată reacţii negative, de iritare, din cauza unei anume lipse de motivare literală a construcţiei lor e foarte frecventa formulă a-şi da cu părerea. Caracterul idiomatic al locuţiunii este evident: ceea ce perturbă o interpretare logică a secvenţei sintactice e mai ales prepoziţia „cu“. Faţă de a-şi da părerea, ca o variantă la şi mai „logicul“ a-şi spune părerea, locuţiunea pare chiar o greşeală. De fapt, ea poate fi considerată o ilustrare a fenomenului evocat în legătură cu expresii ca a se lăsa cu..., a (o) pune de..., a o da pe... etc. În legătură cu prezenţa în limbajul popular, familiar şi argotic, a acestui gen de structuri gramaticale, asociate în special cu pronumele „o“ cu valoare neutră, Pană Dindelegan 1994 observă numeroasele structuri echivalente, în variaţie liberă, de tipul: a rări vizitele – a o rări cu vizitele; a termina întâlnirile – a o termina cu întâlnirile etc. Existenţa acestora constituie, în mod evident, un model, pe care pot să apară noi variaţii, prin simpla substituţie a verbelor sau a prepoziţiilor de bază. În locuţiunea a-şi da cu părerea se poate verifica şi capacitatea limbajului dominat de oralitate de a exprima cele mai diferite sensuri cu ajutorul câtorva verbe de bază – a da, a lua, a face, a pune, a băga, a lăsa – combinate cu câteva prepoziţii frecvente (a da de..., a da peste..., a da cu... etc.). E interesant că expresia are o oarecare vechime şi o serie de modele care o explică în parte. Era destul de răspândită expresia a-şi da părerea (poate calc după fr. donner son avis, dar şi posibilă evoluţie internă); înregistrată în DLR, tomul VIII, partea 1, 1972, sub cuvântul părere, ea este ilustrată prin mai multe citate din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Tot acolo, apar deja a da cu părerea (citat din Ispirescu), a se da cu părerea (citat din Cezar Petrescu) şi chiar a-şi da cu părerea: „Ce rost are – îşi dădu Felix cu părerea“ (G. Călinescu); „cineva îşi dădu cu părerea că trebuie să se dea de ştire şi zăvoienilor“ (Camil Petrescu). Ultima locuţiune se găseşte (fără limitare de domeniu stilistic) şi în DEX. Mai interesant mi se pare faptul că în vechiul DA, în fascicula D, apărută în 1944, se înregistrează chiar expresia a-şi da cu gândul – „a gândi, a fi de părere, a opina, a presupune“. Şi mai „absurdă“ pare expresia a-şi da cu presupusul – formată probabil pe baza modelelor deja evocate, prin simplă substituţie glumeaţă. Şi această expresie este înregistrată în dicţionarul-tezaur, în DLR, tomul VIII, partea a 5-a, 1984, cu glosarea „a presupune“, cu indicaţie de registru („familiar“) şi cu un citat: „Ascultătorii îşi dau cu presupusul, cine anume din sat ar fi putut fi atât de câinos“ (T. Popovici).

Forma construcţiilor, oricât ar fi ele de fixate, de gramaticalizate, contribuie la evoluţia lor stilistică. În momentul de faţă, mi se pare destul de evident că expresiile discutate sunt marcate ironic, depreciativ, că faţă de neutrele a exprima o părere, a exprima o opinie (stil înalt, registru cult) sau
a-şi spune părerea (registru mediu), – a-şi da cu părerea şi a-şi da cu presupusul denumesc o activitate mai curând neserioasă, în care exprimarea de opinii personale nu e foarte necesară, iar opiniile înseşi sunt mai curând nefondate. Cred că multe din utilizările contemporane ale celor două locuţiuni se bazează pe această nuanţă stilistică: „Ascult lumea cum îşi dă cu părerea şi toţi ni se par nebuni“ (22 17, 1999, 4); în titlul „Datul cu părerea“ (Dilema 325, 1999, 3), ironia e accentuată de procedeul lingvistic al nominalizării. Într-un număr al revistei Dilema (273, 1998), a cărui temă era chiar „Dreptul anonimilor la opinie“, se putea observa foarte bine acest joc stilistic: redactorul formula subiectul în modul cel mai elegant posibil – „Ei bine, nu este nevoie să cânţi, să pictezi sau să ai cărţi publicate pentru a putea să-ţi exprimi o opinie“ (p. 6); un şofer de taxi folosea formula neutră a limbajului cotidian – „eu mai fac conversaţie cu clienţii şi le spun părerile mele“ (p. 10); un autor îşi încheia însă eseul în cheie autoironică: „mă simt bine pentru că am putut şi eu să-mi dau cu părerea“ (p. 7).

