Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

REALISM  ŞI  SENTIMENTALISM

ÎN  ROMANUL  FRANCEZ  DIN  SECOLUL AL XVIII-LEA

Ruxandra  Iordache

 

„Citiră cu voce tare şi pe nerăsuflate Noua Eloiză, Délphine, Adolphe, Ourika [...] Le reproşau tuturor acestor autori faptul de a nu spune nimic despre mediu, epocă sau despre costumele personajelor. E vorba totdeauna numai de sentimentele lor! Ca şi cum n-ar mai exista nimic altceva pe lume!”[1]

Aceste cuvinte desprinse din romanul lui G. Flaubert, Bouvard şi Pécuchet, redau opinia celor doi eroi – ajunşi într-o etapă livrescă a complicatului şi anevoiosului traseu al experienţelor pe care le încearcă – referitoare la cele două tipuri de discurs romanesc ce-şi vor disputa supremaţia, începând cu secolul al XVIII-lea: proza realistă şi cea sentimentală. Ca urmare a lecturii unor romane celebre aparţinând genului sentimental, încă la modă printre cititorii secolului al XIX-lea, formaţi în ambianţa romantică, – La Nouvelle Heloďse a lui J.J. Rousseau, Délphine, romanul doamnei de Staël, Adolphe al lui Benjamin Constant – Bouvard şi Pécuchet judecă aceste scrieri de pe poziţii realiste, deşi Flaubert nu precizează nici unul dintre titlurile ce reprezintă celălalt termen al comparaţiei. Aproape că nici nu mai este necesar, având în vedere faptul că această paralelă este făcută de nişte cititori de secol XIX, la fel de familiarizaţi cu romanele lui Balzac ca şi cu cele sentimentale, fie contemporane, fie aparţinând secolului anterior. Pasajul citat concentrează, de fapt, esenţa disputei dintre partizanii celor două tipuri de proză, unul punând accent pe evenimente şi pe detaliile ce le circumscriu unei realităţi bine determinate social şi istoric, celălalt, pe descrierea şi analiza sentimentelor personajelor.

Romanul francez din secolul al XVIII-lea a cunoscut ambele orientări, fără însă a reuşi să-şi asigure exclusivitatea pentru nici una dintre ele. În secolul al XVIII-lea, atât romanul realist, cât şi cel sentimentalist îşi configurează evoluţia preluând tradiţii literare anterioare şi, lucru la fel de important, depăşind graniţele veacului, influenţând proza romantică şi, respectiv, pe cea realistă, aşa cum au conceput-o, în secolul al XIX-lea, Balzac, Stendhal şi Flaubert. În ceea ce priveşte tradiţia discursului realist, se poate spune că el s-a menţinut de-a lungul unei lungi perioade a literaturii europene, chiar dacă, de multe ori, manifestările sale au fost izolate şi accidentale. Premisele realismului se găsesc undeva în Renaştere, afirmându-se mai precis începând cu secolul al XVII-lea. Comentând realismul romanelor lui Lesage, E. Faguet făcea următoarea observaţie: „În 1715, realismul nu mai e deloc o noutate, e o tradiţie”[2]. El se menţine foarte puternic în conştiinţa literară europeană, ceea ce-l determină pe E. Auerbach să afirme, în binecunoscuta sa carte, Mimesis, că realismul lui Balzac şi Stendhal nu e decât împlinirea unei evoluţii care se pregătea demult. Deşi triumfă în secolul al XVIII-lea, naraţiunea sentimentală nu se confundă nici ea cu acesta, preluând o tradiţie ale cărei puncte de reper sunt nuvelele lui Boccacio, Heptameronul Margaretei de Navarra, Prinţesa de Clčves a doamnei de La Fayette, la care se adaugă o bogată serie de romane erotice şi pastorale din secolul al XVII-lea, în frunte cu binecunoscuta Astreea a lui Honoré d’Urfé. Romancierii din secolul al XVIII-lea preiau de la înaintaşii lor această lecţie a sentimentelor, dându-i însă o nuanţă originală. Sentimentalismul triumfă într-un nou context, care este cel al moralei; sentimentul şi virtutea se întâlnesc acum, pregătind şi anunţând proza romantică.