 

Articolul „lu' / lui“: extinderea folosirii

 

Extinderea folosirii articolului hotărât masculin antepus numelui de la numele proprii masculine la alte substantive nu e un fenomen nou (a fost descris în numeroase gramatici şi studii lingvistice româneşti – de Iordan 1943, Sandfeld şi Olsen 1936, Graur 1966, Avram 1997 etc.). Fenomenul cunoaşte grade diferite de acceptabilitate: admis la femininele cu terminaţie atipică (lui Mimi), e considerat drept marcă a vorbirii inculte la numele de rudenie (lui mătuşa). E normală utilizarea articolului pentru genitivul substantivelor neîncadrabile în modelele de flexiune, în primul rând pentru numele lunilor, ca şi pentru diferite neologisme insuficient adaptate, pentru unele compuse sau sintagme. O întreagă propoziţie, interpretată ca un concept unic, poate fi precedată de lui, ca în titlul volumului lui Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou (1940); construcţia reapare în mai multe puncte ale textului: „tema lui cum e cu putinţă ceva nou“; „istoria lui cum e cu putinţă ceva nou“ („Introducere“). S-a arătat că în folosirea proclitică a articolului se manifestă tendinţa analitică, de reducere a flexiunii, cunoscută din evoluţia limbilor romanice: articolul, în forma lui sau lu, devenind un instrument invariabil, asemănător prepoziţiilor (Guţu Romalo 1996: 81).

O verificare a stadiului în care se află acest fenomen în stilul colocvial al presei contemporane dovedeşte, cred, că uzul articolului hotărât proclitic e bine instalat, dar nu se află neapărat într-un proces de extindere. E mai curând dependent de o categorie de fapte de limbă: rămâne profund asociat cu imposibilitatea sau limitarea flexiunii, deci cu nominalele invariabile sau cu numele proprii. Deocamdată nu pare a pune cu adevărat în pericol flexiunea; nu e prea mare riscul de a înlocui „obsesiile românului“ cu „obsesiile lui românache“ (Dilema 230, 1997, 15); în ultimul caz apare o evident glumeaţă utilizare a unui pseudo-nume propriu. Curent pentru numele de luni – „incandescentele zile ale lui decembrie '89“ (Cotidianul 258, 1992, 2) –, frecvent pentru nume de echipe cu terminaţii neadaptabile flexiunii („oficialii lui Porto“ – RL 2026, 1996, 19), articolul enclitic pare mai puţin firesc pentru sintagmele denominative în limbi străine – „rectorul său este membru în staff-ul lui International Maritime Lecturer's Association“ (RL 2027, 1996, 10). Motivul folosirii articolului este tot imposibilitatea flexiunii; soluţia apare însă ca prea comodă, chiar cam stângace. Ca şi în cazul de forţare (probabil voită) al unui nume de emisiune: n-au decât să formateze ştirile, «Nadine Show» şi toate celelalte pe calapodul lu’ «Karaoke Show»“ (EZ 2246, 1999, 10). De altfel, unele din construcţii rămân marcate, tinzând chiar să indice un fel de personificare a instituţiilor: „când se va anunţa «Lista lui NATO»“ (AC 7, 1997, 3). În seria folosirilor marcate stilistic ale articolului ar putea intra şi situaţiile în care acesta precedă un nume comun cu valoare metonimică sau de substitut eufemistic, tratat însă ca nume propriu: sintagmele cu secvenţa lui manivelă care desemnează şoferii (v. infra, p. 260), sau lui Peşte care constituie un determinant depreciativ, minimalizator: „N-am avut loc de senatorii lui peşte“ (EZ 1549, 1997, 11); „Adevăr a strigat, cine a strigat: «Asta-i Parlamentu’ lu Peşte!» “ (RL 1181, 1994, 1).

Paginile ziarelor înregistrează şi uzul familiar curent al articolului cu formulele pentru grade de rudenie – „îi zice lu’ maică-sa să vorbească cu învăţătoarea mea“; „i-a spus lu’ frati-su“; „am povestit toate astea lu’ buni şi lu’ bunu“ (Dilema 324, 1999, 2); în ultimul exemplu, asimilarea cu numele proprii e evidentă. Acolo unde articolul nu e necesar, pentru că forma pronominală este deja în genitiv, prezenţa sa exprimă mai ales extinderea unei mărci de oralitate necultivată, intenţia de a vorbi altfel decât cer normele: „ni se făcuse dor de mişto-urile lu’ matale“ (EZ 2326, 2000, 10). Confruntând situaţia actuală cu descrierea dată de Iordan 1943, fenomenul pare în esenţă acelaşi, dar exemplele sunt cu siguranţă mai uşor de găsit în scris.

 

Numărul nedefinit

 

Raportul dintre oralitate şi scris în uzul românei actuale poate fi readus în discuţie de cazul a ceea ce Avram 1997: 152 numeşte „un substitut de numerale“; una din formele acestuia apare în citatul: „l-a făcut să rateze pentru a enşpea oară gradul de general“ (AC 1, 2000, 9). Cuvântul (a) enşpea (care nu era marcat în text nici prin scriere cu caractere speciale, nici prin punere între ghilimele) e unul dintre cele rar atestate în scris, dar destul de frecvente în oralitate. Cuvântul – a cărui forma masculină e (al) enşpelea – circulă în româna familiară modernă şi provine din folosirea literei n, pronunţată „en“, ca simbol matematic pentru un număr nedeterminat. Prin practica orelor de matematică şi prin intermediul manualelor şcolare, unde se întâlneşte curent în formularea problemelor şi a exerciţiilor, acest uz al simbolului n a devenit cunoscut de toată lumea. De la contextele tipice, folosirea lui n, care are de altfel avantajul evident al scurtimii, a fost extinsă în limbajul cotidian. Cel mai adesea n apare ca substitut nedeterminat al unui numeral cardinal: „un comis-voiajor trebuie să viziteze n oraşe“. Urmând modelul formării de numerale ordinale din numerale cardinale (de la treial treilea – a treia), indefinitul n îşi produce corespondentul ordinal: al n-lea / a n-a: „al n-lea său abuz împotriva mea“; „acest al n-lea mandat“; „al n-lea element dintr-un cuplu“; „a avut loc cea de-a «n»-a operaţiune botezată de ziarişti Ţigareta“ (citate din diferite arhive Internet, 1998-2000). În comparaţie cu aceste structuri, formele al enşpelea / a enşpea sunt şi mai populare, urmând modelul de abreviere orală a numeralelor ordinale: al treisprezecelea / a treisprezecea care devin al treişpelea / a treişpea. Colocvialele al n-lea şi al enşpelea substituie compusul indefinit mai vechi format de la nu ştiu cât („a nu ştiu câta oară“). Era de aşteptat ca asemena forme să nu fi fost încă înregistrate în dicţionare; mai curios mi se pare că a fost neglijată chiar valoarea lui n (omisiunea din dicţionarele româneşti contrastează cu prezenţa descrierilor unor utilizări similare în dicţionare străine[5]).

Valoarea elementului n este atât de răspândită, încât produce la rândul său substituţii intenţionate: în comunicarea orală e înlocuit de unii vorbitori, în glumă, cu ţ („are ţ probleme“): contextul, suficient de clar, a permis deci recursul democratic la alte litere, mai ales la una foarte specifică şi naţională. Mai mult: şi de la ţ se poate forma, prin analogie, un numeral ordinal: ,,are
ţ-şpe mii de volume (EZ 2320, 2000, 10).

Revenind la fapte de uz comun, situaţia lui n ar trebui inclusă în seria mai largă a mijloacelor matematice trecute în limbajul familiar: folosirea altei litere, X, pentru a desemna o persoană necunoscută e un fapt lingvistic deja destul de vechi, ca şi transformarea în conectori de uz curent a numelor operatorilor matematici – plus, minus („însoţit de dnii R., plus generalul N., plus contraamiralul C. “ (Libertatea, 1925, 1996, 17); – „se aşteaptă soluţia ... în procesul CB versus BNR plus creditorii“ (RL 2073, 1997, 8); „drama din Kosovo şi un conflict care durează de zece ani, plus o insulă de antidemocraţie“ (EZ 2055, 1999, 1)[6].