Dacă realismul încă îşi mai caută în epoca luminilor formele cele mai adecvate de expresie, fiind încă ezitant şi nereuşind să se remarce în mod absolut, sentimentalismul se impune ca o dominantă a prozei, în special în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fără să fie exclusiv. Secolul al XVIII-lea înregistrează nu numai o adevărată explozie a genului romanesc[3], explicabilă prin libertatea de care dispunea romanul ce scăpase de sub incidenţa esteticii normative clasice, ci şi o mare diversitate a acestuia: romanul tragic şi cel comic, cel serios şi cel burlesc coexistă, la fel cum coexistă romanul sentimental, romanul de moravuri, cel picaresc şi cel libertin. Bouvard şi Pécuchet, eroii lui Flaubert, au citit Noua Eloiză, Délphine şi Adolphe „pe nerăsuflate”, la fel cum citea romanele sentimentale şi publicul din secolul al XVIII-lea. O adevărată „febră” sentimentală cuprinsese spiritele, asigurând astfel succesul unui gen literar. Eroii acestor romane, pentru care actul de a se confesa e vital, nu se mulţumesc să-şi declare suferinţele, durerile şi neîmplinirile; printr-o miraculoasă putere a confesiunii, îi atrag şi pe lectori în tumultul acesta de pasiune şi suferinţă. Cititorii plâng şi suferă alături de Pamela, Clarisse Harlowe, cavalerul Des Grieux, Julie şi Saint-Preux. Interesante sunt câteva dintre mărturiile pe care ni le-a lăsat Diderot referitoare la reacţia pe care o trezea lectura romanelor lui Richardson. Iată imaginea unuia dintre prietenii săi, citind ultimele pagini ale romanului Clarisse Harlowe: „L-am supravegheat: mai întâi i-au curs lacrimi, apoi s-a oprit, s-a ridicat dintr-o dată, a umblat în neştire, a strigat ca un deznădăjduit, şi a acoperit cu imputări amare întreaga familie a Harlovilor”[4]. De altfel, Diderot însuşi aprecia romanele scriitorului englez. În al său celebru Éloge de Richardson, propune ca scrierile acestuia să fie numite altfel decât romane, în condiţiile în care romanul era considerat un gen frivol, lipsit de prestanţa pe care i-ar fi putut-o acorda poetica clasică, şi a cărui lectură era considerată periculoasă. Diderot mărturiseşte şi el acea reacţie emoţională pe care i-o trezeau romanele sentimentaliste: „Richardson mi-a lăsat în inimă o melancolie plăcută şi statornică, uneori melancolia mea e vădită, şi sunt întrebat: «Ce ai? Arăţi altfel decât de obicei; ce ţi s-a întâmplat?» Sunt întrebat despre starea sănătăţii, despre avere, despre rude, despre prieteni.”[5] Fără să-i numească, Diderot ne face să înţelegem cine sunt aceştia; fără îndoială, eroii lui Richardson: Pamela, Clarisse Harlowe, Grandisson. Succesul pe care l-a înregistrat în Franţa romanul sentimentalist trebuie pus în legătură cu influenţa pe care a exercitat-o asupra prozei franceze din secolul al XVIII-lea romanul englez, în special cel creat de S. Richardson. Francezii l-au cunoscut pe Richardson şi romanele sale prin intermediul traducerilor abatelui Prévost: Pamela (1742); Clarisse Harlowe (1751); Istoria cavalerului Grandisson (1756). Aprecierile abatelui Prévost le egalează pe cele ale lui Diderot. Iată ce declara el în prefaţa cu care îşi însoţeşte traducerea romanului Clarisse Harlowe: „Dintre toate operele imaginare, fără ca amorul propriu să mă facă să le exclud pe ale mele, nu am citit nici una cu mai multă plăcere ca cea pe care o ofer publicului”[6]. Demersul abatelui Prévost nu se rezumă însă la simpla traducere, el adaptând romanele lui Richardson gustului francez, prin suprimarea pasajelor pe care le considera inutile sau redundante. Aceste „mici reparaţii”, cum le numeşte Prévost, sunt pentru Diderot adevărate „mutilări”, căci ele privau textele tocmai de acele elemente ce asigură realismul lor. Noutatea pe care au adus-o traducerile abatelui Prévost în peisajul prozei franceze din secolul al XVIII-lea e văzută de H. Coulet[7] ca efectul confruntării a două concepţii diferite despre roman: „psihologiei intelectualiste”, specifice literaturii clasice, ce îşi grupa eroii în funcţie de „caractere”, „pasiuni” şi „facultăţi”, romanul englez îi opune o „psihologie senzualistă” care distruge toate clasificările, înfăţişând „suflete contradictorii”. Romanul englez nu a pătruns în Franţa fără a întâmpina obstacole, însă, odată respinse, succesul şi consecinţele lui au fost incontestabile. O dovedesc, de exemplu, numeroasele apariţii ale unor pretinse romane traduse din engleză.