 

„Ditamai omul“

 

Fenomenul stilistic şi sociolingvistic de pătrundere a registrului familiar în scris, manifestat mai ales în publicistica actuală, are, în timp, şi efecte asupra sistemului gramatical al limbii literare. Descrierea standard a românei, bazată pe normele limbii culte, se poate dovedi insuficientă, neputând totdeauna surprinde variaţiile unui uz foarte permisiv faţă de formele şi construcţiile oralităţii. Un exemplu – minor, dar care mi se pare semnificativ – este cel oferit de comportamentul lingvistic special al adjectivelor invariabile ditai (ditamai) şi cogeamite (coşcogea, coşcogeamite), care aparţin aceluiaşi registru stilistic – familiar, popular – şi pe care le apropie şi sensul comun „foarte mare, enorm“. Mai ales primele două forme, ditai şi ditamai, sunt des folosite azi, din nevoia de expresivitate şi cu intenţia de exagerare ironică[7]. Ele au fost explicate (v. DEX, sau DER) pornind de la o interjecţie de origine ţigănească (dita „iată“). Celelalte forme vin din turcă (de la o construcţie de superlativ), direct sau prin intermediul unor limbi balcanice (bulgara şi sârba); existenţa surselor multiple explică varietatea şi instabilitatea formelor înregistrate în română. În DA, la cuvântul-titlu coşcogea găsim numeroase variante, dintre care unele sunt produse doar de oscilaţia între consoanele surde şi cele sonore: goşgogea, gojgogea, gogeamite etc. Gogeamite, variantă foarte răspândită („doi gogeamite lideroii“, în Zig-zag 44, 1992, 16), e pus prin etimologie populară în legătură cu numele unui personaj real, care devenise celebru prin înălţimea sa neobişnuită, Gogea Mitu (Mitu Gogea). E însă vorba de o coincidenţă, sau, mai probabil, de o relaţie inversă, de transformare a adjectivului  într-o poreclă.

În tratatele de gramatică, ditai, ditamai, cogeamite etc. sunt cel mult pomenite în lista adjectivelor invariabile, provenite din împrumuturi. Comportamentul sintactic care separă adjectivele ditamai şi cogeamite, cu variantele lor, de majoritatea celorlalte adjective constă în primul rând în poziţia pe care o ocupă – ele apar obligatoriu înaintea substantivului determinat –, şi în faptul că substantivul respectiv poate avea articol hotărât: „Statele Unite ale Americii sunt ditamai ţara“ (AC 20, 1999, 10); „El nu e un simplu membru în Guvern, ci ditamai vicepreşedintele PD“ (Ziua, arhiva Internet, editoriale din ianuarie 1998). Cum se ştie, norma impune ca adjectivul antepus să preia articolul (marea ţară, importantul vicepreşedinte), cu excepţii produse de anumite adjective pronominale şi de câteva alte cuvinte influenţate de ele: tot omul, întreg satul, însuşi băiatul. Particularitatea de a preceda un substantiv însoţit de articolul hotărât – cogeamite omul, ditamai băiatul – e semnalată în Avram 1997. Exemplele actuale par să sugereze chiar o preferinţă pentru această construcţie, în care însă articolul hotărât nu are nici o funcţie de individualizare. Cum multe din exemplele mai vechi înregistrate în DA pentru cogeamite (ditai şi ditamai se găsesc în partea de dicţionar încă nepublicată) apar cu substantivele nearticulate sau cu articol nehotărât – coşcogea buchet (V. Alecsandri) o cogemite mămăligă (N. Gane), cojgogea fiu de bei (I. Negruzzi), coşcogea gligan (Al. Vlahuţă), gogeamite casă (I.-Al. BrătescuVoineşti) – ba chiar şi în postpunere – fete mari coşcogea (Alecsandri); o vulpe coşcogea (Contemporanul), ajungem la concluzia că în acest caz s-a accentuat cu timpul comportamentul atipic al unor adjective atipice. Acestea au suferit poate influenţa construcţiilor deja citate, cu tot şi întreg, al căror conţinut semantic se apropie de ideea unui superlativ şi care se folosesc tot în contextele unei aprecieri exagerate în mod retoric.

Se petrece însă mai mult decât atât: observăm în folosirile actuale şi prezenţa articolului nehotărât, plasat în faţa întregii sintagme, deci în acelaşi grup nominal cu articolul hotărât: „a etalat o ditai vânătaia pe piciorul drept“ (EZ 2277, 1999, 2); „ridicându-şi la fileu o ditai mingea medicinală“ (EZ 2331, 2000, 8); „lui Buffy i s-a luat un ditamai interviul“ (Libertatea 2831, 1999, 14). E vorba fie de o sporire a expresivităţii prin anomalia gramaticală – fie, mai curând, de o pierdere în contextul dat a valorilor specifice articolului hotărât. Oricum, înmulţirea exemplelor ar putea impune ca, în viitor, în descrierea gramaticală a adjectivului românesc să se rezerve ceva mai mult spaţiu unor asemenea construcţii.

 

Stilul direct legat

 

Variantă mixtă de redare a vorbirii, stilul direct legat reproduce textual un mesaj, păstrându-i persoana gramaticală, intonaţia, mărcile afective (precum în vorbirea directă) – dar îl introduce printr-o conjuncţie subordonatoare, specifică stilului indirect. Considerată ca specifică limbajului popular, construcţia – „zice că vrei să vii? “, „spune că ce bine că am venit“, „l-am întrebat că ce cauţi aici?“ etc. – este în fond o greşeală faţă de normele limbii cultivate. Stilul direct legat e un produs al contaminării dintre stilul direct şi cel indirect; formula sa se apropie de cea a anacolutului – tipic defect de construcţie a frazei orale. Fenomenul a fost observat în limba română de Iorgu Iordan şi a fost descris într-un articol din 1944 de Henri Jacquier; puţin mai târziu (în 1946) discuţiei i se adaugă comentariile lui Leo Spitzer: descrierea situaţiei din română se integrează astfel unei mai generale perspective romanice.

Stilul direct legat este un fenomen spontan, în care se recunoaşte o tendinţă de dramatizare a mesajului relatat, ca şi incoerenţa produsă din comoditate, din relaxarea atenţiei. Cealaltă structură mixtă existentă – stilul indirect liber – e specifică textului literar şi presupune elaborare, intenţia de a ambiguiza perspectiva, de a atenua distanţa dintre narator şi personaj.

La Creangă, în Ioan Roată şi Vodă Cuza, vorbele cuconului Alecu Forăscu sunt reproduse mai întâi în stil indirect, apoi în forma mixtă a stilului direct legat; personajul „îi tolocănea“ pe boierii mai tineri:

 

„mustrându-i: ba că nu vorbesc drept româneşte, cum vorbeau părinţii lor, ci au corchezit graiul strămoşesc, de nu-i mai înţelege nimene; ba că «umblaţi cu şurubele să ne trageţi butucul»; (...) ba că «de când cu străinătatea, v-aţi înstrăinat şi legea, şi limba, şi inima, şi chiar dragostea sătenilor; şi după nepăsarea şi risipa ce o facem, zvărlind banul pe lucruri de nimica, puţin mai avem de înstrăinat, pe cât văd eu» ş.a.m.d“. (Creangă 1970, II: 48)

 

Introducerea prin a citatelor la persoana I sau a II-a încalcă normele literare, dar are avantajul de a rezuma un discurs, sugerându-i repetitivitatea, conservându-i în acelaşi timp pitorescul de limbaj, autenticitatea. Într-un asemenea caz, opţiunea pentru stilul direct legat are raţiuni estetice: stilul direct ar fi redus din sugestia de discurs hiperbolizat prin acumulare şi repetare, continuat la infinit prin repetarea formulei ba că şi prin deschiderea enumerării în „câte şi mai câte... “. Trecerea în stil indirect liber, în schimb, ar fi atenuat subiectivitatea personajului, introducând o anumită distanţă între discurs şi relatarea sa; or, e evident că în cazul acestui fragment alunecarea în citat e un semn al aprobării, al simpatiei pentru cuvintele personajului, căruia i se oferă ocazia de a fi cât mai persuasiv chiar faţă de cititor. Evident, această din urmă funcţie nu e generală în stilul direct legat: vorbirea fidel reprodusă poate fi în primul rând creatoare de culoare şi atmosferă; poate fi esenţială pentru caracterizarea personajului vorbitor, indiferent de identitatea sau non-identitatea de vederi dintre acesta şi narator. Un bine cunoscut pasaj din Caragiale, Kir Ianulea, poate fi interpretat ca exemplu de stil direct legat, deşi mărcile persoanelor I şi a II-a lipsesc, ca şi ghilimelele[8]; şi aici, efectul procedeului e unul de acumulare:

 

„a-nceput din chiar senin Ianuloaia să vorbească despre o prietină măritată, care nu se afla de faţă: că s-a ţinut cu beizadea cutare, un copil! şi vodă, supărat foc, era să puie să-i taie coadele şi s-o trimiţă surghiun la un schit, tocmai în fundul munţilor; că a prins-o odată bărbatu-său, ziua-n amiaza mare, la Ţurloaia, la chiolhan (...); că-ntr-un rând, a plecat la Căldăruşani (...). Şi câte alte grozăvii!“

(Caragiale 1962, III: 162)

 

 Se observă că deşi stilul indirect liber acţionează prin absenţe (a persoanei I, a conjuncţiei introductive) iar cel direct legat prin acumulare, prin supralicitarea prezenţelor (într-un mod care a fost calificat drept „pleonastic“), efectele lor pot fi similare.