Prezenţa şi dezvoltarea romanului sentimentalist în secolul al XVIII-lea trebuie discutate prin raportare la elementele specifice gândirii epocii luminilor. Cum e posibilă existenţa acestui tip de literatură într-un secol în care se fac simţite ecourile raţionalismului cartezian? Cum e posibil sentimentalismul în literatură după ce Descartes proclamase în Traité des passions supremaţia voinţei asupra pasiunilor ? Discutând despre „filosofia” sentimentului, Daniel Mornet observa[8] că filosofia carteziană a întâmpinat o serie de obstacole, unul venind chiar din direcţia religiei. Este vorba de o formă mistică de pietate, de credinţa bazată pe iubire, manifestată extatic. Această „religie a inimii” capătă din ce în ce mai mult teren în secolul al XVIII-lea. Quietismul este o astfel de şcoală mistică, predicând o religie a „dragostei pure”. Fénelon, cel care şi-a legat numele de quietism, încercând să-l epureze de naivităţi şi de extravaganţe, îi îndemna pe adepţi să aibă suflet de copil, să-şi reducă gândirea la o încredere instinctivă şi viaţa interioară la abandon. Celălalt obstacol pe care l-a întâmpinat – în epoca luminilor – raţionalismul cartezian este, potrivit lui D. Mornet, libertinismul. Deşi, în esenţă, diferit de sentimentalism, se întâlneşte cu acesta în punctul în care amândouă opun rezistenţă cenzurii raţiunii. Sentimentalismul, ca atitudine fundamentală a secolului al XVIII-lea, are la bază tocmai morala şi filosofia inimii. Fără să mai aspire la echilibrul clasic dintre raţiune şi pasiune, sentimentalismul susţine eliberarea pasiunilor, libera lor manifestare. Pasiunea îşi găseşte justificarea în profunzimea sentimentelor, fapt ce anunţă morala romantică. Oricâte legi divine şi umane ar încălca dragostea, ea e epurată prin forţa sacrificiului, a dăruirii de sine, aşa cun îi învăţau pe cititorii de la începutul secolului al XVIII-lea două scrieri, citite cu disperare: Lettres d’Héloďse et d’Abélard şi Lettres d’une religieuse portugaise. Consecinţele nu întârzie să apară. Se dezvoltă un adevărat cult al lacrimilor, semn şi, în acelaşi timp, elogiu al pasiunilor. Le întâlnim exploatate peste tot, de la romanele lui Prevost până la cele ale femeilor-romancier, doamna de Tencin, doamna de Graffigny şi doamna Riccoboni. Sentimentalismul triumfă în a doua jumătate a secolului a XVIII-lea, o dată cu apariţia romanului lui Rousseau. „Rousseau n-a inventat întru-totul filosofia sentimentului. El este totuşi cel care a făcut din sentiment nu un capitol sau un aspect al filosofiei, ci o filosofie nouă ce se ridică împotriva filosofiei raţionaliste”[9]. Lecţia ale cărei principii sunt expuse de Julie şi de Saint-Preux, nu este cea a demonstraţiei, ci cea a emoţiei.

Richardson a devenit model nu numai pentru autorii de romane sentimentaliste, ci şi pentru cei preocupaţi să-şi redacteze proza pe coordonate realiste. Scrierile lui Richardson, dar şi cele ale lui H. Fielding au inspirat realismul francez din secolul al XVIII-lea. În prezentarea pe care o face unei cărţi ce reuneşte mai multe studii sub titlul Littérature et réalité, T. Todorov afirmă următoarele: „Pentru scriitorii din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, ca şi pentru cititori, realismul în literatură e un ideal, cel al reprezentării fidele a realului, cel al discursului veridic”[10]. Această preocupare pentru redarea adevărului, acest ideal al transpunerii realului într-o operă de ficţiune sunt mărturisite programatic de romancieri. Fără să-şi conceapă în mod special romanele pe baza unor intenţii realiste, Prévost face o astfel de declaraţie în „Prefaţa autorului”, plasată în fruntea romanului L’Histoire du chevalier Des Grieux et du Manon Lescaut, apărut în 1731: romanul trebuie să pună la dispoziţia cititorului o experienţă, o lecţie despre viaţa reală, chiar dacă poveştile narate sunt imaginare; romanul devine astfel „un tratat de morală, care poate fi aplicat cu plăcere”[11] .

Realismul prozei din secolul al XVIII-lea s-a dezvoltat ca reacţie la impostura producţiilor „romaneşti” ale epocii baroce. În faţa avalanşei de miraculos şi de neverosimil pe care aceste proze o înfăţişau cititorilor, s-a impus ca o necesitate întoarcerea la observaţia şi descrierea fidelă a realităţii. Romancierii nu au întârziat să răspundă acestui ideal realist, aşa cum remarca abatele Desfontaines în ale sale Observations sur les écrits modernes: „romancierii noştri [...] lasă la o parte marile aventuri, ideile eroice, intrigile abil conduse, descrierea pasiunilor nobile, a resorturilor şi a efectelor lor; ei nu se mai amuză alegând ca eroi persoane de un rang superior; ei sunt preocupaţi de moravurile burgheze, îşi iau eroii de peste tot”[12]. Preocupaţi să surprindă imaginea şi sensul epocii lor, romancierii pretind că restituie adevărul asupra timpului în care trăiesc. Încercarea e dificilă, căci literatura realistă presupune din partea creatorului său curiozitate, luciditate, observaţie atentă. De la Diderot aflăm că Richardson „a petrecut câţiva ani în societate, aproape fără să vorbească”, absorbit de misiunea sa de observator pasionat.

Într-o lucrare pe care o consacră începuturilor realismului modern, aşa cum se conturează el la D. Defoe, S. Richardson şi H. Fielding, Jan Watt observă că acesta îşi găseşte, ca şi sentimentalismul, puncte de sprijin şi corespondenţe în gândirea şi filosofia epocii luminilor: ideologia individualistă, respingerea universaliilor şi particularizarea spaţială şi temporală. Tipurilor umane generale, consacrate de tradiţia clasică, romanul realist le opune „indivizi particulari”, prezentaţi „în circumstanţe particulare”[13], bine determinate spaţial şi temporal, social şi istoric. Răspunzând celor care opun în mod arbitrar realismul şi idealismul, şi care înţeleg literatura realistă ca reprezentare a unor aspecte triviale ale vieţii, J. Watt face următoarea remarcă: „realismul romanului nu constă în tipul de viaţă pe care-l reprezintă ci în felul în care o face”[14]. Se conturează astfel conceptul de realism formal, desemnând ansamblul de mijloace de care romancierii dispun, în scopul de a da o reprezentare completă şi autentică a experienţei umane, şi acest lucru nu e posibil fără a oferi cititorilor acele detalii menite să individualizeze personajele şi să fixeze particularităţile spaţio-temporale ale acţiunilor lor. Richardson şi Fielding în Anglia, Lesage şi Marivaux în Franţa, sunt câţiva dintre autorii în ale căror romane pot fi identificate elemente specifice realismului formal. Trebuie precizat însă că, în romanele secolului al XVIII-lea, realismul şi sentimentalismul nu există în stare pură şi nici nu se exclud reciproc. Aceste direcţii se întâlnesc fie în diferite romane ale aceluiaşi scriitor, fie chiar în aceeaşi operă.

Literatura secolului al XVIII-lea conţine principalele direcţii de dezvoltare a prozei din veacul următor. Asimilând tradiţii literare anterioare, le valorifică, pregătind apariţia prozei romantice şi realiste din secolul al XIX-lea, într-o demonstraţie a continuităţii epocilor literare.

 


[1] Gustave Flaubert, Bouvard şi Pécuchet. Dicţionar de idei primite de-a gata, Editura ALLFA, Bucureşti, 1997, p. 134

[2] E. Faguet, Studii literare, p. 177.

[3] R. Munteanu vorbeşte de „hegemonia romanului pe plan literar” (R. Munteanu, Cultura europeană în epoca luminilor).

[4] D. Diderot, Elogiul lui Richardson, în Opere alese, vol. I, p. 111.

[5] D. Diderot, op. cit., p. 101.

[6] Citat de AndrÉ Le Breton, Le Roman Français au XVIIIe sičcle, p. 182.

[7] H. Coulet, Le Roman jusqu’ŕ la Révolution, p. 428.

[8] D. Mornet, La Pensée française au XVIIIe sičcle, p. 125.

[9] D. Mornet, op. cit., p. 128.

[10] T. Todorov, Littérature et réalité, p. 7.

[11] Prévost, Manon Lescaut, p. 6.

[12] Citat de Fr. Barguillet, Le Roman au XVIIIe sičcle, p. 109.

[13] J. Watt, „Réalisme et forme romanesque”, în Littérature et réalité, p. 20.

[14] J. Watt, op. cit., p. 14.

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004