Un fragment mai recent perfect încadrabil în seria exemplelor de mai sus este de găsit în Agopian 1984, în „Lista cu cei ce au zis că“:

 

„Radu Gaba-a zis că nu e bine. Gheorghe Juruc-a zis că Trăiască Revoluţiunea. Ioniţă Sufletrece-a zis că cu turcii era mai bine. (...) Vasile Guţoi-a zis că gata. Vasile Pahonţu-a zis că fireaţi ai dracului“... (p. 36-37)

 

Şi această listă e deschisă („mai sunt şi altele“); prin mărcile unei oralităţi libere şi implicate în real, replicile reproduse stabilesc o complicitate (subversivă sau doar estetică, în funcţie de momentul istoric) cu cititorul. Autorul listei introduce schema rigidă „a zis că“ şi transformă replicile în simple semnale (de insubordonare); efectul de acumulare pare să se constituie în ciuda lui, prin forţa multiplicată a vorbirii libere.

Stilul direct legat, utilizat uneori, cu efecte remarcabile – ca în exemplele de mai sus – de o literatură interesată în a capta oralitatea, rămâne însă în exprimarea spontană o neglijenţă de limbaj, Se observă de altfel prezenţa sa tot mai frecventă în relatările publicistice actuale, în care nu e decât o inabilitate stilistică. Dorinţa de a păstra autenticitatea citatului nu e corelată cu formele de construcţie proprii stilului direct; rezultatul e o incoerenţă gramaticală şi textuală: „Altul le reamintea cetăţenilor că «v-am dat via şi acum aveţi la cep ambianţa necesar㻓 (EM 5, 1992, 3); „În ce-l priveşte, D.C. a afirmat că «mă voi supune, în orice caz,.. hotărârii parlamentului... “ (RL 884, 1993, 3). Spre deosebire de utilizările populare ale stilului direct legat, cele din presa scrisă atestă conştiinţa rupturii între planul autorului şi cel al personajului (al cărui enunţ e pus între ghilimele), dar nu respectă convenţia stilului indirect: după ar trebui să urmeze o reproducere a conţinutului, nu a formei exacte a replicii. Că în cazurile din presă e vorba de simple erori de transpunere a vorbirii o dovedeşte şi apariţia unui alt tip de confuzie: enunţul e reprodus inexact (e trecut de la persoana I la a III-a) şi e precedat de – având deci toate mărcile formale ale stilului indirect – şi totuşi apare între ghilimele! Cineva „a declarat că nu-şi face probleme întrucât «s-a aranjat şi cu liberalii»“; apoi, „s-a lăudat, cu vădită satisfacţie, unui apropiat, că «Iliescu i-a propus acest lucru»“ (RL 679, 1992, 1).

 [1] Pană Dindelegan 1994. V. şi infra, p. 236-237.

[2] Graur 1987, 1988.

[3] Pârlog 1989: 33 a remarcat, în anunţurile de mică publicitate, folosirea prepoziţiei pe în locul lui cu ("sobă pe motorină", „Aro 244 pe benzină"), în locul lui la, în exprimarea datei („pe 1 octombrie“) şi în construcţii de tipul „4 camere pe hol“.

[4] Cf. Pană Dindelegan 1994, Zafiu 1996.

[5] De exemplu, „serveşte la notarea unui număr nedeterminat“, în Petit Robert (trad. n.). Prezentarea e şi mai amănunţită în De Mauro: „număr întreg nedefinit; (şi cu valoare de adjectiv invariabil, precedând un substantiv la plural) „o expresie cu n necunoscute“; „spaţiu cu n dimensiuni“ (trad. n.).

[6] În numărul de revistă din care am citat la început (AC 1, 2000, 9) forma enşpea mai apare, de altfel, într-o folosire de glumeaţă extensie, un derivat specific limbajului matematicii: „următoarea soluţie matematică rezolvitoare“.

[7] „Să păşim, dacă nu veseli, măcar destinşi în ditamai noul mileniu (Dilema, 410, 2000, 2).

[8] Mancaş 1972: 138-139 analizează pasajul ca exemplu pentru un subtip al stilului indirect liber.

 

<<Pagina anterioarã Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update:February, 2003